بانک اطلاعات مدرسان دوره‌های آموزشی کارمندان دولت

دانلود فایل PDF بانک اطلاعات مدرسان
ردیف استان نام نام خانوادگی کدملی تاریخ تولد آخرین مدرک تحصیلی رشته و گرایش تحصیلی حیطه دارای صلاحیت وضعیت شغلی تلفن همراه تاریخ صدور گواهینامه
1تهرانمحمدجوادآبگون692734561357کارشناسی‌ارشدمدیریتاداری - مدیریتیغیردولتی912185257609/12/1398
2تهرانعلیآتش‌سوز63998765671361دکتریمدیریت صنعتی-‌ تولیداداری - مدیریتیهیأت علمی (استادیار)912503303925/09/1398
3تهرانعليآتشي8713921781349دکتریحقوقحقوقیدولتی912086097511/12/1399
4تهرانسمیراآرام644738211359دکتری تخصصیپزشکی قانونیآموزشی و پژوهشیدولتی912598085927/11/1397
5تهرانمعصومهآريش14657075491347کارشناسی‌ارشدتحقيقات آموزشياداری - مدیریتیدولتی914452783805/07/1399
6تهرانمحمدآزاددهقان48993969611353کارشناسی‌ارشدمهندسي عمرانآموزشی و پژوهشیغیردولتی912464511327/11/1399
7تهرانمحمدآزادی535223971347کارشناسی‌ارشدمدیریت اجرائیشغلی اختصاصیدولتی91210416923/05/1400
8تهراندردانهآقاجانی4535809631367دکتریمهندسی محیط زیست-دولتی912207997321/05/1400
9تهرانمريمآقاسيد عزيزاله710328611361کارشناسی‌ارشدمديريت ورزشياداری - مدیریتیدولتی912707991203/12/1399
10تهرانبهنازابراهيمي40704145921357کارشناسی‌ارشدمحیط زیستآموزشی و پژوهشیغیردولتی912371293411/12/1399
11تهرانمحمدرضاابراهیمی50596844071357کارشناسی‌ارشدمدیریت منابع اطلاعاتیفناوری اطلاعاتدولتی912416569525/09/1398
12آذربایجان‌شرقیناصرابراهيمي صدر13710370001356دکتریدامپزشکيآموزشی - پژوهشیدولتی914314123212/02/1400
13تهرانکامياراحمدي469217101347دکتریدامپزشکياداری - مدیریتیدولتی912523298911/12/1399
14تهرانسيروساحمدي61695089301350کارشناسی‌ارشدمدیریت ورزشاداری - مدیریتیدولتی912340998003/12/1399
15تهرانامیداحمدی604898121360دکتریمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی912294249027/11/1397
16یزداحمداحمدي يزدي44202405201370دکتریمهندسی صنایعآموزشی - پژوهشیهیأت علمی913352278717/01/1400
17تهرانعلی اشرفاحمدیان42096908131360دکتریمدیریت بازرگانیاداری - مدیریتیدولتی912393846509/12/1398
18همدانعباساحمدی‌مقیم40503268761345دکتریکارآفرینیآموزشی و پژوهشیدولتی918111197102/11/1398
19کرمانبهارکاختردانش17535509121354دکتریدامپزشکيآموزشی و پژوهشیدولتی912358518611/12/1399
20تهرانحسناختيارزاده551667171349دکتریدامپزشکيآموزشی و پژوهشیدولتی912290889511/12/1399
21تهرانمهنازاخگر23703686241347دکتريپزشکيآموزشی - پژوهشیدولتی917716454805/07/1399
22تهرانمریمارجمند752055721361کارشناسی‌ارشد مدیرت اجراییشغلی اختصاصیدولتی912247693924/01/1399
23تهرانمهرآسااردلان20902316021352کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی912393703218/03/1400
24تهرانامیررضااستیری7803416191371کارشناسی‌ارشدبرق سیستمشغلی اختصاصیدولتی930218513923/05/1400
25تهرانپدراماسحاقيه فيروزآبادي12906868231361کارشناسی‌ارشدمهندسي عمراناداری - مدیریتیغیردولتی913351521227/11/1399
26تهرانبلالاسدپور کردکندی13767590041361کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتی-دولتی914911031506/05/1400
27تهرانالهاماسدزاده سوره28517620011365کارشناسی‌ارشدمديريت ورزشياداری - مدیریتیدولتی919795130303/12/1399
28تهرانشبنماسدي نژاد9379438511358کارشناسی‌ارشدمهندسي صنايع غذاييآموزشی و پژوهشیدولتی912271036227/11/1399
29تهرانفاطمهاسکندر731295691359دکتریمدیریت سیستم‌هاآموزشی - پژوهشیدولتی912315650812/02/1400
30تهرانهادياسکندري50298569351362کارشناسی‌ارشدمديريت منابع انسانياداری و مدیریتیدولتی935741709527/11/1399
31تهرانکوروشاسماعیلی45194636451355کارشناسی‌ارشدسنجش و اندازه‌گیریآموزشی و پژوهشیدولتی912208745327/11/1397
32تهرانناهیداسماعیلی26701747601349کارشناسی‌ارشدفيزيولوژي ورزششغلی اختصاصیدولتی912376068524/01/1399
33تهرانحمید اسمعيل‌زاده زوارق16888818911358کارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم‌شناسيشغلی اختصاصیدولتی912284416724/01/1399
34تهرانمحمدمهدیاشرفیان رهقی752421511361دکتریمدیریت منابع انسانیاداری - مدیریتیدولتی919006073724/06/1398
35تهرانمريماصغري4928757821354کارشناسی‌ارشدروانشناسی علوم تربیتیآموزشی و پژوهشیدولتی912676102123/12/1399
36تهرانپریسااصغری709559051359کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیدولتی912454787127/11/1397
37تهرانهالهاصفهاني573242981351دکتریتاريخ و فلسفه آموزش وپرورش تعليم وتربيت اسلامي-دولتی912520415611/12/1399
38تهرانمهدیاصلاح‌کن‌ها616508701356کارشناسی‌ارشدحقوقحقوقیدولتی912297679502/11/1398
39تهرانرامسیسافتخاری‌ مقدم548343251352کارشناسی‌ارشدفلسفه آموزش و پرورشآموزشی و پژوهشیدولتی912548638224/06/1398
40تهرانامينافسا694095871358کارشناسی‌ارشدحقوق بین‌المللحقوقیدولتی912279387403/12/1399
41خراسان رضویمعصومهاکبرآبادي10603978111356دکتریبهداشت مواد غذاييآموزشی و پژوهشیدولتی915551171311/12/1399
42تهرانمحمد علی اکبرپور48786384641337کارشناسی‌ارشدحقوق- خصوصیشغلی اختصاصیدولتی919405282624/01/1399
43خوزستانسید جمالامام‌زاده 18289942191342دکتریداروسازیشغلی اختصاصیدولتی916620528324/01/1399
44تهرانمحسنامیدوارفر24109579351352کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی912295797628/07/1398
45تهرانميثمامير اسکندري25956727891364کارشناسی‌ارشد شهرسازيآموزشی - پژوهشیدولتی930522384916/12/1399
46تهرانسعيداميرحاجلو17511742711349دکتریدامپزشکيآموزشی و پژوهشیدولتی935210563411/12/1399
47تهرانمهدیامیرصالحی21419250101345کارشناسی‌ارشدمهندسی روش‌های اداری-دولتی912105240025/09/1398
48تهرانکريماميري4911949861343دکتریدامپزشکيآموزشی و پژوهشیدولتی912238728511/12/1399
49تهرانمحسن امیری12929236521364کارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم‌شناسيشغلی اختصاصیدولتی913107726424/01/1399
50تهرانسید سعیدانوری551220271349دکتریعلوم اعصاب‌شناختیشغلی اختصاصیدولتی912217371428/07/1398
51تهرانفاطمهایزدپناه29905563541350دکتری حرفه‌ایداروسازیآموزشی و پژوهشیهیأت علمی (استادیار)912211637527/11/1397
52تهرانبهنامبابايي دنجکلاهي21620808931350کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی933776767924/01/1399
53سیستان و بلوچستاناسماعيلباران زهي37014032441361کارشناسی‌ارشددامپزشکيآموزشی و پژوهشیدولتی915348022711/12/1399
54خراسان رضویسيدحميدباغدارحسيني9408299591355کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری - مدیریتیدولتی937936352505/07/1399
55تهرانمعصومهباقري کاهکش19717595971364کارشناسی‌ارشدمديريت خدمات بهداشتي و درمانياداری و مدیریتیدولتی916981218927/11/1399
56بوشهرعلی بحرینی35212299631366کارشناسی‌ارشد مدیریت اجراییاداری - مدیریتیدولتی917775534418/03/1400
57تهراناکرمبحريني پور29905691031358دکتریاپيدميولوژياداری - مدیریتیدولتی913343475311/12/1399
58خراسان رضویصدیقهبختیاری شهری9337929641341کارشناسی‌ارشدعلوم تربیتیآموزشی و پژوهشیغیردولتی915911516309/12/1398
59مرکزیسپیده بخشایشی570755461352کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی918360802009/12/1398
60تهرانهومنبداغي599568521357کارشناسی‌ارشدمهندسي عمرانآموزشی و فرهنگیدولتی912209606203/12/1399
61تهراناحسانبراتی11424874231366کارشناسی‌ارشدفناوریشغلی اختصاصیدولتی913168289723/05/1400
62تهراننرجسبراتي نژاد12618470751354کارشناسی‌ارشد مديريت دولتياداری - مدیریتیدولتی912610354918/03/1400
63تهرانمهسابرزگر کیوانی4808237741376کارشناسی‌ارشدفیزیولوژی ورزشی- فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی-دولتی919725897110/05/1400
64تهرانغزالهبرنجی726093461354کارشناسی‌ارشدالهیأت و معارف اسلامیفرهنگیدولتی912254114102/11/1398
65مازندرانآرشبرهاني21617131831358کارشناسی‌ارشدمدیریتی دولتیاداری - مدیریتیدولتی911126671323/12/1399
66تهرانمهدیبزم‌آور23004690731365کارشناسی‌ارشدبرق قدرتشغلی اختصاصیدولتی991517529723/05/1400
67تهرانمحمدبصرائی21616325411354کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیمالیدولتی912799232002/11/1398
68تهرانسيد محسنبني جمالي5322036071343دکتریجامعه‌شناسي اقتصادي و توسعهاجتماعیدولتی912296438303/12/1399
69تهرانسید امیر مختاربهاری میمندی34798940701359دکتریبهداشت و بیماری‌های آبزیانشغلی اختصاصیدولتی917763089802/06/1400
70تهرانلیدابهبهانی‌نیا32557862741354کارشناسی‌ارشدشیمی‌ فیزیکشغلی اختصاصیدولتی912338593802/06/1400
71آذربایجان‌شرقیفرخبهتاش13791139461351دکتریدامپزشکيآموزشی و پژوهشیدولتی914310450011/12/1399
72تهرانابوالفضلبهجت17388620621353کارشناسی‌ارشدمديريت فرهنگيفرهنگیدولتی912623268324/06/1398
73تهرانسعیدبهروان572974281355کارشناسی‌ارشدصنایع چوب و کاغذ -فرآورده‌های چندسازهآموزشی و پژوهشیدولتی912613384627/11/1397
74خوزستانلیلیبهزادنیا45498692241362کارشناسی‌ارشدروانشناسیاجتماعیغیردولتی936189471509/12/1398
75تهرانعلیرضا بهشتی9433674411357دکتریعلوم سیاسی- اندیشه‌های سیاسی--919239670926/04/1400
76مرکزیبابک بوالحسنی543937281351کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی918364242918/03/1400
77تهرانابوالفضل بوجاری12605805631346دکتریپزشکیاداری - مدیریتیدولتی912327309505/07/1399
78تهرانمحبوبهبیات728176231356کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- تشکیلات و روش‌هااداری - مدیریتیدولتی912526540625/09/1398
79زنجانفاطمهبیات42841791011338دکتریجامعه شناسیاداری - مدیریتیدولتی912341144518/03/1400
80تهرانمحمدحسنبیکی45798681451364دکتریبهداشت مواد غذاییشغلی اختصاصیدولتی912231881912/02/1400
81تهرانفاطمهبیگلو793291361364دکتریشیمیآموزشی و پژوهشیدولتی912248531927/11/1397
82تهرانعباس رضاپارسا پور57197843731346کارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم‌شناسيشغلی اختصاصیدولتی912370073224/01/1399
83آذربایجان‌شرقیرسولپاک نژاد قراملکي13809197891359کارشناسی‌ارشدعمرانحقوقیدولتی935652153103/12/1399
84تهرانمسعودپاک‌نیت434826511348کارشناسی‌ارشدجامعه شناسی اقتصادی و توسعهشغلی اختصاصیدولتی919889116328/07/1398
85تهرانمهدیهپرپنچي621667431359کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتیغیردولتی912503861509/12/1398
86تهرانمهديپروين32576194641353دکتریمهندسي مکانيکآموزشی - پژوهشیدولتی912608399516/12/1399
87تهرانفاطمهپهلوانی616594281356کارشناسی‌ارشد مدیریت اجراییاداری - مدیریتیدولتی-16/12/1399
88خراسان رضویشهنازپورسليمي12909801601355کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی915117934003/12/1399
89گیلانفاطمهپورصفر26698989711366دکتریدامپزشکيآموزشی و پژوهشیدولتی911338085811/12/1399
90تهرانفرزاد پورعباس42842723731350کارشناسی‌ارشدمهندسی آبحقوقیدولتی938152100509/12/1398
91تهرانحميدپورعيسي20028750731360کارشناسی‌ارشدحقوق جزا و جرم‌شناسيحقوقیدولتی912430628403/12/1399
92تهرانعلیرضاپیرستانی12910851651349دکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی912542155724/01/1399
93تهرانمحمدحسینپیش‌بین46226540751362کارشناسی‌ارشدجامعه‌شناسیاجتماعیغیردولتی919214015024/06/1398
94تهرانسميهپيشکار633656261362کارشناسی‌ارشد جامعه شناسياداری - مدیریتیدولتی912437894316/12/1399
95تهرانهاديتبرائي7934092171348دکتریدامپزشکيآموزشی و پژوهشیدولتی912657517911/12/1399
96خراسان رضویمريمترابي9378145201350کارشناسی‌ارشدبيوتکنولوژيآموزشی و پژوهشیدولتی915309639911/12/1399
97تهرانسيد عباستقوي759109501361دکتریحقوق- جزا و جرم‌شناسيشغلی اختصاصیدولتی912082049324/01/1399
98آذربایجان‌شرقیبهمنتقي پور ثرشي13792884521358دکتریدامپزشکيآموزشی و پژوهشیدولتی914410532511/12/1399
99تهرانسعیدتقی‌پور39327161161357کارشناسی‌ارشدجغرافیا و برنامه‌ریزی روستاییآموزشی و پژوهشیدولتی919213109725/09/1398
100تهراناحمدتکین65194915191344کارشناسی‌ارشدفلسفه-دولتی912458125923/12/1399
101تهرانبیتاتوکل14653123151353کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژیاداری - مدیریتیدولتی912475982518/03/1400
102تهرانمحمدعليتوکلي22294237701346کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیدولتی912233375524/01/1399
103خراسان رضویعرفانتوکلی‌نژاد 9398578801359کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیشغلی اختصاصیدولتی935407744924/01/1399
104سمنانميلادثانيان53099686281364کارشناسی‌ارشدعمراناداری - مدیریتیدولتی919132568101/11/1399
105تهراناحمدرضاجابری12879433221349دکتریدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی912476297902/06/1400
106تهراندانيالجباري822448471365کارشناسی‌ارشد مديريت صنعتيآموزشی - پژوهشیدولتی912378694316/12/1399
107آذربایجان‌شرقیامیر علیجباری رنجبر13773263571353کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی914222204618/03/1400
108تهرانفیروزجلالی بنائم50792536651350کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییآموزشی و پژوهشیدولتی912177163209/12/1398
109تهرانهاتفجلیل‌زاده64098528861354کارشناسی‌ارشدامور فرهنگیفرهنگیدولتی912413045825/09/1398
110آذربایجان‌شرقیصوناجمشيدي15831827311364دکتریمهندسي شيميآموزشی و پژوهشیغیردولتی914491085701/11/1399
111کرمانعليجهانگرد29926969941360کارشناسی‌ارشدمديريت بازرگانياداری - مدیریتیدولتی913340437205/07/1399
112تهرانعلیجهانی3863748311365دکتریمنابع طبیعی-دولتی912752487731/04/1400
113آذربایجان‌شرقیاحدجودی15524497771342کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی914110060323/12/1399
114تهرانابراهيمحاتمي41984912671349کارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم‌شناسيشغلی اختصاصیدولتی912210847824/01/1399
115کهگيلويه و بویراحمدمحمدحاتمی کیا42506693191357کارشناسی‌ارشدعلوم اجتماعی-دولتی911481576023/12/1399
116تهرانسيد محمودحاج اکبري3823387151345کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتیدولتی912148915203/12/1399
117تهرانمهتابحاج حيدري17545786241357کارشناسی‌ارشدبيوشيمي بالينيآموزشی و پژوهشیدولتی912418029427/11/1399
118تهرانمحمد عليحاجي احمدي20621232211345کارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم‌شناسيشغلی اختصاصیدولتی914227243624/01/1399
119تهرانحبیب‌الهحاجی عبدالوهاب741906011360دکتری تخصصیاپیدمیولوژیشغلی اختصاصیدولتی91231230802/06/1400
120تهرانمهدیحامی29702412771357دکتری تخصصیدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی914320225402/06/1400
121هرمزگانسید سعیدحائری3220316991355کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی917761657418/03/1400
122تهرانمهتاب حبیب‌نژاد تپه‌باشی28513193961353کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشی اداری - مدیریتیدولتی912470863609/12/1398
123تهرانرقيهحبيبي468037421345کارشناسی‌ارشدژنتيک انسانيآموزشی - پژوهشیدولتی912578470805/07/1399
124تهراناسماعيلحبيبي شيره جيني16518693241362کارشناسی‌ارشد مهندسي صنايعاداری - مدیریتیدولتی935806091016/12/1399
125تهراننجمهحجازی774904521363کارشناسی‌ارشدعلوم تربیتی-‌ مدیریت آموزشیاداری - مدیریتیدولتی919814419525/09/1398
126تهرانسيدحسينحجت پور545552211348کارشناسی‌ارشدفقه و مبانی حقوق اسلامیفرهنگیدولتی990644923823/12/1399
127تهرانمریمحریرچی خراسانی793063731364کارشناسی‌ارشدکامپیوترشغلی اختصاصیدولتی912135465723/05/1400
128هرمزگانعلی اکبر حسام21224162971347کارشناسی‌ارشدروانشناسی بالینیشغلی اختصاصیدولتی917363822724/01/1399
129سمنانمحمدحسن بيکي45798681451364کارشناسی‌ارشد دامپزشکيآموزشی - پژوهشیدولتی912231881912/02/1400
130تهرانعلی حسن خانی57192323701353کارشناسی‌ارشدتاریخ اسلامفرهنگیدولتی912748248609/12/1398
131آذربایجان‌شرقینسرینحسن زاده شریف16401717541342کارشناسی‌ارشدحقوق قضاییحقوقیدولتی914412876823/12/1399
132تهرانفاطمهحسين پور24332498211365کارشناسی‌ارشد حسابداريمالیدولتی919751810616/12/1399
133چهارمحال بختیاریسيد محسنحسين زاده46898322421344کارشناسی‌ارشدجغرافيا و برنامه‌ريزي شهرياداری - مدیریتیدولتی913383679801/11/1399
134تهرانعلیحسین‌پور26589042741356کارشناسی‌ارشدکارآفرینیاداری - مدیریتیدولتی912558048325/09/1398
135خراسان رضویسيدمحمدحسيني52298021541362کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتیدولتی938380163905/07/1399
136تهرانحامدحسيني ضرابي813928851367کارشناسی‌ارشدعلوم تربيتي - آموزش و بهسازي منابع انسانياجتماعیغیردولتی912658115711/12/1399
137تهرانسید محمد حسینی طامه517138611346کارشناسی‌ارشدمدیریت کارآفرینیاداری - مدیریتیدولتی912219955305/07/1399
138تهرانسیدمجتبیحسینی گله‌کلائی20934523591365دکتری تخصصیمهندسی عمران-‌ مهندسی سازهشغلی اختصاصیغیردولتی911353457210/05/1400
139تهرانسيداحمدحسيني نسب660679011353کارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم‌شناسيشغلی اختصاصیدولتی912358758124/01/1399
140تهرانمهدیحسینی‌راد4218699251364دکتریمدیریت فرهنگیاداری - مدیریتیدولتی910209268024/06/1398
141تهرانسید قاسمحسینی‌‌میرصفی62303437021344دکتریحکمت متعالیهحقوقیدولتی912547752002/11/1398
142تهرانحجتحشمتي‌نژاد حیدر آباد17294468331359کارشناسی‌ارشدروابط بین‌المللشغلی اختصاصیدولتی912649891224/01/1399
143تهرانمجیدحقی572014811350کارشناسی‌ارشدبرق و مخابراتشغلی اختصاصیدولتی912299173923/05/1400
144تهرانعادلحقيقي خيابانيان اصل13765165351352دکتریدامپزشکيآموزشی و پژوهشیدولتی912187967411/12/1399
145تهرانمحمود حوصله‌پو485682361332کارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم‌شناسيشغلی اختصاصیدولتی912537336424/01/1399
146تهرانهیلداحیدری32558367271358کارشناسی‌ارشدحقوق عمومیحقوقیدولتی918885598425/09/1398
147تهرانکوروش حیدری40704689001352کارشناسی‌ارشدمديريت بازرگانيمالیدولتی912689607505/07/1399
148تهرانیاسرخاتمی658863131361کارشناسی‌ارشدمدیریتمالیدولتی912802296425/03/1400
149تهراناميرخادمي643692501357کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیغیردولتی912305004627/11/1399
150تهرانفاطمهخاکپور103378141368کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانیآموزشی و پژوهشیدولتی912484708418/03/1400
151تهرانمحمدرضاخاکشور‌کامه‌علیا7035139311341کارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم‌شناسيشغلی اختصاصیدولتی915110944724/01/1399
152تهرانمهدیخاکیان12399623391365کارشناسی‌ارشداقتصاد بهداشتشغلی اختصاصیدولتی912072836224/01/1399
153هرمزگانحميدخامه چي32512190141337دکتریدامپزشکيآموزشی و پژوهشیدولتی917767164411/12/1399
154تهرانحميدخانقاهي ابيانه4522716061347دکتریدامپزشکيآموزشی و پژوهشیدولتی936953550611/12/1399
155تهرانرضاخانی563028271349کارشناسی‌ارشدمدیریت دلتیاداری - مدیریتیدولتی912510028927/11/1397
156تهرانمهدیخدادادی33095486001354کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیاداری - مدیریتیغیردولتی912609483509/12/1398
157خراسان رضویمجيدخداوردي ازغندي9432474211350دکتریدامپزشکيآموزشی و پژوهشیدولتی915123164111/12/1399
158تهرانبیتاخرمی688945621354کارشناسی‌ارشدمترجمی زبانشغلی اختصاصیدولتی912215856523/05/1400
159تهرانکامبیزخزلی32573475611345کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیمالیدولتی912296748723/12/1399
160سمنانسیدمحمدرضاخطیبی614796591355کارشناسی‌ارشد بازرگانیاداری - مدیریتیدولتی916616457718/03/1400
161چهارمحال و بختیاریشهرام خلیل دهکردی46215794281355کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی -دولتی913181510823/12/1399
162تهرانمحمد امینخلیلی23009847171364کارشناسی‌ارشدبرق و مخابراتشغلی اختصاصیدولتی917701033223/05/1400
163تهرانمرضیهخوشخوی کیاسرائی823254641366کارشناسی‌ارشدنرم‌افزارشغلی اختصاصیدولتی912711906523/05/1400
164گلستانغلامعليخيرآبادي21207992371349کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی933171856105/07/1399
165ارومیهکاوهداداش پور27543528801359کارشناسی‌ارشدحسابداریاداری - مدیریتیدولتی914340250603/12/1399
166تهرانشهرامدادگر28034361081365دکتریحسابداریمالیدولتی903149892424/06/1398
167تهرانرضادادگر28028763411362دکتریمدرسی معارف اسلامیآموزشی و پژوهشیغیردولتی919206461809/12/1398
168البرزآرش دارستانی32563363611357کارشناسی‌ارشدمدیریت مالیاداری - مدیریتیغیردولتی912264669705/07/1399
169خراسان رضویامير عليداعي688417871354دکتریدامپزشکيآموزشی و پژوهشیدولتی915511112311/12/1399
170تهرانحسینداودآبادی3849486691352کارشناسی‌ارشدحقوقحقوقیدولتی912016725502/11/1398
171تهرانعطيهدباغيان640370881353دکتریدامپزشکيآموزشی و پژوهشیدولتی912322842111/12/1399
172تهرانمحمدصادقدبیری9407063691350کارشناسی‌ارشدمعارف اسلامی و حقوقشغلی اختصاصیدولتی912525890028/07/1398
173خراسان رضویناصردربان مقامي9330392121348دکتریدامپزشکيآموزشی و پژوهشیدولتی915113113711/12/1399
174تهرانکیواندرویشی27220078511358کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیآموزشی و پژوهشیدولتی901658909924/06/1398
175مازندرانسید ضیاء الدین دژکام57997371131347دکتریپزشکيآموزشی - پژوهشیدولتی911257199705/07/1399
176تهرانعلیرضا دهقانی6200505191355دکتریمدیریت آموزشیاداری- مدیریتیدولتی912434966726/03/1400
177گیلانرضادوست‌خواه واجاری26911117761356کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتیدولتی911333751102/11/1398
178تهرانهومندوستي حاجي‌آبادي49699669071367دکتریکامپیوترفناوری اطلاعاتدولتی912709339714/01/1400
179تهرانهومندوستی حاجی‌آبادی49699669071367دکتری تخصصیبرنامه‌ریزی درسیشغلی اختصاصیغیردولتی912709339727/04/1400
180تهرانمجيدديري12818732511358کارشناسی‌ارشدمهندسي عمرانآموزشی و پژوهشیغیردولتی912557396727/11/1399
181گلستانعبدالحميددین48693294921352کارشناسی‌ارشدعلوم سیاسیاداری - مدیریتیدولتی911269702501/11/1399
182مازندارانمحمد حسينذکرياپور21901281961372کارشناسی‌ارشد مهندسي کامپيوترفناوری اطلاعاتدولتی911293369618/03/1400
183تهرانمحسنراجی اسدآبادی22982359881359کارشناسی‌ارشداقتصاد- برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی اجتماعیمالیدولتی910007359425/09/1398
184تهرانسودابهرادفرد693697471358دکتریمدیریت رسانه‌ایفناوری اطلاعاتدولتی932928526625/09/1398
185تهرانایرانرادمنش28003767401344کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیبازنشسته912143715924/06/1398
186تهرانشاهرخ رامزی14615598201346کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتیدولتی912714714705/07/1399
187فارسرجبعلیراهی8592507411340کارشناسی‌ارشدآموزش و بهسازی منابع انسانیاداری - مدیریتیدولتی912599505624/06/1398
188تهرانعلیرضارحمتی9190097001355دکتریجغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی-دولتی912619733012/05/1400
189کرمانشاهمبينرحيمي32201493751374کارشناسی‌ارشدبرنامه‌ريزي درسيآموزشی و پژوهشیدولتی918280683003/12/1399
190تهرانمحمد جوادرحيمي4515985471363دکتریمهندسی مکانیکآموزشی - پژوهشیدولتی912738212912/02/1400
191تهرانميثمرحيمي زاده9024183431365دکتریمديريت ورزشياداری - مدیریتیهیأت علمی912471265003/12/1399
192تهرانمحمدرحيميان12827317181359کارشناسی‌ارشدمديريت دولتياداری - مدیریتیدولتی912159622803/12/1399
193تهراناکبررحیمی‌پور45008783001363کارشناسی‌ارشدارشد حسابداریاداری- مدیریتیغیردولتی919727072824/06/1398
194کرمانعصمترحيمي‌فر29920450041342کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیاداری - مدیریتیدولتی913341241805/07/1399
195خراسان رضویمحمدرشتي باف9426632411342دکتریدامپزشکيآموزشی - پژوهشیدولتی915110920512/02/1400
196کرمانحسينرشيدي طغرالجردي30902827631342دکتریدامپزشکيآموزشی و پژوهشیدولتی913140855811/12/1399
197تهرانحسینرضازاده38733651381352کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی912578422724/06/1398
198مرکزیمحمدرضايي5349887411367دکتریبهداشت مواد غذاييآموزشی و پژوهشیدولتی918599351911/12/1399
199تهرانسعیدرضایی39346597131364کارشناسی‌ارشدمخابراتشغلی اختصاصیدولتی912434423223/05/1400
200البرزعابدالدينرضائي20021319531350کارشناسی‌ارشدمديريتاداری - مدیریتیدولتی912527177511/12/1399
201تهرانعبدالرضارضایی ارجرودی623737651352دکتریمهندسی عمراناداری - مدیریتیدولتی912384693509/12/1398
202تهرانسیدیوسفرضوی4923272031340کارشناسی‌ارشدعلوم تربیتی - مدیریت آموزشیاداری - مدیریتیدولتی912398324225/09/1398
203تهرانهاديرفیعی39332038721361کارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم‌شناسيشغلی اختصاصیدولتی916944484424/01/1399
204تهرانمژگانرفيعي زاد625369231355کارشناسی‌ارشد مامائیاداری - مدیریتیدولتی912402654618/03/1400
205تهرانعبدالمجيدرمضاني22000898641359کارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم‌شناسيشغلی اختصاصیدولتی912003977824/01/1399
206خراسان شمالیمصطفيرمضاني مطلق8292456011354کارشناسی‌ارشدمديريت مالياداری - مدیریتیدولتی915189246305/07/1399
207تهرانعمرانرمضانی‌‌اردی14610070541347دکتریتکنولوژی آموزشیآموزشی و پژوهشیدولتی912346157625/09/1398
208تهرانعليرهبرپور47494737931348کارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم‌شناسيشغلی اختصاصیدولتی912609339824/01/1399
209تهرانسيد محمدروحاني47100640911351کارشناسی‌ارشدمديريت دولتياداری - مدیریتیدولتی912651128705/07/1399
210تهراننسیم روستاپیشه708695531358کارشناسی‌ارشدمدیریت کارآفرینیاداری - مدیریتیغیردولتی936104409209/12/1398
211تهراناعظم‌الساداتریوندی640712941354کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانیاداری - مدیریتیدولتی935158752318/03/1400
212چهارمحال و بختیاریمحمدرئيسي46220510441347کارشناسی‌ارشد زیست‌شناسیآموزشی و پژوهشیدولتی91328824718/03/1400
213یزدعباسزارع بنادکوکي55299669421365کارشناسی‌ارشد مديريت اجراییاداری- مدیریتیغیردولتی913350525717/01/1400
214تهرانفاطمهزارعان بنی‌اسدی31104520061349دکتریدامپزشکياداری - مدیریتیدولتی912578452611/12/1399
215خراسان شمالی مجتبی زراعتکار دوین8294306951362کارشناسی‌ارشدمعماري سيستم‌هاي کامپيوتر-دولتی915586489523/12/1399
216تهرانزهرهزرين کلاه699904091361کارشناسی‌ارشدمهندسي پزشکيآموزشی و پژوهشیدولتی912371768827/11/1399
217تهرانفروغزکاوتی521318821349کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری - مدیریتیدولتی912626549127/11/1397
218اصفهانهاديزماني12914484031355کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعياداری - مدیریتیدولتی913206996218/03/1400
219تهرانحسينزماني امير20611638411343سطح 3 حوزویفقه و اصولشغلی اختصاصیدولتی911119775324/01/1399
220تهرانغلامرضازندش600597101355کارشناسی‌ارشدبرقآموزشی و پژوهشیغیردولتی912062059324/06/1398
221تهرانروزبهزورقي618042821357کارشناسی‌ارشدمديريت دولتياداری - مدیریتیدولتی912134126703/12/1399
222تهرانشيمادختساده5322034021343کارشناسی‌ارشد مهندسي صنايعاداری - مدیریتیدولتی912514164716/12/1399
223تهرانعلیرضاساروخانی43234747411359کارشناسی‌ارشدفناوریشغلی اختصاصیدولتی912281006923/05/1400
224تهرانحسينساعي نيک13803022931360کارشناسی‌ارشداقتصادمالیدولتی912797610603/12/1399
225تهرانمحمدرضاسالاری‌ نصرآباد44315092081345دکتریدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی912334806802/06/1400
226تهرانمرتضیسالمی قمصری648574511353کارشناسی‌ارشدتاریخ ایراناجتماعیدولتی912259791802/11/1398
227تهرانعلیسامانی46232748291363دکتریمدیریت دولتی- منابع انسانی-دولتی936653500603/06/1400
228تهرانفاطمهسرآبادانى634848031362کارشناسی‌ارشدرياضى-غیردولتی912480341511/12/1399
229تهرانمهردادسرافراز536736111349دکتریزبان انگلیسیاداری - مدیریتیدولتی912198358816/12/1399
230سیستان و بلوچستانمحمدسراوانی36744042811364کارشناسی‌ارشدحقوقحقوقیدولتی915349348524/06/1398
231تهرانسعيدسرخه19900720381368کارشناسی‌ارشدمديريت ورزشياداری - مدیریتیدولتی916282231503/12/1399
232تهرانسامیسردارملی13728895151349کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی-19/05/1400
233تهرانحمید سرلک41723232191346کارشناسی‌ارشدفقه و مبانی حقوق اسلامیحقوقیدولتی912505062323/12/1399
234تهرانمصطفی سرمدی419224171321کارشناسی‌ارشدعلوم اجتماعی روابط عمومی و بین‌المللبازنشسته912508663409/12/1398
235تهرانعلیرضاسعیدآبادی5322327631345کارشناسی‌ارشدروابط بین‌المللروابط عمومی و بین‌المللدولتی912240498725/09/1398
236تهرانحسنسعیدی41304889531346کارشناسی‌ارشدمدیرت اجراییشغلی اختصاصیدولتی912078551524/01/1399
237گیلانحديثسقطچي25938272621358دکتریدامپزشکيآموزشی و پژوهشیدولتی911136500211/12/1399
238تهرانمریمسلحشورنژاد715832541358کارشناسی‌ارشدعلوم ارتباطات اجتماعیاجتماعیدولتی912326046002/11/1398
239تهرانداودسلطاني28028921771363کارشناسی‌ارشدمهندسي عمرانآموزشی و پژوهشیغیردولتی912270847327/11/1399
240مرکزیسيروسسلمان نژاد21406638531345دکتریدامپزشکيآموزشی و پژوهشیدولتی918367497711/12/1399
241تهرانذبیح الهسلمانی14610512901351کارشناسی‌ارشدحقوق عمومیحقوقیدولتی912104473824/06/1398
242تهرانساراسليمي نمين32517895891353دکتریمهندسي مکانيکآموزشی - پژوهشیدولتی912600244916/12/1399
243تهرانمهردادسوری39624624571351کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی912326946524/06/1398
244تهرانامیرسولقانی825366351367کارشناسی‌ارشدزیست‌شناسیآموزشی و پژوهشیدولتی912696837124/01/1399
245تهرانمحمودرضاسيدآبادي668202611355کارشناسی‌ارشد مهندسي صنايعفناوری اطلاعاتدولتی912530746718/03/1400
246تهرانناصرسیری492441161348کارشناسی‌ارشدحقوقحقوقیدولتی938953259502/11/1398
247خراسان رضویريحانهشاقلي8592671481344دکتریمدیریت آموزشیاداری - مدیریتیغیردولتی915615051603/12/1399
248تهرانفرشادشاه بهرامی48396946991351کارشناسی‌ارشدمدیریت فناوریشغلی اختصاصیدولتی912201334124/01/1399
249میانهفاطمهشاه محمدی15326491501351کارشناسی‌ارشد ژنتیکاداری - مدیریتیدولتی912743357218/03/1400
250تهرانفرامرزشایگان آرا657313601360کارشناسی‌ارشدمدیریتشغلی اختصاصیدولتی912817286223/05/1400
251تهرانجوادشجاع فرد32571372141359دکتریمديريت راهبردياداری و مدیریتیدولتی912140447627/11/1399
252کرمانسید علیشجری20800922271368کارشناسی‌ارشدروانشناسیاداری - مدیریتیدولتی911254894003/12/1399
253تهرانشبنمشجیعی9377906641348کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی912309871118/03/1400
254خراسان رضویعليرضا شهرام شرقي10626860551346دکتریدامپزشکيآموزشی و پژوهشیدولتی915551101711/12/1399
255سمنانمریمشریعت‌زاده659445851362کارشناسی‌ارشد علوم تربيتياداری- مدیریتیدولتی912331619212/02/1400
256خراسان رضویمحمدرضاشريعتي55395109091347دکتریدامپزشکيآموزشی و پژوهشیدولتی915525639611/12/1399
257تهرانناهیدشفیعی57188226891351دکتریروانشناسی تربیتیاداری - مدیریتیغیردولتی912390604909/12/1398
258ایلامبهروزشفیعی45598008041355کارشناسی‌ارشدعلوم ارتباطات اجتماعياجتماعیدولتی918843602823/12/1399
259البرزمسعودشکرگزار48985264541356کارشناسی‌ارشدحقوق و قضا جرم‌شناسی اداری - مدیریتیدولتی912661043423/12/1399
260تهراننرجسشکری12618495071354دکتریمدیریت دولتی- خط‌مشی‌گذاریاداری - مدیریتیغیردولتی912153377025/09/1398
261تهرانحمیدرضاشمسائی54099117681352کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی912539035728/07/1398
262تهرانمرتضيشهرستاني468454611346دکتریشيميآموزشی و پژوهشیدولتی912388148027/11/1399
263تهرانحسينشهنوازي26598105401356کارشناسی‌ارشدمديريت بهداشت و درماناداری - مدیریتیدولتی936669525411/12/1399
264خراسان رضویمحمد حسنشوروزي64492926011353کارشناسی‌ارشدحوزه 2اداری - مدیریتیدولتی915104681211/12/1399
265تهرانزین العابدینشیخ‌ بگلو15830895781360کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی912676610224/06/1398
266یزدمحمدرضاشیخ علیشاهی44327704141360کارشناسی‌ارشدمدیرت اجراییشغلی اختصاصیدولتی913157282224/01/1399
267تهرانسیامکشیخی46215058581350کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیدولتی912015506928/07/1398
268تهرانفاطمهشیخی­نژاد719471751361دکتریمدیریت علوم رفتاریاداری - مدیریتیدولتی918862396324/06/1398
269تهرانليلاشيدايي624681541354کارشناسی‌ارشد دامپزشکياداری - مدیریتی دولتی912730003612/02/1400
270تهرانهاجرشیری‌یایچی4800222911368دکتریمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیدولتی912280827427/11/1397
271تهرانلالهصابرنژاد9397364031356کارشناسی‌ارشدمهندسي عمرانآموزشی و پژوهشیغیردولتی912327048727/11/1399
272تهرانمصطفيصابوني41319173781344دکتریدامپزشکياداری - مدیریتیدولتی912115332611/12/1399
273تهرانسعيدصاحبي9389192611360کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیشغلی اختصاصیدولتی912299722824/01/1399
274تهرانحميدرضاصادقي812844541364کارشناسی‌ارشد اقتصاداداری - مدیریتیدولتی912414153716/12/1399
275تهرانمجیدصادقی32567179181353دکتریمدیریت آموزش عالیآموزشی و پژوهشیدولتی912610373425/09/1398
276تهرانمریمصادقی شفیع665992101353کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی912705690924/01/1399
277تهرانشیرینصالحی12921914571364دکتریبرق و مخابراتشغلی اختصاصیدولتی913301131923/05/1400
278تهرانصفاصبوري ديلمي26910723711345کارشناسی‌ارشدمهندسي عمراناداری - مدیریتیغیردولتی912112018327/11/1399
279خراسان شمالی نبی الله صداقتی52497489961359کارشناسی‌ارشدعلوم اجتماعی-دولتی912411538523/12/1399
280تهرانصابرصدری5699462391365کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی912302211223/05/1400
281تهرانمجيدصفري651790051353کارشناسی‌ارشدمهندسي عمرانآموزشی و پژوهشیغیردولتی912422045627/11/1399
282تهراناقدسصفري459390551347دکتریداروسازيآموزشی و پژوهشیدولتی912815908611/12/1399
283تهرانمحمودصفری22958920411334کارشناسی‌ارشدحقوق جزا و جرم‌شناسیحقوقیدولتی912327197724/01/1399
284تهرانمعصومهصفری منصور815843851364کارشناسی‌ارشد حسابداریمالیدولتی912372808518/03/1400
285کرمانامير سعيدصميمي12908694561363دکتریدامپزشکيآموزشی و پژوهشیدولتی917311481111/12/1399
286تهرانفروزانصمیمی شلمزاری46793693531348کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیدولتی912024327224/01/1399
287کردستانحسنصومی16894885571343کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری- مدیریتیدولتی914116576923/12/1399
288تهرانپروانهصیفوری566572931351دکتری تخصصیپاتولوژیشغلی اختصاصیدولتی912254363302/06/1400
289تهرانزهراطالبی55600216791370کارشناسی‌ارشدبرق- الکترونیک دیجیتالشغلی اختصاصیدولتی919258247723/05/1400
290یزدعباسطاهری یزدی44308163601352کارشناسی‌ارشدپرستاریشغلی اختصاصیدولتی913254152524/01/1399
291تهرانسيد محسنطباطبائي مزدآبادي671076561359دکتریمديريت آموزشيآموزشی و پژوهشیغیردولتی912371393324/08/1399
292آذربایجان‌شرقیصمدطيبي13708869771357کارشناسی‌ارشدمدیریت مالیمالیدولتی914418420805/07/1399
293تهرانریحانهعامری52098552951361دکتریحقوق عمومیحقوقیدولتی912725897924/06/1398
294تهرانسید محمد عاملی 12879252511348کارشناسی‌ارشدعلوم اجتماعیآموزشی و پژوهشیدولتی912676102123/12/1399
295تهرانزينبعبادي762530901360کارشناسی‌ارشدمهندسي عمرانآموزشی و پژوهشیغیردولتی912176266027/11/1399
296تهرانمرادعباس‌زاده توسلي27092777001346کارشناسی‌ارشد کامپیوتر- شبکهاداری- مدیریتیدولتی936274459517/01/1400
297تهرانپيمانعباسي612520341353کارشناسی‌ارشدمهندسي عمراناداری - مدیریتیغیردولتی912301644327/11/1399
298چهارمحال و بختیاریموسیعباسي بيرگاني55599258371364کارشناسی‌ارشدمهندسی منابع طبیعیآموزشی و پژوهشیغیردولتی916226481803/12/1399
299تهراندارابعبدالهی15303878171346دکتریدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی912259975102/06/1400
300تهرانمجیدعبدالهی نیاسر12630026091360کارشناسی‌ارشدحقوق عمومی حقوقیدولتی912796515603/12/1399
301البرزعلیعبدی جمایران14675114711367دکتریمدیریت کارآفرینیاداری - مدیریتیغیردولتی912823776209/12/1398
302تهرانصادقعرب زاده23921258311366دکتریحقوق - کیفری و جرم‌شناسيشغلی اختصاصیدولتی912445770824/01/1399
303تهرانمجيدعرب عامري45920164241356کارشناسی‌ارشدصنايع غذاييآموزشی و پژوهشیدولتی912723378927/11/1399
304تهران رویاعرفانی60396404131362دکتریمدیریت منابع انسانیآموزشی - پژوهشیدولتی914351281129/02/1400
305تهرانسيد ميثمعزتي765263131363دکتریمهندسی برقآموزشی و پژوهشیدولتی912209682201/11/1399
306تهرانمحمدعزیززاده27535522581346دکتری عمومیدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی912102411002/06/1400
307تهرانالهامعزيزي طرقي811297771365کارشناسی‌ارشدمديريت ورزشياداری - مدیریتیدولتی912409948803/12/1399
308تهرانحمزهعسگري رشتياني33089683041358دکتریحسابداریمالیدولتی912207408001/11/1399
309خراسان رضویجعفرعطارباشي مقدم9394846251341دکتریدامپزشکيآموزشی و پژوهشیدولتی915114585011/12/1399
310مرکزیفیروزهعطاریان5589761411352دکتریمدیریتاداری - مدیریتیدولتی918866082802/11/1398
311تهرانعليرضاعظیمی9377071121344کارشناسی‌ارشدحقوق جزا و جرم‌شناسیحقوقیبازنشسته912320037203/12/1399
312تهرانحامدعظیمی7795385011360کارشناسی‌ارشدروابط بین‌المللروابط عمومی و بین‌المللدولتی903381214127/11/1397
313تهرانعلیرضاعظیمی5329565241356کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی918360287528/07/1398
314تهرانسیده بهارهعظیمی38744932531357دکتریشیمی آلی-دولتی912050995806/05/1400
315خراسان رضویسيدعليعلوي مقدم9344587581347دکتریدامپزشکيآموزشی و پژوهشیدولتی915310009811/12/1399
316تهرانهمایونعلی حسینی39617552561345کارشناسی‌ارشدفقه و حقوقشغلی اختصاصیدولتی912140810023/05/1400
317البرزرضا علیپور27093839771360کارشناسی‌ارشدمدیریت فناوری اطلاعات و امنیتفناوری اطلاعاتدولتی912544460823/12/1399
318تهران امیرعلیجانی619564141358دکتریپزشکیاداری - مدیریتیدولتی914349591118/03/1400
319تهرانسیدمحسنعلیزاده طباطبایی12398764911352کارشناسی‌ارشدمهندسي صنايع اداری - مدیریتیدولتی912138550327/11/1397
320تهرانليلاعليمرادي537989021349کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادياداری - مدیریتیدولتی912816443516/12/1399
321تهرانمرضیهعموقلی میراخوری4501055711356کارشناسی‌ارشدجامعه‌شناسي فرهنگيفرهنگیدولتی912488682724/06/1398
322تهران عبدالرسولغزالی46209806511347کارشناسی‌ارشدمدیریت-دولتی913381543023/12/1399
323تهرانغزالهغزنوي708153801357دکتریپزشکیاداری - مدیریتیدولتی912300730118/03/1400
324تهرانمریمغضنفری‌ نیکو670757031358کارشناسی‌ارشدکارآفرینی فناوریفناوری اطلاعاتدولتی912244445627/11/1397
325تهرانزهرهغلامي713145121354دکتریپزشکیاداری - مدیریتیدولتی912419041618/03/1400
326تهراناحمدغلامي قادي20925504971342کارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم‌شناسيشغلی اختصاصیدولتی912435162024/01/1399
327تهرانسحرفاميل زارع642797581356کارشناسی‌ارشدمديريت دولتيفناوری اطلاعاتدولتی912398523903/12/1399
328تهرانزهرافتحي12904280501356کارشناسی‌ارشدعمران اداری - مدیریتیغیردولتی912231104427/11/1399
329تهرانسجادفتحی زاده42097483661363کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی-دولتی935130411603/12/1399
330تهرانعباسعلی فراتی 45797878461334کفایتینحقوق و قضای اسلامیشغلی اختصاصیدولتی912327254524/01/1399
331تهرانموسيفرامرزي پلنگر48887069131355کارشناسی‌ارشدحقوق- خصوصیشغلی اختصاصیدولتی919518563124/01/1399
332تهرانفرزينفربيز439431011346کارشناسی‌ارشدمهندسي حمل و نقل و ترافيکاداری - مدیریتیغیردولتی912327092427/11/1399
333تهرانمحمدرضافرزانه740883351359کارشناسی‌ارشد آموزش محیط زیستاداری- مدیریتیدولتی912512662917/01/1400
334تهرانبشیرفرهادی665999541353کارشناسی‌ارشدپیشگیری از اعتیاد در محیط‌های خاصآموزشی و پژوهشیدولتی935388138824/06/1398
335گیلانمختارفصیحی قصبه56996425361347کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیشغلی اختصاصیدولتی911138762624/01/1399
336تهرانحسینفلاح جوشقانی12632246111348کارشناسی‌ارشدمهندسی برق و الکترونیکشغلی اختصاصیدولتی912299625823/05/1400
337تهرانمرتضیفیاضی12188388921353کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی912381379628/07/1398
338سمنانمحمدمصطفيقادري45695414711361کارشناسی‌ارشدمديريت صنعتياداری - مدیریتیدولتی912331726711/12/1399
339تهرانکاظمقاسمی576527241351کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی921671135128/07/1398
340کرمانمحمد قاسمی29928463761361کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی913143130923/12/1399
341آذربایجانغربیحمیدقاسمی برقی14657118641347کارشناسی‌ارشدروانشناسی بالینیشغلی اختصاصیدولتی914358471224/01/1399
342تهراننفيسهقاسمي علي آبادي105559431368کارشناسی‌ارشدمديريت خدمات بهداشتي درمانياداری - مدیریتیدولتی912934913005/07/1399
343خراسان جنوبی فاطمهقاسمی فرد8391014221358کارشناسی‌ارشدمدیریت خدمات بهداشتی درمانیشغلی اختصاصیدولتی913253355724/01/1399
344کرمانمهديقاسمي‌کيا30513841351363دکتریدامپزشکيآموزشی و پژوهشیدولتی913393114111/12/1399
345کرمانميناقاضي زاده ماهاني29915533161353دکتریدامپزشکيآموزشی - پژوهشیدولتی913341068112/02/1400
346تهراناميدعليقانع54398305371354کارشناسی‌ارشد مهندسي هسته ايآموزشی و پژوهشیدولتی912411434018/03/1400
347تهرانآرمانقربان زاده27535777571348دکتریدامپزشکيآموزشی و پژوهشیدولتی912276822511/12/1399
348خراسان رضویمحمودقربان‌زاده8394963541350دکتریدامپزشکيآموزشی و پژوهشیدولتی915161477311/12/1399
349تهرانسلام الهقربانی16390353211330کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیبازنشسته912602555724/06/1398
350خوزستانسيد مرتضيقريشي18816477141360دکتریدامپزشکيآموزشی - پژوهشیدولتی916322837512/02/1400
351تهرانابوطالبقلیزاده15015132651354کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی914316320606/05/1400
352مازندرانمظاهر قنبر پور20602968381348کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری - مدیریتیدولتی911215224223/12/1399
353تهرانمیناقورچیان628456401359کارشناسی‌ارشدبرقشغلی ‌اختصاصیدولتی939175100702/11/1398
354هرمزگانبتولقويدل لاري33903202451359کارشناسی‌ارشد مديريت بازرگانياداری - مدیریتیدولتی917158102918/03/1400
355تهرانمريمقيطاسي808860941364کارشناسی‌ارشد مديريت اجرايياداری - مدیریتیدولتی912202616516/12/1399
356تهرانحمیدقیومی710474171359کارشناسی‌ارشدمدیریت اجرائیشغلی اختصاصیدولتی912506632423/05/1400
357آذربایجان‌شرقیسعیدکاشانی17086517641341کارشناسی‌ارشدعلوم اقتصادیآموزشی و پژوهشیدولتی914316263523/12/1399
358تهرانصدیقهکاظمی‌نیا27216353011356دکتریدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی913342589802/06/1400
359تهرانمرضيهکثيري725838001353کارشناسی‌ارشد MBAاداری - مدیریتیدولتی912554627616/12/1399
360تهرانمحمودکرم رودي621345411359کارشناسی‌ارشدعمران - راه و ترابریآموزشی و پژوهشیغیردولتی912340702227/11/1399
361تهرانمصطفیکرمی45398241551354کارشناسی‌ارشدروابط بین‌المللروابط عمومی و بین‌‌المللغیردولتی918428863802/11/1398
362تهرانمجتبيکرمي تيره شبانکاره17559723181361کارشناسی‌ارشدتربيت بدني و علوم ورزشيفرهنگیدولتی912070363803/12/1399
363زنجانسعیدکرمی زنجانی42846987451349کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیشغلی اختصاصیدولتی912740440224/01/1399
364ایلامفرزادکریم بیگی45009896511356کارشناسی‌ارشدپژوهش در علوم اجتماعيشغلی اختصاصیدولتی918842729324/01/1399
365تهرانمنصورهکریمی562374641349کارشناسی‌ارشدمدیریت دلتیاداری - مدیریتیدولتی912504467827/11/1397
366ایلامرستمکریمی45003107031351کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتیدولتی918144195327/11/1397
367تهراناميدکريميان38203009611354دکتریمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی918874079205/07/1399
368تهرانفهیمهکریمی‌نژاد12194572561362کارشناسی‌ارشدمهندسي صنايع اداری - مدیریتیدولتی939437507227/11/1397
369تهرانوحیدکشاورز زمانیان58896252681348دکتری تخصصیبهداشت و بیماری‌های طیورشغلی اختصاصیدولتی912784963902/06/1400
370تهرانکاوهکشاورزي6817836801353کارشناسی‌ارشد مشاورهاداری - مدیریتیدولتی912394702616/12/1399
371تهرانمحمدکلاته4932241651366کارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی919212593303/12/1399
372تهرانعليرضاکلانتري بنجار32557967251355کارشناسی‌ارشدتربيت بدني و علوم ورزشيفرهنگیدولتی912050456903/12/1399
373تهرانشاهینکلانتری‌بنگر20641738461349کارشناسی‌ارشدمهندسی عمران- مهندسی مدیریت ساخت-غیردولتی206417384630/03/1400
374تهرانمصطفيکمالي زاده40704511451354کارشناسی‌ارشد مديريت اجرايياداری - مدیریتیدولتی910922189818/03/1400
375تهرانغلامرضاکنج‌کاو3812318521342کارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم‌شناسيشغلی اختصاصیدولتی912297354724/01/1399
376تهرانرضاکوثری495664821338دکتریمدیریت آموزش عالیاداری - مدیریتیدولتی912112425402/11/1398
377تهراناميدکوره چي اشکجان پهلويي747477031361کارشناسی‌ارشدعلوم قرآن و حديثفرهنگیدولتی912231157503/12/1399
378البرزعلی کوزه‌گران6517287541346کارشناسی‌ارشدعلوم سیاسیآموزشی و پژوهشیدولتی912109655609/12/1398
379کرمانعابدکوهپايه30712019231361دکتریدامپزشکيآموزشی و پژوهشیدولتی913347575511/12/1399
380تهرانسهیلاکیاسی412363271342دکتریمدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگیفرهنگیدولتی912188477127/11/1397
381تهرانکتایونکیانی692744361358دکتری تخصصیفارموکولوژیشغلی اختصاصیدولتی912760026002/06/1400
382مازندرانمحمدحسنگلپايگاني20920567431357دکتریدامپزشکيآموزشی - پژوهشیدولتی911354794912/02/1400
383تهرانسعیدهگل‌چین خرازی828339901366دکتریمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی912578480502/11/1398
384تهرانحامدگنجعلی36213729381359دکتریدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی915541056102/06/1400
385تهرانلیلاگودرزی41307140411352دکتری حرفه‌ایپزشکیشغلی اختصاصیدولتی912527360328/07/1398
386تهرانزهراگودرزی63399061921362کارشناسی‌ارشدمهندسی کشاورزی- آبیاری و زهکشی-دولتی910312254415/05/1400
387تهرانلیلاگوشه4926163711358کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری - مدیریتیدولتی936384727305/07/1399
388تهرانحساملطیفی48397938671363کارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانآموزشی و پژوهشیدولتی911394181225/09/1398
389خراسان شمالیاسماعيللنگري6823605381364کارشناسی‌ارشد مديريت دولتيفناوری اطلاعاتدولتی915186774518/03/1400
390تهرانعلیماروسی10622641691355کارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم‌شناسيشغلی اختصاصیدولتی912076997224/01/1399
391تهرانمژدهمتين45920843061364کارشناسی‌ارشدتربيت بدني و علوم ورزشياداری - مدیریتیدولتی912273316803/12/1399
392تهرانعليرضامحقق شلماني26910585301340دکتریدامپزشکياداری - مدیریتیدولتی912121110711/12/1399
393مازندرانعباسمحمدبیک‌تبریزی21811247601346دکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی935526834224/01/1399
394تهراننیمامحمدزاده‌کمساری478404631349کارشناسی‌ارشدمدیریتفناوری اطلاعاتبازنشسته912479312002/11/1398
395تهراننادرمحمدطاهري6205208251351کارشناسی‌ارشد مديريت اجرايياداری - مدیریتیدولتی930271299118/03/1400
396تهرانحمیدمحمد‌عظیمی15822231811360دکتریتکنولوژی آموزشیآموزشی و پژوهشیدولتی933870175224/06/1398
397تهراننوجوانمحمدي38200678681357کارشناسی‌ارشدآموزش پزشکیاداری - مدیریتیدولتی912838150605/07/1399
398تهرانمحمدباقرمحمدی821291181365کارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی912413160419/05/1400
399تهرانناهیدمحمدی‌ثابت371136311345کارشناسی‌ارشدعلوم تربیتی-‌ تحقیقات آموزشیاداری - مدیریتیدولتی912396721525/09/1398
400مرکزیعلی محمودی6208090611352کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی-دولتی918861907823/12/1399
401تهرانبهروزمحمودی4514533871361کارشناسی‌ارشد محیط زیستاداری - مدیریتیدولتی912214059416/12/1399
402تهرانرزامختاري29929427411363کارشناسی‌ارشدمهندسي پزشکيآموزشی و پژوهشیدولتی912249579427/11/1399
403تهرانطيبهمرادي21816974011364کارشناسی‌ارشد مديريت خدمات بهداشتي درمانياداری - مدیریتیدولتی937751934218/03/1400
404تهرانقهرمانمرادی358416561340کارشناسی‌ارشدحقوق و جزا جرم‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی912577967524/01/1399
405تهرانفرشادمرادی40732607071366کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیشغلی اختصاصی-916669759701/04/1400
406تهرانمحمدمرادی‌جو60099717481365کارشناسی‌ارشدارزیابی فناوری سلامتشغلی اختصاصیدولتی917719229428/07/1398
407خراسان رضویحسینمرادی‌زاده9320487301344کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیشغلی اختصاصیدولتی915313438324/01/1399
408تهرانمهدیمرتضوی9197941061345دکتریمدیریتاداری- مدیریتیدولتی912412718025/09/1398
409خراسان رضویتبسممرداني9427234061351دکتریدامپزشکيآموزشی و پژوهشیدولتی915300163411/12/1399
410تهراناحمدمرزدار13764592131348کارشناسی‌ارشدمدیریت امور فرهنگیفرهنگیبازنشسته912327465302/11/1398
411آذربایجان‌شرقیمرتضيمروتي16001006611354دکتریدامپزشکياداری - مدیریتیدولتی914424005211/12/1399
412تهرانمهديمستجاب الدعوه41319895731358کارشناسی‌ارشدتربيت بدني و علوم ورزشياداری - مدیریتیدولتی912290264103/12/1399
413تهرانالهاممسلمی675406191353کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی912287432818/03/1400
414تهرانمحمدعليمسيان مقدم9390537051363دکتریدامپزشکيآموزشی - پژوهشیدولتی912659241312/02/1400
415تهرانسیمامشایخ804108981365دکتریعلوم جانوریآموزشی و پژوهشیدولتی990392936924/06/1398
416تهرانبهمنمشایخی12196641891341کارشناسی‌ارشدفقه و مباني حقوق اسلاميحقوقیدولتی912323729623/12/1399
417تهرانمجيدمصباحيان53098710551347دکتریدارو سازیآموزشی و پژوهشیدولتی912303232918/03/1400
418گلستانحمیدرضامطیع7024703411354کارشناسی‌ارشدفقه و مبانی حقوق اسلامیحقوقیدولتی911970231723/12/1399
419تهرانجمالمظاهرخامنه17285921861338دکتری حرفه‌ایدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی914114176302/06/1400
420اصفهانغلامرضا مظاهری3703793911353کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی912749691123/12/1399
421ساریصدیقهمعتمدی تلاوکی20919999621354کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی911255474418/03/1400
422قزوینسهیلامعصومی 58096966781349کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی شغلی اختصاصیدولتی912681329724/01/1399
423تهرانمحسنمعنوی40722129891347کارشناسی‌ارشدمدیریت بیمهشغلی اختصاصیدولتی912671661228/07/1398
424تهرانمنصورهمعینی کربکندی49100372761357دکتریمدیریت دولتیاداری - مدیریتیغیردولتی935216049224/06/1398
425تهرانعبدالهمقدم‌تبریزی702025321362کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی912519494409/12/1398
426تهرانسانازمقدمی728196501356کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیشغلی اختصاصیدولتی921280460123/05/1400
427تهرانفريبرزمقيمي هنجني572524401351کارشناسی‌ارشد فناوري اطلاعات و ارتباطاتفناوری اطلاعاتدولتی912299623318/03/1400
428تهرانرضاملکی13742765881351دکتریالکترونیکشغلی اختصاصیدولتی914316012823/05/1400
429تهرانبهزادمنصوري‌شیخ‌جان15508143111356دکتریجرم‌یابیشغلی اختصاصیدولتی912206813524/01/1399
430تهرانمعصومهمنصوری‌کیا4210603741358کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیدولتی912291364927/11/1397
431البرزراضيهمهدزاده3110836841373کارشناسیمهندسي صنايعاداری - مدیریتیدولتی936621143216/12/1399
432تهرانحسينمهدوي شهري477423051345دکتریدامپزشکيآموزشی و پژوهشیدولتی912193691011/12/1399
433تهراننعمت مهدوی‌راد 525194571344کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیحقوقیدولتی912208583109/12/1398
434تهرانپويانمهديان58296436501359کارشناسی‌ارشد مهندسي اقتصاد کشاورزيآموزشی - پژوهشیدولتی912424095316/12/1399
435تهرانابراهيممهرانفر 12398269151341 دکتریحقوق خصوصیشغلی اختصاصیدولتی912116086124/01/1399
436تهرانصالحمهرداد50490263931354کارشناسی‌ارشد مطالعات منطقه ايآموزشی و پژوهشیدولتی912035192518/03/1400
437تهرانرضامهريزي موخر529177461346کارشناسی‌ارشد دامپزشکيحقوقی دولتی911137978512/02/1400
438تهرانرضامهریزی‌مؤخر529177461346کارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیشغلی اختصاصیدولتی911137978512/02/1400
439تهرانسید روح‌الهمهنا730049601358کارشناسی‌ارشدبرق و مخابراتشغلی اختصاصیدولتی912234043223/05/1400
440تهرانمهدی مهنی اسفندقه30313381211357کارشناسی‌ارشدمديريت دولتيآموزشی - پژوهشیدولتی913944344105/07/1399
441همدانماهیارمهیمنی536159211350کارشناسی‌ارشدعمراناداری - مدیریتیدولتی918812491825/12/1399
442تهرانالميرامهين عبداله زاده629895961360دکتریمهندسي عمران محيط زيستآموزشی و پژوهشیغیردولتی912185964227/11/1399
443تهرانکبریموحدی‌منصور587338091351کارشناسی‌ارشدعلوم تربیتیآموزشی و پژوهشیغیردولتی912367950509/12/1398
444تهرانسيد يوسفموسوي56096121601354کارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم‌شناسيشغلی اختصاصیدولتی912661297824/01/1399
445چهارمحال و بختیاریسیدمهدیموسوی46209824411353کارشناسی‌ارشدحقوقاداری - مدیریتیدولتی913185517523/12/1399
446تهرانپدرامموسوی شندی418891501348پزشکیپزشکیاداری - مدیریتیدولتی912154485103/12/1399
447تهرانمهدیمومنی نورآبادی625081481355کارشناسی‌ارشدارتباطات اجتماعی- تحقیق در ارتباطات اجتماعی-غیردولتی912280579521/04/1400
448البرزکامرانميرزائي715516891357دکتریدامپزشکيآموزشی و پژوهشیدولتی912213249411/12/1399
449تهرانسیدعلی اصغرمیرشجاعی664174571358کارشناسی‌ارشدحقوق- عمومیشغلی اختصاصیدولتی912354742424/01/1399
450تهرانسیدامین‌الهمیرشفیعی12292621991351کارشناسی‌ارشدمدیریت فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی912333422525/09/1398
451سیستان و بلوچستاناحمدرضاميري61198993831354کارشناسی‌ارشد آسيب شناسي ورزشي و حرکات اصلاحيآموزشی و پژوهشیدولتی915142337818/03/1400
452تهرانسيروسميلاني عراقي522273671341کارشناسی‌ارشدمهندسي عمراناداری - مدیریتیغیردولتی912446694127/11/1399
453تهرانفرزادميلانيان706986351355کارشناسی‌ارشدعمرانآموزشی و پژوهشیغیردولتی912132124927/11/1399
454تهرانشهرهناصری723560731363کارشناسی‌ارشدمدیریت و حسابداری- مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی-دولتی912376258923/05/1400
455تهرانآفريننبي زاده حقيقي27092992591349کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیاداری - مدیریتیدولتی912802910303/12/1399
456تهرانحسین نجف‌زاده 3812537751346کارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم‌شناسيشغلی اختصاصیدولتی912370073224/01/1399
457تهرانمريمنخعي پور29917024511361کارشناسی‌ارشدمهندسي عمرانآموزشی و پژوهشیغیردولتی912845263527/11/1399
458تهرانامیرالهندرلو42816111851349کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی912394988228/07/1398
459تهرانابراهیمنژادعبداله591555661358کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی912734635724/06/1398
460تهرانمهدینصر 61998946261359کارشناسی‌ارشدجمعیت‌شناسیحقوقیدولتی912830845523/12/1399
461تهرانمژدهنصراللهی‌زاده37819640431359کارشناسی‌ارشدحقوقحقوقیدولتی912535644324/06/1398
462تهرانبرزونصيريان65999322581346کارشناسی‌ارشدعلوم اجتماعيآموزشی و پژوهشیدولتی912199579911/12/1399
463مرکزیمهدينظام آبادي5341950831361کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتیغیردولتی912008704801/11/1399
464تهرانامیر شهنامنظام‌الملکی22953651631355کارشناسی‌ارشدبرق و مخابراتشغلی اختصاصیدولتی912696831223/05/1400
465تهرانعزيزالهنظري41897851561350کارشناسی‌ارشدحقوق- خصوصيشغلی اختصاصیدولتی918833165524/01/1399
466تهرانمرتضینظری کیادوانی588082051354کارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم‌شناسيشغلی اختصاصیدولتی912178129824/01/1399
467تهرانایماننعمت‌اللهی22955116901360کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتیدولتی912138394925/12/1399
468تهرانآرزونعیمی‌مجد751740571361دکتریمدیریت آموزش عالیاداری - مدیریتیغیردولتی912106703524/06/1398
469تهرانمحبوبهنعیمی‌مجد815128991366کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری - مدیریتیغیردولتی912598601824/06/1398
470تهرانمهدینوروزیان4914386211351دکتریمدیریتشغلی اختصاصیدولتی912770501528/07/1398
471تهرانمونانویدی4933651761365کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیمالیغیردولتی919305917709/12/1398
472تهرانسياوشنيازي شهرکي46224818391348دکتریبهداشت مواد غذاييآموزشی و پژوهشیدولتی912490231211/12/1399
473تهرانعليهاشمي43705599441337دکتریدامپزشکيآموزشی و پژوهشیدولتی912339889111/12/1399
474تهرانمهردادالهامی540289141348دکتری حرفه‌ایداروسازیشغلی اختصاصیدولتی918859335728/07/1398
475تهرانآزیتاهمتیان41322731481360کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیغیردولتی935102733702/11/1398
476تهرانمنصورهوده‌شاهی40608485301349کارشناسی‌ارشدمدیریت منابع انسانیاداری - مدیریتیدولتی935160361127/11/1397
477تهرانمريمواشقاني فراهاني573711051352کارشناسی‌ارشدعلوم اجتماعیاداری - مدیریتیدولتی912796838911/12/1399
478تهرانرضاوفائي يگانه45496817311359دکتریعلوم اقتصادياداری - مدیریتیدولتی912417238916/12/1399
479تهرانبهنامیزدان پناهی25499214101365کارشناسی‌ارشدنرم‌افزارشغلی اختصاصیدولتی938016251423/05/1400
480تهرانمحمدرضایزدانیان62298570301338کارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم‌شناسيشغلی اختصاصیدولتی912206813524/01/1399
481تهرانعلیرضایکتا7024776211355کارشناسی‌ارشدالکترونیکشغلی اختصاصیدولتی915363611023/05/1400
482تهرانعلیرضایوزباشی58799527211363دکتریمدیریت آموزشیاداری - مدیریتیهیأت علمی (استادیار)912743104124/06/1398
483تهرانفرامرزيوسفوندي32580812981347کارشناسی‌ارشدحقوق- حقوق بین‌المللشغلی اختصاصیدولتی91611327824/01/1399
484تهرانمحمدرضایوسفی540776051349کارشناسی‌ارشدمترجمی زبانشغلی اختصاصیدولتی912861316323/05/1400
485آذربایجان‌شرقیسیماآپند372492071344کارشناسی‌ارشدعلوم کتابداری و اطلاع‌رسانیکتابداریدولتی914105925223/01/1399
486آذربایجان‌شرقیطاهره احمدزاده لایقی48989760011351کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی اداری - مدیریتی هیأت علمی914410904027/03/1400
487آذربایجان‌شرقیحسناحمدیان‌فر13767100311360کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی شغلی اختصاصیدولتی914859065023/01/1399
488آذربایجان‌شرقیرامین آذری50496387471358کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتی دولتی914418739927/03/1400
489آذربایجان‌شرقیآرمان آرمان‌فر1550432540-کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل حقوقی دولتی914415657624/06/1398
490آذربایجان‌شرقیکریم استادی1371023255-کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشیغیردولتی914105978424/06/1398
491آذربایجان‌شرقیعلی اسدالهی5198435740-کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشیبازنشسته912937882124/06/1398
492آذربایجان‌شرقیحسن اسدزاده‌شهیر1378078667-کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات روابط عمومی دولتی914415475124/06/1398
493آذربایجان‌شرقیحسین اسدی5679348101-کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی فرهنگی و اجتماعی غیردولتی914414583924/06/1398
494آذربایجان‌شرقیفاضل اسدیان5199849573-کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی914324339024/06/1398
495آذربایجان‌شرقیعلیرضااسکندری 50793158651357دکتریکسب و کار حرفه ای شغلی اختصاصیدولتی914320526823/01/1399
496آذربایجان‌شرقیکریم اسگندری1739826000-دکتریمدیریت دولتی اداری- مدیریتیهیأت علمی (استادیار)914403742724/06/1398
497آذربایجان‌شرقیغلامرضااسگندری17391449611356دکتریمدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی914411278527/03/1400
498آذربایجان‌شرقیعلی اسلامی1502135485-کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتیبازنشسته914303845824/06/1398
499آذربایجان‌شرقیمحسن اسماعیل‌زاده4929898511-کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی914162341924/06/1398
500آذربایجان‌شرقیعلی اسماعیلی‌نژاد29709854111358کارشناسی‌ارشدروانشناسی بالینی شغلی اختصاصیدولتی914322630727/03/1400
501آذربایجان‌شرقیمهدیاصل لاهیجانی 13766196441358کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتیدولتی914313461723/01/1399
502آذربایجان‌شرقیلیلااصولی1379216427-کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشیدولتی914318221224/06/1398
503آذربایجان‌شرقیسید احمداعتمادی 15511526911348کارشناسی‌ارشدزراعتشغلی اختصاصیدولتی914415393023/01/1399
504آذربایجان‌شرقیفرزانه افخمی‌زرنق1360235876-کارشناسی‌ارشد اقتصاد اقتصاددولتی937207278524/06/1398
505آذربایجان‌شرقیهمایونآقا میرلوبابک 51989570541355کارشناسی‌ارشدزبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسیدولتی914407832323/01/1399
506آذربایجان‌شرقیمحمدرضا آقاپوری1379034566-دکتریآب و هواشناسی شغلی اختصاصیدولتی914415808924/06/1398
507آذربایجان‌شرقیحسنآقاجانی سپهری1378039041-کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتیدولتی914311118024/06/1398
508آذربایجان‌شرقیفاطمه آقازاده خدایی930718569-کارشناسی‌ارشد برنامه ریزی و توسعه آموزشی و پژوهشیدولتی914107066724/06/1398
509آذربایجان‌شرقیپدرام اقدسی علمداری1381129552-کارشناسی‌ارشد کامپیوترفناوری اطلاعات دولتی914100700124/06/1398
510آذربایجان‌شرقییعقوباقدم مزرعه17394886441360دکتریحسابداری مالیدولتی914301861327/03/1400
511آذربایجان‌شرقیخسرو اکبری1738575136-کارشناسی‌ارشدجامعه‌شناسی فرهنگی و اجتماعی دولتی914403801824/06/1398
512آذربایجان‌شرقیهادی امان‌پور1730136753-کارشناسی‌ارشد زبان انگلیسی شغلی اختصاصیدولتی914114926924/06/1398
513آذربایجان‌شرقیجوادامان‌زاده 13758979181360کارشناسی‌ارشدمدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی شغلی اختصاصیدولتی914309554223/01/1399
514آذربایجان‌شرقیمحمد حسین امیرپور 15519901131350کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتیدولتی914316228323/01/1399
515آذربایجان‌شرقیجوادآهنگری13727774411347کارشناسی‌ارشدعلوم ارتباطات اجتماعیروابط عمومیدولتی914313652923/01/1399
516آذربایجان‌شرقیمحمدآهنین1381109063-کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی آموزشی و پژوهشیدولتی914119075524/06/1398
517آذربایجان‌شرقیمسعود اورکی کوه شور1841535508-کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشیغیردولتی914311458724/06/1398
518آذربایجان‌شرقیمجیدایران‌پور13757847141355کارشناسی‌ارشدمنابع انسانیاداری- مدیریتیدولتی91441281223/01/1399
519آذربایجان‌شرقیزکیه ایمانی ساخلو13759322841360کارشناسی‌ارشد مراقبت‌های ویژهشغلی اختصاصیدولتی914100579427/03/1400
520آذربایجان‌شرقییوسفبابائی27546541271352کارشناسی‌ارشدعلوم دامی شغلی اختصاصیدولتی914414632427/03/1400
521آذربایجان‌شرقیسیدعلی بابائی فرشباف1382782071-کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشیدولتی914300766424/06/1398
522آذربایجان‌شرقیجوادباقری20314951191344کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینیشغلی اختصاصیدولتی914314206827/03/1400
523آذربایجان‌شرقیخسروبخشعلی‌زاده1372046852-دکتریحقوق خصوصی حقوقی غیردولتی914116494124/06/1398
524آذربایجان‌شرقیرادالدوز بخشی رادالدوز 13782809891360کارشناسی‌ارشد علوم خاکشغلی اختصاصیدولتی914106176127/03/1400
525آذربایجان‌شرقیغلامرضابداقی13782844711360دکتریمهندسی صنایع شغلی اختصاصیهیأت علمی914312932927/03/1400
526آذربایجان‌شرقیهادی بدری‌حامد1378091116-کارشناسی‌ارشد مدیریت پروژه آموزشی و پژوهشیدولتی914104911024/06/1398
527آذربایجان‌شرقیسعیدهبردباری16994556191363کارشناسی‌ارشدروانشناسی تربیتیشغلی اختصاصیدولتی914332182123/01/1399
528آذربایجان‌شرقییوسف برزگری5678788892-کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشیدولتی914308919424/06/1398
529آذربایجان‌شرقیحسین برزگری فیروز سالاری16988610011354کارشناسی‌ارشد بازاریابی شغلی اختصاصیدولتی914414405127/03/1400
530آذربایجان‌شرقیهمایون بقائی40791173-کارشناسی‌ارشد روانشناسی شغلی اختصاصیدولتی914411054524/06/1398
531آذربایجان‌شرقیسید حسین بلوکی1372153055-کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتیدولتی914100532724/06/1398
532آذربایجان‌شرقییحییبنیاد روح انگیز 15504477771350کارشناسی‌ارشدبرنامه ریزی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی914420466123/01/1399
533آذربایجان‌شرقیحمیدرضا‌بهروز بهنامی1540119386-کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی919865371224/06/1398
534آذربایجان‌شرقینادربهلولی13800294141350دکتریمدیریت دولتیاداری - مدیریتیهیأت علمی (استادیار)914315053223/01/1399
535آذربایجان‌شرقینجیبهبیاضی1370784261350کارشناسی‌ارشدمشاوره و راهنماییشغلی اختصاصیدولتی914304750623/01/1399
536آذربایجان‌شرقیعلی بیسلم1501143050-کارشناسی‌ارشد مدیریت اجراییاداری- مدیریتیدولتی914317985624/06/1398
537آذربایجان‌شرقیافسانهبیک‌زاده27423799671350کارشناسی‌ارشدزبان شناسی همگانیشغلی اختصاصیدولتی914426257523/01/1399
538آذربایجان‌شرقیپارمیسپاکروح13757751891354کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی914432524723/01/1399
539آذربایجان‌شرقیلیداپرتونیا137657425-کارشناسی‌ارشد اکولوژی شغلی اختصاصیدولتی914408527924/06/1398
540آذربایجان‌شرقیرقیه پناهی13827163381364کارشناسی‌ارشدروانشناسی عمومیشغلی اختصاصیدولتی914917186927/03/1400
541آذربایجان‌شرقیعلی‌اصغرپور باقری نادینلوئی1699832730-کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی914305115824/06/1398
542آذربایجان‌شرقیعلی پور حمیدی13765860291356کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی914303904527/03/1400
543آذربایجان‌شرقیایوبپور خسروی13780673981352کارشناسی‌ارشدمدیریت بازاریابیشغلی اختصاصیدولتی914305551723/01/1399
544آذربایجان‌شرقیجوادپور غفار16996152411358کارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی914415890923/01/1399
545آذربایجان‌شرقیبابک پور مصطفی51998852941365کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی کشاورزیشغلی اختصاصیدولتی914426986827/03/1400
546آذربایجان‌شرقیاحدپور نقی13773339731353کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی -امور مالیمالیدولتی914100950023/01/1399
547آذربایجان‌شرقیاکبرپورحسن هرزندی1583083881-کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی اداری- مدیریتیدولتی914190044724/06/1398
548آذربایجان‌شرقیرعناپوزش16888546651357کارشناسی‌ارشدزیست‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی914321973523/01/1399
549آذربایجان‌شرقیحسن پیری آغویه5197908106-کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشیدولتی914400101424/06/1398
550آذربایجان‌شرقیمحمدترپی‌ اقدم6239381268-کارشناسی‌ارشد روابط بین‌المللامور بین‌المللدولتی914316389124/06/1398
551آذربایجان‌شرقینرگس تقی زاده15900505171368کارشناسی‌ارشدعلوم اقتصادیشغلی اختصاصیدولتی914579128427/03/1400
552آذربایجان‌شرقیفرزانهتقی زاده زنوز15814662851356کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیدولتی914491870023/01/1399
553آذربایجان‌شرقیهوشنگ تقی‌زاده2971033181-دکتریمدیریت صنعتی آموزشی و پژوهشیهیأت علمی (استاد)914401322124/06/1398
554آذربایجان‌شرقیعلیرضاتورچیان73638307136کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتیدولتی914315709323/01/1399
555آذربایجان‌شرقیمشکات ثابتی5079693479-کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتیبازنشسته939025610424/06/1398
556آذربایجان‌شرقیمحمد حسین ثنائی محمدی1374147842-کارشناسی‌ارشدحسابداری مالی دولتی910400321224/06/1398
557آذربایجان‌شرقیحسین جباری ثانی1580625916-کارشناسی‌ارشد مدیریت اداری- مدیریتیدولتی914304353024/06/1398
558آذربایجان‌شرقیوحیدجعفری51996003461361کارشناسی‌ارشدحسابداری مالیدولتی911650509027/03/1400
559آذربایجان‌شرقیصمدجعفری مشاهیر1373756705-کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتیدولتی914311371724/06/1398
560آذربایجان‌شرقیمرتضیجعفری نژاد باسمنج13772168021344دکتریمدیریت کسب و کارشغلی اختصاصیدولتی914316042123/01/1399
561آذربایجان‌شرقیفرزانهجلوداری16998273891357کارشناسی‌ارشدمدیریت فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی914310972827/03/1400
562آذربایجان‌شرقیعلیجمالی قراخانلو51987913181355کارشناسی‌ارشدتربیت بدنیشغلی اختصاصیدولتی914403332523/01/1399
563آذربایجان‌شرقیعلیرضا جمشیدی1580274498-کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتیدولتی914314261224/06/1398
564آذربایجان‌شرقیسهیلاجهانگیری15520597411356کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستاییشغلی اختصاصیدولتی914976183527/03/1400
565آذربایجان‌شرقیمحمدجوادی14621658931353کارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیحقوقدولتی914478914223/01/1399
566آذربایجان‌شرقیگیوجودی‌ شاه‌آباد2971738752-کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشیدولتی914183717524/06/1398
567آذربایجان‌شرقیعباسعلیچراغی29190700711355کارشناسی‌ارشدزمین‌شناسی محیط زیستشغلی اختصاصیدولتی914349027023/01/1399
568آذربایجان‌شرقیفرزانهحاجی عباس اوغلی13824886531367کارشناسی‌ارشدآموزش زبان انگلیسیشغلی اختصاصیغیردولتی935257536223/01/1399
569آذربایجان‌شرقییعقوب حامد رنجینه1376487802-کارشناسی‌ارشد کامپیوترفناوری اطلاعات دولتی914114287724/06/1398
570آذربایجان‌شرقیحسین حامدی60497315431355کارشناسی‌ارشدروانسنجی شغلی اختصاصیدولتی936011537527/03/1400
571آذربایجان‌شرقیمحمودحبیبی 15006171801346کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتیاداری- مدیریتیدولتی914301073423/01/1399
572آذربایجان‌شرقیطاهرحبیبی50696596851359کارشناسی‌ارشدفناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی914846498827/03/1400
573آذربایجان‌شرقیرامینحبیبی کلیبر51993367461354دکتریروانشناسی تربیتیشغلی اختصاصیهیأت علمی (دانشیار)914318933223/01/1399
574آذربایجان‌شرقیآیلاحسنعلیزاده خسروشاهی1380397219-کارشناسی‌ارشدکامپیوترفناوری اطلاعاتدولتی914415068724/06/1398
575آذربایجان‌شرقیعلی حسن‌نژاد1698786441-کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتیدولتی914108583124/06/1398
576آذربایجان‌شرقیجمیل حسن‌نژاد28027314911358کارشناسی‌ارشد مهندسی ایمنی در راه آهن شغلی اختصاصیدولتی912488539627/03/1400
577آذربایجان‌شرقیلیلاحسین زاده 13804243561363کارشناسی‌ارشدعلوم ارتباطات اجتماعیروابط عمومیدولتی914643820923/01/1399
578آذربایجان‌شرقیامین حسین‌پور کاشانی1502261596-کارشناسی‌ارشدکامپیوترفناوری اطلاعاتدولتی914413842424/06/1398
579آذربایجان‌شرقیحسن حسین‌زاده1738383733-کارشناسی‌ارشد معماری سیستم‌های کامپیوتری فناوری اطلاعات دولتی914318741024/06/1398
580آذربایجان‌شرقیعلیحسین‌زاده امید 60497382701359دکتریمدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی914319103423/01/1399
581آذربایجان‌شرقیسید علیرضاحسین‌زاده تبریزی58781927-دکتریعمرانشغلی اختصاصیدولتی914415024124/06/1398
582آذربایجان‌شرقیمریمحشمت 21213933901347کارشناسی‌ارشد جامعه شناسی علوم اجتماعی دولتی914321753223/01/1399
583آذربایجان‌شرقیمحمدحقیقی پراپری 1699425450 -کارشناسی‌ارشد حسابداریمالی دولتی914788681923/01/1399
584آذربایجان‌شرقیمسعودحمیدیان1582221219-کارشناسی‌ارشد حقوق ثبت اسنادشغلی اختصاصیدولتی914406817824/06/1398
585آذربایجان‌شرقیبابک حنیفه‌نژاد16517997411354کارشناسی‌ارشدادبیات فارسیشغلی اختصاصیدولتی914157721827/03/1400
586آذربایجان‌شرقیعزیزحیدری6049695555-کارشناسی‌ارشد ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدولتی914414610724/06/1398
587آذربایجان‌شرقیمعصومهحیدری زنوز 15814660561355کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصیدولتی914108896723/01/1399
588آذربایجان‌شرقیآرزوخاتمی زنوزیان546865041350دکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی914405637927/03/1400
589آذربایجان‌شرقیقنبرخادمی 50789995411350کارشناسی‌ارشد مدیریت فرهنگی فرهنگی دولتی914404987523/01/1399
590آذربایجان‌شرقیناصرخادمی‌بایگی931460808-دکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی914303174124/06/1398
591آذربایجان‌شرقیمرتضی خانلاری1381673392-دکتریحسابداری مالی دولتی914416671424/06/1398
592آذربایجان‌شرقینازلهخجسته اهری 15001886541347کارشناسی‌ارشد ادبیات علوم انسانی شغلی اختصاصیدولتی914128105623/01/1399
593آذربایجان‌شرقیشهاب‌الدین خجسته‌نژاد66077362-کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشیدولتی914426408624/06/1398
594آذربایجان‌شرقیلیلیخلیلی بیگلوی16996516041362کارشناسی‌ارشدروانشناسی بالینی شغلی اختصاصیدولتی914306971827/03/1400
595آذربایجان‌شرقیعاطفهخلیلی عظیمی 13720306541358کارشناسی‌ارشد نرم‌افزارشغلی اختصاصیدولتی914410081023/01/1399
596آذربایجان‌شرقیوحدتخیرخواهان‌ حقیقی 13766301761358کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصیدولتی914642755223/01/1399
597آذربایجان‌شرقیآمنهداداشی 60299209951365کارشناسی‌ارشدکتابداریشغلی اختصاصیدولتی914832537123/01/1399
598آذربایجان‌شرقیعلی داداشی کهق1552228118-کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی914581028124/06/1398
599آذربایجان‌شرقیاسماعیل دانش‌مهر1377297268-کارشناسی‌ارشد اقتصاداقتصاددولتی914309767824/06/1398
600آذربایجان‌شرقیاسدذالی1376063514-کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصیدولتی914996650624/06/1398
601آذربایجان‌شرقیسیاوشذبیحی 15326470931352کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی -امور مالی اداری- مدیریتیدولتی914124857523/01/1399
602آذربایجان‌شرقیعلیرضا راجبی1379111341-کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشیدولتی914115155924/06/1398
603آذربایجان‌شرقیپریسارستمی بناب16888811151357کارشناسی‌ارشدکشاورزیشغلی اختصاصیدولتی914110217327/03/1400
604آذربایجان‌شرقیمحمدرستمی نوشهر 13707291111348کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی914115606123/01/1399
605آذربایجان‌شرقیسوسنرسولی 14903135671352کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی شغلی اختصاصیدولتی914326110123/01/1399
606آذربایجان‌شرقیاصغررشتبری 13780086931346کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشیشغلی اختصاصیغیردولتی914116261323/01/1399
607آذربایجان‌شرقیآرش رضائی1360064801-کارشناسی‌ارشد مکانیک شغلی اختصاصیدولتی914422173424/06/1398
608آذربایجان‌شرقیاحدرضائی ضیائی 13774394451360کارشناسی‌ارشد شهرسازیشغلی اختصاصیدولتی914410887423/01/1399
609آذربایجان‌شرقیرحیم رمضانی5079295236-کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتیدولتی914109776924/06/1398
610آذربایجان‌شرقیقاسم ریاضی‌نیا1373778571-دکتریمدیریت کسب و کار اداری- مدیریتیدولتی914415208224/06/1398
611آذربایجان‌شرقیابراهیم زالی‌مقدم اورنگ1370853858-کارشناسی‌ارشد مدیریت پروژه آموزشی و پژوهشیدولتی914307836224/06/1398
612آذربایجان‌شرقیمحمد تقی زرینه‌بافی1370677987-کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتیدولتی914116874824/06/1398
613آذربایجان‌شرقیسجادزمانی16898902151367کارشناسی‌ارشدارگونومیشغلی اختصاصیدولتی914921820327/03/1400
614آذربایجان‌شرقیلیلازیرک13781869821357کارشناسی‌ارشدبیماری‌شناسی گیاهیشغلی اختصاصیدولتی914100854427/03/1400
615آذربایجان‌شرقیحمیده زینی‌نسب1378439929-کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشیدولتی914415889224/06/1398
616آذربایجان‌شرقیناصرساکی 17549738411359کارشناسی‌ارشد مدیریت مالیمالی دولتی919214784523/01/1399
617آذربایجان‌شرقیعلی سبزیچی اسفهلان13823160541367کارشسناسی ارشدصنایع غذاییشغلی اختصاصیدولتی914305830427/03/1400
618آذربایجان‌شرقیبهرامستاری 13671712961356دکتریکارآفرینی بین المللشغلی اختصاصیغیردولتی914312880823/01/1399
619آذربایجان‌شرقیآذرسرقینی 13793219131359کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی914245540123/01/1399
620آذربایجان‌شرقیاکرم سعادتی13764734881349کارشناسی‌ارشدبرنامه‌ریزی درسیشغلی اختصاصیدولتی914313880527/03/1400
621آذربایجان‌شرقیسولمازسعادتی جدیدی13808231611345کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینیشغلی اختصاصیغیردولتی914865738227/03/1400
622آذربایجان‌شرقیقاسمسلطان زاده 15021540311349کارشناسی‌ارشدعمران فنی دولتی914401631323/01/1399
623آذربایجان‌شرقیعلیرضا سلمانی زمهریر491591901-کارشناسی‌ارشد برق- الکترونیک شغلی اختصاصیدولتی914412668924/06/1398
624آذربایجان‌شرقیروشنسلیمانزاده چپو29387817761350کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی علوم اجتماعی دولتی914482410323/01/1399
625آذربایجان‌شرقیفاطمه سلیمانی1465403272-کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی914235939624/06/1398
626آذربایجان‌شرقیعلی سلیمی1582997837-کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشیبازنشسته914418988024/06/1398
627آذربایجان‌شرقیوجیههسماوی اقدم 16888862301354کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی اداری - مدیریتیدولتی914176331223/01/1399
628آذربایجان‌شرقیداودسهرابی13764766141349کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی914416625927/03/1400
629آذربایجان‌شرقیفاطمه سیدنژاد15811787941356کارشناسی‌ارشدروانشناسی بالینیشغلی اختصاصیدولتی914303247727/03/1400
630آذربایجان‌شرقیعلی اشرف سیف فرشد15519591271348دکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی914413143827/03/1400
631آذربایجان‌شرقیمسعودشاکری 15337216021355کارشناسی‌ارشد شیمی کاربردی شغلی اختصاصیدولتی914103967123/01/1399
632آذربایجان‌شرقیعلی شریفی‌راد13799975261349کارشناسی‌ارشدتاریخشغلی اختصاصیدولتی914310256627/03/1400
633آذربایجان‌شرقینعیمهشعبانی 13758173291357کارشناسی‌ارشد میکرو بیولوژیشغلی اختصاصیدولتی914915442123/01/1399
634آذربایجان‌شرقیمحمد حسین شفیعی‌خامنه1728598184-کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل امور بین‌المللدولتی914400763324/06/1398
635آذربایجان‌شرقیرضاشکرزاده28513516311358کارشناسی‌ارشد مدیریت صنایع شغلی اختصاصیدولتی912658093627/03/1400
636آذربایجان‌شرقیعلیرضا شمس محمدی1379026199-کارشناسی‌ارشدمدیریت اجرایی اداری- مدیریتیدولتی914315036224/06/1398
637آذربایجان‌شرقیمهنازشمس محمدی 553203331351دکتریدارو سازی شغلی اختصاصیدولتی914114943723/01/1399
638آذربایجان‌شرقییوسف شمسی1372154582-کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی اداری- مدیریتیدولتی914401746924/06/1398
639آذربایجان‌شرقیحمیدشهباززاده قدیم 13765209901353کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصیدولتی914415361123/01/1399
640آذربایجان‌شرقیصمدشهریاری1708972919-کارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیحقوقی دولتی914318091324/06/1398
641آذربایجان‌شرقیربابهشیخ الاسلامی 15007623261355کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصیدولتی914326857323/01/1399
642آذربایجان‌شرقیفرهادشیدائی1376568977-کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی914315645924/06/1398
643آذربایجان‌شرقیاحمدشیرجنگ16001534961358دکتریمدیریت خدمات پزشکیشغلی اختصاصیدولتی914424126727/03/1400
644آذربایجان‌شرقیعباسعلیشیری مشاهیر 13808688231352کارشناسی‌ارشد عمرانشغلی اختصاصیدولتی914410649623/01/1399
645آذربایجان‌شرقیفرحنازصابردل ساده27214638451342دکتریداروسازیشغلی اختصاصیدولتی914406045227/03/1400
646آذربایجان‌شرقیزهراصادق‌زاده50602052661353کارشناسی‌ارشدعلوم تربیتی (تکنولوژی )شغلی اختصاصیدولتی914780548127/03/1400
647آذربایجان‌شرقیمیثمصادقی28307648891364دکتریمهندسی برقشغلی اختصاصیدولتی914103074627/03/1400
648آذربایجان‌شرقیایوبصادقی‌نژاد1513960091351کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتی دولتی914400873027/03/1400
649آذربایجان‌شرقینیرصالح محمدنیا1375891758-کارشناسی‌ارشد کامپیوترفناوری اطلاعات غیردولتی914400314724/06/1398
650آذربایجان‌شرقیسپیدهصانعی13600718221368کارشناسی‌ارشدمهندسی فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی914302322827/03/1400
651آذربایجان‌شرقیعلی صفائی‌فرد27536800941358دکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی914314393227/03/1400
652آذربایجان‌شرقیکریم صفرزاده5069209787-کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق اسلامی شغلی اختصاصیدولتی914100435024/06/1398
653آذربایجان‌شرقیعلی صفری چوبانلار1738190242-کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی914999584824/06/1398
654آذربایجان‌شرقیمهدیصمدپور بناب15811814181354کارشناسی‌ارشد آبخیز داریشغلی اختصاصیدولتی914315925927/03/1400
655آذربایجان‌شرقیمصطفی صمیمی1500237221-کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشیدولتی914109414724/06/1398
656آذربایجان‌شرقیمحمد صادقطیار13709879431355کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی اداری -مدیریتی دولتی914412253027/03/1400
657آذربایجان‌شرقیفیروزعباسپور عظیم1376703092-کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی935298989824/06/1398
658آذربایجان‌شرقیعباسعباس‌زاده2754183728-تحصیلات حوزوی 4دینی و عربی شغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)912153349924/06/1398
659آذربایجان‌شرقیالمیراعباسی13802669631359کارشناسی‌ارشدمهندسی صنایع شغلی اختصاصیدولتی912511595227/03/1400
660آذربایجان‌شرقیحسین عباسی17087213811355دکتریمدیریت بازرگانیشغلی اختصاصیدولتی912258469427/03/1400
661آذربایجان‌شرقیسعیدعبدل‌زاده1582105677-کارشناسی‌ارشد مدیت آموزشی آموزشی و پژوهشیدولتی914410068424/06/1398
662آذربایجان‌شرقیجوادعبدی‌1374116394-کارشناسی‌ارشد عمران شغلی اختصاصیدولتی914414582924/06/1398
663آذربایجان‌شرقیشیداعرفای جمشیدی 1361332115-کارشناسی‌ارشد اقتصاد شغلی اختصاصیغیردولتی914891513624/06/1398
664آذربایجان‌شرقیشادی عرفای جمشیدی1361039558-کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصیغیردولتی914891513724/06/1398
665آذربایجان‌شرقیمریمعزتی 29382706231356کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی914380195123/01/1399
666آذربایجان‌شرقیفریبا عزتی56799579651365کارشناسی‌ارشد زراعتشغلی اختصاصیدولتی914867005427/03/1400
667آذربایجان‌شرقیشاپور عزیزی1550631489-کارشناسی‌ارشد تجارت الکترونیک اداری- مدیریتیدولتی914321354924/06/1398
668آذربایجان‌شرقیمرتضی عظیمی15522397211363کارشناسی‌ارشد روانشناسی شغلی اختصاصیدولتی912483496527/03/1400
669آذربایجان‌شرقیابراهیم عظیمی اسکویی1709356138-کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتیدولتی914316500224/06/1398
670آذربایجان‌شرقیبهزادعظیمی سقین سرا1719776245-کارشناسی‌ارشد کشاورزی شغلی اختصاصیدولتی914629588724/06/1398
671آذربایجان‌شرقیرضاعلائی17294711291361دکتریمهندسی صنایع شغلی اختصاصیدولتی914170024027/03/1400
672آذربایجان‌شرقیمحمدعلی اسکندرزاده 13757092401351کارشناسی‌ارشد حقوق بین المللمدیریت بین المللدولتی914411717823/01/1399
673آذربایجان‌شرقیفاطمهعلی اکبری 15326992631358کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی914125077223/01/1399
674آذربایجان‌شرقیمحمودعلی‌آبادی16001436011355کارشناسی‌ارشدروانشناسی تربیتی شغلی اختصاصیدولتی914125813127/03/1400
675آذربایجان‌شرقیمصطفیعلیقلی‌زاده24800512221368کارشناسی‌ارشدمهندسی صنایع شغلی اختصاصیدولتی914487820127/03/1400
676آذربایجان‌شرقیروح‌اله علیمددی1581643330-کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق حقوق و معارف اسلامی دولتی914400828624/06/1398
677آذربایجان‌شرقیسوسنعلی‌نژادیان اصل 15504530511350کارشناسی‌ارشد برنامه ریزی آموزشآموزشی و پژوهشی دولتی914776524623/01/1399
678آذربایجان‌شرقیواقف عنایتی51990004701359دکتریمهندسی کشاورزی شغلی اختصاصیدولتی914904848127/03/1400
679آذربایجان‌شرقیحسین عیدی17097437611350کارشناسی‌ارشدمدیریت خدمات بهداشتی درمانیشغلی اختصاصیدولتی914400104227/03/1400
680آذربایجان‌شرقینسیم عیسی‌زاده ‌سراب16518378721359کارشناسی‌ارشد مهندسی طراحی شهری شغلی اختصاصیدولتی914909214327/03/1400
681آذربایجان‌شرقیعباسعیوض‌زاده567917848-کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی914524419624/06/1398
682آذربایجان‌شرقیسعیدغریب خواجه1738865304-کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی فرهنگی و اجتماعی غیردولتی914319919324/06/1398
683آذربایجان‌شرقیمیر احمدغفاری1500195103-کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق اسلامی شغلی اختصاصیدولتی914649409924/06/1398
684آذربایجان‌شرقیعلی غفاری29705557271350دکتریکامپیوترشغلی اختصاصیدولتی914413458027/03/1400
685آذربایجان‌شرقیمهدیغیبی 13823143451367کارشناسی‌ارشد نرم افزارفناوری اطلاعاتدولتی914905217723/01/1399
686آذربایجان‌شرقیمیر رضا فاطمی1375787543-کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی اداری- مدیریتیدولتی914864031024/06/1398
687آذربایجان‌شرقیوحیدفتحی13820516111365دکتریمهندسی برقشغلی اختصاصیدولتی914109017827/03/1400
688آذربایجان‌شرقیسمیه فخیمی حسین‌زاد17093931811362کارشناسی‌ارشد مدیریت اجراییاداری - مدیریتی دولتی914105183427/03/1400
689آذربایجان‌شرقیامین فرتاش نعیمی1380359279-کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتیدولتی914100700324/06/1398
690آذربایجان‌شرقیسعیدفرشباف ماهریان1375851497-کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل حقوقی دولتی914105347724/06/1398
691آذربایجان‌شرقیوحیدفرهادمند68818051-کارشناسی‌ارشدمدیریت بازاریابی شغلی اختصاصیدولتی914117022824/06/1398
692آذربایجان‌شرقیرقیهفرید1532662319-کارشناسی‌ارشدمدیریت کسب و کار- مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشیدولتی914315420624/06/1398
693آذربایجان‌شرقیمحمدرضافرید1533999821-کارشناسی‌ارشدمکانیک شغلی اختصاصیدولتی914323757024/06/1398
694آذربایجان‌شرقیحمیده فرید15326153531348کارشناسی‌ارشدروانشناسی عمومیشغلی اختصاصیدولتی914423108927/03/1400
695آذربایجان‌شرقیوحیده فیروزان17189258321348دکتریبهداشت باروریشغلی اختصاصیدولتی914306236027/03/1400
696آذربایجان‌شرقیالهامقاسمی 13766305241358کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی93036873723/01/1399
697آذربایجان‌شرقیفرشته قدکچی16518214961357کارشناسی‌ارشد کامپیوترشغلی اختصاصیدولتی914331018527/03/1400
698آذربایجان‌شرقیحسین قربانپور1375570323-کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - سیستم‌هااداری- مدیریتیدولتی914415942924/06/1398
699آذربایجان‌شرقیسیناقلمی اسکوئی17098968761366کارشناسی‌ارشدمهندسی برقشغلی اختصاصیدولتی914307253427/03/1400
700آذربایجان‌شرقیفاطمهقلی پور 14910197781360کارشناسی‌ارشد حقوق جزاییحقوق دولتی914326800623/01/1399
701آذربایجان‌شرقیحامدقلی‌پور15026503201366کارشناسی‌ارشد نقشه‌برداری شغلی اختصاصیدولتی914128027227/03/1400
702آذربایجان‌شرقیناهیدهقنبرپور مقدم ممقانی1699176663-کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی شغلی اختصاصیدولتی914837301124/06/1398
703آذربایجان‌شرقیحسینکاشفی محمد 29704029551356کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتیدولتی914995936923/01/1399
704آذربایجان‌شرقیمعصومهکاظمی 50694445911348کارشناسی‌ارشدآموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی و پژوهشی دولتی914404715123/01/1399
705آذربایجان‌شرقیسولمازکاظمی‌فر13821915611365دکتریجامعه شناسی شغلی اختصاصیدولتی914414914227/03/1400
706آذربایجان‌شرقیبیاضکریم زاده 17388524311352کارشناسی‌ارشد جامعه شناسی علوم اجتماعی دولتی990766772023/01/1399
707آذربایجان‌شرقیمهدی کریمی اسکانرود16001143931356کارشناسی‌ارشد روانشناسی شغلی اختصاصیدولتی914416371027/03/1400
708آذربایجان‌شرقیشهرودکریمی اصل 16023857261362کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی اداری - مدیریتیدولتی914828652323/01/1399
709آذربایجان‌شرقیرحیم کوهی56791424911356کارشناسی‌ارشد زراعتشغلی اختصاصیدولتی914326179927/03/1400
710آذربایجان‌شرقیقدسیهلامع درخشان 16893010151361کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق اسلامی شغلی اختصاصیدولتی914178186623/01/1399
711آذربایجان‌شرقیحبیب لطفی اسکندانی1379201713-دکتریتئوری‌های اقتصادی شغلی اختصاصیدولتی914400560624/06/1398
712آذربایجان‌شرقیمیترامبینی 16898947761367کارشناسی‌ارشد مدیریت بازاریابیشغلی اختصاصیدولتی912048186223/01/1399
713آذربایجان‌شرقیمهدی متقی‌زاده1374022128-کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی914417696624/06/1398
714آذربایجان‌شرقیروشن محبی5198907316-کارشناسی‌ارشد زبان شغلی اختصاصیدولتی914400433124/06/1398
715آذربایجان‌شرقیلعیامحبی13720289431358کارشناسی‌ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه کودکانشغلی اختصاصیدولتی914417304127/03/1400
716آذربایجان‌شرقیمجتبیمحتشم 16895439911355کارشناسی‌ارشد مدیریت اجراییاداری- مدیریتیدولتی914410534623/01/1399
717آذربایجان‌شرقیسوسن محسنی16718885531350دکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی914314107027/03/1400
718آذربایجان‌شرقیهادی محسنی بدل‌آبادی2802997734-کارشناسی‌ارشدتاریخ فرهنگی و اجتماعی دولتی914225300124/06/1398
719آذربایجان‌شرقیعلیرضا محسنی‌نژاد6049783764-کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتیدولتی914311364624/06/1398
720آذربایجان‌شرقیاکبرمحمد علیزاده1583109481-کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصیدولتی914492500924/06/1398
721آذربایجان‌شرقیسهیلا محمد یاری13794247631362دکتریشیمی تجزیه شغلی اختصاصیدولتی914315019027/03/1400
722آذربایجان‌شرقیولی محمدپور‌ گنجه لو1372167994-کارشناسی‌ارشد عمران شغلی اختصاصیدولتی914315541924/06/1398
723آذربایجان‌شرقیاحسان‌اله محمدرضائی1382607032-کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی شغلی اختصاصیدولتی914415827624/06/1398
724آذربایجان‌شرقیمحمدمحمدزاده15403943361346کارشناسی‌ارشد تاریخ شغلی اختصاصیدولتی914401895027/03/1400
725آذربایجان‌شرقیاکبرمحمدزاده15833812441366کارشناسی‌ارشد مهندسی شیمی شغلی اختصاصیدولتی914814688127/03/1400
726آذربایجان‌شرقیجعفرمحمدی1378088999-کارشناسی‌ارشد عمران شغلی اختصاصیدولتی914413058424/06/1398
727آذربایجان‌شرقیمجتبی محمدی1374085782-کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتیدولتی910400034924/06/1398
728آذربایجان‌شرقیسعیدمحمدی14904212891374کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینیشغلی اختصاصیدولتی914802306927/03/1400
729آذربایجان‌شرقینیلوفرمحمدی13803503111361کارشناسی‌ارشد باغبانیشغلی اختصاصیدولتی914318149527/03/1400
730آذربایجان‌شرقینعمت محمدی عظیم1501622358-کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتیدولتی914416410124/06/1398
731آذربایجان‌شرقیابوالفضل مرتضائی5059242404-کارشناسی‌ارشد زراعت شغلی اختصاصیدولتی914103329324/06/1398
732آذربایجان‌شرقیسکینه مردی نظرلو13766471091358کارشناسی‌ارشد پرستاریشغلی اختصاصیدولتی914118621227/03/1400
733آذربایجان‌شرقیمحمد صادق مرسلی1530197201-کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتیدولتی914315273824/06/1398
734آذربایجان‌شرقیروشنکمریوانی32558572601359کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی914322213227/03/1400
735آذربایجان‌شرقیخدیجهمساوات15020883711340کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومیشغلی اختصاصیدولتی914190349827/03/1400
736آذربایجان‌شرقیثریا مصلح16517452771342کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی آموزشی شغلی اختصاصیدولتی914331107927/03/1400
737آذربایجان‌شرقیرامینمعصومی 13808814811354کارشناسی‌ارشدمدیریت اجرایی اداری - مدیریتیدولتی914411686123/01/1399
738آذربایجان‌شرقیسید اسماعیل مقدس پور بهروز13772501051346دکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی914116099827/03/1400
739آذربایجان‌شرقینسیم ملا اسماعیلی16400216121368کارشناسی‌ارشد مهندسی برقشغلی اختصاصیدولتی914130778327/03/1400
740آذربایجان‌شرقیتوحیدملک آبادی 29702332901355کارشناسی‌ارشد حسابداری مالیدولتی914482316523/01/1399
741آذربایجان‌شرقیآرزومهدی پور مقدم1376846942-کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشیدولتی914303560624/06/1398
742آذربایجان‌شرقیمینومهینی عبدالحسینی 13772077301343کارشناسی‌ارشدمشاوره خانوادهشغلی اختصاصیدولتی914400708423/01/1399
743آذربایجان‌شرقیرضا موحدی کلیبر5199801635-کارشناسی‌ارشد برق- مخابرات شغلی اختصاصیدولتی914426685924/06/1398
744آذربایجان‌شرقیسید ابراهیم موسوی1583139060-کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی914491269424/06/1398
745آذربایجان‌شرقیمعصومهموسوی شلیلوند15520202411353کارشناسی‌ارشد علوم قرآن وحدیثشغلی اختصاصیدولتی914768909627/03/1400
746آذربایجان‌شرقیصالح مولاخواه‌اصل1378855791-کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی914313819324/06/1398
747آذربایجان‌شرقیماریامینا سرشت 7797095271352کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق اسلامی شغلی اختصاصیدولتی914177815323/01/1399
748آذربایجان‌شرقیرویانباتی16530231811349کارشناسی‌ارشد ادبیات فارسی شغلی اختصاصیدولتی914130168027/03/1400
749آذربایجان‌شرقیحمیدنجف‌زاده 28003518101345دکتریبرنامه ریزی شهری شغلی اختصاصیدولتی914313446323/01/1399
750آذربایجان‌شرقینغمهنجفقلی‌پور کلانتری 13766186051358کارشناسی‌ارشد روان شناسی عمومیشغلی اختصاصیدولتی938185557523/01/1399
751آذربایجان‌شرقیاحدنجفی 50699464201365کارشناسی‌ارشد مشاوره و راهنمایی شغلی اختصاصیدولتی914330098623/01/1399
752آذربایجان‌شرقییوسفنریمانی 13824180861366کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی شغلی اختصاصیدولتی914118538823/01/1399
753آذربایجان‌شرقیحامد نژاد خاتمی1689865393-کارشناسی‌ارشد برقشغلی اختصاصیدولتی914176184724/06/1398
754آذربایجان‌شرقیرحیم نژاد‌تقی1688870482-کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصیدولتی914122011724/06/1398
755آذربایجان‌شرقیحسین نعیمی1380306493-کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل حقوقی دولتی914318215024/06/1398
756آذربایجان‌شرقیشهلانقی زاده صفا 13773005111350کارشناسی‌ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی914316533923/01/1399
757آذربایجان‌شرقیعلی نوری کلجاهی17097640071357کارشناسی‌ارشد مدیریت استراتژیکاداری - مدیریتیدولتی914401965227/03/1400
758آذربایجان‌شرقیعهدیه نوین‌زرنق1370952351-کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشیدولتی914102476724/06/1398
759آذربایجان‌شرقیمحمدنیکنام1379166799-کارشناسی‌ارشد زبان انگلیسی / مدیریت دولتی اداری- مدیریتیدولتی914310992324/06/1398
760آذربایجان‌شرقیعلیرضانیمگزی صالحی 13803252851361کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی شغلی اختصاصیدولتی914107113023/01/1399
761آذربایجان‌شرقیعلیرضاهاتفی عین‌الدین13822367781366دکتریبرقشغلی اختصاصیدولتی914408058427/03/1400
762آذربایجان‌شرقیمحمدهادی نیا 17181890111350کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی روانشناسی دولتی914313563823/01/1399
763آذربایجان‌شرقیعلی هرزندی1581215071-کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی914304315824/06/1398
764آذربایجان‌شرقیداودهمت‌زاده1374284963-کارشناسی‌ارشدبهسازی نیروی انسانی آموزشی و پژوهشیدولتی914311956024/06/1398
765آذربایجان‌شرقیفهیمهواپرزه 13801037111354دکتریمدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی914400348023/01/1399
766آذربایجان‌شرقیعلی ورقائیان1377317668-کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصیدولتی914114704524/06/1398
767آذربایجان‌شرقیرقیهولایتی 15022302161359کارشناسی‌ارشد جامعه شناسی علوم اجتماعی دولتی91412809823/01/1399
768آذربایجان‌شرقیزهراولی پور 13719125481348کارشناسی‌ارشدروابط بین المللمدیریت بین المللدولتی903286128323/01/1399
769آذربایجان‌شرقیحمید ولی‌زاده2753695229-کارشناسی‌ارشد تغذیه دام شغلی اختصاصیدولتی914188200624/06/1398
770آذربایجان‌شرقیپیمان یارمحمدزاده2919731459-دکتریمدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشیهیأت علمی (دانشیار)914462629624/06/1398
771آذربایجان‌شرقیحسین یوسفی خسرقی1709137142-کارشناسی‌ارشدمدیریت اجرایی اداری- مدیریتیدولتی914311850124/06/1398
772آذربایجان‌شرقینعیمهیوسفی شهیر13721381961349دکتریروانشناسی عمومیشغلی اختصاصیدولتی914407441427/03/1400
773آذربایجان‌غربیقنبرآقائی‌‌زاد63795393951345کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیشغلی اختصاصیدولتی914343315224/10/1398
774آذربایجان‌غربیمصطفیاحمدی آرا28718489711344کارشناسی‌ارشداقتصاد انرژیشغلی اختصاصیدولتی912836856624/10/1398
775آذربایجان‌غربیواحداسلامی‌تبار27560505471364کارشناسی‌ارشدعمرانشغلی اختصاصیدولتی914816250619/12/1398
776آذربایجان‌غربیمرتضیاسماعیل زاده28517627711365کارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعاتدولتی914405581103/12/1399
777آذربایجان‌غربیرضااصغرزاده27542303351351کارشناسی‌ارشدعلوم قرآنی-‌ معارفشغلی اختصاصیدولتی914186857819/12/1398
778آذربایجان‌غربیبابکاکبری‌فر27542593091353کارشناسی‌ارشدعمران و مدیریت اجراییشغلی اختصاصیدولتی914141763303/12/1399
779آذربایجان‌غربیمحسنامام وردی28028525741362دکتریمدیریت رفتار سازمانیاداری - مدیریتیدولتی914800074524/10/1398
780آذربایجان‌غربیمحمدجمالامیرشهبازی29596107761352کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی914347460124/10/1398
781آذربایجان‌غربیمیلاداندیشه27555623661366کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتیغیردولتی914147438424/10/1398
782آذربایجان‌غربیسعیدبابازاده27546853591354کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی914187585024/10/1398
783آذربایجان‌غربیحلیمهپاشاپور27510089511356کارشناسی‌ارشدمهندسی فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی914346453424/10/1398
784آذربایجان‌غربییوسفپاشازاده27530991701351دکتریمدیریت سیاست‌گذاریاداری - مدیریتیهیأت علمی914446895124/10/1398
785آذربایجان‌غربیعلیپزشکی29609318581363کارشناسی‌ارشدحقوقحقوقیدولتی914948063324/10/1398
786آذربایجان‌غربیعلیرضاپورعباد29098153071360کارشناسی‌ارشدمدیریت نیروی انسانیشغلی اختصاصیدولتی919505085024/10/1398
787آذربایجان‌غربیرامینپورمحبی27556249141346دکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی914341701924/10/1398
788آذربایجان‌غربیمحمدجاهدی قولنجی63799651491367کارشناسی‌ارشدمهندسی صنایعاداری - مدیریتیهیأت علمی912076846624/10/1398
789آذربایجان‌غربیجلیلجباری14652629461346کارشناسی‌ارشدمدیریت منابع انسانیشغلی اختصاصیدولتی914456700519/12/1398
790آذربایجان‌غربیکاظمجوان‌دوست27517554451347کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری - مدیریتیدولتی914343596324/10/1398
791آذربایجان‌غربیحسینحاجی‌زاده27505682931346کارشناسی‌ارشدمدیریت ورزشیشغلی اختصاصیدولتی914341136724/10/1398
792آذربایجان‌غربیسعیدحجازی‌فر27556249141364دکتریمعارف - مدیریتشغلی اختصاصیدولتی912483297124/10/1398
793آذربایجان‌غربیامینحسابی28718628501346کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی914448709724/10/1398
794آذربایجان‌غربیجوادحمیدی63797837511350کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیاداری - مدیریتیدولتی914340341824/10/1398
795آذربایجان‌غربیمجتبیحیدری29382566981350دکتریمدیریت منابع انسانیاداری-‌ مدیریتیهیأت علمی914345900219/12/1398
796آذربایجان‌غربیزیباخوش‌سیرت سلیمی27505039811353کارشناسی‌ارشدعلوم تربیتی آموزشی-‌ پژوهشیدولتی914940146803/12/1399
797آذربایجان‌غربیحسندرستی28031013861363کارشناسی‌ارشدمکاترونیک شغلی اختصاصیدولتی914965095403/12/1399
798آذربایجان‌غربیاسددرویشی27525315831353کارشناسی‌ارشدمدیریت تحولشغلی اختصاصیدولتی914188805819/12/1398
799آذربایجان‌غربیمحمددهقان27507090321348کارشناسی‌ارشدمدیریت تحولشغلی اختصاصیدولتی914186414319/12/1398
800آذربایجان‌غربیوحیدهرحیمی حاجی‌فیروزی29097323981363کارشناسی‌ارشدکامپیوتر- مکاترونیکفناوری اطلاعاتغیردولتی914146276824/10/1398
801آذربایجان‌غربیمحمدرزاق‌نیا29298543401366کارشناسی‌ارشدفیزیولوژی دامیشغلی اختصاصیدولتی914207831603/12/1399
802آذربایجان‌غربیپریوشرزاقی رضائیه27541332241340کارشناسی‌ارشدمدیریت- حقوقشغلی اختصاصیدولتی914346373424/10/1398
803آذربایجان‌غربیالنازرضائی آباجلو27555805011367دکتریمهندسی آب آبیاری و زه‌کشیشغلی اختصاصیدولتی914940879603/12/1399
804آذربایجان‌غربیعلیروشن‌میلانی27535424651344کارشناسی‌ارشدصنایع- مدیریت سیستم و بهره‌وریشغلی اختصاصیدولتی914345291324/10/1398
805آذربایجان‌غربیعلیزبردست27546035061346دکتریمدیریت -‌ حسابداریاداری -‌ مدیریتیهیأت علمی914446378124/10/1398
806آذربایجان‌غربیاکبرزواری‌‌ رضایی27536216161354دکتریحسابداریشغلی اختصاصیهیأت علمی914341139824/10/1398
807آذربایجان‌غربییوسفسلیمی27506072211351کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتیدولتی914186462603/12/1399
808آذربایجان‌غربیمیرعلیسیدقاسمی28513114761351کارشناسی‌ارشدآموزش زبان انگلیسیاداری - مدیریتیدولتی914446055803/12/1399
809آذربایجان‌غربیمریمشمس‌الدینی27556238101364کارشناسی‌ارشدمهندسی نرم‌افزار کامپیوترفناوری اطلاعاتدولتی914348375124/10/1398
810آذربایجان‌غربیمرتضیشمس‌الدینی27547964871361کارشناسی‌ارشدحقوقحقوقیغیردولتی914345393319/12/1398
811آذربایجان‌غربینسرینشیخ بگلو27556126911364کارشناسی‌ارشدتکنولوژی آموزشیاداری - مدیریتیدولتی914873691124/10/1398
812آذربایجان‌غربیدل افروزشیرزاد29090944561356کارشناسی‌ارشدحقوق بین‌المللحقوقیدولتی914445817324/10/1398
813آذربایجان‌غربیسلمانشیرزاد29382447381344کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتیدولتی914341981203/12/1399
814آذربایجان‌غربیلیلاصفوی27543426991359کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی914440129324/10/1398
815آذربایجان‌غربیفرزانهطالبیان29721576641361کارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوترفناوری اطلاعاتغیردولتی935769519424/10/1398
816آذربایجان‌غربیصادقظاهر28026390641353کارشناسی‌ارشدمدیریت منابع انسانیاداری - مدیریتیدولتی914443259803/12/1399
817آذربایجان‌غربیداریوشظفری27545991261346کارشناسی‌ارشدمدیریت مالیمالیدولتی914345175619/12/1398
818آذربایجان‌غربیپریساعابدپور502313181348کارشناسی‌ارشدمعدن-‌ اقتصادیشغلی اختصاصیدولتی914345338019/12/1398
819آذربایجان‌غربیحامدعباسعلی‌نژاد27557049421366کارشناسی‌ارشدلیزر- هواشناسیاداری - مدیریتیدولتی914559406024/10/1398
820آذربایجان‌غربیلیلاعباسی12803975941358دکتریکشاورزیشغلی اختصاصیدولتی914485363824/10/1398
821آذربایجان‌غربیمهرانعبدزاده29713814201350کارشناسی‌ارشدمدیریت برنامه‌ریزی درسیشغلی اختصاصیدولتی914340195519/12/1398
822آذربایجان‌غربیفونداعلیزادگان47230322901352کارشناسی‌ارشدعلوم تربیتی آموزشی-‌ پژوهشیدولتی914440998703/12/1399
823آذربایجان‌غربیعلیعلیزاده28004528381356کارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوترشغلی اختصاصیدولتی914484095224/10/1398
824آذربایجان‌غربیحسینعلیزاده50792781881352کارشناسی‌ارشدمدیریت مالیمالیدولتی914343794603/12/1399
825آذربایجان‌غربیجوادغفار28502583691346کارشناسی‌ارشدحقوقحقوقیدولتی914348019203/12/1399
826آذربایجان‌غربیمهدیفتح‌اللهی27504971831349کارشناسی‌ارشدمدیریتفناوری اطلاعاتدولتی914341848824/10/1398
827آذربایجان‌غربیسید حمیدفضل‌جو28025495961346کارشناسی‌ارشدکشاورزیاداری - مدیریتیدولتی914346195924/10/1398
828آذربایجان‌غربیجعفرصادقفیضی27545824441344دکتریمدیریت بازرگانیشغلی اختصاصیهیأت علمی914346206924/10/1398
829آذربایجان‌غربیباقرقاسم‌نژاد27546067691346کارشناسی‌ارشدحقوق بین‌المللیحقوقیدولتی914143529403/12/1399
830آذربایجان‌غربیسجادقاضی‌پور27547358361359کارشناسی‌ارشدحقوقاداری - مدیریتیغیردولتی914147515324/10/1398
831آذربایجان‌غربیمحمدقربانپور2851384449 کارشناسی‌ارشدمکاترونیکشغلی اختصاصیدولتی914443698919/12/1398
832آذربایجان‌غربیرضاقنبرلو28004815361358کارشناسی‌ارشدعلوم قرآنیفرهنگیدولتی914621356324/10/1398
833آذربایجان‌غربیحسنکریمی28025848471348کارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتیاداری - مدیریتیدولتی914340590703/12/1399
834آذربایجان‌غربیعباسکسب‌دوست27542527701353کارشناسی‌ارشدمدیریتشغلی اختصاصیدولتی914446471419/12/1398
835آذربایجان‌غربیمریمگچکار27504856491348کارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر نرم‌افزار- مدیریت اجرایی EMBAفناوری اطلاعاتدولتی936363409203/12/1399
836آذربایجان‌غربیرضاگنجینه‌کتابی28718950071350کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی914447275219/12/1398
837آذربایجان‌غربیمسعودگیلانی63898938331349کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی914266910524/10/1398
838آذربایجان‌غربیسعیدلطف‌الله‌زاده29382633331353دکتریمدیریت سیستم هااداری - مدیریتیدولتی914447572924/10/1398
839آذربایجان‌غربیجوادمجیدی27542636911354کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی-‌ پژوهشیدولتی914346547624/10/1398
840آذربایجان‌غربیاحدمحمدپور28513020941349کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی- استراتژیکاداری - مدیریتیدولتی914346601203/12/1399
841آذربایجان‌غربیحیدرعلیمحمدجعفری49395417971345کارشناسی‌ارشدعلوم قرآنیفرهنگیدولتی914363750024/10/1398
842آذربایجان‌غربیثریامحمدقلی‌پور27555184051364کارشناسی‌ارشدمدیریتشغلی اختصاصیغیردولتی913140429019/12/1398
843آذربایجان‌غربیآرشمحمدی29718394611361کارشناسی‌ارشدفقه و مبانی حقوق اسلامیشغلی اختصاصیدولتی914301704924/10/1398
844آذربایجان‌غربیآیتمحمدی29486055121358کارشناسی‌ارشدبرنامه‌ریزی درسیآموزشی-‌ پژوهشیدولتی914187103224/10/1398
845آذربایجان‌غربیالهاممشکوه27555072411364کارشناسی‌ارشدزراعتشغلی اختصاصیدولتی914346766324/10/1398
846آذربایجان‌غربینعمتمصطفایی50597045721360کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی914348978719/12/1398
847آذربایجان‌غربیرضاملامحمد27557771511364کارشناسی‌ارشدعلوم تربیتی-‌ تکنولوژی آموزشیآموزشیغیردولتی914873691119/12/1398
848آذربایجان‌غربیامیرمهرکیا27547566471360کارشناسی‌ارشدمدیریتشغلی اختصاصیدولتی903448688819/12/1398
849آذربایجان‌غربیصادقموسی‌خانی27542379511352کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتیدولتی914346874224/10/1398
850آذربایجان‌غربیسعیدنقی زاده28512774991299کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی914440653803/12/1399
851آذربایجان‌غربیسعیدنوری27536475851356کارشناسی‌ارشدحسابداریشغلی اختصاصیدولتی914146804524/10/1398
852آذربایجان‌غربیعسگرنوری27533961161328کارشناسی‌ارشدمدیریتاداری - مدیریتیدولتی914443049924/10/1398
853آذربایجان‌غربیسیاوشورقایی29701146741337کارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوترفناوری اطلاعاتغیردولتی914381879024/10/1398
854اصفهان زهره ابوالحسنی11595307691358کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی اداریدولتی913271494616/10/1398
855اصفهانشهنازاحمدی11595002661347کارشناسی‌ارشدآموزش و بهسازیآموزشی و پژوهشیدولتی912087481216/06/1398
856اصفهانمحمداخلاق‌پور12920838671366کارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر- نرم‌افزارفناوري اطلاعات دولتي910398707423/04/1400
857اصفهانشرارهآزادیان12870840111358کارشناسی‌ارشدمهندسی بهداشت حرفه‌ایشغلی اختصاصیدولتی902320530009/12/1399
858اصفهان زمان اژدری23914667811359دکتریمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیدولتی917827953216/10/1398
859اصفهانفاطمهاستکی اورگانی12890851711359دکتریمهندسی فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی921688563816/06/1398
860اصفهانرضااسدی46503776841348کارشناسی‌ارشدمدیریت مالیمالی دولتی913319621116/06/1398
861اصفهانبابکاسدی‌دزکی12891770901362کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی-مدیریت سیستم‌های اطلاعاتیاداري - مديريتي دولتی913181469117/08/1399
862اصفهانفریبااسکندری اورک 19704154361347دكتريمدیریت کسب و کاراداري - مديريتي بازنشسته913115194617/08/1399
863اصفهان محمد اكبرزاده12807867601329کارشناسی‌ارشدمديريت بازرگانيماليدولتی913294231216/10/1398
864اصفهانغلامرضااکبری12395141661345کارشناسی‌ارشدحسابداریمالی دولتی912094290016/06/1398
865اصفهانمهنازامامی کوپایی12909674741354کارشناسی‌ارشدروانشناسی شخصیتآموزشی و پژوهشیدولتی913167380216/06/1398
866اصفهان مریم امیدی12881618081357کارشناسی‌ارشدمهندسی منابع طبیعی- محیط زیستشغلي اختصاصيدولتی913113368916/10/1398
867اصفهانحجت الهایوبی‌زاده12914932551358کارشناسی‌ارشدمدیریت اجرایی - استراتژیکاداری - مدیریتیدولتی913308008416/06/1398
868اصفهانمرضیهباقرصاد12903207131352کارشناسی‌ارشدمدیریت امور فرهنگیشغلي اختصاصيدولتي913105707323/04/1400
869اصفهانعلیباقری حسین‌آبادی10923561261366کارشناسی‌ارشدحقوق جزا و جرم‌شناسیحقوقیدولتی913915167616/06/1398
870اصفهانمحمودبخشی33594934431352دکتریجغرافیا - برنامه‌ریزی شهریآموزشی پژوهشیدولتی913172429009/12/1399
871اصفهاناحسانبراتی11424874231366کارشناسی‌ارشدمدیریت فناوری اطلاعات مدیریت خدماتفناوري اطلاعات دولتی913168289727/07/1399
872اصفهانعلیرضابردبار32557816471353کارشناسی‌ارشدعلوم تربیتی- علوم آموزشی آموزش و پژوهشي دولتی913402378117/08/1399
873اصفهان محمد تقی بزرگمهر11990277151341کارشناسی‌ارشدزبان و ادبیات فارسی محضاداريبازنشسته913313355716/10/1398
874اصفهانسیمابشاورد هفشجانی18183019541353کارشناسی‌ارشدپرستاری مراقبت‌های ویژه بزرگسالشغلی اختصاصیدولتی913312893009/12/1399
875اصفهان علي بهرامي3213602301344کارشناسی‌ارشدروانشناسي عمومياجتماعي دولتی913335228716/10/1398
876اصفهانمسعودبهزادی12894747451354کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - مالیاداري - مديريتي دولتي913203699523/04/1400
877اصفهانمحمدرضابیکیان62299782371365کارشناسی‌ارشدحقوق- خصوصیحقوقیدولتی913370527016/06/1398
878اصفهان زهراپویا11711461081361کارشناسی‌ارشدمهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیکفناوری اطلاعاتغیردولتی913302923216/10/1398
879اصفهانجوادتدبیری نوش ابادی61998844821354کارشناسی‌ارشدتحولآموزشی پژوهشیدولتي913276931323/04/1400
880اصفهانمحمدحسنتنهایی11991918921356دکتریمدیریت- منابع انسانیآموزشی پژوهشیدولتي913413197823/04/1400
881اصفهانابوالفضلتوکلی12890943911360کارشناسی‌ارشدعلوم سیاسیروابط عمومی و بین‌المللدولتی913302247716/06/1398
882اصفهان مرضیه توکلی10914250781363کارشناسی‌ارشدکامپیوتر -‌ نرم‌افزارفناوری اطلاعاتغیردولتی913333408716/10/1398
883اصفهان شهاب ثابت راسخ11591178531349کارشناسی‌ارشدمهندسی معماری - پروژه و ساختشغلي اختصاصيغیردولتی913135956116/10/1398
884اصفهان فضّه جعفری725377441350کارشناسی‌ارشدروانشناسی عمومیآموزشی و پژوهشیدولتی913129875716/10/1398
885اصفهانسیدابوالفضلحسینی36213815891359کارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانآموزشی و پژوهشیدولتی913233746416/06/1398
886اصفهان سید محمد حسینی12858255781352کارشناسی‌ارشدعلوم تربیتی -‌ برنامه‌ریزی آموزشی آموزشی و پژوهشیدولتی913319429016/10/1398
887اصفهانفرححسینی42693588661338کارشناسی‌ارشدمدیریت اموزشیآموزشي وپژوهشي بازنشسته913166404317/08/1399
888اصفهانسیداکبرحسینی46231330281353دکتریمدیریت صنعتی- مدیریت سیستم‌هاآموزشی پژوهشیدولتی913214466009/12/1399
889اصفهانسیده گلنارحسینی63394832831351کارشناسی‌ارشدمدیریت ورزشیشغلی اختصاصیدولتی913381278209/12/1399
890اصفهاننیماحکیم اللهی12929206451364دکتریعمران - ژئوتکنیک آموزشی پژوهشیدولتي913315370423/04/1400
891اصفهانفرهادخاتمی11991783811355کارشناسی‌ارشدبازرگانیاداری- مدیریتیدولتی93583105409/12/1399
892اصفهاناعظمخبوشانی12859675931357کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - منابع انسانیاداري - مديريتي غیردولتی913265808827/07/1399
893اصفهانمحمدخضری مزیکی12497753451352کارشناسی‌ارشدحقوق- خصوصیحقوقیدولتی913412461809/12/1399
894اصفهانمحمدهادیخلیلی‌بروجنی46503652011346کارشناسی‌ارشدمدیریت تحولاداري - مديريتي دولتی913212358317/08/1399
895اصفهان علی داستانی حسین‌آبادی56492275941357کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشیغیردولتی912209605816/10/1398
896اصفهانسیده مرضیهداودی12098849921366دکتریروانشناسی تخصصی سلامتآموزشی و پژوهشیدولتی913653862016/06/1398
897اصفهانسیدمسعودداودی12910435351352دکتریمهندسي علوم داميآموزشی پژوهشیدولتي913101152123/04/1400
898اصفهان حسینعلی ذوالفقاری12098140311337کارشناسی‌ارشدمدیریت -‌ منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی912507464216/10/1398
899اصفهانسعیدرحیمی لنجی54197133061355کارشناسی‌ارشدجغرافیا و برنامه‌ریزی شهریآموزشی و پژوهشیدولتی913990909716/06/1398
900اصفهانمریمرضابیگی سیرچی31999020571353کارشناسی‌ارشد مدیریت اجراییآموزشی و پژوهشیدولتی913387894916/06/1398
901اصفهانداودرضوانی62198630701352کارشناسی‌ارشدرفاه اجتماعیآموزشی پژوهشیدولتي913206838623/04/1400
902اصفهان سیدمحمدتقی رضوی12626680261356کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- نیروی انسانیشغلی اختصاصیدولتی913205704616/10/1398
903اصفهانمهدیهرضی5590005881359کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - منابع انسانیاداری - مدیریتیدولتی913262290816/06/1398
904اصفهان محمود رفيعي12867946921346دکتریمديريت بازرگاني رفتار و منابع انسانياداري- مديريتيبازنشسته913119842916/10/1398
905اصفهاننرگسرفیعی39618394761358کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی -‌ بررسی مسائل ایراناجتماعی دولتی913900115216/06/1398
906اصفهانمهشیدرهبری54199585541367دکتری تخصصیعلوم و صنایع غذاییآموزشی و پژوهشیدولتی913164843016/06/1398
907اصفهان حمیدرضا روناسی12878760051345دکتریمدیریت توسعهاداري - مديريتيهیأت علمی913300033216/10/1398
908اصفهانحمیدرئیس‌زاده11998532671364دکتری تخصصی دامپزشکی- بهداشت مواد غذاییآموزشی پژوهشیدولتی913220416009/12/1399
909اصفهاننفیسهسجادیه12922590271365کارشناسی‌ارشدنقاشی و گرافیکهنریغیردولتی913868900309/12/1399
910اصفهانسیروسسمیعی18159385011345کارشناسی‌ارشدعلوم سیاسی و روابط بین‌المللروابط عمومی و بین‌المللدولتی913314045816/06/1398
911اصفهانمریمسیاوشی12910996621352کارشناسی‌ارشدمهندسی نساجیآموزشی و پژوهشیدولتی913200426616/06/1398
912اصفهاناحسانشاهمرادی12870574971357کارشناسی‌ارشدمهندسی فناوری اطلاعات- فناوری اطلاعات و مدیریت فناوری اطلاعاتدولتي913381259423/04/1400
913اصفهانالهامشاهمندی12859219171356دكتريمدیریت منابع انسانی- توسعهاداري - مديريتي هیأت علمی (استادیار)913329152317/08/1399
914اصفهان محمد امین شاه‌نوش12882130771359کارشناسی‌ارشدآمار ریاضیآموزشي و پزوهشيدولتی913369957816/10/1398
915اصفهان مجتبي شاهنوشي18173771081335دکتریجامعه‌شناسیفرهنگي و اجتماعيغیردولتی913318226116/10/1398
916اصفهان علیرضا شجاعی واجنانی11992414901359کارشناسی‌ارشدمهندسی برق- قدرتشغلي -‌ اختصاصيدولتی913322315016/10/1398
917اصفهانابراهیمشریعتی56495025011356کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیاداري - مديريتي دولتي91301488223/04/1400
918اصفهان رضا شریفیان12891470941361دکتریمهندسی برق-قدرتشغلي - اختصاصيهیأت علمی913126871516/10/1398
919اصفهان مهدی شهرادنیا12822083811326کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیاداريبازنشسته913310585216/10/1398
920اصفهان فرهاد شهرياري محمدي12498013891356کارشناسی‌ارشدمددكاري اجتماعي اجتماعي دولتی913305413916/10/1398
921اصفهانهاجرشیرنشان‌اصفهانی12905471491359کارشناسی‌ارشدمهندسی صنایعمديريتي صنعتيهیأت علمی (مربی)913109339127/07/1399
922اصفهان علیرضا شیروانی12809489911348دکتریمدیریت دولتی -‌ خط‌مشی عمومیاداري- مديريتيهیأت علمی913115572616/10/1398
923اصفهانمائدهشیری12859952951358دكتريادبیات غناییآموزشي وپژوهشي دولتی913228762017/08/1399
924اصفهان مسعود صابری تهرانی3200477411342دكتريعلوم سیاسی -‌ سیاست‌گذاری عمومیآموزشي و پژوهشيغیردولتی913308931516/10/1398
925اصفهان رامتین صادقی703491261363دکتریمهندسی برق- قدرتشغلي اختصاصيهیأت علمی913327441716/10/1398
926اصفهان محمدعلی صالحی رباطی12498768931333کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مالیاداري ومالي بازنشسته913125875816/10/1398
927اصفهاناعظمصالحی ولاشانی 11421305331360کارشناسی‌ارشدمهندسی بهداشت حرفه‌ای آموزشی پژوهشیدولتی913294861709/12/1399
928اصفهانروزیناصدری نژاد12911177681345کارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیآموزشی پژوهشیدولتي913108358923/04/1400
929اصفهانسمیهصدوق11993168221363کارشناسی‌ارشدحقوق جزا و جرم‌شناسیحقوقیدولتی910301079216/06/1398
930اصفهانکمالصفرپور11992208251358کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مالی دولتیاداري - مديريتي دولتی913108495817/08/1399
931اصفهان سید محمد طباطبایی10915657161353کارشناسی‌ارشدتربیت بدنی وعلوم ورزشیشغلي اختصاصيدولتی913133502716/10/1398
932اصفهانیوسفعباسی54795697831356کارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتی- مالیمالی دولتی913224904016/06/1398
933اصفهان حمید عشقی11416488911349کارشناسی‌ارشدعلوم اقتصادیآموزشی و پژوهشیدولتی913216681016/10/1398
934اصفهان علیعقدکی12095490341349کارشناسی‌ارشدمدیریت- برنامه‌ریزیاداری - مدیریتیدولتی913316348516/06/1398
935اصفهان سید محسن علامه12818061291345دکتریمدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانیاداري- مديريتيهیأت علمی913311535916/10/1398
936اصفهان سیدابوالقاسم علوی12845195031334دکتریمدیریت صنعتی-تولیداداري- مديريتيدولتی913311757116/10/1398
937اصفهانناهیدعنایتی12839927281357کارشناسی‌ارشدمعارف علوم و حدیث قرآنفرهنگي اجتماعي غیردولتی903487649027/07/1399
938اصفهانفرزانهفتحی 62192185311353کارشناسی‌ارشدآموزش بهداشت و ارتقای سلامت آموزشی پژوهشیدولتي913402420023/04/1400
939اصفهانفرحفخریان روغنی18189425421339کارشناسی‌ارشدمدیرت دولتی مدیرت تحولاداری- مدیریتیدولتی913110616609/12/1399
940اصفهانمجیدفلسفی منش 12809845621349دکتریدامپزشکی آموزشی پژوهشیدولتي913471253523/04/1400
941اصفهانعلیرضافولادی12894690831354کارشناسی‌ارشدبرنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادیاداري - مديريتي دولتي913129036423/04/1400
942اصفهانمحمدقاری علویجه 10920146161352کارشناسی‌ارشدروانشناسی صنعتی سازمانی آموزشي وپژوهشي دولتي913108895123/04/1400
943اصفهانمحمدرضاقاسمی714230791356دکتریاقتصادآموزشی و پژوهشیدولتی913370527016/06/1398
944اصفهانرامینقاسمی12817920631348کارشناسی‌ارشدعلوم سیاسیآموزشی پژوهشیدولتي913234823923/04/1400
945اصفهان فاطمه قصابی‌سینی51107437461365کارشناسی‌ارشدعلوم ارتباطات - روزنامه‌نگاریروابط عمومي و بين‌المللمدرس حق‌التدریس913209492516/10/1398
946اصفهانسیدمحمدقلمکاریان12835251351355دکتریعلوم تربیتی- فلسفه و تربیت اسلامیآموزشی و پژوهشیهیأت علمی (مربی)913309064016/06/1398
947اصفهانمحمدتقیقندهاری10914271271363دكتريمدیریت منابع انسانیاداري - مديريتي هیأت علمی (مربی)912815817927/07/1399
948اصفهان محمود قهرمانی62995748601354کارشناسی‌ارشداکولوژی گیاهیشغلي -‌ اختصاصيدولتی913220230916/10/1398
949اصفهانشایستهکاظمی نایینی 12828551411355کارشناسی‌ارشداقتصاد محضآموزشی پژوهشیدولتی913211693409/12/1399
950اصفهان آیت‌اله کردیان46502974941333کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداري - مديريتيبازنشسته913114691216/10/1398
951اصفهان مهدی کسایی اصفهانی603105451352کارشناسی‌ارشدبرنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادیاداري- مديريتيدولتی913300142116/10/1398
952اصفهان علیرضا کفعمی لادانی12847218681348کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - مالیاداری ومالیدولتی913328772316/10/1398
953اصفهانرسوللاوی12897659281364کارشناسی‌ارشدتربیت بدنیاداری- مدیریتیدولتی913300377809/12/1399
954اصفهان نجمه محمدی4916455541357کارشناسی‌ارشدروانشناسی عمومیاجتماعي دولتی913226513416/10/1398
955اصفهان محمدمحمدی10910803211347کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیبازنشسته913131118216/10/1398
956اصفهاننازنینمحمدی11701092091359دكتريعلوم تربیتی- مدیریت آموزشیآموزشي و پژوهشي مربی حق‌التدریس916885864727/07/1399
957اصفهانفرهادمحمدیان40702859461348کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی - بازاریابیاداري- مديريتيدولتی913125605616/10/1398
958اصفهانمهدیمرادقلی36214942941360کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیآموزشی و پژوهشیدولتی913204340216/06/1398
959اصفهانگودرزمرادی18401015631352کارشناسی‌ارشدبرنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادیآموزشی و پژوهشیدولتی913329880416/06/1398
960اصفهانمحسنمرادی علیعربی12849670341359کارشناسی‌ارشدمهندسی فناوری اطلاعات - امنیت اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی913328933116/10/1398
961اصفهانحسنمسجدي12856796791345دکتریزبان وادبيات فارسياداريدولتی913117691616/10/1398
962اصفهاناردلانمظاهری695507271359دکتریدامپزشکیآموزشی پژوهشیدولتی913224070309/12/1399
963اصفهانپروانهمظفری‌وانانی17509570351358کارشناسی‌ارشدعلوم تربیتی -‌ برنامه‌ریزی آموزشیآموزشی و پژوهشیدولتی916622277116/10/1398
964اصفهانپیمانمعینی17543515141359کارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیحقوقيغیردولتی913300864716/10/1398
965اصفهاناحسانمقدسیان12390703141350کارشناسی‌ارشدمدیریت خدمات بهداشتی درمانیآموزشی پژوهشیدولتي913363042723/04/1400
966اصفهانسانازمنصف12849490111359دکتریمديريت تكنولوژياداري- مديريتيدولتی913326095516/10/1398
967اصفهانعباسمهدی11590650041356کارشناسی‌ارشدزبان انگلیسی - مترجمیآموزشی و پژوهشیدولتی913301883416/10/1398
968اصفهانسید مجیدموسوی12890396661358کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداري وماليدولتی913302972516/10/1398
969اصفهانسید محمدموسوی12888346911347دكتريعلوم ارتباطات اجتماعی- مدیریت فرهنگیمديريت فرهنگي دولتی913313446317/08/1399
970اصفهانشکوفهمیرطالب11997963951351کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی -‌ مالیاداري و ماليدولتی913327657716/10/1398
971اصفهانعبدالمجیدنادری سمسانی11117353791350کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانیاداري - مديريتي دولتي913317332123/04/1400
972اصفهانجهانگیرنجفی46215364351352کارشناسی‌ارشدبرنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادیاداري - مديريتي دولتي913316222023/04/1400
973اصفهاناحمدرضانریمانی 12846823821346کارشناسی‌ارشدمدیریت مالی -دولتیاداری- مدیریتیدولتی913328711216/10/1398
974اصفهانمریمنریمانی زمان آبادی66092250521355کارشناسی‌ارشدپرستاری مراقبت‌های ویژهشغلی اختصاصیدولتی913308743009/12/1399
975اصفهانداودنصر اصفهانی12922123731364دكتريتربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشیعلوم ورزشي دولتی913318562217/08/1399
976اصفهانمهدینصراصفهانی12908513111363دکتریمدیریت - رفتار سازمانیاداري - مديريتيهیأت علمی913128438416/10/1398
977اصفهانمسعودنصراصفهانی18167168711329کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداري- مديريتيهیأت علمی913118038516/10/1398
978اصفهانرشیدنصیرآبادی838642961366کارشناسی‌ارشدمهندسی مکاترونیک- اتوماتیک و کنترل تولیدآموزشی پژوهشیدولتي912857254823/04/1400
979اصفهانمینونظیفی نایینی 12922512121365کارشناسی‌ارشداقتصادی مالیآموزشی پژوهشیدولتی913304927809/12/1399
980اصفهانشهرامنوربخش12847610291350کارشناسی‌ارشداکولوژی دریاآموزشی پژوهشیدولتی912439369716/06/1398
981اصفهاننادیاهاشمی18172752161356کارشناسی‌ارشدعلوم تربیتی- مدیریت آموزشیآموزشی پژوهشیدولتی93513651927/07/1399
982اصفهانشاهرخهوشمند22936516141352کارشناسی‌ارشدمدیریت مالیاداري و ماليدولتی913310152516/10/1398
983اصفهانسعیدیوسف‌پور46893938851358دكتريدامپزشکیشغلي اختصاصيدولتی912915515816/10/1398
984اصفهانحبیب‌الهیوسف‌وند41897230711363کارشناسی‌ارشدحقوق جزا و جرم‌شناسیحقوقیدولتی913365156916/06/1398
985البرزمحمدابوالقاسم‌زاده20603424061355کارشناسی‌ارشدعلوم اجتماعیاجتماعیدولتی912720472901/12/1398
986البرزمریمارتفاع670837731358کارشناسی‌ارشدروانشناسی شخصیتشغلی اختصاصیدولتی912865406501/12/1398
987البرزمریمارشدی3220237501354کارشناسی‌ارشدروانشناسی صنعتیشغلی اختصاصیدولتی912468019301/12/1398
988البرزجمشیداسعدی490141371344دکتریمدیریت توسعهشغلی اختصاصیبازنشسته935219400401/12/1398
989البرزلیلااصغری13759296311360کارشناسی‌ارشداقتصادشغلی اختصاصیدولتی912576456801/12/1398
990البرزجهانافروزاحمدزاده12623284701351کارشناسی‌ارشدبازرگانی شغلی اختصاصیغیردولتی912268310501/10/1399
991البرزعلیامینی16021532641351کارشناسی‌ارشدعلوم اجتماعی-پژوهشگریاجتماعیدولتی912271788201/12/1398
992البرزعظیمبساطی45599179301362کارشناسی‌ارشدروانشناسیشغلی اختصاصیدولتی918743173901/12/1398
993البرزبهنامبهداروند687726711353کارشناسی‌ارشدمدیریت فرهنگی اداري- مديريتيدولتی912363699801/10/1399
994البرزاکرمبوجاری45911928301354کارشناسی‌ارشدروانشناسی بالینیشغلی اختصاصیدولتی930525227101/12/1398
995البرزرمضانبیداربخت6015843841350کارشناسی‌ارشدفقه و مبانی حقوق اسلامیشغلی اختصاصیدولتی912522361001/10/1399
996البرزپریساپویای قلی زاده558676421351دکتریمدیریت دولتی اداري- مديريتيدولتی912260663501/10/1399
997البرزهادیتنها26496343911360کارشناسی‌ارشدروانشناسیشغلی اختصاصیدولتی937370526101/12/1398
998البرزداوودتیموری6012663581357کارشناسی‌ارشدحقوق عمومیشغلی اختصاصیدولتی912285582701/12/1398
999البرزعلی جمال محمدی491938721347دکتریمدیریت خدمات بهداشتی درمانی اداري- مديريتيدولتی912360646201/10/1399
1000البرزاسماعیلجمیاری41986974421351کارشناسی‌ارشدشغلی اختصاصیدولتی912053572301/10/1399
1001البرزبهروزجهانگیریان17535821131355دکتریمدیریت منابع انسانی اداري- مديريتيغیردولتی912560294601/10/1399
1002البرزلالهجوانبخت12859269191356دکتریروانشناسیشغلی اختصاصیدولتی905330838901/12/1398
1003البرزفریباحبیبیان سزاوار32515346021355دکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی912860728201/10/1399
1004البرزسید وحیدحسن‌زاده کلالی720333121361کارشناسی‌ارشدروابط بین‌المللشغلی اختصاصیدولتی912371903701/12/1398
1005البرزسید حسنحسینی54996802991333کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداري- مديريتيدولتی912661978201/12/1398
1006البرزمریمحسینی12848539501354کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیدولتی913237197001/12/1398
1007البرزسیدمحسنحسینی48999376871364کارشناسی‌ارشدآسیب شناسی اجتماعیشغلی اختصاصیدولتی912335123801/12/1398
1008البرزمحمدحسینخسروی38743989511341کارشناسی‌ارشدروانشناسی بالینیشغلی اختصاصیدولتی912032865301/10/1399
1009البرزرحمانداودیان45197393301355کارشناسی‌ارشدکشاورزی شغلی اختصاصیدولتی912306289601/10/1399
1010البرزسعیده ساداتدهقان‌منشادی3201588021357کارشناسی‌ارشدمشاورهشغلی اختصاصیدولتی912660387201/12/1398
1011البرزروح‌اللهدهقانی‌ بناکوکی3103921281369کارشناسی‌ارشدروانشناسی بالینیشغلی اختصاصیدولتی939064402101/10/1399
1012البرزناهیددیناروند17556878261342کارشناسی‌ارشدروانشناسی بالینی شغلی اختصاصیدولتی912033659301/10/1399
1013البرزپرهامرضایی‌نسب687214471353کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداري- مديريتيدولتی918336344801/10/1399
1014البرزیحییرمضانی633929191348دکتریجغرافیا - برنامه‌ریزی روستاییشغلی اختصاصیدولتی912169486501/12/1398
1015البرززهراساسانیان‌اصل594988461351کارشناسی‌ارشدمدیریت MBAشغلی اختصاصیدولتی919268396301/12/1398
1016البرزعلیسالاروند42190156711354کارشناسی‌ارشدحسابداری شغلی اختصاصیدولتی912449633901/10/1399
1017البرزمهینسرداری840060721365کارشناسی‌ارشدنرم‌افزارشغلی اختصاصیدولتی912425705801/12/1398
1018البرزطاهرهشاهی7808418911347دکتریمدیریت رفتار سازمانی اداري- مديريتيدولتی915371856601/10/1399
1019البرززینبصابری46790585601357کارشناسی‌ارشدجغرافیا- برنامه‌ریزی شهریشغلی اختصاصیدولتی903041507401/12/1398
1020البرزنسترنصبوحی49108901811361کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی و مالی شغلی اختصاصیدولتی912268631201/10/1399
1021البرزوحیدصلواتی41700996801351کارشناسی‌ارشدمهندسی صنایعشغلی اختصاصیدولتی912072155801/12/1398
1022البرزبهروزعاشری554099621349کارشناسی‌ارشدحقوق خصوصی شغلی اختصاصیدولتی910948428801/10/1399
1023البرزعباسفتح‌الهی16007779881357کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداري- مديريتيدولتی912660968801/12/1398
1024البرزمحمدرضافعلی33597182911350کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیاداري- مديريتيدولتی912661264401/12/1398
1025البرزمحمدرضافلاح‌نژاد48989678331350دکتریروانشناسیشغلی اختصاصیدولتی912338579901/12/1398
1026البرزمهرانقلی‌زاده518623441349دکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی912207900701/12/1398
1027البرزیاسرکاظمی‌گمی3229119821361کارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتیشغلی اختصاصیدولتی912801325001/12/1398
1028البرزاکبرکاویانی45497197101351کارشناسی‌ارشدحسابداری شغلی اختصاصیدولتی912766125101/10/1399
1029البرزجوادکرمخانی45399187611364دکتریجامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه شغلی اختصاصیدولتی912014548301/10/1399
1030البرزابراهیمکرمی26699479801365کارشناسی‌ارشدمدیریت تولید و عملیاتشغلی اختصاصیدولتی912114703001/12/1398
1031البرزعباسکیادلیری48394629331360کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداري- مديريتيدولتی912578297301/10/1399
1032البرزشبنمکیهان پور32559587331363کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی و مالی اداري- مديريتيدولتی912582760501/10/1399
1033البرززهراگل‌کار20027474741363دکتریجامعه‌ شناسی شغلی اختصاصیدولتی912466572401/10/1399
1034البرزحسنمحبی37812323871344کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی-تحولاداري- مديريتيدولتی912421008101/12/1398
1035البرزمجتبیمحمدخانی55999539711364کارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتیشغلی اختصاصیدولتی910888656301/12/1398
1036البرزفیروزهمرادی41308983451357کارشناسی‌ارشدمدیریت رویدادهای ورزشی اداري- مديريتيدولتی912660675001/10/1399
1037البرزنیروانامهر آیین3200777611368کارشناسی‌ارشدحقوقشغلی اختصاصیغیردولتی912468019301/12/1398
1038البرزمهدیمهریزی591583791358کارشناسی‌ارشدشغلی اختصاصیدولتی912314307601/10/1399
1039البرزسید حسنموسوی42194309381345کارشناسی‌ارشدحقوق و جزاشغلی اختصاصیدولتی919473346101/10/1399
1040البرزرضامومنی688590231354دکتریکارآفرینی بین المللشغلی اختصاصیدولتی912660829301/12/1398
1041البرزمحمدمیرزایی3201821501358کارشناسی‌ارشدمدیریت اداري- مديريتيدولتی920322053601/10/1399
1042البرزحمیدرضانریمانی33411705371341کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداري- مديريتيدولتی12361541701/10/1399
1043البرزمحمدحسیننوری810295271366کارشناسی‌ارشدمدیریت کسب و کار شغلی اختصاصیدولتی935955968501/10/1399
1044البرزنوشینهوشمند22953351161354کارشناسی‌ارشدروانشناسی عمومی شغلی اختصاصیدولتی917805964501/10/1399
1045البرزمهدیواعظی61997064981359دکتریآسیب‌شناسی اجتماعیشغلی اختصاصیدولتی912428979201/12/1398
1046البرزعلیرضاولی‌زاده25298096411360کارشناسی‌ارشدمشاورهشغلی اختصاصیدولتی937568707801/12/1398
1047البرزیوکابدولی‌زاده63212244671360کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیغیردولتی912663243301/12/1398
1048البرزعطیهیزدی3229042501360کارشناسی‌ارشدمعماری شغلی اختصاصیغیردولتی912861829201/10/1399
1049البرزحمیدهیکتاخواه632227601360کارشناسی‌ارشدمدیریت فناوری اطلاعاتشغلی اختصاصیدولتی912046926101/12/1398
1050چهارمحال و بختیاریپرستواحمدی46233178111364دکتریمدیریت منابع انسانی- منابع انسانیاداری- مدیریتیدولتی913383663616/09/1398
1051چهارمحال و بختیاریحمیداحمدی46204843691357کارشناسی‌ارشدمهندسی عمران-زلزلهشغلي اختصاصيدولتی913456788716/09/1398
1052چهارمحال و بختیاریآزیتااحمدی46501051531355کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی - پژوهشیدولتی913183584312/05/1400
1053چهارمحال و بختیاریسیدرضااحمدیان596702581357کارشناسی‌ارشدمهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساختشغلي اختصاصيدولتی913153526616/09/1398
1054چهارمحال و بختیاریبهروزآزادگان دهکردی46233270781364کارشناسی‌ارشدمهندسی معماریشغلي اختصاصيدولتی914021887316/09/1398
1055چهارمحال و بختیاریحمیدهاستکی46234205231367دکتریدامپزشکیشغلي اختصاصيدولتی913287954912/05/1400
1056چهارمحال و بختیاریمریماسدی امیرآبادی46216403721358کارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر- نرم‌افزارفناوری اطلاعاتدولتی913280651616/09/1398
1057چهارمحال و بختیاریمهدیاسعد سامانی46231921721359کارشناسی‌ارشدمهندسی فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی913283862616/09/1398
1058چهارمحال و بختیاریحسیناسکندری46233502741365کارشناسی‌ارشدمهندسی عمران- مهندسی زلزلهشغلي اختصاصيدولتی912444835516/09/1398
1059چهارمحال و بختیاریداریوشاصلانی62192965321356کارشناسی‌ارشدمهندسی صنایعشغلي اختصاصيدولتی913283184212/05/1400
1060چهارمحال و بختیاریمجیدامیدی46896621261344کارشناسی‌ارشدمطالعات فرهنگیفرهنگیدولتی913382423928/09/1398
1061چهارمحال و بختیاریمهدیامیدی ارجنکی46233864301366کارشناسی‌ارشدحقوق - حقوق کیفری و جرم­شناسیحقوقیدولتی912465216616/09/1398
1062چهارمحال و بختیاریغلامرضاامیری ابراهیم محمدی46697582411359کارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتیشغلي اختصاصيدولتی913183310012/05/1400
1063چهارمحال و بختیاریزهراالیاسی46226219591360کارشناسی‌ارشدحقوق-خصوصیحقوقیدولتی912073674016/09/1398
1064چهارمحال و بختیاریسجادامینی46797049011358کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری- مدیریتیدولتی913884870812/05/1400
1065چهارمحال و بختیاریرضاانصاری اردلی46896696941361کارشناسی‌ارشدعلوم اقتصادیمالیدولتی913280251116/09/1398
1066چهارمحال و بختیارینقیبلالی دهکردی46214927311349کارشناسی‌ارشدزبان و ادبیات فارسیشغلي اختصاصيدولتی913721771316/09/1398
1067چهارمحال و بختیاریفرشتهبنی طالبی46216411821358کارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتراداری - مدیریت / فناوری اطلاعاتدولتی913183223512/05/1400
1068چهارمحال و بختیاریژالهبهرامیان46216696131358کارشناسی‌ارشدتربیت بدنی و علوم ورزشیشغلي اختصاصيدولتی913382520616/09/1398
1069چهارمحال و بختیاریسمیهبهرامیان46217692611362کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی- پژوهشیدولتی913981640016/09/1398
1070چهارمحال و بختیاریصادقبیاتی46221962121362کارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر- نرم‌افزارفناوری اطلاعاتدولتی913383245116/09/1398
1071چهارمحال و بختیاریشاهپورپارسا46220915691352کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیمالیدولتی913183056011/12/1398
1072چهارمحال و بختیاریمحسنپارسا46234653301366کارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر- نرم‌افزارفناوری اطلاعاتدولتی913882091216/09/1398
1073چهارمحال و بختیاریرضاجهانبازی46215524571353کارشناسی‌ارشدمدیریت خدمات بهداشتیشغلي اختصاصيدولتی913381035012/05/1400
1074چهارمحال و بختیاریمصطفیحاتمی46800197781368کارشناسی‌ارشدحقوق-حقوق خصوصیحقوقیدولتی938020491616/09/1398
1075چهارمحال و بختیاریحسینحامدی46215202881351کارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی913184065311/12/1398
1076چهارمحال و بختیاریسپنتاحبیبی دهکردی46215704711355کارشناسی‌ارشدجامعه‌شناسیاجتماعیدولتی913381715916/09/1398
1077چهارمحال و بختیاریزهراحسن‌زاده سامانی46233819001366کارشناسی‌ارشدمهندسی صنایعشغلي اختصاصيدولتی913184021312/05/1400
1078چهارمحال و بختیاریمریمحق وردی طاقانکی744521771362کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی- پژوهشیدولتی913881164316/09/1398
1079چهارمحال و بختیاریمحمدحکیم آذر46214836681348دکتریزبان و ادبیات فارسیشغلي اختصاصيهیأت علمی913181813916/09/1398
1080چهارمحال و بختیاریرحمانحیدری46793665401347کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانیاداری- مدیریتیدولتی913381626816/09/1398
1081چهارمحال و بختیاریامینحیدری46233807181366کارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانشغلي اختصاصيدولتی913383215212/05/1400
1082چهارمحال و بختیاریمعصومهحیدری سورشجانی46234593811365دکتریدامپزشکیشغلي اختصاصيدولتی913979453316/09/1398
1083چهارمحال و بختیاریمهرابخدادوستان46225031311351کارشناسی‌ارشدجغرافیاشغلي اختصاصيدولتی913381244811/12/1398
1084چهارمحال و بختیارییاسرخسروی46233755281366کارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی913983004112/05/1400
1085چهارمحال و بختیاریمحسنخسروی فارسانی46794004391360کارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی912575859811/12/1398
1086چهارمحال و بختیاریپویاخسرویان12896136721360کارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر- نرم‌افزارفناوری اطلاعاتهیأت علمی913280043616/09/1398
1087چهارمحال و بختیارینجمهخسرویان­فر46218103321363کارشناسی‌ارشدایمنی‌شناسی پزشکی- ایمنی‌شناسیشغلي اختصاصيدولتی913484209016/09/1398
1088چهارمحال و بختیاریعلی اصغرخلجی46231219091352کارشناسی‌ارشدحقوق -جزا و جرم‌شناسیحقوقیدولتی913183564416/09/1398
1089چهارمحال و بختیاریسلیمانخلیل طهماسبی46694390141357کارشناسی‌ارشدمدییرت دولتیاداری- مدیریتیدولتی913283323516/09/1398
1090چهارمحال و بختیاریمهدیخلیلی12870756061357کارشناسی‌ارشدمهندسی برق-مخابراتشغلي اختصاصيدولتی913269656128/09/1398
1091چهارمحال و بختیاریوحیدخلیلی اردلی46889738711348دکتریزبان و ادبیات فارسیشغلي اختصاصيدولتی913183217816/09/1398
1092چهارمحال و بختیاریاحسانخلیلی دهکردی46216950881359دکتریمهندسی مکانیک- تبدیل انرژیشغلي اختصاصيدولتی913380206516/09/1398
1093چهارمحال و بختیاریرحمت­الهدهقان46233356581365کارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر- نرم‌افزارفناوری اطلاعاتدولتی913384767016/09/1398
1094چهارمحال و بختیارینسیمدهقانی­ وردنجانی46236675881365کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مدیریت مالی- دولتیاداری- مدیریتیدولتی913280829016/09/1398
1095چهارمحال و بختیاریاسماعیلدوستی ایرانی63395188011350دکتریدامپزشکیشغلي اختصاصيدولتی913183936516/09/1398
1096چهارمحال و بختیاریمحمدربیعی46218056061351دکتریمشاورهشغلي اختصاصيهیأت علمی913383967411/12/1398
1097چهارمحال و بختیاریمظاهرربیعی46502051741357کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - مدیریت تحولاداری- مدیریتیدولتی913184338016/09/1398
1098چهارمحال و بختیاریمهدیرحمانی سامانی46231919311359کارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی913986526616/09/1398
1099چهارمحال و بختیاریمعصومهرحیمی46216065651365کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی- پژوهشیدولتی913284098216/09/1398
1100چهارمحال و بختیاریرضارحیمی‌اصل46690708271356کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری- مدیریتیدولتی91384375412/05/1400
1101چهارمحال و بختیاریپرویزرستمی46217025131360کارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی913185692316/09/1398
1102چهارمحال و بختیاریصدیقهرستمی46226345891361کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشی- علوم تربیتیآموزشی- پژوهشیدولتی913701731816/09/1398
1103چهارمحال و بختیاریمهردادرضاپور33902460711355کارشناسی‌ارشدروانشناسیشغلي اختصاصيدولتی913317473316/09/1398
1104چهارمحال و بختیاریقهرمانروغنی46205547071351دکتریآمار-آمار استنباطیشغلي اختصاصيدولتی913183063128/09/1398
1105چهارمحال و بختیاریفیروزریحانپور12094859151352کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مدیریت تحولاداری- مدیریتیدولتی913365326016/09/1398
1106چهارمحال و بختیاریمحمد مرادرئیسی46889718261344کارشناسی‌ارشدمدیریت MBAاداری- مدیریتیدولتی913181718316/09/1398
1107چهارمحال و بختیاریمحمدرئیسی نافچی17548384801352کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری- مدیریتیدولتی913381235012/05/1400
1108چهارمحال و بختیاریمظاهرزمانی62994016801354دکتریبهداشت آبزیاندوره های تخصصیدولتی913182478816/09/1398
1109چهارمحال و بختیاریحسینعلیسطانی62995418491351دکتریدامپزشکیشغلي اختصاصيدولتی913005251916/09/1398
1110چهارمحال و بختیاریایمانسلیمانی46701151621369کارشناسی‌ارشدمدیریت مالیمالیدولتی913058107312/05/1400
1111چهارمحال و بختیاریالهامسلیمی قهفرخی46226869611363کارشناسی‌ارشدحقوق - جزاحقوقیدولتی913383115716/09/1398
1112چهارمحال و بختیاریمحمودشاهرخی46101423761369کارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر-نرم‌افزارفناوری اطلاعاتدولتی913287084116/09/1398
1113چهارمحال و بختیاریبهروزشبان دهکردی46201420501353کارشناسی‌ارشدحقوق مالی و اقتصادیمالیدولتی913183610516/09/1398
1114چهارمحال و بختیاریعلیرضاشبانی سفید دشتی46507333321366کارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوترفناوری اطلاعاتدولتی913380472612/05/1400
1115چهارمحال و بختیاریعلیرضاشجاعی­باصری46504085711354کارشناسی‌ارشدتحقیقات آموزشیآموزشی- پژوهشیدولتی913383270410/10/1398
1116چهارمحال و بختیاریعلیشهریارپور46505768491344کارشناسی‌ارشداقتصاد- برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادیمالیدولتی913381543928/07/1398
1117چهارمحال و بختیاریطهماسبشیروانی46696301801364دکتریمدیریت بازاریابی در ورزششغلي اختصاصيدولتی913984297312/05/1400
1118چهارمحال و بختیاریرسولشیروانی بروجنی46504184451355دکتریدامپزشکیشغلي اختصاصيدولتی913382705212/05/1400
1119چهارمحال و بختیاریهوشنگشیریان63395520481348کارشناسی‌ارشدعلوم تربیتی- مدیریت آموزشیآموزشی- پژوهشیدولتی913181496016/09/1398
1120چهارمحال و بختیارینیماشیوندی46101544391369کارشناسی‌ارشدمدیریت MBAاداری- مدیریتیدولتی913883260416/09/1398
1121چهارمحال و بختیاریسیاوشصادقی46217350041361کارشناسی‌ارشدمهندسی عمران-زلزلهشغلي اختصاصيدولتی913383680716/09/1398
1122چهارمحال و بختیارینسرینصادقی­نسب46201493491357کارشناسی‌ارشدروانشناسی صنعتیشغلي اختصاصيدولتی914022741728/09/1398
1123چهارمحال و بختیاریحسینصالحی46796762481355دکتریدامپزشکیشغلي اختصاصيدولتی913181498916/09/1398
1124چهارمحال و بختیاریفرحنازصالحی46791512851351کارشناسی‌ارشدجامعه‌شناسیاجتماعیدولتی913883478216/09/1398
1125چهارمحال و بختیاریرضاصفی­شلمزادی6339259101359کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیمالیدولتی913281393011/12/1398
1126چهارمحال و بختیاریسیامکطاهری63397105731355کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیمالیدولتی913383923016/09/1398
1127چهارمحال و بختیاریصباحعباسی64198583311350کارشناسی‌ارشدتوسعه و برنامه‌ریزی اقتصادیمالیدولتی913107860116/09/1398
1128چهارمحال و بختیاریعلیرضاعباسی46220858521351کارشناسی‌ارشدبرنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادیشغلي اختصاصيدولتی913383764412/05/1400
1129چهارمحال و بختیاریمحمدعباسی جونقانی46797372711360کارشناسی‌ارشدتوسعه و برنامه‌ریزی اقتصادیمالیدولتی913183830016/09/1398
1130چهارمحال و بختیاریحمیدعلیدوستی46215999761356دکتریدامپزشکیشغلي اختصاصيدولتی913383428416/09/1398
1131چهارمحال و بختیاریپروانهغفاری46216688891358کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی- پژوهشیدولتی936453245916/09/1398
1132چهارمحال و بختیاریحجتفدایی46797883051362کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری- مدیریتیدولتی913183949916/09/1398
1133چهارمحال و بختیاریصفرفرامرزی55597501661345دکتریمدیریت دولتی - منابع انسانیاداری- مدیریتیدولتی913181411216/09/1398
1134چهارمحال و بختیاریسعیدفرجام11992301891359دکتریمدیریت بازرگانیاداری- مدیریتیهیأت علمی913321150309/10/1398
1135چهارمحال و بختیاریفرهادفرهادی46698288861366دکتریمدیریت تولیدشغلي اختصاصيدولتی91398579912/05/1400
1136چهارمحال و بختیاریمصطفیفرهمند46898741581366کارشناسی‌ارشدمهندسی فناوری اطلاعات- شبکه‌های کامپیوتریفناوری اطلاعاتدولتی913283550716/09/1398
1137چهارمحال و بختیاریسیامکقائد امینی46214542011345کارشناسی‌ارشدمهندسی معماریشغلي اختصاصيدولتی913381027616/09/1398
1138چهارمحال و بختیاریمحمدرضاقدیری46215088221350کارشناسی‌ارشدعلوم سیاسیاداری- مدیریتیدولتی913381636816/09/1398
1139چهارمحال و بختیاریاسفندیارقربانی46220332671345کارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیحقوقیدولتی913185401816/09/1398
1140چهارمحال و بختیاریسمیه ساداتکاظمی46226868211363کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری- مدیریتیدولتی913180226516/09/1398
1141چهارمحال و بختیاریمهریکبیریان46233048091364دکتریعلوم اقتصادی- سنجیمالیدولتی913185582116/09/1398
1142چهارمحال و بختیاریهاجرکریمی46100127411368کارشناسی‌ارشدحقوقحقوقیدولتی913484375812/05/1400
1143چهارمحال و بختیاریعلیرضاکمالی دهکردی46105278711374کارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی938334196612/05/1400
1144چهارمحال و بختیاریمظاهرگنجی46230761131349کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - منابع انسانیاداری- مدیریتیدولتی913282726116/09/1398
1145چهارمحال و بختیارییدالهگودرزی46224903411349کارشناسی‌ارشدعلوم سیاسیاداری- مدیریتیدولتی913383613116/09/1398
1146چهارمحال و بختیاریولی الهلطفی­پور46214611411346کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری- مدیریتیدولتی913381479116/09/1398
1147چهارمحال و بختیاریزینبلله‌گانی17570186111365دکتریمدیریت بازرگانی- رفتار سازمانیاداری- مدیریتیدولتی913881309216/09/1398
1148چهارمحال و بختیاریاکبرمحمدی46799454511366کارشناسی‌ارشدعلوم اقتصادیمالیدولتی913986933716/09/1398
1149چهارمحال و بختیاریامینمختاری18192536941357کارشناسی‌ارشدروانشناسیشغلي اختصاصيدولتی913182107612/05/1400
1150چهارمحال و بختیاریرضامرجانیان19714996171356دکتریدامپزشکیشغلي اختصاصيدولتی905622809712/05/1400
1151چهارمحال و بختیاریسیروسمنجزی17553204011342کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی- پژوهشیدولتی913183602110/10/1398
1152چهارمحال و بختیارینجفمهدی­پور19721748191363کارشناسی‌ارشدعلوم سیاسیاداری- مدیریتیدولتی91602589016/09/1398
1153چهارمحال و بختیاریفرشیدموسایی46217035791360کارشناسی‌ارشدحقوقحقوقیدولتی913280864712/05/1400
1154چهارمحال و بختیاریسید روح‌الهموسوی46231993121359کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری- مدیریتیدولتی913185074112/05/1400
1155چهارمحال و بختیاریعزیزالهمولوی46216557011358دکتریکلام -کلام اسلامیشغلي اختصاصيهیأت علمی913183124811/12/1398
1156چهارمحال و بختیاریمرتضیمولوی46236681181365کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مدیریت تحولاداری- مدیریتیدولتی913185043816/09/1398
1157چهارمحال و بختیاریعباسنادریان12858679631354کارشناسی‌ارشدپژوهش علوم اجتماعیاجتماعیدولتی913183096916/09/1398
1158چهارمحال و بختیاریافسوننبی­زاده46794145101362کارشناسی‌ارشدزبان و ادبیات فارسیشغلي اختصاصيدولتی913185083216/09/1398
1159چهارمحال و بختیاریاحمدنجات­ دهکردی46213505281333کارشناسی‌ارشدآموزش زبان انگلیسیشغلي اختصاصيدولتی913006690011/12/1398
1160چهارمحال و بختیاریمحسننظری46216830711359کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مالیمالیدولتی913282790516/09/1398
1161چهارمحال و بختیاریعلینظری زانیانی46234722721367کارشناسی‌ارشدعلوم اقتصادیمالیدولتی936789498916/09/1398
1162چهارمحال و بختیاریحسینهاشمی38590926341354دکتریانگل‌شناسیشغلي اختصاصيدولتی913721551612/05/1400
1163چهارمحال و بختیاریسیداحمدرضاهاشمی شیخ­ شبانی46209271811356کارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی913283852616/09/1398
1164چهارمحال و بختیاریمحمدیارعلی دارانی12713292201371کارشناسی‌ارشدکارآفرینیشغلي اختصاصيدولتی913005560612/05/1400
1165خراسان رضویمحمدآباد9345782141356کارشناسی‌ارشدشیمی معدنی- روانشناسی اسلامیشغلی اختصاصیدولتی935448114618/09/1399
1166خراسان رضویجمالآذرسرشت9453620801365کارشناسی‌ارشدعلوم ارتباطات اجتماعیاجتماعیدولتی936875575728/07/1398
1167خراسان رضویمحمدآرانیان9314517871346کارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی915514788018/09/1399
1168خراسان رضویغلامرضااسدیان7030090871363کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی -بازاریابیاداری - مدیریتیدولتی915929488028/07/1398
1169خراسان رضویهومناسکناسی9204980941368کارشناسی‌ارشدمهندسی عمران- آب و فاضلابشغلی اختصاصیدولتی915109603318/09/1399
1170خراسان رضویهومناسکناسی9204980941368کارشناسی‌ارشدمهندسی عمران - آب و فاضلابشغلی اختصاصیدولتی915109603318/09/1399
1171خراسان رضویمجتبیافشاری8883608941358کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیکآموزشی - پژوهشیغیردولتی915802368218/09/1399
1172خراسان رضویعلیرضاآقا بابائی9418324811352کارشناسی‌ارشدمهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره‌وریشغلی اختصاصیدولتی915315487918/09/1399
1173خراسان رضویسمانهاقبالفر9433316761356کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتیدولتی915523404628/07/1398
1174خراسان رضویابوالقاسم امیر شیبانی8394607911339کارشناسی‌ارشدعلوم تربیتی - مدیریت آموزشیآموزشی - پژوهشیبازنشسته915314555728/07/1398
1175خراسان رضویمحمدعلیامیرفخریان9407618901353کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداریدولتی915104354918/09/1399
1176خراسان رضویمسعودانصافی تبریزی7795028251353کارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی915517232618/09/1399
1177خراسان رضویعلیرضابابایی8703185191349کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی تشکیلات و روش‌هااداری - مدیریتیدولتی915557711828/07/1398
1178خراسان رضویعلیبابائی9406264541346کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداریدولتی915520298718/09/1399
1179خراسان رضویعلی محمدباغبان9322369601356کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - مدیریت تحولاداری - مدیریتیدولتی915651265628/07/1398
1180خراسان رضویمحمودباغیشنی57490077311356کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداریدولتی915853116118/09/1399
1181خراسان رضویالهامبذرافشان مقدم9412283471360کارشناسی‌ارشدحسابداریمالیغیردولتی915109084128/07/1398
1182خراسان رضویعلیبرغمدی57392650451357کارشناسی‌ارشدمشاوره و راهنماییآموزشی - پژوهشیدولتی915371609518/09/1399
1183خراسان رضویزهرابغلانی18197636171347کارشناسی‌ارشدتاریخآموزشی - پژوهشیدولتی915359766018/09/1399
1184خراسان رضویعلی اصغربهزادی9407143451351کارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیحقوقیدولتی915502401318/09/1399
1185خراسان رضویحمزهبهفر9199476211367کارشناسی‌ارشدحسابداری- حقوق جزا و جرم‌شناسیاداری/ حقوقیدولتی902340196618/09/1399
1186خراسان رضویمریمبهنام اشکذری9399253381361کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مدیریت تحولاداریدولتی915119303718/09/1399
1187خراسان رضویمصطفیبیات4524376521353کارشناسی‌ارشدمشاوره - مشاوره خانوادهآموزشی و پژوهشیدولتی915318394328/07/1398
1188خراسان رضویپویاپارسا37196016761354دکتریآبیاری و زهکشیشغلی اختصاصیدولتی915311689118/09/1399
1189خراسان رضویمحسنپالیزوان9411963721360کارشناسی‌ارشدمدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت منابع اطلاعاتیفناوری اطلاعاتغیردولتی915996575018/09/1399
1190خراسان رضویعلیرضاپاینده کیا9457129011366کارشناسی‌ارشدحقوق جزا و جرم‌شناسیحقوقیدولتی915582579118/09/1399
1191خراسان رضویتکتمپرویش9408671331356کارشناسی‌ارشدجمعیت‌شناسیاجتماعیدولتی915515402328/07/1398
1192خراسان رضویمهدیپورحاجی9399177181361کارشناسی‌ارشدحسابرسیمالیغیردولتی915070905118/09/1399
1193خراسان رضویفهیمهپورحسن9001829031360کارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی915515964918/09/1399
1194خراسان رضویعباسپورفرخی4914924801353کارشناسی‌ارشدمهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیکفناوری اطلاعاتدولتی915110632728/07/1398
1195خراسان رضویمرتضیترابی8704363761357کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - مدیریت تحولاداری - مدیریتیدولتی915221145128/07/1398
1196خراسان رضوینجمهترابی زاده9378128111350کارشناسی‌ارشدمهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذاییشغلی اختصاصیدولتی915156710518/09/1399
1197خراسان رضویمحمدمهدیتوکلی9424325841358کارشناسی‌ارشدجغرافیای طبیعی-‌ اقلیم‌شناسی در برنامه‌ریزی محیطیشغلی - اختصاصیدولتی915500150128/07/1398
1198خراسان رضویثمانهتوکلی امینیان9433277681355کارشناسی‌ارشدطراحی شهریشغلی اختصاصیدولتی915509594118/09/1399
1199خراسان رضویمحمودثابت دیزآبادی9388480381359کارشناسی‌ارشدمدیریت توسعه روستاییشغلی اختصاصیغیردولتی915513371028/07/1398
1200خراسان رضویرضاثانوی فرح زاده9410725681362کارشناسی‌ارشدپژوهش علوم اجتماعیاجتماعیدولتی915552325218/09/1399
1201خراسان رضویاسحاقجانباز9416450531362کارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی915115345818/09/1399
1202خراسان رضویحامدجدیدیان9466602201366کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی - بازاریابیآموزشی - پژوهشیدولتی915321882618/09/1399
1203خراسان رضویبهروزجمشیدی8723092071348کارشناسی‌ارشدمهندسی برق - قدرتشغلی اختصاصیدولتی915317660418/09/1399
1204خراسان رضویمیناجنتی نمینی22985567171359کارشناسی‌ارشدعلوم اقتصادیآموزشی - پژوهشیغیردولتی915510925718/09/1399
1205خراسان رضویایمانهحاتمی یزد9398363861359کارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر نرم‌افزارفناوری اطلاعاتدولتی936319933418/09/1399
1206خراسان رضویحوریهحریری صنعتی9419408021359کارشناسی‌ارشدمدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت منابع اطلاعاتیفناوری اطلاعاتدولتی915122315318/09/1399
1207خراسان رضویایمانحسامی9390067821362کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیغیردولتی915119735428/07/1398
1208خراسان رضویعلیحسین پورکریم‌آباد65092266341358کارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی915102281418/09/1399
1209خراسان رضویسیده سمانهحسینی9446433371364کارشناسی‌ارشدفقه و مبانی حقوق اسلامیحقوقیدولتی915117791228/07/1398
1210خراسان رضویسیدحمیدرضاحسینی8722922151345کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداریدولتی915506398018/09/1399
1211خراسان رضویفاطمه ساداتحسینی پور9419047251357کارشناسی‌ارشدمشاوره و راهنماییآموزشی - پژوهشیدولتی915557369718/09/1399
1212خراسان رضویسکینهحسینی‌کوچه قاضیانی9340002981356کارشناسی‌ارشدروانشناسی عمومیآموزشی - پژوهشیدولتی915686871418/09/1399
1213خراسان رضویسیدرضاحقی9367669721343دکتریمدیریت استراتژیک -‌ نوآوریاداری - مدیریتیهیأت علمی (استادیار)915319544328/07/1398
1214خراسان رضویحمیدرضاحمیدی9208338101369کارشناسی‌ارشدمدیریت اماکن متبرکه مذهبیفرهنگیغیردولتی915580339028/07/1398
1215خراسان رضویاکرمخادم دوست‌زهان9330010711346کارشناسی‌ارشدمشاوره - مشاوره مدرسهآموزشی - پژوهشیدولتی915106874018/09/1399
1216خراسان رضویبابک خاکساری9378994021355کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتیاداریدولتی915319474018/09/1399
1217خراسان رضویاعظمخان احمدی9396829581354کارشناسی‌ارشدمهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیکفناوری اطلاعاتدولتی915500629028/07/1398
1218خراسان رضویعبدالمجیدخزائی553579461352کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانیاداریدولتی915343299018/09/1399
1219خراسان رضویسیدامیرخورسند پریزاد9433338571356کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی - پژوهشیدولتی915316548418/09/1399
1220خراسان رضویحامددادگر36202929811352کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی- بازاریابیآموزشی - پژوهشیدولتی915347032418/09/1399
1221خراسان رضویمحمدمهدیدانشفر666667161353کارشناسی‌ارشدتوسعه اقتصادی و برنامه‌ریزیآموزشی - پژوهشیدولتی915509505718/09/1399
1222خراسان رضویسیدمجتبیدیانت مقدم9381588051362کارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی915906551018/09/1399
1223خراسان رضویمحمدراستگو9380512371360کارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر- نرم‌افزارفناوری اطلاعاتدولتی915305698218/09/1399
1224خراسان رضویحمیدهرزاقی کاریزنو9426833661347کارشناسی‌ارشدتاریخ و فلسفه آموزش و پرورشآموزشی - پژوهشیدولتی915122647818/09/1399
1225خراسان رضویمحمودعلیرزم آرا7792332811346کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیدولتی915500852928/07/1398
1226خراسان رضویعباسرضازاده مقدم52295190711338کارشناسی‌ارشدتاریخ و تمدن ملل اسلامیآموزشی - پژوهشیدولتی915125068918/09/1399
1227خراسان رضویسیدحسامرضوی زاده9413681731363کارشناسی‌ارشدامنیت اطلاعات کامپیوتریفناوری اطلاعاتهیأت علمی(مربی)933183615328/07/1398
1228خراسان رضویحسنرفرم8592704401345کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانیاداری - مدیریتیدولتی915316216028/07/1398
1229خراسان رضویمهدیرفیعی بیدختی9196088511360کارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی912484970318/09/1399
1230خراسان رضویبهزادرمضان‌پور8901077851369کارشناسی‌ارشدمدیریت تکنولوژیآموزشی - پژوهشیدولتی901222830218/09/1399
1231خراسان رضویعلیرضاروشن دل18297618031345کارشناسی‌ارشدمشاوره و راهنماییآموزشی - پژوهشیدولتی915316755818/09/1399
1232خراسان رضویراحلهریاحی9409025591358کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی مدیریت تحولاداریدولتی915353288418/09/1399
1233خراسان رضویزهرهسخنوران7700294181369کارشناسی‌ارشدمشاوره - مشاوره شغلیآموزشی و پژوهشیدولتی937677593428/07/1398
1234خراسان رضویمهدیسعادتی‌مقدم9331863391353کارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیحقوقیدولتی915304528118/09/1399
1235خراسان رضویمحمدسعیدی زاده57493558291344کارشناسی‌ارشدتاریخ و فلسفه آموزش و پرورشآموزشی - پژوهشیدولتی915313904918/09/1399
1236خراسان رضویمحمدسمیعی57297782361363دکتریمدیریت دولتی- مدیریت تطبیقی و توسعهاداری - مدیریتیدولتی935858474628/07/1398
1237خراسان رضویعباسسیامکی9344414211345کارشناسی‌ارشدآموزش محیط زیستآموزشی - پژوهشیغیردولتی915519095718/09/1399
1238خراسان رضویسیدابراهیمسیدزاده8488587781350کارشناسی‌ارشدکارشناسی حرفه ای ارشد مدیریت مقابله با بیوتروریزمپدافند غیرعاملدولتی915102804228/07/1398
1239خراسان رضویغلامرضاشاکری9460944111365کارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی936826258018/09/1399
1240خراسان رضویسیدکمال الدینشاه‌چراغی8394898211348کارشناسی‌ارشدمهندسی عمران - مهندسی محیط‌زیستشغلی اختصاصیغیردولتی915310117618/09/1399
1241خراسان رضویمصطفیشجیعی9024146821365کارشناسی‌ارشدتحقیقات آموزشیآموزشی - پژوهشیدولتی937236046918/09/1399
1242خراسان رضویمهدیشریفی9397826011358کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - تشکیلات و روش‌هااداریغیردولتی915513911818/09/1399
1243خراسان رضویعلیشعبانی کلاته ملامحمدقلی9407709701353کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداریدولتی915501607318/09/1399
1244خراسان رضویعلیشیخی7028718341349کارشناسی‌ارشدزبان و ادبیات فارسیآموزشی - پژوهشیدولتی915532326618/09/1399
1245خراسان رضویعلیرضاصادقی57394289631352دکتریزبان و ادبیات فارسیآموزشی - پژوهشیدولتی915159405118/09/1399
1246خراسان رضویعبداله صالحی شکور9453344511364کارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر- نرم‌‌افزارفناوری اطلاعاتغیردولتی915656632118/09/1399
1247خراسان رضویمحمدرضاصنم‌یار7794537861339کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیبازنشسته915313735628/07/1398
1248خراسان رضویحمیده ساداتضیایی9400094981362کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی- بازاریابیآموزشی - پژوهشیدولتی915401681918/09/1399
1249خراسان رضوییاسرطالب زاده6818927571361کارشناسی‌ارشدمدیریت فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی915983063518/09/1399
1250خراسان رضویمحمدطلوع خیامی9396796981354دکتریمهندسی برقشغلی اختصاصیدولتی915316715818/09/1399
1251خراسان رضویمصطفیظریف تبریزیان9422251711346کارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر- معماریفناوری اطلاعاتدولتی915315439928/07/1398
1252خراسان رضویسیدمصطفیعابدیان9422845421350کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- خط‌مشی‌گذاری عمومیاداری - مدیریتیدولتی915121554628/07/1398
1253خراسان رضویسمانهعاملی10628833141361دکتریآمار ریاضیآموزشی و پژوهشیدولتی915153476428/07/1398
1254خراسان رضویمهدیعباسی زرمهری559688481350کارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی935303418428/07/1398
1255خراسان رضویمرضیهعزالدین562163191348کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی - پژوهشیدولتی915518414318/09/1399
1256خراسان رضویسیدکاظمعطاری قوچانی8703156921347کارشناسی‌ارشدجغرافیا و برنامه‌ریزی شهریشغلی اختصاصیدولتی915325915518/09/1399
1257خراسان رضویسیدجعفرعلوی52290978511353کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانیاداریدولتی915503798918/09/1399
1258خراسان رضویعلیرضاعلیزاده تمیز9407387321352کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری - مدیریتیهیأت علمی (مربی)915116235428/07/1398
1259خراسان رضویابوالفضلعمادی10628990161362کارشناسی‌ارشدمدیریت فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی915519793528/07/1398
1260خراسان رضویزهراغفاریان9456743921365کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی - پژوهشیدولتی915522755018/09/1399
1261خراسان رضویسعیدهغلامی گیفان8294600201363کارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی915586440818/09/1399
1262خراسان رضویداودفاضل ترشیزی9012149731360کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری - مدیریتیدولتی915159725128/07/1398
1263خراسان رضویعبدالرضافتحی نجفی9422897061350کارشناسی‌ارشدزمین‌شناسی- آب شناسیشغلی اختصاصیدولتی915301439318/09/1399
1264خراسان رضویسعیدفرجی9428706381358کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی- بازاریابیآموزشی - پژوهشیدولتی915809147918/09/1399
1265خراسان رضویامیرحسینفرزاد6517659001351کارشناسی‌ارشدزمین‌شناسی- آب‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی915119785128/07/1398
1266خراسان رضویسیدشهرامقاسم‌‌زاده شهری9418371491352کارشناسی‌ارشدمدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت دانشفناوری اطلاعاتغیردولتی915523391418/09/1399
1267خراسان رضویسحرقالی‌چین9433799971358کارشناسی‌ارشدمشاوره- مشاوره توانبخشیآموزشی و پژوهشیدولتی915504927928/07/1398
1268خراسان رضویمحمودقربان‌پور9356553361349کارشناسی‌ارشدبرنامه‌ریزی شهریشغلی اختصاصیدولتی915512621018/09/1399
1269خراسان رضوینرجسقربانی9379590811357کارشناسی‌ارشدعلوم تربیتی -‌ برنامه‌ریزی درسیآموزشی و پژوهشیغیردولتی915124381628/07/1398
1270خراسان رضویعبدالحمیدقلی‌زاده6398981141364کارشناسی‌ارشدروابط بین‌المللروابط عمومی و بین‌المللدولتی915169817528/07/1398
1271خراسان رضویابوالفضلقویدل9334804741361دکتریمهندسی کامپیوتر- مهندسی نرم‌افزارفناوری اطلاعاتدولتی915316646118/09/1399
1272خراسان رضویامیدکاظمی9397568701357کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیکآموزشی - پژوهشیدولتی915523902418/09/1399
1273خراسان رضویمهدیکرامت7029765121362کارشناسی‌ارشدالهیأت و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامیآموزشی - پژوهشیدولتی915532318018/09/1399
1274خراسان رضوینسیمکمالی‌ خراسانی9433583961357کارشناسی‌ارشدمشاوره- مشاوره توانبخشیآموزشی و پژوهشیدولتی915506166528/07/1398
1275خراسان رضویکاوهکوهستانی9376813851342کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتیاداری - مدیریتیدولتی915102436828/07/1398
1276خراسان رضویرضاکوه‌کن64396992531357کارشناسی‌ارشدجغرافیا و برنامه‌ریزی شهریشغلی اختصاصیدولتی915501677918/09/1399
1277خراسان رضویعلی اکبرکی پور48696350111345کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی - پژوهشیدولتی915338078018/09/1399
1278خراسان رضویثریاگلدوزیان9434160001359کارشناسی‌ارشدمشاوره- مشاوره مدرسهآموزشی و پژوهشیدولتی915817217328/07/1398
1279خراسان رضویمحمدگلزار سیرجانی9336821901353کارشناسی‌ارشدفقه و مبانی حقوق اسلامیحقوقیدولتی935988013518/09/1399
1280خراسان رضویمحسنمحتشم9193333891354کارشناسی‌ارشدمهندسی کشاورزی - منابع آبشغلی اختصاصیدولتی915533141618/09/1399
1281خراسان رضویمحمدرضامحسنی9010962961345کارشناسی‌ارشدجمعیت شناسیاجتماعیدولتی915522380728/07/1398
1282خراسان رضویعباسمحمدزاده8723938871359کارشناسی‌ارشدمشاوره - مشاوره توانبخشیآموزشی و پژوهشیدولتی915502751228/07/1398
1283خراسان رضویحامدمحمدی9433138051355کارشناسی‌ارشدمدیریت اجرایی - استراتژیکاداریدولتی915511899118/09/1399
1284خراسان رضویافشینمحمودیان مقدم9397166151356کارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی915167077118/09/1399
1285خراسان رضویاحمدرضامدبرنیا12617868901349کارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی913325453118/09/1399
1286خراسان رضویمهدیمروی‌مهاجر9466674461366کارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعیفناوری اطلاعاتغیردولتی915737820518/09/1399
1287خراسان رضویناهیدمزروعی9385875441341کارشناسی‌ارشدمشاوره- مشاوره توانبخشیآموزشی و پژوهشیدولتی915513109628/07/1398
1288خراسان رضویمجتبیمسکنی57294685981356کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - مدیریت مالی و دولتیاداریدولتی915505908518/09/1399
1289خراسان رضویحامدمسکنی45920999661365کارشناسی‌ارشدمهندسی برق - قدرتشغلی اختصاصیدولتی912773242118/09/1399
1290خراسان رضویهادیمطهری10629055711362کارشناسی‌ارشدمهندسی برق- الکترونیکشغلی اختصاصیدولتی915352629728/07/1398
1291خراسان رضویمحبوبهمنتظر عطایی9428422271357دکتریمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیغیردولتی915315829728/07/1398
1292خراسان رضوینصرالهمهدوی7493031311351کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی - بازاریابیاداری - مدیریتیدولتی915927130628/07/1398
1293خراسان رضویحمیدمهدوی نیک9396701001354کارشناسی‌ارشدمهندسی برق - قدرتشغلی اختصاصیدولتی915514560718/09/1399
1294خراسان رضویحمیدرضامهدیان9464930141364کارشناسی‌ارشدمهندسی برق - قدرتشغلی اختصاصیدولتی915101850218/09/1399
1295خراسان رضویجوادمهدیان یامی9462508631367کارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی915040086318/09/1399
1296خراسان رضویمحمدمهدیمولوی7301292841360کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانیاداری - مدیریتیدولتی915126566928/07/1398
1297خراسان رضویتکتممیرزائیان9388118191358کارشناسی‌ارشدمهندسی فناوری اطلاعات تجارت الکترونیکفناوری اطلاعاتدولتی915104804028/07/1398
1298خراسان رضویمحمودنادریان36734700271351کارشناسی‌ارشدمهندسی عمران - مهندسی آبشغلی اختصاصیدولتی915541585028/07/1398
1299خراسان رضویداودنسائی9198153831349کارشناسی‌ارشدمشاوره و راهنماییآموزشی - پژوهشیغیردولتی915557246918/09/1399
1300خراسان رضویمجیدنقابی57391349351352کارشناسی‌ارشدزبان و ادبیات فارسیآموزشی - پژوهشیدولتی915173529418/09/1399
1301خراسان رضویامیننوین9416397381362کارشناسی‌ارشدکارافرینی - بخش عمومیآموزشی - پژوهشیدولتی915511815018/09/1399
1302خراسان رضویسیدحسیننیری9192916351336کارشناسی‌ارشدحقوق عمومیحقوقیدولتی915116297328/07/1398
1303خراسان رضویمحمداسماعیلنیکو6382494491343کارشناسی‌ارشدفقه و مبانی حقوق اسلامیحقوقیدولتی915505376028/07/1398
1304خراسان رضویریحانههاشم زهی9410718121362کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداریدولتی915622376018/09/1399
1305خراسان رضویمحمدحسینهمایونی‌راد9431643541345دکتریمدیریت رفتاریاداری - مدیریتیهیأت علمی (مربی)915519106028/07/1398
1306خراسان رضویهادیهوانورد9410366931361کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیکآموزشی - پژوهشیغیردولتی915305044718/09/1399
1307خراسان رضویمحسنهوشیار9314338351345کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتیاداری - مدیریتیدولتی915559295128/07/1398
1308خراسان رضویتکتمودیعی نوقابی9446427801364کارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر - نرم‌افزارفناوری اطلاعاتدولتی935351602918/09/1399
1309خراسان رضویحسینالوندی9334371291359کارشناسی‌ارشدمدیریت فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی915647055428/07/1398
1310خوزستانمسعودآرائی17535616201355کارشناسی‌ارشدحقوق عمومی و مهندسی کشاورزی- زراعتحقوقی غیردولتی916611127801/03/1398
1311خوزستانسیده مریمآقاابراهیمیان17561749461357کارشناسی‌ارشدحسابداریمالی محاسباتی دولتی916306169401/03/1398
1312خوزستانمحسن آقاجری18605707551351کارشناسی‌ارشدحسابداریشغلی اختصاصیدولتی916372364601/07/1398
1313خوزستانحبيبآقايي48195131841320کارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم شناسيشغلی اختصاصیدولتی916391915001/08/1398
1314خوزستانمحمدآلاله18289720961340دکتریاستراتژیکعمومی فرهنگی بازنشسته916616613501/03/1398
1315خوزستانابراهیم آقائی19117212751363کارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر- نرم‌افزارشغلی اختصاصیهیأت علمی (مربی)916392874501/07/1398
1316خوزستانمحمداحمد فخرالدین19721838261364کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- منابع انسانیعمومی دولتی916616139701/07/1398
1317خوزستانسید سحراحمدپور18815977921357کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- منابع انسانیعمومی غیردولتی916307297001/03/1398
1318خوزستانامرالهاحمدی‌نیا4689011982102کارشناسی‌ارشدحقوق کیفریشغلی اختصاصیدولتی916192528101/08/1398
1319خوزستانحجت الهادیب‌فر17561302051354کارشناسی‌ارشد روانشناسی تربیتیعمومی دولتی938783211201/03/1398
1320خوزستانابوذرادیبی2005432861341کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزش دولتیاداری- مدیریتیبازنشسته916618293001/03/1398
1321خوزستانمحمداردشیری19111063411355کارشناسی‌ارشدبرنامه‌ریزی آموزشیاداری- مدیریتیهیأت علمی916512050001/03/1398
1322خوزستانمحمدارشک17534930801349کارشناسی‌ارشد مدیریت منابع انسانیشغلی اختصاصیغیردولتی916611885601/07/1398
1323خوزستانفریباآریایی‌نیا 59295267961337کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری شغلی اختصاصیبازنشسته935279755601/10/1398
1324خوزستانمحمد صادقاژدری20032144451366کارشناسی‌ارشدکامپییوتر- معماری سیستم‌های کامپیوتریفناوری اطلاعات غیردولتی916644493401/03/1398
1325خوزستانمریم اسکندری1829194721355کارشناسی‌ارشدحقوق- حقوق خصوصیحقوقی دولتی919800887601/03/1398
1326خوزستانعلیرضااسکندری19717978041336دکترامدیریت دولتیمدیریت- حقوق شهروندیبازنشسته916611175401/03/1398
1327خوزستانپیماناسکندری‌راد18809002621353کارشناسی‌ارشد مدیریت مالیمالی محاسباتی دولتی916306381201/10/1398
1328خوزستانمهراناسماعيلي19306710241320کارشناسی‌ارشدنرم‌افزارشغلی اختصاصیدولتی916607795901/07/1398
1329خوزستانمحمدافراسیابیافراسیابی20016101301350دکتریحقوق عمومیشغلی اختصاصیبازنشسته916518924701/10/1398
1330خوزستاننجفعلیاکبری51105416201350کارشناسی‌ارشدحقوق جزا و جرم‌شناسیحقوقیغیردولتی916613623301/03/1398
1331خوزستانعلیاکبری مطلق8898317181364کارشناسی‌ارشدمهندسی عمران - راه و ترابریشغلی اختصاصیهیأت علمی (مربی)936701398401/10/1398
1332خوزستانعبدالحمیدامانت بهبهانی18605125771346کارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم شناسیشغلی اختصاصیدولتی916912202801/07/1398
1333خوزستانعبدالعلی امیدی 20017370841335کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی مدیریتبازنشسته916611810101/03/1398
1334خوزستانرسولامیری48189136691359کارشناسی‌ارشدحقوق جزا و جرم‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی916613931501/07/1398
1335خوزستاناحمد رضاامین زرگران17549105481356کارشناسی‌ارشدمدیریت فن‌آوری اطلاعاتفناوری اطلاعات دولتی916316090001/03/1398
1336خوزستانایرجامینی راد19713442221344کارشناسی‌ارشدمدیریت اجرایی- بازاریابیشغلی اختصاصیغیردولتی916510202601/08/1398
1337خوزستانمحمد رضا ایزدیان20005594171344کارشناسی‌ارشدمدیریت اجرایی- برنامه‌ریزی استراتژیکمدیریتبازنشسته91611789501/03/1398
1338خوزستانسیدجمال الدین ایوبی18802170831326کارشناسی‌ارشدجامعه‌شناسی و زبان انگلیسیزبان انگلیسیبازنشسته916924313501/03/1398
1339خوزستانکاوهبابادي جو19715613391359کارشناسی‌ارشدحسابداريشغلی اختصاصیدولتی916043536901/07/1398
1340خوزستانعلیبابایی18603716391355دکتریروانشناسی تربیتیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)916373267001/10/1398
1341خوزستانفردوسبالدی17574140531364کارشناسی‌ارشدحسابداریمالی محاسباتی دولتی937210201401/03/1398
1342خوزستانمحمدبرنا48198514971365دکتری تخصصیروانشناسی تربیتیشغلی اختصاصیدولتی919052446901/07/1398
1343خوزستانمصطفیبرومندزاده19307253961357کارشناسی‌ارشدمهندسی معماری سیستم‌های کامپیوتریفناوری اطلاعاتهیأت علمی (مربی)939795806801/03/1398
1344خوزستانبهارهبهادری17543991421360کارشناسی‌ارشدروانشناسی عمومیروانشناسی غیردولتی916921633801/03/1398
1345خوزستانمرتضیبهداروندی646339421360کارشناسی‌ارشد عمران- مدیریت ساختشغلی اختصاصیدولتی916611526301/07/1398
1346خوزستانغلامعباس بهرامی 20017580491349کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی - تولیدمدیریتدولتی916343237801/03/1398
1347خوزستاننسرینبهزاد17543240451358کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیشغلی اختصاصیدولتی916300492101/08/1398
1348خوزستانمحمدیاربهمنی 18406047001344کارشناسی‌ارشدحقوق- جزا وجرم‌شناسیشغلی اختصاصیهیأت علمی (مربی)916615801801/07/1398
1349خوزستانحجتبهمئی19118920451366دکتریجغرافیا- پدافند غیرعاملشغلی اختصاصیغیردولتی916737441801/07/1398
1350خوزستانمحسنبهمئی19118915371365کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - منابع انسانیشغلی اختصاصیدولتی930433539601/07/1398
1351خوزستانمهدیبهمئی48197679411363کارشناسی‌ارشد حقوقشغلی اختصاصیدولتی916810334101/08/1398
1352خوزستانبهرامبهیان 19712542071337کارشناسی‌ارشدحسابداری مالی محاسباتی بازنشسته916131431501/03/1398
1353خوزستاننسرینبیگدلی17548831171354کارشناسی‌ارشدزبان و ادبیات فارسیشغلی اختصاصیدولتی916611516501/07/1398
1354خوزستاننوراللهپاک‌نژاد45598450691360کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- منابع انسانیمدیریتدولتی916344951001/03/1398
1355خوزستانکیانوشپدیدار20008613931358کارشناسی‌ارشدبرنامه‌ریزی آموزشیشغلی اختصاصیبازنشسته916640382501/10/1398
1356خوزستانمحمدرضاپورخانی19723420371366کارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر- نرم‌افزارشغلی اختصاصیدولتی916994946701/10/1398
1357خوزستانمحسنپورمحمدی3861784101367دکتریحقوقشغلی اختصاصیدولتی916900601201/08/1398
1358خوزستانمسعودپولادوند17554357621348کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی- مدیریت استراتژیکامور اداری دولتی912092606901/03/1398
1359خوزستانخسروپیرهادی19300763551349کارشناسی‌ارشدپدافند غیرعاملعمومی دولتی916313207201/03/1398
1360خوزستانعلیپیمان‌پور17537862581362کارشناسی‌ارشدفناوری اطلاعاتشغلی اختصاصیبازنشسته916646008701/10/1398
1361خوزستانفرهادترحمی695281871359دکتری علوم اقتصادیعلوم اقتصادی غیردولتی916300984601/03/1398
1362خوزستانمریمتوکلی‌نژاد20008687111358کارشناسی‌ارشدمدیریت و برنامه‌ریزی آموزشیشغلی اختصاصیدولتی916643548801/07/1398
1363خوزستانمحمدثابتی 18279978931342دکتری مدیریت صنعتی و مالی مالی دولتی916151482201/03/1398
1364خوزستانراضیهجعفرآقایی12897102601362دکتریآمارشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)913219613101/03/1398
1365خوزستانفرزادجنتی 20021566381353کارشناسی‌ارشدمدیریت مالی دولتی مالی محاسباتی دولتی916345880701/03/1398
1366خوزستانجلالچاچی9419647871360دکتری تخصصیآمار- محضشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)915125778901/10/1398
1367خوزستانمحمد امین چاهوشی‌زاده17568832461366کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی - مدیریت بازایابیمدیریت بازرگانی دولتی916680502001/03/1398
1368خوزستانرضاچراغی کوتیانی20034459431365دکتری تخصصیمهندس نفت شغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)916616630201/03/1398
1369خوزستانمهینحاجی شاهی19712519511344کارشناسی‌ارشدروانشناسی عمومیعمومی غیردولتی903066528101/03/1398
1370خوزستانسهیلاحاجی نوروز20021898971356کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیدولتی916644613401/07/1398
1371خوزستانمحسنحسین سوزنگرون20026937491361کارشناسی‌ارشدحقوق جزا و جرم شناسیحقوقیغیردولتی916141851801/03/1398
1372خوزستانمژدهحسین‌پور19716304211361کارشناسی‌ارشدمشاوره- مشاوره خانوادهعمومی غیردولتی938736717201/03/1398
1373خوزستانفاطمهحسینی‌مقدم3847091411360کارشناسی‌ارشدهوش مصنوعی و رباتیکزشغلی اختصاصیغیردولتی916902640201/08/1398
1374خوزستانفرهاد حمزه‌لوی18189639061340دکتری پزشکی عمومیشغلی اختصاصیدولتی916313263110/12/1399
1375خوزستانعبدالسلامحمید17553415631343کارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیشغلی اختصاصیدولتی916615175001/10/1398
1376خوزستاننسرینحیدریان19607525711349دکتریحقوق خصوصی بین‌المللحقوقیدولتی916600534301/03/1398
1377خوزستانسید عادلخراسانی17573537551367دکتریاقتصاد- منابع‌سنجیعلوم اقتصادی هیأت علمی (استادیار)938073132401/03/1398
1378خوزستانحبیبخراسانی19721469121360کارشناسی‌ارشدمدیریت اجرایی- مدیریت استراتژیکشغلی اختصاصیدولتی916605723001/07/1398
1379خوزستانزهرهخطیبی17558943921363کارشناسی‌ارشدشیمی معدنیشغلی اختصاصیدولتی939810411201/07/1398
1380خوزستانبهزاد خواجوی18414180131354کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیمدیریتدولتی916315069001/03/1398
1381خوزستانسیروسداودی18190186111342کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری- مدیریتیبازنشسته916313244301/07/1398
1382خوزستاننسترنداوریان17548434241358کارشناسی‌ارشدمعماری- معماریشغلی اختصاصیغیردولتی916346811501/08/1398
1383خوزستانمحمددرفشان566939901351کارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیشغلی اختصاصیدولتی912838115101/10/1398
1384خوزستانرضادریساوی بهمنشیر17555818151355دکتریاقتصاد انرژی- توسعهاداری- مدیریتیدولتی916636127601/03/1398
1385خوزستانعلی دژمان42502178171355دکتریعلوم سیاسی- سیاست‌گذاری عمومیاداری- مدیریتیدولتی916652335010/12/1399
1386خوزستانپوریادشتی‌زاده17545404141358کارشناسی‌ارشدعمرانشغلی اختصاصیدولتی916111853001/10/1398
1387خوزستانمحمدصادقرجائی‌پور17404502991369کارشناسی‌ارشدروانشناسی بالینیشغلی اختصاصیدولتی916611563901/10/1398
1388خوزستانمحمدرجبی نژاد18195782161358کارشناسی‌ارشدحقوق- خصوصیحقوقیهیأت علمی (مربی)916306896401/03/1398
1389خوزستانمحمد سعیدرحمن17556318391331کارشناسی‌ارشدبرنامه‌ریزی و توسعه اقتصادیشغلی اختصاصیبازنشسته916311804001/03/1398
1390خوزستانفاضل رحیم17551518291344کارشناسی‌ارشدمدیریت اجرایی مدیریتدولتی916618008001/03/1398
1391خوزستانعبدالحسینرحیمی18809609151358کارشناسی‌ارشدحقوق- عمومیحقوقیدولتی916620824901/03/1398
1392خوزستانمریمرستگاران17503806511344کارشناسی‌ارشدروانشناسی بالینیشغلی اختصاصیغیردولتی939172970401/07/1398
1393خوزستانمحمدرشیدی18815714591352کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی916988290201/07/1398
1394خوزستانرضارضا آبشار18820753741362کارشناسی‌ارشدمکانیک بیوسیستم- مکانیزاسیونشغلی اختصاصیدولتی916789388001/07/1398
1395خوزستانمحمد رضین19307262871357کارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیحقوقی دولتی936218556301/03/1398
1396خوزستانسحررفیعی راکی18300285881368کارشناسی‌ارشدجغرافیا و برنامه‌ریزی شهریشغلی اختصاصیدولتی939046594001/10/1398
1397خوزستانمریمرمضان‌پور49998346421359کارشناسی‌ارشدحسابداریمالی محاسباتی هیأت علمی (مربی)936101257701/03/1398
1398خوزستانبهادرریاحی‌پور17505935211346کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی916313093801/07/1398
1399خوزستانفائزهزارع زاده فرد144972811371کارشناسی‌ارشدعلوم ارتباطاتشغلی اختصاصیغیردولتی919035020801/08/1398
1400خوزستانمحمودزلقی18804727751336کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - مالیمالی محاسباتی دولتی916112700101/07/1398
1401خوزستاناحسان سادات ابراهیمی18803925851357کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی916683256401/08/1398
1402خوزستاناردشیرساسان48191706191341دکتریزبان‌شناسیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)916615147101/07/1398
1403خوزستانمهرانسلیمانی40728859161363کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصیشغلی اختصاصیدولتی912938471901/07/1398
1404خوزستانشاهرخسلیمی55898702081354کارشناسی‌ارشدعلوم تربیتیعمومی غیردولتی935807774501/03/1398
1405خوزستانعبدالعزیزسیاحی17562324411338کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی اداری- مدیریتیبازنشسته916313239001/03/1398
1406خوزستانسید علی سیدعلی مرعشی17524333511346دکتری تخصصیروانشناسی- بالینیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)916111351510/12/1399
1407خوزستانمحمدشریف‌زادگان19714299371351کارشناسی‌ارشدمهندسی صنایعاداری- مدیریتیغیردولتی916303799601/07/1398
1408خوزستانعلیرضاشکرالهی17554260461347کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیمدیریتدولتی916622600701/03/1398
1409خوزستاننسرینشمس جاوی18174771611353کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیشغلی اختصاصیدولتی916302907901/07/1398
1410خوزستانمهریشمسائی18505123371350کارشناسی‌ارشدمدیریت اجرایی- بازاریابی و صادراتشغلی اختصاصیغیردولتی916317806401/07/1398
1411خوزستانمریم شمعونی اهوازی17555036361351دکتریحقوق- بین‌الملل عمومیحقوقیغیردولتی916111830401/03/1398
1412خوزستانقربانعلیشهباز قهفرخی17550508791361کارشناسی‌ارشدحسابداریشغلی اختصاصیدولتی916605977001/10/1398
1413خوزستانفاطمهشهبازی کرتیانی19713300511344دکتری مدیریت کسب وکارحرفه‌ایشغلی اختصاصیغیردولتی916612316701/08/1398
1414خوزستانایرجشهسواری48501397441352کارشناسی‌ارشدحقوق عمومیحقوقی دولتی916315343601/03/1398
1415خوزستانمهساشیخ19113866381359دکتری حرفه‌ایمدیریت کسب و کاراداری- مدیریتیدولتی916315052201/03/1398
1416خوزستانارژنگشیخ‌زاده18402936831353کارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیشغلی اختصاصیدولتی916691651801/08/1398
1417خوزستانمریم شیرالی17558117131362کارشناسی‌ارشدعلوم تربیتی- برنامه‌ریزی درسیمدیریت دولتی916732343701/03/1398
1418خوزستانسمیهشیرالی‌پور17568713101366کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیشغلی اختصاصیدولتی916731913201/08/1398
1419خوزستانمحمدشیربیگی17568688241366کارشناسی‌ارشدعمران - سازهشغلی اختصاصیغیردولتی916613741901/08/1398
1420خوزستانوحیدشیرزادی ده کهنه 18412716591355کارشناسی‌ارشد حسابداری- حسابرسی شغلی اختصاصیدولتی916307767301/07/1398
1421خوزستانمهدیصالحی بابادی19715275481358کارشناسی‌ارشدمهندسی نرم‌افزار کامپیوترشغلی اختصاصیهیأت علمی (مربی)916605786101/10/1398
1422خوزستانمحمدامینصراف17403564381369کارشناسی‌ارشدعمران- راه و ترابریشغلی اختصاصیغیردولتی916602270401/08/1398
1423خوزستانفریدهصفی‌خانی17547219661340دکتری تخصصیروانشناسیشغلی اختصاصیدولتی916317636001/07/1398
1424خوزستانمنیرهصمصامی17569568981364کارشناسی‌ارشدزبان و ادبیات فارسیشغلی اختصاصیهیأت علمی916336225801/03/1398
1425خوزستانقاسمصنگوری سواری 19884038041357کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- منابع انسانیمدیریتدولتی916601663701/03/1398
1426خوزستانسجادصوفی زاده17570494111366کارشناسی‌ارشدهوافضاشغلی اختصاصیغیردولتی916600037901/10/1398
1427خوزستانکامرانطالبی 17547697991346کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- منابع انسانیمدیریت دولتی912808810801/03/1398
1428خوزستانمحمد رضاطاهری19714448471352دکتری تخصصیعلوم تربیتیاداری- مدیریتیهیأت علمی (استادیار)916619837601/03/1398
1429خوزستانبیژن طلاوری19116700851357کارشناسی‌ارشدحسابداریمالی محاسباتی دولتی916336627801/03/1398
1430خوزستانمریمعامری19300935351355کارشناسی‌ارشدحقوق عمومیحقوقی هیأت علمی (مربی)916709659901/03/1398
1431خوزستانعزیزعذاری589642151349کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیاداری- مدیریتیدولتی916615394501/07/1398
1432خوزستانپریوشعزیزپور17505994731348دکتریروانشناسی عمومیشغلی اختصاصیدولتی916601917001/10/1398
1433خوزستانبهنامعسکرزاده20021283911350کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیمالی محاسباتی دولتی916315123801/03/1398
1434خوزستانایمانعطاران17578901731365کارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیشغلی اختصاصیدولتی901336782801/08/1398
1435خوزستانرستم عیدی‌پور18402748911361دکتریعلوم سیاسی- روابط بین‌المللحقوقی دولتی916191031601/03/1398
1436خوزستانمهوشفارسی17549010691355کارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم شناسیحقوقیغیردولتی938254611801/03/1398
1437خوزستانسیدمهرزادفاطمی‌پور19710238921358کارشناسی‌ارشدعلوم سیاسیشغلی اختصاصیدولتی916953939001/08/1398
1438خوزستانعبدالهادی فرخ تبار17541720911346کارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتی- مدیریت تولیداداری- مدیریتیدولتی916305248101/03/1398
1439خوزستانعبدالهفرخی35396531041356کارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیحقوقی دولتی916524898201/03/1398
1440خوزستانمهتاب فردوسیان 18815952691357کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومیشغلی اختصاصیغیردولتی916621826201/07/1398
1441خوزستاناسفندفرهادی 18401497361355کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا وجرم‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی916114804201/07/1398
1442خوزستانامینفروغی‌راد66199652531367کارشناسی‌ارشدمکانیکشغلی اختصاصیدولتی916654018401/07/1398
1443خوزستانمحسنقارونی17557647581354کارشناسی‌ارشدمدیریت اجرایی - استراتژیکامور اداریدولتی916803352501/03/1398
1444خوزستانفریدونقاسمی19702302661343کارشناسی‌ارشدمدیریت اجرایی - استراتژیکشغلی اختصاصیدولتی916618138201/07/1398
1445خوزستانمحمدقاسمی کرانی17541882731347کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییمدیریت غیردولتی938368960301/07/1398
1446خوزستانمحمدرضاقلانی10911455041353دکتریآمارشغلی اختصاصیهیأت علمی (مربی)916617921701/03/1398
1447خوزستانمحسنقلاوند19309134611361کارشناسی‌ارشدجامعه‌شناسی فرهنگیشغلی اختصاصیدولتی990143135601/07/1398
1448خوزستانحمیدرضاقنواتی هرمزی19100980611353کارشناسی‌ارشدمدیریت اجرایی- استراتژیکمدیریت دولتی916313051301/03/1398
1449خوزستانعلیقیاصی‌وند 17509955221362کارشناسی‌ارشدعلوم سیاسی مسائل ایران عمومی غیردولتی937389440101/03/1398
1450خوزستانفرهادقیصری19117036681362دکتریمدیریت دولتی- خط‌مشی‌گذاریاداری- مدیریتیهیأت علمی (مربی)916727778001/03/1398
1451خوزستانایلنازکابلی17403205221368کارشناسی‌ارشدلیسانس فناوری اطلاعات وکارشناسی‌ارشد نرم‌افزار کامپیوترفناوری اطلاعات غیردولتی930686648701/03/1398
1452خوزستانسحرکارخویی17403512151368کارشناسی‌ارشدشیمی الیعمومی غیردولتی916001296801/03/1398
1453خوزستانمرتضی کاظمی‌فر17505868511343کارشناسی‌ارشدمدیریت اجرایی- استراتژیکمدیریت بازنشسته916617949601/08/1398
1454خوزستانعلی کرم‌پور18820382581359دکتریاستراتژیکاداری- مدیریتیدولتی916616214701/03/1398
1455خوزستانمریمکفایت17535751511355کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی- مدیریت مالیشغلی اختصاصیدولتی916312830501/08/1398
1456خوزستانشهریارکلاه کج17547788011347کارشناسی‌ارشد مدیریت اجراییاداری- مدیریتیهیأت علمی (استادیار)916617384601/07/1398
1457خوزستانکمالکمایی19110982761353کارشناسی‌ارشدفناوری اطلاعات- امنیت اطلاعات سایبریفناوری اطلاعات هیأت علمی (مربی)912888496901/03/1398
1458خوزستانرضاکیانی‌راد17550035441360کارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم شناسیشغلی اختصاصیدولتی916578942101/07/1398
1459خوزستانرضاگلزار18815746011353کارشناسی‌ارشدمدیرت آموزشیاداری- مدیریتیدولتی937955314701/03/1398
1460خوزستانفهیمهگنجعلی20025677611355دکتریمدیریت آموزشیاداری- مدیریتی هیأت علمی916343302801/10/1398
1461خوزستانعبدالکریمگیم17510542171331دکتریمدیریت بازرگانیاداری- مدیریتی دولتی916311416201/03/1398
1462خوزستانمحمدلبخنده17570038431365کارشناسی‌ارشدمهندسی مکانیکشغلی اختصاصیغیردولتی933177505901/07/1398
1463خوزستانرهامتقیان فرهادی18820220331354کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- منابع انسانیاداری- مدیریتیهیأت علمی (مربی)901127874701/03/1398
1464خوزستانمرتضی محسنی‌مقدم20021301401350کارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر - معماری سیستم‌های کامپیوتریفناوری اطلاعات دولتی916601197601/03/1398
1465خوزستانعبدالحمیدمحمدزاده20006060321343کارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیحقوقی بازنشسته916314762801/03/1398
1466خوزستانمهدیمحمدزاده17550432791361کارشناسی‌ارشدکلامشغلی اختصاصیهیأت علمی916323074101/08/1398
1467خوزستاناردلان محمدی درویش‌وند55594302851359دکتری تخصصی مدیریت صنعتیاداری- مدیریتیهیأت علمی (استادیار)91378991061/07/1398
1468خوزستانکوروشمحمدی نیک19301150751353کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیمدیریت دولتی916602317401/03/1398
1469خوزستانمحمدمحيسن47221427261363کارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم شناسيشغلی اختصاصیدولتی916904808501/07/1398
1470خوزستانعبدالحسن مدنیان20022088241357کارشناسی‌ارشدعلوم تربیتی- برنامه‌ریزی آموزشیمدیریتدولتی916608880401/03/1398
1471خوزستانصادقمرادی17547984111349دکتریحقوقشغلی اختصاصیدولتی916617944501/08/1398
1472خوزستانابراهیم مرادی هزاروند48188609991351دکتریمدیریت منابع انسانیاداری- مدیریتیدولتی914402784001/03/1398
1473خوزستانسعیدمزرعه17550613661361کارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوترشغلی اختصاصیدولتی916317545601/07/1398
1474خوزستانعیسیمزرعه فرد19898926041367کارشناسی‌ارشدمهندسی برق - مخابرات - میدانشغلی اختصاصیهیأت علمی (مربی)916811451101/07/1398
1475خوزستانبهروزمشعشعیان اصل19888381261353کارشناسی‌ارشدحقوق عمومیحقوقیدولتی916313411301/03/1398
1476خوزستانعلی محمدمصلحی20023062911362کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیبازنشسته916641938201/10/1398
1477خوزستانفاطمهمطلبی17569066291367کارشناسی‌ارشدحسابداریشغلی اختصاصیدولتی916319541101/08/1398
1478خوزستانموسیمفتی عریض52795838811362کارشناسی‌ارشدکامپیوتر نرم‌افزارشغلی اختصاصیدولتی916610510201/08/1398
1479خوزستاناسماعیلممبینی48193123671351دکتری حرفه‌ای dbaحقوق بین‌المللشغلی اختصاصیدولتی916315469801/07/1398
1480خوزستانعرشمنجزی بختیاری601468771359کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییعمومی غیردولتی916315142201/07/1398
1481خوزستانبهزادمنصوری33412363921358دکتریآمارشغلی اختصاصیهیأت علمی (دانشیار)916604395701/10/1398
1482خوزستانعلیرضامنصوری خواه17536248001357کارشناسی‌ارشدجامعه‌شناسی فرهنگیشغلی اختصاصیدولتی916986850401/07/1398
1483خوزستانسید احمدموالی‌زاده 40724077121360کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی- توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزیمالی محاسباتی هیأت علمی (مربی)916601783401/03/1398
1484خوزستانسیدحمدالهموسوی52694165141352کارشناسی‌ارشدمدیریت اجرایی- استراتژیکمدیریتدولتی916313920201/03/1398
1485خوزستانسید امیر موسوی رفیع17543283931358کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - مدیریت دولتی اداری- مدیریتیهیأت علمی (مربی)930156886801/03/1398
1486خوزستانمحمدمومنی18290960871354کارشناسی‌ارشدحقوق بین المللاداری- مدیریتیدولتی91601650801/03/1398
1487خوزستانمعصومه مومنی17561400301355کارشناسی‌ارشدعلوم تربیتی- آموزش ابتداییعلوم تربیتی غیردولتی938711013601/03/1398
1488خوزستانرضامیراب‌زاده 17509959211362کارشناسی‌ارشدمکانیکشغلی اختصاصیدولتی916111623301/10/1398
1489خوزستانهدامیراب‌زاده 1753595021356کارشناسی‌ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی - اطلاع‌رسانی روابط عمومی و اطلاع رسانی دولتی916616627901/03/1398
1490خوزستانمناناطقی17550396111361کارشناسی‌ارشدعلوم ارتباطات اجتماعیروابط عمومی دولتی938301118201/03/1398
1491خوزستانفرزادنامدارپور18418545911365کارشناسی‌ارشدفناوری اطلاعاتشغلی اختصاصیدولتی913571465801/10/1398
1492خوزستانفرشیدنجفی‌مهر17546226821359کارشناسی‌ارشد-شغلی اختصاصیدولتی916622522101/07/1398
1493خوزستاناحمدنزهت17542454201351کارشناسی‌ارشدمدیریت اجرایی- استراتژیکعمومی دولتی916614642901/03/1398
1494خوزستانمونانصیری19723338441365کارشناسی‌ارشدعلوم ارتباطات اجتماعی شغلی اختصاصیدولتی916610527401/07/1398
1495خوزستانزهرهنصیری19717542181363کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیمدیریتغیردولتی916577319801/03/1398
1496خوزستانحسیننظری گوران7002767851346کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری- مدیریتیدولتی916611423901/03/1398
1497خوزستانعلینعمت‌پور دزفولی17540683831338دکتریآمارشغلی اختصاصیدولتی916611016101/03/1398
1498خوزستانعمادنواصر18295658851363کارشناسی‌ارشدحقوق عمومیشغلی اختصاصیدولتی916926593401/08/1398
1499خوزستانعصمتنورعلی20027108481361کارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی916727854901/08/1398
1500خوزستانغلامعباس نوین نام17559221321337کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیمالی محاسباتی بازنشسته916617312601/03/1398
1501خوزستانفرشتهنیسی مدحجی19876756061359کارشناسی‌ارشدحقوق- جزا وجرم شناسیشغلی اختصاصیدولتی916607406201/10/1398
1502خوزستانعلی رضا هرمزی‌نژاد17559556181348کارشناسی‌ارشدمهندسی فناوری اطلاعات - شبکهفناوری اطلاعات غیردولتی912677968601/12/1399
1503خوزستانمحسنهوشمند17560461311363کارشناسی‌ارشدمدیریت بازاریابیمدیریت دولتی916607226001/03/1398
1504خوزستاننویدورناصری19715679301359کارشناسی‌ارشدمهندسی صنایعاداری- مدیریتیهیأت علمی (استادیار)916181173101/03/1398
1505خوزستانحسینوطن‌پرست 52694383311355کارشناسی‌ارشدحسابداریشغلی اختصاصیغیردولتی916340661001/07/1398
1506خوزستانشاهرخ ولی‌زاده 17561220911354دکتری روانشناسی عمومی شغلی اختصاصیهیأت علمی (مربی)916305084601/10/1398
1507خوزستانفروغیزدانفر  1361کارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر شغلی اختصاصیدولتی916601621201/08/1398
1508زنجانحسینآریان28013984111350دکتریادبیات فارسیعمومیهیأت علمی (دانشیار)912249950827/07/1399
1509زنجانحمیدآقایاری42856079561364دکتریو سنجش از دورGIS عمومیغیردولتی919750676427/07/1399
1510زنجانفرنوشآویزکن42700416511368کارشناسی‌ارشدمدیریت کشاورزیعمومیدولتی912740316821/11/1398
1511زنجانکاوهاحمدی42842649821349دکتریتغذیه دام و طیورعمومیدولتی912241561327/07/1399
1512زنجانعلی اکبراسدی588970891358دکتریاصلاح نباتات- ژنتیک بیومتریعمومیدولتی912671023327/07/1399
1513زنجانیونساسکندری42843669391360کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیعمومیدولتی919344944521/11/1398
1514زنجانشهراماسکندری‌پور42814306441357دکتریبرنامه‌ریزی درسیعمومیغیردولتی912241119021/11/1398
1515زنجانحامداصحابی42848283471361کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیعمومیغیردولتی912341107321/11/1398
1516زنجانفرزانهالله‌وردی42842484801347دکتریمدیریت آموزشیعمومیدولتی912442128221/11/1398
1517زنجانجلیلامامی15315560191353دکتریروانشناسیعمومیدولتی912241693327/07/1399
1518زنجانسید حامدامیری42856927591367کارشناسی‌ارشدمدیریت مالیعمومیدولتی912441380527/07/1399
1519زنجانفرزادامیری42700374821363کارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانعمومیغیردولتی912743775821/11/1398
1520زنجانبهناماوجاقلو42857755811349دکتریاصلاح درختان میوهعمومیدولتی91206734527/07/1399
1521زنجانفرهادبابایی‌خمارکی43708237571357دکتریسیاست‌گذاری  عمومیعمومیدولتی912342058121/11/1398
1522زنجانسعیدبدیعی‌فرد42821768491356کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیعمومیدولتی912042442321/11/1398
1523زنجانمصطفیبسطامیان42842740901350کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیعمومیدولتی912530687627/07/1399
1524زنجانداودبیات42847065351350کارشناسی‌ارشداندیشه سیاسی در اسلامعمومیدولتی919279404927/07/1399
1525زنجانرسولبیات42830930841345کارشناسی‌ارشدادیان و عرفانعمومیدولتی912542665927/07/1399
1526زنجانعباسبیگلری42806145391360کارشناسی‌ارشدشیمیعمومیدولتی912741008527/07/1399
1527زنجانشهلاپارسه42805313581352کارشناسی‌ارشدباغبانیعمومیدولتی912740008227/07/1399
1528زنجاننفیسهتفویضی42849876581362کارشناسی‌ارشدمدیریت  آموزشیعمومیدولتی912740579921/11/1398
1529زنجانلیلاتقیلو42844559071362کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیعمومیغیردولتی912541418227/07/1399
1530زنجانزینبجعفری42853722071362کارشناسی‌ارشدمدیریت رسانهعمومیغیردولتی912743740727/07/1399
1531زنجانژالهجعفری42704386731370کارشناسی‌ارشدعلوم اقتصادیعمومیدولتی919954516427/07/1399
1532زنجانبهرامجلیلخانی42806376951340کارشناسی‌ارشدمدیریتعمومیبازنشسته912242338727/07/1399
1533زنجانمحرم علیجمشیدی53996940931360کارشناسی‌ارشدمدیریت برنامه‌ریزی آموزشیعمومیدولتی911145112627/07/1399
1534زنجانمهدیجمشیدی37819342921354کارشناسی‌ارشدعلوم اجتماعیعمومیدولتی912241245221/11/1398
1535زنجانفیروزهحاج علی‌اکبری42718316891352دکتریمدیریت بازرگانیعمومیهیأت علمی (دانشیار)912342131127/07/1399
1536زنجانمحمد باقرحاج‌ کاظمی3829520731346دکتریاپیدمیلوژیعمومیدولتی912242559227/07/1399
1537زنجانعلیرضاحاجی‌میری42843699701360کارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانعمومیدولتی919141735421/11/1398
1538زنجانسیده لیلاحسینی42849448191358کارشناسی‌ارشدحسابداریعمومیدولتی912742223627/07/1399
1539زنجانموسیخدایاری42815085971355کارشناسی‌ارشدمدیریت بازگانیعمومیدولتی912742307721/11/1398
1540زنجانمجیدخیاوی16718733941339کارشناسی‌ارشدزراعتعمومیدولتی912740945027/07/1399
1541زنجانهمادرودی517513131347دکتریمدیریت رسانهعمومیهیأت علمی (دانشیار)912141059621/11/1398
1542زنجانعلیرضارابط42846881701347دکتریجغرافیا برنامه‌ریزی روستاییعمومیدولتی912241221927/07/1399
1543زنجانمحمد کاظمرحیمی42848869591363کارشناسی‌ارشدترویج  و آموزش کشاورزیعمومیدولتی912740720227/07/1399
1544زنجانحسینرستمخانی42843215361350دکتریحسابداریعمومیدولتی912641494127/07/1399
1545زنجانمحمد رضارستمخانی42815720901346کارشناسی‌ارشدکارآفرینیعمومیدولتی912841732921/11/1398
1546زنجانعلیرضایی42844412561362کارشناسی‌ارشدمدیریت کشاورزیعمومیدولتی912642062127/07/1399
1547زنجانحنانهسقطچی42848344521361کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیعمومیدولتی912642324621/11/1398
1548زنجانتوحیدسلیمی15315560191358کارشناسی‌ارشدمدیریت MBAعمومیدولتی912641369527/07/1399
1549زنجانمنیژهسلیمی42848262711361دکتریجامعه‌شناسیعمومیدولتی912740603321/11/1398
1550زنجانسمیهشاهمرادی42856185081363کارشناسی‌ارشدادبیات فارسیعمومیدولتی912741706621/11/1398
1551زنجانفیروزشاهی60192693711354کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییعمومیدولتی912342064027/07/1399
1552زنجانسیده زهراشرفی61597348141369کارشناسی‌ارشدعلوم تربیتیعمومیدولتی935523300027/07/1399
1553زنجانزهراشکوری42856823541355کارشناسی‌ارشدعلوم قرآنی و حدیثعمومیدولتی912641121027/07/1399
1554زنجانافسانهطاهری63768161136دکتریمدیریت رسانهعمومیغیردولتی912241408921/11/1398
1555زنجانلیلاعالمی42808386901358کارشناسی‌ارشدمدیریت MBAعمومیدولتی912740846721/11/1398
1556زنجانفیروزعبادی‌احد بیگ15520122631352کارشناسی‌ارشدحسابداریعمومیدولتی912241878427/07/1399
1557زنجانمحمد حسنعباسی42807726301353کارشناسی‌ارشدراه و ترابریعمومیدولتی912141527127/07/1399
1558زنجانعلیعراقی38714372631340کارشناسی‌ارشدعلوم حوزویعمومیدولتی919141047027/07/1399
1559زنجانحسامعزیزی56096365071361کارشناسی‌ارشدعمرانعمومیغیردولتی912772775621/11/1398
1560زنجانمرتضیعسگری44110302841363کارشناسی‌ارشدعلوم اجتماعیعمومیدولتی935523300027/07/1399
1561زنجانپریساعلیمردانی42843302511357کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییعمومیدولتی912341203821/11/1398
1562زنجانمحرمعین‌الهی16702369191351دکتریاقتصاد کشاورزیعمومیدولتی912542643827/07/1399
1563زنجانصغریفرهادی43723145411364دکتریآب‌شناسیعمومیدولتی919347153627/07/1399
1564زنجانسمیهفهرستی42844726741365کارشناسی‌ارشدادبیات فارسیعمومیدولتی910477648921/11/1398
1565زنجانخلیلقاسملو42835640441350دکتریاقتصادعمومیدولتی912541865927/07/1399
1566زنجانمحمد رضاکردلو42813567381345کارشناسی‌ارشدمدیریت مالیعمومیدولتی912241788427/07/1399
1567زنجانسیناکریمی42835379341357کارشناسی‌ارشدعلوم سیاسیعمومیدولتی912741154527/07/1399
1568زنجانکامبیزکلانتری61597169641360کارشناسی‌ارشدتاریخعمومیدولتی912242692927/07/1399
1569زنجانمحمودمحبی44101414491349کارشناسی‌ارشدباغبانی گیاهان داروییعمومیدولتی912641156527/07/1399
1570زنجانعلی اکبرمحمدی42849392541358کارشناسی‌ارشدحسابرسیعمومیدولتی912241054827/07/1399
1571زنجانمحمد رضامحمدی42846932121348کارشناسی‌ارشدعلوم تربیتیعمومیغیردولتی911145112627/07/1399
1572زنجانمحمودمحمدی‌مشفق42843454351359دکتریمدیریتعمومیدولتی912743171027/07/1399
1573زنجانمحمدمرادی42806376951358دکتریمدیریت دولتیعمومیدولتی912743923221/11/1398
1574زنجانمحمدفاتحمرادی64693854941349کارشناسی‌ارشدمهندسی کشاورزیعمومیدولتی912744811521/11/1398
1575زنجانسمیهمصطفوی42854952111365کارشناسی‌ارشدترویج و آموزش کشاورزیعمومیدولتی912043275027/07/1399
1576زنجانعارفمعروف5329232271348دکتریحشره شناسیعمومیدولتی912295857527/07/1399
1577زنجانعلیملکی58995809091349کارشناسی‌ارشدمدیریت مالیعمومیدولتی912740664827/07/1399
1578زنجانسید ناصرموسوی42807554261360کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیعمومیدولتی912541421027/07/1399
1579زنجانهوشیارمومنه32568653551360کارشناسی‌ارشدمهندسی فناوری اطلاعاتعمومیدولتی912078035027/07/1399
1580زنجانسیده زهرامیر محمدرضائی42843474381359دکتریجامعه‌شناسیعمومیدولتی912341725721/11/1398
1581زنجانمینانجفی42855158911365دکتریعلوم تربیتیعمومیغیردولتی919442750421/11/1398
1582زنجانوحیدنصیری42855671311367کارشناسی‌ارشدحقوق بشرعمومیغیردولتی912842801821/11/1398
1583زنجانعلینعمتی42849858171361کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیعمومیدولتی912741735227/07/1399
1584زنجانمحمد حسیننعمتی42832661911354دکتریعلوم دامیعمومیدولتی912641952227/07/1399
1585زنجانمجتبینوری42825525731362کارشناسی‌ارشدترویج کشاورزیعمومیدولتی919141183627/07/1399
1586زنجانحسینهمتی42859547291365کارشناسی‌ارشدمهندسی صنایععمومیدولتی912740812521/11/1398
1587زنجانمحمد توفیقواحدی29701695921342کارشناسی‌ارشدعلوم تربیتیعمومیدولتی912241148927/07/1399
1588زنجانفاطمهوفائیان651565281355کارشناسی‌ارشدمدیریت تحولعمومیدولتی912743328621/11/1398
1589سمنانمعصومهابراهیمی45902648621357دکتریجامعه‌شناسیاجتماعیغیردولتی919174923014/08/1398
1590سمنانحسینابراهیمیان45695190081360دکتریمدیریت فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی912218955414/08/1398
1591سمنانمحسناحمدی6429974855136کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداریدولتی919374391414/08/1398
1592سمنانرضاامینی آهی‌دشتی20935512411364دکتری عمرانعمران سازهموضوعی تخصصیدولتی911354934514/08/1398
1593سمنانعلیرضاامینیان45792787471351کارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتیفرهنگیدولتی912231146314/08/1398
1594سمنانعلیرضاباقری641940191355کارشناسی‌ارشدفناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی912374018714/08/1398
1595سمنانمحمدبراتیان63596224591355کارشناسی‌ارشدعلوم سیاسیروابط بین‌المللدولتی912231513714/08/1398
1596سمنانعلیترابی42509686771347کارشناسی‌ارشدمنابع طبیعیموضوعی تخصصیدولتی912531685314/08/1398
1597سمنانمارالپارسا45600664771370کارشناسی‌ارشدروانشناسی بالینیاجتماعیدولتی912431257314/08/1398
1598سمنانمجیدپوررضا477439481345کارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتیاداري- مديريتيدولتی912831120214/08/1398
1599سمنانمجیدجهان45695892191364کارشناسی‌ارشدصنایعموضوعی تخصصیدولتی912532096814/08/1398
1600سمنانسیدحسینحسینی45902734211356دکتریمدیریت دولتیاداري- مديريتيهیأت علمی912473187314/08/1398
1601سمنانمحمدتقیحیدریان45695873131352دکتریدامپزشکیموضوعی تخصصیدولتی912531760514/08/1398
1602سمنانمحمدرضاحیدریان45693899371347کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداریدولتی912331192614/08/1398
1603سمنانمصطفیخاتمی45695741911363دکتریعمران سازهموضوعی تخصصیدولتی912231771414/08/1398
1604سمنانرضاخالصی45695269851360کارشناسی‌ارشدحقوق جزاحقوقیدولتی912532671014/08/1398
1605سمنانعلیخداداد639567721352کارشناسی‌ارشدبرنامه‌ریزی شهریموضوعی تخصصیدولتی912231690614/08/1398
1606سمنانفاطمهحسین‌پور45902740351358کارشناسی‌ارشدعلوم تربیتیاجتماعیدولتی912474378314/08/1398
1607سمنانمهدیدارایی671754491359کارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتیموضوعی تخصصیدولتی912631084414/08/1398
1608سمنانمحمدرضارستمی9433375181356دکتریمدیریت بازاریابیمدیریتیهیأت علمی (استادیار)912224658514/08/1398
1609سمنانهادیرستمیان45790929021345کارشناسی‌ارشدمهندسی آبموضوعی تخصصیغیردولتی912131804914/08/1398
1610سمنانمرضیهرفعتی45917564751357دکتریعلوم ارتباطاتاجتماعیغیردولتی912374083714/08/1398
1611سمنانسعیدزنگنه32569420751364دکتریهواشناسی مخاطراتموضوعی تخصصیدولتی938695995214/08/1398
1612سمنانرقیهساجدی523714761349دکتریمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیدولتی912231463114/08/1398
1613سمنانحسنسعدالدین45693564511344کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداري- مديريتيدولتی912231097314/08/1398
1614سمنانحسینسعدالدین45694207371350کارشناسی‌ارشدفقه و مبانی حقوقحقوقیدولتی912831366014/08/1398
1615سمنانفاطمهسوهانی4536726981365دکتریمکانیکموضوعی تخصصیهیأت علمی (استادیار)912873235514/08/1398
1616سمنانمهساشاه‌حسینی46099164601364کارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتیاداري- مديريتيدولتی912832056014/08/1398
1617سمنانسیدحسینشاه‌چراغ45792936811355کارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتیموضوعی تخصصیدولتی912331357314/08/1398
1618سمنانسیدمحمدشاهمیری53098889721350دکتریمدیریت صنعتیاداري- مديريتيدولتی912231449814/08/1398
1619سمنانرامینصفاهانی459350091346کارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی912131930914/08/1398
1620سمنانامینصفدری45700249711360دکتریحقوق بین‌المللروابط بین‌المللدولتی921264398614/08/1398
1621سمنانمحمودفیض45697227171351کارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی912731687114/08/1398
1622سمنانحمیدرضاقاسمیان725369771353کارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتیاداریدولتی912331301714/08/1398
1623سمنانپژمانقراییان45600332341369کارشناسی‌ارشدمدیریت سوانح طبیعیموضوعی تخصصیدولتی912731427214/08/1398
1624سمنانمحمودقدرتی45694381801352کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداریدولتی912732130314/08/1398
1625سمنانمحمدعالی22591639471347کارشناسی‌ارشدفقه و مبانی حقوقحقوقیدولتی912231960814/08/1398
1626سمنانمعصومهعامری45922658311365دکتریفلسفه و کلام اسلامیفرهنگیدولتی912942385814/08/1398
1627سمنانمرتضیعباس‌پور45920095411354کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداري- مديريتيدولتی912831380014/08/1398
1628سمنانعظیمعلی‌عرب45917812911360دکتریحقوق کیفریحقوقیدولتی912373558314/08/1398
1629سمنانحجت‌الهکرمانی45697354951354کارشناسی‌ارشدجامعه‌شناسیفرهنگیدولتی919667601414/08/1398
1630سمنانفاطمهلطفعلیان53099148461357کارشناسی‌ارشدمدیریت مالیمالیدولتی912832061814/08/1398
1631سمناننادرمالکی53099039511354کارشناسی‌ارشدعلوم اقتصادیمالیدولتی912331762114/08/1398
1632سمنانحمیدمستخدمین ‌حسینی53098913901351دکتریجامعه‌شناسیاجتماعیدولتی919276051614/08/1398
1633سمنانعلیرضامطلبی‌نژاد45793630191363دکتریعلوم تربیتیآموزشی و پژوهشیدولتی912689183414/08/1398
1634سمنانفاطمهملک‌پور53098474211342کارشناسی‌ارشدعلوم اجتماعیآموزشی و پژوهشیدولتی912331482714/08/1398
1635سمناناحمدمهرابی45798839181365کارشناسی‌ارشدعمران راه وترابریموضوعی تخصصیدولتی901307373914/08/1398
1636سمنانآزادهموسایی‌نژاد776313581364کارشناسی‌ارشدحقوق تجارت بین‌المللروابط بین‌المللدولتی912532090314/08/1398
1637سمنانکبرینوروزیان45694919281358کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداري- مديريتيدولتی912531754014/08/1398
1638سمناننورعلی‌نیاسماکوش20623041021352دکتریعلوم سیاسیروابط بین‌المللدولتی912531538814/08/1398
1639سمنانیدالههمتی45694398531352دکتریمدیریت صنعتیمالیدولتی912231812014/08/1398
1640سمنانفریبرزیداللهی45694396671352دکتریشهرسازیموضوعی تخصصیدولتی912331725914/08/1398
1641سمنانماریهیداللهی45695779891363کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیموضوعی تخصصیدولتی936737304714/08/1398
1642سمنانمحمدیوسفی سوته20929887191343کارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتیموضوعی تخصصیدولتی912231041914/08/1398
1643سمنانمحمودگلستانی45695873131363دکتریحقوق بین‌المللحقوقیغیردولتی912731987714/08/1398
1644سیستان و بلوچستانحبیب الهآذریان819192899-کارشناسی‌ارشدحقوقحقوقیهیأت علمی915113054125/08/1398
1645سیستان و بلوچستانعباساشکانی5338994992-کارشناسی‌ارشدزراعتموضوعی تخصصیغیردولتی915541342125/08/1398
1646سیستان و بلوچستانمحمدرضااصغریان4889293086-کارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتیموضوعی تخصصیغیردولتی919012037725/08/1398
1647سیستان و بلوچستانهوشیارامیدی2299932607-کارشناسی‌ارشدبرقموضوعی تخصصیغیردولتی935920883125/08/1398
1648سیستان و بلوچستانغلامحسینامینی‌راد4869641240-کارشناسی‌ارشدحقوق عمومیموضوعی تخصصیغیردولتی915540188325/08/1398
1649سیستان و بلوچستانعباساویسی731697983-دکتریتاریخ ایران اسلامیعمومیهیأت علمی915342267225/08/1398
1650سیستان و بلوچستانمحمدباران‌زهی3701505284-دکتریحقوق عمومیحقوقیهیأت علمی915199156225/08/1398
1651سیستان و بلوچستانناهیدبراهوئی3621956220-دکتریتاریخ ایران اسلامیموضوعی تخصصیهیأت علمی938012595325/08/1398
1652سیستان و بلوچستانمصطفیبزی‌اله‌ ری3673761031-کارشناسی‌ارشدحقوق جزاحقوقیغیردولتی915542266025/08/1398
1653سیستان و بلوچستانمریمبشری سه‌قلعه859329623-کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیموضوعی تخصصیغیردولتی915140340125/08/1398
1654سیستان و بلوچستانمحمودبلوچ5258880508-دکتریمدیریت بازرگانیموضوعی تخصصیهیأت علمی915345037325/08/1398
1655سیستان و بلوچستانمحمدرضابهاری3660141781-دکتریزبان و ادبیات فارسیعمومیهیأت علمی915340058025/08/1398
1656سیستان و بلوچستانآرمانبهاری3621746404-دکتریمهندسی صنایعموضوعی تخصصیهیأت علمی915140330925/08/1398
1657سیستان و بلوچستانعلیرضاپهلوانی‌راد6249662138-دکتریمسائل ایرانموضوعی تخصصیغیردولتی91519125225/08/1398
1658سیستان و بلوچستانوحیدهپودینه3674113813-کارشناسی‌ارشدنرم‌افزارفناوری اطلاعاتغیردولتی915747180025/08/1398
1659سیستان و بلوچستانمحمدرضاپودینه3670997105-دکتریجغرافیاموضوعی تخصصیهیأت علمی915499097625/08/1398
1660سیستان و بلوچستانعبدلوهابپورقاز2239709995-دکتریعلوم ‌تربیتیشغلیهیأت علمی915141229325/08/1398
1661سیستان و بلوچستانزهراپیری3620319235-دکتریمدیریت کسب و کاراداري- مديريتيغیردولتی915540462425/08/1398
1662سیستان و بلوچستاناکرمپیلتن3621093540-کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییموضوعی تخصصیغیردولتی915341517425/08/1398
1663سیستان و بلوچستانسید احمدجعفری3674220377-کارشناسی‌ارشدحقوق جزاوجرم‌شناسیموضوعی تخصصیغیردولتی913643182725/08/1398
1664سیستان و بلوچستانابراهیمجمالزهی3718843404-کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیموضوعی تخصصیغیردولتی915341745425/08/1398
1665سیستان و بلوچستانمنصورجنگی‌زهی3701375437-کارشناسی‌ارشدمهندسی صنایعموضوعی تخصصیهیأت علمی915199146525/08/1398
1666سیستان و بلوچستانحمیدرضاجنگی‌زهی3701380775-دکتریتکنولوژی آموزشیموضوعی تخصصیغیردولتی915547087525/08/1398
1667سیستان و بلوچستانعلیرضاحمیدی3591559466-کارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوترموضوعی تخصصیغیردولتی915191285225/08/1398
1668سیستان و بلوچستانمحمدرضاحیدری‌صادق3674094193-کارشناسی‌ارشدمهندسی برق قدرتموضوعی تخصصیغیردولتی915341469525/08/1398
1669سیستان و بلوچستانغلامرضاخزایی فیض‌آباد5239621071-کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیمدیریت دولتیغیردولتی915341562725/08/1398
1670سیستان و بلوچستانحسینعلیخودکار3621446826-کارشناسی‌ارشدعلم اطلاعات و دانش سیاسیاداري- مديريتيهیأت علمی936424485025/08/1398
1671سیستان و بلوچستانمهدیخیاطی3621032304-دکتریمدیریت دولتیموضوعی تخصصیغیردولتی915349386725/08/1398
1672سیستان و بلوچستانمهینخیرخواه شستان3701714029-دکتریتربیت بدنیموضوعی تخصصیغیردولتی915997383525/08/1398
1673سیستان و بلوچستانزینبخیرخواه شستان3690234840-کارشناسی‌ارشدسیستماتیک و اکولوژیموضوعی تخصصیغیردولتی915548201225/08/1398
1674سیستان و بلوچستانمحمدجواددادرس202520838-دکتریمدیریت دولتیاداري- مديريتيغیردولتی915349384825/08/1398
1675سیستان و بلوچستانعبدالباسطدرازهی3799637816-دکتریمدیریتاداري- مديريتيهیأت علمی915140236325/08/1398
1676سیستان و بلوچستانمسعوددهقانی2296371892-دکتریمدیریت دولتیاداري- مديريتيغیردولتی917308216825/08/1398
1677سیستان و بلوچستانمجیددهمرده3673538330-کارشناسی‌ارشداقتصادموضوعی تخصصیهیأت علمی915142442525/08/1398
1678سیستان و بلوچستانمحمودرضارخشانی651773849-کارشناسی‌ارشدحسابداریموضوعی تخصصیهیأت علمی915541024525/08/1398
1679سیستان و بلوچستانمحبعلیرهدار3672829511-دکتریمهندسی صنایعموضوعی تخصصیهیأت علمی915341072525/08/1398
1680سیستان و بلوچستانامینرهدار3719844412-کارشناسی‌ارشدمهندسی نرم‌افزارفناوری اطلاعاتغیردولتی938320878325/08/1398
1681سیستان و بلوچستانپروانهریگی3719753166-کارشناسی‌ارشدحسابداریموضوعی تخصصیغیردولتی915191540025/08/1398
1682سیستان و بلوچستانمحمدکریمرئیسی5259001958-دکتریجغرافیاموضوعی تخصصیهیأت علمی915155012225/08/1398
1683سیستان و بلوچستانامیرحمزهسالارزایی3673830171-دکتریفقه و مبانی حقوق اسلامیموضوعی تخصصیهیأت علمی915541426325/08/1398
1684سیستان و بلوچستانحبیب الهسالارزهی3673830171-دکتریمدیریت دولتیاداري- مديريتيهیأت علمی915541593125/08/1398
1685سیستان و بلوچستانعلیرضاسرگلزایی3701344329-دکتریمدیریتاداري- مديريتيهیأت علمی915140105925/08/1398
1686سیستان و بلوچستانرضاسعیدیان3673514611-کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیموضوعی تخصصیغیردولتی915341112825/08/1398
1687سیستان و بلوچستانابراهیمسوری6119750215-کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیموضوعی تخصصیغیردولتی915543700325/08/1398
1688سیستان و بلوچستانهادیسیاسر3670215784-دکتریمهندسی آبموضوعی تخصصیهیأت علمی91534245925/08/1398
1689سیستان و بلوچستانمهدیشاد مهری3091174980-کارشناسی‌ارشدحقوقدورهای حقوقیغیردولتی915140904325/08/1398
1690سیستان و بلوچستانملیحهشاه‌بیکی3621416285-کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداري- مديريتيغیردولتی939457574525/08/1398
1691سیستان و بلوچستانمحمدشهرکی3673581120-کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیموضوعی تخصصیغیردولتی915541963125/08/1398
1692سیستان و بلوچستانالهامشهری3673526391-دکتریعلوم و مهندسی محیط‌زیستموضوعی تخصصیغیردولتی905526005925/08/1398
1693سیستان و بلوچستانحسینشیبانی امین3674067935-کارشناسی‌ارشدجغرافیا و برنامه‌ریزی شهریموضوعی تخصصیهیأت علمی915340067425/08/1398
1694سیستان و بلوچستانویداشیخ‌زاده3701413150-کارشناسی‌ارشدفناوری اطلاعاتموضوعی تخصصیغیردولتی939314071525/08/1398
1695سیستان و بلوچستانحسنصفدری‌ادیمی3674272040-کارشناسی‌ارشدعلوم زمینموضوعی تخصصیغیردولتی915844507625/08/1398
1696سیستان و بلوچستانمحمدطوفان‌‌شهرکی6459757984-دکتریحقوق عمومیحقوقیغیردولتی915341159525/08/1398
1697سیستان و بلوچستانطاهرهعباسی3673739379-کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییموضوعی تخصصیغیردولتی915342147825/08/1398
1698سیستان و بلوچستانمعصومهعبدالهی3621736891-دکتریعلم اطلاعات و دانش‌شناسیموضوعی تخصصیغیردولتی936424485025/08/1398
1699سیستان و بلوچستانمحمدرضاغزنوی3718897873-دکتریبرنامه‌ریزی درسیموضوعی تخصصیغیردولتی915841691025/08/1398
1700سیستان و بلوچستانمحمدغفوریان3620285519-کارشناسی‌ارشدمهندسی کشاورزیموضوعی تخصصیغیردولتی915541843425/08/1398
1701سیستان و بلوچستانامیدغلاصی3621842322-کارشناسی‌ارشدکامپیوترفناوری اطلاعاتغیردولتی936687582625/08/1398
1702سیستان و بلوچستانمهسافرزانه3580434802-کارشناسی‌ارشداقلیم‌شناسیموضوعی تخصصیغیردولتی915547144225/08/1398
1703سیستان و بلوچستانعلیفرنام3671779081-دکتریروانشناسیعمومیهیأت علمی915541842625/08/1398
1704سیستان و بلوچستانمجتبیفرهمند3591308846-کارشناسی‌ارشدحسابداریموضوعی تخصصی-915347052525/08/1398
1705سیستان و بلوچستانحامدکرد3621539964-کارشناسی‌ارشدمدیریت ITموضوعی تخصصیهیأت علمی912068546025/08/1398
1706سیستان و بلوچستاناصغرکریم‌کشته4879361992-کارشناسی‌ارشدحقوق جزاو جرم‌شناسیحقوقیغیردولتی915342160225/08/1398
1707سیستان و بلوچستانناصرکیانی3672564486-کارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیحقوقیغیردولتی915143013925/08/1398
1708سیستان و بلوچستانسعیدکیانی قلعه‌نو3621480012-کارشناسی‌ارشدحقوق عمومیحقوقیهیأت علمی915343593325/08/1398
1709سیستان و بلوچستانعلیرضاکیخایی3622124679-دکتریمدیریت دولتیمدیریت دولتیغیردولتی915343343725/08/1398
1710سیستان و بلوچستانمحبوبهگنجعلی3671976061-کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداري- مديريتيغیردولتی-25/08/1398
1711سیستان و بلوچستانفاطمهمالکی‌طبس5239191425-کارشناسی‌ارشدمدیریت منابع انسانیموضوعی تخصصیغیردولتی915149375925/08/1398
1712سیستان و بلوچستانمسعودمحمدزاده3673992082-کارشناسی‌ارشدبرنامه‌ریزیموضوعی تخصصیغیردولتی915347006125/08/1398
1713سیستان و بلوچستانمحمودمحمدی3718906627-کارشناسی‌ارشداقتصادموضوعی تخصصی-915198271825/08/1398
1714سیستان و بلوچستانبابکمسعودی3673502311-کارشناسی‌ارشدکامپیوترموضوعی تخصصیهیأت علمی915342109925/08/1398
1715سیستان و بلوچستانزهرامعین3621579834-کارشناسی‌ارشدعلوم تربیتیموضوعی تخصصیغیردولتی915850083725/08/1398
1716سیستان و بلوچستانعبدالناصرمهرنیا6119894756-کارشناسی‌ارشدعمرانموضوعی تخصصیغیردولتی915341334725/08/1398
1717سیستان و بلوچستاناحمدمیر گل3670686924-کارشناسی‌ارشدعلوم تربیتیموضوعی تخصصیهیأت علمی915543597025/08/1398
1718سیستان و بلوچستانزهرهمیری362155715-کارشناسی‌ارشدمهندسی نرم‌افزارموضوعی تخصصیغیردولتی915140832725/08/1398
1719سیستان و بلوچستانناصرناستی‌زایی3591295434-دکتریمدیریت آموزشیاداري- مديريتيهیأت علمی915190204725/08/1398
1720سیستان و بلوچستانپرویننصرت‌زهی3701431191-کارشناسی‌ارشدزبان‌شناسیموضوعی تخصصیغیردولتی915809124325/08/1398
1721سیستان و بلوچستانحسیننصرتی ناهوک3701740560-کارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوترموضوعی تخصصیغیردولتی915548107525/08/1398
1722سیستان و بلوچستانفرامرزنهاری5339326411-کارشناسی‌ارشدجغرافیا و برنامه‌ریزی شهریموضوعی تخصصیغیردولتی915542561525/08/1398
1723سیستان و بلوچستانزهرانیک‌منش1060297663-دکتریروانشناسیدوره های عمومیغیردولتی915140455325/08/1398
1724سیستان و بلوچستانزهراهاشمی1170558321-کارشناسی‌ارشدروانشناسی عمومیعمومیغیردولتی915340799225/08/1398
1725سیستان و بلوچستانسیدعباسهاشمی938717316-کارشناسی‌ارشدمدیریتموضوعی تخصصیغیردولتی915341399425/08/1398
1726سیستان و بلوچستانایمانهمایون‌نژاد3621184716-دکتریمدیریت محیط‌زیستاداري- مديريتيهیأت علمی915141519125/08/1398
1727سیستان و بلوچستانذبیح الهالهی3672900478-دکتریعلوم تربیتیموضوعی تخصصیغیردولتی915341837025/08/1398
1728سیستان و بلوچستاننور محمدیعقوبی5239588953-دکتریمدیریتاداري- مديريتيهیأت علمی915540921425/08/1398
1729فارسحسنآرایش65799519311365کارشناسی‌ارشدعلوم سیاسیشغلی اختصاصیدولتی917561355603/10/1398
1730فارسفاطمهآزادی22985214091363کارشناسی‌ارشدپرستاریشغلی اختصاصیدولتی917106537720/12/1399
1731فارسراضیهآسوده25608566541357کارشناسی‌ارشدپرستاریشغلی اختصاصیدولتی917331478321/11/1399
1732فارسعلیآقازاده24715809811360کارشناسی‌ارشدمدیریت ورزششغلی اختصاصیدولتی917717024520/03/1398
1733فارسمحمدجوادآگاه25595523711350دکتریتغذیه دامشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)917718711625/12/1399
1734فارسامان الهآل سعدی25717561171360کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداریدولتی917135469921/11/1399
1735فارسایرجآی54896758101334کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیتوجیهیبازنشسته917115817503/06/1398
1736فارسعبدالرسولابراهیمی حقیقی22952330621346کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداریدولتی917383179603/10/1398
1737فارسمریمابراهیمی منش22976186111355دکتریجامعه‌شناسیجامعه شناسیدولتی937915286203/10/1398
1738فارسسمیهابوالقاسمی25720297901361کارشناسی‌ارشدسلامت سالمندیشغلی اختصاصیدولتی917332475321/11/1399
1739فارسعلیاحمدزاده61222741352کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداریدولتی917601306621/11/1399
1740فارسسارااحمدنیای مطلق12890469641358دکتریدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی917300004321/11/1399
1741فارسشهراماحمدی54795892961350دکتریمهندسی منابع طبیعیشغلی اختصاصیغیردولتی917119055220/03/1398
1742فارسمحمدمهدیاستدلال22910702231357کارشناسی‌ارشدمهندسی فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی917102705425/12/1399
1743فارسسارااسدی25723424211363کارشناسی‌ارشدعلوم تغذیهشغلی اختصاصیدولتی917135069721/11/1399
1744فارسامیرعباساسدی24325239971359کارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی917127162125/12/1399
1745فارسسمیرااسدی‌پویا24319780521360کارشناسی‌ارشدفناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتغیردولتی917022029220/03/1398
1746فارسسعیداسکندری22974909171346کارشناسی‌ارشدمهندسی فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتغیردولتی917315602803/06/1398
1747فارسمحسناسکندری24317773161349کارشناسی‌ارشدمنابع طبیعیشغلی اختصاصیدولتی917314659503/10/1398
1748فارسمحمد جواداسلام زاده22809562251370کارشناسی‌ارشدمهندسی آبپدافندغیردولتی917108165230/07/1398
1749فارسامیراسلامی30710368091350دکتریآبیاری و زهکشیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)913343112325/12/1399
1750فارسبهارهاسماعیل‌زاده25725485771364کارشناسی‌ارشدروانشناسیعمومیدولتی917135771923/12/1399
1751فارسعلیاسماعیلی22955371771361کارشناسی‌ارشدحوزویفرهنگیهیأت علمی (مربی)935423757420/03/1398
1752فارسحسناعتصامی‌فرد25601238271369کارشناسی‌ارشدروانشناسیعمومیدولتی939976937021/11/1399
1753فارسغلامرضاافتخار22974654911345دکتریمهندسی عمرانفنی مهندسیغیردولتی917714175821/11/1399
1754فارسعلیرضاافشاری‌منش24300543961345کارشناسی‌ارشدفیزیولوژی دامشغلی اختصاصیدولتی917338863225/12/1399
1755فارسمحسنامامی23009774431364دکتریکامپیوترفناوری اطلاعاتهیأت علمی (مربی)912375521720/03/1398
1756فارسعطاالهامیدواری22982488011359کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداریدولتی917703381220/12/1399
1757فارسشاپورامین‌شایان24711289981330دکتریراهنمایی و رفتار انسانیاداری - مدیریتیبازنشسته917700196020/03/1398
1758فارسعلیرضاانصاری23714261051348کارشناسی‌ارشدمطالعات منطقه‌ایشغلی اختصاصیدولتی917189890003/06/1398
1759فارسعلیرضاانوری20902158521342دکتریمهندسی صنایع و سیستم‌هامدیریتیهیأت علمی917705220603/10/1398
1760فارسغلامعلیاوجی22988477971348کارشناسی‌ارشدمرتع‌داریشغلی اختصاصیدولتی917306605503/10/1398
1761فارسلیلاایران‌منش25701152741347کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی-پژوهشیدولتی917332609621/11/1399
1762فارسمصطفیایران‌نژاد پاریزی30711725911368کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی913245572720/03/1398
1763فارساحسانایزدی54898535731359کارشناسی‌ارشدمهندسی صنایعشغلی اختصاصیدولتی917918620030/07/1398
1764فارسمحمودایزدی24114463141351دکتریعلوم باغبانیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)917702048725/12/1399
1765فارساحمدبارانی65495038411359کارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی917106853203/06/1398
1766فارسسمیهباستانی22986517281362کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداریغیردولتی917705128521/11/1399
1767فارسکمالباقری24714596921355کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیدولتی917777575220/03/1398
1768فارسبیژنباقری24704254411348دکتریمهندسی عمرانفنی مهندسیغیردولتی917715560621/11/1399
1769فارسمحمدرضاباقری22979543441355کارشناسی‌ارشدبهداشت محیطشغلی اختصاصیغیردولتی917717150621/11/1399
1770فارسسحربحرانی22977422411360کارشناسی‌ارشدمهندسی صنایع غذاییشغلی اختصاصیغیردولتی917303754921/11/1399
1771فارسسعیدبختیاری22979832711357کارشناسی‌ارشدمدیریتاداری - مدیریتیدولتی917702795220/03/1398
1772فارسامیررضابخشی22981674271361کارشناسی‌ارشدعلوم سیاسیشغلی اختصاصیدولتی917387173030/07/1398
1773فارسآرمانبخشی جهرمی24707995971350دکتریترویج و آموزش کشاورزیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)917188712925/12/1399
1774فارسمحسنبذرافشان22988554391351دکتریزراعتشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)917310983025/12/1399
1775فارساسمعیلبردبار25717182071357کارشناسی‌ارشدحقوقشغلی حقوقیدولتی917135857323/12/1399
1776فارسمحبوبهبردبار25718244061363کارشناسی‌ارشدقارچ‌شناسی پزشکیشغلی اختصاصیدولتی917132617123/12/1399
1777فارسمحمدصادقبردبار25717332141359کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداریدولتی917331080223/12/1399
1778فارسسید کاظمبردبار25716646461349دکتریمهندسی جنگلشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)917309294525/12/1399
1779فارسزهرابرغشی11996625421361کارشناسی‌ارشدپرستاریشغلی اختصاصیدولتی917782804620/12/1399
1780فارسپرستوبرکتی42696894711363کارشناسی‌ارشدعلوم اجتماعیپژوهشیدولتی916460419421/11/1399
1781فارسسوزانبصیر69092631356دکتریداروسازیشغلی اختصاصیدولتی912370448220/12/1399
1782فارسفاطمهبمبئی‌رو22954747521359کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی پژوهشیدولتی91771309225/12/1399
1783فارسعلیرضابنیان‌پور22952493681347دکتریکشاورزیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)917703861525/12/1399
1784فارسمحمدعلیبه آئین22988837501351دکتریمکانزاسیون کشاورزیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)937086021525/12/1399
1785فارسمهدیبهبود22953812411356کارشناسی‌ارشدمهندسی صنایع غذاییشغلی اختصاصیغیردولتی917304588121/11/1399
1786فارسطاهرهبهرامی25713800871358کارشناسی‌ارشدروانشناسیعمومیدولتی917331439621/11/1399
1787فارسعلیبهزادی22989302011349کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداریدولتی917301696125/12/1399
1788فارسعلی دادبوستانی23911455431356دکتریعلوم دامیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)917124593025/12/1399
1789فارسمجتبیپاک پرور22960171261343دکتریمدیریت منابع آبشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)917302194325/12/1399
1790فارسعلی رضاپرنیان25112697161353کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیهیأت علمی (مربی)917181875520/03/1398
1791فارسمهرزادپرنیان25118697991363کارشناسی‌ارشدکامپیوترشغلی اختصاصیدولتی937374013320/03/1398
1792فارسحمیدپورپاریزی25596083081361کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداریدولتی917133754403/10/1398
1793فارسنصیرپیرانی23911462481358کارشناسی‌ارشدمدیریت راهبردی در ورزششغلی اختصاصیدولتی917323313603/06/1398
1794فارسپیمانپیمان‌نژاد22984595681361کارشناسی‌ارشدمهندسی برقفنی مهندسیدولتی917100883820/12/1399
1795فارسهادیتابانی814317591364دکتریشیمیفنی مهندسیهیأت علمی (استادیار)912346214420/11/1399
1796فارسجلالتابش25701165801348کارشناسی‌ارشدرادیولوژیشغلی اختصاصیدولتی917731354721/11/1399
1797فارسمحمدهادیتابش‌فراز24710633911363کارشناسی‌ارشدمدیریت فناوری اطلاعاتشغلی اختصاصیدولتی917112881820/03/1398
1798فارسمحمدسعیدتدین22968255401350دکتریعلوم باغبانیشغلی اختصاصیهیأت علمی (دانشیار)917305083125/12/1399
1799فارسسوسنترابی22969142841358فوق دکتریشیمیشغلی اختصاصیدولتی917311361720/12/1399
1800فارسمحمدرضاتسلیم‌پور22952438901347کارشناسی‌ارشدعلوم باغبانیشغلی اختصاصیهیأت علمی (مربی)917312911725/12/1399
1801فارسمحمدحسنتفضلی٢٥١١٣٢٢١٥٣1360کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداریدولتی917383339225/12/1399
1802فارسمحبوبهتقدس22988701441368کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی917305027020/03/1398
1803فارسفاطمهتقوا25396783431354کارشناسی‌ارشدآموزش پزشکیشغلی اختصاصیدولتی917716607320/12/1399
1804فارسرضاتقوی659852911364کارشناسی‌ارشدمهندسی برقفنی مهندسیغیردولتی912299511221/11/1399
1805فارسلیلاجاویدی22976627691357کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی-پژوهشیغیردولتی902632344221/11/1399
1806فارسمسلمجعفری25595774291357دکتریعلوم باغبانیشغلی اختصاصیهیأت علمی (مربی)917135912425/12/1399
1807فارسمحمدرضاجلیلی قاضی‌زاده9422348631365دکتریمهندسی عمرانفنی مهندسیهیأت علمی (استادیار)912235056025/12/1399
1808فارسزهراجمشیدی25499100361364دکتریپرستاریشغلی اختصاصیدولتی917303287420/12/1399
1809فارساحمدجهرمی‌نژاد25713684191351کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداریدولتی917330343621/11/1399
1810فارسرضاجوانبخت22973954261340کارشناسی‌ارشدآموزش و بهسازی منابع انسانیآموزشی و پژوهشیدولتی917107923620/03/1398
1811فارسمحمدجوکار22932461401355کارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیحقوقیغیردولتی917710793803/06/1398
1812فارساکبرجوکار22922107461352دکتریصنایع غذاییشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)917704344225/12/1399
1813فارسلیلاجولائی22953774551356کارشناسی‌ارشدمحیط زیستشغلی اختصاصیدولتی917310215325/12/1399
1814فارسمجتبیحاجی‌زاده22987622791362کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیغیردولتی917450037803/06/1398
1815فارسابوالقاسمالحانی24910630261337کارشناسی‌ارشدزراعتشغلی اختصاصیهیأت علمی (مربی)917332194625/12/1399
1816فارسسیدمحمدرضاحبیبیان23720461011362دکتریعلوم مرتعشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)937153175425/12/1399
1817فارسفضل الهحسنی23914674611350دکتریاصلاح نباتاتشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)917706049125/12/1399
1818فارسقاسمحسنی‌زاده22951172241339کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیبازنشسته917315793220/03/1398
1819فارسطاهاحسین فقیه‌ منفرد22953551331355کارشناسی‌ارشدادبیات نمایشیشغلی اختصاصیدولتی917700697103/06/1398
1820فارسسیدعبدالرسولحسینی22915924591343کارشناسی‌ارشدحقوقشغلی اختصاصیدولتی917311211920/03/1398
1821فارسسیده فاطمهحسینی23920228441365کارشناسی‌ارشدطراحی پارچه و لباسشغلی اختصاصیدولتی917681713203/10/1398
1822فارسهمایونحسینی‌نژاد439052421345دکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی916613820421/11/1399
1823فارسمهرانحقگوجهرمی22986027271361کارشناسی‌ارشدپرستاریشغلی اختصاصیدولتی917701672120/12/1399
1824فارسحسنحقیقت‌نیا24911128411348دکتریخاکشناسیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)917731047025/12/1399
1825فارسامیررضاحمیدیان شیرازی22969488551359دکتریدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی917339457321/11/1399
1826فارسباقرحیدرپور26911565321361دکتریمهندسی عمرانفنی مهندسیهیأت علمی (استادیار)911242878420/11/1399
1827فارسحمیدرضاخادم حمزه23703489511345دکتریزراعتشغلی اختصاصیهیأت علمی (مربی)917713097425/12/1399
1828فارسحسنخادمی25723210091352کارشناسی‌ارشدحقوق عمومیشغلی حقوقیدولتی903504586621/11/1399
1829فارسمحبوبهخاکی25595873431358کارشناسی‌ارشدمهندسی صنایع غذاییشغلی اختصاصیدولتی912517387321/11/1399
1830فارسمجتبیخالقی25723452501363کارشناسی‌ارشدمهندسی برقفنی مهندسیدولتی91731806521/11/1399
1831فارسخدیجهخدایاری23000216681363کارشناسی‌ارشدزبان و ادبیات فارسیاداریغیردولتی917304641021/11/1399
1832فارسمهدیخدیو23703608281346دکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی917121144221/11/1399
1833فارسمحمودخردمند22955656501362کارشناسی‌ارشدمدیریت کارآفرینیشغلی اختصاصیدولتی917609017003/10/1398
1834فارسناهیدخلج22969725611359کارشناسی‌ارشدکامپیوترشغلی اختصاصیدولتی917708759930/07/1398
1835فارسرامینخلیقی25722027611357کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیغیردولتی917300470103/06/1398
1836فارسامیدخلیلی22951886441345کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی917101037003/06/1398
1837فارسمهردادخواجه‌پور22988741071352کارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانشغلی اختصاصیدولتی917303794220/03/1398
1838فارسغلامرضاخوش‌اقبال22953633571355دکتریزبان و ادبیات فارسیشغلی اختصاصیدولتی930739150003/06/1398
1839فارسسیدرئوفخیامی9361706701348دکتریکامپیوترفناوری اطلاعاتهیأت علمی (استادیار)917100485603/06/1398
1840فارسمحمدحسیندادگر25297131381361کارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانفنی مهندسیدولتی917305776121/11/1399
1841فارساحمددادمهرنیا22923667031356کارشناسی‌ارشدآموزش پزشکیشغلی اختصاصیدولتی917338839620/12/1399
1842فارسمجتبیدرخشان جغایی24330562171365کارشناسی‌ارشدحقوقشغلی اختصاصیدولتی917935254230/07/1398
1843فارسبهرامدرزی21622448451343کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداریبازنشسته912290087221/11/1399
1844فارسعلیرضادرودچی22974766391345دکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی917111414321/11/1399
1845فارسزهرادریانورد22953820331356کارشناسی‌ارشدآموزش پزشکیشغلی اختصاصیدولتی917775687120/12/1399
1846فارسلیلادستان25718020971362کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی-پژوهشیدولتی939279342021/11/1399
1847فارسمنوچهردستفال24906099551340کارشناسی‌ارشدزراعتشغلی اختصاصیهیأت علمی (مربی)917731265525/12/1399
1848فارسامیردشتستانی22987280891361کارشناسی‌ارشدمدیریت پروژهفنی مهندسیدولتی917812738421/11/1399
1849فارسایمانهدلاوری51399546481365دکتریدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی917352406121/11/1399
1850فارسطاهرهدل‌پسند22952016591345دکتریروانشناسی سلامتآموزشی-پژوهشیهیأت علمی (استادیار)917315828820/11/1399
1851فارسمحبوبهدهقانی22962203631358کارشناسی‌ارشدروانشناسیعمومیدولتی938426058120/12/1399
1852فارسمحمدتقیدهقانیان51394406791355کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی917918800109/10/1398
1853فارسسید ابراهیمدهقانیان٢٤٣٠٠٩٨٣٩٣1348کارشناسی‌ارشدآبیاری و زهکشیشغلی اختصاصیهیأت علمی (مربی)917728378725/12/1399
1854فارسمحمدراستی کردار25717057411355کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی917640700609/10/1398
1855فارسجوانهراکی‌زاده22916679551352کارشناسی‌ارشدمهندسی مالیشغلی اختصاصیدولتی917109505221/11/1399
1856فارسفرزینراکی‌زاده22968452151354کارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی917300076921/11/1399
1857فارسرجبعلیراهی8592507411340کارشناسی‌ارشدآموزش و بهسازی منابع انسانیاداری - مدیریتیدولتی912599505603/06/1398
1858فارسمجیدرجایی24911165531349دکتریخاکشناسیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)917731265525/12/1399
1859فارسعفترجبی24516900541363کارشناسی‌ارشدزبان و ادبیات فارسیشغلی اختصاصیدولتی917682844120/03/1398
1860فارسمریمرخشان23719849491359کارشناسی‌ارشدحسابداریاداری - مدیریتیغیردولتی930864666503/06/1398
1861فارسپویانرزمجویی٢٢٩٧٨٠٦٥٥٨1362کارشناسی‌ارشدمهندسی برقفنی مهندسیدولتی917895895525/12/1399
1862فارسسودابهرزمی23705041611363کارشناسی‌ارشدپرستاریشغلی اختصاصیدولتی930379078620/12/1399
1863فارسبهنازرستگارفر٢٢٩٥٤٧٢٩٨٩1359دکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی917710966020/12/1399
1864فارسمحمدعلیرستمی24516354441351دکتریمکانیک ماشین‌های کشاورزیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)913397188525/12/1399
1865فارسعلیرفیعی منصورآبادی24307748281351کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی917737861420/03/1398
1866فارسمحسنرمضانی25723339711385کارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوترفناوری اطلاعاتدولتی917330295721/11/1399
1867فارسندارنجبر23919303211363کارشناسی‌ارشدکامپیوترشغلی اختصاصیدولتی917855085403/10/1398
1868فارسسعیدرنجبری11701081801359کارشناسی‌ارشدحقوق عمومیشغلیدولتی917331072821/11/1399
1869فارسحسنرهگذر23625223621351دکتریمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیهیأت علمی917717647320/03/1398
1870فارسوحیدروشن سروستانی51497570121350دکتریگیاهان داروییشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)917251527525/12/1399
1871فارسمحمدهادیرویین تن24522965971364کارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانشغلی اختصاصیدولتی917248604730/07/1398
1872فارسمهرنازریاست22989832321349دکتریاصلاح نباتاتشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)917713953025/12/1399
1873فارسمحمدرضارئوفت22952309341366کارشناسی‌ارشدمدیریت مناطق بیابانیشغلی اختصاصیدولتی917710884220/03/1398
1874فارسامینزارع64899760311365دکتریمدیریت رفتار سازمانیمدیریتیغیردولتی936473615503/10/1398
1875فارسابراهیمزارع22932140871344دکتریاقتصاد کشاورزیشغلی اختصاصیهیأت علمی (دانشیار)917111042525/12/1399
1876فارسحمیدزارع25297779931348دکتریعلوم باغبانیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)917705135925/12/1399
1877فارسمحسنزارع‌پور22977728821361کارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانشغلی اختصاصیدولتی917317521520/03/1398
1878فارسژیلازارعی24318213231353کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی-پژوهشیدولتی917320017021/11/1399
1879فارسلیلازارعی22986610811363دکتریزبان و ادبیات فارسیاداریدولتی917707372221/11/1399
1880فارسانسیهزارعی25717326171359کارشناسی‌ارشدمهندسی صنایع غذاییشغلی اختصاصیدولتی917714066820/12/1399
1881فارسشهربانوزارعیان22976150431355کارشناسی‌ارشدجامعه شناسیشغلی اختصاصیدولتی917258058703/06/1398
1882فارسداریوشزارعیان جهرمی24318426811355کارشناسی‌ارشدمدیریت بهداشت و درمانشغلی اختصاصیدولتی917710681420/03/1398
1883فارسحسنزالی55793450111358دکتریاصلاح نباتاتشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)919633701025/12/1399
1884فارسمهردادزرافشار77540261370دکتریعلوم جنگلشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)912605542425/12/1399
1885فارسمحمدرضازردشت25595747561356کارشناسی‌ارشدجغرافیاشغلی اختصاصیدولتی917732254323/12/1399
1886فارسحمیدزرگری25105079231347دکتریعلوم باغبانیشغلی اختصاصیهیأت علمی (مربی)917791370625/12/1399
1887فارسبیتاساداتزگردی18603008201350کارشناسی‌ارشدارزیابی فنی سلامتشغلی اختصاصیدولتی917731033821/11/1399
1888فارسغلامحسینسادات رفیعی22952461991347کارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانفنی مهندسیدولتی917112943225/12/1399
1889فارسشکوفهساریخانی خرمی24101986191354دکتریزراعتشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)917751518325/12/1399
1890فارسرزیتاساکی22977380641360کارشناسی‌ارشدسنجش از دور و سیستم اطلاعات مکانیاداری - مدیریتیدولتی917100916203/06/1398
1891فارسمحسنسالاری24301894961368کارشناسی‌ارشدمدیریت ورزششغلی اختصاصیدولتی917718324820/03/1398
1892فارسافشینسالاری57723061352کارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانفنی مهندسیهیأت علمی (مربی)917320082925/12/1399
1893فارسعبدالرضاسبوکی22974610541344کارشناسی‌ارشدزمین‌شناسیشغلی اختصاصیغیردولتی917302758525/12/1399
1894فارسزهرهسپهرزادگان22912855561356کارشناسی‌ارشدزراعتشغلی اختصاصیدولتی917708810625/12/1399
1895فارسسیدسعیدسجادی شورجه51499251361360کارشناسی‌ارشدمدیریت ورزششغلی اختصاصیدولتی930330100220/03/1398
1896فارسسید سعیدسخاوتی‌زاده22989917661350دکتریبهداشت مواد غذاییشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)917715884125/12/1399
1897فارسمصطفیسرغولی12897132511362کارشناسی‌ارشدمهندسی برقفنی مهندسیدولتی913288456421/11/1399
1898فارسمریمسروش ارزانی22988961611352دکتریجامعه‌شناسیاجتماعیهیأت علمی917311801720/03/1398
1899فارسسیدعبدالوهابسعیدی23718154111338کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداریدولتی917117624721/11/1399
1900فارسکریمسعیدی22960218161344دکتریحشره شناسیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)917741303225/12/1399
1901فارسسعادتسلاجقه58398521041347دکتریحقوق کیفریشغلیبازنشسته913141323721/11/1399
1902فارسدادالهسلطانی23900324941350دکتریزمین‌شناسیفنی مهندسیهیأت علمی (مربی)917715417220/11/1399
1903فارسسیدمسعودسلیمان‌پور22985683081360دکتریمهندسی منابع طبیعیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)917311698325/12/1399
1904فارسحمیدسلیمانی22976242391355کارشناسی‌ارشدمنابع طبیعیشغلی اختصاصیدولتی917312285803/10/1398
1905فارسفریدونسلیمانی22927309361348کارشناسی‌ارشدروانشناسیعمومیدولتی935278954420/12/1399
1906فارسفرهادسنگی23725438651367کارشناسی‌ارشدمهندسی آبشغلی اختصاصیدولتی917804991925/12/1399
1907فارسمهردادسهرابی24712408791367کارشناسی‌ارشدفناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی917714993720/03/1398
1908فارسسمیراسیف‌زاده25717564001360کارشناسی‌ارشدآموزش پزشکیشغلی اختصاصیدولتی917731882621/11/1399
1909فارسمحمدشاکر22952727931348دکتریمکانیک ماشین‌های کشاورزیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)917111369125/12/1399
1910فارسفاطمهشاکرزاده25726414101367کارشناسی‌ارشدمدارک پزشکیشغلی اختصاصیدولتی990731156523/11/1399
1911فارسمریمشاه امیریان23704437581355کارشناسی‌ارشدصنایع غذاییشغلی اختصاصیهیأت علمی (مربی)917387766525/12/1399
1912فارسمحمدعلیشاهرخ نیا22988855401352دکتریآبیاری و زهکشیشغلی اختصاصیهیأت علمی (دانشیار)917710915925/12/1399
1913فارسعلیرضاشایقی فرد25713695121350کارشناسیزبان و ادبیات فارسیشغلی اختصاصیدولتی936367387030/07/1398
1914فارسسیدعلیشایگان22976145001368دکتریمتون اسلامیعمومیدولتی917318691120/12/1399
1915فارسرضا افشینشریفان7934597611352دکتریمهندسی آبشغلی اختصاصیدولتی917305932023/12/1399
1916فارسمستانهشریفی35010672751356کارشناسی‌ارشداصلاح نباتاتشغلی اختصاصیهیأت علمی (مربی)917105983825/12/1399
1917فارسزهراشفیعی22809812971343کارشناسی‌ارشدحسابداریشغلی اختصاصیدولتی917700164530/07/1398
1918فارسنیماشهیدی22989958261350دکتریمدیریت آموزشیآموزشی-پژوهشیهیأت علمی (استادیار)917300270320/11/1399
1919فارسفاطمهشهیدی12850287751364کارشناسی‌ارشدآموزش پزشکیشغلی اختصاصیدولتی917300562821/11/1399
1920فارسسهیلاشیبانی25701525441358کارشناسی‌ارشدپرستاریشغلی اختصاصیدولتی936389402321/11/1399
1921فارسرمضانشیرکوهی62493717021355کارشناسی‌ارشدعلوم اقتصادیمالیدولتی917491701403/06/1398
1922فارسعبدالرسولشیروانیان25711972311351دکتریاقتصاد کشاورزیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)917134006125/12/1399
1923فارسسیامکصاحبی22976832941358دکتریزبان شناسی همگانیفرهنگیدولتی917705619220/03/1398
1924فارسمحمدحسینصادقی25721633651362کارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی917840642721/11/1399
1925فارسسهرابصادقی22920430921344کارشناسی‌ارشدخاکشناسیشغلی اختصاصیهیأت علمی (مربی)917139768925/12/1399
1926فارسفریبرزصارمی نوری24317620331346کارشناسی‌ارشدحقوقشغلی اختصاصیدولتی917128434630/07/1398
1927فارسمسلمصالحی25397075051359دکتریمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیهیأت علمی917705268920/03/1398
1928فارسامینصدیقی51398171871336کارشناسی‌ارشدمهندسی صنایعفنی مهندسیبازنشسته917313527721/11/1399
1929فارسبنفشهصفایی فراهانی22977790031361دکتریقارچ شناسیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)917307572525/12/1399
1930فارسمحمدصفری دشتکی24304474951351دکتریمدیریت دولتیمدیریتیدولتی917703397303/10/1398
1931فارسمرضیهطالبی25712041221359کارشناسی‌ارشدآموزش پزشکیشغلی اختصاصیدولتی917134852821/11/1399
1932فارسعبدالمحمدطاهری25716055771337دکتریمدیریت آموزشیآموزشی-پژوهشیهیأت علمی (استاد)917111792820/11/1399
1933فارسعلی اصغرطاهری‌نیا25720157571352کارشناسی‌ارشدمدیریت منابع انسانیشغلی اختصاصیدولتی917311241420/03/1398
1934فارسخلیلطبری11705601211350کارشناسی‌ارشدمحیط زیستشغلی اختصاصیدولتی917763368225/12/1399
1935فارسسیروسطهماسبی23912143671355دکتریاصلاح نباتاتشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)917313207725/12/1399
1936فارسعباسعباس‌پور22960918301349کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی917112080220/03/1398
1937فارسمحمدعلیعباسی کشکولی24311733991349کارشناسی‌ارشداقتصاد نظریشغلی اختصاصیدولتی917305409703/06/1398
1938فارسملیحهعبدالهی25717545721360کارشناسی‌ارشدآموزش پزشکیشغلی اختصاصیدولتی917133208121/11/1399
1939فارسفاطمهعبدشریفی22804598171369دکتریمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیغیردولتی917847030620/03/1398
1940فارسامینعسکری25717586161351کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییفنی مهندسیدولتی917711383521/11/1399
1941فارسعلیرضاعسکری گلستانی23008119871367دکتریکشاورزی هسته‌ایشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)938816470025/12/1399
1942فارسابوذرعفیفی‌پور24321850211358کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیدولتی917319842103/06/1398
1943فارسفاطمهغربی22984469211354کارشناسی‌ارشدآمار ریاضیشغلی اختصاصیدولتی917106543403/06/1398
1944فارسمهدیغضنفری22961016311350کارشناسی‌ارشدمکانزاسیون کشاورزیشغلی اختصاصیهیأت علمی (مربی)917139156525/12/1399
1945فارسجعفرغلام نژاد25715057011346کارشناسی‌ارشدمدیریت دفاعیاداریبازنشسته917710517803/10/1398
1946فارسطاهرهغلامی22955914221362کارشناسی‌ارشدارگونومیشغلی اختصاصیدولتی917706819521/11/1399
1947فارسپروینغیاثی24514574301343کارشناسی‌ارشدماماییشغلی اختصاصیدولتی917701187420/12/1399
1948فارسمجتبیفتاحی44500145451368کارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانشغلی اختصاصیدولتی919739278620/03/1398
1949فارسفرانکفتحی41307195561353کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداریدولتی917105575120/12/1399
1950فارسلیلافراهانی22991036781356کارشناسی‌ارشدعلوم اقتصادیشغلی اختصاصیدولتی917848064130/07/1398
1951فارسفرزادفربود25714341361343کارشناسی‌ارشدترویج و آموزش کشاورزیشغلی اختصاصیهیأت علمی (مربی)913391681325/12/1399
1952فارسابراهیمفرج‌پور25101858711343کارشناسی‌ارشدمهندسی مکانیکشغلی اختصاصیدولتی917313251520/03/1398
1953فارسمحمدابراهیمفرشته22953354691354کارشناسی‌ارشدمدیریت رسانه- پدافند غیرعاملشغلی اختصاصیدولتی917710184130/07/1398
1954فارسرضافرهادی42694682031349کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداریغیردولتی917302225221/11/1399
1955فارسمحمد جوادفرهنگ54898459291363کارشناسی‌ارشدمدیریت مالیمالیدولتی917718762903/10/1398
1956فارسفیروزهفریدان جهرمی12848775311355کارشناسی‌ارشدژنتیکشغلی اختصاصیدولتی917704536920/03/1398
1957فارسحمیدفلاحی24302190771357دکتریدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی917714331620/12/1399
1958فارسبهنازفهام22989121221356کارشناسیپرستاریشغلی اختصاصیدولتی917712381020/12/1399
1959فارسمسعودفیاضی25716516411346کارشناسی‌ارشدعلوم باغبانیشغلی اختصاصیهیأت علمی (مربی)917313399325/12/1399
1960فارسمریمفیروزی22968090301348کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی-پژوهشیدولتی936563999021/11/1399
1961فارسراضیهقاسمی25716913921354کارشناسی‌ارشدکامپیوترفناوری اطلاعاتغیردولتی935921417530/07/1398
1962فارسعنایت الهقاسمی‌راد22952589441347کارشناسی‌ارشدحقوقحقوقیدولتی917303703020/03/1398
1963فارسطیبهقربانی24328412631366کارشناسی‌ارشدMBAاداریغیردولتی917700538421/11/1399
1964فارسرمضانعلیقربانیان45696878571340کارشناسی‌ارشدمدیریت ساختفنی مهندسیبازنشسته912228124721/11/1399
1965فارسفرخ دینقزلی4524152841352دکتریزراعتشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)917108621325/12/1399
1966فارسمعصومهقطعی22910262401350کارشناسی‌ارشدفیزیولوژیشغلی اختصاصیدولتی917704201520/03/1398
1967فارسمحمدقنبرزاده فرد22818615031373کارشناسی‌ارشدمهندسی خودروشغلی اختصاصیغیردولتی916416302421/11/1399
1968فارساسماعیلقنبری18603452391360کارشناسی‌ارشدحسابداریشغلی اختصاصیدولتی916314578120/03/1398
1969فارسغلامرضاقهاری25716595021348دکتریاقلیم‌شناسیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)917306602425/12/1399
1970فارسابوالقاسمقیصری22916838291353دکتریزراعتشغلی اختصاصیدولتی917328968525/12/1399
1971فارسعبدالهکارپرور22960359811345کارشناسی‌ارشداقتصاداداریدولتی917112146503/10/1398
1972فارسمحمدامینکاظمی54898798311362کارشناسی‌ارشدمهندسی برقفنی مهندسیدولتی917100216621/11/1399
1973فارسمحسنکاوه22956167941363کارشناسی‌ارشدمهندسی صنایعشغلی اختصاصیدولتی917537581121/11/1399
1974فارسبیژنکاووسی23902679981347دکتریعلوم باغبانیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)917341349625/12/1399
1975فارسمحمودکدخدا23000069791362کارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانفنی مهندسیدولتی939911257421/11/1399
1976فارسامیدرضاکرمی25300617421370کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری - مدیریتیغیردولتی910674058803/06/1398
1977فارسعلیکرمی64997189201359کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداریدولتی917180240825/12/1399
1978فارسمحسنکریمی23004620011365کارشناسیمهندسی کامپیوترشغلی اختصاصیدولتی917969527220/03/1398
1979فارسربابهکریمی24507354611357کارشناسی‌ارشدمهندسی محیط زیستشغلی اختصاصیدولتی917706489221/11/1399
1980فارسحامدکریمی24316948111352کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداریدولتی917306817725/12/1399
1981فارسعبدالحمیدکریمی22943985641347دکتریتغذیه دامشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)917307274225/12/1399
1982فارسفرزادکریمیان25717556091360کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداریدولتی917429525721/11/1399
1983فارسپرویزکهندل22998791021346کارشناسی‌ارشدحقوقحقوقیدولتی917105637703/10/1398
1984فارسحامدکیهان682983071361کارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتیاداری - مدیریتیغیردولتی917301331203/06/1398
1985فارسوحیدمحصلی22975534471350دکتریشیمی و حاصلخیزی خاکشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)917106833025/12/1399
1986فارسمحسنمحمدنژاد24707133581340کارشناسی‌ارشدمدیریت سیستم‌ها و بهره‌وریاداری - مدیریتیبازنشسته917300087403/06/1398
1987فارسمحمدمحمدی22977718351361کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی917309936803/06/1398
1988فارسحمیدهمحمدی24503627891348دکتریروانشناسیاجتماعیدولتی917387143703/06/1398
1989فارسحمیدرضامحمدی24309010561358دکتریمدیریت دولتیاداریدولتی937315702403/10/1398
1990فارساحمدمحمدی23921719551364کارشناسی‌ارشدکامپیوترفناوری اطلاعاتدولتی917002884021/11/1399
1991فارساردشیرمحمدی35398315411335کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداریدولتی917716151021/11/1399
1992فارسمحمدکاظممحمدی24516482281358دکتریشیمی آلیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)917301471021/11/1399
1993فارسضرغاممحمدی24508372991351دکتریزمین‌شناسیفنی مهندسیهیأت علمی (دانشیار)917303081020/11/1399
1994فارسدادگرمحمدی23907532211343کارشناسی‌ارشداقتصاد کشاورزیشغلی اختصاصیهیأت علمی (مربی)917702547125/12/1399
1995فارسمجیدمحمودی65495391611360دکتریحشره‌شناسیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)917732433225/12/1399
1996فارسحمیدرضامحمودیان‌فر17557134441346کارشناسی‌ارشدعلوم دامیشغلی اختصاصیهیأت علمی (مربی)917316121025/12/1399
1997فارسمعصومهمرادی22968141151350کارشناسی‌ارشدمدیریت بهداشت و درمانشغلی اختصاصیدولتی917304171220/03/1398
1998فارسفریبامرادی اردکانی42316349041349دکتریپزشکی اجتماعیشغلی اختصاصیدولتی917714531320/12/1399
1999فارسغلامعباسمسنن پارس22920827211351کارشناسی‌ارشدآموزش بهداشتشغلی اختصاصیدولتی917300805820/12/1399
2000فارسمریممعصومی غیاث‌آباد25718266971363کارشناسی‌ارشدمشاورهعمومیدولتی917130335123/12/1399
2001فارسندامفتون آزاد57252351355دکتریصنایع غذاییشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)917912275725/12/1399
2002فارسغلام علیمقصودبیگی22951282691340دکتریمدیریت استراتژیمدیریتیدولتی917111244125/12/1399
2003فارسسلمازمقصودی23004712801365کارشناسی‌ارشدپرستاریشغلی اختصاصیدولتی917969205820/12/1399
2004فارسحسنمقیم18171492881348کارشناسی‌ارشدمهندسی منابع طبیعیشغلی اختصاصیدولتی917309989420/03/1398
2005فارسسعیدهمکارم‌نیا67300004811372کارشناسی‌ارشدپرستاریشغلی اختصاصیدولتی990731035821/11/1399
2006فارسسمیهمکارم‌نیا67300004911372کارشناسی‌ارشدپرستاریشغلی اختصاصیدولتی91761617121/11/1399
2007فارسابراهیمممنوعی٢٣٩٠٠٢٦٢٧٣1348دکتریزراعتشغلی اختصاصیدولتی917123791125/12/1399
2008فارسعلی اکبرمنصوری24303812731353کارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیحقوقیدولتی917714438125/12/1399
2009فارسمحمدمهدیمنفرد68395486861359کارشناسی‌ارشدحقوق عمومیحقوقیدولتی917305840825/12/1399
2010فارسکورشمنوچهری22967738851345کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیدولتی917112316730/07/1398
2011فارسمریممهارت22989340371350کارشناسی‌ارشدآموزش پزشکیشغلی اختصاصیدولتی917100850820/12/1399
2012فارسعطامهبودی23711478691352کارشناسی‌ارشدحقوقشغلی اختصاصیدولتی917606352303/10/1398
2013فارسصادقمهدوی‌نیا25297426011360کارشناسی‌ارشدمدیریت بهداشتی درمانیشغلی اختصاصیدولتی917730709321/11/1399
2014فارسمهدیمهران‌پور22982213911359کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی917710136520/03/1398
2015فارسغلامرضامهرنوش24911113141348کارشناسی‌ارشدمهندسی برقفنی مهندسیدولتی917303821921/11/1399
2016فارسسعیدموثقی25493200261361کارشناسی‌ارشدمهندسی برقفنی مهندسیدولتی917700048321/11/1399
2017فارسسیدکاظمموسوی22975246681353کارشناسی‌ارشدمهندسی آبخیزداریشغلی اختصاصیدولتی933911267720/03/1398
2018فارسسید احمدموسوی23006309661364کارشناسی‌ارشدمهندسی برقفنی مهندسیدولتی917703489121/11/1399
2019فارسزهراموسوی18290862431352کارشناسی‌ارشدآموزش پزشکیشغلی اختصاصیدولتی917701432520/12/1399
2020فارسمهدیمومن6518678271359کارشناسی‌ارشدمهندسی برقفنی مهندسیدولتی917715943725/12/1399
2021فارسحمیدرضامومنی22975278881349کارشناسی‌ارشدادبیات نمایشیشغلی اختصاصیدولتی912300218403/10/1398
2022فارسسیدعلیرضامومنی23720253171361دکتریدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی917705332021/11/1399
2023فارستورجموید35007741561339کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیدولتی917313949820/03/1398
2024فارسعلیرضامویدفرد35201557531351دکتریدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی917771232121/11/1399
2025فارسحسنمیار نعمتی62798905891355دکتریمهندسی برقفنی مهندسیهیأت علمی (استادیار)912202472420/11/1399
2026فارسسیدجوادنادری23011200821364کارشناسی‌ارشدمهندسی برقفنی مهندسیدولتی937346928825/12/1399
2027فارسمحمدحسننجاتی22914145931333کارشناسی‌ارشدزمین‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی917316273921/11/1399
2028فارسحجت الهنجفی54898568231359کارشناسی‌ارشدپرستاریشغلی اختصاصیدولتی917717017803/06/1398
2029فارسمهدینجیمی65598596911359کارشناسی‌ارشدشیمی کاربردیشغلی اختصاصیغیردولتی917337575921/11/1399
2030فارسمحمدنخعی29913553281339دکتریزمین‌شناسیفنی مهندسیهیأت علمی (استاد)912620338220/11/1399
2031فارسالههندیمی22918701651361کارشناسی‌ارشدمدیریت منابع انسانیاداری- مدیریتیدولتی917313497821/11/1399
2032فارسنرجس الساداتنسبی22977387061360دکتریمدیریت منابع انسانیمدیریتیدولتی917138029520/12/1399
2033فارسصالحنصیری24315606271355کارشناسی‌ارشدبهداشت حرفه‌ایشغلی اختصاصیدولتی917123783820/12/1399
2034فارسمریمنظری22915064551362کارشناسی‌ارشدمدیریت فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی917304527320/12/1399
2035فارسلیلانظری25101579731355دکتریاصلاح نباتاتشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)917328495725/12/1399
2036فارسمحمدحسننعمت‌الهی69898311201342کارشناسی‌ارشدفلسفه تعلیم و تربیتآموزشی-پژوهشیبازنشسته917311192921/11/1399
2037فارسنسیمنعمت‌الهی22980226821358کارشناسی‌ارشدشیمی فیزیکشغلی اختصاصیغیردولتی917300171021/11/1399
2038فارسمهردادنگهبان51396801651347کارشناسی‌ارشدمدیریت مناطق بیابانیشغلی اختصاصیدولتی917717938820/03/1398
2039فارسمحمدرضانگهدارصابر22952003341345دکتریجنگلداریشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)917711847725/12/1399
2040فارسحجت الهنوائی23900857411354کارشناسی‌ارشدحوزهعمومیدولتی917337688920/12/1399
2041فارسمحمدنوروزی23726348281367کارشناسی‌ارشدفلسفه تعلیم و تربیتآموزشی-پژوهشیدولتی919039626421/11/1399
2042فارسشیوانیاکان22953893641356کارشناسی‌ارشدروانشناسی تربیتیشغلی اختصاصیدولتی917310422930/07/1398
2043فارسمریمنیاکان22962397141359کارشناسی‌ارشدپرستاریشغلی اختصاصیدولتی917304213520/12/1399
2044فارساردواننیک‌نام23912372431348کارشناسی‌ارشدمهندسی محیط زیستفنی مهندسیدولتی917322012221/11/1399
2045فارسمحمدهادی کارگر24709596321360کارشناسی‌ارشدعلوم اجتماعیشغلی اختصاصیدولتی917191046403/06/1398
2046فارسصادقهاشم‌پور بختیاری22963770761363کارشناسی‌ارشدجغرافیا برنامه‌ریزی شهریشغلی اختصاصیدولتی936287875325/12/1399
2047فارسمهدیهاشم‌پور صادقیان22977348831360دکتریدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی917115697321/11/1399
2048فارسسید فتح الدینهاشمی65597676121342کارشناسیمدیریت صنعتیشغلی اختصاصیغیردولتی917114084621/11/1399
2049فارسلادن ساداتهمایون سیرت22917865471354کارشناسی‌ارشدآموزش پزشکیشغلی اختصاصیدولتی917307087620/12/1399
2050فارسعلیرضاهمایون‌خواه22952195231346کارشناسی‌ارشدمهندسی آبخیزداریشغلی اختصاصیدولتی917714065720/03/1398
2051فارساکبرهمتی24114107001344دکتریخاکشناسیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)917751074725/12/1399
2052فارسمیتراوندا23901122181358دکتریاصلاح نباتاتشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)917310259325/12/1399
2053فارسمحسنیاسایی25716679631349دکتریگیاهپزشکیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)917111130525/12/1399
2054قزوینمحمدآذری ویائی26595133411341کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی912381131108/10/1398
2055قزوینفخرالدینآزاد شهرکی46226514161361کارشناسی‌ارشدعمران - آبشغلی اختصاصیدولتی913285876804/02/1398
2056قزوینداریوشآقا زاده43228742071354کارشناسی‌ارشدبرنامه ریزی شهریشغلی اختصاصیدولتی912784097808/10/1398
2057قزوینپریسااحمدپور59498587511357کارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانشغلی اختصاصیدولتی912582278908/10/1398
2058قزوینمهرنوشاحمدی667002211354دکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی912381401725/12/1399
2059قزوینولی الهاصلانی لیائی50993991931353کارشناسی‌ارشدمهندسی صنایع - سیستم و بهره‌وریاداری - مدیریتیغیر‌دولتی912281995608/10/1398
2060قزوینبیت الهاکبری مقدم56996914561348دکتریاقتصادمالیغیر‌دولتی912570193404/02/1398
2061قزوینداودامامزاده43227779531347دکتریمدیریت منابع انسانیاداری - مدیریتیدولتی912181211404/02/1398
2062قزوینزهرابابا50991369741353کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی912582669815/09/1399
2063قزوینمارالباقری43223968361364کارشناسی‌ارشدحقوق - حقوق خصوصیحقوقیدولتی912481814808/10/1398
2064قزوینوحیدبغدادی50892182011349کارشناسی‌ارشدحسابداریحسابداریدولتی912282600704/02/1398
2065قزوینعزیزبن سعید18184077441343کارشناسی‌ارشدبرنامه‌ریزی شهریشغلی اختصاصیدولتی912786448008/10/1398
2066قزوینعلیرضابندعلی59094435421349کارشناسی‌ارشدحقوقحقوقیدولتی912382284804/02/1398
2067قزوینوحیدپایروند43222062471358کارشناسی‌ارشدمنابع طبیعیشغلی اختصاصیدولتی912182461425/12/1399
2068قزوینطاهرهپرهیزکاری43234411771353کارشناسی‌ارشدمهندسی محیط زیست، آب و فاضلابشغلی اختصاصیغیردولتی912783915915/09/1399
2069قزوینمحمدصادقپیروی12197081271349کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری- مدیریتیدولتی912582244115/09/1399
2070قزوینمهدیتاج‌آبادی43222982731363دکتریزمین‌شناسی- آب‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی919217863715/09/1399
2071قزوینمهردادتائبی4527708821348دکتریپزشک- حقوق و قوانین پزشکیشغلی اختصاصیدولتی912105548115/09/1399
2072قزوینمهدیتقی زاده43245863651366دکتریانرژی و بهره‌وریشغلی اختصاصیغیر‌دولتی919388481804/02/1398
2073قزوینربابهتقی‌پور43229281961358کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری- مدیریتیدولتی912783804115/09/1399
2074قزوینداریوشثاقب اهری‌زاد43220839781350کارشناسی‌ارشدمهندسی کشاورزیکشاورزیدولتی912281371008/10/1398
2075قزوینسید حسینثانی قوامی43207449181355کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیاداری - مدیریتیدولتی912787057608/10/1398
2076قزوینفاطمهجباریان43227634641346کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی912381527408/10/1398
2077قزویندلارامجعفری کلسفروشی26594119641359کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیاداری - مدیریتیدولتی911721647408/10/1398
2078قزوینحسینجهاندیده43229012041357کارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی912281450308/10/1398
2079قزوینابوالفضلحاجی شعبانها43229004961357کارشناسی‌ارشدمکانیکشغلی اختصاصیدولتی912581191308/10/1398
2080قزوینعلیحبیبی577819821356دکتریپزشکیپزشکیدولتی912836897715/09/1399
2081قزوینگرانازحسن‌نایبی43233290471362کارشناسی‌ارشدانگل‌شناسی پزشکیپزشکیدولتی912682506925/12/1399
2082قزوینمارالحسین خانی50895089091352کارشناسی‌ارشدشیمیشغلی اختصاصیدولتی912581267008/10/1398
2083قزوینسید محمدکریمحسینی47228867841344کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - مالیمالیدولتی912182435104/02/1398
2084قزوینفریده‌الساداتحسینی43235186411360کارشناسی‌ارشدروانشناسی عمومیشغلی اختصاصیدولتی919281044215/09/1399
2085قزوینسیدسعیدحسینی‌فر3214898371351کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مدیریت تحولاداری- مدیریتیدولتی912581142015/09/1399
2086قزوینزینبحصاری‌جانی43243075471364کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیاداری- مدیریتیدولتی912787534515/09/1399
2087قزوینناصرحمیدی61596930691344دکتریمدیریت صنعتی- سیستم‌ها و روش‌هاشغلی- تخصصیغیردولتی912182613204/02/1398
2088قزوینسعیدحوائج18610761501344کارشناسی‌ارشدحسابداریاداری- مدیریتیدولتی916651942015/09/1399
2089قزوینمنوچهرحیاتی43234106891351کارشناسی‌ارشدآمار- اجتماعی اقتصادیشغلی اختصاصیدولتی912182477808/10/1398
2090قزوینعلیرضاخاکپور4511898511356دکتریمدیریت - تحقیق در عملیاتاداری- مدیریتیغیردولتی912581108008/10/1398
2091قزوینداودخدادادی قلعه‌سلیمی63398810091358دکتریمدیریت منابع انسانیاداری- مدیریتیدولتی912568361425/12/1399
2092قزوینجمشیدخدایاری43910745161346دکتریمدیریت دولتی- منابع انسانیاداری - مدیریتیدولتی912681915008/10/1398
2093قزوینسعیدهخضیر19300780131351کارشناسی‌ارشدمهندسی عمران محیط زیستآموزشی - پژوهشیدولتی912581324008/10/1398
2094قزوینمحمدخطیری580469921357دکتریحسابداریمالیغیردولتی912281006808/10/1398
2095قزوینصفرخلج6103854971354کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری- مدیریتیدولتی912182782515/09/1399
2096قزوینمعصومهخلفی656755681359کارشناسی‌ارشدمحیط زیست- ارزیابی آمایش سرزمینشغلی اختصاصیدولتی912182641015/09/1399
2097قزوینلیلاخلوصی3220898081357دکتریمتخصص پزشکی قانونیشغلی اختصاصیدولتی912240137815/09/1399
2098قزوینفاطمهخمسه43239689141354کارشناسی‌ارشدمدیریت و برنامه‌ریزی توسعهاداری- مدیریتیدولتی912582196308/10/1398
2099قزوینفراسخواجوی17544044481360کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری- مدیریتیدولتی916311528215/09/1399
2100قزوینعلیدوستی43207172111352کارشناسی‌ارشدعلوم سیاسیاداری- اجتماعیدولتی912281662015/09/1399
2101قزوینعلیدولتی43917633461361کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری- مدیریتیدولتی912784434815/09/1399
2102قزوینالههرافعی4323398761349کارشناسی‌ارشدعلوم تربیتی - مدیریت آموزشیآموزشی - پژوهشیغیردولتی912282697908/10/1398
2103قزوینحسینراهیمی50995776361363کارشناسی‌ارشدمدیریت استراتژیکاداری- مدیریتیدولتی911342084415/09/1399
2104قزوینمحمدرجبیون55998404411347کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری- مدیریتیدولتی912787698515/09/1399
2105قزوینعلیرحمانی43913221291352کارشناسی‌ارشدعلوم اقتصادیمالیدولتی912381232908/10/1398
2106قزویننیمارحمانی43914001461362دکتریمدیریت بازرگانی-استراتژیکاداری- مدیریتیدولتی912786429715/09/1399
2107قزوینمحمدرضارحمانی543151071352کارشناسی‌ارشدفقه و مبانی حقوق اسلامیاداری- مدیریتیدولتی912282886315/09/1399
2108قزوینمحمد علیرحیمی50997858321346کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیمالیدولتی912682157408/10/1398
2109قزوینشاهرخرحیمی26905774531348کارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتی- تولیدفنی- مهندسیدولتی912781929415/09/1399
2110قزوینعلیرضارستافر43229363011358کارشناسی‌ارشدفقه و مبانی حقوق اسلامیفرهنگی- اجتماعیدولتی910208173815/09/1399
2111قزوینغفاررمضانی26910024971355کارشناسی‌ارشدروانشناسی عمومیشغلی اختصاصیدولتی912582284808/10/1398
2112قزوینفرشتهزهرایی43234168911351دکتریالهیات- تاریخ و تمدن ملل اسلامیفرهنگی- اجتماعیدولتی912281755815/09/1399
2113قزوینفهیمهزهرایی43235253461360کارشناسی‌ارشدالهیات- تاریخ و تمدن ملل اسلامیفرهنگی- اجتماعیدولتی912880943115/09/1399
2114قزوینحمیدرضاسامانی پور48990939421359کارشناسی‌ارشدآمار نظریشغلی اختصاصیدولتی912204482204/02/1398
2115قزوینعفتسبزیکار43243289271365کارشناسی‌ارشدخون‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی912882075308/10/1398
2116قزوینسانازستوده640518461354کارشناسی‌ارشدمدیریت برنامه‌ریزی توسعهشغلی اختصاصیدولتی912382643608/10/1398
2117قزوینمحمد حسینسلیمانی58095547331337دکتریزبان و ادبیات فارسیشغلی و تخصصیدولتی912381161904/02/1398
2118قزوینمحمدحسینشیرعلی43227689381347کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی912682590004/02/1398
2119قزوینمحمدرضاشیری شاهسوار13775812921363دکتریتغذیهشغلی اختصاصیدولتی914301697008/10/1398
2120قزوینهادیصادق دقیقی628371171359کارشناسی‌ارشدمهندسی توسعه روستاییاداری - مدیریتیدولتی912381138808/10/1398
2121قزوینسیروسصارمی55792224161352کارشناسی‌ارشدمهندسی کشاورزی- اکولوژیشغلی اختصاصیدولتی912327816025/12/1399
2122قزوینسیداحسانصحافی‌ها43222455281360کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مدیریت مالی و دولتیاداری- مدیریتیدولتی912681884915/09/1399
2123قزوینمهدیطاهرخانی43233950781349کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مدیریت مالی و دولتیاداری- مدیریتیدولتی912581742615/09/1399
2124قزوینعلیطاهری43234417971354کارشناسی‌ارشدحقوق جزا و جرم‌شناسیاداری- مدیریتیدولتی912762761015/09/1399
2125قزوینغلامرضاعابدینی44109239861349کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیشغلی- تخصصیغیردولتی912581070104/02/1398
2126قزوینعلیعابدینی فر43229125081358کارشناسی‌ارشدعلوم اجتماعیمدیریت - اجتماعیدولتی912382980608/10/1398
2127قزویننعمت‌الهعالیمنش42194244901344کارشناسی‌ارشدآمارشغلی اختصاصیدولتی912481650525/12/1399
2128قزوینسعیدعباسی43102011721368کارشناسی‌ارشدتربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشیاداری و شغلیدولتی912481814008/10/1398
2129قزویناسماعیلعبدالعلی49103224261355کارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتیاداری - مدیریتیدولتی912582284204/02/1398
2130قزوینمحمدعظیمی43902314641354کارشناسی‌ارشدمدیریت - فناوری اطلاعاتیفناوری اطلاعاتیدولتی912788908808/10/1398
2131قزوینمیتراعقیلی523585181348کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتیدولتی912282242208/10/1398
2132قزوینسید محمودعلائی58099473011361کارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانشغلی اختصاصیدولتی912281047704/02/1398
2133قزوینفاطمهعلی محمدی43243243441365کارشناسی‌ارشدهماتولوژیشغلی اختصاصیدولتی919184316108/10/1398
2134قزوینلالهعلی محمدی22792158021351کارشناسی‌ارشدمیکرو بیولوژیشغلی اختصاصیدولتی912787079608/10/1398
2135قزوینمحمدعلی نیا43233768121348کارشناسی‌ارشدحقوقحقوقیدولتی912481650508/10/1398
2136قزوینمجیدفتحی زهرایی535432541350فوق دکتریمهندس صنایعمدیریتغیردولتی912182502204/02/1398
2137قزویناحمدفتحی‌زاده55998477991351کارشناسی‌ارشدریاضی کاربردیشغلی اختصاصیدولتی1912881065125/12/1399
2138قزوینمجیدفرجی پور582911561357کارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانشغلی اختصاصیدولتی912381026508/10/1398
2139قزوینحسینفطری43210381111348کارشناسی‌ارشدفقه و حقوق اسلامیفرهنگی- اجتماعیدولتی912780181315/09/1399
2140قزوینمحمدقاسمی43221151441352کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی912581292008/10/1398
2141قزوینحسینکارگر59099645851364کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتیدولتی-08/10/1398
2142قزوینمنصورکاکاوند43221339671354کارشناسی‌ارشدشیمیشغلی اختصاصیدولتی912581426715/09/1399
2143قزوینمریمکاکاوند میرزایی43234828251359دکتریمهندسی برقشغلی اختصاصیدولتی912381125704/02/1398
2144قزوینشیماکبیری43230489201362کارشناسی‌ارشدسازه‌های آبیشغلی اختصاصیدولتی912181974008/10/1398
2145قزوینحسینکرمی کشمرزی55994638181354کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیاداری- مدیریتیدولتی912581837815/09/1399
2146قزوینمالککیاحیرتی38925000221349کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- تطبیقی و توسعهاداری- مدیریتیدولتی912382454215/09/1399
2147قزوینپورانگورانی48975178501352کارشناسی‌ارشدمدیریت کارآفرینیآموزشی - پژوهشیدولتی912784539708/10/1398
2148قزوینمحمدمحجوب25949077741360دکتریمهندسی شیمیفنی - مهندسیدولتی911136092115/09/1399
2149قزوینجوادمحمدخانی55999540991365کارشناسی‌ارشدنرم‌افزار کامپیوترفنی- مهندسیدولتی935890001815/09/1399
2150قزوینحمزهمحمدی53885885721350دکتریحقوق عمومیحقوقیغیردولتی912381869604/02/1398
2151قزوینامیرمحمدی‌ها43243432171365کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری- مدیریتیدولتی912581142925/12/1399
2152قزوینمریممدرسی6023446701355دکتریپزشکیپزشکیدولتی912780127825/12/1399
2153قزوینافسانهمرادی43222595531360کارشناسی‌ارشدبیوتکنولوژیشغلی اختصاصیدولتی912783011408/10/1398
2154قزوینخضرمراقی59095078931349کارشناسی‌ارشدجغرافیای برنامه‌ریزی توریسمشغلی اختصاصیدولتی919694853815/09/1399
2155قزوینسید احمدمرتضوی61598242281348دکتریجامعه‌شناسی فرهنگیعلوم اجتماعیغیردولتی912681714104/02/1398
2156قزوینعلیمشایخ50899210911366کارشناسی‌ارشدریاضیشغلی اختصاصیدولتی912787071108/10/1398
2157قزوینحمیدموسیوند39794543041353کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مدیریت مالی و دولتیاداری- مدیریتیدولتی912783157815/09/1399
2158قزوینافسانهمهدیخانی43220441901345کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری - مدیریتیدولتی912281979308/10/1398
2159قزوینرافعناصری فر44902791591350کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتیدولتی912027113508/10/1398
2160قزوینحمیدرضانجفی53994855241355کارشناسی‌ارشدجغرافیاوبرنامه ریزی شهریشغلی اختصاصیدولتی912441017208/10/1398
2161قزوینمرتضینجفی43239575641351کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی912182180504/02/1398
2162قزوینابوالفضلنجفی43234590251355کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی- مالیاداری- مدیریتیدولتی912143973515/09/1399
2163قزوینمحمدرضانصرآبادی3215168421353دکتریفناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتیدولتی912381139304/02/1398
2164قزویننزهتنوحی43233707251347دکتریزبان و ادبیات فارسی و مترجی زبان انگلیسیاداری - مدیریتیغیردولتی912181391708/10/1398
2165قزوینمحمدنوروزی43222776831361کارشناسی‌ارشدعلوم سیاسیعلوم سیاسیدولتی912382987208/10/1398
2166قزوینالنازنیک سرشت43207914281359کارشناسی‌ارشدعلوم سیاسیعلوم سیاسیدولتی919847432308/10/1398
2167قزوینعلی اکبرواحدی16021932901353کارشناسی‌ارشدحسابداریامور مالی - حسابرسیدولتی912481387204/02/1398
2168قزوینبهزادولیزاده56696783461353دکتریپزشکی قانونیپزشکی قانونیدولتی912182733515/09/1399
2169قزوینزیوربیگمهاشمی50992755591350کارشناسی‌ارشدادبیاتاداری - مدیریتیدولتی912926695808/10/1398
2170قزوینمهدیهدایت‌فر43230685911362کارشناسی‌ارشدفناوری اطلاعات - مدیریت سیستم‌های اطلاعاتیفناوری اطلاعاتیدولتی912785277504/02/1398
2171قزوینمجتبیهمتی43240998041363دکتریمهندسی صنایعاداری - مدیریتیدولتی912785607408/10/1398
2172قزوینهادییوسفلی604230131358کارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی912381608615/09/1399
2173قمنیرالساداتآل احمد3842656501361کارشناسی‌ارشدمدیریت اجرایی ـ مدیریت بازاریابی و صادراتاداری - مدیریتیدولتی919251709626/11/1399
2174قماحمدرضااجتهادی3842828731362کارشناسی‌ارشدمهندسی عمران- مهندسی زلزلهشغلی اختصاصیدولتی9127462434426/11/1399
2175قمعلیرضااحمدی3813590341357دکتریدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی912552056526/11/1399
2176قمعلی‌اکبراستادیان3847990271361کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مالی دولتیاداری - مدیریتیدولتی919452901726/11/1399
2177قمیاسراکبری3837519261359کارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر ـ نرم‌افزارفناوری اطلاعاتدولتی919350640426/11/1399
2178قممحمدایل سعادتمند3765251961365کارشناسی‌ارشدحقوق جزا و جرم‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی912758417226/11/1399
2179قمامیرحسینتوکلی حسینی3836364501352دکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی912551453026/11/1399
2180قمعلیجوان‌شیر28307157051355کارشناسی‌ارشدانگل‌شناسی دامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی912752759826/11/1399
2181قمعلیحسینی3811049071360کارشناسی‌ارشدمهندسی کشاورزی ـ زراعتاداری - مدیریتیغیردولتی912747107626/11/1399
2182قمسیدحسنحسینی3809687701355کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی ـ مدیریت نیروی انسانیاداری - مدیریتیدولتی912351907026/11/1399
2183قمسیدمجتبیحسینی‌فرد22007863011367کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی911196709926/11/1399
2184قمرضارحیمی3827089381352کارشناسی‌ارشدجغرافیا و برنامه‌ریزی شهریاداری - مدیریتیدولتی912759469126/11/1399
2185قممژدهرضایی‌فرد3862159011365کارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر ـ نرم‌افزارفناوری اطلاعاتدولتی912069796526/11/1399
2186قممهدیرفیعی محمدی3812943661348دکتری حرفه‌ایدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی912651762626/11/1399
2187قمسیدمهدیسرکشیک3841613401355دکتریدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی912750523226/11/1399
2188قمسیدمهدیسلیمانی3847120881360کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی912854204426/11/1399
2189قممهدیشایسته12194309511360کارشناسی‌ارشدمهندسی عمران ـ سازهشغلی اختصاصیدولتی912253916126/11/1399
2190قماکرمشمسی3711392011356کارشناسی‌ارشدزیست‌شناسی ـ میکروبیولوژیشغلی اختصاصیدولتی912748801026/11/1399
2191قمسیدمجتبیصحرایی3846714381359کارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیشغلی اختصاصیدولتی912452106326/11/1399
2192قمسیداحمدرضافاطمی3865370211365دکتریبهداشت و بیماری‌های طیورشغلی اختصاصیدولتی912452719726/11/1399
2193قممحمدفلاح اصل3861037391365کارشناسی‌ارشدمهندسی عمران ـ مهندسی زلزلهشغلی اختصاصیدولتی912552869926/11/1399
2194قممحمدجوادقرامحمدی3846086631356کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی ـ بازاریابیاداری - مدیریتیدولتی912753763626/11/1399
2195قمسیدمهدیقریشی3841743881357کارشناسی‌ارشدمديريت دولتي ـ مالی دولتیاداری - مدیریتیدولتی912251076326/11/1399
2196قمزینبکلهر3837830461360کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی ـ تجارت الکترونیکیاداری - مدیریتیدولتی912746406326/11/1399
2197قمرضامحسنی‌والا3811014111360کارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیشغلی اختصاصیدولتی912746038626/11/1399
2198قمحامدمحقق‌زاده5331757981354کارشناسی‌ارشدروانشناسی عمومیاجتماعیغیردولتی912051594926/11/1399
2199قمعباسمحمودآبادی3838614031361کارشناسی‌ارشدمهندسی عمران ـ مهندسی زلزلهشغلی اختصاصیدولتی912553582026/11/1399
2200قمعالمهمعصوم3842040661358کارشناسی‌ارشدمدیریت MBAاداری ـ مدیریتیغیردولتی912751568226/11/1399
2201قممصطفیملائی3810236311356دکتریمدیریت ـ مدیریت رفتار سازمانیاداری - مدیریتیدولتی912552089726/11/1399
2202قمعلیرضانبی‌گل3846135611356کارشناسی‌ارشدمدیریت بازارگانی ـ مدیریت استراتژیکاداری - مدیریتیدولتی912751075326/11/1399
2203کرمانشاهامیرآزادی‌پور32572254151362کارشناسی‌ارشدشبکه‌های کامپیوترفناوری اطلاعاتیدولتی918731260319/11/1399
2204کرمانشاهابراهیمابراهیمی64198818971359کارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی918753455802/10/1398
2205کرمانشاهفرشاداجرائی32574486191359کارشناسی‌ارشدمنابع طبیعیشغلی اختصاصیدولتی911846986116/11/1398
2206کرمانشاهفرامرزاحمدیان‌فر33305927611359دکتریحقوق خصوصیشغلی اختصاصیدولتی918331026802/10/1398
2207کرمانشاهمرزبانادیب‌منش33296374711357دکتریعلوم تربیتیآموزشی و پژوهشیدولتی918839681916/11/1398
2208کرمانشاهمیتراارغوانی32404950311369کارشناسی‌ارشدتکثیر آبزیانشغلی اختصاصیدولتی935344133416/11/1398
2209کرمانشاهرضااکبری زلانی18171108371346کارشناسی‌ارشدمشاوره وراهنماییآموزشی و پژوهشیدولتی918839830416/11/1398
2210کرمانشاهپژمانامیدی32563218791356کارشناسی‌ارشدفناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی918859394402/10/1398
2211کرمانشاهعلیامیرخانی32580820731348کارشناسی‌ارشدتکنولوژی آموزشیآموزشی و پژوهشیدولتی918336362616/11/1398
2212کرمانشاهزهراامیری33413131091361کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیدولتی918831044902/10/1398
2213کرمانشاهفرزادامیری21615840731349دکتریمهندسی صنایعشغلی اختصاصیهیأت علمی918132004816/11/1398
2214کرمانشاهیوسفامیری32567355331354کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری- مدیریتیدولتی918831812216/11/1398
2215کرمانشاهجهانبخشامیری32514699751344کارشناسی‌ارشدتکنولوژی آموزشیآموزشی و پژوهشیهیأت علمی918355615619/11/1399
2216کرمانشاهپرواباتمانی38384663911352کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری- مدیریتیدولتی918924767802/10/1398
2217کرمانشاهرضابیگ رضایی33298841341363دکتریحقوق عمومیعمومیدولتی912098518716/11/1398
2218کرمانشاهجهانگیربیگلری کنگرشاهی49698250511345کارشناسی‌ارشدمحیط زیستشغلی اختصاصیدولتی918339723119/11/1399
2219کرمانشاهفرزانهپورباقر کریمی33413284911362کارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی918858764002/10/1398
2220کرمانشاهجبارپیوسته32577455831347کارشناسی‌ارشدروانشناسی تربیتیشغلی اختصاصیدولتی918888835716/11/1398
2221کرمانشاهیوسفجلیلیان45396414091361کارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیشغلی اختصاصیدولتی918336513402/10/1398
2222کرمانشاهحمیدرضاجلیلیان45396984861359دکتریمدیریت دولتیاداری- مدیریتیهیأت علمی918888105716/11/1398
2223کرمانشاهبی تاحامد32576148371352کارشناسی‌ارشدجامعه شناسیاجتماعیهیأت علمی918831637002/10/1398
2224کرمانشاهبهروزحسینی‌نژاد45396982811356کارشناسی‌ارشدحقوق عمومیحقوقیدولتی918924689602/10/1398
2225کرمانشاهمهدیحمیدی‌کیا49699543311364کارشناسی‌ارشدتکنولوژی آموزشیآموزشی وپژوهشیدولتی918133788416/11/1398
2226کرمانشاهمظفرخالوند33099781091367کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری- مدیریتیدولتی918337499216/11/1398
2227کرمانشاهآزادهخسروتبار32554289391362کارشناسی‌ارشدفناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی912496010516/11/1398
2228کرمانشاهنادرخیر حاتمی32563730701359کارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتیشغلی اختصاصیدولتی918356864819/11/1399
2229کرمانشاهمریمرحمانی32559391431363کارشناسی‌ارشدادبیات فارسیشغلی اختصاصیدولتی918885725402/10/1398
2230کرمانشاهمحمدرحمتی45396963351354کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیدولتی918858114816/11/1398
2231کرمانشاهمحمدباقررحیمی32569949031346کارشناسی‌ارشدفلسفه تعلیم وتربیتآموزشی و پژوهشیدولتی918359050302/10/1398
2232کرمانشاهاسماعیلرضایی32549493661339دکتریحقوق خصوصیحقوقیغیردولتی918131683619/11/1399
2233کرمانشاهعلیرضارضایی64100582921356کارشناسی‌ارشدفقه و مبانی حقوق اسلامیحقوقیدولتی918858336319/11/1399
2234کرمانشاهنادررضایی32511001141343کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری- مدیریتیدولتی918617023102/10/1398
2235کرمانشاهفریدونروندی33795914321344کارشناسی‌ارشدفقه ومبانی حقوق اسلامیآموزشی و پژوهشیدولتی918336919902/10/1398
2236کرمانشاهیوسفزارعی49691035341351کارشناسی‌ارشدعلوم سیاسیروابط عمومی و بین‌المللدولتی918839483302/10/1398
2237کرمانشاهروح الهزمانی33411793131345کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیدولتی918833156702/10/1398
2238کرمانشاهامینسلطانی32403163901369کارشناسی‌ارشدنرم‌افزارفناوری اطلاعاتغیردولتی938191568519/11/1399
2239کرمانشاهکیوانسهرابی‌ثانی32570674021354کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیدولتی918336510902/10/1398
2240کرمانشاهسحرشاه‌گلی3285561211364کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری- مدیریتیدولتی918723863302/10/1398
2241کرمانشاهعظیمشکری49496578791350کارشناسی‌ارشدجامعه شناسیاجتماعیدولتی918830908902/10/1398
2242کرمانشاهدانیالشهرتی32590126801364کارشناسی‌ارشدحقوق و جزاشغلی اختصاصیدولتی919912489219/11/1399
2243کرمانشاهشهرامشیخی‌فر37319993231352کارشناسی‌ارشدتکنولوژی آموزشیآموزشی و پژوهشیدولتی918131590202/10/1398
2244کرمانشاهستارصیادزاده32302241161354کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری- مدیریتیدولتی918888594302/10/1398
2245کرمانشاهشهرامطارمی32570574661353کارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی918356740516/11/1398
2246کرمانشاهعباسعباسی48485617011357کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری- مدیریتیدولتی918856898402/10/1398
2247کرمانشاهیونسعباسی33698289521358دکتریحسابداریمالیهیأت علمی918834591219/11/1399
2248کرمانشاهروح الهعزیزی33401241751354کارشناسی‌ارشدتربیت بدنیشغلی اختصاصیدولتی918830492516/11/1398
2249کرمانشاهشهرامعلی‌آبادی33698214781355دکتریروانشناسی تربیتیشغلی اختصاصیدولتی918683580916/11/1398
2250کرمانشاهفریدهعلیخانی32419265911353کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری- مدیریتیدولتی918919728002/10/1398
2251کرمانشاهعلی اکبرعلیئی33193889241360کارشناسی‌ارشدجغرافیای سیاسیشغلی اختصاصیدولتی912833209602/10/1398
2252کرمانشاهرضاعمران‌پور33295010221354کارشناسی‌ارشدمدیریت استراتژیکاداری - مدیریتیدولتی918834130019/11/1399
2253کرمانشاهزهرافتاحی32580026911361کارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی918925098502/10/1398
2254کرمانشاهمحمدالفتی468173011346کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیدولتی918470242202/10/1398
2255کرمانشاهجلالالفتی33201909701356دکتریمدیریت دولتیاداری-‌ مدیریتیدولتی918834055619/11/1399
2256کرمانشاهوحیدفروتن33412190801356کارشناسی‌ارشدکشاورزیشغلی اختصاصیدولتی918833152616/11/1398
2257کرمانشاهفهیمهفلاح32530885881345کارشناسی‌ارشدسیستماتیک گیاهیشغلی اختصاصیدولتی918831980616/11/1398
2258کرمانشاهژیلاقزوینه49691799641355دکتریجامعه شناسیاجتماعیهیأت علمی918386223502/10/1398
2259کرمانشاهموسیقندی33411271941351کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری- مدیریتیدولتی918832314302/10/1398
2260کرمانشاهتورجکریم‌نیا33292245091358کارشناسی‌ارشدحقوق وجزاشغلی اختصاصیدولتی918834515502/10/1398
2261کرمانشاههوشیارکریمی32513137111353کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری- مدیریتیدولتی918856938916/11/1398
2262کرمانشاهمهدیکهریزی32574676131359دکتریعمران- سازهشغلی اختصاصیدولتی918830672802/10/1398
2263کرمانشاهامیدعلیکهریزی32531755371356کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری- مدیریتیهیأت علمی918330347516/11/1398
2264کرمانشاهیحییگلی33699508121365دکتریعلوم اقتصادیمالیدولتی918834766016/11/1398
2265کرمانشاهعلیمحبی32535511991349کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری- مدیریتیدولتی918832672002/10/1398
2266کرمانشاهمحمدنادرمحمدی33593103911352کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری- مدیریتیهیأت علمی918833572416/11/1398
2267کرمانشاهجوادمحمدی33694418881353کارشناسی‌ارشدحقوقحقوقیدولتی918857621416/11/1398
2268کرمانشاهنوذرمحمدی32525178411348کارشناسی‌ارشدحقوق وجزاشغلی اختصاصیدولتی918132130516/11/1398
2269کرمانشاهحسنمرادی49697555821359کارشناسی‌ارشدحقوق وجزاشغلی اختصاصیدولتی918337784416/11/1398
2270کرمانشاهحسینمرادیان49600002111368دکتریروانشناسی بالینیشغلی اختصاصیدولتی912361490902/10/1398
2271کرمانشاهتیمورملکی32545214551341کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری- مدیریتیغیردولتی918833147119/11/1399
2272کرمانشاهسوزان‌الساداتمنصوری33089090301343کارشناسی‌ارشدروانشناسیاجتماعیدولتی918138217002/10/1398
2273کرمانشاهسیدسهرابموسوی32517091611352کارشناسی‌ارشدتکنولوژی آموزشیآموزشی و پژوهشیدولتی918715664602/10/1398
2274کرمانشاهعلیرضامومن صفائی17534474881342کارشناسی‌ارشدعلوم سیاسیروابط عمومی و بین‌المللدولتی918567869402/10/1398
2275کرمانشاهلیداناصری32557937061355کارشناسی‌ارشدنرم‌افزارفناوری اطلاعاتدولتی918356716319/11/1399
2276کرمانشاهعلینجفی42084105151349کارشناسی‌ارشدعلوم اقتصادیاداری- مدیریتیدولتی918358550216/11/1398
2277کرمانشاهمحمدرضانقدی33693210841349کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری- مدیریتیدولتی912497896102/10/1398
2278کرمانشاهمحمودرضاهاشمی بیستونی49698303201351دکتریبرنامه‌ریزی شهریشغلی اختصاصیدولتی918830205002/10/1398
2279کرمانشاهساجدهواعظ‌زاده44906997001356کارشناسی‌ارشدجامعه‌شناسیاجتماعیهیأت علمی918932285602/10/1398
2280کرمانشاهرحمت الهولدبیگی33202640011356دکتریادبیات فارسیشغلی اختصاصیدولتی912708257316/11/1398
2281کرمانشاهرضایارویسی33405206311339دکتریمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیهیأت علمی918831428816/11/1398
2282کرمانشاهعبدالرضایاری32521927641350کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری- مدیریتیدولتی918389259002/10/1398
2283کرمانشاهاقبالیاوری33593118921346کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری- مدیریتیدولتی918330475216/11/1398
2284لرستانابراهیمآذرینوند48598263901359کارشناسی‌ارشدمشاوره و راهنماییفرهنگیدولتی916867763108/12/1398
2285لرستانلیلاآرغا52899607321365دکتریعلوم اقتصادی - توسعه و برنامه‌ریزیاداری - مدیریتیدولتی910654020608/05/1398
2286لرستانحمیدآسایش6519712091363دکتریاقتصاد- اقتصادپولی و انرژیاداری - مدیریتیهیأت علمی (استادیار)910070378208/05/1398
2287لرستاناشرفاسدی‌فرد40706855961354کارشناسی‌ارشدپژوهشگر علوم اجتماعیاجتماعیدولتی916367015916/07/1399
2288لرستانحسناسماعیل‌زاده41897899761354دکتریجامعه شناسیاجتماعیدولتی916397083608/05/1398
2289لرستانبهروزاعتصامی40726334291358کارشناسی‌ارشدبیوشیمیاداري- مديريتيدولتی916361517616/07/1399
2290لرستانمصطفیامانی‌پور18409048441344کارشناسی‌ارشدحقوق جزا و جرم‌شناسیحقوقیدولتی916691963508/05/1398
2291لرستانامیدامیدی شاه آباد22979206871355دکتریجغرافیا- برنامه‌ریزی روستاییاداري- مديريتيدولتی912489180708/12/1398
2292لرستانمرادامیدی میرزایی41892563071351کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیآموزشی و پژوهشیدولتی916360011616/07/1399
2293لرستانفرهادامیری41889247211355کارشناسی‌ارشدعلوم اقتصادیاداری - مدیریتیدولتی916663023108/05/1398
2294لرستانزهراامینی فارسانی46798262661364دکتریآمارآموزشی و پژوهشیهیأت علمی (استادیار)916562380808/05/1398
2295لرستانلیلابابایی‌راد40723344311357کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیدولتی916549369016/07/1399
2296لرستانمهریبهاروندی40711781911352کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - منابع انسانیاداری - مدیریتیدولتی916360330708/05/1398
2297لرستانولیبهرامی48594511711362دکتریجامعه‌شناسی مسائل ایراناجتماعیدولتی916859216908/12/1398
2298لرستانسجادبوالحسنی42197736731364کارشناسی‌ارشدکامپیوتر - مهندسی نرم‌افزارفناوری اطلاعاتدولتی916718006008/05/1398
2299لرستانفریدهبیرانوند40714147231341کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - منابع انسانیاداري- مديريتيدولتی916361985208/12/1398
2300لرستانامینبیرانوند61299614131364کارشناسی‌ارشدمهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره‌وریفنی و مهندسیدولتی919725609108/12/1398
2301لرستانحسینتوپچی59297937781360کارشناسی‌ارشدروانشناسی بالینیفرهنگیدولتی916161182908/12/1398
2302لرستانحسنجعفری40708447831351دکتریمدیریت آموزشیاداری - مدیریتیدولتی916369151008/05/1398
2303لرستانسعیدجمشیدی منفرد40714954311348دکتریمدیریت بازرگانیاداری - مدیریتیدولتی916161135208/05/1398
2304لرستانسمانهحسن‌پور40727368481362دکتریعلوم اقتصادیمالیدولتی916161259608/12/1398
2305لرستانمحمدحکاک8293135911342دکتریمدیریت سیاست‌گذاریاداری - مدیریتیهیأت علمی (دانشیار)912259972708/05/1398
2306لرستانالهامحیدری40733340851366کارشناسی‌ارشدمهندسی نرم‌افزارفناوری اطلاعاتغیردولتی916709600408/12/1398
2307لرستانمحمودخرم‌آبادی61396770171349کارشناسی‌ارشدفلسفه و کلام اسلامیآموزشی و پژوهشیدولتی916369991808/05/1398
2308لرستانمهدیخرم‌آبادی41891869291356دکتریحسابداریمالیهیأت علمی (استادیار)916661412108/05/1398
2309لرستانعلیرضاخرمی40723386991357کارشناسی‌ارشدمهندسی عمران- سازه‌های هیدرولیکیفنی و مهندسیدولتی916161254808/12/1398
2310لرستانبیژندالوند40719433611349کارشناسی‌ارشدکامپیوتر - مهندسی نرم‌افزارفناوری اطلاعاتدولتی916367362308/05/1398
2311لرستانحمیددالوند40718402931358کارشناسی‌ارشدتربیت بدنیفرهنگیدولتی916867559008/12/1398
2312لرستانمحمدجعفررحیمی4072438531361کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیآموزشی و پژوهشیدولتی916720818816/07/1399
2313لرستانکیانوشرستمی41996241041347دکتریروزنامه‌نگاریروابط عمومی و بین‌المللبازنشسته912350366508/05/1398
2314لرستانرجبرشیدی59295425891343دکتریبهداشت حرفه‌ایاجتماعیهیأت علمی (دانشیار)916661697108/05/1398
2315لرستانمحسنرشیدی‌باغی41899328921367دکتریحسابداریمالیهیأت علمی (استادیار)916745346108/05/1398
2316لرستانامیررضاپناه42722207281348کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی916661170108/05/1398
2317لرستانمرجانرضایی48598983111365کارشناسی‌ارشدعلوم تربیتیآموزشی و پژوهشیدولتی916708038016/07/1399
2318لرستانحمیدرضارضائیان40706889781354کارشناسی‌ارشدمهندسی انرژیعمراندولتی916367491216/07/1399
2319لرستاناحمدرضوان‌دوست40723574131358دکتریزبان و ادبیات فارسیفرهنگیدولتی916369098708/05/1398
2320لرستانسعیدرومانی40723804151359دکتریعلوم تربیتی - برنامه‌‌ریزی درسیاجتماعیهیأت علمی (مربی)916697266408/05/1398
2321لرستانمجتبیرومانی40707051041357کارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی912893414608/12/1398
2322لرستانعلیسالاروند42186438651359کارشناسی‌ارشدآلودگی‌های محیط‌زیستاداری - مدیریتیدولتی916869162808/05/1398
2323لرستانعلیسبزوار41894337211349کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتدولتی916667838608/12/1398
2324لرستانکریمسپهوند40719768691352کارشناسی‌ارشدآمارآماردولتی916159347108/12/1398
2325لرستانمسعودسعادت‌مهر40717165251352دکتریاقتصاد پولیاداری - مدیریتیهیأت علمی (استادیار)939791598708/05/1398
2326لرستانعلیسوری40707924491360کارشناسی‌ارشدپزشک عمومیاداري- مديريتيدولتی916161248716/07/1399
2327لرستانعلیسیف‌اللهی41988184111352کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی916360477908/05/1398
2328لرستانمهیارصادقی40725990851367دکتریجامعه‌شناسی فرهنگیاجتماعیدولتی990201582008/05/1398
2329لرستانعلیرضاصفدری32552047631345کارشناسی‌ارشدمهندسی کشاورزی- توسعه روستاییآموزشی و پژوهشیدولتی916367091508/05/1398
2330لرستانعبدالهطاری52899457251361کارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانعمراندولتی916659059216/07/1399
2331لرستانیونسطاهرزاده41895486691353کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتدولتی916750774908/12/1398
2332لرستانمسعودطاهری‌نیا41890352541351دکتریحسابداریمالیهیأت علمی (استادیار)916367003108/05/1398
2333لرستانحمیدعادل سخن40706689421349کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی وپژوهشیدولتی916669159708/12/1398
2334لرستانعباسعباس مدهنی59294538291354کارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم‌شناسیحقوقیدولتی916361017908/12/1398
2335لرستاناحمد رضاعباسی59294021591356کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیدولتی916661685116/07/1399
2336لرستانشجاععربان61398218351349دکتریروانشناسیاجتماعیهیأت علمی (استادیار)916367364308/05/1398
2337لرستانمجتبیعلیزاده41897857551362دکتریکامپیوتر- امنیت شبکهفناوری اطلاعاتهیأت علمی (استادیار)912061819908/12/1398
2338لرستانعلیفتح‌الهی42081058361339دکتریالهیأت و معارف اسلامی- ادیان و عرفانفرهنگیهیأت علمی (دانشیار)916661548408/05/1398
2339لرستانشاهدختفتحی بیرانوند40702827011349کارشناسی‌ارشدعلوم تربیتیآموزشی و پژوهشیدولتی916663183716/07/1399
2340لرستانامینالفتی40733189341365دکتریعمران - مدیریت ساختآموزشی و پژوهشیهیأت علمی (مربی)916661121008/05/1398
2341لرستانزهرافرنیا40702751851345کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیدولتی916398159316/07/1399
2342لرستانآرشفره‌وشی40724753001362کارشناسی‌ارشدمکاترونیکآموزشی و پژوهشیغیردولتی912835829008/05/1398
2343لرستانفرج‌‌الهفلاح‌پوری48595761871348کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیمالیدولتی916667492016/07/1399
2344لرستانحسینفلاحی‌اصل52896245381343دکتریفلسفه کلام فقه و اصولآموزشی و پژوهشیهیأت علمی (استادیار)916367186608/05/1398
2345لرستانمحمدرضافیضیان42085105111348کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - منابع انسانیاداری - مدیریتدولتی916161147008/12/1398
2346لرستانرضافیضی‌نژاد45598335591352کارشناسی‌ارشدحقوق جزاحقوقیدولتی916398545108/05/1398
2347لرستانامینالقاصی‌مهر61397303411358کارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی916398857008/12/1398
2348لرستاناحمدقبادی‌الوار42090337581356دکتریمدیریت منابع انسانیاداری - مدیریتیهیأت علمی (استادیار)916361082008/05/1398
2349لرستانعزت الهقدم‌پور40706693451352دکتریروانشناسی تربیتیاجتماعیهیأت علمی (دانشیار)916367516008/05/1398
2350لرستانحمیدرضاکارگر39307704151353دکتریحقوق - جزا و جرم‌شناسیحقوقیهیأت علمی (مربی)912510030608/05/1398
2351لرستانعبدالکریمکشوری17562441111347دکتریفلسفه و کلام - حکمت متعالیهآموزشی و پژوهشیدولتی916398428308/05/1398
2352لرستانعبدالمجیدکشوری52896208341349کارشناسی‌ارشدحقوق- جزا وجرم شناسیحقوقیدولتی913259900608/12/1398
2353لرستانمژگانکشوری پاپی40728919241363دکتریمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیدولتی916795006808/12/1398
2354لرستانحبیبکنکبود42097006491361دکتریمذاهب اسلامیفرهنگیهیأت علمی (استادیار)910754250808/05/1398
2355لرستاننسرینکوشکی41323627791363کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری- مدیریتدولتی916662648908/12/1398
2356لرستانزینبگودرزی41308870091353کارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی916663493608/12/1398
2357لرستانحامدماسوری40726219781356کارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم‌شناسیحقوقیدولتی916663352808/12/1398
2358لرستانکیانفرمرادی40709558281349کارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی916161034808/05/1398
2359لرستانرضامعبودی38745027751358دکتریاقتصاداداری - مدیریتیهیأت علمی (استادیار)918319249808/05/1398
2360لرستانمحمدرضاملکی‌راد59896588851341کارشناسی‌ارشدفقه و مبانی حقوق اسلامیحقوقیبازنشسته916367703208/05/1398
2361لرستانعبدالمجیدموسوی40706232801349دکتریکامپیوتر- برقفناوری اطلاعاتهیأت علمی (استادیار)916360915208/05/1398
2362لرستانسیدنجم‌الدینموسوی40730033051356دکتریمدیریت بازرگانیاداری - مدیریتیهیأت علمی (دانشیار)916661225908/05/1398
2363لرستانعلیمیر48593739281348کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابیاداری - مدیریتیهیأت علمی (مربی)916361138008/05/1398
2364لرستانفرهادمیرزایی‌راد41894278371344کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - منابع انسانیاداری - مدیریتیدولتی916364365508/05/1398
2365لرستانعباسمیرزایی‌راد41894278291342کارشناسی‌ارشدمهندسی شهرسازیاداری - مدیریتیدولتی916398561616/07/1399
2366لرستانامیرعباسنظری‌زاده40704079441367دکتریمدیریت دولتی - رفتارسازمانیاداری - مدیریتیدولتی912485505908/05/1398
2367لرستانسیدحسیننورالدینی40703807951354کارشناسی‌ارشدآمار- اقتصادی اجتماعیمالیدولتی916398483408/12/1398
2368لرستانجوادنوروزیان علم41896715331359کارشناسی‌ارشداقتصادمالیدولتی916663020508/12/1398
2369لرستانحسینیاراحمدی42187376061355کارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی916162110808/05/1398
2370لرستانزهرایاراحمدی40735168921365کارشناسی‌ارشدمهندسی نرم‌افزارفناوری اطلاعاتهیأت علمی903386097108/12/1398
2371لرستاننادریاقوتیان61398314311354کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتدولتی916661101308/12/1398
2372مازندرانداوودابراهيمي اسبوئي20914433011344کارشناسی‌ارشدمديريت آموزشيآموزشي و پژوهشيدولتي911154166331/06/1398
2373مازندرانبهيارابراهيمي اوريمي32586820621349کارشناسی‌ارشدمديريت دولتيآموزشی و پژوهشیدولتي911356598823/11/1398
2374مازندرانجواداحساني‌مقدم21410392741355کارشناسی‌ارشدعلوم ارتباطاتروابط عمومي و بين‌المللدولتي911100834031/06/1398
2375مازندرانحسناسدي21408245201351كارشناسي‌ارشدمديريت دولتياداري- مديريتدولتي911153156606/05/1399
2376مازندرانمحمدحسيناسدي گرجي20908151751349كارشناسي ارشدمديريت دولتياداري- مديريتدولتي911154097523/11/1398
2377مازندرانحسناسفنديار20628863301351کارشناسی‌ارشدمديريت امور شهريشغلي اختصاصي (فني)دولتي911861740031/06/1398
2378مازندرانجابراسماعيل‌زاده49884580401356دكتريحقوق خصوصيحقوقيدولتي911907430431/06/1398
2379مازندرانصدیقهافشاری58290453031361دکتریروانشناسی بالینیآموزشی و پژوهشیدولتي911924064823/11/1398
2380مازندرانسيدمهديامامي‌منش20633443961360کارشناسی‌ارشدجامعه‌شناسياجتماعيدولتي911114195531/06/1398
2381مازندراناميد اماني21501540721369كارشناسي‌ارشداقتصاداداري- مديريتدولتي911228640406/05/1399
2382مازندراناميراميرنيا21427753731352کارشناسی‌ارشدكارگرداني نمايششغلي اختصاصيدولتي911220246231/06/1398
2383مازندرانابراهيماندرخورا20932023111347كارشناسي‌ارشدروانشناسياداري- مديريتدولتي911124205306/05/1399
2384مازندرانمحمدايلائي‌حاجيكلايي21622063151361كارشناسي‌ارشدمديريت دولتياداري- مديريتدولتي911326647606/05/1399
2385مازندرانزينببني‌شيخ‌‌الاسلامي22005175991362کارشناسی‌ارشدمديريت دولتيآموزشي و پژوهشيدولتی911196827231/06/1398
2386مازندرانحسنبهروزي57998648321354کارشناسی‌ارشدروانشناسي تربيتيآموزشي و پژوهشيدولتي911258067431/06/1398
2387مازندرانمريمپروين21405886811346کارشناسی‌ارشدمديريت اجراييآموزشي و پژوهشيغيردولتي911125146031/06/1398
2388مازندرانمرتضیپریچهره تروجنی9407332421352کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیدولتي911351708123/11/1398
2389مازندراناسماعيلپهلوان50108082261355کارشناسی‌ارشدعلوم ورزشيشغلي اختصاصيدولتي911221420231/06/1398
2390مازندرانحميدرضاتقي زاده20905071011346کارشناسی‌ارشدمديريت اجراييآموزشی و پژوهشیدولتي911151094923/11/1398
2391مازندرانعليجعفري آهنگري21607730501349کارشناسی‌ارشدحقوق جزاحقوقيدولتي911416005831/06/1398
2392مازندرانهاديجعفري‌ ركني58298912391362کارشناسی‌ارشدحسابداريماليدولتي911128938731/06/1398
2393مازندرانسيدزين‌العابدينجلالي21805368951353كارشناسي‌ارشدمديريتاداري- مديريتدولتي911158497606/05/1399
2394مازندرانسيدهاديحسيني كردخيلي695486091359دكتريبرق قدرتشغلي اختصاصيدولتي911154434623/11/1398
2395مازندرانمحمدصادقحميدزاده25955189681341دكتريعلوم تربيتيآموزشي و پژوهشيهيات علمي912551852531/06/1398
2396مازندرانمحمدصادقحميدزاده25955189681341دكتريبرنامه‌ريزي درسيآموزشی و پژوهشیدولتي912551852523/11/1398
2397مازندرانمحدثهحمیدزاده21421916061362کارشناسی‌ارشدزبان و ادبیات فارسیآموزشی و پژوهشیغيردولتي912551852523/11/1398
2398مازندرانمحمدرضاحيدري21614759671343كارشناسي‌ارشدحسابداريماليدولتي911112045106/05/1399
2399مازندرانمرتضيخان محمدي اطاقسرا21412022131346دكتريمديريت بازرگانيآموزشي و پژوهشيدولتي911121049831/06/1398
2400مازندرانياسمنخانلرزاده20633306891360كارشناسي ارشدمديريت بازرگانيماليدولتي911214452723/11/1398
2401مازندرانجعفرخطي ديزآبادي21622453021343کارشناسی‌ارشدمديريت اجراييشغلي اختصاصيغيردولتي911115884131/06/1398
2402مازندرانعنايت داودي50105608361358دکتریارتباطاتشغلي اختصاصي دولتي911353635806/05/1399
2403مازندراننادرداودي62599422061364دکتریعمرانشغلي اختصاصي (فني)دولتي911320485106/05/1399
2404مازندرانحافظدرويشي20912558581352کارشناسی‌ارشدبرق قدرتشغلي اختصاصيدولتي911258308123/11/1398
2405مازندرانعمیددیلمی22007234661366کارشناسی‌ارشدمهندسی نرم‌افزارفناوري اطلاعاتدولتي911227732423/11/1398
2406مازندرانمطهرهذكريايي20922421311363كارشناسي‌ارشدمدیریت MBAماليغير دولتي911251071006/05/1399
2407مازندرانمجتبيرضايي49996792311360کارشناسی‌ارشدمديريت ورزشيشغلي اختصاصيدولتي911252263131/06/1398
2408مازندرانهمارضايي قلعه21800715581351دکتریمديريتاداري- مديريتدولتي911355453106/05/1399
2409مازندرانعليرضائيان‌جوجاده20923672931363كارشناسي‌ارشدكامپيوترفناوري اطلاعاتدولتي911355354606/05/1399
2410مازندرانمحمد عليزليكاني مرگاوي57695390621330كارشناسي ارشدمديريت دولتياداريدولتي911152219131/06/1398
2411مازندرانسيدرحيمساداتي21808711201362کارشناسی‌ارشدمديريت دولتيآموزشي و پژوهشيدولتي939890466331/06/1398
2412مازندرانحميدسفيدگربائي56895698791350کارشناسی‌ارشدسازهآموزشي و پژوهشي- فنيدولتي911118339831/06/1398
2413مازندرانمحمدمهديشفيعي20800963031368كارشناسي‌ارشدكامپيوترفناوري اطلاعاتدولتي911157458206/05/1399
2414مازندرانمجتبيشقاقي‌بهري20919122121346کارشناسی‌ارشدمشاور خانوادهآموزشي و پژوهشيبازنشسته911854941931/06/1398
2415مازندرانمحمدشمس21623584761356كارشناسي ارشدبرق قدرتشغلي اختصاصيدولتي911122761223/11/1398
2416مازندرانحسينشهابيان650189411354کارشناسی‌ارشدنرم‌افزار كامپيوترفناوري اطلاعاتدولتي911353854331/06/1398
2417مازندرانبهمنشيرافكن49884532001357کارشناسی‌ارشدمديريت دولتي - ماليماليدولتي911680817731/06/1398
2418مازندرانپریساشیران جنگ21420799461358دکتریجامعه‌شناسیاجتماعيدولتي937119851523/11/1398
2419مازندرانحمیدرضاصادقی عالمی57797136851347کارشناسی‌ارشدپژوهشگریآموزشی و پژوهشیدولتي911214387123/11/1398
2420مازندرانحميدصالح‌زاده21617814131360کارشناسی‌ارشدراه و سازهشغلي اختصاصيدولتي911323203431/06/1398
2421مازندرانطاهرصدر49898189711359كارشناسي ارشدبرق قدرتشغلي اختصاصيدولتي912805183223/11/1398
2422مازندرانمحمدطالبي قاديكلايي21617520061359کارشناسی‌ارشدآمار زيستي- آمار رياضيشغلي اختصاصيدولتي911228644931/06/1398
2423مازندرانمحمدعليطاهري20919887581354کارشناسی‌ارشدمديريت اجراييآموزشي و پژوهشيدولتي935523095831/06/1398
2424مازندرانمصطفيعزيزي20919189461346کارشناسی‌ارشدمديريت اجراييماليدولتي936557882523/11/1398
2425مازندرانحميدعليپور21619466921361كارشناسي‌ارشدمديريت آموزشيآموزشي - پژوهشيدولتي911224530306/05/1399
2426مازندرانمحمد‌باقرعلی‌تبار فیروزجایی20621106851354دکتریروابط بین‌المللروابط بين‌المللدولتي911118165523/11/1398
2427مازندرانعليعليجاني‌روشن20610271991354كارشناسي‌ارشدمديريت بازرگانيماليدولتي911211133906/05/1399
2428مازندرانمجتبیعلیزاده20932723691362کارشناسی‌ارشدآمارشغلي اختصاصيدولتي911952064223/11/1398
2429مازندرانشهابعلي‌نژاد49999646431365کارشناسی‌ارشدبرق قدرتشغلي اختصاصيدولتي911252033123/11/1398
2430مازندرانمهرانعمادي ازوجي62794932531347دكتريمديريت آموزشيآموزشي و پژوهشيدولتي911112295031/06/1398
2431مازندرانعلی اصغرغلامی21623668611359کارشناسی‌ارشدجامعه‌شناسیاجتماعيدولتي911129560023/11/1398
2432مازندرانرحمت الهفرحي58298365801345کارشناسی‌ارشدمديريت دولتيآموزشي و پژوهشيدولتي911775954231/06/1398
2433مازندرانمیثمفرخی21617941591361کارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانشغلي اختصاصيدولتي912544074123/11/1398
2434مازندرانپرويزقاسمي22197344551355کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییآموزشي و پژوهشيدولتي911392258631/06/1398
2435مازندراناحسانقاسمي20921155611359كارشناسي ارشدمديريت اجرايياداري- مديريتغيردولتي911351270323/11/1398
2436مازندراندوستعليقاسميان20905129541349کارشناسی‌ارشدادبيات فارسيآموزشي و پژوهشيدولتي911157266431/06/1398
2437مازندرانصدرالدينكاظمي57798476061347كارشناسي‌ارشدحقوقحقوقدولتي912889280806/05/1399
2438مازندرانصاحبهكرامتي‌يزدي20629544411356کارشناسی‌ارشدبرنامه‌ريزي شهريشغلي اختصاصي (فني)دولتي911125280131/06/1398
2439مازندرانفرامرزكردي20615348641349كارشناسي‌ارشدمديريت بازرگانيماليدولتي911115589706/05/1399
2440مازندرانميثمكرمي20923324061362کارشناسی‌ارشدمهندسي برقشغلي اختصاصيدولتي911153847023/11/1398
2441مازندرانمهديكوپايي21622992081362کارشناسی‌ارشدحسابداريماليدولتي912709411323/11/1398
2442مازندرانمسعودكياني57994195101350كارشناسي‌ارشدمديريتاداري- مديريتدولتي911352214906/05/1399
2443مازندرانعليگلي‌پور گروي22596942331354کارشناسی‌ارشدعمرانشغلي اختصاصيغيردولتي911326396931/06/1398
2444مازندرانآندياگیلانی‌فر20603711391357کارشناسی‌ارشدعلوم تربیتیآموزشی و پژوهشیدولتي911115975523/11/1398
2445مازندرانعیسیلطفی50107075351339کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتيآموزشی و پژوهشیدولتي911352518223/11/1398
2446مازندرانحسينعليمحمدي شيركلايي22594593311357کارشناسی‌ارشدپدافند غيرعاملآموزشي و پژوهشيدولتي911714087731/06/1398
2447مازندرانحامدمحمدي فوتمي21617157041358کارشناسی‌ارشدمهندسی صنایعآموزشی و پژوهشیدولتي911326350223/11/1398
2448مازندرانيدالهمختارپور20925288411340کارشناسی‌ارشدمديريت آموزشيآموزشي و پژوهشيدولتي911153298331/06/1398
2449مازندرانمجيدمخلصي حوض سرخي20919695591351دكتريمديريت صنعتي- ماليماليدولتي911155267323/11/1398
2450مازندرانروجامفيديان20922619241359كارشناسي‌ارشدمديريت آموزشيآموزشي- پژوهشيدولتي911353970706/05/1399
2451مازندرانمحسنمقري گردرودباري20648905311366كارشناسي‌ارشدحسابداريماليدولتي911218628306/05/1399
2452مازندرانربابهملک‌پور20650825501364کارشناسی‌ارشدآمار ریاضیشغلي اختصاصيدولتي935966535023/11/1398
2453مازندرانحسينمنفردي21429693641351دكتريمديريت استراتژيكآموزشي و پژوهشيدولتي912305926131/06/1398
2454مازندرانسيده فاطمهموسوي21617598761359کارشناسی‌ارشدشهرسازيشغلي اختصاصي (فني)دولتي912297053131/06/1398
2455مازندرانسيدحسنموسوي اطربي49993546911349كارشناسي‌ارشدمديريتاداري- مديريتدولتي912310180006/05/1399
2456مازندرانسید رحمنموسوی‌مجد20637060261343کارشناسی‌ارشدفقه و حقوق اسلامیحقوقدولتي911214884823/11/1398
2457مازندرانصابرموسي‌پور49998708941363کارشناسی‌ارشدبرق قدرتشغلي اختصاصيدولتي902300590223/11/1398
2458مازندرانحميدمولوي46231996811359کارشناسی‌ارشدفقه و حقوقحقوقيدولتي912225281231/06/1398
2459مازندرانسید مرتضیمیرقربانی گنجی21622526431349دکتریزبان و ادبیات فارسیاداريدولتي911153989623/11/1398
2460مازندرانسيدمحسنميرمحمدي21611263421345کارشناسی‌ارشدمديريت آموزشيآموزشي و پژوهشيدولتي911354640431/06/1398
2461مازندرانعباسنادري21609555311343دکتریمديريتاداري- مديريتدولتي911151926006/05/1399
2462مازندرانزهرانجفي57798982431362کارشناسی‌ارشدمديريت ماليآموزشي و پژوهشيدولتی936465318131/06/1398
2463مازندرانكامراننصير احمدي20646352381360دكتريمحيط زيست- ارزيابي و آمايش سرزمينشغلي اختصاصيدولتي911117210531/06/1398
2464مازندرانمحمدنعمت‌زاده21622575211351كارشناسي‌ارشدعلوم سياسيآموزشي - پژوهشيغير دولتي911224464106/05/1399
2465مازندرانعلي اصغرنوروزي سروكلايي21617631801360كارشناسي‌ارشدمديريت ماليماليغير دولتي935797814806/05/1399
2466مازندرانسيداميرهاشمي62795788871349کارشناسی‌ارشدحقوقحقوقيدولتي911154163831/06/1398
2467مازندرانرضاهمتي21618034411361كارشناسي‌ارشدكامپيوترفناوري اطلاعاتغير دولتي935856006006/05/1399
2468مازندرانمجتبيولي‌زاده20921563141360كارشناسي‌ارشدمديريت صنعتيآموزشی و پژوهشیدولتي911351349023/11/1398
2469مازندرانعلییزدانی‌چراتی49898311521365کارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوترفناوري اطلاعاتدولتي912090291123/11/1398
2470هرمزگانقنبرآسیابرنژاد31609729841359کارشناسی‌ارشدمدیریت مالیشغلي اختصاصيدولتی917368052808/10/1398
2471هرمزگانسولمازاحمدی غلامی34218555111362کارشناسی‌ارشدشیمیشغلي اختصاصيدولتی917763374402/09/1398
2472هرمزگانمحدثهاستواره33924552711365کارشناسی‌ارشدمعماریشغلي اختصاصيدولتی917767570030/08/1398
2473هرمزگانمژدهاسدی‌نژاد34700676941371دکتریپزشکیشغلي اختصاصيدولتی913582416008/10/1398
2474هرمزگانعلیامیری33919340261359دکتریحسابداری مدیریتشغلي اختصاصيهیأت علمی (استادیار)937497351830/08/1398
2475هرمزگانکریمامیری توسلی33903107541358کارشناسی‌ارشدکشاورزیشغلي اختصاصيدولتی917367764202/09/1398
2476هرمزگانمحمدبارکار34894359151352کارشناسی‌ارشدحقوق عمومیشغلي اختصاصيدولتی917767824403/09/1398
2477هرمزگانشهرامبازیار23913461661356کارشناسی‌ارشدحقوق قضایی- جزا و جرم‌شناسیشغلي اختصاصيدولتی917360166808/10/1398
2478هرمزگانشیدابراهوئی33803879831371کارشناسی‌ارشدحقوقشغلي اختصاصيدولتی917034941502/09/1398
2479هرمزگانشیوابراهوئی33803879751371کارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیشغلي اختصاصيدولتی917490078502/09/1398
2480هرمزگانانسیهبرخورداری احمدی33917994811364کارشناسی‌ارشدمدیریت بازاریابی- بازاریابیشغلي اختصاصيدولتی917167055602/09/1398
2481هرمزگانعبدالرضابرومند34201540701359دکتریپزشکیشغلي اختصاصيدولتی917693359308/10/1398
2482هرمزگانعلیرضاپاکدامن33914434051345کارشناسی‌ارشدمدیریتشغلي اختصاصيدولتی917361281814/10/1398
2483هرمزگانامرالهپلاشی46990966971355کارشناسی‌ارشدحقوق جزا و جرم‌شناسیشغلي اختصاصيدولتی917900510203/09/1398
2484هرمزگانعلیپیشدار33907461711350کارشناسی‌ارشدحسابداریشغلي اختصاصيدولتی912052978008/10/1398
2485هرمزگانفخرالدینپیشوائی33828620421360کارشناسی‌ارشدحقوق جزا و جرم‌شناسیشغلي اختصاصيدولتی917363319108/10/1398
2486هرمزگانعلیجامعی33902392351352کارشناسی‌ارشدمدیریت و برنامه‌ریزی آموزشیشغلي اختصاصيدولتی917358205203/09/1398
2487هرمزگانداریوشجداوی ده نو60896199811356کارشناسی‌ارشدمدیریت- بازرگانیشغلي اختصاصيدولتی917767542302/09/1398
2488هرمزگانپروانهجعفری‌زاده25714842061349کارشناسی‌ارشدحسابداریشغلي اختصاصيدولتی917761256330/08/1398
2489هرمزگانسمیهجهانشاهی چهارگنبدی30715850201362کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلي اختصاصيدولتی917169532902/09/1398
2490هرمزگانعفتجودار33923850931364کارشناسی‌ارشدمهندسی پلیمرشغلي اختصاصيدولتی917904426802/09/1398
2491هرمزگانمرضیهچشم‌براه33903578661362کارشناسی‌ارشدعلوم اقتصادشغلي اختصاصيدولتی917760539408/10/1398
2492هرمزگانحجتحاجی‌زاده33921531411363کارشناسی‌ارشدحقوق جزا و جرم‌شناسیشغلي اختصاصيدولتی917161686614/10/1398
2493هرمزگانمعصومهحاجی‌زاده شیاپرانی34698549391360کارشناسی‌ارشدآب و هواشناسیشغلي اختصاصيدولتی911232419109/10/1398
2494هرمزگانسیدحسینحسینی34800057051367کارشناسی‌ارشدمشاورهشغلي اختصاصيدولتی917361127008/10/1398
2495هرمزگانسعیدحسینی‌پور33917054931362کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی- رفتار سازمانی و منابع انسانیشغلي اختصاصيدولتی917767445703/09/1398
2496هرمزگانرضاحمزه‌ای ماشاری53798254431353کارشناسی‌ارشدامور اموزشیشغلي اختصاصيدولتی917768536514/10/1398
2497هرمزگانداریوشحیدری افشار31306988921352دکتریحقوق عمومیشغلي اختصاصيدولتی917366111908/10/1398
2498هرمزگانزهراخانکی33915925161358کارشناسی‌ارشدمدیریت محیط زیستشغلي اختصاصيغیردولتی917360216930/08/1398
2499هرمزگانآزادهخداوردی27093740991359کارشناسی‌ارشدروانشناسی تربیتیشغلي اختصاصيدولتی917169081502/09/1398
2500هرمزگانفروغخردمند34899846681358دکتریپزشکیشغلي اختصاصيدولتی917361239208/10/1398
2501هرمزگاناحمدخزایی30313337641357کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیشغلي اختصاصيدولتی917902176402/09/1398
2502هرمزگانیعقوبدبیری‌نژاد33926994111365کارشناسی‌ارشدحسابداریشغلي اختصاصيدولتی917367920203/09/1398
2503هرمزگانسامیهدرساره34401324201350دکتریمدیریت دولتیشغلي اختصاصيدولتی917361583403/09/1398
2504هرمزگانامیندرستکار34218763981363کارشناسی‌ارشدسینماشغلي اختصاصيدولتی936010800608/10/1398
2505هرمزگاننصیردهقانی نظام‌آبادی33803360841370کارشناسی‌ارشدمعماریشغلي اختصاصيدولتی917360004314/10/1398
2506هرمزگانطیبهراز نهال33918243361351دکتریپزشکیشغلي اختصاصيدولتی917367007808/10/1398
2507هرمزگانمحمدحسنرحمانی55989424531356دکتریجغرافیا- برنامه‌ریزی شهریشغلي اختصاصيدولتی919183795503/09/1398
2508هرمزگانسلمهرستخیز34896799111359کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیشغلي اختصاصيدولتی917763984330/08/1398
2509هرمزگانمحمدباقررستمی24911404971354کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلي اختصاصيدولتی917763769930/08/1398
2510هرمزگانراهلهروات12896163451360کارشناسی‌ارشدشیمیشغلي اختصاصيدولتی917976017821/11/1398
2511هرمزگانخدیجهروشن‌کار34792325411356کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی- بازاریابیشغلي اختصاصيدولتی917640470508/10/1398
2512هرمزگانمهدیزارع کهنعلی31609721861359کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی- بازرگانی داخلیشغلي اختصاصيدولتی91764820202/09/1398
2513هرمزگانمجیدزارع‌زاده35011344791360کارشناسی‌ارشدفیزیک هسته‌ایشغلي اختصاصيدولتی917367061002/09/1398
2514هرمزگانرقیهزاهدی‌نژاد34201418821355کارشناسی‌ارشدمدیریت ورزششغلي اختصاصيدولتی917161996702/09/1398
2515هرمزگانمریمساربانی33925304681366کارشناسی‌ارشدفیزیک هسته‌ایشغلي اختصاصيدولتی917159013502/09/1398
2516هرمزگانعین‌الهسالار حسینی34798812541338کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلي اختصاصيبازنشسته917361459703/09/1398
2517هرمزگانمحمدسالاری اصل46990791561350کارشناسی‌ارشدحسابداریشغلي اختصاصيدولتی917161686603/09/1398
2518هرمزگانمهشیدسالاری‌پور34700914391370دکتریپزشکیشغلي اختصاصيدولتی913582416008/10/1398
2519هرمزگاننوشینسایانی33927820921367کارشناسی‌ارشدصنایعشغلي اختصاصيدولتی917360528208/10/1398
2520هرمزگانمریمستاریان725719181353دکتریپزشکیشغلي اختصاصيدولتی912196549708/10/1398
2521هرمزگانپریساسعیدی626894951357دکتریپزشکیشغلي اختصاصيدولتی914116417308/10/1398
2522هرمزگانعلیسعیدی34201575681357کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانیشغلي اختصاصيدولتی917360167703/09/1398
2523هرمزگانعظیمهسعیدی‌پور33916434391359کارشناسی‌ارشدشیمیشغلي اختصاصيدولتی917361941602/09/1398
2524هرمزگاناکبرسلجوقی34799227681359کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی- بازاریابیشغلي اختصاصيدولتی917368480208/10/1398
2525هرمزگانفرشتهشهدادنژاد30313352441357کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیشغلي اختصاصيدولتی937248340030/08/1398
2526هرمزگاننجمهشیبانی تذرجی33923838991364کارشناسی‌ارشدشیمیشغلي اختصاصيدولتی-02/09/1398
2527هرمزگانسمیراشیروانی33924708051365کارشناسی‌ارشدمکانیکشغلي اختصاصيدولتی917338835602/09/1398
2528هرمزگانفاطمهطالب سربازی25939389431363کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلي اختصاصيغیردولتی917290390008/10/1398
2529هرمزگاناحمدطاهری بجگان60895201601354کارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیشغلي اختصاصيدولتی917368182803/09/1398
2530هرمزگانثناطاهری‌پور30717764891364کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیشغلي اختصاصيدولتی939221127030/08/1398
2531هرمزگانالهامعبادی30914829601365کارشناسی‌ارشدمحیط زیستشغلي اختصاصيدولتی917797416030/08/1398
2532هرمزگانعلیرضاعسکری57298790321351کارشناسی‌ارشدحقوق عمومیشغلي اختصاصيدولتی915303765330/08/1398
2533هرمزگانسیدماشااللهعظیمی50394563281347دکتریپزشکیشغلي اختصاصيدولتی91325439808/10/1398
2534هرمزگانفهیمهعلی‌پور33924941941365کارشناسی‌ارشدمهندسی پلیمرشغلي اختصاصيدولتی917160209521/11/1398
2535هرمزگانآلمافرامرزی24913190041359دکتریمدیریت دولتی- خط‌‌مشی تصمیم‌گیریشغلي اختصاصيدولتی917134071203/09/1398
2536هرمزگانرویافرج‌زاده33921490121363کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلي اختصاصيدولتی917169319308/10/1398
2537هرمزگانمحمودفیروزی25102663651356کارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیشغلي اختصاصيدولتی917782443430/08/1398
2538هرمزگانعارفقاسمی34897259481355کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلي اختصاصيدولتی917164314703/09/1398
2539هرمزگانمحسنقاسمی27386464761351کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلي اختصاصيدولتی934769192108/11/1398
2540هرمزگانسمیهقاسمی‌نژاد30712281981362کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلي اختصاصيدولتی917954799102/09/1398
2541هرمزگانمحمدعلیقانع22981087651361کارشناسی‌ارشدشیمیشغلي اختصاصيدولتی917308374502/09/1398
2542هرمزگانمعصومهقانعی40734044071365کارشناسی‌ارشدتربیت بدنیشغلي اختصاصيدولتی939826455608/10/1398
2543هرمزگانگلارهکاظمی لاری22921300041351کارشناسی‌ارشدحقوق عمومیشغلي اختصاصيغیردولتی9177613085-
2544هرمزگانمریمکمالی13782467721359کارشناسی‌ارشدشیمیشغلي اختصاصيدولتی917161683202/09/1398
2545هرمزگانمحمدکمالی باغستانی33923653861364کارشناسی‌ارشدتبلیغ و ارتباطات فرهنگیشغلي اختصاصيدولتی917069450503/09/1398
2546هرمزگانملیحهکهن‌پور23011247621365کارشناسی‌ارشدتربیت بدنیشغلي اختصاصيدولتی917737099502/09/1398
2547هرمزگانسمیرامحمدی34797511311363کارشناسی‌ارشدروانشناسی تربیتیشغلي اختصاصيدولتی917763689903/09/1398
2548هرمزگانمحمد امیرمحمدی30301772111361کارشناسی‌ارشدعلوم سیاسیشغلي اختصاصيدولتی917284421203/09/1398
2549هرمزگانهدیمحمدی ترکمانی33921481211363کارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوترشغلي اختصاصيدولتی938342712230/08/1398
2550هرمزگانغلامرضامحمودی33920120511361کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلي اختصاصيدولتی935254958808/10/1398
2551هرمزگانعاطفهمرادی33800619481368کارشناسی‌ارشدمکانیکشغلي اختصاصيدولتی917768419221/11/1398
2552هرمزگانعلیرضامظفری33915484791355کارشناسی‌ارشدحقوق جزا و جرم‌شناسیشغلي اختصاصيدولتی917761026408/10/1398
2553هرمزگانمهدیپور کیانی34715897841327کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلي اختصاصيبازنشسته917161480003/09/1398
2554هرمزگانعبدالرسولمهرانی46996272691345کارشناسی‌ارشدتاریخ و فلسفه آموزش و پرورششغلي اختصاصيدولتی903150478703/09/1398
2555هرمزگانمحمدمیردادی55499484001365دکتریتاریخشغلي اختصاصيدولتی917095490908/10/1398
2556هرمزگانمحمدنبوی‌راد34595033941347کارشناسی‌ارشدتاریخشغلي اختصاصيدولتی917363446130/08/1398
2557هرمزگانالهامنصرتی سکل24912165311363کارشناسی‌ارشدحسابداریشغلي اختصاصيدولتی917546079903/09/1398
2558هرمزگانالهامنصیری‌مقدم33917049181362کارشناسی‌ارشدمدیریت MBAشغلي اختصاصيدولتی917763155430/08/1398
2559هرمزگانمحمدنعمتی33913846211337کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلي اختصاصيبازنشسته917367902208/10/1398
2560هرمزگانمحمدنورامینی قشمی34596568911349دکتریپزشکیشغلي اختصاصيدولتی939104741108/10/1398
2561هرمزگانفاطمهنوروزیان566527631351دکتریپزشکیشغلي اختصاصيدولتی917765546208/10/1398
2562هرمزگاناصغرهاشمی34218136981357کارشناسی‌ارشدحقوق عمومیشغلي اختصاصيدولتی917945927530/08/1398
2563هرمزگانعبدالههمایونفر34408010121351دکتریپزشکیشغلي اختصاصيدولتی917764013808/10/1398
2564هرمزگانحمیدههمتی22969072021357کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیشغلي اختصاصيدولتی917158577030/08/1398
2565هرمزگانهدییزدان‌پناه29904066971361کارشناسی‌ارشدمهندسی معماریشغلي اختصاصيدولتی917763330808/10/1398
2566هرمزگانمنیژهیکرنگی46997929791364کارشناسی‌ارشدشیمیشغلي اختصاصيدولتی938629707802/09/1398
2567همدانایرجاسدی40114044211355کارشناسی‌ارشدآلودگی‌های محیط زیستشغلي اختصاصيدولتی918712063222/10/1398
2568همدانزهرااسفندیاری17548840081354کارشناسی‌ارشدعلوم تربیتیآموزشی و پژوهشیدولتی918318392222/10/1398
2569همدانحسیناسماعیلی38712431671361کارشناسی‌ارشدمدیریتفناوری اطلاعاتدولتی918315479822/10/1398
2570همدانمهدیباب‌الحوائجی38733742421354دکتریجغرافیا و برنامه‌ریزی شهریشغلي اختصاصيدولتی918307123122/10/1398
2571همدانبابکبختیاری39792885111360کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلي اختصاصيدولتی918950548022/10/1398
2572همدانامیربختیاریان38746390961353کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتی و مالیدولتی918907481222/10/1398
2573همدانمحسنترابی کمال40502118661357کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییمدیریتیدولتی919037132522/10/1398
2574همدانحسنترکمان38745226871359کارشناسی‌ارشدفناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی918812335822/10/1398
2575همدانعاطفه الساداتحسینی‌کیا38756472211365کارشناسی‌ارشدمدیریت فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی918319849122/10/1398
2576همدانمحمدزرگران38741327651364کارشناسی‌ارشدمدیریت MBAاداری - مدیریتیدولتی918818058922/10/1398
2577همدانعلی اکبرسلطانی‌راد91881177491348کارشناسی‌ارشدحقوقحقوقیدولتی918811774922/10/1398
2578همدانعلیرضاشهبازی38745160241358کارشناسی‌ارشدمهندسی نرم‌افزارفناوری اطلاعاتدولتی918818418122/10/1398
2579همدانعباسصادقی‌پوریانی40506829661353کارشناسی‌ارشدریاضیاداری- مدیریتی و فناوری اطلاعاتدولتی918811144522/10/1398
2580همدانمحمدفارسی39328283131361کارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتیدولتی918907481222/10/1398
2581همدانمهدیکاویانی‌فر38744842541356کارشناسی‌ارشدروانشناسیشغلي اختصاصيدولتی918909798822/10/1398
2582همدانمهدیمرادی‌رفعت38733871241354کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی918818058922/10/1398
2583همدانمهدینهاوندی39328453661362کارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوترفناوری اطلاعاتدولتی918352180422/10/1398
2584همدانعلیوجدانی‌نوذر38721465641357کارشناسی‌ارشدمدیریت سوانح طبیعیشغلي اختصاصيدولتی918314742722/10/1398
2585یزدسید محسنامام44203865251372کارشناسی‌ارشدمالی- مهندسی مالیشغلي اختصاصيدولتی913156415425/10/1399
2586یزدبهزادانجذاب44200180891368کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابیشغلي اختصاصيدولتی913251256115/09/1399
2587یزدراحلهانصاری44323573631358کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی- بازاریابیشغلي اختصاصيدولتی913151827101/02/1400
2588یزدشهلاحسینی کسنویه44699231411363کارشناسی‌ارشدفلسفه تعلیم و تربیتشغلي اختصاصيدولتی913355097725/11/1399
2589یزدعلیحیدری اشکذری55100147331371کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی- بازرگانی بین‌‌المللی شغلي اختصاصيدولتی913779828015/09/1399
2590یزدمحمدجوادرحمانی طاحونه44332844831365کارشناسی‌ارشدحسابداریشغلي اختصاصيدولتی913159655725/10/1399
2591یزدغلامرضازارع3200739471341کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیشغلي اختصاصيبازنشسته913357329525/12/1399
2592یزدمحسنزارع باغبیدی 55299686781365کارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر- معماری سیستمشغلي اختصاصيغیردولتی913250402515/09/1399
2593یزدزهرازارع میرک‌آباد4524807601354کارشناسی‌ارشدمدیریت - آموزش عالیشغلي اختصاصيغیردولتی913152358315/09/1399
2594یزدعبدالرضاشفیعی18292990691345دکتریحسابداریشغلي اختصاصيدولتی913353654425/10/1399
2595یزدمرتضیصابری اناری44332706871364کارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر هوش مصنوعیشغلي اختصاصيدولتی913373099525/12/1399
2596یزدسید محمدطباطبایی44692236891362کارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتی- تحقیق در عملیاتشغلي اختصاصيدولتی913351031601/02/1400
2597یزدسید ابوالحسنطباطبایی44318411561361کارشناسی‌ارشدمهندسی برق- قدرتشغلي اختصاصيدولتی913153531601/02/1400
2598یزدمحمدعلیعاقلی حاجی‌آبادی44317473031357کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیشغلي اختصاصيغیردولتی912814487015/09/1399
2599یزدمعصومهعزیزی کرج12187230721353کارشناسی‌ارشدروانشناسی عمومیشغلي اختصاصيغیردولتی913158235201/02/1400
2600یزدمریم ساداتفخیم‌پور5329409111351کارشناسی‌ارشدبرنامه‌ریزی آموزشیشغلي اختصاصيغیردولتی913232625125/11/1399
2601یزدحمیدرضافهیمی‌‌راد44326736051348کارشناسی‌ارشدمهندسی کشاورزی- زراعتشغلي اختصاصيدولتی913154518325/11/1399
2602یزدمحسنکدخداپور44334895301366کارشناسی‌ارشدعلوم اقتصادی- محضشغلي اختصاصيدولتی913251268915/09/1399
2603یزدمجیدکرباسی402337151346کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلي اختصاصيدولتی913151910125/11/1399
2604یزدمنصورهمنصوره فکر4420952531368کارشناسی‌ارشدریاضی کاربردی- بازرگانیشغلي اختصاصيغیردولتی990468458501/02/1400
2605یزدابراهیممنصوری44328519451363کارشناسی‌ارشدحسابداری- حسابداریشغلي اختصاصيدولتی913156987825/10/1399
2606یزدعلینمازی44319243631346کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلي اختصاصيدولتی913157906725/10/1399
2607یزدسعیدنورایمانی501059911347کارشناسی‌ارشدعلوم اقتصادیشغلي اختصاصيدولتی913373009325/11/1399