شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


بانک اطلاعات مدرسان دوره‌های آموزشی کارمندان دولت

نام نام خانوادگی استان آخرین مدرک تحصیلی رشته و گرایش تحصیلی حیطه دارای صلاحیت وضعیت شغلی تاریخ صدور گواهینامه
مسعود افشار تهران کارشناسی ارشد روابط بین الملل شغلی اختصاصی دولتی 1401-09-01
محمد عاصم اشجع زاده تهران کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای شغلی اختصاصی دولتی 1401-09-01
محمدعلی اسکندری تهران کارشناسی ارشد حقوق بین الملل شغلی اختصاصی دولتی 1401-09-01
حسین اسدزاده قلعه تهران کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1401-09-01
رسول رنجبریان آذربایجان غربی دکتری تخصصی مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی شغلی اختصاصی دولتی 1401-08-30
وحید شاسینی فارس کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 1401-08-29
آرزو حشمتی خراسان رضوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات و روابط عمومی شغلی اختصاصی دولتی 1401-08-29
حدیثه داداش زاده گرگری آذربایجان شرقی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 1401-08-29
سیدحسن جعفری تهران کارشناسی ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 1401-08-29
محمدجواد آذرشاهی همدان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی شغلی اختصاصی دولتی 1401-08-25
محسن همتیان تهران کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومی شغلی اختصاصی دولتی 1401-08-25
محسن رسولی تهران کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری شغلی اختصاصی دولتی 1401-08-23
عباس درینی تهران کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری شغلی اختصاصی دولتی 1401-08-23
محمدتقی ابراهیمی خوجین تهران دکتری تخصصی علوم سیاسی - مسائل ایران شغلی اختصاصی دولتی 1401-08-23
مصطفی نوری تهران دکتری تخصصی مدیریت محیط زیست - حقوق محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 1401-08-23
احسان رمزی تهران کارشناسی ارشد حقوق بین الملل شغلی اختصاصی دولتی 1401-08-23
فاطمه فرزانه تهران کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی - MBA شغلی اختصاصی دولتی 1401-08-21
حسین حبیبی خوزستان دکتری تخصصی سازه های آبی شغلی اختصاصی دولتی 1401-08-21
مجتبی رنجبر مازندران کارشناسی ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 1401-08-18
مهدی نوروزیان حسین آباد خراسان رضوی کارشناسی ارشد حسابداری مالی دولتی 1401-05-24
سیداحسان حسینی خراسان رضوی دکتری حسابداری مالی هیات علمی (استادیار) 1401-05-24
سجاد حبیبی خراسان رضوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات غیردولتی 1401-05-24
فریده پرویش خراسان رضوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی اداری دولتی 1401-05-24
مهدی ملکی هدک خراسان رضوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی حقوقی دولتی 1401-05-24
سیدامیرحسین رئوف قطب الدینی خراسان رضوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی اداری غیردولتی 1401-05-24
حامد عدالتی فرد خراسان رضوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 1401-05-24
علیرضا عابدی خراسان رضوی کارشناسی ارشد اخلاق اجتماعی دولتی 1401-05-24
حمید فاضلی خراسان رضوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 1401-05-24
رضا باقری خراسان رضوی دکتری علوم جنگل - جنگلداری شغلی اختصاصی دولتی 1401-05-24
اسداله امیدجیوان خراسان رضوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 1401-05-24
امین کاظمی خراسان رضوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی شغلی اختصاصی دولتی 1401-05-24
غلامحسین مرادی خراسان رضوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی بازنشسته 1401-05-24
مهران یزدانی خراسان رضوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی شغلی اختصاصی دولتی 1401-05-24
علی محمدحسین زاده گلابچی خراسان رضوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه شغلی اختصاصی دولتی 1401-05-24
حسین صبور کازران خراسان رضوی دکتری مهندسی عمران - مهندسی آب شغلی اختصاصی دولتی 1401-05-24
روح اله حاجی پور خراسان رضوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی شغلی اختصاصی دولتی 1401-05-24
سجاد رازقی خراسان رضوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 1401-05-24
حسن آسانی خراسان رضوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 1401-05-24
هادی هژبر کلالی خراسان رضوی کارشناسی ارشد زمین شناسی - زیست محیطی شغلی اختصاصی دولتی 1401-05-24
علی یزدان پناه خراسان رضوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 1401-05-24
سیدمهدی اکرانی خراسان رضوی دکتری مدیریت رفتاری اداری - مدیریتی دولتی 1401-05-24
علی اصغر کرباسی خراسان رضوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکی شغلی اختصاصی دولتی 1401-05-24
علی نخچیان خراسان رضوی دکتری مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی شغلی اختصاصی دولتی 1401-05-24
حامد پرنده شیروان خراسان رضوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 1401-05-24
مصطفی باغیشنی خراسان رضوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی شغلی اختصاصی دولتی 1401-05-24
حیدر آدینه محمدزاده خراسان رضوی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی - جمعیت شناسی شغلی اختصاصی دولتی 1401-05-24
خسرو اسفهبدی خراسان رضوی دکتری الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 1401-05-24
سیدمحمد محمودی هاشمی خراسان رضوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 1401-05-24
مصطفی باقری خراسان رضوی دکتری مدیریت مالی مالی دولتی 1401-05-24
نرگس تیموری سنگانی خراسان رضوی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی - جامعه شناسی شغلی اختصاصی غیردولتی 1401-05-24
    مجموع سطرها: 4309 سطر | نمایش در هر صفحه