شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


بانک اطلاعات مدرسان دوره‌های آموزشی کارمندان دولت

 
 

بانک اطلاعات مدرسان دوره‌های آموزشی کارمندان دولت

استان نام نام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی رشته و گرایش تحصیلی حیطه دارای صلاحیت وضعیت شغلی تاریخ صدور گواهینامه
تهرانمحمدجوادآبگونکارشناسی‌ارشدمدیریتاداری - مدیریتیغیردولتی1398/12/09
تهرانعلیآتش‌سوزدکتریمدیریت صنعتی-‌ تولیداداری - مدیریتیهیأت علمی (استادیار)1398/09/25
تهرانمحمدآتشکدکتری تخصصیمدیریت آموزشیشغلی اختصاصیدولتی1401/04/21
تهرانعلیآتشیدکتریفقه و حقوق خصوصیحقوقیدولتی1399/12/11
تهرانسمیراآرامدکتری تخصصیپزشکی قانونیآموزشی و پژوهشیدولتی1397/11/27
همدانفاطمهآروانهکارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر- نرم افزارشغلی اختصاصیدولتی1401/01/30
گیلانمجیدآریانکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/10
تهرانمعصومهآریشکارشناسی‌ارشدتحقیقات آموزشیاداری - مدیریتیدولتی1399/05/07
تهرانمحمدآزاددهقانکارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانآموزشی و پژوهشیغیردولتی1399/11/27
تهرانمحمدآزادیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجرائیشغلی اختصاصیدولتی1400/05/23
هرمزگانعبدالمجیدآشوریکارشناسی ارشدمدیریت محیط زیست HSEشغلی اختصاصیدولتی1401/02/17
تهراندردانهآقاجانیدکتریمهندسی محیط زیستشغلی اختصاصیدولتی1400/05/21
قزوینحمیدرضاآقاداداشیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی- مدیریت بیمهشغلی اختصاصیدولتی1399/05/07
تهرانمریمآقاسید عزیزالهکارشناسی‌ارشدمدیریت ورزشیاداری - مدیریتیدولتی1399/12/03
قزوینسمیهآقاعلی‌خانیکارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/23
تهرانعلیآقائی خانه برقکارشناسی ارشدمدیریت آموزشیشغلی اختصاصیدولتی1401/04/21
فارسعلیآموزگارفردکارشناسی ارشدمدیریت منابع انسانی- مدیریت استراتژیک منابع انسانیشغلی اختصاصیغیردولتی1401/05/02
تهرانمریم احمدی هاشم آبادیکارشناسی ارشدمهندسی فن آوری اطلاعات- تجارت الکترونیکیشغلی اختصاصیدولتی1401/05/30
خراسان جنوبیمحرمابراری رومنجانکارشناسی ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیدولتی1401/02/17
تهرانبهنازابراهیمیکارشناسی‌ارشدمحیط زیستآموزشی و پژوهشیغیردولتی1399/12/11
تهرانمحمدرضاابراهیمیکارشناسی‌ارشدمدیریت منابع اطلاعاتیفناوری اطلاعاتدولتی1398/09/25
تهرانمحمدرضاابراهیمی بجدنیدکتریمهندسی برق- قدرت- سیستمشغلی اختصاصیدولتی1401/03/18
آذربایجان شرقیناصرابراهیمی صدردکتری تخصصیبهداشت مواد غذاییآموزشی - پژوهشیدولتی1400/02/12
تهرانموسیاحمدپورکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر - نرم‌افزارشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
هرمزگانعلیاحمدپور بخوانیکارشناسی‌ارشدحقوقشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/19
بوشهرسعیداحمدزادهکارشناسی‌ارشددریانوردی- حمل و نقل دریاییشغلی اختصاصیدولتی1400/08/12
فارسمحمداحمدیکارشناسی ارشدمهندسی برق- مخابراتشغلی اختصاصیدولتی1401/05/02
تهرانکامیاراحمدیدکتریدامپزشکی- بهداشت و بیماری‌های زنبور عسل و کرم ابریشماداری - مدیریتیدولتی1399/12/11
تهرانسیروساحمدیکارشناسی‌ارشدمدیریت ورزشاداری - مدیریتیدولتی1399/12/03
تهرانامیداحمدیدکتریمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1397/11/27
تهراناکرماحمدیکارشناسی ارشدروانشناسی شخصیتشغلی اختصاصیغیردولتی1401/01/30
تهرانسلماناحمدی ‌باصیریکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیدولتی1400/06/28
یزداحمداحمدی یزدیدکتریمهندسی صنایعآموزشی - پژوهشیهیأت علمی1400/01/17
تهرانعلی اشرفاحمدیاندکتریمدیریت بازرگانیاداری - مدیریتیدولتی1398/12/09
همدانعباساحمدی‌مقیمدکتریکارآفرینیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/11/02
کرمانبهارکاختردانشدکتریدامپزشکیآموزشی و پژوهشیدولتی1399/12/11
تهرانحسناختیارزادهدکتری تخصصیبهداشت و کنترل مواد غذاییآموزشی و پژوهشیدولتی1399/12/11
تهرانمهنازاخگردکتریپزشکیآموزشی - پژوهشیدولتی1399/05/07
تهرانحسیناداریکارشناسی‌ارشدمهندسی برق- مخابراتشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
تهرانمریمارجمندکارشناسی‌ارشدمدیرت اجراییشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
تهرانمهرآسااردلانکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1400/03/18
تهراناحمدرضاارسنجانیکارشناسی‌ارشدبرنامه‌ریزی درسیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/13
تهرانانسیهازگلیدکتری تخصصیمدیریت محیط زیستشغلی اختصاصیدولتی1401/05/19
تهرانامیررضااستیریکارشناسی‌ارشدبرق سیستمشغلی اختصاصیدولتی1400/05/23
تهرانلیلااستیریکارشناسی ارشدباکتری شناسیشغلی اختصاصیدولتی1401/02/17
تهرانپدراماسحاقیه فیروزآبادیکارشناسی‌ارشدمهندسی عمراناداری - مدیریتیغیردولتی1399/11/27
تهرانبلالاسدپور کردکندیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتی-دولتی1400/05/06
تهرانالهاماسدزاده سورهکارشناسی‌ارشدمدیریت ورزشیاداری - مدیریتیدولتی1399/12/03
اردبیلسعیداسدزاده منیرکارشناسی‌ارشدمدیریت مالیمالیدولتی1400/07/28
تهرانحمیداسدیکارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر - نرم افزارشغلی اختصاصیدولتی1401/05/19
تهرانمحمدرضااسدیکارشناسی‌ارشدمهندسی فناوری اطلاعاتشغلی اختصاصیدولتی1400/09/05
تهرانرضااسدیکارشناسی‌ارشدمهندسی برق- سیستم‌های قدرتشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
تهرانمحمدرضااسدیکارشناسی‌ارشدمهندسی برق قدرت- سیستم‌های قدرتشغلی اختصاصیدولتی1400/10/13
خوزستانرضااسدیدکتری حرفه ایدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1401/02/15
تهرانشبنماسدی‌نژادکارشناسی‌ارشدمهندسی صنایع غذاییآموزشی و پژوهشیدولتی1399/11/27
تهرانفاطمهاسکندردکتریمدیریت سیستم‌هاآموزشی - پژوهشیدولتی1400/02/12
تهرانهادیاسکندریکارشناسی‌ارشدمدیریت منابع انسانیاداری و مدیریتیدولتی1399/11/27
مرکزیمهدیاسماعیل بیگیکارشناسی ارشدمهندسی عمران- مدیریت ساختشغلی اختصاصیدولتی1401/01/20
تهرانناهیداسماعیلیکارشناسی‌ارشدفیزیولوژی ورزششغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
تهرانکوروشاسماعیلیکارشناسی‌ارشدسنجش و اندازه‌گیریآموزشی و پژوهشیدولتی1397/11/27
تهرانمحمدعلیاسماعیلیکارشناسی‌ارشدمهندسی فناوری اطلاعات- مخابرات امنشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
تهرانحمیداسمعیل‌زاده زوارقکارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
تهرانساینااسمعیل‌زاده سیلابیکارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر- نرم افزارشغلی اختصاصیغیردولتی1401/05/11
تهراناسحقاسمعیلیدکتری حرفه‌ایداروسازیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/17
تهرانمحمدمهدیاشرفیان رهقیدکتریمدیریت منابع انسانیاداری - مدیریتیدولتی1398/06/24
تهرانمریماصغریکارشناسی‌ارشدروانشناسی علوم تربیتیآموزشی و پژوهشیدولتی1399/12/23
تهرانپریسااصغریکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیدولتی1397/11/27
تهرانهالهاصفهانیکارشناسی‌ارشدتاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت اسلامیشغلی اختصاصیدولتی1399/12/11
تهرانمهدیاصلاح‌کن‌هاکارشناسی‌ارشدحقوقحقوقیدولتی1398/11/02
مازندرانسهیلااعتضادیدکتری تخصصیمدیریت- مدیریت تولید و عملیاتشغلی اختصاصیدولتی1401/05/02
تهرانبهنازافتخاریدکتری تخصصیجغرافیا و برنامه ریزی شهریشغلی اختصاصیغیردولتی1401/03/18
تهرانرامسیسافتخاری‌ مقدمکارشناسی‌ارشدفلسفه آموزش و پرورشآموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/24
تهرانامینافساکارشناسی‌ارشدحقوق بین‌المللحقوقیدولتی1399/12/03
البرزملیحهافشارکارشناسی ارشدماماییشغلی اختصاصیدولتی1401/01/28
تهرانمجیدافشارکارشناسی ارشدمهندسی معماریشغلی اختصاصیغیردولتی1401/03/18
خراسان رضویمعصومهاکبر آبادیدکتری تخصصیبهداشت مواد غذاییآموزشی و پژوهشیدولتی1399/12/11
تهرانمحمد علیاکبرپورکارشناسی‌ارشدحقوق- خصوصیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
تهرانمسعوداکبریدکتری تخصصیسازه های آبیشغلی اختصاصیدولتی1401/04/21
تهرانمهرداداکبریانکارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی شهری- آمایش شهریشغلی اختصاصیدولتی1401/01/22
تهرانمهردادالهامیدکتری حرفه‌ایداروسازیشغلی اختصاصیدولتی1398/07/28
خوزستانسید جمالامام‌زادهدکتریداروسازیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
تهرانمحسنامیدوارفرکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی1398/07/28
تهرانمیثمامیر اسکندریکارشناسی‌ارشدشهرسازیآموزشی - پژوهشیدولتی1399/12/16
تهرانسعیدامیرحاجلودکتری تخصصیدامپزشکیآموزشی و پژوهشیدولتی1399/12/11
تهرانکریمامیریدکتری تخصصیبهداشت و بیماری‌های دام و بیماری‌های مشترک انسان و دامآموزشی و پژوهشیدولتی1399/12/11
تهرانمحسنامیریکارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
تهرانامیرحسنامیری فردکارشناسی ارشدمدیریت دولتی- مدیریت تحولشغلی اختصاصیدولتی1401/05/30
تهرانعلی محمدامیری مجددکتریبیوشیمی بالینیشغلی اختصاصیدولتی1401/01/28
تهرانمریمامینکارشناسی‌ارشدمهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذاییشغلی اختصاصیدولتی1400/08/17
مازندرانبهروزامینیکارشناسی ارشدمدیریت آموزشیشغلی اختصاصیدولتی1401/01/21
تهرانلیلااندیشهکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- خط‌مشی‌گذاری عمومیشغلی اختصاصیدولتی1400/07/28
تهرانسید سعیدانوریدکتریعلوم اعصاب‌شناختیشغلی اختصاصیدولتی1398/07/28
تهرانفاطمهایزدپناهدکتری حرفه‌ایداروسازیآموزشی و پژوهشیهیأت علمی (استادیار)1397/11/27
تهرانعباسایمان‌پورکارشناسی‌ارشدعلوم سیاسیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
تهرانمحمدتقیباباجانیکارشناسی ارشدحسابداریشغلی اختصاصیدولتی1401/05/30
تهرانروح‌الهباباعلیکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوترشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
گیلانمحمدرضابابالوکارشناسی‌ارشدمهندسی برق- مخابراتشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
تهرانبهنامبابایی دنجکلاهیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
تهرانزهرابابایی نسامیکارشناسی ارشدشهرسازی - طراحی شهریشغلی اختصاصیغیردولتی1401/03/18
سیستان و بلوچستاناسماعیلباران‌زهیکارشناسی‌ارشدانگل‌شناسی دامپزشکیآموزشی و پژوهشیدولتی1399/12/11
تهرانصمدباروج کیاکلادکتریمشاورهشغلی اختصاصیدولتی1401/02/17
خراسان رضویسیدحمیدباغدارحسینیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری - مدیریتیدولتی1399/05/07
تهرانعلیرضاباقرعبیریکارشناسی‌ارشدمهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذاییشغلی اختصاصیدولتی1400/08/17
ایلاممحسنباقرنژادیاندکتری حرفه ایپزشکی عمومیشغلی اختصاصیدولتی1401/02/17
همدانمعصومهباقریکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/20
تهرانمحمدرضاباقری سنجرئیکارشناسی‌ارشدمهندسی برق- مخابراتشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
تهرانمعصومهباقری کاهکشکارشناسی‌ارشدمدیریت خدمات بهداشتی و درمانیاداری و مدیریتیدولتی1399/11/27
تهرانفرخبالسینیکارشناسی‌ارشدمهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیکشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
تهرانافشینبایقرهکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/18
بوشهرعلیبحرینیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتیدولتی1400/03/18
تهراناکرمبحرینی‌پوردکتری تخصصیاپیدمیولوژیاداری - مدیریتیدولتی1399/12/11
خراسان رضویصدیقهبختیاری شهریکارشناسی‌ارشدعلوم تربیتیآموزشی و پژوهشیغیردولتی1398/12/09
مرکزیسپیدهبخشایشیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1398/12/09
تهرانهومنبداغیکارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانآموزشی و فرهنگیدولتی1399/12/03
تهرانحسینبدری پورکارشناسی ارشدمهندسی منابع طبیعی- مرتعداریشغلی اختصاصیدولتی1401/01/20
تهراناحسانبراتیکارشناسی‌ارشدفناوریشغلی اختصاصیدولتی1400/05/23
اصفهانحسنبراتیکارشناسی ارشدحسابداریشغلی اختصاصیدولتی1401/02/17
تهراننرجسبراتی‌نژادکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1400/03/18
خراسان رضویمحمدحسینبرادران عطار مقدسدکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1400/09/16
تهرانعلیبردبارکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
تهرانبهمنبرزگرکارشناسی ارشدبرنامه ریزی سیستم هاشغلی اختصاصیدولتی1401/05/30
تهرانمهسابرزگر کیوانیکارشناسی‌ارشدفیزیولوژی ورزشی- فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینیشغلی اختصاصیدولتی1400/05/10
تهرانمهشادبرزوییکارشناسی ارشدمهندسی معماریشغلی اختصاصیغیردولتی1401/03/18
تهرانغزالهبرنجیکارشناسی‌ارشدالهیأت و معارف اسلامیفرهنگیدولتی1398/11/02
کرمانشاهامیربرندیشهکارشناسی ارشدمهندسی مکانیک- طراحی کاربردیشغلی اختصاصیدولتی1401/03/28
مازندرانآرشبرهانیکارشناسی‌ارشدمدیریتی دولتیاداری - مدیریتیدولتی1399/12/23
تهرانزهرهبزازدکتریداروسازیشغلی اختصاصیدولتی1400/06/21
کردستانکیوانبزرگیکارشناسی ارشدمدیریت اجرایی- مدیریت استراتژیکشغلی اختصاصیدولتی1401/03/18
تهرانمهدیبزم‌آورکارشناسی‌ارشدبرق قدرتشغلی اختصاصیدولتی1400/05/23
تهرانفریدهبشیری‌گودرزیکارشناسی‌ارشدروانشناسی بالینی‍ شغلی اختصاصیدولتی1400/07/28
تهرانمحمدبصرائیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیمالیدولتی1398/11/02
فارسسعیدهبصیریکارشناسی ارشدمدیریت آموزشیشغلی اختصاصیدولتی1401/01/30
آذربایجان شرقیمحمدرضابصیری گلزارکارشناسی‌ارشدمدیریت اجرائی- بازاریابی استراتژیکشغلی اختصاصیدولتی1400/09/07
تهرانسید سهیبصیری‌زاده اناریدکتریداروسازی‍ شغلی اختصاصیدولتی1400/06/27
تهرانسید محسنبنی‌جمالیدکتریجامعه‌شناسی اقتصادی و توسعهاجتماعیدولتی1399/12/03
مرکزیبابکبوالحسنیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1400/03/18
تهرانابوالفضلبوجاریدکتریپزشکیاداری - مدیریتیدولتی1399/05/07
تهرانرشیدبوکانیدکتری تخصصیجغرافیا و برنامه ریزی روستاییشغلی اختصاصیغیردولتی1401/03/18
تهرانکیوانبهاریکارشناسی ارشدمهندسی برق- قدرتشغلی اختصاصیدولتی1401/05/02
هرمزگانسید امیر مختاربهاری میمندیدکتریبهداشت و بیماری‌های آبزیانشغلی اختصاصیدولتی1400/06/02
تهرانلیدابهبهانی‌نیاکارشناسی‌ارشدشیمی- کاربردیشغلی اختصاصیدولتی1400/06/02
آذربایجان شرقیفرخبهتاشدکتری تخصصیبهداشت آبزیانآموزشی و پژوهشیدولتی1399/12/11
تهرانابوالفضلبهجتکارشناسی‌ارشدمدیریت فرهنگیفرهنگیدولتی1398/06/24
تهرانسعیدبهروانکارشناسی‌ارشدصنایع چوب و کاغذ - فرآورده‌های چندسازهآموزشی و پژوهشیدولتی1397/11/27
خوزستانلیلیبهزادنیاکارشناسی‌ارشدروانشناسیاجتماعیغیردولتی1398/12/09
تهرانعلیرضابهشتیدکتریعلوم سیاسی- اندیشه‌های سیاسیشغلی اختصاصی-1400/04/26
اهوازآرزوبهمن پور خانی آبادیکارشناسی ارشدمدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانیشغلی اختصاصیدولتی1401/05/02
زنجانفاطمهبیاتدکتریجامعه شناسیاداری - مدیریتیدولتی1400/03/18
تهرانمحبوبهبیاتکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- تشکیلات و روش‌هااداری - مدیریتیدولتی1398/09/25
همدانشیدابیاتیکارشناسی ارشدمدیریت دولتی- توسعه منابع انسانیشغلی اختصاصیدولتی1401/01/24
اصفهانحمیدبیدرامکارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتیشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/07
تهرانمحسنبیک وردیکارشناسی ارشدمهندس منابع طبیعی- جنگلداریشغلی اختصاصیدولتی1401/01/20
تهرانفاطمهبیگلودکتریشیمیآموزشی و پژوهشیدولتی1397/11/27
فارسآزادهبینایی حقیقیکارشناسی‌ارشدمهندسی محیط زیست- آب و فاضلابشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/06
تهرانعباس رضاپارسا‌پورکارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
آذربایجان شرقیرسولپاک نژاد قراملکیکارشناسی‌ارشدعمرانحقوقیدولتی1399/12/03
تهرانمصطفیپاکدلکارشناسی‌ارشدامتیازیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
تهرانمسعودپاک‌نیت‌رادکارشناسی‌ارشدجامعه شناسی اقتصادی و توسعهشغلی اختصاصیدولتی1398/07/28
تهرانمهدیهپرپنچیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتیغیردولتی1398/12/09
تهرانکاوهپرتوکارشناسی‌ارشدمهندسی مخابراتشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
تهرانمهدیپرویندکتریمهندسی مکانیکآموزشی - پژوهشیدولتی1399/12/16
تهرانلطیفپنداریاندکتریشهرسازیشغلی اختصاصیغیردولتی1401/03/18
تهرانامیر امان الهپور تقیکارشناسی ارشدجغرافیای طبیعی ژئومورفولوژیشغلی اختصاصیدولتی1401/02/17
آذربایجان شرقیمحمدپوربزرگکارشناسی‌ارشدمدیریت بازاریابیشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/07
خراسان رضویشهنازپورسلیمیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1399/12/03
گیلانفاطمهپورصفردکتری تخصصیبیماری‌های طیورآموزشی و پژوهشیدولتی1399/12/11
تهرانفرزادپورعباسکارشناسی‌ارشدمهندسی آبحقوقیدولتی1398/12/09
تهرانحمیدپورعیسیکارشناسی‌ارشدحقوق جزا و جرم‌شناسیحقوقیدولتی1399/12/03
بوشهرراحلهپورمحمدکارشناسی‌ارشددریانوردی- حمل و نقل دریاییشغلی اختصاصیدولتی1400/08/12
تهرانسید مصطفیپوریحییکارشناسی ارشدمشاوره و راهنمائیشغلی اختصاصیدولتی1401/04/21
تهرانسهیلپویانکارشناسی ارشدمهندسی عمران- مهندسی زلزلهشغلی اختصاصیدولتی1401/03/26
تهرانفاطمهپهلوانیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتیدولتی1399/12/16
تهرانعلیرضاپیرستانیدکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
تهرانمحمدحسینپیش‌بینکارشناسی‌ارشدجامعه‌شناسیاجتماعیغیردولتی1398/06/24
تهرانحامدپیشرفتکارشناسی ارشدمهندسی معماریشغلی اختصاصیغیردولتی1401/03/18
تهرانسمیهپیشکارکارشناسی‌ارشدجامعه شناسیاداری - مدیریتیدولتی1399/12/16
همدانآرشپیغمبریکارشناسی ارشدمهندسی برق- برنامه ریزی و مدیریت سیستم های الکترونیکیشغلی اختصاصیدولتی1401/01/30
تهرانهادیتبرائیدکتری حرفه‌ایدامپزشکی- بهداشت فرآورده‌هاي خام دامي و بهداشت اماکنآموزشی و پژوهشیدولتی1399/12/11
تهرانوحیدتجلائیکارشناسی ارشدمهندسی برق- سامانه های برقی حمل و نقلشغلی اختصاصیدولتی1401/02/13
تهرانساراتدینکارشناسی‌ارشدمدیریت فناوری اطلاعات- سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفتهشغلی اختصاصیدولتی1400/10/13
خراسان رضویمریمترابیدکتری تخصصیبیوتکنولوژیآموزشی و پژوهشیدولتی1399/12/11
گیلانسلمانترابی گودرزیکارشناسی ارشدمهندسی بهداشت حرفه ایشغلی اختصاصیدولتی1401/04/21
تهرانحسینتراش كاشانیکارشناسی‌ارشدمهندسی برق- سیستم‌های الکترونیک دیجیتالشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
فارسمهدیترک‌فردکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مدیریت تحولشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
تهرانسید عباستقویدکتریحقوق- جزا و جرم‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
تهرانسعیدتقی‌پورکارشناسی‌ارشدجغرافیا و برنامه‌ریزی روستاییآموزشی و پژوهشیدولتی1398/09/25
آذربایجان شرقیبهمنتقی‌پور قرشیدکتری تخصصیدامپزشکی - بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگآموزشی و پژوهشیدولتی1399/12/11
تهراناحمدتکینکارشناسی‌ارشدفلسفه-دولتی1399/12/23
کردستانآزادتوشیحکارشناسی ارشدپدافند غیرعامل- مدیریت بحران ناشی از جنگشغلی اختصاصیدولتی1401/02/17
تهرانبیتاتوکلکارشناسی‌ارشدبیوتکنولوژیاداری - مدیریتیدولتی1400/03/18
تهرانمحمدعلیتوکلیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
مرکزیمهرانتوکلیکارشناسی ارشدمهندسی فناوری اطلاعات- شبکه های کامپیوتریشغلی اختصاصیدولتی1401/01/19
خراسان شمالیمحمدعلیتوکلیدکتری تخصصیپزشکی قانونیشغلی اختصاصیدولتی1401/02/17
خراسان رضویعرفانتوکلی‌نژادکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
سمنانمیلادثانیانکارشناسی‌ارشدعمراناداری - مدیریتیدولتی1399/11/01
تهراناحمدرضاجابریدکتریدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1400/06/02
تهراندانیالجباریکارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتیآموزشی - پژوهشیدولتی1399/12/16
آذربایجان شرقیامیر علیجباری رنجبرکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1400/03/18
خوزستانمحسنجرفیکارشناسی ارشدمشاوره و راهنماییشغلی اختصاصیدولتی1401/05/19
تهرانمحمد شروینجعفرزادهکارشناسی‌ارشدمدیریت فناوری اطلاعاتشغلی اختصاصیغیردولتی1400/06/23
تهرانربابهجعفریکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مدیریت تحولشغلی اختصاصیدولتی1400/08/17
کرمانمهدیجعفریکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/07
تهرانعلیرضاجعفریکارشناسی‌ارشدامتیازیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
تهرانمحمدجعفریکارشناسی ارشدحقوق عمومیشغلی اختصاصیدولتی1401/05/30
گیلانمحمدجعفری سیاهگورابیکارشناسی ارشدمهندسی عمران- مهندسی آب و سازه های هیدرولیکیشغلی اختصاصیدولتی1401/01/18
تهرانمحمودجعفری کوپاییکارشناسی ارشدمهندسی برق- قدرتشغلی اختصاصیدولتی1401/03/18
تهرانفیروزجلالی بنائمکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییآموزشی و پژوهشیدولتی1398/12/09
تهرانهاتفجلیل‌زادهکارشناسی‌ارشدامور فرهنگیفرهنگیدولتی1398/09/25
تهرانهادیجلیلی پالندیکارشناسی‌ارشدمدیریت مالیشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/07
تهرانعلیرضاجلیلی‌خواهکارشناسی‌ارشدمهندسی برق- کنترلشغلی اختصاصیدولتی1400/07/26
تهرانابراهیمجمشیدزادهکارشناسی ارشدشهرسازی- برنامه ریزی شهری منطقه ایشغلی اختصاصیغیردولتی1401/03/18
آذربایجان شرقیصوناجمشیدیدکتریمهندسی شیمیآموزشی و پژوهشیغیردولتی1399/11/01
تهرانامیرجوادیدکتری تخصصی بیماری های داخلی بزرگشغلی اختصاصیدولتی1401/05/02
آذربایجان شرقیلیلاجوادیدکتری تخصصی پژوهشیعلوم بالینیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
اردبیلمحمدجوادیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/07
تهرانسیده معصومهجوادیکارشناسی ارشدکارشناس حقوقیشغلی اختصاصیدولتی1401/01/20
تهرانحسینجوادی آفتابدریکارشناسی‌ارشدمهندسی صنایع- مدیریت مهندسیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/13
آذربایجان شرقیاحدجودیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1399/12/23
قزوینمیثمجهان‌بخشیکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوترشغلی اختصاصیدولتی1400/08/23
کرمانعلیجهانگردکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری - مدیریتیدولتی1399/05/07
تهرانشهنازجهانگیریدکتریحقوق عمومیشغلی اختصاصیدولتی1401/02/17
تهرانعلیجهانیدکتریمنابع طبیعی-دولتی1400/04/31
خراسان رضویعباسجهانی‌فرکارشناسی‌ارشدحقوق ثبت اسناد و املاکشغلی اختصاصیدولتی1400/09/11
تهرانمجتبیچترروزکارشناسی‌ارشدمهندسی مخابراتشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
تهرانمحبوبهچمیدکتری تخصصیمشاورهشغلی اختصاصیدولتی1400/08/21
قمناصرچهره گشاکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی - مدیریت بیمهشغلی اختصاصیدولتی1401/01/28
تهرانابراهیمحاتمیکارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
تهرانجلال‌الدینحاتمی مهندکارشناسی‌ارشدامتیازیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
کهگیلویه و بویراحمدمحمدحاتمی‌کیاکارشناسی‌ارشدعلوم اجتماعی-دولتی1399/12/23
تهرانسید محمودحاج اکبریکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتیدولتی1399/12/03
تهرانمهتابحاج حیدریکارشناسی‌ارشدبیوشیمی بالینیآموزشی و پژوهشیدولتی1399/11/27
تهرانمحمد علیحاجی احمدیکارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
تهرانعلیحاجی بگلوکارشناسی ارشدمهندسی منابع طبیعی- مرتعداریشغلی اختصاصیدولتی1401/02/17
تهرانحبیب‌الهحاجی عبدالوهابدکتری تخصصیاپیدمیولوژیشغلی اختصاصیدولتی1400/06/02
تهرانحمیدحاجی‌بیگیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی- مدیریت بیمهشغلی اختصاصیدولتی1400/10/13
تهرانمجیدحاجی‌خانیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مدیریت تحولشغلی اختصاصیدولتی1400/08/05
آذربایجان شرقیمهدیحامیدکتری حرفه‌ایدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1400/06/02
هرمزگانسید سعیدحائریکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1400/03/18
تهرانمهتابحبیب‌نژاد تپه‌باشیکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیاداری - مدیریتیدولتی1398/12/09
تهرانرقیهحبیبیکارشناسی‌ارشدژنتیک انسانیآموزشی - پژوهشیدولتی1399/05/07
تهراناسماعیلحبیبی شیره‌‌جینیکارشناسی‌ارشدمهندسی صنایعاداری - مدیریتیدولتی1399/12/16
مازندرانسعیدحبیبی ماکرانیکارشناسی‌ارشدمهندسی مکانیکشغلی اختصاصیدولتی1400/07/26
تهراننجمهحجازیکارشناسی‌ارشدعلوم تربیتی-‌ مدیریت آموزشیاداری - مدیریتیدولتی1398/09/25
تهرانسیدحسینحجت‌پورکارشناسی‌ارشدفقه و مبانی حقوق اسلامیفرهنگیدولتی1399/12/23
تهرانمریمحریرچی خراسانیکارشناسی‌ارشدکامپیوترشغلی اختصاصیدولتی1400/05/23
هرمزگانعلی اکبرحسامکارشناسی‌ارشدروانشناسی بالینیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
کردستانفروغحسامیکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی- مدیریت استراتژیکشغلی اختصاصیدولتی1401/02/17
سمنانمحمدحسن‌بیکیکارشناسی‌ارشدمهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی- میکروبیولوژی مواد غذاییشغلی اختصاصیدولتی1400/02/12
تهرانعلیحسن‌خانیکارشناسی‌ارشدتاریخ اسلامفرهنگیدولتی1398/12/09
آذربایجان شرقینسرینحسن‌زاده شریفکارشناسی‌ارشدحقوق قضاییحقوقیدولتی1399/12/23
آذربایجان شرقیمحمدحسن‌نژاد قدیمکارشناسی‌ارشدمهندسی برق الکترونیکشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
تهرانعطیهحسنیکارشناسی ارشدمهندسی معماریشغلی اختصاصیغیردولتی1401/03/18
تهرانفرج الهحسین زادهکارشناسی ارشدمهندسی برق- سیستم های قدرتشغلی اختصاصیغیردولتی1401/05/23
آذربایجان غربیهادیحسین نژاددکتریمهندسی برق- قدرتشغلی اختصاصیدولتی1401/03/28
تهرانفاطمهحسین‌پورکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1399/12/16
تهرانعلیحسین‌پورکارشناسی‌ارشدکارآفرینیاداری - مدیریتیدولتی1398/09/25
چهارمحال بختیاریسید محسنحسین‌زادهکارشناسی‌ارشدجغرافیا و برنامه‌ریزی شهریاداری - مدیریتیدولتی1399/11/01
سیستان و بلوچستانصدیقحسین‌زادهکارشناسی‌ارشدحقوق عمومیشغلی اختصاصیدولتی1400/06/10
تهرانحیدرحسین‌زادهکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیدولتی1400/08/01
خراسان رضویسیدمحمدحسینیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتیدولتی1399/05/07
تهرانمنصورحسینیکارشناسی‌ارشدمهندسی فناوری اطلاعات - شبکه‌های کامپیوترشغلی اختصاصیدولتی1400/08/03
تهراناصغرحسینیکارشناسی‌ارشدمهندسی هوافضاشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
کردستانشلیرحسینیکارشناسی ارشدمهندسی عمران - راه و ترابریشغلی اختصاصیدولتی1401/01/29
کردستانسیدعبدالرحمنحسینیکارشناسی ارشدمهندسی عمران- مهندسی راه و ترابریشغلی اختصاصیدولتی1401/02/17
تهرانطیبهحسینیکارشناسی ارشدمهندسی کشاورزی- ترویج و آموزش کشاورزیشغلی اختصاصیدولتی1401/02/17
تهرانلیلاحسینیدکتریاقتصاد و مدیریت داروشغلی اختصاصیدولتی1401/06/01
کرمانشاهکیهانحسینی برناجیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/07
سیستان و بلوچستانسید ابراهیمحسینی پارساکارشناسی‌ارشداقتصادشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/07
تهرانسید محمدحسینی طامهکارشناسی‌ارشدمدیریت کارآفرینیاداری - مدیریتیدولتی1399/05/07
تهرانفرحنازحسینی فیروزآبادیدکتریداروسازی‍ شغلی اختصاصیدولتی1400/11/27
تهرانسیدمجتبیحسینی گله‌کلائیدکتری تخصصیمهندسی عمران-‌ مهندسی سازهشغلی اختصاصیغیردولتی1400/05/10
تهرانسیدمحمدحسینی منصفکارشناسی‌ارشدمهندسی مکانیکشغلی اختصاصیدولتی1400/07/09
تهرانسید قاسمحسینی میرصفیدکتریحکمت متعالیهحقوقیدولتی1398/11/02
تهرانسیداحمدحسینی نسبکارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
تهرانسیده زبیدهحسینی نسب نیاکیدکتریداروسازی‍ شغلی اختصاصیدولتی1400/06/27
تهرانمهدیحسینی‌راددکتریمدیریت فرهنگیاداری - مدیریتیدولتی1398/06/24
تهرانحجتحشمتی‌نژاد حیدر آبادکارشناسی‌ارشدروابط بین‌المللشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
تهرانرحیمحق‌پناه جوجادهکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/10
تهراننصرت‌اللهحق‌گوکارشناسی‌ارشدآمار ریاضیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/03
تهرانمجیدحقیکارشناسی‌ارشدبرق و مخابراتشغلی اختصاصیدولتی1400/05/23
تهرانعادلحقیقی خیابانیان اصلدکتری تخصصیپاتولوژی دامپزشکیآموزشی و پژوهشیدولتی1399/12/11
تهرانزهراحمیدی هشجینکارشناسی ارشدروانشناسی بالینیشغلی اختصاصیدولتی1401/05/30
تهرانمحمودحوصله‌پوکارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
تهرانکوروشحیدریکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیمالیدولتی1399/05/07
تهرانهیلداحیدریکارشناسی‌ارشدحقوق عمومیحقوقیدولتی1398/09/25
خراسان‌ جنوبیمریمحیدریکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- طراحی سازمان‌های دولتیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/01
تهرانیاسرخاتمیکارشناسی‌ارشدمدیریتمالیدولتی1400/03/25
تهرانامیرخادمیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیغیردولتی1399/11/27
تهرانفاطمهخاکپورکارشناسی‌ارشدمدیریت خدمات بهداشتی درمانیآموزشی و پژوهشیدولتی1400/03/18
تهرانمحمدرضاخاکشور‌کامه‌علیاکارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
تهرانمهدیخاکیانکارشناسی‌ارشداقتصاد بهداشتشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
هرمزگانحمیدخامه‌چیدکتری حرفه‌ایدامپزشکیآموزشی و پژوهشیدولتی1399/12/11
تهرانملیحه‌الساداتخانقاهیکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیشغلی اختصاصیدولتی1400/07/17
تهرانحمیدخانقاهی ابیانهدکتری تخصصیبهداشت مواد غذاییآموزشی و پژوهشیدولتی1399/12/11
تهرانرضاخانیکارشناسی‌ارشدمدیریت دلتیاداری - مدیریتیدولتی1397/11/27
تهرانزهرهخانیان ولدانیکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر - نرم‌افزارشغلی اختصاصیدولتی1400/10/13
تهرانمهدیخدادادیکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیاداری - مدیریتیغیردولتی1398/12/09
خراسان رضویمجیدخداوردی ازغندیدکتری تخصصیانگل‌شناسی دامپزشکیآموزشی و پژوهشیدولتی1399/12/11
کردستانقاسمخداویسیکارشناسی‌ارشدعلوم اقتصادیشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/07
تهراننرگسخرمیدکتری تخصصیبیماری های دام های کوچکشغلی اختصاصیدولتی1401/05/02
تهرانبیتاخرمیکارشناسی‌ارشدمترجمی زبانشغلی اختصاصیدولتی1400/05/23
تهرانکامبیزخزلیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیمالیدولتی1399/12/23
گلستانرسولخزینیکارشناسی ارشدمدیریت دولتی- تشکیلات و روش هاشغلی اختصاصیدولتی1401/02/11
خراسان رضویحامدخسروانی‌فردکارشناسی‌ارشدزبان انگلیسیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
تهرانفخریخسرویدکتریمدیریت محیط زیستشغلی اختصاصیغیردولتی1401/03/18
سمنانسیدمحمدرضاخطیبیکارشناسی‌ارشدبازرگانیاداری - مدیریتیدولتی1400/03/18
چهارمحال و بختیاریمرضیهخلیل زادهدکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1401/01/29
تهرانمحمد امینخلیلیکارشناسی‌ارشدبرق و مخابراتشغلی اختصاصیدولتی1400/05/23
تهرانافسانهخلیلیکارشناسی ارشدمهندسی منابع طبیعی- جنگلداریشغلی اختصاصیدولتی1401/01/20
چهارمحال و بختیاریشهرامخلیلی دهکردیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی-دولتی1399/12/23
تهرانمهدیخندانی بهبهانیکارشناسی‌ارشدامتیازیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
کردستانمحمدوریاخورده بیناندکتری تخصصیمهندسی عمران- راه و ترابریشغلی اختصاصیدولتی1401/01/21
تهرانحسنعلیخورشیدیکارشناسی‌ارشدمهندسی فناوری اطلاعات- شبکه‌های کامپیوتریشغلی اختصاصیدولتی1400/09/24
تهرانمرضیهخوشخوی کیاسرائیکارشناسی‌ارشدنرم‌افزارشغلی اختصاصیدولتی1400/05/23
قممحمدخیراله پورسرائیکارشناسی ارشدتوسعه اقتصادی و برنامه ریزیشغلی اختصاصیدولتی1401/04/21
گلستانغلامعلیخیرآبادیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1400/05/19
ارومیهکاوهداداش‌پورکارشناسی‌ارشدحسابداریاداری - مدیریتیدولتی1399/12/03
تهرانرضادادگردکتریمدرسی معارف اسلامیآموزشی و پژوهشیهیأت علمی (استادیار)1398/12/09
تهرانشهرامدادگردکتریحسابداریمالیدولتی1398/06/24
خراسان رضویمحموددادمندکارشناسی‌ارشدزبان انگلیسیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
البرزآرشدارستانیکارشناسی‌ارشدمدیریت مالیاداری - مدیریتیغیردولتی1399/05/07
خراسان رضویامیر علیداعیدکتری تخصصیپاتولوژی دامپزشکیآموزشی و پژوهشیدولتی1399/12/11
خراسان رضویعلیرضادانشمند اسلامیکارشناسی‌ارشدامتیازیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
تهرانحسینداودآبادیکارشناسی‌ارشدحقوقحقوقیدولتی1398/11/02
تهرانعطیهدباغیاندکتری عمومیدامپزشکیآموزشی و پژوهشیدولتی1399/12/11
تهرانمحمدصادقدبیریکارشناسی‌ارشدمعارف اسلامی و حقوقشغلی اختصاصیدولتی1398/07/28
خراسان رضویناصردربان مقامیدکتریبافت‌شناسی مقایسه‌ایآموزشی و پژوهشیدولتی1399/12/11
آذربایجان شرقیمهدیدرم‌ نثاریکارشناسی‌ارشدکتابداریشغلی اختصاصیدولتی1400/10/08
تهرانامیر کیواندرویشکارشناسی ارشدمهندسی کشاورزی- ترویج و آموزش کشاورزیشغلی اختصاصیدولتی1401/02/17
تهرانکیواندرویشیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/24
تهرانحجت الهدریامیکارشناسی ارشدپژوهش علوم اجتماعیشغلی اختصاصیدولتی1401/02/17
مازندرانسید ضیاء الدیندژکامدکتریپزشکیآموزشی - پژوهشیدولتی1399/05/07
فارسمهدیدستگیرکارشناسی‌ارشدمهندسی برق الکترونیکشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
خوزستانمهدیدستیکارشناسی‌ارشدحسابداری‍ شغلی اختصاصیدولتی1399/05/07
تهراناحمدرضادشتیدکتریپزشکی عمومیشغلی اختصاصیغیردولتی1400/08/11
تهرانرضادشتی برنجهکارشناسی ارشدبرنامه ریزی شهریشغلی اختصاصیغیردولتی1401/03/18
تهرانحجت اللهدنیاییکارشناسی ارشدحسابداریشغلی اختصاصیدولتی1401/01/20
گیلانرضادوست‌خواه واجاریکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتیدولتی1398/11/02
تهرانهومندوستی حاجی‌آبادیدکتری تخصصیبرنامه‌ریزی درسیشغلی اختصاصیغیردولتی1400/04/27
یزدمرتضیدهقانکارشناسی‌ارشدمهندسی صنایع- مدیریت مهندسیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
تهرانعلیرضادهقانیدکتریمدیریت آموزشیاداری- مدیریتیدولتی1400/03/24
تهرانمجیددیریکارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانآموزشی و پژوهشیغیردولتی1399/11/27
فارسعلیرضادیرینی حقیقیکارشناسی‌ارشدزبان انگلیسیشغلی اختصاصیدولتی1400/09/24
گلستانعبدالحمیددینکارشناسی‌ارشدعلوم سیاسیاداری - مدیریتیدولتی1399/11/01
تهرانیاسرذاکریکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیشغلی اختصاصیغیردولتی1400/07/16
مازندارانمحمد حسینذکریاپورکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوترفناوری اطلاعاتدولتی1400/03/18
تهرانمحسنراجی اسدآبادیکارشناسی‌ارشداقتصاد- برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی اجتماعیمالیدولتی1398/09/25
سیستان و بلوچستانرضاراحت دهمردهکارشناسی‌ارشدحقوق عمومیشغلی اختصاصیدولتی1400/09/24
تهرانسودابهرادفرددکتریمدیریت رسانه‌ایفناوری اطلاعاتدولتی1398/09/25
تهرانایرانرادمنشکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیبازنشسته1398/06/24
کهگیلویه و بویراحمدسیده آزادهرادیکارشناسی ارشدمدیریت صنعتی- مالیشغلی اختصاصیدولتی1401/02/11
تهرانامیدرازقیکارشناسی ارشدایمنی و بهداشت محیط زیست (HSE)شغلی اختصاصیغیردولتی1401/03/28
تهرانشاهرخرامزیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتیدولتی1399/05/07
بوشهرکریمهرامشیکارشناسی‌ارشدحسابداری‍ شغلی اختصاصیدولتی1399/05/07
قممحسنراهبرکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/07
فارسرجبعلیراهیکارشناسی‌ارشدآموزش و بهسازی منابع انسانیاداری - مدیریتیدولتی1398/06/24
البرزحامدربانیکارشناسی ارشدعمران- خاک و پیشغلی اختصاصیدولتی1401/03/26
تهرانتحسینربیعی نژادکارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی شهریشغلی اختصاصیغیردولتی1401/03/18
یزدعلی‌محمدرحمانی‌پورکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/07
تهرانعلیرضارحمتیدکتریجغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی-دولتی1400/05/12
تهرانایمانرحمتیکارشناسی ارشدمهندسی برق- قدرتشغلی اختصاصیدولتی1401/03/25
تهرانمحمد جوادرحیمیدکتریمهندسی مکانیکآموزشی - پژوهشیدولتی1400/02/12
کرمانشاهمبینرحیمیکارشناسی‌ارشدبرنامه‌ریزی درسیآموزشی و پژوهشیدولتی1399/12/11
ایلامنورالدینرحیمیدکتریمدیریت راهبردی دانششغلی اختصاصیدولتی1399/05/07
تهرانابراهیمرحیمیکارشناسی‌ارشدمدیریت فناوری اطلاعاتشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
تهرانحسینرحیمیکارشناسی‌ارشدامتیازیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
تهرانمسعودرحیمیکارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر- نرم افزارشغلی اختصاصیدولتی1401/01/19
تهرانایوبرحیمیکارشناسی ارشدمدیریت اجرائی- مدیریت استراتژیکشغلی اختصاصیدولتی1401/01/21
خراسان رضویسجادرحیمی بیستونیدکتریمهندسی عمران- محیط زیستشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1400/09/01
تهرانمحمدرحیمیان دستجردیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1399/12/03
تهراناکبررحیمی‌پورکارشناسی‌ارشدارشد حسابداریاداری- مدیریتیغیردولتی1398/06/24
تهرانمیثمرحیمی‌زادهدکتریمدیریت ورزشیاداری - مدیریتیهیأت علمی1399/12/03
کرمانعصمترحیمی‌فرکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیاداری - مدیریتیدولتی1399/05/07
آذربایجان شرقیمهدیرزاقی اصلکارشناسی‌ارشدمدیریت ثبت اسناد و املاکشغلی اختصاصیدولتی1400/09/27
خوزستانمحمدعلیرستم پورکارشناسی ارشدمهندسی عمران- سازهشغلی اختصاصیدولتی1401/05/02
گیلانحوریهرستم‌زاددکتریمدیریت منابع انسانیشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/07
آذربایجان غربیرضارستم‌زادهدکتری تخصصیمدیریت کسب و کارشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1400/08/20
تهرانمحمدعلیرستمی فروشانیکارشناسی‌ارشدمدیریت MBAشغلی اختصاصیدولتی1400/10/19
همدانپروانهرسولی فرخکارشناسی ارشدتکنولوژی آموزشیشغلی اختصاصیدولتی1401/02/17
خراسان رضویمحمدرشتی‌بافدکتری تخصصیدامپزشکی- بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگآموزشی - پژوهشیدولتی1400/02/12
کرمانحسینرشیدی طغرالجردیدکتریدامپزشکیآموزشی و پژوهشیدولتی1399/12/11
تهراناحسانرضا سلطانیکارشناسی‌ارشدزبان انگلیسیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
تهرانحسینرضازادهکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1398/06/24
مرکزیمحمدرضاییدکتری تخصصیبهداشت مواد غذاییآموزشی و پژوهشیدولتی1399/12/11
تهرانسعیدرضاییکارشناسی‌ارشدمخابراتشغلی اختصاصیدولتی1400/05/23
کرمانشاهفرشیدرضاییکارشناسی ارشدبهداشت عمومی/ انگل شناسیشغلی اختصاصیدولتی1401/02/11
کردستانکاوانرضاییکارشناسی ارشدمهندسی عمران- مهندسی سازهشغلی اختصاصیدولتی1401/02/17
تهرانعبدالرضارضایی ارجرودیدکتریمهندسی عمراناداری - مدیریتیدولتی1398/12/09
تهرانایوبرضایی ثمرینکارشناسی‌ارشدزبان انگلیسیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
البرزعابدالدینرضائیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مدیریت تحولاداری - مدیریتیدولتی1399/12/11
فارسمحمدصادقرضائیدکتری تخصصیمهندسی فناوری اطلاعاتشغلی اختصاصیهیأت علمی- استادیار1401/05/02
تهرانزینبرضائی چراغ آبادیکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی- مدیریت استراتژیکشغلی اختصاصیدولتی1401/05/02
تهرانرهامرضائیاندکتریجامعه‌شناسی- جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعهشغلی اختصاصیدولتی1400/09/24
تهرانسیدیوسفرضویکارشناسی‌ارشدعلوم تربیتی - مدیریت آموزشیاداری - مدیریتیدولتی1398/09/25
تهرانکمالرضویدکتری تخصصیعلوم اجتماعی- جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایرانشغلی اختصاصیدولتی1401/01/18
تهرانهادیرفیعیکارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
مرکزیعلی‌رضارفیعیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/07
تهرانمژگانرفیعی‌زادکارشناسی‌ارشدمامائیاداری - مدیریتیدولتی1400/03/18
تهرانعبدالمجیدرمضانیکارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
تهرانعمرانرمضانی‌‌اردیدکتریتکنولوژی آموزشیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/09/25
خراسان شمالیمصطفیرمضانی‌مطلقکارشناسی‌ارشدمدیریت مالیاداری - مدیریتیدولتی1399/05/07
هرمزگانمحمدروح الله نژادکارشناسی ارشدریاضی محضشغلی اختصاصیدولتی1401/03/28
کرمانسعیدروح‌الهیکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر- نرم‌افزارشغلی اختصاصیدولتی1400/08/23
تهرانسید محمدروحانیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1399/05/07
تهرانامیرحمزهرودگلیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی- مدیریت بیمهشغلی اختصاصیدولتی1400/10/13
تهراننسیمروستاپیشهکارشناسی‌ارشدمدیریت کارآفرینیاداری - مدیریتیغیردولتی1398/12/09
تهرانعلیرهبرپورکارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
خراسان‌ شمالیداودرهبری‌فردکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی- مدیریت بیمهشغلی اختصاصیدولتی1400/09/16
تهرانحسنعلیریاضتکارشناسی‌ارشدامتیازیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
تهراناعظم‌الساداتریوندیکارشناسی‌ارشدمدیریت خدمات بهداشتی درمانیاداری - مدیریتیدولتی1400/03/18
چهارمحال و بختیاریمحمدرئیسیکارشناسی‌ارشدزیست‌شناسیآموزشی و پژوهشیدولتی1400/03/18
تهرانرضوانهرئیسی فیل‌آبادیکارشناسی‌ارشدشیمیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/13
فارسصادقزارعکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/07
یزدعباسزارع بنادکوکیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری- مدیریتیغیردولتی1400/01/17
تهرانفاطمهزارعان بنی‌اسدیدکتری تخصصیبهداشت مواد غذاییاداری - مدیریتیدولتی1399/12/11
سیستان و بلوچستانمجتبیزارعیکارشناسی‌ارشدمهندسی برق الکترونیکشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
تهرانعلیرضازارعیکارشناسی ارشدروانشناسی صنعتی و سازمانیشغلی اختصاصی-1401/01/30
خراسان رضویامین‌الهزارعی سنگانیکارشناسی‌ارشدمهندسی بهداشت محیطشغلی اختصاصیهیأت علمی1400/09/09
خراسان شمالیمجتبیزراعتکار دوینکارشناسی‌ارشدمعماری سیستم‌های کامپیوتر-دولتی1399/12/23
تهرانزهرهزرین‌کلاهکارشناسی‌ارشدمهندسی پزشکیآموزشی و پژوهشیدولتی1399/11/27
تهرانسولماززعیم داردکتریشهرسازی- برنامه ریزی شهریشغلی اختصاصیغیردولتی1401/03/18
تهرانفروغزکاوتیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری - مدیریتیدولتی1397/11/27
اصفهانهادیزمانیکارشناسی‌ارشدعلوم اجتماعیاداری - مدیریتیدولتی1400/03/18
تهرانابراهیمزمانیکارشناسی‌ارشدمهندسی فناوری اطلاعاتشغلی اختصاصیدولتی1400/08/17
تهرانحسینزمانی امیرسطح 3 حوزویفقه و اصولشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
تهرانغلامرضازندشکارشناسی‌ارشدبرقآموزشی و پژوهشیغیردولتی1398/06/24
تهرانبابکزنده‌دل نوبریدکتری تخصصیمدیریتشغلی اختصاصیدولتی1400/08/30
خوزستانشیرینزندیدکتری حرفه ایدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1401/02/13
کردستاندانشزندیکارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر- نرم افزارشغلی اختصاصیدولتی1401/02/17
تهرانروزبهزورقیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1399/12/03
لرستانمعصومهزیدیکارشناسی‌ارشدشیمیشغلی اختصاصیدولتی1400/09/24
آذربایجانغربیحسنزیرک مرنگلوکارشناسی ارشدمدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانیشغلی اختصاصیدولتی1401/02/15
تهرانحسینزین‌الصالحینکارشناسی‌ارشدعلوم اجتماعیشغلی اختصاصیدولتی1400/09/24
تهرانسلیمانزینالیکارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی شهریشغلی اختصاصیغیردولتی1401/03/18
تهرانمحمد علیزینالیدکتری تخصصیجغرافیا و برنامه ریزی شهریشغلی اختصاصیغیردولتی1401/03/18
تهرانشیمادختسادهکارشناسی‌ارشدمهندسی صنایعاداری - مدیریتیدولتی1399/12/16
تهرانعلیرضاساروخانیکارشناسی‌ارشدفناوریشغلی اختصاصیدولتی1400/05/23
ایلامطاهرهساریکارشناسی‌ارشدشیمی محضشغلی اختصاصیدولتی1400/09/24
تهرانبهمنساعیکارشناسی‌ارشدپدافند غیرعاملشغلی اختصاصیدولتی1400/10/13
تهرانحسینساعی‌نیککارشناسی‌ارشداقتصادمالیدولتی1399/12/03
تهرانمحمدرضاسالاری‌ نصرآباددکتریدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1400/06/02
تهرانمحمدرضاسالمیکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی- بازاریابیشغلی اختصاصیدولتی1401/03/18
تهرانمرتضیسالمی قمصریکارشناسی‌ارشدتاریخ ایراناجتماعیدولتی1398/11/02
تهرانمحمدسالمیانکارشناسی ارشدعلوم ارتباطات اجتماعی- تحقیق در ارتباطات اجتماعیشغلی اختصاصیغیردولتی1401/05/19
چهارمحال و بختیاریعلیسامانپوردکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/04
تهرانعلیسامانیدکتریمدیریت دولتی- منابع انسانیشغلی اختصاصیدولتی1400/06/03
زنجانمهردادستارهدکتری تخصصیپزشکی قانونیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/10
تهرانمهردادسرافرازدکتریزبان انگلیسیاداری - مدیریتیدولتی1399/12/16
سیستان و بلوچستانمحمدسراوانیکارشناسی‌ارشدحقوقحقوقیدولتی1398/06/24
تهرانفاطمهسرآبادانى تفرشیکارشناسی‌ارشدریاضىشغلی اختصاصیغیردولتی1399/12/11
تهرانسعیدسرخهکارشناسی‌ارشدمدیریت ورزشیاداری - مدیریتیدولتی1399/12/03
تهرانسامیسردارملیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی1400/05/19
تهرانعلیسرکردهکارشناسی‌ارشدمدیریت کسب و کار- بازاریابیشغلی اختصاصیغیردولتی1400/08/18
تهرانحمیدسرلککارشناسی‌ارشدفقه و مبانی حقوق اسلامیحقوقیدولتی1399/12/23
تهرانمصطفیسرمدیکارشناسی‌ارشدعلوم اجتماعیروابط عمومی و بین‌المللبازنشسته1398/12/09
همدانمحمدسرومیلیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/07
تهرانعلیرضاسعیدآبادیکارشناسی‌ارشدروابط بین‌المللروابط عمومی و بین‌المللدولتی1398/09/25
تهرانحسنسعیدیکارشناسی‌ارشدمدیرت اجراییشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
تهرانرضاسفیدگریکارشناسی ارشدمهندسی منابع طبیعی- آبخیزداریشغلی اختصاصیدولتی1401/06/01
گیلانحدیثسقطچیدکتریدامپزشکیآموزشی و پژوهشیدولتی1399/12/11
تهرانمریمسلحشورنژادکارشناسی‌ارشدعلوم ارتباطات اجتماعیاجتماعیدولتی1398/11/02
تهراننسرینسلطانمرادیکارشناسی ارشدمهندسی معماریشغلی اختصاصیغیردولتی1401/03/18
تهرانداودسلطانیکارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانآموزشی و پژوهشیغیردولتی1399/11/27
مرکزیسیروسسلمان‌‌نژاددکتریدامپزشکیآموزشی و پژوهشیدولتی1399/12/11
تهرانذبیح‌الهسلمانیکارشناسی‌ارشدحقوق عمومیحقوقیدولتی1398/06/24
تهرانمتینسلیمان تباردکترای تخصصیحقوق جزا و جرم شناسیشغلی اختصاصیغیردولتی1401/05/19
اصفهانشهرزادسلیمی‌پورکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر- نرم‌افزارشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
تهرانساراسلیمی‌نمیندکتریمهندسی مکانیکآموزشی - پژوهشیدولتی1399/12/16
تهرانمهردادسوریکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1398/06/24
تهرانامیرسولقانیکارشناسی‌ارشدزیست‌شناسیآموزشی و پژوهشیدولتی1399/01/24
تهرانمحمودرضاسیدآبادیکارشناسی‌ارشدمهندسی صنایعفناوری اطلاعاتدولتی1400/03/18
تهرانناصرسیریکارشناسی‌ارشدحقوقحقوقیدولتی1398/11/02
تهرانامیرحسینسیفیکارشناسی ارشدمهندسی معماریشغلی اختصاصیغیردولتی1401/03/18
تهرانعلیسینجلیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
کرمانمرضیهشادروانیکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر- نرم‌افزارشغلی اختصاصیدولتی1400/08/01
تهرانفروغشادمان لاهیجیدکتری تخصصیاقتصاد محیط زیستشغلی اختصاصیدولتی1400/09/03
خراسان رضویریحانهشاقلیدکتریمدیریت آموزشیاداری - مدیریتیغیردولتی1399/12/03
تهرانالمیراشاکریدکتریمدیریت بازرگانی- مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانیشغلی اختصاصیغیردولتی1401/05/02
تهرانحسینشاکریکارشناسی‌ارشدامتیازیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
تهرانمحسنشالیکاریانکارشناسی‌ارشدمهندسی هواپیماشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
تهرانوحیدشاملو احمدیکارشناسی‌ارشدمدیریت MBAشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
تهرانفرشادشا‌ه‌بهرامیکارشناسی‌ارشدمدیریت فناوریشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
میانهفاطمهشاه‌محمدیکارشناسی‌ارشدژنتیکاداری - مدیریتیدولتی1400/03/18
بوشهرکریمشایستهکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/07
تهرانفرامرزشایگان‌آراکارشناسی‌ارشدمدیریتشغلی اختصاصیدولتی1400/05/23
تهرانجوادشجاع‌فرددکتریمدیریت راهبردیاداری و مدیریتیدولتی1399/11/27
تهرانهاجرشجاعیانکارشناسی‌ارشداقیانوس‌شناسی فیزیکی- فیزیک دریاشغلی اختصاصیدولتی1400/09/16
کرمانسید علیشجریکارشناسی‌ارشدروانشناسیاداری - مدیریتیدولتی1399/12/03
تهرانشبنمشجیعیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1400/03/18
خراسان رضویعلیرضا شهرامشرقیدکتری عمومیدامپزشکیآموزشی و پژوهشیدولتی1399/12/11
سمنانمریمشریعت‌زادهدکتری تخصصیترویج و آموزش کشاورزی- ترویج کشاورزیاداری- مدیریتیدولتی1400/02/12
خراسان رضویمحمدرضاشریعتیدکتری حرفه‌ایدامپزشکیآموزشی و پژوهشیدولتی1399/12/11
کردستانمازیارشریعتیکارشناسی ارشدمهندس عمران- مهندسی سازهشغلی اختصاصیدولتی1401/01/29
تهرانرقیهشریف‌نیاکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/13
خراسان رضویحسینشریفیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/07
تهرانمجیدشریفیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/07
خراسان رضویعباسشریفی پوردکتری تخصصیمدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابیشغلی اختصاصیدولتی1401/02/15
کردستانافشینشعبانیکارشناسی ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیدولتی1401/02/17
ایلامبهروزشفیعیکارشناسی‌ارشدعلوم ارتباطات اجتماعیاجتماعیدولتی1399/12/23
تهرانناهیدشفیعیدکتریروانشناسی تربیتیاداری - مدیریتیغیردولتی1398/12/09
تهرانپونهشفیقکارشناسی‌ارشدمدیریت منابع انسانیشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/07
تهرانجلیلشکرپورسیسکارشناسی‌ارشدتهرانشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
البرزمسعودشکرگزارکارشناسی‌ارشدحقوق و قضا جرم‌شناسیاداری - مدیریتیدولتی1399/12/23
تهراننرجسشکریدکتریمدیریت دولتی- خط‌مشی‌گذاریاداری - مدیریتیغیردولتی1398/09/25
تهرانالینازشکوریکارشناسی‌ارشد-شغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/10
تهرانحمیدرضاشمسائیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی1398/07/28
خراسان رضویمحمد حسنشوروزیحوزوی سطح 2فقه و اصولاداری - مدیریتیدولتی1399/12/11
تهرانسعیدشهباز اصلکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی- مدیریت بیمهشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
تهرانصیاح‌الدینشهدیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - تشکیلات و روش‌هااداری - مدیریتیدولتی1400/08/08
تهرانمرتضیشهرستانیدکتریشیمیآموزشی و پژوهشیدولتی1399/11/27
تهرانحسینشهنوازیکارشناسی‌ارشدمدیریت بهداشت و درماناداری - مدیریتیدولتی1399/12/11
گیلانجهانگیرشهیدیکارشناسی‌ارشدریاضی محضشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/07
تهرانزین‌العابدینشیخ‌ بگلودکتریمدیریت دولتی- تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری عمومیاداری - مدیریتیدولتی1398/06/24
یزدمحمدرضاشیخ علیشاهیکارشناسی‌ارشدمدیرت اجراییشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
زنجانسعدالهشیخ‌الاسلامیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی- مدیریت بیمهشغلی اختصاصیدولتی1400/09/22
تهرانسیامکشیخیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیدولتی1398/07/28
تهرانفاطمهشیخی­نژاددکتریمدیریت علوم رفتاریاداری - مدیریتیدولتی1398/06/24
تهرانلیلاشیداییکارشناسی‌ارشدآموزش پزشکیاداری - مدیریتیدولتی1400/02/12
تهرانسیدمهدیشیرازیکارشناسی ارشدمدیریت دولتی- تشکیلات و روش هاشغلی اختصاصیدولتی1401/01/21
تهرانهاجرشیری‌یایچیدکتریمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیدولتی1397/11/27
تهرانلالهصابرنژادکارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانآموزشی و پژوهشیغیردولتی1399/11/27
تهرانمصطفیصابونیدکتری حرفه‌ایدامپزشکیاداری - مدیریتیدولتی1399/12/11
تهرانسعیدصاحبیکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
تهرانحمیدرضاصادقیکارشناسی‌ارشداقتصاداداری - مدیریتیدولتی1399/12/16
تهرانمجیدصادقیدکتریمدیریت آموزش عالیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/09/25
تهرانمریمصادقی شفیعکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
تهرانشیرینصالحیدکتریبرق و مخابراتشغلی اختصاصیدولتی1400/05/23
تهرانمحمدصالحیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/07
هرمزگانسید امینصالحیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیدولتی1400/07/26
تهرانعلیرضاصباحیکارشناسی‌ارشدمهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعاتشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
تهرانصفاصبوری دیلمیکارشناسی‌ارشدمهندسی عمراناداری - مدیریتیغیردولتی1399/11/27
فارسفرهادصحرائیکارشناسی‌ارشدمراقبت پروازشغلی اختصاصیدولتی1400/09/24
خراسان شمالینبی‌الهصداقتیکارشناسی‌ارشدعلوم اجتماعی-دولتی1399/12/23
تهرانصابرصدریکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی1400/05/23
هرمزگانهنگامهصفاایسینیکارشناسی ارشدمدیریت محیط زیستشغلی اختصاصیدولتی1401/05/02
تهرانغلامحسینصفائیانکارشناسی‌ارشدمدیریت MBA- مدیریت بازرگانیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/13
تهراناقدسصفریدکتریداروسازیآموزشی و پژوهشیدولتی1399/12/11
تهرانمجیدصفریکارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانآموزشی و پژوهشیغیردولتی1399/11/27
تهرانمحمودصفریکارشناسی‌ارشدحقوق جزا و جرم‌شناسیحقوقیدولتی1399/01/24
بوشهرمحمدصفریکارشناسی‌ارشدمدیریت خدمات بهداشتی درمانیشغلی اختصاصیدولتی1400/09/16
کرمانشاهمحسنصفریکارشناسی‌ارشدامتیازیشغلی اختصاصیدولتی1400/07/26
تهرانمعصومهصفری منصورکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1400/03/18
تهرانعلیرضاصمدی خوش‌خوکارشناسی‌ارشدمهندسی برق- سیستم‌های قدرتشغلی اختصاصیدولتی1400/09/24
کرمانامیر سعیدصمیمیدکتری تخصصیبیماری‌های داخلی دام‌های بزرگآموزشی و پژوهشیدولتی1399/12/11
تهرانفروزانصمیمی شلمزاریکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
کردستانحسنصومیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری- مدیریتیدولتی1399/12/23
گلستانیاسمینصیامیان گرجیکارشناسی ارشدمدیریت دولتی- مدیریت تحولشغلی اختصاصیدولتی1401/02/17
تهرانپروانهصیفوریدکتری تخصصیپاتولوژیشغلی اختصاصیدولتی1400/06/02
تهراننویدضیاییدکتریبیابان زداییشغلی اختصاصیدولتی1401/02/17
تهرانزهراطالبیکارشناسی‌ارشدبرق- الکترونیک دیجیتالشغلی اختصاصیدولتی1400/05/23
تهرانمریمطاهریکارشناسی‌ارشدحقوقشغلی اختصاصیدولتی1400/09/24
تهرانمهدیطاهری نژادکارشناسی ارشدمهندسی عمران- سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)شغلی اختصاصیدولتی1401/01/20
یزدعباسطاهری یزدیکارشناسی‌ارشدپرستاریشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
تهرانمهدیهطایفه رستمیکارشناسی ارشدبرنامه ریزی آمایش سرزمینشغلی اختصاصیغیردولتی1401/03/18
تهرانسید محسنطباطبائی مزدآبادیدکتریمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیغیردولتی1399/08/24
تهرانهادیطبسی اصل اولکارشناسی‌ارشدمهندسی برق- مخابراتشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
تهرانمحمدرضاطریحیدکتریمهندسی برق- مخابرات (سیستم)شغلی اختصاصیدولتی1401/03/18
آذربایجان شرقیصمدطیبیکارشناسی‌ارشدمدیریت مالیمالیدولتی1399/05/07
اصفهانحسینعابدی جندانیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/07
تهرانرضاعابدین زادگانکارشناسی ارشدمهندسی منابع طبیعی- جنگلداریشغلی اختصاصیدولتی1401/02/17
تهرانمهدیعابدینی کارشککارشناسی‌ارشدمهندسی برق کنترلشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
اردبیلبابکعالیکارشناسی‌ارشدروانشناسی بالینیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/04
تهرانریحانهعامریدکتریحقوق عمومیحقوقیدولتی1398/06/24
تهرانسید محمدعاملیکارشناسی‌ارشدعلوم اجتماعیآموزشی و پژوهشیدولتی1399/12/23
تهرانسمیهعاملیکارشناسی ارشدمدیریت دولتی- مدیریت تحولشغلی اختصاصیدولتی1401/03/18
تهرانزینبعبادیکارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانآموزشی و پژوهشیغیردولتی1399/11/27
تهرانغلامرضاعباس پاشاکارشناسی ارشدمدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانیشغلی اختصاصیدولتی1401/05/30
فارسعباسعباس‌پور‍ کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی‍ شغلی اختصاصیدولتی1397/11/27
تهرانمرادعباس‌زاده توسلیکارشناسی‌ارشدکامپیوتر- شبکهاداری- مدیریتیدولتی1400/01/17
تهرانپیمانعباسیکارشناسی‌ارشدمهندسی عمراناداری - مدیریتیغیردولتی1399/11/27
اصفهانسمیراعباسیکارشناسی ارشدمدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیشغلی اختصاصیدولتی1401/05/19
چهارمحال و بختیاریموسیعباسی بیرگانیکارشناسی‌ارشدمهندسی منابع طبیعیآموزشی و پژوهشیغیردولتی1399/12/03
چهارمحال و بختیاریمحمدعباسی‌ جونقانیکارشناسی‌ارشداقتصاد- توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزیشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/07
تهرانرضاعبد امامیکارشناسی ارشدمدیریت اجرائی- مدیریت بازاریابی و صادراتشغلی اختصاصیدولتی1401/03/18
تهراندارابعبداللهی بیروندکتریدامپزشکی- بهداشت و بيماري‌هاي دام و بيماري‌هاي داميشغلی اختصاصیدولتی1400/06/02
تهرانملیحهعبداله خانیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی- بازاریابیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/13
تهرانجعفرعبدالهیکارشناسی‌ارشدمهندسی برق و قدرتشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
تهرانمجیدعبدالهی نیاسرکارشناسی‌ارشدحقوق عمومیحقوقیدولتی1399/12/03
تهرانعلیعبدلی حسین‌آبادیکارشناسی‌ارشدامتیازیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
البرزعلیعبدی جمایراندکتریمدیریت کارآفرینیاداری - مدیریتیغیردولتی1398/12/09
کردستانمحمد شوانعثمان پورکارشناسی ارشدمهندسی تکنولوژی کامپیوتر- نرم افزارشغلی اختصاصیدولتی1401/03/26
آذربایجان شرقیعلی‌اكبرعدلی‌پورکارشناسی‌ارشدامتیازیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
تهرانمجیدعرب عامریکارشناسی‌ارشدصنایع غذاییآموزشی و پژوهشیدولتی1399/11/27
گلستانمحمدعرب عامریکارشناسی‌ارشدامتیازیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
خراسان رضویمحمدعرب هاشمیکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوترشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
تهرانصادقعرب‌زادهدکتریحقوق - کیفری و جرم‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
تهرانحمیدرضاعربیکارشناسی ارشدمهندسی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیکیشغلی اختصاصیدولتی1401/02/16
تهرانرویاعرفانیدکتریمدیریت منابع انسانیآموزشی - پژوهشیدولتی1400/02/29
تهرانعلیعرفانیانکارشناسی‌ارشدزبان انگلیسیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
تهرانسید میثمعزتیدکتریمهندسی برقآموزشی و پژوهشیدولتی1399/11/01
تهرانمحمدعزیززادهدکتری حرفه‌ایدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1400/06/02
تهرانالهامعزیزی طرقیکارشناسی‌ارشدمدیریت ورزشیاداری - مدیریتیدولتی1399/12/03
البرزآواعسگریکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مدیریت تحولشغلی اختصاصیدولتی1400/08/10
تهرانمجیدعسگریکارشناسی‌ارشدجغرافیا و برنامه‌ریزی شهریاداری- مدیریتیدولتی1400/09/07
تهرانحمزهعسگری رشتیانیدکتریحسابداریمالیدولتی1399/11/01
اصفهانحمیدرضاعسگری‌زاده دهاقانیکارشناسی‌ارشدمهندسی برق- مخابراتشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
خراسان رضویجعفرعطارباشی مقدمدکتری حرفه‌ایدامپزشکیآموزشی و پژوهشیدولتی1399/12/11
مرکزیفیروزهعطاریاندکتریمدیریتاداری - مدیریتیدولتی1398/11/02
کردستانبهنامعطائیکارشناسی ارشدعمران- راه و ترابریشغلی اختصاصیدولتی1401/01/27
تهرانسیده بهارهعظیمیدکتریشیمی آلی-دولتی1400/05/06
تهرانعلیرضاعظیمیکارشناسی‌ارشدحقوق جزا و جرم‌شناسیحقوقیبازنشسته1399/12/03
تهرانعلیرضاعظیمیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی1398/07/28
تهرانحامدعظیمیکارشناسی‌ارشدروابط بین‌المللروابط عمومی و بین‌المللدولتی1397/11/27
تهرانسیدعلیرضاعظیمی جیرسرائیدکتریدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1401/05/30
خراسان رضویسیدعلیعلوی مقدمدکتریدامپزشکیآموزشی و پژوهشیدولتی1399/12/11
تهرانهمایونعلی حسینیکارشناسی‌ارشدفقه و حقوقشغلی اختصاصیدولتی1400/05/23
آذربایجانغربیجلیلعلی میرزالوکارشناسی ارشدمدیریت اجرایی- مدیریت استراتژیکشغلی اختصاصیدولتی1401/02/17
البرزرضاعلیپورکارشناسی‌ارشدمدیریت فناوری اطلاعات و امنیتفناوری اطلاعاتدولتی1399/12/23
تهرانامیرعلیجانیدکتریپزشکیاداری - مدیریتیدولتی1400/03/18
تهرانیاسرعلیزادهکارشناسی‌ارشدمهندسی مخابراتشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
تهرانسیدمحسنعلیزاده طباطباییکارشناسی‌ارشدمهندسی صنایع اداری - مدیریتیدولتی1397/11/27
تهرانلیلاعلیمرادیکارشناسی‌ارشدعلوم اقتصادیاداری - مدیریتیدولتی1399/12/16
آذربایجان غربییدالهعلی‌نژادکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/04
تهرانسید ناصرالدینعمادیدکتریعلوم جنگل- جنگل شناسی و اکولوژی جنگلشغلی اختصاصیدولتی1401/01/21
تهرانمرضیهعموقلی میراخوریکارشناسی‌ارشدجامعه‌شناسی فرهنگیفرهنگیدولتی1398/06/24
اصفهانشهزادعنایتدکتری تخصصیمهندسی عمران- سازهشغلی اختصاصیدولتی1401/03/26
آذربایجان شرقیحکیمهعهدی‌عدلکارشناسی‌ارشدمدیریت مالیشغلی اختصاصیدولتی1400/09/21
تهرانعبدالرسولغزالی وردنجانیکارشناسی‌ارشدمدیریت-دولتی1399/12/23
تهرانغزالهغزنویدکتریپزشکیاداری - مدیریتیدولتی1400/03/18
یزدمهدیغضنفری نصرآباددکتری تخصصیپزشکی قانونیشغلی اختصاصیدولتی1400/09/25
تهرانمریمغضنفری‌ نیکوکارشناسی‌ارشدکارآفرینی فناوریفناوری اطلاعاتدولتی1397/11/27
اصفهانفاطمهغفارزادهکارشناسی ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی1401/02/17
تهرانمحمدمهدیغفاریکارشناسی‌ارشدمهندسی برق الکترونیکشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
تهرانمحمدرضاغفاری دولاماکارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتیشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/07
خراسان رضویمهدیغفوری فردکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانیشغلی اختصاصیدولتی1401/02/17
تهرانزهرهغلامیدکتریپزشکیاداری - مدیریتیدولتی1400/03/18
تهرانزهراغلامیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- منابع انسانیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/13
تهراناحمدغلامی قادیکارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
تهرانلیلاغمخواردکتری تخصصیفیزیوتراپیشغلی اختصاصیدولتی1400/09/16
تهرانمحمدرضافارسی نژاد مرجدکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1401/01/29
هرمزگانسید مجتبیفاقعیکارشناسی‌ارشدمهندسی هوافضا- سوانح هوایی و صلاحیت‌های پروازیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/13
تهرانسحرفامیل زارعکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیفناوری اطلاعاتدولتی1399/12/03
تهرانعباسفتح‌آبادیکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیشغلی اختصاصیدولتی1400/06/21
تهرانزهرافتحیکارشناسی‌ارشدعمراناداری - مدیریتیغیردولتی1399/11/27
آذربایجانشرقیاحمدفتحی عبدالهیدکتری تخصصیحسابداریشغلی اختصاصیدولتی1401/02/12
تهرانسجادفتحی‌زادهکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی-دولتی1399/12/03
تهرانمحمدرضافخاریهکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیدولتی1400/09/24
تهرانعباسعلیفراتیکفایتینحقوق و قضای اسلامیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
تهرانموسیفرامرزی پلنگرکارشناسی‌ارشدحقوق- خصوصیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
تهرانفرزینفربیزکارشناسی‌ارشدمهندسی حمل و نقل و ترافیکاداری - مدیریتیغیردولتی1399/11/27
تهرانپویافرج اللهیکارشناسی ارشدآموزش زبان انگلیسیشغلی اختصاصیغیردولتی1401/05/02
تهرانفاطمهفرجادمنددکتری تخصصیداروسازی سنتیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/17
تهراناسماعیلفرج‌زادهکارشناسی‌ارشدمهندسی تکنولوژی مخابراتشغلی اختصاصیدولتی1400/07/26
مرکزیداودفرجیکارشناسی ارشدمدیریت دولتی- مدیریت تحولشغلی اختصاصیدولتی1401/02/17
تهرانطیبفرجیکارشناسی ارشدمعارف اسلامی و علوم سیاسیشغلی اختصاصیدولتی1401/03/26
تهرانمریمفرح زاددکتریجغرافیا و برنامه ریزی شهریشغلی اختصاصیغیردولتی1401/03/18
زنجانمصطفیفرزادیانکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/07
تهرانمحمدرضافرزانهکارشناسی‌ارشدآموزش محیط زیستاداری- مدیریتیدولتی1400/01/17
بوشهرعلیفرشیدکارشناسی‌ارشدمهندسی برق الکترونیکشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
خراسان شمالیزهرافروتن‌ غزنویکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی1400/09/17
تهرانمهشیدفروهیدکتریمدیریت بازرگانی- رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانیشغلی اختصاصیدولتی1401/02/14
تهرانبشیرفرهادیکارشناسی‌ارشدپیشگیری از اعتیاد در محیط‌های خاصآموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/24
تهرانامیر سعیدفرهنگیدکتریمهندسی آبشغلی اختصاصیدولتی1401/02/12
آذربایجانغربینعیمهفرهیدنیادکتری تخصصیپزشکی قانونیشغلی اختصاصیدولتی1401/01/21
گیلانمختارفصیحی قصبهکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
تهرانحسینفلاح جوشقانیکارشناسی‌ارشدمهندسی برق و الکترونیکشغلی اختصاصیدولتی1400/05/23
تهرانسیدعلیفلاح‌پورکارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانشغلی اختصاصیغیردولتی1400/07/28
تهرانمیرزا عبدالرسولفلاح‌زاده ابرقوئیکارشناسی‌ارشدمدیریت شهریشغلی اختصاصیدولتی1400/08/16
تهرانکورشفلاحیکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی- مدیریت بیمهشغلی اختصاصیدولتی1401/05/30
قزوینمحمدتقیفولادوندکارشناسی ارشدمهندسی شیمی- طراحی فرایندهاشغلی اختصاصیغیردولتی1401/03/28
تهرانمرتضیفیاضیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی1398/07/28
تهرانمحمدفیضی زنگیردکتری تخصصیمدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانیشغلی اختصاصیدولتی1401/02/17
ایلامهدایتفیلیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازاریابیشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/07
سمنانمحمدمصطفیقادریکارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتی- مالیاداری - مدیریتیدولتی1399/12/11
کرمانمحمدقاسمیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1399/12/23
تهرانکاظمقاسمیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی1398/07/28
قممهدیقاسمیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی- مدیریت بیمهشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
تهرانعلی اصغرقاسمیدکتری تخصصیترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی- آموزش کشاورزیشغلی اختصاصیدولتی1401/02/17
تهرانحسنقاسمی آرانیکارشناسی‌ارشدسیستم‌های مخابراتی ناوبری و مراقبت پروازشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
آذربایجان غربیحمیدقاسمی برقیکارشناسی‌ارشدروانشناسی بالینیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
خراسان‌ جنوبیزهراقاسمی تنگل علیاکارشناسی‌ارشدالهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)شغلی اختصاصیدولتی1400/08/23
تهراننفیسهقاسمی علی‌آبادیکارشناسی‌ارشدمدیریت خدمات بهداشتی درمانیاداری - مدیریتیدولتی1399/05/07
خراسان جنوبیفاطمهقاسمی‌فردکارشناسی‌ارشدمدیریت خدمات بهداشتی درمانیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
کرمانمهدیقاسمی‌کیادکتری حرفه‌ایدامپزشکیآموزشی و پژوهشیدولتی1399/12/11
مرکزیحمیدرضاقاضیکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوترشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
کرمانمیناقاضی‌زاده ماهانیدکتری عمومیدامپزشکیآموزشی - پژوهشیدولتی1400/02/12
تهرانراحلهقاضی‌نظامیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی- بازاریابیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/05
تهرانامیدعلیقانعکارشناسی‌ارشدمهندسی هسته ایآموزشی و پژوهشیدولتی1400/03/18
تهرانسیدمهدیقدمگاهیکارشناسی ارشدمهندسی برق- الکترونیکشغلی اختصاصیدولتی1401/03/27
تهرانسمیهقدیریدکتریبرنامه ریزی درسیشغلی اختصاصیدولتی1401/02/17
اصفهانمریمقربان اسماعیلیکارشناسی ارشدمدیریت دولتی- مدیریت تحولشغلی اختصاصیدولتی1401/05/02
تهرانداودقربان پور لندیکارشناسی ارشدمهندسی منابع طبیعی- آبخیزداریشغلی اختصاصیدولتی1401/01/23
تهرانآرمانقربان‌زادهدکتری تخصصیبهداشت و بیماری‌های آبزیانآموزشی و پژوهشیدولتی1399/12/11
خراسان رضویمحمودقربان‌زادهدکتریدامپزشکیآموزشی و پژوهشیدولتی1399/12/11
تهرانحسنقربانلوکارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی شهریشغلی اختصاصیغیردولتی1401/03/18
تهرانسلام‌الهقربانیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیبازنشسته1398/06/24
تهرانانسیهقربانی نیادکتری تخصصیمعماریشغلی اختصاصیغیردولتی1401/03/18
خوزستانسید مرتضیقریشیدکتری تخصصیبیماری‌های داخلی دام‌های بزرگآموزشی - پژوهشیدولتی1400/02/12
بوشهرمجیدقصابیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی- بازرگانی بین‌المللیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/12
خوزستانرضاقطبی زادهکارشناسی ارشدژئوفیزیکی - گرانی سنجیشغلی اختصاصیدولتی1401/01/19
تهرانابوطالبقلیزادهکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی1400/05/06
مازندرانمظاهرقنبرپورکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری - مدیریتیدولتی1399/12/23
گیلانمریمقنبری بیجاربنهدکتری تخصصیمدیریت- مدیریت منابع انسانیشغلی اختصاصیدولتی1401/01/30
کرمانعلیقوامدکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1401/02/11
تهرانمیناقورچیانکارشناسی‌ارشدبرقشغلی ‌اختصاصیدولتی1398/11/02
تهرانکاوهقورچیانکارشناسی‌ارشدمدیریت شهریشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/07
هرمزگانبتولقویدل لاریکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری - مدیریتیدولتی1400/03/18
تهرانمریمقیطاسیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتیدولتی1399/12/16
تهرانحمیدقیومیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجرائیشغلی اختصاصیدولتی1400/05/23
تهرانعلیکاربخش راوریکارشناسی‌ارشدکارآفرینی-‌ کسب و کار جدیدشغلی اختصاصیدولتی1400/10/13
آذربایجان شرقیسعیدکاشانیکارشناسی‌ارشدعلوم اقتصادیآموزشی و پژوهشیدولتی1399/12/23
تهرانکاوهکاشفیکارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی روستاییشغلی اختصاصیدولتی1401/01/23
تهرانموناکاشی زنوزیکارشناسی ارشدفیزیک - حالت جامدشغلی اختصاصیدولتی1401/04/21
گیلانمهرانکاظم‌زاده لنگرودیکارشناسی‌ارشدمدیریت نیروی انسانیشغلی اختصاصیدولتی1400/09/24
تهرانکاظمکاظمی‌ پشت‌مساریکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/07
کرمانصدیقهکاظمی‌نیادکتری حرفه‌ایدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1400/06/02
تهراننازنینکاکاوندکارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی شهریشغلی اختصاصیغیردولتی1401/03/18
بوشهرغلامرضاکبیریکارشناسی‌ارشدمدیریت اجرایی- استراتژیکشغلی اختصاصیدولتی1400/08/12
تهرانمرضیهکثیریکارشناسی‌ارشدMBAاداری - مدیریتیدولتی1399/12/16
تهرانعلیکرابیکارشناسی ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیدولتی1401/06/01
تهراناکبرکرامتکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/17
تهرانودودکرامتیدکتریمهندسی صنایعشغلی اختصاصیدولتی1400/07/20
گلستانحجت الهکردیکارشناسی ارشدمهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساختشغلی اختصاصیدولتی1401/03/18
تهرانمحمودکرم‌رودیکارشناسی‌ارشدعمران - راه و ترابریآموزشی و پژوهشیغیردولتی1399/11/27
تهرانمصطفیکرمیکارشناسی‌ارشدروابط بین‌المللروابط عمومی و بین‌‌المللغیردولتی1398/11/02
تهرانمحمدکرمیکارشناسی‌ارشدمهندسی فناوری اطلاعات - شبکه‌های کامپیوترشغلی اختصاصیدولتی1400/07/28
تهرانمجتبیکرمی تیره شبانکارهکارشناسی‌ارشدتربیت بدنی و علوم ورزشیفرهنگیدولتی1399/12/03
زنجانسعیدکرمی زنجانیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
تهرانکریمکریم اوزون اوبهکارشناسی ارشدمدیریت- اموری شهریشغلی اختصاصیغیردولتی1401/03/28
ایلامفرزادکریم بیگیکارشناسی‌ارشدپژوهش در علوم اجتماعیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
البرزجوادکریم پور خامنهکارشناسی ارشدمهندسی عمران- راه و ترابریشغلی اختصاصیدولتی1401/03/26
تهرانمنصورهکریمیکارشناسی‌ارشدمدیریت دلتیاداری - مدیریتیدولتی1397/11/27
ایلامرستمکریمیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتیدولتی1397/11/27
تهرانجوادکریمیدکتری تخصصیجغرافیا و برنامه ریزی شهریشغلی اختصاصیغیردولتی1401/03/18
تهرانپیمانکریمیانکارشناسی ارشدمهندسی برق- قدرتشغلی اختصاصیدولتی1401/05/02
تهرانامیدکریمیاندکتریمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1399/05/07
تهرانفهیمهکریمی‌نژادکارشناسی‌ارشدمهندسی صنایع اداری - مدیریتیدولتی1397/11/27
تهرانوحیدکشاورز زمانیاندکتری تخصصیبهداشت و بیماری‌های طیورشغلی اختصاصیدولتی1400/06/02
تهرانکاوهکشاورزیکارشناسی‌ارشدمشاورهاداری - مدیریتیدولتی1399/12/16
تهرانمحمدکلاتهکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1399/12/03
تهرانعلیرضاکلانتری بنجارکارشناسی‌ارشدتربیت بدنی و علوم ورزشیفرهنگیدولتی1399/12/03
تهرانشاهینکلانتری‌بنگرکارشناسی‌ارشدمهندسی عمران- مهندسی مدیریت ساخت-غیردولتی1400/03/30
تهرانمصطفیکمالی‌زادهکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتیدولتی1400/03/18
خوزستانمصطفیکنارکوهیدکتری حرفه ایدامپزشیشغلی اختصاصیدولتی1401/02/13
تهرانغلامرضاکنج‌کاوکارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
تهرانرضاکوثریدکتریمدیریت آموزش عالیاداری - مدیریتیدولتی1398/11/02
تهرانسمانهکوچکزائیکارشناسی ارشدحسابداریشغلی اختصاصیدولتی1401/05/30
تهرانحسینکوردانیکارشناسی ارشدمدیریت فن آوری اطلاعات- سیستم های اطلاعاتی پیشرفتهشغلی اختصاصیغیردولتی1401/03/18
تهرانامیدکوره‌چی اشکجان پهلوییکارشناسی‌ارشدعلوم قرآن و حدیثفرهنگیدولتی1399/12/03
البرزعلیکوزه‌گرانکارشناسی‌ارشدعلوم سیاسیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/12/09
کرمانعابدکوهپایهدکتری حرفه‌ایدامپزشکیآموزشی و پژوهشیدولتی1399/12/11
تهرانسهیلاکیاسیدکتریمدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگیفرهنگیدولتی1397/11/27
چهارمحال و بختیاریمهدیکیانپوردکتریزمین شناسی مهندسیشغلی اختصاصیدولتی1401/03/28
تهرانکتایونکیانیدکتری تخصصیفارموکولوژی دامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1400/06/02
تهرانغلامرضاکیانیکارشناسی‌ارشدحقوق جزا و جرم‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/07
تهرانعلیرضاكوشكیکارشناسی‌ارشدامتیازیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
سیستان و بلوچستانرامینكیهانی‌فرکارشناسی‌ارشدمهندسی برقشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
تهرانمجیدگروئیکارشناسی‌ارشدمهندسی برق- سیستم‌های قدرتشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
مازندرانمحمدحسنگلپایگانیدکتری حرفه‌ایدامپزشکیآموزشی - پژوهشیدولتی1400/02/12
تهرانسعیدهگل‌چین خرازیدکتریمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1398/11/02
سیستان و بلوچستانجوادگلی محمودیکارشناسی‌ارشدمهندسی برقشغلی اختصاصیدولتی1400/07/26
سیستان و بلوچستانحامدگنجعلیدکتریبافت‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی1400/06/02
تهرانزهراگودرزیکارشناسی‌ارشدمهندسی کشاورزی- آبیاری و زهکشیشغلی اختصاصیدولتی1400/05/15
تهرانلیلاگودرزیدکتری حرفه‌ایپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1398/07/28
تهرانراضیهگودرزیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی1400/09/22
تهرانصدر اللهگودرزی پورکارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی شهریشغلی اختصاصیغیردولتی1401/03/18
تهرانلیلاگوشهکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری - مدیریتیدولتی1399/05/07
تهرانبهزادلایقیدکترای تخصصیفیزیک دریا- دینامیکشغلی اختصاصیدولتی1401/05/02
تهرانشهراملطفیکارشناسی‌ارشدمهندسی مکانیکشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
مازندرانصفورالطفیاندکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/06
تهرانحساملطیفیکارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانآموزشی و پژوهشیدولتی1398/09/25
تهرانمجیدلقمانپورکارشناسی ارشدمهندسی منابع طبیعی - جنگلداریشغلی اختصاصیدولتی1401/02/17
خراسان‌ شمالیاسماعیللنگریکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیفناوری اطلاعاتدولتی1400/03/18
تهرانعلیماروسیکارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
تهراناسماعیلماه‌گلیکارشناسی‌ارشدمهندسی برق- مخابراتشغلی اختصاصیدولتی1400/10/13
تهرانحسینعلیمتولیدکتری تخصصیمهندسی کشاورزی- ترویج و آموزش کشاورزیشغلی اختصاصیدولتی1401/01/20
تهرانمژدهمتینکارشناسی‌ارشدتربیت بدنی و علوم ورزشیاداری - مدیریتیدولتی1399/12/03
البرزرحاممجیبیکارشناسی ارشدقارچ شناسی پزشکیشغلی اختصاصیدولتی1401/01/21
تهرانمبینامجیدیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/07
تهرانامیرحسینمحبوبیکارشناسی ارشدمهندسی کشاورزی- ترویج و آموزش کشاورزیشغلی اختصاصیدولتی1401/03/28
تهرانوجیههمحسنیدکتری تخصصیحقوق عمومیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/06
تهرانعلیرضامحقق شلمانیدکتریدامپزشکیاداری - مدیریتیدولتی1399/12/11
مازندرانعباسمحمدبیک‌تبریزیدکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
تهراننادعلیمحمدپورکارشناسی ارشدمدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانیشغلی اختصاصیدولتی1401/03/28
مازندرانمحمدجوادمحمدپور حمزه‌کلائیکارشناسی‌ارشدمهندسی مکانیک تبدیل انرژیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
تهراننیمامحمدزاده‌کمساریکارشناسی‌ارشدمدیریتفناوری اطلاعاتبازنشسته1398/11/02
تهراننادرمحمدطاهریکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتیدولتی1400/03/18
تهرانحمیدمحمد‌عظیمیدکتریتکنولوژی آموزشیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/24
تهراننوجوانمحمدیکارشناسی‌ارشدآموزش پزشکیاداری - مدیریتیدولتی1399/05/07
تهرانمحمدباقرمحمدیکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1400/05/19
تهرانزیبامحمدیکارشناسی‌ارشدمدیریت تکنولوژی- انتقال تکنولوژیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/19
تهرانسیدعلیمحمدیکارشناسی‌ارشدفیزیکشغلی اختصاصیدولتی1400/09/24
کردستانصلاح الدینمحمدیکارشناسی ارشدمهندسی عمران- راه و ترابریشغلی اختصاصیدولتی1401/02/17
تهرانعلیمحمدیکارشناسی ارشدمدیریت بازاریابیشغلی اختصاصیدولتی1401/03/28
تهرانبهزادمحمدی گلرنگکارشناسی ارشدحقوق خصوصیشغلی اختصاصیدولتی1401/04/21
تهرانناهیدمحمدی‌ثابتکارشناسی‌ارشدعلوم تربیتی-‌ تحقیقات آموزشیاداری - مدیریتیدولتی1398/09/25
تهرانسیدجلالمحمودیدکتری تخصصیجامعه شناسی- جامعه شناسی اقتصادی و توسعهشغلی اختصاصیدولتی1401/05/02
مرکزیعلیمحمودیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی-دولتی1399/12/23
تهرانبهروزمحمودیکارشناسی‌ارشدمحیط زیستاداری - مدیریتیدولتی1399/12/16
تهرانعلی‌اکبرمحمودیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/13
تهرانعلیرضامحمودیکارشناسی‌ارشدبرق و الکترونیکشغلی اختصاصیدولتی1400/10/13
تهرانعلی رضامحمودیدکتریعلم اطلاعات و دانش شناسی- مدیریت اطلاعات و دانششغلی اختصاصیغیردولتی1401/01/20
تهرانمجتبیمحمودیکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللیشغلی اختصاصیدولتی1401/02/15
تهرانرزامختاریکارشناسی‌ارشدمهندسی پزشکیآموزشی و پژوهشیدولتی1399/11/27
خراسان رضویجوادمختاریکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/12
تهرانمهدیمختاریکارشناسی‌ارشدامتیازیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
کردستانمحمدراشدمدرس گرجیکارشناسی ارشدمدیریت دولتی- توسعه منابع انسانیشغلی اختصاصیدولتی1401/01/21
تهرانروح‌الهمدرس‌زادهکارشناسی‌ارشدمهندسی برق الکترونیکشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
ایلامصادقمرادخانیکارشناسی ارشدتاریخ فلسفه آموزش و پرورش- تعلیم و تربیت اسلامیشغلی اختصاصیدولتی1401/04/21
تهرانطیبهمرادیکارشناسی‌ارشدمدیریت خدمات بهداشتی درمانیاداری - مدیریتیدولتی1400/03/18
تهرانفرشادمرادیکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیشغلی اختصاصی-1400/04/01
تهرانقهرمانمرادیکارشناسی‌ارشدحقوق و جزا جرم‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
تهرانحبیبمرادیکارشناسی‌ارشدبیهوشیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/05
تهرانفضیلتمرادیکارشناسی ارشدجغرافیا انسانی شهری و روستائیشغلی اختصاصیدولتی1401/02/17
گیلانشهراممرادیکارشناسی ارشدمهندسی برق- سیستم های قدرتشغلی اختصاصیدولتی1401/03/27
قزوینناصرمرادی نرگسیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/07
تهرانمحمدمرادی‌جوکارشناسی‌ارشدارزیابی فناوری سلامتشغلی اختصاصیدولتی1398/07/28
خراسان رضویحسینمرادی‌زادهکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
خراسان رضویمصطفیمرتضوی‌کیاکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
خراسان رضویسیدمحمودمرجانیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/07
تهرانرویامرجانیاندکتریداروسازی‍ شغلی اختصاصیدولتی1400/11/27
خراسان رضویتبسممردانیدکتری حرفه‌ایدامپزشکیآموزشی و پژوهشیدولتی1399/12/11
تهراناحمدمرزدارکارشناسی‌ارشدمدیریت امور فرهنگیفرهنگیبازنشسته1398/11/02
آذربایجان شرقیمرتضیمروتیدکتری حرفه‌ایدامپزشکیاداری - مدیریتیدولتی1399/12/11
لرستانبهراممریدیکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر- نرم‌افزارشغلی اختصاصیدولتی1400/08/03
البرزشهروزمسائلیدکتری تخصصیبهداشت و بیماری های طیورشغلی اختصاصیدولتی1401/01/22
تهرانمهدیمستجاب‌الدعوهکارشناسی‌ارشدتربیت بدنی و علوم ورزشیاداری - مدیریتیدولتی1399/12/03
خوزستاننادرمسلم زادهکارشناسی ارشدمدیریت اجرائیشغلی اختصاصیدولتی1401/03/28
تهرانالهاممسلمیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1400/03/18
کرمانکامبیزمسلمی مهنیکارشناسی ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی1401/03/27
تهرانمحمدعلیمسیان‌مقدمدکتری‌دامپزشکی/ بهداشت مواد غذاییآموزشی - پژوهشیدولتی1400/02/12
تهرانمهردادمسیبیکارشناسی ارشدمهندسی منابع طبیعی- مرتعداریشغلی اختصاصیدولتی1401/01/22
هرمزگانحبیبمسیحی تازیانیکارشناسی ارشدمدیریت محیط زیستشغلی اختصاصیدولتی1401/05/02
تهرانسیمامشایخدکتریعلوم جانوریآموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/24
تهرانبهمنمشایخیکارشناسی‌ارشدفقه و مبانی حقوق اسلامیحقوقیدولتی1399/12/23
تهرانروح‌الهمشایخیکارشناسی‌ارشدمهندسی هوافضا- سازه‌های هوائیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
تهرانمریممشهوددکتریداروسازی‍ شغلی اختصاصیدولتی1400/06/27
تهرانمهدیمصباحیکارشناسی‌ارشدمراقبت پروازشغلی اختصاصیدولتی1400/09/24
تهرانمجیدمصباحیاندکتریدارو سازیآموزشی و پژوهشیدولتی1400/03/18
خوزستانعبدالرسولمصلی‌نژادکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر- نرم‌افزارشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
تهرانحسینمطلبیکارشناسی ارشدمهندسی معماریشغلی اختصاصیغیردولتی1401/03/18
اصفهانصادقمطهریکارشناسی‌ارشدمهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیکشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
تهرانزینب الساداتمطهریکارشناسی ارشدبرنامه ریزی شهری و منطقه ایشغلی اختصاصیغیردولتی1401/03/18
گلستانحمیدرضامطیعکارشناسی‌ارشدفقه و مبانی حقوق اسلامیحقوقیدولتی1399/12/23
اصفهانغلامرضامظاهریکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1399/12/23
آذربایجان شرقیجمالمظاهری خامنهدکتری عمومیدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1400/06/02
ساریصدیقهمعتمدی تلاوکیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1400/03/18
قزوینسهیلامعصومیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
تهرانمحسنمعنویکارشناسی‌ارشدمدیریت بیمهشغلی اختصاصیدولتی1398/07/28
تهرانمنصورهمعینی کربکندیدکتریمدیریت دولتیاداری - مدیریتیغیردولتی1398/06/24
تهرانبهارهمعینیاندکتری تخصصیمدیریت دولتی- مدیریت تطبیقی و توسعهشغلی اختصاصی-1400/10/01
تهرانعلیرضامفیدی‌پور نیستانککارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانیشغلی اختصاصیدولتی1400/07/28
تهرانمحمدحسنمقدسیکارشناسی‌ارشدامتیازیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
تهرانسعیدمقدسیدکتریجغرافیا و برنامه ریزی روستاییشغلی اختصاصیدولتی1401/01/20
مرکزیمهتابمقدسیکارشناسی ارشدمهندسی برق- الکترونیکشغلی اختصاصیدولتی1401/02/17
تهرانعبدالهمقدم‌تبریزیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1398/12/09
تهرانسانازمقدمیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیشغلی اختصاصیدولتی1400/05/23
تهرانمهدیمقصودی‌گنجهکارشناسی‌ارشدعلوم ارتباطات اجتماعیشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/07
تهرانفریبرزمقیمی هنجنیکارشناسی‌ارشدفناوری اطلاعات و ارتباطاتفناوری اطلاعاتدولتی1400/03/18
تهرانمحمودمکرمیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجرائیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/03
تهرانمنوچهرمکیدکتری تخصصیمدیریت بازرگانیشغلی اختصاصیدولتی1401/01/21
تهرانمحمدحسنملک محمدیدکتریمهندسی مکانیک- تبدیل انرژیشغلی اختصاصیدولتی1401/04/21
تهرانرضاملکیدکتریالکترونیکشغلی اختصاصیدولتی1400/05/23
تهرانماهانملکیکارشناسی‌ارشدعلوم سیاسیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/30
خوزستانمجیدمنجزیکارشناسی ارشدمهندسی برق- سیستم های قدرتشغلی اختصاصیغیردولتی1401/06/01
تهرانسانازمنصوری دارادکتری حرفه‌ایداروسازیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/17
تهرانبهزادمنصوری‌شیخ‌جاندکتریجرم‌یابیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
تهرانمعصومهمنصوری‌کیاکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیدولتی1397/11/27
فارسفرزادمنصوریهکارشناسی‌ارشدمهندسی صنایع- سیستم‌های اقتصادی اجتماعیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
یزدجمالموتاب بفروئیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی1400/09/24
تهرانکبریموحدی‌منصورکارشناسی‌ارشدعلوم تربیتیآموزشی و پژوهشیغیردولتی1398/12/09
تهرانکیمیا موذنیدکتری تخصصیشهرسازیشغلی اختصاصیغیردولتی1401/03/18
تهرانسید یوسفموسویکارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
چهارمحال و بختیاریسیدمهدیموسویکارشناسی‌ارشدحقوقاداری - مدیریتیدولتی1399/12/23
تهرانسیدعلیموسویکارشناسی‌ارشدمهندسی فناوری اطلاعات- سیستم‌های تکنولوژی اطلاعاتشغلی اختصاصیدولتی1400/08/10
تهرانسیدمحمدموسویکارشناسی‌ارشدبهداشت و ایمنی مواد غذاییشغلی اختصاصیدولتی1400/08/17
تهرانپدرامموسوی شندیپزشکیپزشکیاداری - مدیریتیدولتی1399/12/03
تهرانسید کریمموسوی‌رادکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/07
تهرانمهساموسی خانیکارشناسی ارشدمهندسی محیط زیست- منابع آبشغلی اختصاصیغیردولتی1401/04/21
خراسان رضویدولتیمولوی‌پورکارشناسی‌ارشدفقه و مبانی حقوق اسلامیشغلی اختصاصیدولتی1400/09/05
تهرانمحمدمهدیمهاجر بلالمیکارشناسی ارشدمهندسی عمران- مهندسی سازهشغلی اختصاصیغیردولتی1401/03/18
تهرانحسینمهدوی شهریدکتری عمومیدامپزشکیآموزشی و پژوهشیدولتی1399/12/11
سیستان و بلوچستانعلیرضامهدوی فرکارشناسی ارشدمهندسی مکانیک- طراحی کاربردیشغلی اختصاصیدولتی1401/04/21
تهراننعمتمهدوی‌رادکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیحقوقیدولتی1398/12/09
تهرانپویانمهدیانکارشناسی‌ارشدمهندسی اقتصاد کشاورزیآموزشی - پژوهشیدولتی1399/12/16
تهرانابراهیممهرانفردکتریحقوق خصوصیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
تهرانعلیمهرآراکارشناسی‌ارشدمهندسی برق کنترلشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
تهرانبابکمهرآوراندکتریعلوم و مهندسی آب- سازه های آبیشغلی اختصاصیدولتی1401/03/18
تهرانحسینمهرپاکدکتریجغرافیا- برنامه ریزی شهریشغلی اختصاصی-1401/01/29
تهرانصالحمهردادکارشناسی‌ارشدمطالعات منطقه‌ایآموزشی و پژوهشیدولتی1400/03/18
تهرانرضامهریزی‌ مؤخرکارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیشغلی اختصاصیدولتی1400/02/12
تهرانسید روح‌الهمهناکارشناسی‌ارشدبرق و مخابراتشغلی اختصاصیدولتی1400/05/23
تهرانمهدیمهنی اسفندقهکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیآموزشی - پژوهشیدولتی1399/07/05
همدانماهیارمهیمنیکارشناسی‌ارشدعمراناداری - مدیریتیدولتی1399/12/25
تهرانالمیرامهین عبداله‌زادهدکتریمهندسی عمران محیط زیستآموزشی و پژوهشیغیردولتی1399/11/27
تهرانمهدیمؤمنی نورآبادیکارشناسی‌ارشدارتباطات اجتماعی- تحقیق در ارتباطات اجتماعیشغلی اختصاصیغیردولتی1400/04/21
خوزستانصفورامیثمی‌ آزادکارشناسی‌ارشدمنابع طبیعیشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/07
تهرانمحمدحسینمیرجلیلیدکتری حرفه ایپزشکی عمومیشغلی اختصاصیدولتی1401/01/18
تهرانحسینمیرزاییدکتری تخصصیمدیریتشغلی اختصاصیدولتی1401/03/28
تهرانبرومندمیرزایی پوردکتری تخصصیجامعه شناسی - جامعه شناسی فرهنگیشغلی اختصاصیدولتی1401/03/18
قزوینکامرانمیرزائیدکتری تخصصیاپیدمیولوژیآموزشی و پژوهشیدولتی1399/12/11
تهرانمحمدمیرزائیکارشناسی‌ارشدمراقبت پروازشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
زنجانولی‌الهمیرزائیکارشناسی‌ارشدزبان انگلیسیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/13
تهرانسیدعلی اصغرمیرشجاعیکارشناسی‌ارشدحقوق- عمومیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
تهرانسیدامین‌الهمیرشفیعیکارشناسی‌ارشدمدیریت فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی1398/09/25
تهرانسیدمجیدمیرمعینی‍ کارشناسی‌ارشدمدیریت فناوری اطلاعات‍ شغلی اختصاصیدولتی1400/06/27
سیستان و بلوچستاناحمدرضامیریکارشناسی‌ارشدآسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحیآموزشی و پژوهشیدولتی1400/03/18
خراسان‌ جنوبیسیدابوالفضلمیریدکتریمدیریتشغلی اختصاصیدولتی1400/09/24
تهرانعلیمیغیدکتریمدیریت تکنولوژیشغلی اختصاصیدولتی1400/07/05
تهرانسیروسمیلانی عراقیکارشناسی‌ارشدمهندسی عمراناداری - مدیریتیغیردولتی1399/11/27
تهرانفرزادمیلانیانکارشناسی‌ارشدعمرانآموزشی و پژوهشیغیردولتی1399/11/27
تهرانمهدیمیناخانیکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر - نرم‌افزارشغلی اختصاصیدولتی1400/10/13
اصفهاناعظمنادعلیان مارنانیکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوترشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
تهرانشهرهناصریکارشناسی‌ارشدمدیریت و حسابداری- مدیریت تکنولوژی- انتقال تکنولوژیشغلی اختصاصیدولتی1400/05/23
مازندرانبهرامناصریدکتریجنگداریشغلی اختصاصیدولتی1401/01/21
لرستانمحمدناظریکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/07
تهرانمصطفینانکلیدکتری تخصصیجغرافیا و برنامه ریزی روستایی- برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستاییشغلی اختصاصیدولتی1401/03/18
تهرانآفریننبی‌زاده حقیقیکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیاداری - مدیریتیدولتی1399/12/03
کهگیویه و بویراحمدجعفرنجاتی بیارهکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/01
تهرانمعصومهنجاتی فرکارشناسی ارشداپیدمیولوژیشغلی اختصاصیغیردولتی1401/06/01
تهرانزینبنجف پورکارشناسی ارشدمهندسی منابع طبیعی- مرتعداریشغلی اختصاصیدولتی1401/02/17
تهرانحسیننجف‌زادهکارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
بوشهرطاهرهنجفیکارشناسی‌ارشددریانوردیشغلی اختصاصیغیردولتی1400/07/029
البرزشبنمنجفی اصلی پاشاکیدکتریشیمیشغلی اختصاصیدولتی1401/01/20
تهرانمریمنخعی‌پورکارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانآموزشی و پژوهشیغیردولتی1399/11/27
تهرانامیرالهندرلوکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی1398/07/28
ایلامسهیلانریمانیدکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1401/02/17
تهرانابراهیمنژادعبدالهکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1398/06/24
تهرانمهدینصرکارشناسی‌ارشدجمعیت‌شناسیحقوقیدولتی1399/12/23
تهرانمژدهنصراللهی‌زادهکارشناسی‌ارشدحقوقحقوقیدولتی1398/06/24
تهرانمحمدباقرنصیریکارشناسی‌ارشدمهندسی برق- مخابراتشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
تهرانمهدینصیری اوانکیکارشناسی ارشدمهندسی برق- کنترلشغلی اختصاصیغیردولتی1401/03/26
تهرانبرزونصیریانکارشناسی‌ارشدعلوم اجتماعیآموزشی و پژوهشیدولتی1399/12/11
تهرانامیر شهنامنظام‌الملکیکارشناسی‌ارشدبرق و مخابراتشغلی اختصاصیدولتی1400/05/23
مرکزیمهدینظام‌آبادیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتیغیردولتی1399/11/01
تهرانعزیزالهنظریکارشناسی‌ارشدحقوق- خصوصیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
تهرانمرتضینظری کیادوانیکارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
تهرانحسیننظریانکارشناسی‌ارشدعلوم و صنایع غذاییشغلی اختصاصیدولتی1400/08/17
چهارمحال و بختیاریحمیدرضانظیفیدکتری حرفه ایپزشکی عمومیشغلی اختصاصیدولتی1401/01/29
تهرانایماننعمت‌اللهیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتیدولتی1399/12/25
تهرانآرزونعیمی‌مجددکتریمدیریت آموزش عالیاداری - مدیریتیغیردولتی1398/06/24
تهرانمحبوبهنعیمی‌مجدکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری - مدیریتیغیردولتی1398/06/24
تهرانجوادنقی زادهکارشناسی ارشدشهرسازی و برنامه ریزی شهری و منطقه ایشغلی اختصاصیغیردولتی1401/03/18
تهرانروح‌الهنکونامکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- نیروی انسانی‍ شغلی اختصاصیدولتی1399/05/07
کردستانرامبدنوذریکارشناسی ارشدمهندسی عمران- مدیریت منابع آبشغلی اختصاصیدولتی1401/01/21
تهرانمسلمنورمحمدکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/07
تهرانمهدینوروزیاندکتریمدیریتشغلی اختصاصیدولتی1398/07/28
تهرانزهرانوریکارشناسی‌ارشدزیست‌شناسی میکروبیولوژیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/17
تهرانمهدینوریکارشناسی‌ارشدحقوقشغلی اختصاصیدولتی1400/10/13
تهرانمونانویدیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیمالیغیردولتی1398/12/09
تهرانامیرنویدیدکتریمدیریت آموزشیشغلی اختصاصیدولتی1400/06/13
تهرانپروانهنهروانیاندکتریروانشناسی عمومیشغلی اختصاصیغیردولتی1400/06/20
کرمانرسولنهریکارشناسی ارشدمدیریت دولتی- مدیریت تحولشغلی اختصاصیدولتی1401/02/11
تهرانسیاوشنیازی شهرکیدکتری تخصصیبهداشت مواد غذاییآموزشی و پژوهشیدولتی1399/12/11
تهرانعلیوادیزادهکارشناسی‌ارشدمهندسی برق الکترونیکشغلی اختصاصیدولتی1400/10/13
تهرانمریمواشقانی فراهانیکارشناسی‌ارشدعلوم اجتماعیاداری - مدیریتیدولتی1399/12/11
تهرانفائزهواعظ زادهکارشناسی ارشدزبان و ادبیات فارسیشغلی اختصاصیدولتی1401/04/21
سمنانداودوحدتکارشناسی ارشدمهندسی فناوری اطلاعات- سیستم های تکنولوژی اطلاعاتشغلی اختصاصیهیأت علمی1401/05/02
گیلانسعیدوطن‌خواه تربه‌برکارشناسی‌ارشدمهندسی شیمیشغلی اختصاصیدولتی1400/09/24
تهرانرضاوفائی یگانهدکتریعلوم اقتصادیاداری - مدیریتیدولتی1399/12/16
تهرانغلامرضاهادی زادهکارشناسی ارشدمهندسی منابع طبیعی- جنگلداریشغلی اختصاصیدولتی1401/02/17
تهرانعلیهاشمیدکتریدامپزشکیآموزشی و پژوهشیدولتی1399/12/11
تهرانمحمدرضا هرویکارشناسی ارشدمدیریت اجرایی- مدیریت بازاریابی و صادراتشغلی اختصاصیدولتی1401/03/18
مرکزیسیده مریمهزارخوانیکارشناسی ارشدمدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتیشغلی اختصاصیدولتی1401/02/07
تهرانآزیتاهمتیانکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیغیردولتی1398/11/02
تهرانمنصورهوده‌شاهیکارشناسی‌ارشدمدیریت منابع انسانیاداری - مدیریتیدولتی1397/11/27
خراسان رضویداودهوشمندکارشناسی ارشدمدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانیشغلی اختصاصیدولتی1401/02/14
تهرانمریمیادگاریکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/13
ایلامبهروزیاریدکتریمدیریت اجرایی- استراتژیکاداری - مدیریتیدولتی1399/05/07
تهراناحمدیاوریانکارشناسی ارشدمدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانیشغلی اختصاصیدولتی1401/05/30
بوشهریحیییحیائیکارشناسی‌ارشدعلوم دریاییشغلی اختصاصیدولتی1400/08/03
تهرانبهنامیزدان پناهیکارشناسی‌ارشدنرم‌افزارشغلی اختصاصیدولتی1400/05/23
خراسان رضویاحمدرضایزدان‌پناه شورابیکارشناسی‌ارشدمهندسی برق و قدرتشغلی اختصاصیدولتی1400/10/13
فارسهاشمیزدانیکارشناسی ارشدمدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانیشغلی اختصاصیدولتی1401/01/28
تهرانمجتبییزدانی کچوئیکارشناسی‌ارشدزبان انگلیسیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
تهرانمحمدرضایزدانیانکارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
تهرانعلیرضایکتاکارشناسی‌ارشدالکترونیکشغلی اختصاصیدولتی1400/05/23
تهرانعلیرضایوزباشیدکتریمدیریت آموزشیاداری - مدیریتیهیأت علمی (استادیار)1398/06/24
تهرانسیدرضایوسف‌زادهکارشناسی‌ارشدامتیازیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
خراسان رضویمهدییوسف‌زاده اقدمکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/13
تهرانفرامرزیوسفوندیکارشناسی‌ارشدحقوق- حقوق بین‌المللشغلی اختصاصیدولتی1399/01/24
تهرانمحمدرضایوسفیکارشناسی‌ارشدمترجمی زبانشغلی اختصاصیدولتی1400/05/23
قزوینلطیفهیوسفیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیشغلی اختصاصیدولتی1400/09/17
خراسان رضویابوالقاسمیوسفیکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر- نرم‌افزارشغلی اختصاصیدولتی1400/10/13
تهراننیلوفریوسفیکارشناسی ارشدمدیریت منابع انسانی- مدیریت استراتژیک منابع انسانیشغلی اختصاصیدولتی1401/02/17
تهرانمعصومهیوسفیکارشناسی ارشدمدیریت دولتی- تحولشغلی اختصاصیدولتی1401/06/01
تهرانمازیاریوسفیانکارشناسی ارشدشهرسازی- طراحی شهریشغلی اختصاصیغیردولتی1401/03/18
تهرانعلیرضایونسیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی- بازاریابیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/09
آذربایجان شرقیهمایون آقا میرلوبابک کارشناسی‌ارشدزبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسیدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقییحیی بنیاد روح انگیز کارشناسی‌ارشدبرنامه ریزی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیایوب صادقی‌نژادکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتی دولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیرقیه فریدکارشناسی‌ارشدمدیریت کسب و کار- مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیپیمان یارمحمدزادهدکتریمدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشیهیأت علمی (دانشیار)1398/06/24
آذربایجان شرقیطاهره احمدزاده لایقیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی اداری - مدیریتی هیأت علمی1400/03/27
آذربایجانشرقیاسمعیلاحمدیکارشناسی ارشدبرنامه ریزی درسی آموزش دولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیحسناحمدیان‌فرکارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی شغلی اختصاصیدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیکریم استادیکارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشیغیردولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیعلی اسدالهیکارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشیبازنشسته1398/06/24
آذربایجانشرقیبابکاسدزادهکارشناسی ارشدبرق قدرت برقدولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیحسن اسدزاده‌شهیرکارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات روابط عمومی دولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیحسین اسدیکارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی فرهنگی و اجتماعی غیردولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیفاضل اسدیانکارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی1398/06/24
آذربایجانشرقیشفیقهاسکندریدکترابیماری شناسی گیاهی گیاه شناسی دولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیعلیرضااسکندری دکتریکسب و کار حرفه ای شغلی اختصاصیدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیکریم اسگندریدکتریمدیریت دولتی اداری- مدیریتیهیأت علمی (استادیار)1398/06/24
آذربایجان شرقیغلامرضااسگندریدکتریمدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیعلی اسلامیکارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتیبازنشسته1398/06/24
آذربایجان شرقیمحسن اسماعیل‌زادهکارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیعلی اسماعیلی‌نژادکارشناسی‌ارشدروانشناسی بالینی شغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجانشرقیشهناماشتریدکتراباغبانی باغبانیدولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیمهدیاصل لاهیجانی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتیدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیلیلااصولیکارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقی سید احمداعتمادی کارشناسی‌ارشدزراعتشغلی اختصاصیدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیفرزانه افخمی‌زرنقکارشناسی‌ارشد اقتصاد اقتصاددولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیپدرام اقدسی علمداریکارشناسی‌ارشد کامپیوترفناوری اطلاعات دولتی1398/06/24
آذربایجان شرقییعقوباقدم مزرعهدکتریحسابداری مالیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیخسرو اکبریکارشناسی‌ارشدجامعه‌شناسی فرهنگی و اجتماعی دولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیهادی امان‌پورکارشناسی‌ارشد زبان انگلیسی شغلی اختصاصیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیجوادامان‌زاده کارشناسی‌ارشدمدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی شغلی اختصاصیدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیمحمد حسین امیرپور کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتیدولتی1399/01/23
آذربایجانشرقیمرتضیامین رنجبرکارشناسی ارشدحقوق خصوصی حقوقدولتی1400/12/11
آذربایجانشرقیکریماوجاقیکارشناسی ارشدمهندسی عمران عمراندولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیمسعود اورکی کوه شورکارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشیغیردولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیمجیدایران‌پورکارشناسی‌ارشدمنابع انسانیاداری- مدیریتیدولتی1399/01/23
آذربایجانشرقیطاهاایمان زادهکارشناسی ارشدجغرافیا وبرنامه ریزی گردشگری جغرافیا و گردشگری دولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیزکیه ایمانی ساخلوکارشناسی‌ارشد مراقبت‌های ویژهشغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیسیماآپندکارشناسی‌ارشدعلوم کتابداری و اطلاع‌رسانیکتابداریدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیرامین آذریکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتی دولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیآرمان آرمان‌فرکارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل حقوقی دولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیمحمدرضا آقاپوریدکتریآب و هواشناسی شغلی اختصاصیدولتی1398/06/24
آذربایجانشرقیامیررضاآقاجان پورکارشناسی ارشدمدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیحسنآقاجانی سپهریکارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیفاطمه آقازاده خداییکارشناسی‌ارشد برنامه ریزی و توسعه آموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیجوادآهنگریکارشناسی‌ارشدعلوم ارتباطات اجتماعیروابط عمومیدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیمحمدآهنینکارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی آموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقییوسفبابائیکارشناسی‌ارشدعلوم دامی شغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیسیدعلی بابائی فرشبافکارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/24
آذربایجانشرقیزینبباقریکارشناسی ارشدعلوم اجتماعی - جامعه شناسی علوم اجتماعی دولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیجوادباقریکارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینیشغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیخسروبخشعلی‌زادهدکتریحقوق خصوصی حقوقی غیردولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیرادالدوز بخشی رادالدوز کارشناسی‌ارشد علوم خاکشغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیغلامرضابداقیدکتریمهندسی صنایع شغلی اختصاصیهیأت علمی1400/03/27
آذربایجان شرقیهادی بدری‌حامدکارشناسی‌ارشد مدیریت پروژه آموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیسعیدهبردباریکارشناسی‌ارشدروانشناسی تربیتیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقییوسف برزگریکارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیحسین برزگری فیروز سالاریکارشناسی‌ارشد بازاریابی شغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجانشرقیعلیرضابشیری تیمور لوئیکارشناسی ارشدبرنامه ریزی درسی آموزش دولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیهمایون بقائیکارشناسی‌ارشد روانشناسی شغلی اختصاصیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیسید حسین بلوکیکارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتیدولتی1398/06/24
آذربایجانشرقیابوالفضلبهراکارشناسی ارشدعلوم اقتصادی اقتصاددولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیحمیدرضا‌بهروز بهنامیکارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی1398/06/24
آذربایجان شرقینادربهلولیدکتریمدیریت دولتیاداری - مدیریتیهیأت علمی (استادیار)1399/01/23
آذربایجان شرقینجیبهبیاضیکارشناسی‌ارشدمشاوره و راهنماییشغلی اختصاصیدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیعلی بیسلمکارشناسی‌ارشد مدیریت اجراییاداری- مدیریتیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیافسانهبیک‌زادهکارشناسی‌ارشدزبان شناسی همگانیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیپارمیسپاکروحکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیلیداپرتونیاکارشناسی‌ارشد اکولوژی شغلی اختصاصیدولتی1398/06/24
آذربایجانشرقیویداپناهیکارشناسی ارشدبرنامه ریزی آموزشی آموزش دولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیرقیه پناهیکارشناسی‌ارشدروانشناسی عمومیشغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیعلی‌اصغرپور باقری نادینلوئیکارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیعلی پور حمیدیکارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیایوبپور خسرویکارشناسی‌ارشدمدیریت بازاریابیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیجوادپور غفارکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیبابک پور مصطفیکارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی کشاورزیشغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیاحدپور نقیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی -امور مالیمالیدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیاکبرپورحسن هرزندیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی اداری- مدیریتیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیرعناپوزشکارشناسی‌ارشدزیست‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیحسن پیری آغویهکارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیمحمدترپی‌ اقدمکارشناسی‌ارشد روابط بین‌المللامور بین‌المللدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقینرگس تقی زادهکارشناسی‌ارشدعلوم اقتصادیشغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیفرزانهتقی زاده زنوزکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیهوشنگ تقی‌زادهدکتریمدیریت صنعتی آموزشی و پژوهشیهیأت علمی (استاد)1398/06/24
آذربایجانشرقیمجتبیتوتونچی ستو بادیکارشناسی ارشدبازرگانی بین المللبازرگانی دولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیعلیرضاتورچیانکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتیدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیمشکات ثابتیکارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتیبازنشسته1398/06/24
آذربایجان شرقیمحمد حسین ثنائی محمدیکارشناسی‌ارشدحسابداری مالی دولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیحسین جباری ثانیکارشناسی‌ارشد مدیریت اداری- مدیریتیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیوحیدجعفریکارشناسی‌ارشدحسابداری مالیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیصمدجعفری مشاهیرکارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیمرتضیجعفری نژاد باسمنجدکتریمدیریت کسب و کارشغلی اختصاصیدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیفرزانهجلوداریکارشناسی‌ارشدمدیریت فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی1400/03/27
آذربایجانشرقیبهرامجلیل زاده امیندکترامدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیعلیجمالی قراخانلوکارشناسی‌ارشدتربیت بدنیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیعلیرضا جمشیدیکارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیمحمدجوادیکارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیحقوقدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیگیوجودی‌ شاه‌آبادکارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیسهیلاجهانگیریکارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستاییشغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیعباسعلیچراغیکارشناسی‌ارشدزمین‌شناسی محیط زیستشغلی اختصاصیدولتی1399/01/23
آذربایجانشرقییوسفحاجی الفخانیکارشناسی ارشدروانشناسی عمومی روانشناسی دولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیفرزانهحاجی عباس اوغلیکارشناسی‌ارشدآموزش زبان انگلیسیشغلی اختصاصیغیردولتی1399/01/23
آذربایجان شرقییعقوب حامد رنجینهکارشناسی‌ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیحسین حامدیکارشناسی‌ارشدروانسنجی شغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیطاهرحبیبیکارشناسی‌ارشدفناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیمحمودحبیبی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتیاداری- مدیریتیدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیرامینحبیبی کلیبردکتریروانشناسی تربیتیشغلی اختصاصیهیأت علمی (دانشیار)1399/01/23
آذربایجانشرقیالمیراحسن دوستکارشناسی ارشدمدیریت آموزشی آموزش دولتی1400/12/11
آذربایجانشرقیجوادحسن زادهکارشناسی ارشدمهندسی کامپیوترفناوریدولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیآیلاحسنعلیزاده خسروشاهیکارشناسی‌ارشدکامپیوترفناوری اطلاعاتدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیعلی حسن‌نژادکارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیجمیل حسن‌نژادکارشناسی‌ارشد مهندسی ایمنی در راه آهن شغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجانشرقییوسفحسین پور قره قیهکارشناسی ارشدمدیریت دولتی اداری -مدیریتی دولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیلیلاحسین زاده کارشناسی‌ارشدعلوم ارتباطات اجتماعیروابط عمومیدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیامین حسین‌پور کاشانیکارشناسی‌ارشدکامپیوترفناوری اطلاعاتدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیحسن حسین‌زادهکارشناسی‌ارشد معماری سیستم‌های کامپیوتری فناوری اطلاعات دولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیعلیحسین‌زاده امید دکتریمدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی1399/01/23
آذربایجان شرقیسید علیرضاحسین‌زاده تبریزیدکتریعمرانشغلی اختصاصیدولتی1398/06/24
آذربایجانشرقیقاسمحسینیکارشناسی ارشدحسابداری امور مالی دولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیمریمحشمت کارشناسی‌ارشد جامعه شناسی علوم اجتماعی دولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیمحمدحقیقی پراپری کارشناسی‌ارشد حسابداریمالی دولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیمسعودحمیدیانکارشناسی‌ارشد حقوق ثبت اسنادشغلی اختصاصیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیبابک حنیفه‌نژادکارشناسی‌ارشدادبیات فارسیشغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیعزیزحیدریکارشناسی‌ارشد ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیمعصومهحیدری زنوز کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصیدولتی1399/01/23
آذربایجانشرقیمسعودحیرتیکارشناسی ارشدمدیریت دولتی اداری -مدیریتی دولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیآرزوخاتمی زنوزیاندکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیقنبرخادمی کارشناسی‌ارشد مدیریت فرهنگی فرهنگی دولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیناصرخادمی‌بایگیدکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1398/06/24
آذربایجانشرقیاسماعیلخان زادهکارشناسی ارشدمدیرین اجرایی اداری -مدیریتی دولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیمرتضی خانلاریدکتریحسابداری مالی دولتی1398/06/24
آذربایجانشرقیصمدخباز باویلدکترامدیریت بازرگانی بازرگانی هیأت علمی (استادیار)1400/12/11
آذربایجان شرقینازلهخجسته اهری کارشناسی‌ارشد ادبیات علوم انسانی شغلی اختصاصیدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیشهاب‌الدین خجسته‌نژادکارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/24
آذربایجانشرقیحسینخلیلیکارشناسی ارشدمهندسی مکانیک ساخت و تولیددولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیلیلیخلیلی بیگلویکارشناسی‌ارشدروانشناسی بالینی شغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیعاطفهخلیلی عظیمی کارشناسی‌ارشد نرم‌افزارشغلی اختصاصیدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیوحدتخیرخواهان‌ حقیقی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصیدولتی1399/01/23
آذربایجانشرقیوحیدخیریکارشناسی ارشدزبان و ادبیات عربیادبیات عربی دولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیآمنهداداشی کارشناسی‌ارشدکتابداریشغلی اختصاصیدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیعلی داداشی کهقکارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیاسماعیل دانش‌مهرکارشناسی‌ارشد اقتصاداقتصاددولتی1398/06/24
آذربایجانشرقیمحمدحسیندرختی گنبدکارشناسی ارشدخون شناسی خونشناسی دولتی1400/12/11
آذربایجانشرقیفاطمهدشتیکارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر نرم افزار دولتی1400/12/11
آذربایجانشرقیاسماعیلدلخونکارشناسی ارشدمدیریت دولتی اداری -مدیریتی دولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیاسدذالیکارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیسیاوشذبیحی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی -امور مالی اداری- مدیریتیدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیعلیرضا راجبیکارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/24
آذربایجانشرقیمحمدعلیرحیمی مبارکیکارشناسی ارشدمشاوره و راهنمایی علوم تربیتی دولتی1400/12/11
آذربایجانشرقیسعیدرسالی احدیکارشناسی ارشدبرق قدرت برقدولتی1400/12/11
آذربایجانشرقیحمیدرستمیدکترابرق قدرت برقدولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیپریسارستمی بنابکارشناسی‌ارشدکشاورزیشغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیمحمدرستمی نوشهر کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیسوسنرسولی کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی شغلی اختصاصیدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیاصغررشتبری کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشیشغلی اختصاصیغیردولتی1399/01/23
آذربایجانشرقیحسنرضازادهکارشناسی ارشدمدیریت دولتی اداری -مدیریتی دولتی1400/12/11
آذربایجانشرقیبهرامرضائیکارشناسی ارشدعلوم اقتصادی اقتصاددولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیآرش رضائیکارشناسی‌ارشد مکانیک شغلی اختصاصیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیاحدرضائی ضیائی کارشناسی‌ارشد شهرسازیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیرحیم رمضانیکارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتیدولتی1398/06/24
آذربایجانشرقیعلیرضاروستاییدکتراحقوق بین الملل عمومی حقوقدولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیقاسم ریاضی‌نیادکتریمدیریت کسب و کار اداری- مدیریتیدولتی1398/06/24
آذربایجانشرقیراضیهریحانی نیاکارشناسی ارشدروانشناسی تربیتی روانشناسی دولتی1400/12/11
آذربایجانشرقیاکبرزارعدکتراحقوق بین المللحقوقدولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیابراهیم زالی‌مقدم اورنگکارشناسی‌ارشد مدیریت پروژه آموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/24
آذربایجانشرقیمنصورهزرین قریچهدکتراحسابداری امورمالی دولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیمحمد تقی زرینه‌بافیکارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیسجادزمانیکارشناسی‌ارشدارگونومیشغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجانشرقیپریازهتابچیکارشناسی ارشدمدیریت صنعتی مدیریت صنعتی دولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیلیلازیرککارشناسی‌ارشدبیماری‌شناسی گیاهیشغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیحمیده زینی‌نسبکارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیناصرساکی کارشناسی‌ارشد مدیریت مالیمالی دولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیعلی سبزیچی اسفهلانکارشناسی ارشدصنایع غذاییشغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجانشرقیمهریستاریکارشناسی ارشدمدیریت ورزشی تربیت بدنی دولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیبهرامستاری دکتریکارآفرینی بین المللشغلی اختصاصیغیردولتی1399/01/23
آذربایجانشرقیمعصومهسراییکارشناسی ارشدمدیریت آموزشی آموزش دولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیآذرسرقینی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیاکرم سعادتیکارشناسی‌ارشدبرنامه‌ریزی درسیشغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیسولمازسعادتی جدیدیکارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینیشغلی اختصاصیغیردولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیقاسمسلطان زاده کارشناسی‌ارشدعمران فنی دولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیعلیرضا سلمانی زمهریرکارشناسی‌ارشد برق- الکترونیک شغلی اختصاصیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیروشنسلیمانزاده چپوکارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی علوم اجتماعی دولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیفاطمه سلیمانیکارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیعلی سلیمیکارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشیبازنشسته1398/06/24
آذربایجان شرقیوجیههسماوی اقدم کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی اداری - مدیریتیدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیداودسهرابیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیفاطمه سیدنژادکارشناسی‌ارشدروانشناسی بالینیشغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیعلی اشرف سیف فرشددکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیمسعودشاکری کارشناسی‌ارشد شیمی کاربردی شغلی اختصاصیدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیعلی شریفی‌رادکارشناسی‌ارشدتاریخشغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقینعیمهشعبانی کارشناسی‌ارشد میکرو بیولوژیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیمحمد حسین شفیعی‌خامنهکارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل امور بین‌المللدولتی1398/06/24
آذربایجانشرقیحسنشقاقیکارشناسی ارشدبرنامه ریزی شهری برنامه ریزیدولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیرضاشکرزادهکارشناسی‌ارشد مدیریت صنایع شغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیعلیرضا شمس محمدیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجرایی اداری- مدیریتیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیمهنازشمس محمدی دکتریدارو سازی شغلی اختصاصیدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقییوسف شمسیکارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی اداری- مدیریتیدولتی1398/06/24
آذربایجانشرقیجوادشهابیکارشناسی ارشدحقوقحقوقدولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیحمیدشهباززاده قدیم کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصیدولتی1399/01/23
آذربایجانشرقیعلیشهری جندکارشناسی ارشدعلوم اقتصادی اقتصاددولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیصمدشهریاریکارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیحقوقی دولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیربابهشیخ الاسلامی کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصیدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیفرهادشیدائیکارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیاحمدشیرجنگدکتریمدیریت خدمات پزشکیشغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیعباسعلیشیری مشاهیر کارشناسی‌ارشد عمرانشغلی اختصاصیدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیفرحنازصابردل سادهدکتریداروسازیشغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیزهراصادق‌زادهکارشناسی‌ارشدعلوم تربیتی (تکنولوژی )شغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیمیثمصادقیدکتریمهندسی برقشغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجانشرقیحسنصاری خان خلجانیکارشناسی ارشدبرق قدرت برقدولتی1400/12/11
آذربایجان شرقینیرصالح محمدنیاکارشناسی‌ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات غیردولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیسپیدهصانعیکارشناسی‌ارشدمهندسی فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی1400/03/27
آذربایجانشرقیداودصباغیکارشناسی ارشدفناوری اطلاعاتفناوری اطلاعات دولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیعلی صفائی‌فرددکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیکریم صفرزادهکارشناسی‌ارشد فقه و حقوق اسلامی شغلی اختصاصیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیعلی صفری چوبانلارکارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیمهدیصمدپور بنابکارشناسی‌ارشد آبخیز داریشغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیمصطفی صمیمیکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیمحمد صادقطیارکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی اداری -مدیریتی دولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیفیروزعباسپور عظیمکارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیعباسعباس‌زادهتحصیلات حوزوی 4دینی و عربی شغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1398/06/24
آذربایجانشرقیرسولعباسیکارشناسی ارشدمدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیالمیراعباسیکارشناسی‌ارشدمهندسی صنایع شغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیحسین عباسیدکتریمدیریت بازرگانیشغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجانشرقیسجادعباسی جگرلوئیدکترامشاوره و راهنمایی علوم تربیتی دولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیسعیدعبدل‌زادهکارشناسی‌ارشد مدیت آموزشی آموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیجوادعبدی‌کارشناسی‌ارشد عمران شغلی اختصاصیدولتی1398/06/24
آذربایجانشرقیرحیمعجبی فرشبافدکترامهندسی برقبرقدولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیشادی عرفای جمشیدیکارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصیغیردولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیشیداعرفای جمشیدی کارشناسی‌ارشد اقتصاد شغلی اختصاصیغیردولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیفریبا عزتیکارشناسی‌ارشد زراعتشغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیمریمعزتی کارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیشاپور عزیزیکارشناسی‌ارشد تجارت الکترونیک اداری- مدیریتیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیمرتضی عظیمیکارشناسی‌ارشد روانشناسی شغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیابراهیم عظیمی اسکوییکارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیبهزادعظیمی سقین سراکارشناسی‌ارشد کشاورزی شغلی اختصاصیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیرضاعلائیدکتریمهندسی صنایع شغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجانشرقیمهنازعلی اربطانیکارشناسی ارشدحسابداری امور مالی دولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیمحمدعلی اسکندرزاده کارشناسی‌ارشد حقوق بین المللمدیریت بین المللدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیفاطمهعلی اکبری کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیمحمودعلی‌آبادیکارشناسی‌ارشدروانشناسی تربیتی شغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیمصطفیعلیقلی‌زادهکارشناسی‌ارشدمهندسی صنایع شغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیروح‌اله علیمددیکارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق حقوق و معارف اسلامی دولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیسوسنعلی‌نژادیان اصل کارشناسی‌ارشد برنامه ریزی آموزشآموزشی و پژوهشی دولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیواقف عنایتیدکتریمهندسی کشاورزی شغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیحسین عیدیکارشناسی‌ارشدمدیریت خدمات بهداشتی درمانیشغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقینسیم عیسی‌زاده ‌سرابکارشناسی‌ارشد مهندسی طراحی شهری شغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیعباسعیوض‌زادهکارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیسعیدغریب خواجهکارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی فرهنگی و اجتماعی غیردولتی1398/06/24
آذربایجانشرقیفیروزغضنفریکارشناسی ارشدفناوری اطلاعاتفناوری اطلاعات دولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیمیر احمدغفاریکارشناسی‌ارشد فقه و حقوق اسلامی شغلی اختصاصیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیعلی غفاریدکتریکامپیوترشغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجانشرقیسهرابغمگینکارشناسی ارشدروانشناسی بالینی روانشناسی دولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیمهدیغیبی کارشناسی‌ارشد نرم افزارفناوری اطلاعاتدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیمیر رضا فاطمیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی اداری- مدیریتیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیوحیدفتحیدکتریمهندسی برقشغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجانشرقیرقیهفخرپوردکتراعلوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی تربیت بدنی هیأت علمی (استادیار)1400/12/11
آذربایجانشرقیمهردادفخریکارشناسی ارشدزبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسی دولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیسمیه فخیمی حسین‌زادکارشناسی‌ارشد مدیریت اجراییاداری - مدیریتی دولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیامین فرتاش نعیمیکارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتیدولتی1398/06/24
آذربایجانشرقیکاظمفرج زادهکارشناسی ارشدبرق قدرت برقدولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیسعیدفرشباف ماهریانکارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل حقوقی دولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیوحیدفرهادمندکارشناسی‌ارشدمدیریت بازاریابی شغلی اختصاصیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیمحمدرضافریدکارشناسی‌ارشدمکانیک شغلی اختصاصیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیحمیده فریدکارشناسی‌ارشدروانشناسی عمومیشغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیوحیده فیروزاندکتریبهداشت باروریشغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجانشرقیمهدیفیروزیکارشناسی ارشدمهندسی شیمی - گرایش HSEشیمی دولتی1400/12/11
آذربایجانشرقیعلیقاسم نژادکارشناسی ارشدبرق قدرت برقدولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیالهامقاسمی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی1399/01/23
آذربایجانشرقیمریمقائمیکارشناسی ارشدمدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی1400/12/11
آذربایجانشرقیمحمدرضاقدسیکارشناسی ارشدمدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیفرشته قدکچیکارشناسی‌ارشد کامپیوترشغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیحسین قربانپورکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - سیستم‌هااداری- مدیریتیدولتی1398/06/24
آذربایجانشرقییونسقره داغیکارشناسی ارشدبرق قدرت برقدولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیسیناقلمی اسکوئیکارشناسی‌ارشدمهندسی برقشغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجانشرقیسولمازقلی پورکارشناسی ارشدمدیریت آموزشی آموزش دولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیفاطمهقلی پور کارشناسی‌ارشد حقوق جزاییحقوق دولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیحامدقلی‌پورکارشناسی‌ارشد نقشه‌برداری شغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیناهیدهقنبرپور مقدم ممقانیکارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی شغلی اختصاصیدولتی1398/06/24
آذربایجانشرقیمحمودکاتبی پورکارشناسی ارشدکارآفرینی کارآفرینی دولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیحسینکاشفی محمد کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتیدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیمعصومهکاظمی کارشناسی‌ارشدآموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی و پژوهشی دولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیسولمازکاظمی‌فردکتریجامعه شناسی شغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجانشرقیسعیدکربلای ستاریکارشناسی ارشدروانشناسی تربیتی روانشناسی دولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیبیاضکریم زاده کارشناسی‌ارشد جامعه شناسی علوم اجتماعی دولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیمهدی کریمی اسکانرودکارشناسی‌ارشد روانشناسی شغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیشهرودکریمی اصل کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی اداری - مدیریتیدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیرحیم کوهیکارشناسی‌ارشد زراعتشغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیقدسیهلامع درخشان کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق اسلامی شغلی اختصاصیدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیحبیب لطفی اسکندانیدکتریتئوری‌های اقتصادی شغلی اختصاصیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیمیترامبینی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازاریابیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیمهدی متقی‌زادهکارشناسی‌ارشد نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیروشن محبیکارشناسی‌ارشد زبان شغلی اختصاصیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیلعیامحبیکارشناسی‌ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه کودکانشغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجانشرقیجوادمحبی قوشه گنبدیکارشناسی ارشدفناوری اطلاعاتفناوری اطلاعات دولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیمجتبیمحتشم کارشناسی‌ارشد مدیریت اجراییاداری- مدیریتیدولتی1399/01/23
آذربایجانشرقیتوکلمحسنیکارشناسی ارشدآموزش زبان انگلیسی زبان انگلیسی دولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیسوسن محسنیدکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیهادی محسنی بدل‌آبادیکارشناسی‌ارشدتاریخ فرهنگی و اجتماعی دولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیعلیرضا محسنی‌نژادکارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیاکبرمحمد علیزادهکارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصیدولتی1398/06/24
آذربایجانشرقیمحمودمحمد میرزاپورکارشناسی ارشدبرنامه ریزی آموزشی آموزش دولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیسهیلا محمد یاریدکتریشیمی تجزیه شغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیولی محمدپور‌ گنجه لوکارشناسی‌ارشد عمران شغلی اختصاصیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیاحسان‌اله محمدرضائیکارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی شغلی اختصاصیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیمحمدمحمدزادهکارشناسی‌ارشد تاریخ شغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیاکبرمحمدزادهکارشناسی‌ارشد مهندسی شیمی شغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیجعفرمحمدیکارشناسی‌ارشد عمران شغلی اختصاصیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیمجتبی محمدیکارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیسعیدمحمدیکارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینیشغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقینیلوفرمحمدیکارشناسی‌ارشد باغبانیشغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقینعمت محمدی عظیمکارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتیدولتی1398/06/24
آذربایجانشرقیباقرمختاریکارشناسی ارشدحسابداری امور مالی دولتی1400/12/11
آذربایجانشرقیعلیمرادی باروجیکارشناسی ارشدمدیریت صنعتی مدیریت صنعتی دولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیابوالفضل مرتضائیکارشناسی‌ارشد زراعت شغلی اختصاصیدولتی1398/06/24
آذربایجانشرقیرضامرحمتیکارشناسی ارشدحقوقحقوقدولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیسکینه مردی نظرلوکارشناسی‌ارشد پرستاریشغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیمحمد صادق مرسلیکارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیروشنکمریوانیکارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیخدیجهمساواتکارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومیشغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجانشرقیعلیمسعود فرکارشناسی ارشدحسابداری امور مالی دولتی1400/12/11
آذربایجانشرقیالنازمسنن طباطباییدکتراپزشکیپزشکیدولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیثریا مصلحکارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی آموزشی شغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیرامینمعصومی کارشناسی‌ارشدمدیریت اجرایی اداری - مدیریتیدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیسید اسماعیل مقدس پور بهروزدکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقینسیم ملا اسماعیلیکارشناسی‌ارشد مهندسی برقشغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیتوحیدملک آبادی کارشناسی‌ارشد حسابداری مالیدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیرضا موحدی کلیبرکارشناسی‌ارشد برق- مخابرات شغلی اختصاصیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیسید ابراهیم موسویکارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی1398/06/24
آذربایجانشرقیسید حجتموسوی اقدمکارشناسی ارشدمهندسی کامپیوترنرم افزار دولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیمعصومهموسوی شلیلوندکارشناسی‌ارشد علوم قرآن وحدیثشغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیصالح مولاخواه‌اصلکارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی1398/06/24
آذربایجانشرقیحسینمولوی گل تپهکارشناسی ارشدتحقیقات آموزشی آموزشی دولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیآرزومهدی پور مقدمکارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیمینومهینی عبدالحسینی کارشناسی‌ارشدمشاوره خانوادهشغلی اختصاصیدولتی1399/01/23
آذربایجانشرقیمیرهاشممیر کاظم پورکارشناسی ارشدروانشناسی عمومی روانشناسی دولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیماریامینا سرشت کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق اسلامی شغلی اختصاصیدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیرویانباتیکارشناسی‌ارشد ادبیات فارسی شغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیحمیدنجف‌زاده دکتریبرنامه ریزی شهری شغلی اختصاصیدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقینغمهنجفقلی‌پور کلانتری کارشناسی‌ارشد روان شناسی عمومیشغلی اختصاصیدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیاحدنجفی کارشناسی‌ارشد مشاوره و راهنمایی شغلی اختصاصیدولتی1399/01/23
آذربایجانشرقیعیسینریمانیکارشناسی ارشدمدیریت صنعتی مدیریت صنعتی دولتی1400/12/11
آذربایجان شرقییوسفنریمانی کارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی شغلی اختصاصیدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیحامد نژاد خاتمیکارشناسی‌ارشد برقشغلی اختصاصیدولتی1398/06/24
آذربایجانشرقیجلالنژاد عباسیکارشناسی ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتی دولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیرحیم نژاد‌تقیکارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصیدولتی1398/06/24
آذربایجانشرقیمینانظریکارشناسی ارشدعلو م ارتباطات اجتماعی ارتباطات دولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیحسین نعیمیکارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل حقوقی دولتی1398/06/24
آذربایجانشرقیمهدینقویکارشناسی ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتی دولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیشهلانقی زاده صفا کارشناسی‌ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیعلی نوری کلجاهیکارشناسی‌ارشد مدیریت استراتژیکاداری - مدیریتیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیعهدیه نوین‌زرنقکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیمحمدنیکنامکارشناسی‌ارشد زبان انگلیسی / مدیریت دولتی اداری- مدیریتیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیعلیرضانیمگزی صالحی کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی شغلی اختصاصیدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیفهیمهواپرزه دکتریمدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیعلی ورقائیانکارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیرقیهولایتی کارشناسی‌ارشد جامعه شناسی علوم اجتماعی دولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیزهراولی پور کارشناسی‌ارشدروابط بین المللمدیریت بین المللدولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیحمید ولی‌زادهکارشناسی‌ارشد تغذیه دام شغلی اختصاصیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیعلیرضاهاتفی عین‌الدیندکتریبرقشغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان شرقیمحمدهادی نیا کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی روانشناسی دولتی1399/01/23
آذربایجان شرقیعلی هرزندیکارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی1398/06/24
آذربایجان شرقیداودهمت‌زادهکارشناسی‌ارشدبهسازی نیروی انسانی آموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/24
آذربایجانشرقیمریم بیگمیاسینیدکتراپزشکی قانونی پزشکی قانونی دولتی1400/12/11
آذربایجانشرقییوسفیاوریدکترامدیریت و برنامه ریزی ورزشی تربیت بدنی هیأت علمی (دانشیار)1400/12/11
آذربایجانشرقیمسلمیوسفیکارشناسی ارشدحقوق خصوصیحقوق دولتی1400/12/11
آذربایجان شرقیحسین یوسفی خسرقیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجرایی اداری- مدیریتیدولتی1398/06/24
آذربایجان شرقینعیمهیوسفی شهیردکتریروانشناسی عمومیشغلی اختصاصیدولتی1400/03/27
آذربایجان غربیقنبرآقائی‌‌زادکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/24
آذربایجان غربیمهرنوشاحمدیکارشناسی‌ارشد شیمی- معدنشغلی اختصاصیدولتی1400/07/24
آذربایجان غربیمصطفیاحمدی آراکارشناسی‌ارشداقتصاد انرژیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/24
آذربایجان غربیمیلاداخوانکارشناسی‌ارشدمهندسی کاپیوتر- نرم‌افزارفناوری اطلاعاتغیردولتی1400/10/01
آذربایجان غربیواحداسلامی‌تبارکارشناسی‌ارشدعمرانشغلی اختصاصیدولتی1398/12/19
آذربایجان غربیمرتضیاسماعیل زادهکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعاتدولتی1399/12/03
آذربایجان غربیمینا اشرفیاندکتریمدیریت آموزشیآموزشی- پژوهشیغیردولتی1400/07/22
آذربایجان غربیرضااصغرزادهکارشناسی‌ارشدعلوم قرآنی-‌ معارفشغلی اختصاصیدولتی1398/12/19
آذربایجان غربیروزبهافرازفرکارشناسی‌ارشدآب و هواشناسیشغلی اختصاصیدولتی1400/09/02
آذربایجان غربیبابکاکبری‌فرکارشناسی‌ارشدعمران و مدیریت اجراییشغلی اختصاصیدولتی1399/12/03
آذربایجان غربیمحسنامام وردیدکتریمدیریت رفتار سازمانیاداری - مدیریتیدولتی1398/10/24
آذربایجان غربیمحمدجمالامیرشهبازیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1398/10/24
آذربایجان غربیآمنهامیریان قطارکارشناسی‌ارشدعلوم زمین- زمین‌شناسی اقتصادیشغلی اختصاصیغیردولتی1400/10/01
آذربایجان غربیمیلاداندیشهکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتیغیردولتی1398/10/24
آذربایجان غربیسعیدبابازادهکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1398/10/24
آذربایجان غربیگلنازباغبانکارشناسی‌ارشدجغرافیای طبیعی- اقلیم‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/15
آذربایجان غربیامیدبنابی آلقوکارشناسی‌ارشدمهندسی کشاورزی-آبیاری و زهکشیشغلی اختصاصیدولتی1400/07/22
آذربایجان غربیحلیمهپاشاپورکارشناسی‌ارشدمهندسی فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی1398/10/24
آذربایجان غربییوسفپاشازادهدکتریمدیریت سیاست‌گذاریاداری - مدیریتیهیأت علمی1398/10/24
آذربایجان غربیعلیپزشکیکارشناسی‌ارشدحقوقحقوقیدولتی1398/10/24
آذربایجان غربیعلیرضاپورعبادکارشناسی‌ارشدمدیریت نیروی انسانیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/24
آذربایجان غربیعلیپورعزیزکارشناسی‌ارشدمهندسی عمران- آبشغلی اختصاصیدولتی1400/10/01
آذربایجان غربیرامینپورمحبیدکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/24
آذربایجان غربییوسف توحیدی‌رادکارشناسی‌ارشدفناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتغیردولتی1400/08/08
آذربایجان غربیمحمدجاهدی قولنجیکارشناسی‌ارشدمهندسی صنایعاداری - مدیریتیهیأت علمی1398/10/24
آذربایجان غربیجلیلجباریکارشناسی‌ارشدمدیریت منابع انسانیشغلی اختصاصیدولتی1398/12/19
آذربایجان غربیحجتجباریدکتریمهندسی منابع آبشغلی اختصاصیدولتی1400/08/05
آذربایجان غربیابراهیمجلیلیکارشناسی‌ارشدمهندسی صنایع شغلی اختصاصیدولتی1400/10/01
آذربایجان غربیامینهجمیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مدیریت مالیادار و مالیغیردولتی1400/09/02
آذربایجان غربیکاظمجوان‌دوستکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری - مدیریتیدولتی1398/10/24
آذربایجان غربیحسنحاتمیکارشناسی‌ارشدمهندسی عمران سازهشغلی اختصاصیدولتی1400/10/01
آذربایجان غربیحسینحاجی‌زادهکارشناسی‌ارشدمدیریت ورزشیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/24
آذربایجان غربیسعیدحجازی‌فردکتریمعارف - مدیریتشغلی اختصاصیدولتی1398/10/24
آذربایجان غربیامینحسابیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1398/10/24
آذربایجان غربیجوادحمیدیکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیاداری - مدیریتیدولتی1398/10/24
آذربایجان غربیمجتبیحیدریدکتریمدیریت منابع انسانیاداری-‌ مدیریتیهیأت علمی1398/12/19
آذربایجان غربیمختارخانیکارشناسی‌ارشدمهندسی کشاورزی- پیدایش رد‌ه‌بندی و ارزیابی خاکشغلی اختصاصیدولتی1400/07/22
آذربایجان غربیزیباخوش‌سیرت سلیمیکارشناسی‌ارشدعلوم تربیتی آموزشی-‌ پژوهشیدولتی1399/12/03
آذربایجان غربیحسندرستیکارشناسی‌ارشدمکاترونیک شغلی اختصاصیدولتی1399/12/03
آذربایجان غربیاسددرویشیکارشناسی‌ارشدمدیریت تحولشغلی اختصاصیدولتی1398/12/19
آذربایجان غربیمحمددهقانکارشناسی‌ارشدمدیریت تحولشغلی اختصاصیدولتی1398/12/19
آذربایجان غربیوحیدهرحیمی حاجی‌فیروزیکارشناسی‌ارشدکامپیوتر- مکاترونیکفناوری اطلاعاتغیردولتی1398/10/24
آذربایجان غربیمحمدرزاق‌نیاکارشناسی‌ارشدفیزیولوژی دامیشغلی اختصاصیدولتی1399/12/03
آذربایجان غربیپریوشرزاقی رضائیهکارشناسی‌ارشدمدیریت- حقوقشغلی اختصاصیدولتی1398/10/24
آذربایجان غربیسکینهرستمیدکتریآلودگی محیط زیستشغلی اختصاصیدولتی1400/07/22
آذربایجان غربیالنازرضائی آباجلودکتریمهندسی آب آبیاری و زه‌کشیشغلی اختصاصیدولتی1399/12/03
آذربایجان غربیعلیروشن‌میلانیکارشناسی‌ارشدصنایع- مدیریت سیستم و بهره‌وریشغلی اختصاصیدولتی1398/10/24
آذربایجان غربیعلیزبردستدکتریمدیریت -‌ حسابداریاداری -‌ مدیریتیهیأت علمی1398/10/24
آذربایجان غربیاکبرزواری‌‌ رضاییدکتریحسابداریشغلی اختصاصیهیأت علمی1398/10/24
آذربایجان غربیسمیهزینالی بالستانیکارشناسی‌ارشدمعماریشغلی اختصاصیغیردولتی1400/10/01
آذربایجان غربیلیلاسعدآبادیکارشناسی‌ارشدمهندسی کشاورزی-آکروآکولوژیکشغلی اختصاصیدولتی1400/07/26
آذربایجان غربیرامینسلمان‌زادهکارشناسی‌ارشدمنابع طبیعی-آمایش سرزمین و ارزیابی محیط زیستشغلی اختصاصیدولتی1400/07/22
آذربایجان غربییوسفسلیمیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتیدولتی1399/12/03
آذربایجان غربیعلیرضاسید قریشیدکتریدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1400/07/22
آذربایجان غربیمیرعلیسیدقاسمیکارشناسی‌ارشدآموزش زبان انگلیسیاداری - مدیریتیدولتی1399/12/03
آذربایجان غربیسعیدسیدیکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوترفناوری اطلاعاتغیردولتی1400/10/01
آذربایجان غربیمهدیهسیستانی‌رادکارشناسی‌ارشدمهندسی شیمی-محیط زیستشغلی اختصاصیدولتی1400/07/24
آذربایجان غربیمریمشمس‌الدینیکارشناسی‌ارشدمهندسی نرم‌افزار کامپیوترفناوری اطلاعاتدولتی1398/10/24
آذربایجان غربیمرتضیشمس‌الدینیکارشناسی‌ارشدحقوقحقوقیغیردولتی1398/12/19
آذربایجان غربیامیر شهسوارجلاوتکارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/01
آذربایجان غربینسرینشیخ بگلوکارشناسی‌ارشدتکنولوژی آموزشیاداری - مدیریتیدولتی1398/10/24
آذربایجان غربیدل افروزشیرزادکارشناسی‌ارشدحقوق بین‌المللحقوقیدولتی1398/10/24
آذربایجان غربیسلمانشیرزادکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتیدولتی1399/12/03
آذربایجان غربیلیلاصفویکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/24
آذربایجان غربیفرزانهطالبیانکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوترفناوری اطلاعاتغیردولتی1398/10/24
آذربایجان غربیصادقظاهرکارشناسی‌ارشدمدیریت منابع انسانیاداری - مدیریتیدولتی1399/12/03
آذربایجان غربیداریوشظفریکارشناسی‌ارشدمدیریت مالیمالیدولتی1398/12/19
آذربایجان غربیپریساعابدپورکارشناسی‌ارشدمعدن-‌ اقتصادیشغلی اختصاصیدولتی1398/12/19
آذربایجان غربیحامدعباسعلی‌نژادکارشناسی‌ارشدلیزر- هواشناسیاداری - مدیریتیدولتی1398/10/24
آذربایجان غربیلیلاعباسیدکتریکشاورزیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/24
آذربایجان غربیفرزینعباسیکارشناسی‌ارشدمهندسی عمران-آبشغلی اختصاصیدولتی1400/07/22
آذربایجان غربیتوحیدعباسیکارشناسی‌ارشدعلوم کامپیوترفناوری اطلاعاتدولتی1400/09/02
آذربایجان غربیامیرعبداله‌نژادکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانیاداری- مدیریتیدولتی1400/07/24
آذربایجان غربیمهرانعبدزادهکارشناسی‌ارشدمدیریت برنامه‌ریزی درسیشغلی اختصاصیدولتی1398/12/19
آذربایجان غربیفونداعلیزادگانکارشناسی‌ارشدعلوم تربیتی آموزشی-‌ پژوهشیدولتی1399/12/03
آذربایجان غربیعلیعلیزادهکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوترشغلی اختصاصیدولتی1398/10/24
آذربایجان غربیحسینعلیزادهکارشناسی‌ارشدمدیریت مالیمالیدولتی1399/12/03
آذربایجان غربیجوادغفارکارشناسی‌ارشدحقوقحقوقیدولتی1399/12/03
آذربایجان غربیمهدیفتح‌اللهیکارشناسی‌ارشدمدیریتفناوری اطلاعاتدولتی1398/10/24
آذربایجان غربیسید حمیدفضل‌جوکارشناسی‌ارشدکشاورزیاداری - مدیریتیدولتی1398/10/24
آذربایجان غربیجعفرصادقفیضیدکتریمدیریت بازرگانیشغلی اختصاصیهیأت علمی1398/10/24
آذربایجان غربیباقرقاسم‌نژادکارشناسی‌ارشدحقوق بین‌المللیحقوقیدولتی1399/12/03
آذربایجان غربیسجادقاضی‌پورکارشناسی‌ارشدحقوقاداری - مدیریتیغیردولتی1398/10/24
آذربایجان غربیمحمدقربانپورکارشناسی‌ارشدمکاترونیکشغلی اختصاصیدولتی1398/12/19
آذربایجان غربیرضاقنبرلوکارشناسی‌ارشدعلوم قرآنیفرهنگیدولتی1398/10/24
آذربایجان غربیحسنکریمیکارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتیاداری - مدیریتیدولتی1399/12/03
آذربایجان غربیعباسکسب‌دوستکارشناسی‌ارشدمدیریتشغلی اختصاصیدولتی1398/12/19
آذربایجان غربیکمالکیانیکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوترفناوری اطلاعاتغیردولتی1400/10/01
آذربایجان غربیمریمگچکارکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر- نرم‌افزافناوری اطلاعاتدولتی1399/12/03
آذربایجان غربیرضاگنجینه‌کتابیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی1398/12/19
آذربایجان غربیمسعودگیلانیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1398/10/24
آذربایجان غربیسعیدلطف‌الله‌زادهدکتریمدیریت سیستم هااداری - مدیریتیدولتی1398/10/24
آذربایجان غربیجوادمجیدیکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی-‌ پژوهشیدولتی1398/10/24
آذربایجان غربیعلیمحمد رحیمیکارشناسی‌ارشدمهندسی زمین شناسیشغلی اختصاصیدولتی1400/09/02
آذربایجان غربیاحدمحمدپورکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی- استراتژیکاداری - مدیریتیدولتی1399/12/03
آذربایجان غربیحیدرعلیمحمدجعفریکارشناسی‌ارشدعلوم قرآنیفرهنگیدولتی1398/10/24
آذربایجان غربیوحیدمحمدزادهکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر نرم‌افزارفناوری اطلاعاتدولتی1400/10/01
آذربایجان غربیثریامحمدقلی‌پورکارشناسی‌ارشدمدیریتشغلی اختصاصیغیردولتی1398/12/19
آذربایجان غربیآرشمحمدیکارشناسی‌ارشدفقه و مبانی حقوق اسلامیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/24
آذربایجان غربیآیتمحمدیکارشناسی‌ارشدبرنامه‌ریزی درسیآموزشی-‌ پژوهشیدولتی1398/10/24
آذربایجان غربیژیلامرادیکارشناسی‌ارشدروانشناسی عمومیاجتماعیغیردولتی1400/09/02
آذربایجان غربیالهاممشکوهکارشناسی‌ارشدزراعتشغلی اختصاصیدولتی1398/10/24
آذربایجان غربینعمتمصطفاییکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی1398/12/19
آذربایجان غربیرضاملامحمدکارشناسی‌ارشدعلوم تربیتی-‌ تکنولوژی آموزشیآموزشیغیردولتی1398/12/19
آذربایجان غربیامیرمهرکیاکارشناسی‌ارشدمدیریتشغلی اختصاصیدولتی1398/12/19
آذربایجان غربیسعیدموسوی مغانجوقیکارشناسی‌ارشدمهندسی منابع طبیعی - محیط‌زیستشغلی اختصاصیدولتی1400/07/22
آذربایجان غربیصادقموسی‌خانیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتیدولتی1398/10/24
آذربایجان غربیمجیدنجفی خضرلوکارشناسی‌ارشدمدیرت دولتیاداری- مدیریتیدولتی1400/10/01
آذربایجان غربیمهراننظریدکتریدامپزشکیاختصاصیدولتی1400/09/02
آذربایجان غربیسعیدنقی زادهکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1399/12/03
آذربایجان غربیسعیدنوریکارشناسی‌ارشدحسابداریشغلی اختصاصیدولتی1398/10/24
آذربایجان غربیعسگرنوریکارشناسی‌ارشدمدیریتاداری - مدیریتیدولتی1398/10/24
آذربایجان غربیحسنهمتیکارشناسی‌ارشدمهندسی عمران-ژئوتکنیکشغلی اختصاصیدولتی1400/09/02
آذربایجان غربیارشدهناره خلیانیکارشناسی‌ارشدمدیرت دولتیاداری- مدیریتیدولتی1400/07/24
آذربایجان غربیسیاوشورقاییکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوترفناوری اطلاعاتغیردولتی1398/10/24
آذربایجان غربیرعناولی‌زادهکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر- نرم‌افزارفناوری اطلاعاتغیردولتی1400/10/01
اردبیلعلیآقاده ده زادهکارشناسی‌ارشدمهندسی معدن - استخراجشغلی اختصاصیدولتی1400/07/01
اردبیلاباسطابراهیم‌زاده نیاریکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصی-1399/10/15
اردبیلسونیاازهریکارشناسی‌ارشدبرنامه‌ریزی و توسعه گردشگریشغلی اختصاصیدولتی1399/10/15
اردبیلبهزاد اشجعاشجعکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی1399/11/25
اردبیلرضااشراقیکارشناسی‌ارشدعمران - برنامه‌ریزیشغلی اختصاصیغیردولتی1399/10/15
اردبیلپرویزاکبروندکارشناسی‌ارشدمدیریت استراتژیکشغلی اختصاصیدولتی1399/11/25
اردبیلیاسرامجدیکارشناسی‌ارشدمدیریت منابع انسانیشغلی اختصاصیدولتی1399/11/25
اردبیلبهنامبابائیکارشناسی‌ارشدنقشه‌برداریشغلی اختصاصیدولتی1399/10/15
اردبیلبهزادباقرنژادکارشناسی‌ارشدعمران - برنامه‌ریزیشغلی اختصاصیغیردولتی1399/10/15
اردبیلزهرابرمکیکارشناسی‌ارشدهنرهای اسلامی - سفال و سرامیکشغلی اختصاصیدولتی1399/10/15
اردبیلرضابیگ‌زادهکارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتیشغلی اختصاصیغیردولتی1399/10/15
اردبیلاکبرپاریابکارشناسی‌ارشدروانشناسی بالینیشغلی اختصاصیدولتی1399/10/15
اردبیلالمیراپاسباندکتریزیست‌شناسی - فیزلوژی جانوریشغلی اختصاصیدولتی1399/10/15
اردبیلبختیارپاکمزدکارشناسی‌ارشدحقوق وجزا وجرم‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی1400/07/01
اردبیلفرهادپرهیزکارکارشناسی‌ارشدمدیریت شهرسازیشغلی اختصاصیدولتی1399/11/25
اردبیلافشینپورتقیکارشناسی‌ارشدمهندسی عمرا ن سازهشغلی اختصاصیغیردولتی1399/10/15
اردبیلطاهرپورعلیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی1400/07/01
اردبیلمحمودجعفریکارشناسی‌ارشدمهندسی موادمتالوژی- شناسایی و انتخاب موادشغلی اختصاصیدولتی1399/10/15
اردبیلمهردادجلیلی‌کیاکارشناسی‌ارشدتاریخشغلی اختصاصیدولتی1400/07/01
اردبیلشهریارجمیلکارشناسی‌ارشدروانشناسی بالینیشغلی اختصاصیدولتی1399/10/15
اردبیلربابجوانمردکارشناسی‌ارشدپرستاری - مراقبت‌های ویژهشغلی اختصاصیدولتی1399/11/25
اردبیلعلیرضاحسن‌پوردکتریجغرافیا و برنامه‌ریزی روستاییشغلی اختصاصیدولتی1399/10/15
اردبیلسیدصادقحسینیدکتریجغرافیای گردشگریشغلی اختصاصیدولتی1399/10/15
اردبیلسید مجتبیحسینیکارشناسی‌ارشدتاریخ فرهنگ و تمدن اسلامیشغلی اختصاصیدولتی1399/11/25
اردبیلداودحمیدی رزیکارشناسی‌ارشدعلوم اقتصادیشغلی اختصاصیدولتی1400/07/01
اردبیلمحمدعلیحیاتی امیانکارشناسی‌ارشدمدیریت بازاریابی ورزشیشغلی اختصاصیدولتی1399/10/15
اردبیلفاطمهحیدرپوردکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1399/11/25
اردبیلاکبرخسرویکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی1400/07/01
اردبیلپریساخوش‌طبیعتکارشناسی‌ارشدژنتیک مولکولیشغلی اختصاصی-1399/10/15
اردبیلرحیمداداشیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی1399/11/25
اردبیلتوحیددلاور قوامکارشناسی‌ارشدارتباطات اجتماعیشغلی اختصاصیدولتی1399/10/15
اردبیلفرشادرحمان‌فرکارشناسی‌ارشدمهندسی مکانیکشغلی اختصاصیغیردولتی1400/07/01
اردبیلیونسرنجبر حقیقیکارشناسی‌ارشدمعماری کامپیوتر- سیستم کامپیوتریشغلی اختصاصیدولتی1399/11/25
اردبیللیلیزارعکارشناسی‌ارشدآموزش پرستاریشغلی اختصاصیدولتی1399/11/25
اردبیلآزادهزیرککارشناسی‌ارشدمدیریت کارآفرینیشغلی اختصاصیغیردولتی1399/11/25
اردبیلحبیبستودهکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی1399/10/15
اردبیلداریوشسفیدیکارشناسی‌ارشدعلوم ارتباطات اجتماعیشغلی اختصاصیدولتی1400/07/01
اردبیلسلیمانسلیمانیکارشناسی‌ارشدحسابداریشغلی اختصاصیدولتی1399/11/25
اردبیلسمیهسیف‌زادهکارشناسی‌ارشدعلوم و صنایع غذاییشغلی اختصاصیغیردولتی1399/11/25
اردبیلجوادشاه علی‌نژادکارشناسی‌ارشدزمین‌شناسی اقتصادیشغلی اختصاصیدولتی1399/10/15
اردبیلشهینشرافتخواه آذریدکتری علوم و صنایع غذاییشغلی اختصاصیدولتی1399/11/25
اردبیلخدیجهشمس آذرکارشناسی‌ارشدبیوشیمیشغلی اختصاصیدولتی1400/07/01
اردبیلعلیشمس آذردکتریبیوشیمیشغلی اختصاصیغیردولتی1400/07/01
اردبیلعلیشهبازیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی1400/07/01
اردبیلیعقوبصبوری گوگ تپهکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی1399/11/25
اردبیلمهدیصفریکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیدولتی1400/07/01
اردبیلسیدسعیدطالبیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانیشغلی اختصاصیدولتی1399/11/25
اردبیلفربیرزطهماسبیکارشناسی‌ارشدباستان‌شناسی -تاریخیشغلی اختصاصیدولتی1399/10/15
اردبیلمهردادعالیکارشناسی‌ارشدمدیریت فناوری اطلاعاتشغلی اختصاصیدولتی1399/10/15
اردبیلرامینعبدالرحیمیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیدولتی1399/11/25
اردبیلکیوانعزیززادهکارشناسی‌ارشدمدیریت اجرایی - مدیریت استراتژیکشغلی اختصاصیدولتی1399/11/25
اردبیلعلی عظیمی گیلانده کارشناسی‌ارشدمدیریت و فرماندهی انتظامیشغلی اختصاصیدولتی1399/11/25
اردبیلواحدعلائیکارشناسی‌ارشدپرستاریشغلی اختصاصیدولتی1399/11/25
اردبیلعلیرضاعلویکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی1400/07/01
اردبیلمریمفرجی‌فردکارشناسی‌ارشدروانشناسی بالینیشغلی اختصاصیدولتی1399/11/25
اردبیلفرض‌الهفیاضیکارشناسی‌ارشدحسابداریشغلی اختصاصیدولتی1400/07/01
اردبیلسعیدفیضیکارشناسی‌ارشدپژوهش علوم اجتماعیشغلی اختصاصیدولتی1399/10/15
اردبیلسلیمقاسمی فهیمکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی1399/10/15
اردبیلاکبرقنبریکارشناسی‌ارشدمحیط زیستشغلی اختصاصیدولتی1399/10/15
اردبیلسمیراقویمیکارشناسی‌ارشدآموزش پرستاریشغلی اختصاصیدولتی1399/11/25
اردبیلنداگواهیکارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیشغلی اختصاصیغیردولتی1399/10/15
اردبیلطهمحمدحسینی حیرانکارشناسی‌ارشدایمنی بهداشت ومحیط زیستشغلی اختصاصی-1399/10/15
اردبیلحسنمحمدی گلستاندکتریزمین‌شناسیشغلی اختصاصیغیردولتی1399/11/25
اردبیلفاطمهمحمدی مجدرکارشناسی‌ارشدمراقبت‌های ویژهشغلی اختصاصیدولتی1399/11/25
اردبیلمحمدرضامختاریکارشناسی‌ارشدفقه و حقوق وجزاشغلی اختصاصیدولتی1399/11/25
اردبیلبابکمعترضدکتریدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1400/07/01
اردبیلرحیممعصومیدکتریزمین‌شناسی- اقتصادیشغلی اختصاصیدولتی1399/10/15
اردبیلجابرنادریکارشناسی‌ارشدمهندسی نساجیشغلی اختصاصیدولتی1399/11/20
اردبیلمعصومهنجفقلیزادهکارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتیشغلی اختصاصیدولتی1399/10/15
اردبیلناصرنعمتی جمادیکارشناسی‌ارشدپژوهش علوم اجتماعیشغلی اختصاصیدولتی1400/07/01
اردبیلعارفنوریکارشناسی‌ارشدحسابداریشغلی اختصاصیدولتی1399/11/25
اردبیلکامبیزنیکنامدکتریمدیریت گردشگریشغلی اختصاصیدولتی1399/10/15
اردبیلفرهادهاشمیانکارشناسی‌ارشدمهندسی منابع طبیعی-ارزیابی وآمایش سرزمینشغلی اختصاصیدولتی1399/10/15
اردبیلمحمدواثقیکارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیشغلی اختصاصیدولتی1399/11/25
اردبیلداورولی‌پورکارشناسی‌ارشدزیست‌شناسی - بیوشیمیشغلی اختصاصیدولتی1399/10/15
اردبیلصغریولی‌زادهدکتریبهداشت مواد غذاییشغلی اختصاصیدولتی1400/07/01
اردبیل الهامویسهکارشناسی‌ارشدمرمت و احیاء بناهای تاریخیشغلی اختصاصیدولتی1399/10/15
اردبیلحسینیوسفی جناقردکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیدولتی1399/10/15
اردبیلسیدشهاب الدینیونسیکارشناسی‌ارشدعمرانشغلی اختصاصیغیردولتی1400/07/01
اصفهان زهره ابوالحسنیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی اداریدولتی1398/10/16
اصفهانشهنازاحمدیکارشناسی‌ارشدآموزش و بهسازیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/16
اصفهانمحمداخلاق‌پورکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر- نرم‌افزارفناوری اطلاعات دولتی1400/04/23
اصفهانشرارهآزادیانکارشناسی‌ارشدمهندسی بهداشت حرفه‌ایشغلی اختصاصیدولتی1399/12/09
اصفهان زمان اژدریدکتریمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/10/16
اصفهانفاطمهاستکی اورگانیدکتریمهندسی فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی1398/06/16
اصفهانرضااسدیکارشناسی‌ارشدمدیریت مالیمالی دولتی1398/06/16
اصفهانبابکاسدی‌دزکیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی-مدیریت سیستم‌های اطلاعاتیاداری - مدیریتی دولتی1399/08/17
اصفهانفریبااسکندری اورک دكتریمدیریت کسب و کاراداری - مدیریتی بازنشسته1399/08/17
اصفهانابوذراشراقیکارشناسی‌ارشدحقوق عمومیحقوقيدولتي1400/09/09
اصفهانعلی‌اکبرآصفی سمیرمیکارشناسی‌ارشدحسابداریماليدولتي1400/09/09
اصفهان محمد اكبرزادهکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیمالیدولتی1398/10/16
اصفهانغلامرضااکبریکارشناسی‌ارشدحسابداریمالی دولتی1398/06/16
اصفهانمهنازامامی کوپاییکارشناسی‌ارشدروانشناسی شخصیتآموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/16
اصفهان مریم امیدیکارشناسی‌ارشدمهندسی منابع طبیعی- محیط زیستشغلی اختصاصیدولتی1398/10/16
اصفهانايرجايرانخواه يمينيکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداري- مديريتيدولتي1400/09/09
اصفهانحجت اله ایوبی‌زادهکارشناسی‌ارشدمدیریت اجرایی - استراتژیکاداری - مدیریتیدولتی1398/06/16
اصفهانمرضیهباقرصادکارشناسی‌ارشدمدیریت امور فرهنگیشغلی اختصاصیدولتی1400/04/23
اصفهانعلیباقری حسین‌آبادیکارشناسی‌ارشدحقوق جزا و جرم‌شناسیحقوقیدولتی1398/06/16
اصفهانمحمودبخشیدکتریجغرافیا - برنامه‌ریزی شهریآموزشی پژوهشیدولتی1399/12/09
اصفهاناحسانبراتیکارشناسی‌ارشدمدیریت فناوری اطلاعات مدیریت خدماتفناوری اطلاعات دولتی1399/07/27
اصفهانعلیرضابردبارکارشناسی‌ارشدعلوم تربیتی- علوم آموزشی آموزش و پژوهشی دولتی1399/08/17
اصفهان محمد تقی بزرگمهرکارشناسی‌ارشدزبان و ادبیات فارسی محضاداریبازنشسته1398/10/16
اصفهانسیمابشاورد هفشجانیکارشناسی‌ارشدپرستاری مراقبت‌های ویژه بزرگسالشغلی اختصاصیدولتی1399/12/09
اصفهانفرزادبکائی جزیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجرایی - استراتژیکاداري- مديريتيغيردولتي1400/09/09
اصفهان علی بهرامیکارشناسی‌ارشدروانشناسی عمومیاجتماعی دولتی1398/10/16
اصفهانسمیهبهرامی چادگانیکارشناسی‌ارشدجامعه‌‌شناسیآموزشی پژوهشیدولتي1400/09/09
اصفهانمسعودبهزادیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - مالیاداری - مدیریتی دولتی1400/04/23
اصفهانمحمدرضابیکیانکارشناسی‌ارشدحقوق- خصوصیحقوقیدولتی1398/06/16
اصفهان زهراپویاکارشناسی‌ارشدمهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیکفناوری اطلاعاتغیردولتی1398/10/16
اصفهانجوادتدبیری نوش ابادیکارشناسی‌ارشدتحولآموزشی پژوهشیدولتی1400/04/23
اصفهانمحمدحسنتنهاییدکتریمدیریت- منابع انسانیآموزشی پژوهشیدولتی1400/04/23
اصفهانابوالفضلتوکلیکارشناسی‌ارشدعلوم سیاسیروابط عمومی و بین‌المللدولتی1398/06/16
اصفهان مرضیه توکلیکارشناسی‌ارشدکامپیوتر -‌ نرم‌افزارفناوری اطلاعاتغیردولتی1398/10/16
اصفهان شهاب ثابت راسخکارشناسی‌ارشدمهندسی معماری - پروژه و ساختشغلی اختصاصیغیردولتی1398/10/16
اصفهان فضّه جعفریکارشناسی‌ارشدروانشناسی عمومیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/10/16
اصفهانسیدابوالفضلحسینیکارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانآموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/16
اصفهان سید محمد حسینیکارشناسی‌ارشدعلوم تربیتی -‌ برنامه‌ریزی آموزشی آموزشی و پژوهشیدولتی1398/10/16
اصفهانفرححسینیکارشناسی‌ارشدمدیریت اموزشیآموزشی وپژوهشی بازنشسته1399/08/17
اصفهانسیداکبرحسینیدکتریمدیریت صنعتی- مدیریت سیستم‌هاآموزشی پژوهشیدولتی1399/12/09
اصفهانسیده گلنارحسینیکارشناسی‌ارشدمدیریت ورزشیشغلی اختصاصیدولتی1399/12/09
اصفهانفاطمهحق‌نژادکارشناسی‌ارشدآموزش داخلی جراحیآموزشی پژوهشیغيردولتي1400/09/09
اصفهاننیماحکیم اللهیدکتریعمران - ژئوتکنیک آموزشی پژوهشیدولتی1400/04/23
اصفهانفرهادخاتمیکارشناسی‌ارشدبازرگانیاداری- مدیریتیدولتی1399/12/09
اصفهانحسینخاکشورکارشناسی‌ارشدروانشناسی- کودکان استثناییآموزشی پژوهشیدولتي1400/09/09
اصفهانحمیدرضاخاکی نجف‌آبادیکارشناسی‌ارشدروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیدولتي1400/09/09
اصفهاناعظمخبوشانیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - منابع انسانیاداری - مدیریتی غیردولتی1399/07/27
اصفهانمحمدخضری مزیکیکارشناسی‌ارشدحقوق- خصوصیحقوقیدولتی1399/12/09
اصفهانمحمدهادیخلیلی‌بروجنیکارشناسی‌ارشدمدیریت تحولاداری - مدیریتی دولتی1399/08/17
اصفهان علی داستانی حسین‌آبادیکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشیغیردولتی1398/10/16
اصفهانسیده مرضیهداودیدکتریروانشناسی تخصصی سلامتآموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/16
اصفهانسیدمسعودداودیدکتریمهندسی علوم دامیآموزشی پژوهشیدولتی1400/04/23
اصفهان حسینعلی ذوالفقاریکارشناسی‌ارشدمدیریت -‌ منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی1398/10/16
اصفهانسعیدرحیمی لنجیکارشناسی‌ارشدجغرافیا و برنامه‌ریزی شهریآموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/16
اصفهانمریمرضابیگی سیرچیکارشناسی‌ارشد مدیریت اجراییآموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/16
اصفهانداودرضوانیکارشناسی‌ارشدرفاه اجتماعیآموزشی پژوهشیدولتی1400/04/23
اصفهان سیدمحمدتقی رضویکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- نیروی انسانیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/16
اصفهانمهدیهرضیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - منابع انسانیاداری - مدیریتیدولتی1398/06/16
اصفهان محمود رفیعیدکتریمدیریت بازرگانی رفتار و منابع انسانیاداری- مدیریتیبازنشسته1398/10/16
اصفهاننرگسرفیعیکارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی -‌ بررسی مسائل ایراناجتماعی دولتی1398/06/16
اصفهانمهشیدرهبریدکتری تخصصیعلوم و صنایع غذاییآموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/16
اصفهان حمیدرضا روناسیدکتریمدیریت توسعهاداری - مدیریتیهیأت علمی1398/10/16
اصفهانحمیدرئیس‌زادهدکتری تخصصی دامپزشکی- بهداشت مواد غذاییآموزشی پژوهشیدولتی1399/12/09
اصفهاننفیسهسجادیهکارشناسی‌ارشدنقاشی و گرافیکهنریغیردولتی1399/12/09
اصفهانسیروسسمیعیکارشناسی‌ارشدعلوم سیاسی و روابط بین‌المللروابط عمومی و بین‌المللدولتی1398/06/16
اصفهانمریمسیاوشیکارشناسی‌ارشدمهندسی نساجیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/16
اصفهاناحسانشاهمرادیکارشناسی‌ارشدمهندسی فناوری اطلاعات- فناوری اطلاعات و مدیریت فناوری اطلاعاتدولتی1400/04/23
اصفهانالهامشاهمندیدكتریمدیریت منابع انسانی- توسعهاداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار)1399/08/17
اصفهان محمد امین شاه‌نوشکارشناسی‌ارشدآمار ریاضیآموزشی و پزوهشیدولتی1398/10/16
اصفهان مجتبی شاهنوشیدکتریجامعه‌شناسیفرهنگی و اجتماعیغیردولتی1398/10/16
اصفهان علیرضا شجاعی واجنانیکارشناسی‌ارشدمهندسی برق- قدرتشغلی -‌ اختصاصیدولتی1398/10/16
اصفهانابراهیمشریعتیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیاداری - مدیریتی دولتی1400/04/23
اصفهان رضا شریفیاندکتریمهندسی برق-قدرتشغلی - اختصاصیهیأت علمی1398/10/16
اصفهان مهدی شهرادنیاکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیاداریبازنشسته1398/10/16
اصفهان فرهاد شهریاری محمدیکارشناسی‌ارشدمددكاری اجتماعی اجتماعی دولتی1398/10/16
اصفهانهاجرشیرنشان‌اصفهانیکارشناسی‌ارشدمهندسی صنایعمدیریتی صنعتیهیأت علمی (مربی)1399/07/27
اصفهان علیرضا شیروانیدکتریمدیریت دولتی -‌ خط‌مشی عمومیاداری- مدیریتیهیأت علمی1398/10/16
اصفهانمائدهشیریدكتریادبیات غناییآموزشی وپژوهشی دولتی1399/08/17
اصفهان مسعود صابری تهرانیدكتریعلوم سیاسی -‌ سیاست‌گذاری عمومیآموزشی و پژوهشیغیردولتی1398/10/16
اصفهان رامتین صادقیدکتریمهندسی برق- قدرتشغلی اختصاصیهیأت علمی1398/10/16
اصفهان محمدعلی صالحی رباطیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مالیاداری ومالی بازنشسته1398/10/16
اصفهاناعظمصالحی ولاشانی کارشناسی‌ارشدمهندسی بهداشت حرفه‌ای آموزشی پژوهشیدولتی1399/12/09
اصفهانروزیناصدری نژادکارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیآموزشی پژوهشیدولتی1400/04/23
اصفهانسمیهصدوقکارشناسی‌ارشدحقوق جزا و جرم‌شناسیحقوقیدولتی1398/06/16
اصفهانمهریصدیقیکارشناسی‌ارشدکارآفرینی- آموزش و ترویج - مدیریت امور فرهنگی و برنامه‌ریزیاداري- مديريتيدولتي1400/09/09
اصفهانکمالصفرپورکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مالی دولتیاداری - مدیریتی دولتی1399/08/17
اصفهاناحمدصفری محمدیکارشناسی‌ارشدمهندسی عمران - راه و ترابریآموزشی پژوهشیدولتي1400/09/09
اصفهانستارهصنعتی‌زادهدکتری تخصصیمدیریت - منابع انسانیآموزشی پژوهشیدولتي1400/09/09
اصفهان سید محمد طباطباییکارشناسی‌ارشدتربیت بدنی وعلوم ورزشیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/16
اصفهانیوسفعباسیکارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتی- مالیمالی دولتی1398/06/16
اصفهان حمید عشقیکارشناسی‌ارشدعلوم اقتصادیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/10/16
اصفهان علیعقدکیکارشناسی‌ارشدمدیریت- برنامه‌ریزیاداری - مدیریتیدولتی1398/06/16
اصفهان سید محسن علامهدکتریمدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانیاداری- مدیریتیهیأت علمی1398/10/16
اصفهان سیدابوالقاسم علویدکتریمدیریت صنعتی-تولیداداری- مدیریتیدولتی1398/10/16
اصفهانناهیدعنایتیکارشناسی‌ارشدمعارف علوم و حدیث قرآنفرهنگی اجتماعی غیردولتی1399/07/27
اصفهانحسنغلامی امام‌‌مقدمدکتریبرنامه‌ریزی شهریآموزشی پژوهشیغيردولتي1400/09/09
اصفهانفرزانهفتحی کارشناسی‌ارشدآموزش بهداشت و ارتقای سلامت آموزشی پژوهشیدولتی1400/04/23
اصفهانفرحفخریان روغنیکارشناسی‌ارشدمدیرت دولتی مدیرت تحولاداری- مدیریتیدولتی1399/12/09
اصفهانمجیدفلسفی منش دکتریدامپزشکی آموزشی پژوهشیدولتی1400/04/23
اصفهانعلیرضافولادیکارشناسی‌ارشدبرنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادیاداری - مدیریتی دولتی1400/04/23
اصفهانایمانفیروزمندکارشناسی‌ارشدمهندسی مکانیک تبدیل انرژیفنی مهندسیغيردولتي1400/09/09
اصفهانمحمدقاری علویجه کارشناسی‌ارشدروانشناسی صنعتی سازمانی آموزشی وپژوهشی دولتی1400/04/23
اصفهانمحمدرضاقاسمیدکتریاقتصادآموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/16
اصفهانرامینقاسمیکارشناسی‌ارشدعلوم سیاسیآموزشی پژوهشیدولتی1400/04/23
اصفهانبابكقديري فرازکارشناسی‌ارشدمهندسی صنایع - مهندسی سیستم‌هااداري- مديريتيدولتي1400/09/09
اصفهان فاطمه قصابی‌سینیکارشناسی‌ارشدعلوم ارتباطات - روزنامه‌نگاریروابط عمومی و بین‌المللمدرس حق‌التدریس1398/10/16
اصفهانسیدمحمدقلمکاریاندکتریعلوم تربیتی- فلسفه و تربیت اسلامیآموزشی و پژوهشیهیأت علمی (مربی)1398/06/16
اصفهانمحمدتقیقندهاریدكتریمدیریت منابع انسانیاداری - مدیریتی هیأت علمی (مربی)1399/07/27
اصفهان محمود قهرمانیکارشناسی‌ارشداکولوژی گیاهیشغلی -‌ اختصاصیدولتی1398/10/16
اصفهانشایستهکاظمی نایینی کارشناسی‌ارشداقتصاد محضآموزشی پژوهشیدولتی1399/12/09
اصفهان آیت‌اله کردیانکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیبازنشسته1398/10/16
اصفهان مهدی کسایی اصفهانیکارشناسی‌ارشدبرنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادیاداری- مدیریتیدولتی1398/10/16
اصفهان علیرضا کفعمی لادانیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - مالیاداری ومالیدولتی1398/10/16
اصفهانرسوللاویکارشناسی‌ارشدتربیت بدنیاداری- مدیریتیدولتی1399/12/09
اصفهانابراهیمماهیان کارشناسی‌ارشدروانشناسی عمومی آموزشی پژوهشیدولتي1400/09/09
اصفهان نجمه محمدیکارشناسی‌ارشدروانشناسی عمومیاجتماعی دولتی1398/10/16
اصفهان محمدمحمدیکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیبازنشسته1398/10/16
اصفهاننازنینمحمدیدكتریعلوم تربیتی- مدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشی مربی حق‌التدریس1399/07/27
اصفهانفرهادمحمدیانکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی - بازاریابیاداری- مدیریتیدولتی1398/10/16
اصفهانمهدیمرادقلیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/16
اصفهانگودرزمرادیکارشناسی‌ارشدبرنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/16
اصفهانمحسنمرادی علیعربیکارشناسی‌ارشدمهندسی فناوری اطلاعات - امنیت اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی1398/10/16
اصفهانحسنمسجدیدکتریزبان وادبیات فارسیاداریدولتی1398/10/16
اصفهاناردلانمظاهریدکتریدامپزشکیآموزشی پژوهشیدولتی1399/12/09
اصفهانپروانهمظفری‌وانانیکارشناسی‌ارشدعلوم تربیتی -‌ برنامه‌ریزی آموزشیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/10/16
اصفهانپیمانمعینیکارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیحقوقیغیردولتی1398/10/16
اصفهاناحسانمقدسیانکارشناسی‌ارشدمدیریت خدمات بهداشتی درمانیآموزشی پژوهشیدولتی1400/04/23
اصفهانامیرحسینملاآقاباباییکارشناسی‌ارشدHSEآموزشی پژوهشیدولتي1400/09/09
اصفهانسانازمنصفدکتریمدیریت تكنولوژیاداری- مدیریتیدولتی1398/10/16
اصفهانعلیمنصوریکارشناسی‌ارشدمهندسی عمران - راه و ترابریآموزشی پژوهشیدولتي1400/09/09
اصفهانعباسمهدیکارشناسی‌ارشدزبان انگلیسی - مترجمیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/10/16
اصفهانسید مجیدموسویکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری ومالیدولتی1398/10/16
اصفهانسید محمدموسویدكتریعلوم ارتباطات اجتماعی- مدیریت فرهنگیمدیریت فرهنگی دولتی1399/08/17
اصفهانشکوفهمیرطالبکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی -‌ مالیاداری و مالیدولتی1398/10/16
اصفهانعبدالمجیدنادری سمسانیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانیاداری - مدیریتی دولتی1400/04/23
اصفهانجهانگیرنجفیکارشناسی‌ارشدبرنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادیاداری - مدیریتی دولتی1400/04/23
اصفهاناحمدرضانریمانی کارشناسی‌ارشدمدیریت مالی -دولتیاداری- مدیریتیدولتی1398/10/16
اصفهانمریمنریمانی زمان آبادیکارشناسی‌ارشدپرستاری مراقبت‌های ویژهشغلی اختصاصیدولتی1399/12/09
اصفهانداودنصر اصفهانیدكتریتربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشیعلوم ورزشی دولتی1399/08/17
اصفهانمهدینصراصفهانیدکتریمدیریت - رفتار سازمانیاداری - مدیریتیهیأت علمی1398/10/16
اصفهانمسعودنصراصفهانیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری- مدیریتیهیأت علمی1398/10/16
اصفهانعباسنصوحیدكتریمدیرت دولتی- منابع انسانیآموزشی پژوهشیغيردولتي1400/09/09
اصفهانرشیدنصیرآبادیکارشناسی‌ارشدمهندسی مکاترونیک- اتوماتیک و کنترل تولیدآموزشی پژوهشیدولتی1400/04/23
اصفهانمینونظیفی نایینی کارشناسی‌ارشداقتصادی مالیآموزشی پژوهشیدولتی1399/12/09
اصفهانناصرنعنایی زوارهکارشناسی‌ارشدحسابداریماليدولتي1400/09/09
اصفهانرامیننعیمیدكتریحقوق- حقوق کیفری و جرم‌شناسیحقوقيدولتي1400/09/09
اصفهانشهرامنوربخشکارشناسی‌ارشداکولوژی دریاآموزشی پژوهشیدولتی1398/06/16
اصفهاننادیاهاشمیکارشناسی‌ارشدعلوم تربیتی- مدیریت آموزشیآموزشی پژوهشیدولتی1399/07/27
اصفهانشاهرخهوشمندکارشناسی‌ارشدمدیریت مالیاداری و مالیدولتی1398/10/16
اصفهانسعیدیوسف‌پوردكتریدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/16
اصفهانحبیب‌الهیوسف‌وندکارشناسی‌ارشدحقوق جزا و جرم‌شناسیحقوقیدولتی1398/06/16
البرزمحسن ابراهیم‌پورکارشناسی‌ارشدمهندسی عمران شغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/09
البرزعلی جمال محمدیدکتریمدیریت خدمات بهداشتی درمانی اداری- مدیریتیدولتی1399/10/01
البرزمحمدابوالقاسم‌زادهکارشناسی‌ارشدعلوم اجتماعیاجتماعیدولتی1398/12/01
البرزمریمارتفاعکارشناسی‌ارشدروانشناسی شخصیتشغلی اختصاصیدولتی1398/12/01
البرزمریمارشدیکارشناسی‌ارشدروانشناسی صنعتیشغلی اختصاصیدولتی1398/12/01
البرزاحمد اروندیکارشناسی‌ارشدروانشناسی بالینی شغلی اختصاصیدولتی1400/06/06
البرزجمشیداسعدیدکتریمدیریت توسعهشغلی اختصاصیبازنشسته1398/12/01
البرزمریماسماعیلی فرددکتریبرنامه‌ریزی درسی شغلی اختصاصیدولتی1400/06/06
البرزلیلااصغریکارشناسی‌ارشداقتصادشغلی اختصاصیدولتی1398/12/01
البرزجهانافروزاحمدزادهکارشناسی‌ارشدبازرگانی شغلی اختصاصیغیردولتی1399/10/01
البرزمریمافضلانکارشناسی‌ارشدروانشناسی بالینی شغلی اختصاصیدولتی1399/10/01
البرزفاطمهاکبری کارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوترشغلی اختصاصیدولتی1400/06/06
البرزفاطمه الله‌وردیکارشناسی‌ارشدماماییشغلی اختصاصیغیردولتی1400/06/06
البرزعلیامینیکارشناسی‌ارشدعلوم اجتماعی-پژوهشگریاجتماعیدولتی1398/12/01
البرزحسین علی امینی خواه دکترای تخصصصیمدیریت مالی مدیریت دولتی1401/02/06
البرزمعصومه ایمانی نوجانیدکتریروانشناسی شغلی اختصاصیدولتی1400/06/06
البرزابوالفضلآجرلوکارشناسی‌ارشدعمرانشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/09
البرزلیلا بخشی‌پورکارشناسی‌ارشدحسابداریشغلی اختصاصیدولتی1400/06/06
البرزعظیمبساطیکارشناسی‌ارشدروانشناسیشغلی اختصاصیدولتی1398/12/01
البرزاکرمبوجاریکارشناسی‌ارشدروانشناسی بالینیشغلی اختصاصیدولتی1398/12/01
البرزلادن بهتوییکارشناسی‌ارشدبرنامه‌ریزی درسی شغلی اختصاصیدولتی1400/06/06
البرزبهنامبهداروندکارشناسی‌ارشدمدیریت فرهنگی اداری- مدیریتیدولتی1399/10/01
البرزبهمرامبهرامی رشیدکارشناسی ارشدمهندسی کشاورزی- گیاهشناسی شغلی و تخصصی دولتی1401/02/06
البرزرمضانبیداربختکارشناسی‌ارشدفقه و مبانی حقوق اسلامیشغلی اختصاصیدولتی1399/10/01
البرزفرناز بیرجانیکارشناسی‌ارشدمدیریت نیروی انسانی شغلی اختصاصیدولتی1400/06/06
البرزپریساپویای قلی زادهدکتریمدیریت دولتی اداری- مدیریتیدولتی1399/10/01
البرزعبداللهتبریزی دکتریمدیریت استراتژیکشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/09
البرزسید محمدتراب زادهکارشناسی ارشدحقوق عمومیشغلی و تخصصی دولتی1401/02/06
البرزعبدالقاسم ترابی کارشناسی ارشدزبان و ادبیات عربشغلی و تخصصی دولتی1401/02/06
البرزهادیتنهاکارشناسی‌ارشدروانشناسیشغلی اختصاصیدولتی1398/12/01
البرزداوودتیموریکارشناسی‌ارشدحقوق عمومیشغلی اختصاصیدولتی1398/12/01
البرزسکینهجاویدی کارشناس ارشدروانشناسی (کودکان استثنایی)شغلی و تخصصی دولتی1401/02/06
البرزجمیلهجمالی زوارهکارشناسی‌ارشدمحیط زیستشغلی اختصاصیدولتی1400/09/09
البرزاسماعیلجمیاریکارشناسی‌ارشدشغلی اختصاصیدولتی1399/10/01
البرزلالهجوانبختدکتریروانشناسیشغلی اختصاصیدولتی1398/12/01
البرزپیروز جوانمیری کارشناسی ارشدحسابرسیشغلی و تخصصی دولتی1401/02/06
البرزبهروزجهانگیریاندکتریمدیریت منابع انسانی اداری- مدیریتیغیردولتی1399/10/01
البرزعلی حاجی نقی کارشناسی‌ارشدمهندسی سیستم‌های انرژیشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/09
البرزفریباحبیبیان سزاواردکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1399/10/01
البرزسید وحیدحسن‌زاده کلالیکارشناسی‌ارشدروابط بین‌المللشغلی اختصاصیدولتی1398/12/01
البرزسمیهحسنی تلی کارشناسی‌ارشدمشاوره خانوادهشغلی اختصاصیدولتی1400/06/06
البرزسید حسنحسینیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری- مدیریتیدولتی1398/12/01
البرزمریمحسینیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیدولتی1398/12/01
البرزسیدمحسنحسینیکارشناسی‌ارشدآسیب شناسی اجتماعیشغلی اختصاصیدولتی1398/12/01
البرزسیدعلی حسینی دکتریکارآفرینی شغلی اختصاصیدولتی1400/09/09
البرزابراهیمحسینی بهرمانی کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی - کارآفرینیشغلی و تخصصی دولتی1401/02/24
البرزعلیحیدریکارشناسی‌ارشدحسابداریشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/09
البرزمریم خداکرمی شریف آبادکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی بین المللشغلی و تخصصی دولتی1401/02/06
البرزمحمدحسینخسرویکارشناسی‌ارشدروانشناسی بالینیشغلی اختصاصیدولتی1399/10/01
البرزسیامکدانشوردکتریحقوق عمومی شغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/09
البرزرحمانداودیانکارشناسی‌ارشدکشاورزی شغلی اختصاصیدولتی1399/10/01
البرزمحسن دنگ پیاییدکتریپزشکی قانونی شغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/09
البرزمحمدحامددهقان پوردکترای تخصصیمدیریت دولتی، تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی مدیریت دولتی1401/02/06
البرزشقایق دهقان نیریکارشناسی‌ارشدماماییشغلی اختصاصیغیردولتی1400/06/06
البرزسعیده ساداتدهقان‌منشادیکارشناسی‌ارشدمشاورهشغلی اختصاصیدولتی1398/12/01
البرزروح‌اللهدهقانی‌ بناکوکیکارشناسی‌ارشدروانشناسی بالینیشغلی اختصاصیدولتی1399/10/01
البرزناهیددیناروندکارشناسی‌ارشدروانشناسی بالینی شغلی اختصاصیدولتی1399/10/01
البرزاعظم ذوالفقاریدکتریزبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصیدولتی1400/09/09
البرزامیرردایی دکتریمدیریت پروژه وساختشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/09
البرزحمید رضاپورکارشناسی‌ارشدعلوم اقتصادی شغلی اختصاصیدولتی1400/06/06
البرزپرهامرضایی‌نسبکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری- مدیریتیدولتی1399/10/01
البرزعلی رفیعی دکتریبرق قدرتشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/09
البرزیحییرمضانیدکتریجغرافیا - برنامه‌ریزی روستاییشغلی اختصاصیدولتی1398/12/01
البرززهراساسانیان‌اصلکارشناسی‌ارشدمدیریت MBAشغلی اختصاصیدولتی1398/12/01
البرزعلیسالاروندکارشناسی‌ارشدحسابداری شغلی اختصاصیدولتی1399/10/01
البرزمهینسرداریکارشناسی‌ارشدنرم‌افزارشغلی اختصاصیدولتی1398/12/01
البرزبی بی عصمتسرفرازیدکتریمدیریت دولتی -منابع انسانیشغلی اختصاصیدولتی1400/06/06
البرزبردیاسلجوقیکارشناسی ارشدمدیریت آموزش عالی مدیریت غیردولتی1401/02/06
البرزابتسامسواری‌پورکارشناسی‌ارشدطراحی شهری شغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/09
البرزامیدسهرابی کارشناسی ارشدفقه و حقوق خصوصی شغلی و تخصصی دولتی1401/02/24
البرزطاهرهشاهیدکتریمدیریت رفتار سازمانی اداری- مدیریتیدولتی1399/10/01
البرزمهشیدشهرکی کارشناسی ارشدشیمی تجزیهشغلی و تخصصی غیردولتی1401/02/06
البرزمهدی شهرکی مقدم کارشناسی ارشدمهندسی عمرانشغلی و تخصصی دولتی1401/02/06
البرزعلی شیخکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیشغلی اختصاصیدولتی1400/06/06
البرزمحمدشیرخانیکارشناسی ارشدمهندسی رایانه - نرم افزارشغلی و تخصصی دولتی1401/02/06
البرززینبصابریکارشناسی‌ارشدجغرافیا- برنامه‌ریزی شهریشغلی اختصاصیدولتی1398/12/01
البرزمریم صاحبی کارشناسی ارشدروانشناسی عمومی شغلی و تخصصی دولتی1401/02/06
البرزنوشین صادقی کارشناسی‌ارشدمدیریت بازاریابی شغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/09
البرزنسترنصبوحیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی و مالی شغلی اختصاصیدولتی1399/10/01
البرزعلی صحراییدکتریحقوقشغلی اختصاصیدولتی1400/06/06
البرزوحیدصلواتیکارشناسی‌ارشدمهندسی صنایعشغلی اختصاصیدولتی1398/12/01
البرزفضل اللهطالبی کهدویی دکتریمدیریت دولتی شغلی اختصاصیهیأت علمی1400/06/06
البرزحسین طاهری کارشناسی‌ارشدمعماری شغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/09
البرزبهروزعاشریکارشناسی‌ارشدحقوق خصوصی شغلی اختصاصیدولتی1399/10/01
البرزبهرام عباسیکارشناسی‌ارشدمعماری مدیریت پروژه وساختشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/09
البرزمهدی عبدالهی کارشناسی‌ارشدمهندسی صنایعشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/09
البرزعلی اکبرعدالتی کارشناسی ارشدعمران سازهشغلی و تخصصی دولتی1401/02/06
البرزمهناز عزیزیانکارشناسی ارشدفقه و مبانی حقوق اسلامیشغلی و تخصصی دولتی1401/02/06
البرزفریدعسکری‌نژاددکتریعمران - ژئوتکنیک شغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/09
البرزمیترا علیادکتریاقتصاد پولی شغلی اختصاصیدولتی1400/09/09
البرزحمید عنایتی امانی کارشناسی ارشدمدیریت دولتی - مدیریت سیستمهای اطلاعاتیشغلی و تخصصی دولتی1401/02/06
البرزفرهادغلامی کارشناسی‌ارشدعمران - محیط زیستشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/09
البرزعباسفتح‌الهیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری- مدیریتیدولتی1398/12/01
البرزفرانکفروزانفرکارشناسی‌ارشدتکنولوژی آموزشیشغلی اختصاصیدولتی1400/09/09
البرزمحمدرضافعلیکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیاداری- مدیریتیدولتی1398/12/01
البرزمحمدرضافلاح‌نژاددکتریروانشناسیشغلی اختصاصیدولتی1398/12/01
البرزایرجفولادی دکتریمدیریت سیاست‌گذاریشغلی اختصاصیدولتی1400/06/06
البرزسید احمد قاسمی دادا محله کارشناسی ارشدحفاظت اطلاعاتشغلی و تخصصی دولتی1401/02/24
البرزافشین قربانی کارشناسی ارشدمعماری شغلی و تخصصی دولتی1401/02/06
البرزمهرانقلی‌زادهدکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1398/12/01
البرزیاسرکاظمی‌گمیکارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتیشغلی اختصاصیدولتی1398/12/01
البرزاکبرکاویانیکارشناسی‌ارشدحسابداری شغلی اختصاصیدولتی1399/10/01
البرزجوادکرمخانیدکتریجامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه شغلی اختصاصیدولتی1399/10/01
البرزابراهیمکرمیکارشناسی‌ارشدمدیریت تولید و عملیاتشغلی اختصاصیدولتی1398/12/01
البرزشهرامکریم‌نژاددکتریمدیریت مالی شغلی اختصاصیدولتی1400/06/06
البرزکمالکوهگردکارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی شهری شغلی و تخصصی دولتی1401/02/06
البرزعباسکیادلیریکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری- مدیریتیدولتی1399/10/01
البرزشبنمکیهان پورکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی و مالی اداری- مدیریتیدولتی1399/10/01
البرزعباس گرشاسب زادهکارشناسی ارشدزبان و ادبیات فارسی شغلی و تخصصی دولتی1401/02/06
البرزپیمان گلزاریکارشناسی‌ارشدهنر - کارگردانیشغلی اختصاصیدولتی1400/09/09
البرزآرش گلزاری افخمکارشناسی‌ارشدمهندسی عمران شغلی اختصاصیغیردولتی1400/06/06
البرزآمنهگلزاری افخمکارشناسی ارشدروانشناسی (مشاوره تحصیلی) شغلی و تخصصی غیردولتی1401/02/06
البرززهراگل‌کاردکتریجامعه‌ شناسی شغلی اختصاصیدولتی1399/10/01
البرزسیاوشلطفی رضاییکارشناسی ارشدمدیریت اجراییشغلی و تخصصی دولتی1401/02/06
البرزحسنمحبیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی-تحولاداری- مدیریتیدولتی1398/12/01
البرزمجتبیمحمدخانیکارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتیشغلی اختصاصیدولتی1398/12/01
البرزالهه محمدی حبشی کارشناسی‌ارشدمهندسی معماریشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/09
البرزفیروزهمرادیکارشناسی‌ارشدمدیریت رویدادهای ورزشی اداری- مدیریتیدولتی1399/10/01
البرزبهبودمرتضوی کارشناسی‌ارشدعمران -مدیرت ساختشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/09
البرزاحمد مظفری هشجینکارشناسی ارشدمدیریت مالی مدیریت دولتی1401/02/06
البرزالهه ملاییکارشناسی‌ارشدطراحی شهریشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/09
البرزسید حسنموسویکارشناسی‌ارشدحقوق و جزاشغلی اختصاصیدولتی1399/10/01
البرزرضامومنیدکتریکارآفرینی بین المللشغلی اختصاصیدولتی1398/12/01
البرزنیروانامهر آیینکارشناسی‌ارشدحقوقشغلی اختصاصیغیردولتی1398/12/01
البرزمهدیمهریزیکارشناسی‌ارشدشغلی اختصاصیدولتی1399/10/01
البرزمحمدمیرزاییکارشناسی‌ارشدمدیریت اداری- مدیریتیدولتی1399/10/01
البرزرضوانهندافدکتریمهندسی مالی شغلی اختصاصیدولتی1400/06/06
البرزحمیدرضانریمانیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری- مدیریتیدولتی1399/10/01
البرزعلیرضانوروزپوردکتریپزشکی قانونی شغلی اختصاصیدولتی1400/09/09
البرزمحمدحسیننوریکارشناسی‌ارشدمدیریت کسب و کار شغلی اختصاصیدولتی1399/10/01
البرززهرانیازیدکتریپزشکی قانونی شغلی اختصاصیدولتی1400/09/09
البرزسیدرضانیریکارشناسی‌ارشدپژوهش علوم اجتماعی شغلی اختصاصیدولتی1400/09/09
البرزمهدیواعظیدکتریآسیب‌شناسی اجتماعیشغلی اختصاصیدولتی1398/12/01
البرزعلیرضاولی‌زادهکارشناسی‌ارشدمشاورهشغلی اختصاصیدولتی1398/12/01
البرزیوکابدولی‌زادهکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیغیردولتی1398/12/01
البرزعلی ویسی کارشناسی ارشدمدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانیشغلی و تخصصی دولتی1401/02/06
البرزنوشینهوشمندکارشناسی‌ارشدروانشناسی عمومی شغلی اختصاصیدولتی1399/10/01
البرزعطیهیزدیکارشناسی‌ارشدمعماری شغلی اختصاصیغیردولتی1399/10/01
البرزرعنا یغموری کارشناسی‌ارشدتحقیقات آموزشی شغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/09
البرزحمیدهیکتاخواهکارشناسی‌ارشدمدیریت فناوری اطلاعاتشغلی اختصاصیدولتی1398/12/01
چهارمحال و بختیاریپرستواحمدیدکتریمدیریت منابع انسانی- منابع انسانیاداری- مدیریتیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریحمیداحمدیکارشناسی‌ارشدمهندسی عمران-زلزلهشغلی اختصاصیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریآزیتااحمدیکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی - پژوهشیدولتی1400/05/12
چهارمحال و بختیاریشهراماحمدی فارسانیکارشناسی ارشدمحیط زیستشغلی اختصاصیدولتی1401/01/21
چهارمحال و بختیاریسیدرضااحمدیانکارشناسی‌ارشدمهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساختشغلی اختصاصیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریحمیدهاستکیدکتریدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1400/05/12
چهارمحال و بختیاریمریماسدی امیرآبادیکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر- نرم‌افزارفناوری اطلاعاتدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریمهدیاسعد سامانیکارشناسی‌ارشدمهندسی فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریحسیناسکندریکارشناسی‌ارشدمهندسی عمران- مهندسی زلزلهشغلی اختصاصیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریشهین اسلامیکارشناسی ارشدفلسفه و کلامشغلی اختصاصیدولتی1401/01/21
چهارمحال و بختیاریداریوشاصلانیکارشناسی‌ارشدمهندسی صنایعشغلی اختصاصیدولتی1400/05/12
چهارمحال و بختیاریزهراالیاسیکارشناسی‌ارشدحقوق-خصوصیحقوقیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریمجیدامیدیکارشناسی‌ارشدمطالعات فرهنگیفرهنگیدولتی1398/09/28
چهارمحال و بختیاریمهدیامیدی ارجنکیکارشناسی‌ارشدحقوق - حقوق کیفری و جرم­شناسیحقوقیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریغلامرضاامیری ابراهیم محمدیکارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتیشغلی اختصاصیدولتی1400/05/12
چهارمحال و بختیاریسجادامینیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری- مدیریتیدولتی1400/05/12
چهارمحال و بختیاریسجادانصاری اردلیکارشناسی ارشدکشاورزی-فیزیولوژی گیاهان زراعیشغلی اختصاصیغیردولتی1401/01/21
چهارمحال و بختیاریرضاانصاری اردلیکارشناسی‌ارشدعلوم اقتصادیمالیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریبهروزآزادگان دهکردیکارشناسی‌ارشدمهندسی معماریشغلی اختصاصیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریسیده مائدهآزاده قهفرخیکارشناسی ارشدمهندسی پلیمرشغلی اختصاصیدولتی1401/01/21
چهارمحال و بختیاریفرنگیسبابااحمدی میلانیکارشناسی ارشدروانشناسی عمومیشغلی اختصاصیدولتی1401/01/21
چهارمحال و بختیارینقیبلالی دهکردیکارشناسی‌ارشدزبان و ادبیات فارسیشغلی اختصاصیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریغلامرضابنی شریف دهکردیکارشناسی ارشدمیکروبیولوژیشغلی اختصاصیدولتی1401/01/21
چهارمحال و بختیاریفرشتهبنی طالبیکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتراداری- مدیریتیدولتی1400/05/12
چهارمحال و بختیاریژالهبهرامیانکارشناسی‌ارشدتربیت بدنی و علوم ورزشیشغلی اختصاصیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریسمیهبهرامیانکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی- پژوهشیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریسمیرابهمنی دهکردیکارشناسی ارشدمهندسی عمران-آبشغلی اختصاصیغیردولتی1401/01/21
چهارمحال و بختیاریصادقبیاتیکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر- نرم‌افزارفناوری اطلاعاتدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریشاهپورپارساکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیمالیدولتی1398/12/11
چهارمحال و بختیاریمحسنپارساکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر- نرم‌افزارفناوری اطلاعاتدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریبهزادترابیان دهکردیکارشناسی ارشدمحیط زیستشغلی اختصاصیدولتی1401/01/21
چهارمحال و بختیاریسمیهترنجکارشناسی ارشدآموزش زبان انگلیسیشغلی اختصاصیدولتی1401/01/21
چهارمحال و بختیاریتقیجاودانی گندمانیدکتریمهندسی کامپیوتر-نرم افزارفناوری اطلاعاتهیأت علمی1401/01/21
چهارمحال و بختیاریحسنجلیل طهماسبیکارشناسی ارشدمدیریت دولتیاداری- مدیریتیدولتی1401/01/21
چهارمحال و بختیاریرضاجهانبازیکارشناسی‌ارشدمدیریت خدمات بهداشتیشغلی اختصاصیدولتی1400/05/12
چهارمحال و بختیاریمصطفیحاتمیکارشناسی‌ارشدحقوق-حقوق خصوصیحقوقیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریحسینحامدیکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1398/12/11
چهارمحال و بختیاریکامرانحبیب پورکارشناسی ارشدمهندسی عمران-سازهشغلی اختصاصیدولتی1401/01/21
چهارمحال و بختیاریسپنتاحبیبی دهکردیکارشناسی‌ارشدجامعه‌شناسیاجتماعیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریزهراحسن‌زاده سامانیکارشناسی‌ارشدمهندسی صنایعشغلی اختصاصیدولتی1400/05/12
چهارمحال و بختیاریفرزاد حسینیکارشناسی ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1401/01/21
چهارمحال و بختیاریمریمحق وردی طاقانکیکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی- پژوهشیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریمحمدحکیم آذردکتریزبان و ادبیات فارسیشغلی اختصاصیهیأت علمی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریافسانهحیدریکارشناسی ارشدطراحی شهریشغلی اختصاصیغیردولتی1401/01/21
چهارمحال و بختیاریرحمانحیدریکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانیاداری- مدیریتیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریامینحیدریکارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانشغلی اختصاصیدولتی1400/05/12
چهارمحال و بختیاریالهامحیدری سورشجانیکارشناسی ارشدمهندسی مکانیک-تبدیل انرژیشغلی اختصاصیغیردولتی1401/01/21
چهارمحال و بختیاریمعصومهحیدری سورشجانیدکتریدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریمهرابخدادوستانکارشناسی‌ارشدجغرافیاشغلی اختصاصیدولتی1398/12/11
چهارمحال و بختیارییاسرخسرویکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1400/05/12
چهارمحال و بختیاریمحسنخسروی فارسانیکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1398/12/11
چهارمحال و بختیاریپویاخسرویانکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر- نرم‌افزارفناوری اطلاعاتهیأت علمی1398/09/16
چهارمحال و بختیارینجمهخسرویان­فرکارشناسی‌ارشدایمنی‌شناسی پزشکی- ایمنی‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریعلی اصغرخلجیکارشناسی‌ارشدحقوق -جزا و جرم‌شناسیحقوقیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریسلیمانخلیل طهماسبیکارشناسی‌ارشدمدیرت دولتیاداری- مدیریتیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریمهدیخلیلیکارشناسی‌ارشدمهندسی برق-مخابراتشغلی اختصاصیدولتی1398/09/28
چهارمحال و بختیاریوحیدخلیلی اردلیدکتریزبان و ادبیات فارسیشغلی اختصاصیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریاحسانخلیلی دهکردیدکتریمهندسی مکانیک- تبدیل انرژیشغلی اختصاصیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریمریمدوستی ایرانیکارشناسی ارشدمهندسی برقشغلی اختصاصیغیردولتی1401/01/21
چهارمحال و بختیاریاسماعیلدوستی ایرانیدکتریدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریرحمت­الهدهقانکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر- نرم‌افزارفناوری اطلاعاتدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیارینسیمدهقانی­ وردنجانیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مدیریت مالی- دولتیاداری- مدیریتیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریمحمدربیعیدکتریمشاورهشغلی اختصاصیهیأت علمی1398/12/11
چهارمحال و بختیاریمظاهرربیعیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - مدیریت تحولاداری- مدیریتیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریمهدیرحمانی سامانیکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریمعصومهرحیمیکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی- پژوهشیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریرضارحیمی‌اصلکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری- مدیریتیدولتی1400/05/12
چهارمحال و بختیاریپرویزرستمیکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریصدیقهرستمیکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشی- علوم تربیتیآموزشی- پژوهشیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریمهردادرضاپورکارشناسی‌ارشدروانشناسیشغلی اختصاصیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریسیروس رضاییکارشناسی ارشدروابط بین المللشغلی اختصاصیدولتی1401/01/21
چهارمحال و بختیاریقهرمانروغنیدکتریآمار-آمار استنباطیشغلی اختصاصیدولتی1398/09/28
چهارمحال و بختیاریفیروزریحانپورکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مدیریت تحولاداری- مدیریتیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریمحمد مرادرئیسیکارشناسی‌ارشدمدیریت MBAاداری- مدیریتیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریمحمدرئیسی نافچیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری- مدیریتیدولتی1400/05/12
چهارمحال و بختیاریسمانهزارعانکارشناسی ارشدراهنمایی و مشاورهشغلی اختصاصیغیردولتی1401/01/21
چهارمحال و بختیاریشرارهزارعانکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانیاداری - مدیریتیدولتی1401/01/21
چهارمحال و بختیاریمظاهرزمانیدکتریبهداشت آبزیاندوره های تخصصیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریاردشیرستاکهکارشناسی ارشدمدیریت دولتیاداری- مدیریتیدولتی1401/01/21
چهارمحال و بختیاریسحرسجادیکارشناسی ارشدمدیریت صنعتیشغلی اختصاصیدولتی1401/01/21
چهارمحال و بختیاریحسینعلیسطانیدکتریدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریمرتضیسقاییکارشناسی ارشدمدیریت فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی1401/01/21
چهارمحال و بختیاریایمانسلیمانیکارشناسی‌ارشدمدیریت مالیمالیدولتی1400/05/12
چهارمحال و بختیاریالهامسلیمی قهفرخیکارشناسی‌ارشدحقوق - جزاحقوقیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریمحمودشاهرخیکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر-نرم‌افزارفناوری اطلاعاتدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریبهروزشبان دهکردیکارشناسی‌ارشدحقوق مالی و اقتصادیمالیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریعلیرضاشبانی سفید دشتیکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوترفناوری اطلاعاتدولتی1400/05/12
چهارمحال و بختیاریعلیرضاشجاعی­باصریکارشناسی‌ارشدتحقیقات آموزشیآموزشی- پژوهشیدولتی1398/10/10
چهارمحال و بختیاریعلیشهریارپورکارشناسی‌ارشداقتصاد- برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادیمالیدولتی1398/07/28
چهارمحال و بختیاریطهماسبشیروانیدکتریمدیریت بازاریابی در ورزششغلی اختصاصیدولتی1400/05/12
چهارمحال و بختیاریرسولشیروانی بروجنیدکتریدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1400/05/12
چهارمحال و بختیاریهوشنگشیریانکارشناسی‌ارشدعلوم تربیتی- مدیریت آموزشیآموزشی- پژوهشیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیارینیماشیوندیکارشناسی‌ارشدمدیریت MBAاداری- مدیریتیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریسیاوشصادقیکارشناسی‌ارشدمهندسی عمران-زلزلهشغلی اختصاصیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیارینسرینصادقی­نسبکارشناسی‌ارشدروانشناسی صنعتیشغلی اختصاصیدولتی1398/09/28
چهارمحال و بختیاریحسینصالحیدکتریدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریفرحنازصالحیکارشناسی‌ارشدجامعه‌شناسیاجتماعیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریرضاصفی­شلمزادیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیمالیدولتی1398/12/11
چهارمحال و بختیاریسیامکطاهریکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیمالیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریصباحعباسیکارشناسی‌ارشدتوسعه و برنامه‌ریزی اقتصادیمالیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریعلیرضاعباسیکارشناسی‌ارشدبرنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادیشغلی اختصاصیدولتی1400/05/12
چهارمحال و بختیاریمحمدعباسی جونقانیکارشناسی‌ارشدتوسعه و برنامه‌ریزی اقتصادیمالیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریحمیدرضاعبدالهیدکتریدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1401/01/21
چهارمحال و بختیاریعلیعلیخانیکارشناسی ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1401/01/21
چهارمحال و بختیاریحمیدعلیدوستیدکتریدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریپروانهغفاریکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی- پژوهشیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریمرضیهفتاحیکارشناسی ارشدمهندسی صنایعشغلی اختصاصیدولتی1401/01/21
چهارمحال و بختیاریحجتفداییکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری- مدیریتیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریصفرفرامرزیدکتریمدیریت دولتی - منابع انسانیاداری- مدیریتیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریسعیدفرجامدکتریمدیریت بازرگانیاداری- مدیریتیهیأت علمی1398/10/09
چهارمحال و بختیاریفرهادفرهادیدکتریمدیریت تولیدشغلی اختصاصیدولتی1400/05/12
چهارمحال و بختیاریمصطفیفرهمندکارشناسی‌ارشدمهندسی فناوری اطلاعات- شبکه‌های کامپیوتریفناوری اطلاعاتدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریسیامکقائد امینیکارشناسی‌ارشدمهندسی معماریشغلی اختصاصیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریمرتضیقائدامینیکارشناسی ارشدبرنامه ریزی شهریشغلی اختصاصیغیردولتی1401/01/21
چهارمحال و بختیاریمحمدرضاقدیریکارشناسی‌ارشدعلوم سیاسیاداری- مدیریتیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریزهرا قربانیکارشناسی ارشدتفسیر علوم قرآنیشغلی اختصاصیدولتی1401/01/21
چهارمحال و بختیاریاسفندیارقربانیکارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیحقوقیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریسمیه ساداتکاظمیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری- مدیریتیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریاشرفکبیری پورکارشناسی ارشدروانشناسی عمومیشغلی اختصاصیدولتی1401/01/21
چهارمحال و بختیاریمهریکبیریاندکتریعلوم اقتصادی- سنجیمالیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریهاجرکریمیکارشناسی‌ارشدحقوقحقوقیدولتی1400/05/12
چهارمحال و بختیاریعلیرضاکمالی دهکردیکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1400/05/12
چهارمحال و بختیاریمظاهرگنجیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - منابع انسانیاداری- مدیریتیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیارییدالهگودرزیکارشناسی‌ارشدعلوم سیاسیاداری- مدیریتیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریولی الهلطفی­پورکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری- مدیریتیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریزینبلله‌گانیدکتریمدیریت بازرگانی- رفتار سازمانیاداری- مدیریتیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریمحبوبهمحمدپور نصرآبادیکارشناسی ارشدمطالعات زنانشغلی اختصاصیدولتی1401/01/21
چهارمحال و بختیاریاکبرمحمدیکارشناسی‌ارشدعلوم اقتصادیمالیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریعیسیمحمودیکارشناسی ارشدعلوم اجتماعیشغلی اختصاصیدولتی1401/01/21
چهارمحال و بختیاریامینمختاریکارشناسی‌ارشدروانشناسیشغلی اختصاصیدولتی1400/05/12
چهارمحال و بختیاریاعظممرتضوی فردکارشناسی ارشدروانشناسی بالینیشغلی اختصاصیدولتی1401/01/21
چهارمحال و بختیاریرضامرجانیاندکتریدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1400/05/12
چهارمحال و بختیاریابراهیممردانی بلداجیکارشناسی ارشدمهندسی کشاورزی-ترویجشغلی اختصاصیدولتی1401/01/21
چهارمحال و بختیاریکیومرثمردای آورگانیدکتریمدیریت منابع انسانیاداری- مدیریتیدولتی1401/01/21
چهارمحال و بختیاریمحمدملک محمدی فرادنبهکارشناسی ارشدمدیریت منابع انسانیاداری- مدیریتیدولتی1401/01/21
چهارمحال و بختیاریسیروسمنجزیکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی- پژوهشیدولتی1398/10/10
چهارمحال و بختیاریفرشیدموساییکارشناسی‌ارشدحقوقحقوقیدولتی1400/05/12
چهارمحال و بختیاریسید روح‌الهموسویکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری- مدیریتیدولتی1400/05/12
چهارمحال و بختیاریعزیزالهمولویدکتریکلام -کلام اسلامیشغلی اختصاصیهیأت علمی1398/12/11
چهارمحال و بختیاریمرتضیمولویکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مدیریت تحولاداری- مدیریتیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیارینجفمهدی­پورکارشناسی‌ارشدعلوم سیاسیاداری- مدیریتیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریعباسنادریانکارشناسی‌ارشدپژوهش علوم اجتماعیاجتماعیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریافسوننبی­زادهکارشناسی‌ارشدزبان و ادبیات فارسیشغلی اختصاصیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریاحمدنجات­ دهکردیکارشناسی‌ارشدآموزش زبان انگلیسیشغلی اختصاصیدولتی1398/12/11
چهارمحال و بختیاریمحسننظریکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مالیمالیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریعلینظری زانیانیکارشناسی‌ارشدعلوم اقتصادیمالیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریسهرابهاشمیکارشناسی ارشدمهندسی عمران-زلزلهشغلی اختصاصیدولتی1401/01/21
چهارمحال و بختیاریحسینهاشمیدکتریانگل‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی1400/05/12
چهارمحال و بختیاریسیداحمدرضاهاشمی شیخ­ شبانیکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1398/09/16
چهارمحال و بختیاریمحمدیارعلی دارانیکارشناسی‌ارشدکارآفرینیشغلی اختصاصیدولتی1400/05/12
خراسان‌ جنوبیحمیدهابراهیم‌زاده شهریکارشناسی‌ارشدمدیریت جهانگردی اداری- مدیریتیدولتی1400/10/22
خراسان جنوبیاسفندیار امیر شاهی کارشناسی‌ارشدحقوق جزا و جرم‌شناسی شغلی اختصاصیغیردولتی1400/10/22
خراسان جنوبیآتوسا افسرکارشناسی‌ارشدعلوم اجتماعی- مردم‌شناسی اداری- مدیریتیغیردولتی1400/10/22
خراسان جنوبیمحمدبهروزیدکتریمدیریت دولتی اداری- مدیریتیدولتی1400/10/22
خراسان جنوبیحسن رضابهروزی کارشناسی‌ارشدمهندسی عمران اداری- مالیدولتی1400/10/22
خراسان جنوبیعلیبهدانی کارشناسی‌ارشدآموزش و بهسازی نیروی انسانیاداری- مدیریتی-1400/10/22
خراسان جنوبیسید احمد برآبادیکارشناسی‌ارشدعلوم اجتماعی- مردم‌شناسی اداری - مدیریتی دولتی1400/10/22
خراسان جنوبیهادیبراتیدکتریمدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (استادیار)1400/10/22
خراسان جنوبیحمیدجهانشاهی کارشناسی‌ارشدمهندسی معدن اداری - مدیریتی -1400/10/22
خراسان جنوبیالهامجانفداکارشناسی‌ارشدحقوق جزا و جرم‌شناسی حقوقدولتی1400/10/22
خراسان جنوبیابوالقاسمحسن‌پورکارشناسی‌ارشدعلوم کامپیوترفناوری اطلاعات دولتی1400/10/22
خراسان جنوبیمحمدخراشادی‌زادهدکتریآمار- استنباطمالیهیأت علمی (دانشیار)1400/10/22
خراسان جنوبیرضاخلیلی کارشناسی‌ارشدحقوقحقوقدولتی1400/10/22
خراسان جنوبیعلیدهقانیکارشناسی‌ارشدبرنامه‌ریزی شهری فرهنگی اجتماعیدولتی1400/10/22
خراسان جنوبیسید علیرضاذوالفقاریدکتریمهندسی مکانیک اداری- مدیریتیهیأت علمی (دانشیار)1400/10/22
خراسان جنوبیجوادرحمتی‌زادهکارشناسی‌ارشدحقوقحقوقدولتی1400/10/22
خراسان جنوبیعلیزارع مقدمکارشناسی‌ارشدآموزش بزرگسالان اداری- مدیریتیدولتی1400/10/22
خراسان جنوبیسید مهدیرضوی کارشناسی‌ارشدمهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره‌وری فناوری اطلاعات دولتی1400/10/22
خراسان جنوبیمهدیهشفیع‌پورکارشناسی‌ارشدمهندسی مکانیک آموزشی و پژوهشیدولتی1400/10/22
خراسان جنوبیمجتبیشریعتی‌فرکارشناسی‌ارشدمدیریت فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعات دولتی1400/10/22
خراسان جنوبیفاطمه زهراصبور نوفرستیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری- مدیریتیدولتی1400/10/22
خراسان جنوبیسیده نرگسطباطبایی‌فرکارشناسی‌ارشدمهندسی کشاورزی علوم دامی - تغذیه داماداری- مدیریتی-1400/10/22
خراسان جنوبیسید رضاطباطبایی‌فرکارشناسی‌ارشدحقوق جزا و جرم شناسی حقوقدولتی1400/10/22
خراسان جنوبیسید علیطباطبایی‌فرکارشناسی‌ارشدحقوقحقوقغیردولتی1400/10/22
خراسان جنوبیعلی اکبرعندلیبی دکتریدامپزشکیاجتماعیدولتی1400/10/22
خراسان جنوبیالهامعابدینی کارشناسی‌ارشدهواشناسی کشاورزیاجتماعیدولتی1400/10/22
خراسان جنوبیحسنغوثدکتریالهیات و معارف اسلامی-فقه اداری- مدیریتیهیأت علمی (مربی)1400/10/22
خراسان جنوبیمهدیفاطمی کارشناسی‌ارشدعلوم اقتصادی آموزشی و پژوهشی دولتی1400/10/22
خراسان جنوبیعلیرضافاطمیکارشناسی‌ارشدعلوم سیاسیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/22
خراسان جنوبیفائقهفرخ فالدکتریمدیریت کسب و کاراداری- مدیریتیدولتی1400/10/22
خراسان جنوبیمحبوبهفلاحدکتریمديريتاداری- مدیریتیدولتی1400/10/22
خراسان جنوبیطاهرهفنودیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری- مدیریتیدولتی1400/10/22
خراسان جنوبیمحمدقربانی‌رادکارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیحقوقدولتی1400/10/22
خراسان جنوبیرضاقهوه‌چی کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری- مدیریتیدولتی1400/10/22
خراسان جنوبیمجیدکیالکارشناسی‌ارشدعلوم سیاسیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/22
خراسان جنوبیمهدیکاریکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوترفناوری اطلاعات دولتی1400/10/22
خراسان جنوبیمحمد حسینمحمودی کارشناسی‌ارشدمدیریت اجرایی اداری- مدیریتی-1400/10/22
خراسان جنوبیمصطفیمحمدیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی اداری- مدیریتیغیردولتی1400/10/22
خراسان جنوبیحسینموهبتی زهان کارشناسی‌ارشدمدیریتاداری- مدیریتیدولتی1400/10/22
خراسان جنوبیمحمدمحمدیدکتریمدیریت دولتی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (استادیار)1400/10/22
خراسان جنوبیایرجمهدی‌زادهکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (مربی)1400/10/22
خراسان جنوبیمحمدمرشدزادهکارشناسی‌ارشدحقوق بین‌المللاداری- مدیریتیدولتی1400/10/22
خراسان جنوبیاحمدمخمل‌بافکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیغیردولتی1400/10/22
خراسان جنوبیحسیننصیریدکتریمدیریت اداری- مدیریتیدولتی1400/10/22
خراسان جنوبیمحمدرضانحاسیکارشناسی‌ارشدهواشناسی کشاورزیاجتماعیدولتی1400/10/22
خراسان جنوبیمجتبینوفرستی‌رادکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی- بازاریابیاداری- مدیریتیدولتی1400/10/22
خراسان جنوبیزهرههمسایگانکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1400/10/22
خراسان رضویمحمدآبادکارشناسی‌ارشدشیمی معدنی- روانشناسی اسلامیشغلی اختصاصیدولتی1399/09/18
خراسان رضویمحمداحمدیکارشناسی‌ارشدبرنامه‌ریزی آموزشیآموزشی - پژوهشیدولتی1400/09/28
خراسان رضویجمالآذرسرشتکارشناسی‌ارشدعلوم ارتباطات اجتماعیاجتماعیدولتی1398/07/28
خراسان رضویمحمدآرانیانکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1399/09/18
خراسان رضویمحمودارجمند شریفکارشناسی‌ارشدزمین‌شناسی- آب‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی1400/09/28
خراسان رضویاحمداسدیکارشناسی‌ارشدمهندسی برق - قدرتشغلی اختصاصیدولتی1400/09/28
خراسان رضویغلامرضااسدیانکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی -بازاریابیاداری - مدیریتیدولتی1398/07/28
خراسان رضویهومناسکناسیکارشناسی‌ارشدمهندسی عمران- آب و فاضلابشغلی اختصاصیدولتی1399/09/18
خراسان رضویهومناسکناسیکارشناسی‌ارشدمهندسی عمران - آب و فاضلابشغلی اختصاصیدولتی1399/09/18
خراسان رضویمصطفیاسکندریکارشناسی‌ارشدمهندسی برق - قدرتشغلی اختصاصیدولتی1400/09/28
خراسان رضویغلامرضااسلامیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتیدولتی1400/09/28
خراسان رضویغزالهاشرفی چهل‌حجرهکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- خط‌مشی‌گذاری عمومیاداری - مدیریتیدولتی1400/09/28
خراسان رضویمجیدافتخاری خراسانیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیشغلی اختصاصیدولتی1400/09/28
خراسان رضویمجتبیافشاریکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیکآموزشی - پژوهشیغیردولتی1399/09/18
خراسان رضویعلیرضاآقا بابائیکارشناسی‌ارشدمهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره‌وریشغلی اختصاصیدولتی1399/09/18
خراسان رضویسمانهاقبالفرکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتیدولتی1398/07/28
خراسان رضویابوالقاسم امیر شیبانیکارشناسی‌ارشدعلوم تربیتی - مدیریت آموزشیآموزشی - پژوهشیبازنشسته1398/07/28
خراسان رضویمحمدعلیامیرفخریانکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداریدولتی1399/09/18
خراسان رضویامیرامینیدکتریمهندسی برق - قدرتشغلی اختصاصیدولتی1400/09/28
خراسان رضویمسعودانصافی تبریزیکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1399/09/18
خراسان رضویعلیرضاباباییکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی تشکیلات و روش‌هااداری - مدیریتیدولتی1398/07/28
خراسان رضویعلیبابائیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداریدولتی1399/09/18
خراسان رضویعلی محمدباغبانکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - مدیریت تحولاداری - مدیریتیدولتی1398/07/28
خراسان رضویمحمودباغیشنیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداریدولتی1399/09/18
خراسان رضویالهامبذرافشان مقدمکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیغیردولتی1398/07/28
خراسان رضویعلیرضابراتیکارشناسی‌ارشدمهندسی برق - قدرتشغلی اختصاصیدولتی1400/09/28
خراسان رضویعلیبرغمدیکارشناسی‌ارشدمشاوره و راهنماییآموزشی - پژوهشیدولتی1399/09/18
خراسان رضویزهرابغلانیکارشناسی‌ارشدتاریخآموزشی - پژوهشیدولتی1399/09/18
خراسان رضویکیهانبنی هاشمیکارشناسی‌ارشدمهندسی صنایعشغلی اختصاصیدولتی1400/09/28
خراسان رضویعلی اصغربهزادیکارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیحقوقیدولتی1399/09/18
خراسان رضویحمزهبهفرکارشناسی‌ارشدحسابداری- حقوق جزا و جرم‌شناسیاداری/ حقوقیدولتی1399/09/18
خراسان رضویمریمبهنام اشکذریکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مدیریت تحولاداریدولتی1399/09/18
خراسان رضویمصطفیبیاتکارشناسی‌ارشدمشاوره - مشاوره خانوادهآموزشی و پژوهشیدولتی1398/07/28
خراسان رضویکر یمبیکیکارشناسی‌ارشدمدیریت امور شهریشغلی اختصاصیدولتی1400/09/28
خراسان رضویمحمودبیکیکارشناسی‌ارشدمهندسی برق - کنترلشغلی اختصاصیدولتی1400/09/28
خراسان رضویپویاپارسادکتریآبیاری و زهکشیشغلی اختصاصیدولتی1399/09/18
خراسان رضویعباسپاکدلکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتیغیردولتی1400/09/29
خراسان رضویمحسنپالیزوانکارشناسی‌ارشدمدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت منابع اطلاعاتیفناوری اطلاعاتغیردولتی1399/09/18
خراسان رضویعلیرضاپاینده کیاکارشناسی‌ارشدحقوق جزا و جرم‌شناسیحقوقیدولتی1399/09/18
خراسان رضویتکتمپرویشکارشناسی‌ارشدجمعیت‌شناسیاجتماعیدولتی1398/07/28
خراسان رضویمهدیپورحاجیکارشناسی‌ارشدحسابرسیمالیغیردولتی1399/09/18
خراسان رضویفهیمهپورحسنکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1399/09/18
خراسان رضویعباسپورفرخیکارشناسی‌ارشدمهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیکفناوری اطلاعاتدولتی1398/07/28
خراسان رضویمرتضیترابیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - مدیریت تحولاداری - مدیریتیدولتی1398/07/28
خراسان رضوینجمهترابی زادهکارشناسی‌ارشدمهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذاییشغلی اختصاصیدولتی1399/09/18
خراسان رضویسجادترکمان اسدیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتیدولتی1400/09/28
خراسان رضویمحمدمهدیتوکلیکارشناسی‌ارشدجغرافیای طبیعی-‌ اقلیم‌شناسی در برنامه‌ریزی محیطیشغلی - اختصاصیدولتی1398/07/28
خراسان رضویثمانهتوکلی امینیانکارشناسی‌ارشدطراحی شهریشغلی اختصاصیدولتی1399/09/18
خراسان رضویمحمودثابت دیزآبادیکارشناسی‌ارشدمدیریت توسعه روستاییشغلی اختصاصیغیردولتی1398/07/28
خراسان رضویرضاثانوی فرح زادهکارشناسی‌ارشدپژوهش علوم اجتماعیاجتماعیدولتی1399/09/18
خراسان رضویاسحاقجانبازکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1399/09/18
خراسان رضویحامدجدیدیانکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی - بازاریابیآموزشی - پژوهشیدولتی1399/09/18
خراسان رضویبهروزجمشیدیکارشناسی‌ارشدمهندسی برق - قدرتشغلی اختصاصیدولتی1399/09/18
خراسان رضویمیناجنتی نمینیکارشناسی‌ارشدعلوم اقتصادیآموزشی - پژوهشیغیردولتی1399/09/18
خراسان رضویایمانهحاتمی یزدکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر نرم‌افزارفناوری اطلاعاتدولتی1399/09/18
خراسان رضویمحمدحسینحبیبیدکتریجغرافیا و برنامه‌ریزی شهریشغلی اختصاصیدولتی1400/09/28
خراسان رضویحوریهحریری صنعتیکارشناسی‌ارشدمدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت منابع اطلاعاتیفناوری اطلاعاتدولتی1399/09/18
خراسان رضویایمانحسامیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیغیردولتی1398/07/28
خراسان رضویعلیحسین پورکریم‌آبادکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1399/09/18
خراسان رضویسیده سمانهحسینیکارشناسی‌ارشدفقه و مبانی حقوق اسلامیحقوقیدولتی1398/07/28
خراسان رضویسیدحمیدرضاحسینیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداریدولتی1399/09/18
خراسان رضویفاطمه ساداتحسینی پورکارشناسی‌ارشدمشاوره و راهنماییآموزشی - پژوهشیدولتی1399/09/18
خراسان رضویسیدجوادحسینی قنبرآبادکارشناسی‌ارشدمهندسی برق - مخابراتشغلی اختصاصیدولتی1400/09/28
خراسان رضویسکینهحسینی‌کوچه قاضیانیکارشناسی‌ارشدروانشناسی عمومیآموزشی - پژوهشیدولتی1399/09/18
خراسان رضویحسنحشمتیکارشناسی‌ارشدمهندسی صنایع - بهینه‌سازی سیستم‌هاشغلی اختصاصیدولتی1400/09/28
خراسان رضویسیدرضاحقیدکتریمدیریت استراتژیک -‌ نوآوریاداری - مدیریتیهیأت علمی (استادیار)1398/07/28
خراسان رضویفرنوشحقیقیکارشناسی‌ارشدمهندسی صنایعشغلی اختصاصیدولتی1400/09/28
خراسان رضویحمیدرضاحمیدیکارشناسی‌ارشدمدیریت اماکن متبرکه مذهبیفرهنگیغیردولتی1398/07/28
خراسان رضویاکرمخادم دوست‌زهانکارشناسی‌ارشدمشاوره - مشاوره مدرسهآموزشی - پژوهشیدولتی1399/09/18
خراسان رضویبابک خاکساریکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتیاداریدولتی1399/09/18
خراسان رضویاعظمخان احمدیکارشناسی‌ارشدمهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیکفناوری اطلاعاتدولتی1398/07/28
خراسان رضویعلیخانیکارشناسی‌ارشدمهندسی برق - قدرتشغلی اختصاصیدولتی1400/09/28
خراسان رضویعبدالمجیدخزائیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانیاداریدولتی1399/09/18
خراسان رضویسیدامیرخورسند پریزادکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی - پژوهشیدولتی1399/09/18
خراسان رضویحامددادگرکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی- بازاریابیآموزشی - پژوهشیدولتی1399/09/18
خراسان رضویشیریندانایی شاندیزدکتریمدیریت آموزشیآموزشی - پژوهشیدولتی1400/09/28
خراسان رضویمحمدمهدیدانشفرکارشناسی‌ارشدتوسعه اقتصادی و برنامه‌ریزیآموزشی - پژوهشیدولتی1399/09/18
خراسان رضویکتایوندل زندهکارشناسی‌ارشدمهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعیشغلی اختصاصیدولتی1400/09/28
خراسان رضویمحمدرضادهقانیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیشغلی اختصاصیدولتی1400/09/28
خراسان رضویسیدمجتبیدیانت مقدمکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1399/09/18
خراسان رضویمحمدراستگوکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر- نرم‌افزارفناوری اطلاعاتدولتی1399/09/18
خراسان رضویحمیدهرزاقی کاریزنوکارشناسی‌ارشدتاریخ و فلسفه آموزش و پرورشآموزشی - پژوهشیدولتی1399/09/18
خراسان رضویمحمودعلیرزم آراکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/07/28
خراسان رضویعباسرضازاده مقدمکارشناسی‌ارشدتاریخ و تمدن ملل اسلامیآموزشی - پژوهشیدولتی1399/09/18
خراسان رضویسیدحسامرضوی زادهکارشناسی‌ارشدامنیت اطلاعات کامپیوتریفناوری اطلاعاتهیأت علمی(مربی)1398/07/28
خراسان رضویحسنرفرمکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانیاداری - مدیریتیدولتی1398/07/28
خراسان رضویمهدیرفیعی بیدختیکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1399/09/18
خراسان رضویمجتبیرفیعی سیاوشکلائیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1400/09/28
خراسان رضویبهزادرمضان‌پورکارشناسی‌ارشدمدیریت تکنولوژیآموزشی - پژوهشیدولتی1399/09/18
خراسان رضویعلیرضاروشن دلکارشناسی‌ارشدمشاوره و راهنماییآموزشی - پژوهشیدولتی1399/09/18
خراسان رضویراحلهریاحیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی مدیریت تحولاداریدولتی1399/09/18
خراسان رضویمحمدرضارئیسیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیشغلی اختصاصیدولتی1400/09/28
خراسان رضویزهرهسخنورانکارشناسی‌ارشدمشاوره - مشاوره شغلیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/07/28
خراسان رضویمهدیسعادتی‌مقدمکارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیحقوقیدولتی1399/09/18
خراسان رضویمحمدسعیدی‌زادهکارشناسی‌ارشدتاریخ و فلسفه آموزش و پرورشآموزشی - پژوهشیدولتی1399/09/18
خراسان رضویعلیرضاسکندری شهریکارشناسی‌ارشدمهندسی برق - قدرتشغلی اختصاصیدولتی1400/09/28
خراسان رضویمحمدسمیعیدکتریمدیریت دولتی- مدیریت تطبیقی و توسعهاداری - مدیریتیدولتی1398/07/28
خراسان رضویسیده نرگسسیادتیکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوترفناوری اطلاعاتغیردولتی1400/09/28
خراسان رضویعباسسیامکیکارشناسی‌ارشدآموزش محیط زیستآموزشی - پژوهشیغیردولتی1399/09/18
خراسان رضویسیدابراهیمسیدزادهکارشناسی‌ارشدمدیریت مقابله با بیوتروریزمپدافند غیرعاملدولتی1398/07/28
خراسان رضویغلامرضاشاکریکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1399/09/18
خراسان رضویسیدکمال الدینشاه‌چراغیکارشناسی‌ارشدمهندسی عمران - مهندسی محیط‌زیستشغلی اختصاصیغیردولتی1399/09/18
خراسان رضویمصطفیشجیعیکارشناسی‌ارشدتحقیقات آموزشیآموزشی - پژوهشیدولتی1399/09/18
خراسان رضویمهدیشرافتیکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوترفناوری اطلاعاتغیردولتی1400/09/28
خراسان رضویمهدیشریفیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - تشکیلات و روش‌هااداریغیردولتی1399/09/18
خراسان رضویعلیشعبانی کلاته ملامحمدقلیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداریدولتی1399/09/18
خراسان رضویعلیشیخیکارشناسی‌ارشدزبان و ادبیات فارسیآموزشی - پژوهشیدولتی1399/09/18
خراسان رضویحسینصادق‌پوردکتریمدیریت - تحقیق در عملیاتاداری - مدیریتیدولتی1400/09/28
خراسان رضویعلیرضاصادقیدکتریزبان و ادبیات فارسیآموزشی - پژوهشیدولتی1399/09/18
خراسان رضویعبداله صالحی شکورکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر- نرم‌‌افزارفناوری اطلاعاتغیردولتی1399/09/18
خراسان رضویمحمدرضاصنم‌یارکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیبازنشسته1398/07/28
خراسان رضویحمیده ساداتضیاییکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی- بازاریابیآموزشی - پژوهشیدولتی1399/09/18
خراسان رضوییاسرطالب زادهکارشناسی‌ارشدمدیریت فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی1399/09/18
خراسان رضوینبیطاهریکارشناسی‌ارشدمهندسی برق - سیستم‌های قدرتشغلی اختصاصیدولتی1400/09/28
خراسان رضویمحمدطلوع خیامیدکتریمهندسی برقشغلی اختصاصیدولتی1399/09/18
خراسان رضویمصطفیظریف تبریزیانکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر- معماریفناوری اطلاعاتدولتی1398/07/28
خراسان رضویسیدمصطفیعابدیانکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- خط‌مشی‌گذاری عمومیاداری - مدیریتیدولتی1398/07/28
خراسان رضویسمانهعاملیدکتریآمار ریاضیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/07/28
خراسان رضویحسینعباسیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتیدولتی1400/09/28
خراسان رضویمهدیعباسی زرمهریکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1398/07/28
خراسان رضویرمضانعلیعرشیانکارشناسی‌ارشدعلوم اقتصادیشغلی اختصاصیدولتی1400/09/28
خراسان رضویمرضیهعزالدینکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی - پژوهشیدولتی1399/09/18
خراسان رضویسیدکاظمعطاری قوچانیکارشناسی‌ارشدجغرافیا و برنامه‌ریزی شهریشغلی اختصاصیدولتی1399/09/18
خراسان رضویحسنعطائیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتیدولتی1400/09/28
خراسان رضویطاهرهعظیمی فردکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیشغلی اختصاصیدولتی1399/09/18
خراسان رضویسیدجعفرعلویکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانیاداریدولتی1399/09/18
خراسان رضویعلیرضاعلیزاده تمیزکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری - مدیریتیهیأت علمی (مربی)1398/07/28
خراسان رضویابوالفضلعمادیکارشناسی‌ارشدمدیریت فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی1398/07/28
خراسان رضویزهراغفاریانکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی - پژوهشیدولتی1399/09/18
خراسان رضویسعیدهغلامی گیفانکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1399/09/18
خراسان رضویداودفاضل ترشیزیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری - مدیریتیدولتی1398/07/28
خراسان رضویحسنفتحی شهریکارشناسی‌ارشدتاریخ تشیعفرهنگیدولتی1400/09/28
خراسان رضویعبدالرضافتحی نجفیکارشناسی‌ارشدزمین‌شناسی- آب شناسیشغلی اختصاصیدولتی1399/09/18
خراسان رضویسعیدفرجیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی- بازاریابیآموزشی - پژوهشیدولتی1399/09/18
خراسان رضویامیرحسینفرزادکارشناسی‌ارشدزمین‌شناسی- آب‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی1398/07/28
خراسان رضویثمینفلاحی‌نژاددکتریزراعتشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/28
خراسان رضویسیدشهرامقاسم‌‌زاده شهریکارشناسی‌ارشدمدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت دانشفناوری اطلاعاتغیردولتی1399/09/18
خراسان رضویسحرقالی‌چینکارشناسی‌ارشدمشاوره- مشاوره توانبخشیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/07/28
خراسان رضویمحمودقربان‌پورکارشناسی‌ارشدبرنامه‌ریزی شهریشغلی اختصاصیدولتی1399/09/18
خراسان رضوینرجسقربانیکارشناسی‌ارشدعلوم تربیتی -‌ برنامه‌ریزی درسیآموزشی و پژوهشیغیردولتی1398/07/28
خراسان رضویعبدالحمیدقلی‌زادهکارشناسی‌ارشدروابط بین‌المللروابط عمومی و بین‌المللدولتی1398/07/28
خراسان رضویابوالفضلقویدلدکتریمهندسی کامپیوتر- مهندسی نرم‌افزارفناوری اطلاعاتدولتی1399/09/18
خراسان رضویامیدکاظمیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیکآموزشی - پژوهشیدولتی1399/09/18
خراسان رضویکامبیزکاوهکارشناسی‌ارشدمهندسی برقشغلی اختصاصیدولتی1400/09/28
خراسان رضویمهدیکرامتکارشناسی‌ارشدالهیأت و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامیآموزشی - پژوهشیدولتی1399/09/18
خراسان رضویحجتکشفیکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1400/09/28
خراسان رضوینسیمکمالی‌ خراسانیکارشناسی‌ارشدمشاوره- مشاوره توانبخشیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/07/28
خراسان رضویلیلاکوشکیکارشناسی‌ارشدمهندسی کشاورزی زراعتشغلی اختصاصیدولتی1400/09/28
خراسان رضویکاوهکوهستانیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتیاداری - مدیریتیدولتی1398/07/28
خراسان رضویرضاکوه‌کنکارشناسی‌ارشدجغرافیا و برنامه‌ریزی شهریشغلی اختصاصیدولتی1399/09/18
خراسان رضویعلی اکبرکی پورکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی - پژوهشیدولتی1399/09/18
خراسان رضویثریاگلدوزیانکارشناسی‌ارشدمشاوره- مشاوره مدرسهآموزشی و پژوهشیدولتی1398/07/28
خراسان رضویمحمدگلزار سیرجانیکارشناسی‌ارشدفقه و مبانی حقوق اسلامیحقوقیدولتی1399/09/18
خراسان رضویمریمگوهرجوکارشناسی‌ارشدشیمی- تجزیهشغلی اختصاصیدولتی1399/09/18
خراسان رضویمحسنمحتشمکارشناسی‌ارشدمهندسی کشاورزی - منابع آبشغلی اختصاصیدولتی1399/09/18
خراسان رضویمحمدرضامحسنیکارشناسی‌ارشدجمعیت شناسیاجتماعیدولتی1398/07/28
خراسان رضویعلیمحفوظیدکتریمدیریت دولتیاداری - مدیریتیغیردولتی1400/09/28
خراسان رضویعباسمحمدزادهکارشناسی‌ارشدمشاوره - مشاوره توانبخشیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/07/28
خراسان رضویحامدمحمدیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجرایی - استراتژیکاداریدولتی1399/09/18
خراسان رضویافشینمحمودیان مقدمکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1399/09/18
خراسان رضویاحمدرضامدبرنیاکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1399/09/18
خراسان رضویسیدمرتضیمدنی فدکیکارشناسی‌ارشدحقوق جزا و جرم‌شناسیحقوقیدولتی1400/09/28
خراسان رضویعلیمرادی گلستانیکارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانشغلی اختصاصیدولتی1400/09/28
خراسان رضویمهدیمروی‌مهاجرکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعیفناوری اطلاعاتغیردولتی1399/09/18
خراسان رضویناهیدمزروعیکارشناسی‌ارشدمشاوره- مشاوره توانبخشیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/07/28
خراسان رضویمجتبیمسکنیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - مدیریت مالی و دولتیاداریدولتی1399/09/18
خراسان رضویحامدمسکنیکارشناسی‌ارشدمهندسی برق - قدرتشغلی اختصاصیدولتی1399/09/18
خراسان رضویهادیمطهریکارشناسی‌ارشدمهندسی برق- الکترونیکشغلی اختصاصیدولتی1398/07/28
خراسان رضویمحمدحسینمقدسان نیشابوریدکتریمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1400/09/28
خراسان رضویبهزادمقیمی شهریکارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتیشغلی اختصاصیدولتی1400/09/28
خراسان رضویمحبوبهمنتظر عطاییدکتریمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیغیردولتی1398/07/28
خراسان رضوینصرالهمهدویکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی - بازاریابیاداری - مدیریتیدولتی1398/07/28
خراسان رضویحمیدمهدوی نیککارشناسی‌ارشدمهندسی برق - قدرتشغلی اختصاصیدولتی1399/09/18
خراسان رضویحمیدرضامهدیانکارشناسی‌ارشدمهندسی برق - قدرتشغلی اختصاصیدولتی1399/09/18
خراسان رضویجوادمهدیان یامیکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1399/09/18
خراسان رضویهادیمهدی‌زادهکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتیدولتی1400/09/28
خراسان رضویمحمودرضاموذنکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1400/09/28
خراسان رضویمحمدمهدیمولویکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانیاداری - مدیریتیدولتی1398/07/28
خراسان رضویتکتممیرزائیانکارشناسی‌ارشدمهندسی فناوری اطلاعات تجارت الکترونیکفناوری اطلاعاتدولتی1398/07/28
خراسان رضویسیدحمیدمیرقاسمیدکترایآبیاری و زهکشیشغلی اختصاصیدولتی1400/09/28
خراسان رضویمینامیری قلعه نویدکتریعلوم و صنایع غذاییشغلی اختصاصیدولتی1400/09/28
خراسان رضویمحمودنادریانکارشناسی‌ارشدمهندسی عمران - مهندسی آبشغلی اختصاصیدولتی1398/07/28
خراسان رضویناصرنایبکارشناسی‌ارشدمهندسی فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی1400/09/28
خراسان رضویداودنسائیکارشناسی‌ارشدمشاوره و راهنماییآموزشی - پژوهشیغیردولتی1399/09/18
خراسان رضویمجیدنقابیکارشناسی‌ارشدزبان و ادبیات فارسیآموزشی - پژوهشیدولتی1399/09/18
خراسان رضویامیرنوروزی سارنگکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1400/09/28
خراسان رضویامیننوینکارشناسی‌ارشدکارافرینی - بخش عمومیآموزشی - پژوهشیدولتی1399/09/18
خراسان رضویسیدحسیننیریکارشناسی‌ارشدحقوق عمومیحقوقیدولتی1398/07/28
خراسان رضویمحمداسماعیلنیکوکارشناسی‌ارشدفقه و مبانی حقوق اسلامیحقوقیدولتی1398/07/28
خراسان رضویریحانههاشم زهیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداریدولتی1399/09/18
خراسان رضویمحمدحسینهمایونی‌راددکتریمدیریت رفتاریاداری - مدیریتیهیأت علمی (مربی)1398/07/28
خراسان رضویهادیهوانوردکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیکآموزشی - پژوهشیغیردولتی1399/09/18
خراسان رضویمحسنهوشیارکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتیاداری - مدیریتیدولتی1398/07/28
خراسان رضویتکتمودیعی نوقابیکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر - نرم‌افزارفناوری اطلاعاتدولتی1399/09/18
خراسان رضویحسینالوندیکارشناسی‌ارشدمدیریت فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی1398/07/28
خراسان شمالیمیثمارزمانیدکتریجغرافیا و برنامه ریزی شهریشغلی اختصاصیدولتی1400/07/27
خراسان شمالیهادیاسماعیل آبادیکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی- بازاریابیشغلی اختصاصیدولتی1400/07/29
خراسان شمالیمهدیاله پورکارشناسی ارشدمهندسی کشاورزی- ترویج و آموزش کشاورزیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/18
خراسان شمالیمحمدعلیحسن زادهکارشناسی ارشدپرستاری - مراقبت های ویژهشغلی اختصاصیدولتی1400/07/29
خراسان شمالیداریوشخسرویارکارشناسی ارشدمدیریت دولتی- سیستم های اطلاعاتیشغلی اختصاصیدولتی1401/04/18
خراسان شمالیامیدداودیکارشناسی ارشدمهندسی عمران- مهندسی زلزلهشغلی اختصاصیدولتی1400/08/18
خراسان شمالیملیحه رحمانیکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللشغلی اختصاصیدولتی1401/04/18
خراسان شمالیحسینروحانیکارشناسی ارشدمدیریت منابع انسانیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/01
خراسان شمالیمهدیزاهدی نیاکارشناسی ارشدالهیات- فقه و مبانی حقوق اسلامیشغلی اختصاصیدولتی1401/04/18
خراسان شمالیحمیدرضاسوداگردکتریمدیریت آموزشیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/18
خراسان شمالیمحسنسیدآبادیکارشناسی ارشدانگل شناسی دامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/27
خراسان شمالیزهراطالب زادهدکتریزیست شناسیشغلی اختصاصیدولتی1401/04/18
خراسان شمالیمحسن غلامیکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانیشغلی اختصاصیدولتی1401/04/18
خراسان شمالیمحمدفرحیکارشناسی ارشدتربیت بدنی و علوم ورزشیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/03
خراسان شمالیعبدالخلیلقازلی کرکارشناسی ارشدحسابداریشغلی اختصاصیدولتی1401/04/18
خراسان شمالیمحمدقدرتیکارشناسی ارشدحقوق خصوصیشغلی اختصاصیدولتی1400/07/27
خراسان شمالیمرضیهمحمدزادهکارشناسی ارشدآموزش بهداشتشغلی اختصاصیدولتی1400/08/03
خراسان شمالییاسرمنفردکارشناسی ارشدمهندسی کامپیوترشغلی اختصاصیدولتی1401/04/18
خراسان شمالیسیداحمدمیرزاییکارشناسی ارشدمدیریت مالیشغلی اختصاصیدولتی1400/08/04
خراسان شمالیسمیههنری مهرکارشناسی ارشدآموزش محیط زیستشغلی اختصاصیدولتی1400/08/18
خوزستانمسعود آرائیکارشناسی‌ارشدحقوق عمومی و مهندسی کشاورزی- زراعتحقوقی غیردولتی1398/03/01
خوزستانسیده مریمآقاابراهیمیانکارشناسی‌ارشدحسابداریمالی محاسباتی دولتی1398/03/01
خوزستانمحسن آقاجریکارشناسی‌ارشدحسابداریشغلی اختصاصیدولتی1398/07/01
خوزستانحبیب آقاییکارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم شناسیشغلی اختصاصیدولتی1398/08/01
خوزستانمحمد آلالهدکتریاستراتژیکعمومی فرهنگی بازنشسته1398/03/01
خوزستانابراهیم آقائیکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر- نرم‌افزارشغلی اختصاصیهیأت علمی (مربی)1398/07/01
خوزستانمحمد احمد فخرالدینکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- منابع انسانیعمومی دولتی1398/07/01
خوزستانسید سحر احمدپورکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- منابع انسانیعمومی غیردولتی1398/03/01
خوزستانامراله احمدی‌نیاکارشناسی‌ارشدحقوق کیفریشغلی اختصاصیدولتی1398/08/01
خوزستانحجت اله ادیب‌فرکارشناسی‌ارشد روانشناسی تربیتیعمومی دولتی1398/03/01
خوزستانابوذر ادیبیکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزش دولتیاداری- مدیریتیبازنشسته1398/03/01
خوزستانمحمداردشیریکارشناسی‌ارشدبرنامه‌ریزی آموزشیاداری- مدیریتیهیأت علمی1398/03/01
خوزستانمحمد ارشککارشناسی‌ارشد مدیریت منابع انسانیشغلی اختصاصیغیردولتی1398/07/01
خوزستانفریباآریایی‌نیا کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری شغلی اختصاصیبازنشسته1398/10/01
خوزستانمحمد صادق اژدریکارشناسی‌ارشدکامپییوتر- معماری سیستم‌های کامپیوتریفناوری اطلاعات غیردولتی1398/03/01
خوزستانمریم اسکندریکارشناسی‌ارشدحقوق- حقوق خصوصیحقوقی دولتی1398/03/01
خوزستانعلیرضا اسکندریدکتریمدیریت دولتیمدیریت- حقوق شهروندیبازنشسته1398/03/01
خوزستانپیماناسکندری‌رادکارشناسی‌ارشد مدیریت مالیمالی محاسباتی دولتی1398/10/01
خوزستانمهران اسماعیلیکارشناسی‌ارشدنرم‌افزارشغلی اختصاصیدولتی1398/07/01
خوزستانمحمدافراسیابیافراسیابیدکتریحقوق عمومیشغلی اختصاصیبازنشسته1398/10/01
خوزستاننجفعلی اکبریکارشناسی‌ارشدحقوق جزا و جرم‌شناسیحقوقیغیردولتی1398/03/01
خوزستانعلیاکبری مطلقکارشناسی‌ارشدمهندسی عمران - راه و ترابریشغلی اختصاصیهیأت علمی (مربی)1398/10/01
خوزستانعبدالحمید امانت بهبهانیکارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم شناسیشغلی اختصاصیدولتی1398/07/01
خوزستانعبدالعلی امیدی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی مدیریتبازنشسته1398/03/01
خوزستانرسول امیریکارشناسی‌ارشدحقوق جزا و جرم‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی1398/07/01
خوزستاناحمد رضاامین زرگرانکارشناسی‌ارشدمدیریت فن‌آوری اطلاعاتفناوری اطلاعات دولتی1398/03/01
خوزستانایرج امینی رادکارشناسی‌ارشدمدیریت اجرایی- بازاریابیشغلی اختصاصیغیردولتی1398/08/01
خوزستانمحمد رضا ایزدیانکارشناسی‌ارشدمدیریت اجرایی- برنامه‌ریزی استراتژیکمدیریتبازنشسته1398/03/01
خوزستانسیدجمال الدین ایوبیکارشناسی‌ارشدجامعه‌شناسی و زبان انگلیسیزبان انگلیسیبازنشسته1398/03/01
خوزستانکاوهبابادی جوکارشناسی‌ارشدحسابداریشغلی اختصاصیدولتی1398/07/01
خوزستانعلی باباییدکتریروانشناسی تربیتیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1398/10/01
خوزستانفردوس بالدیکارشناسی‌ارشدحسابداریمالی محاسباتی دولتی1398/03/01
خوزستانمحمد برنادکتری تخصصیروانشناسی تربیتیشغلی اختصاصیدولتی1398/07/01
خوزستانمصطفی برومندزادهکارشناسی‌ارشدمهندسی معماری سیستم‌های کامپیوتریفناوری اطلاعاتهیأت علمی (مربی)1398/03/01
خوزستانبهارهبهادریکارشناسی‌ارشدروانشناسی عمومیروانشناسی غیردولتی1398/03/01
خوزستانمرتضی بهداروندیکارشناسی‌ارشد عمران- مدیریت ساختشغلی اختصاصیدولتی1398/07/01
خوزستانغلامعباس بهرامی کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی - تولیدمدیریتدولتی1398/03/01
خوزستاننسرین بهزادکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیشغلی اختصاصیدولتی1398/08/01
خوزستانمحمدیار بهمنی کارشناسی‌ارشدحقوق- جزا وجرم‌شناسیشغلی اختصاصیهیأت علمی (مربی)1398/07/01
خوزستانحجت بهمئیدکتریجغرافیا- پدافند غیرعاملشغلی اختصاصیغیردولتی1398/07/01
خوزستانمحسن بهمئیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - منابع انسانیشغلی اختصاصیدولتی1398/07/01
خوزستانمهدی بهمئیکارشناسی‌ارشد حقوقشغلی اختصاصیدولتی1398/08/01
خوزستانبهرام بهیان کارشناسی‌ارشدحسابداری مالی محاسباتی بازنشسته1398/03/01
خوزستاننسرینبیگدلیکارشناسی‌ارشدزبان و ادبیات فارسیشغلی اختصاصیدولتی1398/07/01
خوزستاننورالله پاک‌نژادکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- منابع انسانیمدیریتدولتی1398/03/01
خوزستانکیانوش پدیدارکارشناسی‌ارشدبرنامه‌ریزی آموزشیشغلی اختصاصیبازنشسته1398/10/01
خوزستانمحمدرضا پورخانیکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر- نرم‌افزارشغلی اختصاصیدولتی1398/10/01
خوزستانمحسنپورمحمدیدکتریحقوقشغلی اختصاصیدولتی1398/08/01
خوزستانمسعود پولادوندکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی- مدیریت استراتژیکامور اداری دولتی1398/03/01
خوزستانخسرو پیرهادیکارشناسی‌ارشدپدافند غیرعاملعمومی دولتی1398/03/01
خوزستانعلی پیمان‌پورکارشناسی‌ارشدفناوری اطلاعاتشغلی اختصاصیبازنشسته1398/10/01
خوزستانفرهاد ترحمیدکتری علوم اقتصادیعلوم اقتصادی غیردولتی1398/03/01
خوزستانمریم توکلی‌نژادکارشناسی‌ارشدمدیریت و برنامه‌ریزی آموزشیشغلی اختصاصیدولتی1398/07/01
خوزستانمحمد ثابتی دکتری مدیریت صنعتی و مالی مالی دولتی1398/03/01
خوزستانراضیه جعفرآقاییدکتریآمارشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1398/03/01
خوزستانفرزاد جنتی کارشناسی‌ارشدمدیریت مالی دولتی مالی محاسباتی دولتی1398/03/01
خوزستانجلال چاچیدکتری تخصصیآمار- محضشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1398/10/01
خوزستانمحمد امین چاهوشی‌زادهکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی - مدیریت بازایابیمدیریت بازرگانی دولتی1398/03/01
خوزستانرضاچراغی کوتیانیدکتری تخصصیمهندس نفت شغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1398/03/01
خوزستانمهین حاجی شاهیکارشناسی‌ارشدروانشناسی عمومیعمومی غیردولتی1398/03/01
خوزستانسهیلا حاجی نوروزکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیدولتی1398/07/01
خوزستانمحسن حسین سوزنگرونکارشناسی‌ارشدحقوق جزا و جرم شناسیحقوقیغیردولتی1398/03/01
خوزستانمژده حسین‌پورکارشناسی‌ارشدمشاوره- مشاوره خانوادهعمومی غیردولتی1398/03/01
خوزستانفاطمهحسینی‌مقدمکارشناسی‌ارشدهوش مصنوعی و رباتیکزشغلی اختصاصیغیردولتی1398/08/01
خوزستانفرهاد حمزه‌لویدکتری پزشکی عمومیشغلی اختصاصیدولتی1399/12/10
خوزستانعبدالسلام حمیدکارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/01
خوزستاننسرین حیدریاندکتریحقوق خصوصی بین‌المللحقوقیدولتی1398/03/01
خوزستانسید عادل خراسانیدکتریاقتصاد- منابع‌سنجیعلوم اقتصادی هیأت علمی (استادیار)1398/03/01
خوزستانحبیب خراسانیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجرایی- مدیریت استراتژیکشغلی اختصاصیدولتی1398/07/01
خوزستانزهره خطیبیکارشناسی‌ارشدشیمی معدنیشغلی اختصاصیدولتی1398/07/01
خوزستانبهزاد خواجویکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیمدیریتدولتی1398/03/01
خوزستانسیروس داودیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری- مدیریتیبازنشسته1398/07/01
خوزستاننسترنداوریانکارشناسی‌ارشدمعماری- معماریشغلی اختصاصیغیردولتی1398/08/01
خوزستانمحمددرفشانکارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/01
خوزستانرضا دریساوی بهمنشیردکتریاقتصاد انرژی- توسعهاداری- مدیریتیدولتی1398/03/01
خوزستانعلی دژماندکتریعلوم سیاسی- سیاست‌گذاری عمومیاداری- مدیریتیدولتی1399/12/10
خوزستانپوریا دشتی‌زادهکارشناسی‌ارشدعمرانشغلی اختصاصیدولتی1398/10/01
خوزستانمحمدصادق رجائی‌پورکارشناسی‌ارشدروانشناسی بالینیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/01
خوزستانمحمدرجبی نژادکارشناسی‌ارشدحقوق- خصوصیحقوقیهیأت علمی (مربی)1398/03/01
خوزستانمحمد سعید رحمنکارشناسی‌ارشدبرنامه‌ریزی و توسعه اقتصادیشغلی اختصاصیبازنشسته1398/03/01
خوزستانفاضل رحیمکارشناسی‌ارشدمدیریت اجرایی مدیریتدولتی1398/03/01
خوزستانعبدالحسین رحیمیکارشناسی‌ارشدحقوق- عمومیحقوقیدولتی1398/03/01
خوزستانمریم رستگارانکارشناسی‌ارشدروانشناسی بالینیشغلی اختصاصیغیردولتی1398/07/01
خوزستانمحمد رشیدیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی1398/07/01
خوزستانرضارضا آبشارکارشناسی‌ارشدمکانیک بیوسیستم- مکانیزاسیونشغلی اختصاصیدولتی1398/07/01
خوزستانمحمد رضینکارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیحقوقی دولتی1398/03/01
خوزستانسحر رفیعی راکیکارشناسی‌ارشدجغرافیا و برنامه‌ریزی شهریشغلی اختصاصیدولتی1398/10/01
خوزستانمریم رمضان‌پورکارشناسی‌ارشدحسابداریمالی محاسباتی هیأت علمی (مربی)1398/03/01
خوزستانبهادر ریاحی‌پورکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی1398/07/01
خوزستانفائزهزارع زاده فردکارشناسی‌ارشدعلوم ارتباطاتشغلی اختصاصیغیردولتی1398/08/01
خوزستانمحمودزلقیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - مالیمالی محاسباتی دولتی1398/07/01
خوزستاناحسان سادات ابراهیمیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی1398/08/01
خوزستاناردشیر ساساندکتریزبان‌شناسیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1398/07/01
خوزستانمهرانسلیمانیکارشناسی‌ارشد حقوق خصوصیشغلی اختصاصیدولتی1398/07/01
خوزستانشاهرخ سلیمیکارشناسی‌ارشدعلوم تربیتیعمومی غیردولتی1398/03/01
خوزستانعبدالعزیز سیاحیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی اداری- مدیریتیبازنشسته1398/03/01
خوزستانسید علی سیدعلی مرعشیدکتری تخصصیروانشناسی- بالینیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1399/12/10
خوزستانمحمد شریف‌زادگانکارشناسی‌ارشدمهندسی صنایعاداری- مدیریتیغیردولتی1398/07/01
خوزستانعلیرضا شکرالهیکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیمدیریتدولتی1398/03/01
خوزستاننسرین شمس جاویکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیشغلی اختصاصیدولتی1398/07/01
خوزستانمهری شمسائیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجرایی- بازاریابی و صادراتشغلی اختصاصیغیردولتی1398/07/01
خوزستانمریم شمعونی اهوازیدکتریحقوق- بین‌الملل عمومیحقوقیغیردولتی1398/03/01
خوزستانقربانعلی شهباز قهفرخیکارشناسی‌ارشدحسابداریشغلی اختصاصیدولتی1398/10/01
خوزستانفاطمه شهبازی کرتیانیدکتری مدیریت کسب وکارحرفه‌ایشغلی اختصاصیغیردولتی1398/08/01
خوزستانایرجشهسواریکارشناسی‌ارشدحقوق عمومیحقوقی دولتی1398/03/01
خوزستانمهساشیخدکتری حرفه‌ایمدیریت کسب و کاراداری- مدیریتیدولتی1398/03/01
خوزستانارژنگ شیخ‌زادهکارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیشغلی اختصاصیدولتی1398/08/01
خوزستانمریم شیرالیکارشناسی‌ارشدعلوم تربیتی- برنامه‌ریزی درسیمدیریت دولتی1398/03/01
خوزستانسمیه شیرالی‌پورکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیشغلی اختصاصیدولتی1398/08/01
خوزستانمحمدشیربیگیکارشناسی‌ارشدعمران - سازهشغلی اختصاصیغیردولتی1398/08/01
خوزستانوحید شیرزادی ده کهنه کارشناسی‌ارشد حسابداری- حسابرسی شغلی اختصاصیدولتی1398/07/01
خوزستانمهدی صالحی بابادیکارشناسی‌ارشدمهندسی نرم‌افزار کامپیوترشغلی اختصاصیهیأت علمی (مربی)1398/10/01
خوزستانمحمدامین صرافکارشناسی‌ارشدعمران- راه و ترابریشغلی اختصاصیغیردولتی1398/08/01
خوزستانفریده صفی‌خانیدکتری تخصصیروانشناسیشغلی اختصاصیدولتی1398/07/01
خوزستانمنیره صمصامیکارشناسی‌ارشدزبان و ادبیات فارسیشغلی اختصاصیهیأت علمی1398/03/01
خوزستانقاسمصنگوری سواری کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- منابع انسانیمدیریتدولتی1398/03/01
خوزستانسجاد صوفی زادهکارشناسی‌ارشدهوافضاشغلی اختصاصیغیردولتی1398/10/01
خوزستانکامرانطالبی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- منابع انسانیمدیریت دولتی1398/03/01
خوزستانمحمد رضاطاهریدکتری تخصصیعلوم تربیتیاداری- مدیریتیهیأت علمی (استادیار)1398/03/01
خوزستانبیژن طلاوریکارشناسی‌ارشدحسابداریمالی محاسباتی دولتی1398/03/01
خوزستانمریمعامریکارشناسی‌ارشدحقوق عمومیحقوقی هیأت علمی (مربی)1398/03/01
خوزستانعزیز عذاریکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیاداری- مدیریتیدولتی1398/07/01
خوزستانپریوش عزیزپوردکتریروانشناسی عمومیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/01
خوزستانبهنام عسکرزادهکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیمالی محاسباتی دولتی1398/03/01
خوزستانایمان عطارانکارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیشغلی اختصاصیدولتی1398/08/01
خوزستانرستم عیدی‌پوردکتریعلوم سیاسی- روابط بین‌المللحقوقی دولتی1398/03/01
خوزستانمهوش فارسیکارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم شناسیحقوقیغیردولتی1398/03/01
خوزستانسیدمهرزادفاطمی‌پورکارشناسی‌ارشدعلوم سیاسیشغلی اختصاصیدولتی1398/08/01
خوزستانعبدالهادی فرخ تبارکارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتی- مدیریت تولیداداری- مدیریتیدولتی1398/03/01
خوزستانعبداله فرخیکارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیحقوقی دولتی1398/03/01
خوزستانمهتاب فردوسیان کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومیشغلی اختصاصیغیردولتی1398/07/01
خوزستاناسفند فرهادی کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا وجرم‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی1398/07/01
خوزستانامین فروغی‌رادکارشناسی‌ارشدمکانیکشغلی اختصاصیدولتی1398/07/01
خوزستانمحسنقارونیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجرایی - استراتژیکامور اداریدولتی1398/03/01
خوزستانفریدون قاسمیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجرایی - استراتژیکشغلی اختصاصیدولتی1398/07/01
خوزستانمحمد قاسمی کرانیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییمدیریت غیردولتی1398/07/01
خوزستانمحمدرضا قلانیدکتریآمارشغلی اختصاصیهیأت علمی (مربی)1398/03/01
خوزستانمحسن قلاوندکارشناسی‌ارشدجامعه‌شناسی فرهنگیشغلی اختصاصیدولتی1398/07/01
خوزستانحمیدرضا قنواتی هرمزیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجرایی- استراتژیکمدیریت دولتی1398/03/01
خوزستانعلی قیاصی‌وند کارشناسی‌ارشدعلوم سیاسی مسائل ایران عمومی غیردولتی1398/03/01
خوزستانفرهاد قیصریدکتریمدیریت دولتی- خط‌مشی‌گذاریاداری- مدیریتیهیأت علمی (مربی)1398/03/01
خوزستانایلناز کابلیکارشناسی‌ارشدنرم‌افزار کامپیوترفناوری اطلاعات غیردولتی1398/03/01
خوزستانسحرکارخوییکارشناسی‌ارشدشیمی الیعمومی غیردولتی1398/03/01
خوزستانمرتضی کاظمی‌فرکارشناسی‌ارشدمدیریت اجرایی- استراتژیکمدیریت بازنشسته1398/08/01
خوزستانعلی کرم‌پوردکتریاستراتژیکاداری- مدیریتیدولتی1398/03/01
خوزستانمریم کفایتکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی- مدیریت مالیشغلی اختصاصیدولتی1398/08/01
خوزستانشهریار کلاه کجکارشناسی‌ارشد مدیریت اجراییاداری- مدیریتیهیأت علمی (استادیار)1398/07/01
خوزستانکمال کماییکارشناسی‌ارشدفناوری اطلاعات- امنیت اطلاعات سایبریفناوری اطلاعات هیأت علمی (مربی)1398/03/01
خوزستانرضاکیانی‌رادکارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم شناسیشغلی اختصاصیدولتی1398/07/01
خوزستانرضا گلزارکارشناسی‌ارشدمدیرت آموزشیاداری- مدیریتیدولتی1398/03/01
خوزستانفهیمه گنجعلی دکتریمدیریت آموزشیاداری- مدیریتی هیأت علمی1398/10/01
خوزستانعبدالکریم گیمدکتریمدیریت بازرگانیاداری- مدیریتی دولتی1398/03/01
خوزستانمحمد لبخندهکارشناسی‌ارشدمهندسی مکانیکشغلی اختصاصیغیردولتی1398/07/01
خوزستانرها متقیان فرهادیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- منابع انسانیاداری- مدیریتیهیأت علمی (مربی)1398/03/01
خوزستانمرتضی محسنی‌مقدمکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر - معماری سیستم‌های کامپیوتریفناوری اطلاعات دولتی1398/03/01
خوزستانعبدالحمیدمحمدزادهکارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیحقوقی بازنشسته1398/03/01
خوزستانمهدی محمدزادهکارشناسی‌ارشدکلامشغلی اختصاصیهیأت علمی1398/08/01
خوزستاناردلان محمدی درویش‌ونددکتری تخصصی مدیریت صنعتیاداری- مدیریتیهیأت علمی (استادیار)1398/07/01
خوزستانکوروش محمدی نیککارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیمدیریت دولتی1398/03/01
خوزستانمحمد محیسنکارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم شناسیشغلی اختصاصیدولتی1398/07/01
خوزستانعبدالحسن مدنیانکارشناسی‌ارشدعلوم تربیتی- برنامه‌ریزی آموزشیمدیریتدولتی1398/03/01
خوزستانصادق مرادیدکتریحقوقشغلی اختصاصیدولتی1398/08/01
خوزستانابراهیم مرادی هزارونددکتریمدیریت منابع انسانیاداری- مدیریتیدولتی1398/03/01
خوزستانسعید مزرعهکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوترشغلی اختصاصیدولتی1398/07/01
خوزستانعیسی مزرعه فردکارشناسی‌ارشدمهندسی برق - مخابرات - میدانشغلی اختصاصیهیأت علمی (مربی)1398/07/01
خوزستانبهروز مشعشعیان اصلکارشناسی‌ارشدحقوق عمومیحقوقیدولتی1398/03/01
خوزستانعلی محمد مصلحیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیبازنشسته1398/10/01
خوزستانفاطمه مطلبیکارشناسی‌ارشدحسابداریشغلی اختصاصیدولتی1398/08/01
خوزستانموسی مفتی عریضکارشناسی‌ارشدکامپیوتر نرم‌افزارشغلی اختصاصیدولتی1398/08/01
خوزستاناسماعیل ممبینیدکتری حرفه‌ای dbaحقوق بین‌المللشغلی اختصاصیدولتی1398/07/01
خوزستانعرشمنجزی بختیاریکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییعمومی غیردولتی1398/07/01
خوزستانبهزاد منصوریدکتریآمارشغلی اختصاصیهیأت علمی (دانشیار)1398/10/01
خوزستانعلیرضا منصوری خواهکارشناسی‌ارشدجامعه‌شناسی فرهنگیشغلی اختصاصیدولتی1398/07/01
خوزستانسید احمدموالی‌زاده کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی- توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزیمالی محاسباتی هیأت علمی (مربی)1398/03/01
خوزستانسیدحمداله موسویکارشناسی‌ارشدمدیریت اجرایی- استراتژیکمدیریتدولتی1398/03/01
خوزستانسید امیر موسوی رفیعکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - مدیریت دولتی اداری- مدیریتیهیأت علمی (مربی)1398/03/01
خوزستانمحمد مومنیکارشناسی‌ارشدحقوق بین المللاداری- مدیریتیدولتی1398/03/01
خوزستانمعصومه مومنیکارشناسی‌ارشدعلوم تربیتی- آموزش ابتداییعلوم تربیتی غیردولتی1398/03/01
خوزستانرضامیراب‌زاده کارشناسی‌ارشدمکانیکشغلی اختصاصیدولتی1398/10/01
خوزستانهدا میراب‌زاده کارشناسی‌ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی - اطلاع‌رسانی روابط عمومی و اطلاع رسانی دولتی1398/03/01
خوزستانمناناطقیکارشناسی‌ارشدعلوم ارتباطات اجتماعیروابط عمومی دولتی1398/03/01
خوزستانفرزادنامدارپورکارشناسی‌ارشدفناوری اطلاعاتشغلی اختصاصیدولتی1398/10/01
خوزستانفرشید نجفی‌مهرکارشناسی‌ارشد-شغلی اختصاصیدولتی1398/07/01
خوزستاناحمد نزهتکارشناسی‌ارشدمدیریت اجرایی- استراتژیکعمومی دولتی1398/03/01
خوزستانمونا نصیریکارشناسی‌ارشدعلوم ارتباطات اجتماعی شغلی اختصاصیدولتی1398/07/01
خوزستانزهرهنصیریکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیمدیریتغیردولتی1398/03/01
خوزستانحسین نظری گورانکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری- مدیریتیدولتی1398/03/01
خوزستانعلینعمت‌پور دزفولیدکتریآمارشغلی اختصاصیدولتی1398/03/01
خوزستانعماد نواصرکارشناسی‌ارشدحقوق عمومیشغلی اختصاصیدولتی1398/08/01
خوزستانعصمت نورعلیکارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی1398/08/01
خوزستانغلامعباس نوین نامکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیمالی محاسباتی بازنشسته1398/03/01
خوزستانفرشته نیسی مدحجیکارشناسی‌ارشدحقوق- جزا وجرم شناسیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/01
خوزستانعلی رضا هرمزی‌نژادکارشناسی‌ارشدمهندسی فناوری اطلاعات - شبکهفناوری اطلاعات غیردولتی1399/12/01
خوزستانمحسن هوشمندکارشناسی‌ارشدمدیریت بازاریابیمدیریت دولتی1398/03/01
خوزستاننوید ورناصریکارشناسی‌ارشدمهندسی صنایعاداری- مدیریتیهیأت علمی (استادیار)1398/03/01
خوزستانحسین وطن‌پرست کارشناسی‌ارشدحسابداریشغلی اختصاصیغیردولتی1398/07/01
خوزستانشاهرخ ولی‌زاده دکتری روانشناسی عمومی شغلی اختصاصیهیأت علمی (مربی)1398/10/01
خوزستانفروغ یزدانفر کارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر شغلی اختصاصیدولتی1398/08/01
زنجانحسینآریاندکتریادبیات فارسیعمومیهیأت علمی (دانشیار)1399/07/27
زنجانحمیدآقایاریدکتری و سنجش از دورGIS عمومیغیردولتی1399/07/27
زنجانفرنوشآویزکنکارشناسی‌ارشدمدیریت کشاورزیعمومیدولتی1398/11/21
زنجانکاوهاحمدیدکتریتغذیه دام و طیورعمومیدولتی1399/07/27
زنجانعلی اکبراسدیدکتریاصلاح نباتات- ژنتیک بیومتریعمومیدولتی1399/07/27
زنجانیونساسکندریکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیعمومیدولتی1398/11/21
زنجانشهراماسکندری‌پوردکتریبرنامه‌ریزی درسیعمومیغیردولتی1398/11/21
زنجانحامداصحابیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیعمومیغیردولتی1398/11/21
زنجانفرزانهالله‌وردیدکتریمدیریت آموزشیعمومیدولتی1398/11/21
زنجانجلیلامامیدکتریروانشناسیعمومیدولتی1399/07/27
زنجانسید حامدامیریکارشناسی‌ارشدمدیریت مالیعمومیدولتی1399/07/27
زنجانفرزادامیریکارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانعمومیغیردولتی1398/11/21
زنجانبهناماوجاقلودکتریاصلاح درختان میوهعمومیدولتی1399/07/27
زنجانفرهادبابایی‌خمارکیدکتریسیاست‌گذاری  عمومیعمومیدولتی1398/11/21
زنجانسعیدبدیعی‌فردکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیعمومیدولتی1398/11/21
زنجانمصطفیبسطامیانکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیعمومیدولتی1399/07/27
زنجانداودبیاتکارشناسی‌ارشداندیشه سیاسی در اسلامعمومیدولتی1399/07/27
زنجانرسولبیاتکارشناسی‌ارشدادیان و عرفانعمومیدولتی1399/07/27
زنجانعباسبیگلریکارشناسی‌ارشدشیمیعمومیدولتی1399/07/27
زنجانشهلاپارسهکارشناسی‌ارشدباغبانیعمومیدولتی1399/07/27
زنجاننفیسهتفویضیکارشناسی‌ارشدمدیریت  آموزشیعمومیدولتی1398/11/21
زنجانلیلاتقیلوکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیعمومیغیردولتی1399/07/27
زنجانزینبجعفریکارشناسی‌ارشدمدیریت رسانهعمومیغیردولتی1399/07/27
زنجانژالهجعفریکارشناسی‌ارشدعلوم اقتصادیعمومیدولتی1399/07/27
زنجانبهرامجلیلخانیکارشناسی‌ارشدمدیریتعمومیبازنشسته1399/07/27
زنجانمحرم علیجمشیدیکارشناسی‌ارشدمدیریت برنامه‌ریزی آموزشیعمومیدولتی1399/07/27
زنجانمهدیجمشیدیکارشناسی‌ارشدعلوم اجتماعیعمومیدولتی1398/11/21
زنجانفیروزهحاج علی‌اکبریدکتریمدیریت بازرگانیعمومیهیأت علمی (دانشیار)1399/07/27
زنجانمحمد باقرحاج‌ کاظمیدکتریاپیدمیلوژیعمومیدولتی1399/07/27
زنجانعلیرضاحاجی‌میریکارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانعمومیدولتی1398/11/21
زنجانسیده لیلاحسینیکارشناسی‌ارشدحسابداریعمومیدولتی1399/07/27
زنجانموسیخدایاریکارشناسی‌ارشدمدیریت بازگانیعمومیدولتی1398/11/21
زنجانمجیدخیاویکارشناسی‌ارشدزراعتعمومیدولتی1399/07/27
زنجانهمادرودیدکتریمدیریت رسانهعمومیهیأت علمی (دانشیار)1398/11/21
زنجانعلیرضارابطدکتریجغرافیا برنامه‌ریزی روستاییعمومیدولتی1399/07/27
زنجانمحمد کاظمرحیمیکارشناسی‌ارشدترویج  و آموزش کشاورزیعمومیدولتی1399/07/27
زنجانحسینرستمخانیدکتریحسابداریعمومیدولتی1399/07/27
زنجانمحمد رضارستمخانیکارشناسی‌ارشدکارآفرینیعمومیدولتی1398/11/21
زنجانعلیرضاییکارشناسی‌ارشدمدیریت کشاورزیعمومیدولتی1399/07/27
زنجانحنانهسقطچیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیعمومیدولتی1398/11/21
زنجانتوحیدسلیمیکارشناسی‌ارشدمدیریت MBAعمومیدولتی1399/07/27
زنجانمنیژهسلیمیدکتریجامعه‌شناسیعمومیدولتی1398/11/21
زنجانسمیهشاهمرادیکارشناسی‌ارشدادبیات فارسیعمومیدولتی1398/11/21
زنجانفیروزشاهیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییعمومیدولتی1399/07/27
زنجانسیده زهراشرفیکارشناسی‌ارشدعلوم تربیتیعمومیدولتی1399/07/27
زنجانزهراشکوریکارشناسی‌ارشدعلوم قرآنی و حدیثعمومیدولتی1399/07/27
زنجانافسانهطاهریدکتریمدیریت رسانهعمومیغیردولتی1398/11/21
زنجانلیلاعالمیکارشناسی‌ارشدمدیریت MBAعمومیدولتی1398/11/21
زنجانفیروزعبادی‌احد بیگکارشناسی‌ارشدحسابداریعمومیدولتی1399/07/27
زنجانمحمد حسنعباسیکارشناسی‌ارشدراه و ترابریعمومیدولتی1399/07/27
زنجانعلیعراقیکارشناسی‌ارشدعلوم حوزویعمومیدولتی1399/07/27
زنجانحسامعزیزیکارشناسی‌ارشدعمرانعمومیغیردولتی1398/11/21
زنجانمرتضیعسگریکارشناسی‌ارشدعلوم اجتماعیعمومیدولتی1399/07/27
زنجانپریساعلیمردانیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییعمومیدولتی1398/11/21
زنجانمحرمعین‌الهیدکتریاقتصاد کشاورزیعمومیدولتی1399/07/27
زنجانصغریفرهادیدکتریآب‌شناسیعمومیدولتی1399/07/27
زنجانسمیهفهرستیکارشناسی‌ارشدادبیات فارسیعمومیدولتی1398/11/21
زنجانخلیلقاسملودکتریاقتصادعمومیدولتی1399/07/27
زنجانمحمد رضاکردلوکارشناسی‌ارشدمدیریت مالیعمومیدولتی1399/07/27
زنجانسیناکریمیکارشناسی‌ارشدعلوم سیاسیعمومیدولتی1399/07/27
زنجانکامبیزکلانتریکارشناسی‌ارشدتاریخعمومیدولتی1399/07/27
زنجانمحمودمحبیکارشناسی‌ارشدباغبانی گیاهان داروییعمومیدولتی1399/07/27
زنجانعلی اکبرمحمدیکارشناسی‌ارشدحسابرسیعمومیدولتی1399/07/27
زنجانمحمد رضامحمدیکارشناسی‌ارشدعلوم تربیتیعمومیغیردولتی1399/07/27
زنجانمحمودمحمدی‌مشفقدکتریمدیریتعمومیدولتی1399/07/27
زنجانمحمدمرادیدکتریمدیریت دولتیعمومیدولتی1398/11/21
زنجانمحمدفاتحمرادیکارشناسی‌ارشدمهندسی کشاورزیعمومیدولتی1398/11/21
زنجانسمیهمصطفویکارشناسی‌ارشدترویج و آموزش کشاورزیعمومیدولتی1399/07/27
زنجانعارفمعروفدکتریحشره شناسیعمومیدولتی1399/07/27
زنجانعلیملکیکارشناسی‌ارشدمدیریت مالیعمومیدولتی1399/07/27
زنجانسید ناصرموسویکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیعمومیدولتی1399/07/27
زنجانهوشیارمومنهکارشناسی‌ارشدمهندسی فناوری اطلاعاتعمومیدولتی1399/07/27
زنجانسیده زهرامیر محمدرضائیدکتریجامعه‌شناسیعمومیدولتی1398/11/21
زنجانمینانجفیدکتریعلوم تربیتیعمومیغیردولتی1398/11/21
زنجانوحیدنصیریکارشناسی‌ارشدحقوق بشرعمومیغیردولتی1398/11/21
زنجانعلینعمتیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیعمومیدولتی1399/07/27
زنجانمحمد حسیننعمتیدکتریعلوم دامیعمومیدولتی1399/07/27
زنجانمجتبینوریکارشناسی‌ارشدترویج کشاورزیعمومیدولتی1399/07/27
زنجانحسینهمتیکارشناسی‌ارشدمهندسی صنایععمومیدولتی1398/11/21
زنجانمحمد توفیقواحدیکارشناسی‌ارشدعلوم تربیتیعمومیدولتی1399/07/27
زنجانفاطمهوفائیانکارشناسی‌ارشدمدیریت تحولعمومیدولتی1398/11/21
سمنانمعصومهابراهیمیدکتریجامعه‌شناسیاجتماعیغیردولتی1398/08/14
سمنانحسینابراهیمیاندکتریمدیریت فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی1398/08/14
سمنانمحسناحمدیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداریدولتی1398/08/14
سمنانرضاامینی آهی‌دشتیدکتریعمران سازهموضوعی تخصصیدولتی1398/08/14
سمنانعلیرضاامینیانکارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتیفرهنگیدولتی1398/08/14
سمنانعلیرضاباقریکارشناسی‌ارشدفناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی1398/08/14
سمنانمحمدبراتیانکارشناسی‌ارشدعلوم سیاسیروابط بین‌المللدولتی1398/08/14
سمنانعلیترابیکارشناسی‌ارشدمنابع طبیعیموضوعی تخصصیدولتی1398/08/14
سمنانمارالپارساکارشناسی‌ارشدروانشناسی بالینیاجتماعیدولتی1398/08/14
سمنانمجیدپوررضاکارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتیاداری- مدیریتیدولتی1398/08/14
سمنانمجیدجهانکارشناسی‌ارشدصنایعموضوعی تخصصیدولتی1398/08/14
سمنانسیدحسینحسینیدکتریمدیریت دولتیاداری- مدیریتیهیأت علمی1398/08/14
سمنانمحمدتقیحیدریاندکتریدامپزشکیموضوعی تخصصیدولتی1398/08/14
سمنانمحمدرضاحیدریانکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداریدولتی1398/08/14
سمنانمصطفیخاتمیدکتریعمران سازهموضوعی تخصصیدولتی1398/08/14
سمنانرضاخالصیکارشناسی‌ارشدحقوق جزاحقوقیدولتی1398/08/14
سمنانعلیخدادادکارشناسی‌ارشدبرنامه‌ریزی شهریموضوعی تخصصیدولتی1398/08/14
سمنانفاطمهحسین‌پورکارشناسی‌ارشدعلوم تربیتیاجتماعیدولتی1398/08/14
سمنانمهدیداراییکارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتیموضوعی تخصصیدولتی1398/08/14
سمنانمحمدرضارستمیدکتریمدیریت بازاریابیمدیریتیهیأت علمی (استادیار)1398/08/14
سمنانهادیرستمیانکارشناسی‌ارشدمهندسی آبموضوعی تخصصیغیردولتی1398/08/14
سمنانمرضیهرفعتیدکتریعلوم ارتباطاتاجتماعیغیردولتی1398/08/14
سمنانسعیدزنگنهدکتریهواشناسی مخاطراتموضوعی تخصصیدولتی1398/08/14
سمنانرقیهساجدیدکتریمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/08/14
سمنانحسنسعدالدینکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری- مدیریتیدولتی1398/08/14
سمنانحسینسعدالدینکارشناسی‌ارشدفقه و مبانی حقوقحقوقیدولتی1398/08/14
سمنانفاطمهسوهانیدکتریمکانیکموضوعی تخصصیهیأت علمی (استادیار)1398/08/14
سمنانمهساشاه‌حسینیکارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتیاداری- مدیریتیدولتی1398/08/14
سمنانسیدحسینشاه‌چراغکارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتیموضوعی تخصصیدولتی1398/08/14
سمنانسیدمحمدشاهمیریدکتریمدیریت صنعتیاداری- مدیریتیدولتی1398/08/14
سمنانرامینصفاهانیکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1398/08/14
سمنانامینصفدریدکتریحقوق بین‌المللروابط بین‌المللدولتی1398/08/14
سمنانمحمودفیضکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1398/08/14
سمنانحمیدرضاقاسمیانکارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتیاداریدولتی1398/08/14
سمنانپژمانقراییانکارشناسی‌ارشدمدیریت سوانح طبیعیموضوعی تخصصیدولتی1398/08/14
سمنانمحمودقدرتیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداریدولتی1398/08/14
سمنانمحمدعالیکارشناسی‌ارشدفقه و مبانی حقوقحقوقیدولتی1398/08/14
سمنانمعصومهعامریدکتریفلسفه و کلام اسلامیفرهنگیدولتی1398/08/14
سمنانمرتضیعباس‌پورکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری- مدیریتیدولتی1398/08/14
سمنانعظیمعلی‌عربدکتریحقوق کیفریحقوقیدولتی1398/08/14
سمنانحجت‌الهکرمانیکارشناسی‌ارشدجامعه‌شناسیفرهنگیدولتی1398/08/14
سمنانفاطمهلطفعلیانکارشناسی‌ارشدمدیریت مالیمالیدولتی1398/08/14
سمناننادرمالکیکارشناسی‌ارشدعلوم اقتصادیمالیدولتی1398/08/14
سمنانحمیدمستخدمین ‌حسینیدکتریجامعه‌شناسیاجتماعیدولتی1398/08/14
سمنانعلیرضامطلبی‌نژاددکتریعلوم تربیتیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/08/14
سمنانفاطمهملک‌پورکارشناسی‌ارشدعلوم اجتماعیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/08/14
سمناناحمدمهرابیکارشناسی‌ارشدعمران راه وترابریموضوعی تخصصیدولتی1398/08/14
سمنانآزادهموسایی‌نژادکارشناسی‌ارشدحقوق تجارت بین‌المللروابط بین‌المللدولتی1398/08/14
سمنانکبرینوروزیانکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری- مدیریتیدولتی1398/08/14
سمناننورعلی‌نیاسماکوشدکتریعلوم سیاسیروابط بین‌المللدولتی1398/08/14
سمنانیدالههمتیدکتریمدیریت صنعتیمالیدولتی1398/08/14
سمنانفریبرزیداللهیدکتریشهرسازیموضوعی تخصصیدولتی1398/08/14
سمنانماریهیداللهیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیموضوعی تخصصیدولتی1398/08/14
سمنانمحمدیوسفی سوتهکارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتیموضوعی تخصصیدولتی1398/08/14
سمنانمحمودگلستانیدکتریحقوق بین‌المللحقوقیغیردولتی1398/08/14
سیستان و بلوچستانمحمدرضااحمد زادهکارشناسی ارشدعلوم سیاسیشغلی اختصاصیدولتی1400/09/06
سیستان و بلوچستانزینباردیشکارشناسی ارشدمدیریت دولتی شغلی اختصاصیدولتی1400/09/06
سیستان و بلوچستانپروانهاستانستیکارشناسی ارشدمهندسی ITشغلی اختصاصیغیر دولتی1400/09/06
سیستان و بلوچستانعباساشکانیکارشناسی‌ارشدزراعتموضوعی تخصصیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانمحمدرضااصغریانکارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتیموضوعی تخصصیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانحمیداکاتیدکتریمدیریت دولتیشغلی اختصاصیهیات علمی1400/09/06
سیستان و بلوچستانذبیح الهالهیدکتریعلوم تربیتیموضوعی تخصصیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانهوشیارامیدیکارشناسی‌ارشدبرقموضوعی تخصصیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانغلامحسینامینی‌رادکارشناسی‌ارشدحقوق عمومیموضوعی تخصصیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانعباساویسیدکتریتاریخ ایران اسلامیعمومیهیأت علمی1398/08/25
سیستان و بلوچستانسمانهایرانی کارشناسی ارشدروانشناسی شغلی اختصاصیدولتی1400/09/06
سیستان و بلوچستانسمیهآتش فراز کارشناسی ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی1400/12/22
سیستان و بلوچستاناسماعیلآتونکارشناسی ارشدبرق-کنترلشغلی اختصاصیدولتی1400/09/06
سیستان و بلوچستانحبیب الهآذریانکارشناسی‌ارشدحقوقحقوقیهیأت علمی1398/08/25
سیستان و بلوچستانطاهرهآرامشکارشناسی ارشدمالیشغلی اختصاصیدولتی1400/09/06
سیستان و بلوچستانعباسعلیآزادی کارشناسی ارشدمترجمی زبان شغلی اختصاصیدولتی1400/12/22
سیستان و بلوچستانمحمدباران‌زهیدکتریحقوق عمومیحقوقیهیأت علمی1398/08/25
سیستان و بلوچستانناهیدبراهوئیدکتریتاریخ ایران اسلامیموضوعی تخصصیهیأت علمی1398/08/25
سیستان و بلوچستانمصطفیبزی‌اله‌ ریکارشناسی‌ارشدحقوق جزاحقوقیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانمریمبشری سه‌قلعهکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیموضوعی تخصصیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانمحمودبلوچدکتریمدیریت بازرگانیموضوعی تخصصیهیأت علمی1398/08/25
سیستان و بلوچستانمحمدرضابهاریدکتریزبان و ادبیات فارسیعمومیهیأت علمی1398/08/25
سیستان و بلوچستانآرمانبهاریدکتریمهندسی صنایعموضوعی تخصصیهیأت علمی1398/08/25
سیستان و بلوچستانغلامرضاپاشاییکارشناسی ارشدمدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانیشغلی اختصاصیدولتی1400/09/06
سیستان و بلوچستانعبدالمجیدپوتهکارشناسی ارشدحسابداری شغلی اختصاصیدولتی1400/12/22
سیستان و بلوچستانوحیدهپودینهکارشناسی‌ارشدنرم‌افزارفناوری اطلاعاتغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانمحمدرضاپودینهدکتریجغرافیاموضوعی تخصصیهیأت علمی1398/08/25
سیستان و بلوچستانعبدلوهابپورقازدکتریعلوم ‌تربیتیشغلیهیأت علمی1398/08/25
سیستان و بلوچستانعلیرضاپهلوانی‌راددکتریمسائل ایرانموضوعی تخصصیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانزهراپیریدکتریمدیریت کسب و کاراداری- مدیریتیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانالهامپیریکارشناسی ارشدکسب و کار الکترونیکی (IT)دوره های عمومیغیر دولتی1400/09/06
سیستان و بلوچستانمهدیپیریکارشناسی ارشدبرقشغلی اختصاصیدولتی1400/09/06
سیستان و بلوچستاناکرمپیلتنکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییموضوعی تخصصیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانسید احمدجعفریکارشناسی‌ارشدحقوق جزاوجرم‌شناسیموضوعی تخصصیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانابراهیمجمالزهیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیموضوعی تخصصیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانمنصورجنگی‌زهیکارشناسی‌ارشدمهندسی صنایعموضوعی تخصصیهیأت علمی1398/08/25
سیستان و بلوچستانحمیدرضاجنگی‌زهیدکتریتکنولوژی آموزشیموضوعی تخصصیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانیونسجهانتیغکارشناسی ارشدمهندسی برق- سیستم های قدرتشغلی اختصاصیدولتی1400/09/06
سیستان و بلوچستانعلیرضاحمیدیکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوترموضوعی تخصصیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانفرححیدریدکتریآلودگی محیط زیستشغلی اختصاصیهیات علمی1400/09/06
سیستان و بلوچستانمحمدرضاحیدری‌صادقکارشناسی‌ارشدمهندسی برق قدرتموضوعی تخصصیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانصادقخزایی اصلدکتریمدیریت منابع انسانیشغلی اختصاصیدولتی1400/09/06
سیستان و بلوچستانغلامرضاخزایی فیض‌آبادکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیمدیریت دولتیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانسلمانخسروی کارشناسی ارشدبرقشغلی اختصاصیدولتی1400/12/22
سیستان و بلوچستانعبدالباسطخطیبیکارشناسی ارشدمدیریت محیط زیستشغلی اختصاصیدولتی1400/09/06
سیستان و بلوچستانبهنازخلیلیدکتریاستراتژی صنعتیشغلی اختصاصیدولتی1400/09/06
سیستان و بلوچستانحسینعلیخودکارکارشناسی‌ارشدعلم اطلاعات و دانش سیاسیاداری- مدیریتیهیأت علمی1398/08/25
سیستان و بلوچستانفاطمهخوشحالکارشناسی ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی1400/09/06
سیستان و بلوچستانمهدیخیاطیدکتریمدیریت دولتیموضوعی تخصصیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانمهینخیرخواه شستاندکتریتربیت بدنیموضوعی تخصصیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانزینبخیرخواه شستانکارشناسی‌ارشدسیستماتیک و اکولوژیموضوعی تخصصیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانمحمدجواددادرسدکتریمدیریت دولتیاداری- مدیریتیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانحمیدداودی کارشناسی ارشدبرنامه ریزی شهریشغلی اختصاصیغیر دولتی1400/12/22
سیستان و بلوچستانعبدالباسطدرازهیدکتریمدیریتاداری- مدیریتیهیأت علمی1398/08/25
سیستان و بلوچستانمسعوددهقانیدکتریمدیریت دولتیاداری- مدیریتیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانمجیددهمردهکارشناسی‌ارشداقتصادموضوعی تخصصیهیأت علمی1398/08/25
سیستان و بلوچستانجوادراهدارپوردکتریمدیریت منابع انسانیشغلی اختصاصیهیات علمی1400/09/06
سیستان و بلوچستانمحمودرضارخشانیکارشناسی‌ارشدحسابداریموضوعی تخصصیهیأت علمی1398/08/25
سیستان و بلوچستانمهدیهرخشانی نژادکارشناسی ارشدمهندسی کشاورزیشغلی اختصاصیدولتی1400/09/06
سیستان و بلوچستانبهروزرضاییکارشناسی ارشدمدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانیشغلی اختصاصیدولتی1400/09/06
سیستان و بلوچستانسعیدرضایی بنجاردکتری تخصصیمهندسی صنایعشغلی اختصاصیدولتی1400/09/06
سیستان و بلوچستانمحبعلیرهداردکتریمهندسی صنایعموضوعی تخصصیهیأت علمی1398/08/25
سیستان و بلوچستانامینرهدارکارشناسی‌ارشدمهندسی نرم‌افزارفناوری اطلاعاتغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانپروانهریگیکارشناسی‌ارشدحسابداریموضوعی تخصصیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانمحمدکریمرئیسیدکتریجغرافیاموضوعی تخصصیهیأت علمی1398/08/25
سیستان و بلوچستانمحمد عارفزارعیکارشناسی ارشدحسابداریشغلی اختصاصیدولتی1400/09/06
سیستان و بلوچستانمحمد ایوبزارعیکارشناسی ارشدحسابداریشغلی اختصاصیدولتی1400/09/06
سیستان و بلوچستانناصرسارانی کارشناسی ارشدمدیریت دولتی- مدیریت تحولشغلی اختصاصیدولتی1400/12/22
سیستان و بلوچستانعبدالمجیدسارانی شندوکارشناسی ارشدحسابداریشغلی اختصاصیدولتی1400/09/06
سیستان و بلوچستانامیرحمزهسالارزاییدکتریفقه و مبانی حقوق اسلامیموضوعی تخصصیهیأت علمی1398/08/25
سیستان و بلوچستانحبیب الهسالارزهیدکتریمدیریت دولتیاداری- مدیریتیهیأت علمی1398/08/25
سیستان و بلوچستانامینسرگزیکارشناسی ارشدمهندسی فناوری اطلاعاتشغلی اختصاصیدولتی1400/09/06
سیستان و بلوچستانحامدسرگزی کارشناسی ارشدبرق قدرتشغلی اختصاصیدولتی1400/12/22
سیستان و بلوچستانعلیرضاسرگلزاییدکتریمدیریتاداری- مدیریتیهیأت علمی1398/08/25
سیستان و بلوچستانرضاسعیدیانکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیموضوعی تخصصیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانابراهیمسوریکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیموضوعی تخصصیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانهادیسیاسردکتریمهندسی آبموضوعی تخصصیهیأت علمی1398/08/25
سیستان و بلوچستانمهدیشاد مهریکارشناسی‌ارشدحقوقدورهای حقوقیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانملیحهشاه‌بیکیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری- مدیریتیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانمحمدرضاشجاعی فردکتریجغرافیا و برنامه ریزیشغلی اختصاصیغیر دولتی1400/09/06
سیستان و بلوچستانمحمد حسینشریفیکارشناسی ارشدحقوق خصوصیشغلی اختصاصیدولتی1400/09/06
سیستان و بلوچستانمحمودشه بخشکارشناسی ارشدحسابداریشغلی اختصاصیدولتی1400/09/06
سیستان و بلوچستانمحمدشهرکیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیموضوعی تخصصیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانمریمشهرکیکارشناسی ارشدمدیریت محیط زیستشغلی اختصاصیدولتی1400/09/06
سیستان و بلوچستانالهامشهریدکتریعلوم و مهندسی محیط‌زیستموضوعی تخصصیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانحسینشیبانی امینکارشناسی‌ارشدجغرافیا و برنامه‌ریزی شهریموضوعی تخصصیهیأت علمی1398/08/25
سیستان و بلوچستانمحمد ذاکرشیخ زادهکارشناسی ارشدایمنی- بهداشت- محیط زیست (HSE)شغلی اختصاصیدولتی1400/09/06
سیستان و بلوچستانویداشیخ‌زادهکارشناسی‌ارشدفناوری اطلاعاتموضوعی تخصصیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانعلی اکبرشیخیکارشناسی ارشدادبیاتشغلی اختصاصیدولتی1400/09/06
سیستان و بلوچستانسعیدصدیقیکارشناسی ارشدمهندسی صنایعشغلی اختصاصیدولتی1400/09/06
سیستان و بلوچستانحسنصفدری‌ادیمیکارشناسی‌ارشدعلوم زمینموضوعی تخصصیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانمحمدطوفان‌‌شهرکیدکتریحقوق عمومیحقوقیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانحمیدرضاعابدیکارشناسی ارشدمدیریت ایمنی و بهداشت، مدیریت دولتیشغلی اختصاصیغیر دولتی1400/09/06
سیستان و بلوچستانطاهرهعباسیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییموضوعی تخصصیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانمعصومهعبدالهیدکتریعلم اطلاعات و دانش‌شناسیموضوعی تخصصیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانابوذرغازی کهخا ژالهکارشناسی ارشدمهندسی برق- سیستم های قدرتشغلی اختصاصیدولتی1400/09/06
سیستان و بلوچستانمحمدرضاغزنویدکتریبرنامه‌ریزی درسیموضوعی تخصصیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانمحمدغفوریانکارشناسی‌ارشدمهندسی کشاورزیموضوعی تخصصیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانامیدغلاصیکارشناسی‌ارشدکامپیوترفناوری اطلاعاتغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانبهارهفتحی پورکارشناسی ارشدنرم افزار کامپیوترشغلی اختصاصیدولتی1400/12/22
سیستان و بلوچستانمهسافرزانهکارشناسی‌ارشداقلیم‌شناسیموضوعی تخصصیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانعلیفرنامدکتریروانشناسیعمومیهیأت علمی1398/08/25
سیستان و بلوچستانمجتبیفرهمندکارشناسی‌ارشدحسابداریموضوعی تخصصی-1398/08/25
سیستان و بلوچستانفاطمهقسمتیکارشناسی ارشدمدیریت آموزشیشغلی اختصاصیدولتی1400/09/06
سیستان و بلوچستانوحیدکاظمی کارشناسی ارشدمهندسی برق- قدرتشغلی اختصاصیدولتی1400/12/22
سیستان و بلوچستانحامدکردکارشناسی‌ارشدمدیریت ITموضوعی تخصصیهیأت علمی1398/08/25
سیستان و بلوچستاناصغرکریم‌کشتهکارشناسی‌ارشدحقوق جزاو جرم‌شناسیحقوقیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانمعصومهکریمیانکارشناسی ارشدمهندسی عمرانشغلی اختصاصیدولتی1400/09/06
سیستان و بلوچستانناصرکیانیکارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیحقوقیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانمریمکیانی قلعه نوکارشناسی ارشدعلوم اقتصادشغلی اختصاصیغیر دولتی1400/09/06
سیستان و بلوچستانسعیدکیانی قلعه‌نوکارشناسی‌ارشدحقوق عمومیحقوقیهیأت علمی1398/08/25
سیستان و بلوچستانمحمد تقیکیخاکارشناسی ارشدمدیریت دولتی شغلی اختصاصیغیر دولتی1400/09/06
سیستان و بلوچستانعلیرضاکیخاییدکتریمدیریت دولتیمدیریت دولتیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانمحبوبهگنجعلیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری- مدیریتیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانمهدیهمالکی مقدمکارشناسی ارشدروانشناسی عمومیشغلی اختصاصیدولتی1400/09/06
سیستان و بلوچستانفاطمهمالکی‌طبسکارشناسی‌ارشدمدیریت منابع انسانیموضوعی تخصصیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانگل محمدمبارکیکارشناسی ارشدبرق -قدرتشغلی اختصاصیدولتی1400/09/06
سیستان و بلوچستانسمیهمحجوبی نیاکارشناسی ارشدریاضیشغلی اختصاصیدولتی1400/12/22
سیستان و بلوچستانحسنیهمحجوبی نیا کارشناسی ارشدزبان انگلیسیشغلی اختصاصیغیر دولتی1400/12/22
سیستان و بلوچستانمسعودمحمدزادهکارشناسی‌ارشدبرنامه‌ریزیموضوعی تخصصیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانمحمودمحمدیکارشناسی‌ارشداقتصادموضوعی تخصصی-1398/08/25
سیستان و بلوچستانحمیدرضامراد بیگیکارشناسی ارشدعلوم اقتصادشغلی اختصاصیدولتی1400/09/06
سیستان و بلوچستانبابکمسعودیکارشناسی‌ارشدکامپیوترموضوعی تخصصیهیأت علمی1398/08/25
سیستان و بلوچستاننرجسمشهدی بندانیکارشناسی ارشدمهندسی صنایعشغلی اختصاصیدولتی1400/09/06
سیستان و بلوچستانزهرامعینکارشناسی‌ارشدعلوم تربیتیموضوعی تخصصیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانعبدالناصرمهرنیاکارشناسی‌ارشدعمرانموضوعی تخصصیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستاناحمدمیر گلکارشناسی‌ارشدعلوم تربیتیموضوعی تخصصیهیأت علمی1398/08/25
سیستان و بلوچستانزهرهمیریکارشناسی‌ارشدمهندسی نرم‌افزارموضوعی تخصصیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانحسینعلیناروییکارشناسی ارشدمدیریت دولتی- منابع انسانی شغلی اختصاصیدولتی1400/09/06
سیستان و بلوچستانناصرناستی‌زاییدکتریمدیریت آموزشیاداری- مدیریتیهیأت علمی1398/08/25
سیستان و بلوچستانالهامنخعیکارشناسی ارشدمهندسی عمران-آبشغلی اختصاصیدولتی1400/09/06
سیستان و بلوچستانپرویننصرت‌زهیکارشناسی‌ارشدزبان‌شناسیموضوعی تخصصیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانحسیننصرتی ناهوککارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوترموضوعی تخصصیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانفرامرزنهاریکارشناسی‌ارشدجغرافیا و برنامه‌ریزی شهریموضوعی تخصصیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانزهرانیک‌منشدکتریروانشناسیدوره های عمومیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانزهراهاشمیکارشناسی‌ارشدروانشناسی عمومیعمومیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانسیدعباسهاشمیکارشناسی‌ارشدمدیریتموضوعی تخصصیغیردولتی1398/08/25
سیستان و بلوچستانایمانهمایون‌نژاددکتریمدیریت محیط‌زیستاداری- مدیریتیهیأت علمی1398/08/25
سیستان و بلوچستاننور محمدیعقوبیدکتریمدیریتاداری- مدیریتیهیأت علمی1398/08/25
فارسناصرابراهیمیکارشناسی‌ارشدمدیریت برنامه ریزی استراتژیکاداری- مدیریتیغیردولتی1400/10/14
فارسعبدالرسولابراهیمی حقیقیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداریدولتی1398/10/03
فارسمریمابراهیمی منشدکتریجامعه‌شناسیجامعه شناسیدولتی1398/10/03
فارسسمیهابوالقاسمیکارشناسی‌ارشدسلامت سالمندیشغلی اختصاصیدولتی1399/11/21
فارسآمنهابوالقاسمیکارشناسی‌ارشدآموزش پزشکیشغلی اختصاصیدولتی1400/12/05
فارسعلیاحمدزادهکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداریدولتی1399/11/21
فارسسارااحمدنیای مطلقدکتریدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1399/11/21
فارسشهراماحمدیدکتریمهندسی منابع طبیعیشغلی اختصاصیغیردولتی1398/03/20
فارسحسنآرایشکارشناسی‌ارشدعلوم سیاسیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/03
فارسمحمدحسنارمیکارشناسی‌ارشدمهندسی نرم افزارفناوری اطلاعاتغیردولتی1400/10/14
فارسفاطمهآزادیکارشناسی‌ارشدپرستاریشغلی اختصاصیدولتی1399/12/20
فارسسمیهآزادیانکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1400/06/23
فارسمحمدمهدیاستدلالکارشناسی‌ارشدمهندسی فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی1399/12/25
فارسسارااسدیکارشناسی‌ارشدعلوم تغذیهشغلی اختصاصیدولتی1399/11/21
فارسامیرعباساسدیکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1399/12/25
فارسسمیرااسدی‌پویاکارشناسی‌ارشدفناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتغیردولتی1398/03/20
فارسسعیداسکندریکارشناسی‌ارشدمهندسی فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتغیردولتی1398/06/03
فارسمحسناسکندریکارشناسی‌ارشدمنابع طبیعیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/03
فارسمحمد جواداسلام زادهکارشناسی‌ارشدمهندسی آبپدافندغیردولتی1398/07/30
فارسعالیهاسلام‌پناهکارشناسی‌ارشدبیوشیمی بالینیشغلی اختصاصیغیردولتی1400/10/14
فارسامیراسلامیدکتریآبیاری و زهکشیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1399/12/25
فارسبهارهاسماعیل‌زادهکارشناسی‌ارشدروانشناسیعمومیدولتی1399/12/23
فارسعلیاسماعیلیکارشناسی‌ارشدحوزویفرهنگیهیأت علمی (مربی)1398/03/20
فارسمحمد حسنآسمان رفعتکارشناسی‌ارشدتصویربرداری پزشکیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/07
فارسراضیهآسودهکارشناسی‌ارشدپرستاریشغلی اختصاصیدولتی1399/11/21
فارسحسناعتصامی‌فردکارشناسی‌ارشدروانشناسیعمومیدولتی1399/11/21
فارسغلامرضاافتخاردکتریمهندسی عمرانفنی مهندسیغیردولتی1399/11/21
فارسفرزانهافروغ جهرمیکارشناسی‌ارشدسلامت جامعه پرستاریشغلی اختصاصیدولتی1400/12/05
فارسعلیرضاافشاری‌منشکارشناسی‌ارشدفیزیولوژی دامشغلی اختصاصیدولتی1399/12/25
فارسعلیآقازادهکارشناسی‌ارشدمدیریت ورزششغلی اختصاصیدولتی1398/03/20
فارسمهیناکسیردکتریروانشناسی سلامتشغلی اختصاصیدولتی1400/10/07
فارسمحمدجوادآگاهدکتریتغذیه دامشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1399/12/25
فارسامان الهآل سعدیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداریدولتی1399/11/21
فارسمحسنامامیدکتریکامپیوترفناوری اطلاعاتهیأت علمی (مربی)1398/03/20
فارسامیدرضاامرآبادیدکتریدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1400/05/16
فارسعطاالهامیدواریکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداریدولتی1399/12/20
فارسشاپورامین‌شایاندکتریراهنمایی و رفتار انسانیاداری - مدیریتیبازنشسته1398/03/20
فارسعلیرضاانصاریکارشناسی‌ارشدمطالعات منطقه‌ایشغلی اختصاصیدولتی1398/06/03
فارسمهدیانصاریکارشناسی‌ارشدمحیط زیستشغلی اختصاصیدولتی1400/10/14
فارسرضاانوارکارشناسی‌ارشدمهندسی صنایعشغلی اختصاصیدولتی1400/10/14
فارسعلیرضاانوریدکتریمهندسی صنایع و سیستم‌هامدیریتیهیأت علمی1398/10/03
فارسغلامعلیاوجیکارشناسی‌ارشدمرتع‌داریشغلی اختصاصیدولتی1398/10/03
فارسمحمدرضااولیایی جهرمیکارشناسی‌ارشدپرستاری-داخلی جراحیشغلی اختصاصیدولتی1400/12/05
فارسایرجآیکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیتوجیهیبازنشسته1398/06/03
فارسلیلاایران‌منشکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی-پژوهشیدولتی1399/11/21
فارسمصطفیایران‌نژاد پاریزیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی1398/03/20
فارساحسانایزدیکارشناسی‌ارشدمهندسی صنایعشغلی اختصاصیدولتی1398/07/30
فارسمحمودایزدیدکتریعلوم باغبانیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1399/12/25
فارساحمدبارانیکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1398/06/03
فارسسمیهباستانیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداریغیردولتی1399/11/21
فارسکمالباقریکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/03/20
فارسبیژنباقریدکتریمهندسی عمرانفنی مهندسیغیردولتی1399/11/21
فارسمحمدرضاباقریکارشناسی‌ارشدبهداشت محیطشغلی اختصاصیغیردولتی1399/11/21
فارسراضیهببرزادهکارشناسی‌ارشدمدیریت مالیمالیدولتی1400/12/05
فارسسحربحرانیکارشناسی‌ارشدمهندسی صنایع غذاییشغلی اختصاصیغیردولتی1399/11/21
فارسسعیدبختیاریکارشناسی‌ارشدمدیریتاداری - مدیریتیدولتی1398/03/20
فارسامیررضابخشیکارشناسی‌ارشدعلوم سیاسیشغلی اختصاصیدولتی1398/07/30
فارسآرمانبخشی جهرمیدکتریترویج و آموزش کشاورزیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1399/12/25
فارسمحسنبذرافشاندکتریزراعتشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1399/12/25
فارساسمعیلبردبارکارشناسی‌ارشدحقوقشغلی حقوقیدولتی1399/12/23
فارسمحبوبهبردبارکارشناسی‌ارشدقارچ‌شناسی پزشکیشغلی اختصاصیدولتی1399/12/23
فارسمحمدصادقبردبارکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداریدولتی1399/12/23
فارسسید کاظمبردباردکتریمهندسی جنگلشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1399/12/25
فارسزهرابرغشیکارشناسی‌ارشدپرستاریشغلی اختصاصیدولتی1399/12/20
فارسپرستوبرکتیکارشناسی‌ارشدعلوم اجتماعیپژوهشیدولتی1399/11/21
فارسسوزانبصیردکتریداروسازیشغلی اختصاصیدولتی1399/12/20
فارسفاطمهبمبئی‌روکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی پژوهشیدولتی1399/12/25
فارسالهامبنائیکارشناسی‌ارشدپرستاری-داخلی جراحیشغلی اختصاصیدولتی1400/12/05
فارسعلیرضابنیان‌پوردکتریکشاورزیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1399/12/25
فارسمحمدعلیبه آئیندکتریمکانزاسیون کشاورزیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1399/12/25
فارسمهدیبهبودکارشناسی‌ارشدمهندسی صنایع غذاییشغلی اختصاصیغیردولتی1399/11/21
فارسآرزوبهبوددکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/14
فارسحلمابهبودکارشناسی‌ارشدمهنسی معماریشغلی اختصاصیغیردولتی1400/10/14
فارسطاهرهبهرامیکارشناسی‌ارشدروانشناسیعمومیدولتی1399/11/21
فارسزهرابهروزیکارشناسی‌ارشدپرستاری داخلی جراحیشغلی اختصاصیدولتی1400/12/05
فارسعلیبهزادیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداریدولتی1399/12/25
فارسنسرینبهمنیکارشناسی‌ارشدماماییشغلی اختصاصیدولتی1400/10/07
فارسعلی دادبوستانیدکتریعلوم دامیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1399/12/25
فارسمجتبیپارساییدکتریمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1400/10/14
فارسیوسفپارساییکارشناسی‌ارشدمهندسی صنایعشغلی اختصاصیغیردولتی1400/10/14
فارسمجتبیپاک پروردکتریمدیریت منابع آبشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1399/12/25
فارسعلی رضاپرنیانکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیهیأت علمی (مربی)1398/03/20
فارسمهرزادپرنیانکارشناسی‌ارشدکامپیوترشغلی اختصاصیدولتی1398/03/20
فارسمسعودپنددهکارشناسی‌ارشدبیوشیمی بالینیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/07
فارسحمیدپورپاریزیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداریدولتی1398/10/03
فارسمرضیهپورقیومیکارشناسی‌ارشدروانپرستاریشغلی اختصاصیدولتی1400/10/07
فارسمیعادپویانفرکارشناسی‌ارشدمهندسی نرم افزارفناوری اطلاعاتدولتی1400/10/14
فارسنصیرپیرانیکارشناسی‌ارشدمدیریت راهبردی در ورزششغلی اختصاصیدولتی1398/06/03
فارسپیمانپیمان‌نژادکارشناسی‌ارشدمهندسی برقفنی مهندسیدولتی1399/12/20
فارسهادیتابانیدکتریشیمیفنی مهندسیهیأت علمی (استادیار)1399/11/20
فارسجلالتابشکارشناسی‌ارشدرادیولوژیشغلی اختصاصیدولتی1399/11/21
فارسمحمدهادیتابش‌فرازکارشناسی‌ارشدمدیریت فناوری اطلاعاتشغلی اختصاصیدولتی1398/03/20
فارسزهراتابندهکارشناسی‌ارشدروانپرستاریشغلی اختصاصیدولتی1400/10/07
فارسمحمدسعیدتدیندکتریعلوم باغبانیشغلی اختصاصیهیأت علمی (دانشیار)1399/12/25
فارسسوسنترابیفوق دکتریشیمیشغلی اختصاصیدولتی1399/12/20
فارسزهراترابی جهرمیکارشناسی‌ارشدروان پرستاریشغلی اختصاصیدولتی1400/12/05
فارسمحمدرضاتسلیم‌پورکارشناسی‌ارشدعلوم باغبانیشغلی اختصاصیهیأت علمی (مربی)1399/12/25
فارسمحمدحسنتفضلیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداریدولتی1399/12/25
فارسمحبوبهتقدسکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی1398/03/20
فارسفاطمهتقواکارشناسی‌ارشدآموزش پزشکیشغلی اختصاصیدولتی1399/12/20
فارسرضاتقویکارشناسی‌ارشدمهندسی برقفنی مهندسیغیردولتی1399/11/21
فارسفاطمهتوپ‌چیکارشناسی‌ارشدمدیریت جهانگردیشغلی اختصاصیغیردولتی1400/10/14
فارسمحسنجابلقاءکارشناسی‌ارشد-اداری- مدیریتیدولتی1400/06/23
فارسلیلاجاویدیکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی-پژوهشیغیردولتی1399/11/21
فارسمهدیجاویدیدکتریمهندسی موادفنی مهندسیهیأت علمی (دانشیار)1400/06/23
فارسطاهرهجدیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری- مدیریتیدولتی1400/06/23
فارسمحبوبهجعفرزادهدکتریمدیریت رسانهشغلی اختصاصیغیردولتی1400/10/14
فارسمسلمجعفریدکتریعلوم باغبانیشغلی اختصاصیهیأت علمی (مربی)1399/12/25
فارسرقیهجعفریکارشناسی‌ارشدآموزش پزشکیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/14
فارسوحیدجعفری‌زادهکارشناسی‌ارشدکامپیوترفناوری اطلاعاتدولتی1400/06/23
فارسمحمدرضاجلیلی قاضی‌زادهدکتریمهندسی عمرانفنی مهندسیهیأت علمی (استادیار)1399/12/25
فارسزهراجمشیدیدکتریپرستاریشغلی اختصاصیدولتی1399/12/20
فارساحمدجهرمی‌نژادکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداریدولتی1399/11/21
فارسرضاجوانبختکارشناسی‌ارشدآموزش و بهسازی منابع انسانیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/03/20
فارسمائدهجوانمردیکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیغیردولتی1400/12/05
فارسمحمدجوکارکارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیحقوقیغیردولتی1398/06/03
فارساکبرجوکاردکتریصنایع غذاییشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1399/12/25
فارسلیلاجولائیکارشناسی‌ارشدمحیط زیستشغلی اختصاصیدولتی1399/12/25
فارسفروغجیروزکارشناسی‌ارشدپرستاری - کودکانشغلی اختصاصیدولتی1400/12/05
فارسآرزوچایی چی تهرانیکارشناسی‌ارشدپرستاریشغلی اختصاصیدولتی1400/10/07
فارسمجتبیحاجی‌زادهکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیغیردولتی1398/06/03
فارسابوالقاسمالحانیکارشناسی‌ارشدزراعتشغلی اختصاصیهیأت علمی (مربی)1399/12/25
فارسسیدمحمدرضاحبیبیاندکتریعلوم مرتعشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1399/12/25
فارسفاطمهحبیبی‌پوردکتریداروسازیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/07
فارسفضل الهحسنیدکتریاصلاح نباتاتشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1399/12/25
فارسمحمدحسنیکارشناسی‌ارشدمدیریت بهداشت و درمانشغلی اختصاصیدولتی1400/10/07
فارسقاسمحسنی‌زادهکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیبازنشسته1398/03/20
فارسطاهاحسین فقیه‌ منفردکارشناسی‌ارشدادبیات نمایشیشغلی اختصاصیدولتی1398/06/03
فارسسیدعبدالرسولحسینیکارشناسی‌ارشدحقوقشغلی اختصاصیدولتی1398/03/20
فارسسیده فاطمهحسینیکارشناسی‌ارشدطراحی پارچه و لباسشغلی اختصاصیدولتی1398/10/03
فارسمعصومهحسینیکارشناسی‌ارشدحشره شناسی پزشکیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/07
فارسآمنهحسینی باغبانکارشناسی‌ارشدارگونومیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/07
فارسمحبوبهحسینی مقدمدکتریپرستاریشغلی اختصاصیدولتی1400/10/07
فارسهمایونحسینی‌نژاددکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1399/11/21
فارسمهرانحقگوجهرمیکارشناسی‌ارشدپرستاریشغلی اختصاصیدولتی1399/12/20
فارسمحمدهادیحقیقت‌نژادکارشناسی‌ارشدمدیریت تکنولوژیشغلی اختصاصیدولتی1400/06/23
فارسحسنحقیقت‌نیادکتریخاکشناسیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1399/12/25
فارسامیررضاحمیدیان شیرازیدکتریدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1399/11/21
فارساعظمحورزادکارشناسی‌ارشدپرستاریشغلی اختصاصیدولتی1400/10/07
فارسمانداناحیاتیکارشناسی‌ارشدمدیریت اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی1400/06/23
فارسباقرحیدرپوردکتریمهندسی عمرانفنی مهندسیهیأت علمی (استادیار)1399/11/20
فارسحسنحیدریکارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانفنی مهندسیدولتی1400/06/23
فارسطاهرهحیدریکارشناسی‌ارشدپرستاریشغلی اختصاصیدولتی1400/10/07
فارسحمیدرضاخادم حمزهدکتریزراعتشغلی اختصاصیهیأت علمی (مربی)1399/12/25
فارسحسنخادمیکارشناسی‌ارشدحقوق عمومیشغلی حقوقیدولتی1399/11/21
فارسمحبوبهخاکیکارشناسی‌ارشدمهندسی صنایع غذاییشغلی اختصاصیدولتی1399/11/21
فارسمجتبیخالقیکارشناسی‌ارشدمهندسی برقفنی مهندسیدولتی1399/11/21
فارسخدیجهخدایاریکارشناسی‌ارشدزبان و ادبیات فارسیاداریغیردولتی1399/11/21
فارسمهدیخدیودکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1399/11/21
فارسمحمودخردمندکارشناسی‌ارشدمدیریت کارآفرینیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/03
فارسمحمدرضاخرم بختکارشناسی‌ارشدمهندسی محیط زیستشغلی اختصاصیغیردولتی1400/10/14
فارسمهساخرم کیشکارشناسی‌ارشدپرستاری-داخلی جراحیشغلی اختصاصیدولتی1400/12/05
فارسسحرخسرویکارشناسی‌ارشدروانپرستاریشغلی اختصاصیدولتی1400/10/07
فارسرسولخسروی شرف‌آبادیدکتریمحیط زیستشغلی اختصاصیدولتی1400/10/14
فارسنصیب الهخسروی نژادکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1400/12/05
فارسناهیدخلجکارشناسی‌ارشدکامپیوترشغلی اختصاصیدولتی1398/07/30
فارسرامینخلیقیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیغیردولتی1398/06/03
فارسامیدخلیلیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1398/06/03
فارسمهردادخواجه‌پورکارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانشغلی اختصاصیدولتی1398/03/20
فارسمسعودخوبیاریکارشناسی‌ارشدتربیت بدنیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/07
فارسنداخورشیدیانکارشناسی‌ارشدروانشناسی بالینیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/07
فارسغلامرضاخوش‌اقبالدکتریزبان و ادبیات فارسیشغلی اختصاصیدولتی1398/06/03
فارسجمشیدخوشگوکارشناسی‌ارشدحقوق-دولتی1400/06/23
فارسسیدرئوفخیامیدکتریکامپیوترفناوری اطلاعاتهیأت علمی (استادیار)1398/06/03
فارسمحمدحسیندادگرکارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانفنی مهندسیدولتی1399/11/21
فارساحمددادمهرنیاکارشناسی‌ارشدآموزش پزشکیشغلی اختصاصیدولتی1399/12/20
فارسمعصومهدبستانکارشناسی‌ارشدآموزش بهداشتشغلی اختصاصیدولتی1400/10/14
فارسمجتبیدرخشان جغاییکارشناسی‌ارشدحقوقشغلی اختصاصیدولتی1398/07/30
فارسبهرامدرزیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداریبازنشسته1399/11/21
فارسعلیرضادرودچیدکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1399/11/21
فارسزهرادریانوردکارشناسی‌ارشدآموزش پزشکیشغلی اختصاصیدولتی1399/12/20
فارسلیلادستانکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی-پژوهشیدولتی1399/11/21
فارسمنوچهردستفالکارشناسی‌ارشدزراعتشغلی اختصاصیهیأت علمی (مربی)1399/12/25
فارسمحمددشت بشکارشناسی‌ارشدمدیریت MBAاداری- مدیریتیدولتی1400/12/05
فارسامیردشتستانیکارشناسی‌ارشدمدیریت پروژهفنی مهندسیدولتی1399/11/21
فارسایمانهدلاوریدکتری تخصصیکلینیکال پاتولوژیشغلی اختصاصیدولتی1399/11/21
فارسطاهرهدل‌پسنددکتریروانشناسی سلامتآموزشی-پژوهشیهیأت علمی (استادیار)1399/11/20
فارسخدیجهدهقانکارشناسی‌ارشدپرستاریشغلی اختصاصیدولتی1400/10/07
فارسمحبوبهدهقانیکارشناسی‌ارشدروانشناسیعمومیدولتی1399/12/20
فارسنصرت اللهدهقانیکارشناسی‌ارشدمهندسی منابع طبیعیشغلی اختصاصیدولتی1400/06/23
فارسفاطمهدهقانیدکتریمهندسی محیط زیستشغلی اختصاصیدولتی1400/10/07
فارسمهدیدهقانیکارشناسی‌ارشدمهندسی نرم افزارفناوری اطلاعاتغیردولتی1400/10/14
فارسمهدیدهقانیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری- مدیریتیغیردولتی1400/10/14
فارسمحمدتقیدهقانیانکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/09
فارسسید ابراهیمدهقانیانکارشناسی‌ارشدآبیاری و زهکشیشغلی اختصاصیهیأت علمی (مربی)1399/12/25
فارسمحمدراستی کردارکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/09
فارسجوانهراکی‌زادهکارشناسی‌ارشدمهندسی مالیشغلی اختصاصیدولتی1399/11/21
فارسفرزینراکی‌زادهکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1399/11/21
فارسرجبعلیراهیکارشناسی‌ارشدآموزش و بهسازی منابع انسانیاداری - مدیریتیدولتی1398/06/03
فارسمجیدرجاییدکتریخاکشناسیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1399/12/25
فارسعفترجبیکارشناسی‌ارشدزبان و ادبیات فارسیشغلی اختصاصیدولتی1398/03/20
فارسسمیرارحمانیان کوشککیکارشناسی‌ارشدعلوم تغذیهشغلی اختصاصیدولتی1400/12/05
فارسمریمرحمانیان کوشککیکارشناسی‌ارشدپرستاریشغلی اختصاصیدولتی1400/12/05
فارسمعصومهرحیمیکارشناسی‌ارشدپرستاری مراقبت های ویژهشغلی اختصاصیدولتی1400/12/05
فارسمریمرخشانکارشناسی‌ارشدحسابداریاداری - مدیریتیغیردولتی1398/06/03
فارسپویانرزمجوییکارشناسی‌ارشدمهندسی برقفنی مهندسیدولتی1399/12/25
فارسمژگانرزمجوئیکارشناسی‌ارشدمهندس کامپیوتر نرم افزارفناوری اطلاعاتدولتی1400/12/05
فارسسودابهرزمیکارشناسی‌ارشدپرستاریشغلی اختصاصیدولتی1399/12/20
فارسبهنازرستگارفردکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1399/12/20
فارسنیایشرستم پورکارشناسی‌ارشدمدیریت بازاریابیشغلی اختصاصیغیردولتی1400/10/14
فارسمحمدعلیرستمیدکتریمکانیک ماشین‌های کشاورزیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1399/12/25
فارسمحمدرستمیدکتریمهندسی عمرانفنی مهندسیهیأت علمی (استادیار)1400/06/23
فارسطاهرهرضاییکارشناسی‌ارشدپرستاریشغلی اختصاصیدولتی1400/10/07
فارسفریبارضاییکارشناسی‌ارشدروانشناسیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/07
فارسلیلارضاییکارشناسی‌ارشدپرستاریشغلی اختصاصیدولتی1400/10/07
فارسمرضیهرضاییکارشناسی‌ارشدپرستاریشغلی اختصاصیدولتی1400/10/07
فارسحمیدرضارضایی بارونقیکارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانشغلی اختصاصیدولتی1400/10/14
فارسعلیرفیعی منصورآبادیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی1398/03/20
فارسمحسنرمضانیکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوترفناوری اطلاعاتدولتی1399/11/21
فارسندارنجبرکارشناسی‌ارشدکامپیوترشغلی اختصاصیدولتی1398/10/03
فارسسلیمهرنجبرکارشناسی‌ارشدپرستاری بهداشت جامعهشغلی اختصاصیدولتی1400/12/05
فارسسعیدرنجبریکارشناسی‌ارشدحقوق عمومیشغلیدولتی1399/11/21
فارسحسنرهگذردکتریمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیهیأت علمی1398/03/20
فارسمصطفیرودکیکارشناسی‌ارشدمهندسی صنایعشغلی اختصاصیغیردولتی1400/12/05
فارسسعیدروستاکارشناسی‌ارشدتربیت بدنیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/07
فارسوحیدروشن سروستانیدکتریگیاهان داروییشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1399/12/25
فارسمحمدهادیرویین تنکارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانشغلی اختصاصیدولتی1398/07/30
فارسمهرنازریاستدکتریاصلاح نباتاتشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1399/12/25
فارسمحمدرضارئوفتکارشناسی‌ارشدمدیریت مناطق بیابانیشغلی اختصاصیدولتی1398/03/20
فارسامینزارعدکتریمدیریت رفتار سازمانیمدیریتیغیردولتی1398/10/03
فارسابراهیمزارعدکتریاقتصاد کشاورزیشغلی اختصاصیهیأت علمی (دانشیار)1399/12/25
فارسحمیدزارعدکتریعلوم باغبانیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1399/12/25
فارسپرویززارعکارشناسی‌ارشدحقوقحقوقیغیردولتی1400/10/14
فارسمحسنزارع‌پورکارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانشغلی اختصاصیدولتی1398/03/20
فارسژیلازارعیکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی-پژوهشیدولتی1399/11/21
فارسلیلازارعیدکتریزبان و ادبیات فارسیاداریدولتی1399/11/21
فارسانسیهزارعیکارشناسی‌ارشدمهندسی صنایع غذاییشغلی اختصاصیدولتی1399/12/20
فارسسمیرازارعیکارشناسی‌ارشدمیکروب شناسی پزشکیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/07
فارسشهربانوزارعیانکارشناسی‌ارشدجامعه شناسیشغلی اختصاصیدولتی1398/06/03
فارسداریوشزارعیان جهرمیکارشناسی‌ارشدمدیریت بهداشت و درمانشغلی اختصاصیدولتی1398/03/20
فارسحسنزالیدکتریاصلاح نباتاتشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1399/12/25
فارسعلیزراعتکار مقدمدکتریشیمیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1400/06/23
فارسمهردادزرافشاردکتریعلوم جنگلشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1399/12/25
فارسمحمدرضازردشتکارشناسی‌ارشدجغرافیاشغلی اختصاصیدولتی1399/12/23
فارسحمیدزرگریدکتریعلوم باغبانیشغلی اختصاصیهیأت علمی (مربی)1399/12/25
فارسبیتاساداتزگردیکارشناسی‌ارشدارزیابی فنی سلامتشغلی اختصاصیدولتی1399/11/21
فارسعلیازمانیکارشناسی‌ارشدآموزش بهداشت و ارتقاء سلامتشغلی اختصاصیغیردولتی1400/10/14
فارسالمیرازمزمکارشناسی‌ارشدمدیریت ورزشیشغلی اختصاصیغیردولتی1400/10/14
فارسسجادزیانی سیرتکارشناسی‌ارشدمدیریت حمل و نقلشغلی اختصاصیغیردولتی1400/10/14
فارسغلامحسینسادات رفیعیکارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانفنی مهندسیدولتی1399/12/25
فارسشکوفهساریخانی خرمیدکتریزراعتشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1399/12/25
فارسرزیتاساکیکارشناسی‌ارشدسنجش از دور و سیستم اطلاعات مکانیاداری - مدیریتیدولتی1398/06/03
فارسمحسنسالاریکارشناسی‌ارشدمدیریت ورزششغلی اختصاصیدولتی1398/03/20
فارسافشینسالاریکارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانفنی مهندسیهیأت علمی (مربی)1399/12/25
فارسعلیرضاسامریکارشناسی‌ارشدعلوم سیاسیشغلی اختصاصیدولتی1400/12/05
فارسمحمدسبحانیانکارشناسی‌ارشدپرستاری-داخلی جراحیشغلی اختصاصیدولتی1400/12/05
فارسعبدالرضاسبوکیکارشناسی‌ارشدزمین‌شناسیشغلی اختصاصیغیردولتی1399/12/25
فارسزهرهسپهرزادگانکارشناسی‌ارشدزراعتشغلی اختصاصیدولتی1399/12/25
فارسمحمدجوادستودهکارشناسی‌ارشدمهندسی ایمنی صنعتیشغلی اختصاصیدولتی1400/06/23
فارسسیدسعیدسجادی شورجهکارشناسی‌ارشدمدیریت ورزششغلی اختصاصیدولتی1398/03/20
فارسسید سعیدسخاوتی‌زادهدکتریبهداشت مواد غذاییشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1399/12/25
فارسمصطفیسرغولیکارشناسی‌ارشدمهندسی برقفنی مهندسیدولتی1399/11/21
فارسمریمسروش ارزانیدکتریجامعه‌شناسیاجتماعیهیأت علمی1398/03/20
فارسسیدعبدالوهابسعیدیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداریدولتی1399/11/21
فارسکریمسعیدیدکتریحشره شناسیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1399/12/25
فارسسعادتسلاجقهدکتریحقوق کیفریشغلیبازنشسته1399/11/21
فارسدادالهسلطانیدکتریزمین‌شناسیفنی مهندسیهیأت علمی (مربی)1399/11/20
فارسمهدیسلطانیکارشناسی‌ارشدمهندسی برقشغلی اختصاصیدولتی1400/10/14
فارسنادرسلمانی خاصدکتریمهندسی محیط زیستفنی مهندسیهیأت علمی (استادیار)1400/06/23
فارسسیدمسعودسلیمان‌پوردکتریمهندسی منابع طبیعیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1399/12/25
فارسحمیدسلیمانیکارشناسی‌ارشدمنابع طبیعیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/03
فارسفریدونسلیمانیکارشناسی‌ارشدروانشناسیعمومیدولتی1399/12/20
فارسفرهادسنگیکارشناسی‌ارشدمهندسی آبشغلی اختصاصیدولتی1399/12/25
فارسمهردادسهرابیکارشناسی‌ارشدفناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی1398/03/20
فارسمرضیه ساداتسیفکارشناسی‌ارشداقتصاد سلامتشغلی اختصاصیدولتی1400/12/05
فارسسمیراسیف‌زادهکارشناسی‌ارشدآموزش پزشکیشغلی اختصاصیدولتی1399/11/21
فارسمحمدحسنشادمانیکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1400/06/23
فارسمحمدمهدیشاطرزادهکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیغیردولتی1400/10/14
فارسمحمدشاکردکتریمکانیک ماشین‌های کشاورزیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1399/12/25
فارسفاطمهشاکرزادهکارشناسی‌ارشدمدارک پزشکیشغلی اختصاصیدولتی1399/11/23
فارسمریمشاه امیریانکارشناسی‌ارشدصنایع غذاییشغلی اختصاصیهیأت علمی (مربی)1399/12/25
فارسمحمدعلیشاهرخ نیادکتریآبیاری و زهکشیشغلی اختصاصیهیأت علمی (دانشیار)1399/12/25
فارسسیدعلیشایگاندکتریمتون اسلامیعمومیدولتی1399/12/20
فارسمژگانشرفیانکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری- مدیریتیدولتی1400/12/05
فارسرضا افشینشریفاندکتریمهندسی آبشغلی اختصاصیدولتی1399/12/23
فارسمستانهشریفیکارشناسی‌ارشداصلاح نباتاتشغلی اختصاصیهیأت علمی (مربی)1399/12/25
فارسمهوششریفیدکتریروانشناسی سلامتشغلی اختصاصیدولتی1400/10/07
فارسامیر هاشمشریفیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری- مدیریتیدولتی1400/10/14
فارسزهراشفیعیکارشناسی‌ارشدحسابداریشغلی اختصاصیدولتی1398/07/30
فارسمحمدشکیبامنشکارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانشغلی اختصاصیدولتی1400/10/14
فارسبهارهشناساکارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانفنی مهندسیغیردولتی1400/06/23
فارسرضاشهریاریدکتریدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1400/05/16
فارسنیماشهیدیدکتریمدیریت آموزشیآموزشی-پژوهشیهیأت علمی (استادیار)1399/11/20
فارسفاطمهشهیدیکارشناسی‌ارشدآموزش پزشکیشغلی اختصاصیدولتی1399/11/21
فارسسهیلاشیبانیکارشناسی‌ارشدپرستاریشغلی اختصاصیدولتی1399/11/21
فارسعلیشیخیدکتریحسابداریمالیغیردولتی1400/10/14
فارسمریمشیرازی نهادکارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتیاداری- مدیریتیغیردولتی1400/10/14
فارسرمضانشیرکوهیکارشناسی‌ارشدعلوم اقتصادیمالیدولتی1398/06/03
فارسعبدالرسولشیروانیاندکتریاقتصاد کشاورزیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1399/12/25
فارسسیامکصاحبیدکتریزبان شناسی همگانیفرهنگیدولتی1398/03/20
فارسمحمدحسینصادقیکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1399/11/21
فارسسهرابصادقیکارشناسی‌ارشدخاکشناسیشغلی اختصاصیهیأت علمی (مربی)1399/12/25
فارسمیناصادقیکارشناسی‌ارشدپرستاریشغلی اختصاصیدولتی1400/10/07
فارسمیتراصادقی جهرمیکارشناسی‌ارشدپرستاریشغلی اختصاصیدولتی1400/12/05
فارسفریبرزصارمی نوریکارشناسی‌ارشدحقوقشغلی اختصاصیدولتی1398/07/30
فارسمسلمصالحیدکتریمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیهیأت علمی1398/03/20
فارسمحمدصباغیدکتریاورژانسشغلی اختصاصیدولتی1400/10/14
فارسامینصدیقیکارشناسی‌ارشدمهندسی صنایعفنی مهندسیبازنشسته1399/11/21
فارسحمیدصفاریکارشناسی‌ارشدمهندسی عمران-هیأت علمی (استادیار)1400/06/23
فارسبنفشهصفایی فراهانیدکتریقارچ شناسیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1399/12/25
فارسداودصفریدکتریمهندسی عمرانشغلی اختصاصیغیردولتی1400/10/14
فارسمحمدصفری دشتکیدکتریمدیریت دولتیمدیریتیدولتی1398/10/03
فارسمجتبیصمیمیکارشناسی‌ارشدمهندسی برقشغلی اختصاصیدولتی1400/06/23
فارسبهاء الدینصمیمیکارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتیاداری- مدیریتیدولتی1400/10/14
فارسلیداصیادیکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1400/12/05
فارسآذرصیدیدکتریدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/14
فارسمهدیضرغامیدکتریمهندسی عمرانفنی مهندسیهیأت علمی (استاد)1400/06/23
فارسمرضیهطالبیکارشناسی‌ارشدآموزش پزشکیشغلی اختصاصیدولتی1399/11/21
فارسعبدالمحمدطاهریدکتریمدیریت آموزشیآموزشی-پژوهشیهیأت علمی (استاد)1399/11/20
فارسعلی اصغرطاهری‌نیاکارشناسی‌ارشدمدیریت منابع انسانیشغلی اختصاصیدولتی1398/03/20
فارسخلیلطبریکارشناسی‌ارشدمحیط زیستشغلی اختصاصیدولتی1399/12/25
فارسسیروسطهماسبیدکتریاصلاح نباتاتشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1399/12/25
فارسشهرامطهماسبیکارشناسی‌ارشدحقوقحقوقیدولتی1400/06/23
فارسسعیدعابدیکارشناسی‌ارشدپرستاریشغلی اختصاصیدولتی1400/06/23
فارسابوذرعاشوریکارشناسی‌ارشدسنجش از دور و GISشغلی اختصاصیدولتی1400/12/05
فارسمهدیعبادیکارشناسی‌ارشدپرستاریشغلی اختصاصیدولتی1400/10/07
فارسعباسعباس‌پورکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1398/03/20
فارسخدیجهعباسیکارشناسی‌ارشدپرستاریشغلی اختصاصیدولتی1400/10/07
فارسمحمدعلیعباسی کشکولیکارشناسی‌ارشداقتصاد نظریشغلی اختصاصیدولتی1398/06/03
فارسملیحهعبدالهیکارشناسی‌ارشدآموزش پزشکیشغلی اختصاصیدولتی1399/11/21
فارسفاطمهعبدشریفیدکتریمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیغیردولتی1398/03/20
فارسغلامرضاعزیزیکارشناسی‌ارشدکارآفرینیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/07
فارسعبدالهعزیزیکارشناسی‌ارشداپیدمیولوژیشغلی اختصاصیدولتی1400/12/05
فارساصغرعزیزیان قطاردکتریمهندسی عمرانفنی مهندسی‍‍ هیأت علمی (استادیار)1400/06/23
فارسامینعسکریکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییفنی مهندسیدولتی1399/11/21
فارسعلیرضاعسکری گلستانیدکتریکشاورزی هسته‌ایشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1399/12/25
فارسسیده زهراعسکری‌نژاددکتریزبان و ادبیات فارسیشغلی اختصاصیغیردولتی1400/10/14
فارسابوذرعفیفی‌پورکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/03
فارسشهرامعلمداریکارشناسی‌ارشدمدیریت بین المللاداری- مدیریتیغیردولتی1400/10/14
فارسهوشنگعلیپورکارشناسی‌ارشدکشاورزیشغلی اختصاصیدولتی1400/12/05
فارسفاطمهغربیکارشناسی‌ارشدآمار ریاضیشغلی اختصاصیدولتی1398/06/03
فارسمهدیغضنفریکارشناسی‌ارشدمکانزاسیون کشاورزیشغلی اختصاصیهیأت علمی (مربی)1399/12/25
فارسجعفرغلام نژادکارشناسی‌ارشدمدیریت دفاعیاداریبازنشسته1398/10/03
فارسطاهرهغلامیکارشناسی‌ارشدارگونومیشغلی اختصاصیدولتی1399/11/21
فارسمریمغلامیکارشناسی‌ارشدمشاوره در ماماییشغلی اختصاصیدولتی1400/12/05
فارسحسنغلامیانکارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانشغلی اختصاصیغیردولتی1400/10/14
فارسپروینغیاثیکارشناسی‌ارشدماماییشغلی اختصاصیدولتی1399/12/20
فارسنسرینفاضلیکارشناسی‌ارشدماماییشغلی اختصاصیدولتی1400/10/14
فارسمجتبیفتاحیکارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانشغلی اختصاصیدولتی1398/03/20
فارسفرانکفتحیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداریدولتی1399/12/20
فارساحمدفتحیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری- مدیریتیدولتی1400/10/14
فارسایمانفخاریدکتریمدیریت دولتیمدیریتیغیردولتی1400/06/23
فارسلیلافراهانیکارشناسی‌ارشدعلوم اقتصادیشغلی اختصاصیدولتی1398/07/30
فارسافروزفربددکتریپزشک عمومیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/07
فارسفرزادفربودکارشناسی‌ارشدترویج و آموزش کشاورزیشغلی اختصاصیهیأت علمی (مربی)1399/12/25
فارسابراهیمفرج‌پورکارشناسی‌ارشدمهندسی مکانیکشغلی اختصاصیدولتی1398/03/20
فارسمحمدابراهیمفرشتهکارشناسی‌ارشدمدیریت رسانه- پدافند غیرعاملشغلی اختصاصیدولتی1398/07/30
فارسرضافرهادیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداریغیردولتی1399/11/21
فارسمحمد جوادفرهنگکارشناسی‌ارشدمدیریت مالیمالیدولتی1398/10/03
فارسفرخندهفروزاندکترای تخصصیمدیریت بازرگانیاداری- مدیریتیغیردولتی1400/12/05
فارسفیروزهفریدان جهرمیکارشناسی‌ارشدژنتیکشغلی اختصاصیدولتی1398/03/20
فارسحمیدفلاحیدکتریدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1399/12/20
فارسبهنازفهامکارشناسیپرستاریشغلی اختصاصیدولتی1399/12/20
فارسمسعودفیاضیکارشناسی‌ارشدعلوم باغبانیشغلی اختصاصیهیأت علمی (مربی)1399/12/25
فارسمریمفیروزیکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی-پژوهشیدولتی1399/11/21
فارسعلیرضافیروزیدکتریروابط بین المللشغلی اختصاصیدولتی1400/06/23
فارسراضیهقاسمیکارشناسی‌ارشدکامپیوترفناوری اطلاعاتغیردولتی1398/07/30
فارسعنایت الهقاسمی‌رادکارشناسی‌ارشدحقوقحقوقیدولتی1398/03/20
فارسطیبهقربانیکارشناسی‌ارشدMBAاداریغیردولتی1399/11/21
فارسلیلاقربانی فرعانیکارشناسی‌ارشدآموزش پزشکیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/07
فارسرمضانعلیقربانیانکارشناسی‌ارشدمدیریت ساختفنی مهندسیبازنشسته1399/11/21
فارسفرخ دینقزلیدکتریزراعتشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1399/12/25
فارسمعصومهقطعیکارشناسی‌ارشدفیزیولوژیشغلی اختصاصیدولتی1398/03/20
فارسمحمدقنبرزاده فردکارشناسی‌ارشدمهندسی خودروشغلی اختصاصیغیردولتی1399/11/21
فارساسماعیلقنبریکارشناسی‌ارشدحسابداریشغلی اختصاصیدولتی1398/03/20
فارسکورشقنبریدکتریمدیریت دولتیاداری- مدیریتیدولتی1400/10/07
فارسفاطمهقنبریدکتریدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/14
فارسغلامرضاقهاریدکتریاقلیم‌شناسیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1399/12/25
فارسابوالقاسمقیصریدکتریزراعتشغلی اختصاصیدولتی1399/12/25
فارسعبدالهکارپرورکارشناسی‌ارشداقتصاداداریدولتی1398/10/03
فارسمهدیکارگردکتریآموزش بهداشت و ارتقاء سلامتشغلی اختصاصیدولتی1400/10/07
فارسمحمدامینکاظمیکارشناسی‌ارشدمهندسی برقفنی مهندسیدولتی1399/11/21
فارسمحسنکاوهکارشناسی‌ارشدمهندسی صنایعشغلی اختصاصیدولتی1399/11/21
فارسبیژنکاووسیدکتریعلوم باغبانیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1399/12/25
فارسسحرکائیدیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی-بازاریابیشغلی اختصاصیدولتی1400/12/05
فارسمحمودکدخداکارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانفنی مهندسیدولتی1399/11/21
فارسامیدرضاکرمیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری - مدیریتیغیردولتی1398/06/03
فارسعلیکرمیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداریدولتی1399/12/25
فارسربابهکریمیکارشناسی‌ارشدمهندسی محیط زیستشغلی اختصاصیدولتی1399/11/21
فارسحامدکریمیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداریدولتی1399/12/25
فارسعبدالحمیدکریمیدکتریتغذیه دامشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1399/12/25
فارسسکینهکریمیدکتریروانشناسیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/07
فارسآسیهکریمیدکتریمهندسی برقشغلی اختصاصیغیردلتی1400/10/14
فارساحمدکریمی صومعه علیاییکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشیدولتی1400/06/23
فارسفرزادکریمیانکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداریدولتی1399/11/21
فارسلیلاکشتکارکارشناسی‌ارشدمدیریت بازاریابیشغلی اختصاصیغیردولتی1400/10/14
فارسزهرا ساداتکمالیکارشناسی‌ارشدمهندسی فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی1400/10/07
فارسمجتبیکمالی‌نیادکتریبهداشت حرفه ایشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1400/06/23
فارسپرویزکهندلکارشناسی‌ارشدحقوقحقوقیدولتی1398/10/03
فارسفاطمهکهنسالکارشناسی‌ارشد-اداری- مدیریتیدولتی1400/06/23
فارسعلی اکبرکوهیکارشناسی‌ارشدآموزش داخلی وجراحی پرستاریشغلی اختصاصیدولتی1400/12/05
فارسحامدکیهانکارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتیاداری - مدیریتیغیردولتی1398/06/03
فارسهاجرگرمسیریان ششدهکارشناسی‌ارشدالکترونیکشغلی اختصاصیدولتی1400/12/05
فارسسیده زهرامجدیکارشناسی‌ارشدمهندسی علوم و صنایع غذاییشغلی اختصاصیدولتی1400/12/05
فارسحمیدمجلسیدکتریمدیریت استراتژیکمدیریتیدولتی1400/06/23
فارسشبنممحبتیکارشناسی‌ارشدعلوم بهداشت در تغذیهشغلی اختصاصیدولتی1400/12/05
فارسوحیدمحصلیدکتریشیمی و حاصلخیزی خاکشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1399/12/25
فارسامیرمحمد ابراهیم جهرمیکارشناسی‌ارشدآموزش پزشکیشغلی اختصاصیدولتی1400/12/05
فارسمحسنمحمدنژادکارشناسی‌ارشدمدیریت سیستم‌ها و بهره‌وریاداری - مدیریتیبازنشسته1398/06/03
فارسمحمدمحمدیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1398/06/03
فارسحمیدهمحمدیدکتریروانشناسیاجتماعیدولتی1398/06/03
فارسحمیدرضامحمدیدکتریمدیریت دولتیاداریدولتی1398/10/03
فارساحمدمحمدیکارشناسی‌ارشدکامپیوترفناوری اطلاعاتدولتی1399/11/21
فارساردشیرمحمدیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداریدولتی1399/11/21
فارسمحمدکاظممحمدیدکتریشیمی آلیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1399/11/21
فارسضرغاممحمدیدکتریزمین‌شناسیفنی مهندسیهیأت علمی (دانشیار)1399/11/20
فارسدادگرمحمدیکارشناسی‌ارشداقتصاد کشاورزیشغلی اختصاصیهیأت علمی (مربی)1399/12/25
فارسحسنمحمدیدکتریحسابداریمالیهیأت علمی (استادیار)1400/06/23
فارسراضیهمحمدیکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوترفناوری اطلاعاتدولتی1400/06/23
فارسمحسنمحمدیکارشناسی‌ارشدپرستاریشغلی اختصاصیدولتی1400/10/07
فارسامیرمحمدیکارشناسی‌ارشدمهندسی صنایعشغلی اختصاصیغیردولتی1400/12/05
فارسمجیدمحمودیدکتریحشره‌شناسیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1399/12/25
فارسمریممحمودیکارشناسی‌ارشدماماییشغلی اختصاصیدولتی1400/10/07
فارسحمیدرضامحمودیان‌فرکارشناسی‌ارشدعلوم دامیشغلی اختصاصیهیأت علمی (مربی)1399/12/25
فارسسیدعبدالرضامحمودی‌رادکارشناسی‌ارشدپرستاریشغلی اختصاصیدولتی1400/10/07
فارسسمیهمذکوردکتری تخصصیبهداشت مواد غذاییشغلی اختصاصیدولتی1400/05/16
فارسمعصومهمرادیکارشناسی‌ارشدمدیریت بهداشت و درمانشغلی اختصاصیدولتی1398/03/20
فارسفریبامرادی اردکانیدکتریپزشکی اجتماعیشغلی اختصاصیدولتی1399/12/20
فارسافشینمرزبانکارشناسی‌ارشدحقوقحقوقیدولتی1400/06/23
فارسشهریارمرزبانکارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتیاداری- مدیریتیغیردولتی1400/12/05
فارسابوالفضلمسعودی‌رادکارشناسی‌ارشدمهندسی پزشکیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/07
فارسغلامعباسمسنن پارسکارشناسی‌ارشدآموزش بهداشتشغلی اختصاصیدولتی1399/12/20
فارسمرضیهمشغول الذکرکارشناسی‌ارشدباستان شناسیشغلی اختصاصیغیردولتی1400/10/14
فارسسعیدمشکین فامدکتریمهندسی صنایعشغلی اختصاصیغیردولتی1400/10/14
فارسپروانهمصطفویکارشناسی‌ارشدپرستاریشغلی اختصاصیدولتی1400/10/07
فارسمرجانمصلی نژادکارشناسی‌ارشدپرستاری مراقبت های ویژهشغلی اختصاصیدولتی1400/12/05
فارسبتولمظفریکارشناسی‌ارشدپرستاریشغلی اختصاصیدولتی1400/10/07
فارسمریممعصومی غیاث‌آبادکارشناسی‌ارشدمشاورهعمومیدولتی1399/12/23
فارسندامفتون آزاددکتریصنایع غذاییشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1399/12/25
فارسغلام علیمقصودبیگیدکتریمدیریت استراتژیمدیریتیدولتی1399/12/25
فارسسلمازمقصودیکارشناسی‌ارشدپرستاریشغلی اختصاصیدولتی1399/12/20
فارسحسنمقیمکارشناسی‌ارشدمهندسی منابع طبیعیشغلی اختصاصیدولتی1398/03/20
فارسسعیدهمکارم‌نیاکارشناسی‌ارشدپرستاریشغلی اختصاصیدولتی1399/11/21
فارسسمیهمکارم‌نیاکارشناسی‌ارشدپرستاریشغلی اختصاصیدولتی1399/11/21
فارسآزادملتفتکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1400/10/14
فارسابراهیمممنوعیدکتریزراعتشغلی اختصاصیدولتی1399/12/25
فارسعلی اکبرمنصوریکارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیحقوقیدولتی1399/12/25
فارسمهدیمنصوریکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری- مدیریتیدولتی1400/10/14
فارسمحمدمهدیمنفردکارشناسی‌ارشدحقوق عمومیحقوقیدولتی1399/12/25
فارسکورشمنوچهریکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیدولتی1398/07/30
فارسمریممهارتکارشناسی‌ارشدآموزش پزشکیشغلی اختصاصیدولتی1399/12/20
فارسعطامهبودیکارشناسی‌ارشدحقوقشغلی اختصاصیدولتی1398/10/03
فارسصادقمهدوی‌نیاکارشناسی‌ارشدمدیریت بهداشتی درمانیشغلی اختصاصیدولتی1399/11/21
فارسمهدیمهران‌پورکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی1398/03/20
فارسغلامرضامهرنوشکارشناسی‌ارشدمهندسی برقفنی مهندسیدولتی1399/11/21
فارسسعیدموثقیکارشناسی‌ارشدمهندسی برقفنی مهندسیدولتی1399/11/21
فارسسیدکاظمموسویکارشناسی‌ارشدمهندسی آبخیزداریشغلی اختصاصیدولتی1398/03/20
فارسسید احمدموسویکارشناسی‌ارشدمهندسی برقفنی مهندسیدولتی1399/11/21
فارسزهراموسویکارشناسی‌ارشدآموزش پزشکیشغلی اختصاصیدولتی1399/12/20
فارسمهدیمومنکارشناسی‌ارشدمهندسی برقفنی مهندسیدولتی1399/12/25
فارسحمیدرضامومنیکارشناسی‌ارشدادبیات نمایشیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/03
فارسسیدعلیرضامومنیدکتریدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1399/11/21
فارستورجمویدکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیدولتی1398/03/20
فارسعلیرضامویدفرددکتریدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1399/11/21
فارسحسنمیار نعمتیدکتریمهندسی برقفنی مهندسیهیأت علمی (استادیار)1399/11/20
فارسمریم الساداتمیریدکتریفیزیولوژی ورزشیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/07
فارسسیدجوادنادریکارشناسی‌ارشدمهندسی برقفنی مهندسیدولتی1399/12/25
فارسمحمدحسننجاتیکارشناسی‌ارشدزمین‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی1399/11/21
فارسحجت الهنجفیکارشناسی‌ارشدپرستاریشغلی اختصاصیدولتی1398/06/03
فارسمهدینجیمیکارشناسی‌ارشدشیمی کاربردیشغلی اختصاصیغیردولتی1399/11/21
فارسمحمدنخعیدکتریزمین‌شناسیفنی مهندسیهیأت علمی (استاد)1399/11/20
فارسالههندیمیکارشناسی‌ارشدمدیریت منابع انسانیاداری- مدیریتیدولتی1399/11/21
فارسنرجس الساداتنسبیدکتریمدیریت منابع انسانیمدیریتیدولتی1399/12/20
فارسصالحنصیریکارشناسی‌ارشدبهداشت حرفه‌ایشغلی اختصاصیدولتی1399/12/20
فارسمریمنظریکارشناسی‌ارشدمدیریت فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی1399/12/20
فارسلیلانظریدکتریاصلاح نباتاتشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1399/12/25
فارسمحمدحسننعمت‌الهیکارشناسی‌ارشدفلسفه تعلیم و تربیتآموزشی-پژوهشیبازنشسته1399/11/21
فارسنسیمنعمت‌الهیکارشناسی‌ارشدشیمی فیزیکشغلی اختصاصیغیردولتی1399/11/21
فارسرقیهنعمت‌الهیکارشناسی‌ارشدپرستاریشغلی اختصاصیدولتی1400/10/07
فارسمهردادنگهبانکارشناسی‌ارشدمدیریت مناطق بیابانیشغلی اختصاصیدولتی1398/03/20
فارسمحمدرضانگهدارصابردکتریجنگلداریشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1399/12/25
فارسحجت الهنوائیکارشناسی‌ارشدحوزهعمومیدولتی1399/12/20
فارسمحمدنوروزیکارشناسی‌ارشدفلسفه تعلیم و تربیتآموزشی-پژوهشیدولتی1399/11/21
فارسشیوانیاکانکارشناسی‌ارشدروانشناسی تربیتیشغلی اختصاصیدولتی1398/07/30
فارسمریمنیاکانکارشناسی‌ارشدپرستاریشغلی اختصاصیدولتی1399/12/20
فارسعلینیرحقیقیکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیغیردولتی1400/10/14
فارساردواننیک‌نامکارشناسی‌ارشدمهندسی محیط زیستفنی مهندسیدولتی1399/11/21
فارسمحمدهادی کارگرکارشناسی‌ارشدعلوم اجتماعیشغلی اختصاصیدولتی1398/06/03
فارسجهانتابهادی‌زادهکارشناسی‌ارشدروانشناسی بالینیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/07
فارسصادقهاشم‌پور بختیاریکارشناسی‌ارشدجغرافیا برنامه‌ریزی شهریشغلی اختصاصیدولتی1399/12/25
فارسمهدیهاشم‌پور صادقیاندکتریدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1399/11/21
فارسالهامهدایتیکارشناسی‌ارشدپرستاریشغلی اختصاصیدولتی1400/10/14
فارسلادن ساداتهمایون سیرتکارشناسی‌ارشدآموزش پزشکیشغلی اختصاصیدولتی1399/12/20
فارسعلیرضاهمایون‌خواهکارشناسی‌ارشدمهندسی آبخیزداریشغلی اختصاصیدولتی1398/03/20
فارساکبرهمتیدکتریخاکشناسیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1399/12/25
فارسعلیرضاوالی‌پوردکتریمهندسی عمرانشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1400/10/14
فارسمیتراوندادکتریاصلاح نباتاتشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1399/12/25
فارسمحسنیاساییدکتریگیاه‌پزشکیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1399/12/25
فارسمحمودیزدان‌پناهکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوترفناوری اطلاعاتدولتی1400/06/23
فارسمجیدیزدانیکارشناسی‌ارشدپرستاریشغلی اختصاصیدولتی1400/10/07
فارسنرجسیزدانیکارشناسی‌ارشدمهندسی نرم افزارفناوری اطلاعاتغیردولتی1400/10/14
قزوینپریسااحمدپورکارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانشغلی اختصاصیدولتی1398/10/08
قزوینجواداحمدلوکارشناسی ارشدتوسعه روستایی - مدیریت توسعه دانشگاه تهرانشغلی اختصاصیدولتی1398/10/08
قزوینمهرنوشاحمدیدکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1399/12/25
قزوینابوالفضلاسدی هاکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی - مدیریت بیمهشغلی اختصاصیدولتی1400/10/12
قزوینولی الهاصلانی لیائیکارشناسی‌ارشدمهندسی صنایع - سیستم و بهره‌وریاداری - مدیریتیغیر‌دولتی1398/10/08
قزوینبیت الهاکبری مقدمدکتریاقتصادمالیغیر‌دولتی1398/02/04
قزوینداودامامزادهدکتریمدیریت منابع انسانیاداری - مدیریتیدولتی1398/02/04
قزوینعلیامامیکارشناسی ارشدعمران - سازهشغلی اختصاصیدولتی 1400/08/08
قزوینرقیهائمه دوستدکتریامور اداریشغلی اختصاصیدولتی1399/12/25
قزوینمهدی آخوندیکارشناسی ارشدفنی مهندسی - نانو فیزیکشغلی اختصاصیدولتی1399/09/15
قزوینمحمدآذری ویائیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1398/10/08
قزوینفخرالدینآزاد شهرکیکارشناسی‌ارشدعمران - آبشغلی اختصاصیدولتی1398/02/04
قزوینحسنآزادیکارشناسی ارشدنقشه برداری - GISشغلی اختصاصیدولتی1399/09/15
قزوینداریوشآقا زادهکارشناسی‌ارشدبرنامه ریزی شهریشغلی اختصاصیدولتی1398/10/08
قزوینزهراباباکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1399/09/15
قزوینمارالباقریکارشناسی‌ارشدحقوق - حقوق خصوصیحقوقیدولتی1398/10/08
قزوینمجیدبرخورداریکارشناسی ارشدبهداشت و درمانشغلی اختصاصیدولتی1399/12/25
قزوینوحیدبغدادیکارشناسی‌ارشدحسابداریحسابداریدولتی1398/02/04
قزوینعزیزبن سعیدکارشناسی‌ارشدبرنامه‌ریزی شهریشغلی اختصاصیدولتی1398/10/08
قزوینعلیرضابندعلیکارشناسی‌ارشدحقوقحقوقیدولتی1398/02/04
قزوینوحیدپایروندکارشناسی‌ارشدمنابع طبیعیشغلی اختصاصیدولتی1399/12/25
قزوینطاهرهپرهیزکاریکارشناسی‌ارشدمهندسی محیط زیست، آب و فاضلابشغلی اختصاصیغیردولتی1399/09/15
قزوینسیامکپزشکی فرکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی - مدیریت تحولاداری - مدیریتیدولتی1399/09/15
قزوینمحمدصادقپیرویکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری- مدیریتیدولتی1399/09/15
قزوینمهدیتاج‌آبادیدکتریزمین‌شناسی- آب‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی1399/09/15
قزوینمهردادتائبیدکتریپزشک- حقوق و قوانین پزشکیشغلی اختصاصیدولتی1399/09/15
قزوینربابهتقی‌پورکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری- مدیریتیدولتی1399/09/15
قزوینمهدیتقی‌زادهدکتریانرژی و بهره‌وریشغلی اختصاصیغیر‌دولتی1398/02/04
قزوینداریوشثاقب اهری‌زادکارشناسی‌ارشدمهندسی کشاورزیکشاورزیدولتی1398/10/08
قزوینسید حسینثانی قوامیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - توسعه منابع انسانیاداری - مدیریتیدولتی1398/10/08
قزوینفاطمهجباریانکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1398/10/08
قزوینزهراجعفرزادگانکارشناسی ارشدمهندسی صنایع - مدیریت سیستم بهره وریشغلی اختصاصیدولتی1400/10/12
قزوینمصطفیجعفرزاده پزشکی عمومیپزشکی قانونیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/12
قزویندلارامجعفری کلسفروشیکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیاداری - مدیریتیدولتی1398/10/08
قزوینحسینجهاندیدهکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1398/10/08
قزوینابوالفضلحاجی شعبانهاکارشناسی‌ارشدمکانیکشغلی اختصاصیدولتی1398/10/08
قزوینعلیحبیبیدکتریپزشکیپزشکیدولتی1399/09/15
قزوینگرانازحسن‌نایبیکارشناسی‌ارشدانگل‌شناسی پزشکیپزشکیدولتی1399/12/25
قزوینفتانهحسنی برسری کارشناسی ارشدامور اجتماعیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/12
قزوینمارالحسین خانیکارشناسی‌ارشدشیمیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/08
قزوینسید محمدکریمحسینیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - مالیمالیدولتی1398/02/04
قزوینفریده‌الساداتحسینیکارشناسی‌ارشدروانشناسی عمومیشغلی اختصاصیدولتی1399/09/15
قزوینسید مرتضی حسینیکارشناسی ارشدمدیریت صنعتی - تولیدشغلی اختصاصیدولتی1400/10/12
قزوینسیدسعیدحسینی‌فرکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مدیریت تحولاداری- مدیریتیدولتی1399/09/15
قزوینزینبحصاری‌جانیکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیاداری- مدیریتیدولتی1399/09/15
قزوینناصرحمیدیدکتریمدیریت صنعتی- سیستم‌ها و روش‌هاشغلی- تخصصیغیردولتی1398/02/04
قزوینسعیدحوائجکارشناسی‌ارشدحسابداریاداری- مدیریتیدولتی1399/09/15
قزوینمنوچهرحیاتیکارشناسی‌ارشدآمار- اجتماعی اقتصادیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/08
قزوینعلیرضاخاکپوردکتریمدیریت - تحقیق در عملیاتاداری- مدیریتیغیردولتی1398/10/08
قزوینزهراخامدادکتریامور اجتماعیشغلی اختصاصیدولتی1399/09/15
قزوینداودخدادادی قلعه‌سلیمیدکتریمدیریت منابع انسانیاداری- مدیریتیدولتی1399/12/25
قزوینجمشیدخدایاریدکتریمدیریت دولتی- منابع انسانیاداری - مدیریتیدولتی1398/10/08
قزوینسعیدهخضیرکارشناسی‌ارشدمهندسی عمران محیط زیستآموزشی - پژوهشیدولتی1398/10/08
قزوینمحمدخطیریدکتریحسابداریمالیغیردولتی1398/10/08
قزوینصفرخلجکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری- مدیریتیدولتی1399/09/15
قزوینمعصومهخلفیکارشناسی‌ارشدمحیط زیست- ارزیابی آمایش سرزمینشغلی اختصاصیدولتی1399/09/15
قزوینلیلاخلوصیدکتریمتخصص پزشکی قانونیشغلی اختصاصیدولتی1399/09/15
قزوینفاطمهخمسهکارشناسی‌ارشدمدیریت و برنامه‌ریزی توسعهاداری- مدیریتیدولتی1398/10/08
قزوینفراسخواجویکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری- مدیریتیدولتی1399/09/15
قزوینعلیدوستیکارشناسی‌ارشدعلوم سیاسیاداری- اجتماعیدولتی1399/09/15
قزوینعلیدولتیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری- مدیریتیدولتی1399/09/15
قزوینالههرافعیکارشناسی‌ارشدعلوم تربیتی - مدیریت آموزشیآموزشی - پژوهشیغیردولتی1398/10/08
قزوینحسینراهیمیکارشناسی‌ارشدمدیریت استراتژیکاداری- مدیریتیدولتی1399/09/15
قزوینفراز رجبیکارشناسی ارشدمدیریت اجرایی - مدیریت بازاریابی و صادرات شغلی اختصاصیغیر دولتی1400/10/12
قزوینمحمدرجبیونکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری- مدیریتیدولتی1399/09/15
قزوینعلیرحمانیکارشناسی‌ارشدعلوم اقتصادیمالیدولتی1398/10/08
قزویننیمارحمانیدکتریمدیریت بازرگانی-استراتژیکاداری- مدیریتیدولتی1399/09/15
قزوینمحمدرضارحمانیکارشناسی‌ارشدفقه و مبانی حقوق اسلامیاداری- مدیریتیدولتی1399/09/15
قزوینمحمد علیرحیمیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی مالیدولتی1398/10/08
قزوینشاهرخرحیمیکارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتی- تولیدفنی- مهندسیدولتی1399/09/15
قزوینعلیرضارستافرکارشناسی‌ارشدفقه و مبانی حقوق اسلامیفرهنگی- اجتماعیدولتی1399/09/15
قزویناکبررضایی ناوهکارشناسی ارشدمدیریت استراتژیک شغلی اختصاصیدولتی1400/08/08
قزوینغفاررمضانیکارشناسی‌ارشدروانشناسی عمومیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/08
قزوینفرشتهزهراییدکتریالهیات- تاریخ و تمدن ملل اسلامیفرهنگی- اجتماعیدولتی1399/09/15
قزوینفهیمهزهراییکارشناسی‌ارشدالهیات- تاریخ و تمدن ملل اسلامیفرهنگی- اجتماعیدولتی1399/09/15
قزوینحمیدرضاسامانی پورکارشناسی‌ارشدآمار نظریشغلی اختصاصیدولتی1398/02/04
قزوینعفتسبزیکارکارشناسی‌ارشدخون‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/08
قزوینسانازستودهکارشناسی‌ارشدمدیریت برنامه‌ریزی توسعهشغلی اختصاصیدولتی1398/10/08
قزوینمحمد حسینسلیمانیدکتریزبان و ادبیات فارسیشغلی و تخصصیدولتی1398/02/04
قزوینمهدیسیاهبانیکارشناسی ارشدمدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/12
قزوینمعصومهشریفی زادهکارشناسی ارشدمدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/12
قزویناعظمشعبانیکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی - کارآفرینیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/12
قزوینحسینشکیبیدکتریمدیریت بازرگانی - بازاریابی شغلی اختصاصیغیردولتی 1400/10/12
قزوینآذرشمشیریکارشناسی ارشدمهندسی فناوری اطلاعاتشغلی اختصاصیغیر دولتی1400/08/08
قزوینسید آرششیرخورشیدیکارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر - نرم افزارشغلی اختصاصیدولتی1400/10/12
قزوینمحمدحسینشیرعلیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1398/02/04
قزوینمحمدرضاشیری شاهسواردکتریتغذیهشغلی اختصاصیدولتی1398/10/08
قزوینهادیصادق دقیقیکارشناسی‌ارشدمهندسی توسعه روستاییاداری - مدیریتیدولتی1398/10/08
قزوینسیروسصارمیکارشناسی‌ارشدمهندسی کشاورزی- اکولوژیشغلی اختصاصیدولتی1399/12/25
قزوینسیداحسانصحافی‌هاکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مدیریت مالی و دولتیاداری- مدیریتیدولتی1399/09/15
قزوینمجید صفدریکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی- بازاریابی اداری - مدیریتیدولتی 1400/10/12
قزوینمهدیطاهرخانیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مدیریت مالی و دولتیاداری- مدیریتیدولتی1399/09/15
قزوینعلیطاهریکارشناسی‌ارشدحقوق جزا و جرم‌شناسیاداری- مدیریتیدولتی1399/09/15
قزوینغلامرضاعابدینیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیشغلی- تخصصیغیردولتی1398/02/04
قزوینعلیعابدینی فرکارشناسی‌ارشدعلوم اجتماعیمدیریت - اجتماعیدولتی1398/10/08
قزویننعمت‌الهعالیمنشکارشناسی‌ارشدآمارشغلی اختصاصیدولتی1399/12/25
قزوینسعیدعباسیکارشناسی‌ارشدتربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشیاداری و شغلیدولتی1398/10/08
قزوینسعید عباسیکارشناسی ارشدتربیت بدنی- حرکات اصلاحیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/08
قزویناسماعیلعبدالعلیکارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتیاداری - مدیریتیدولتی1398/02/04
قزوینمحمدعظیمیکارشناسی‌ارشدمدیریت - فناوری اطلاعاتیفناوری اطلاعاتیدولتی1398/10/08
قزوینمیتراعقیلیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتیدولتی1398/10/08
قزوینحمیدعلاقه بندهاکارشناسی ارشدمدیریت دولتیمالیدولتی1400/10/12
قزوینسید محمودعلائیکارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانشغلی اختصاصیدولتی1398/02/04
قزوینفاطمهعلی محمدیکارشناسی‌ارشدهماتولوژیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/08
قزوینلالهعلی محمدیکارشناسی‌ارشدمیکرو بیولوژیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/08
قزوینمحمدعلی نیاکارشناسی‌ارشدحقوقحقوقیدولتی1398/10/08
قزوینامیرمحسنعمارلوئیکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی - بازاریابیتخصصی بیمهدولتی1400/10/12
قزویناعظمغفوریکارشناسی ارشدسنجش و اندازه گیریشغلی اختصاصیدولتی1400/10/12
قزوینسمانهفارغکارشناسی ارشدمدیریت آموزشیاداری - مدیریتیدولتی1400/10/12
قزوینمجیدفتحی زهراییفوق دکتریمهندس صنایعمدیریتغیردولتی1398/02/04
قزویناحمدفتحی‌زادهکارشناسی‌ارشدریاضی کاربردیشغلی اختصاصیدولتی1399/12/25
قزوینمجیدفرجی پورکارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانشغلی اختصاصیدولتی1398/10/08
قزوینحسینفطریکارشناسی‌ارشدفقه و حقوق اسلامیفرهنگی- اجتماعیدولتی1399/09/15
قزوینمحمدقاسمیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1398/10/08
قزوینحسینکارگرکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتیدولتی1398/10/08
قزوینمنصورکاکاوندکارشناسی‌ارشدشیمیشغلی اختصاصیدولتی1399/09/15
قزوینمریمکاکاوند میرزاییدکتریمهندسی برقشغلی اختصاصیدولتی1398/02/04
قزوینشیماکبیریکارشناسی‌ارشدسازه‌های آبیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/08
قزوینحسینکرمی کشمرزیکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیاداری- مدیریتیدولتی1399/09/15
قزوینزهراکلهرکارشناسی ارشدامور اداریاداری - مدیریتیدولتی1398/10/08
قزوینمصطفیکوزه گرهاکارشناسی ارشدمدیریت دولتی- توسعه منابع انسانیاداری - مدیریتیدولتی1400/10/12
قزوینمالککیاحیرتیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- تطبیقی و توسعهاداری- مدیریتیدولتی1399/09/15
قزوینپورانگورانیکارشناسی‌ارشدمدیریت کارآفرینیآموزشی - پژوهشیدولتی1398/10/08
قزوینمحمدمحجوبدکتریمهندسی شیمیفنی - مهندسیدولتی1399/09/15
قزوینجوادمحمدخانیکارشناسی‌ارشدنرم‌افزار کامپیوترفنی- مهندسیدولتی1399/09/15
قزوینحمزهمحمدیدکتریحقوق عمومیحقوقیغیردولتی1398/02/04
قزوینملیحهمحمدیکارشناسی ارشدهوش مصنوعی و رباتیکزشغلی اختصاصیغیر دولتی1400/10/12
قزوینسوگندمحمدیدکتریپزشکی قانونیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/12
قزوینامیرمحمدی‌هاکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری- مدیریتیدولتی1399/12/25
قزوینمریممدرسیدکتریپزشکیپزشکیدولتی1399/12/25
قزوینافسانهمرادیکارشناسی‌ارشدبیوتکنولوژیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/08
قزوینخضرمراقیکارشناسی‌ارشدجغرافیای برنامه‌ریزی توریسمشغلی اختصاصیدولتی1399/09/15
قزوینسید احمدمرتضویدکتریجامعه‌شناسی فرهنگیعلوم اجتماعیغیردولتی1398/02/04
قزوینندامشاطانکارشناسی ارشدفنی مهندسیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/08
قزوینعلیمشایخکارشناسی‌ارشدریاضیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/08
قزوینعبدالحسینمظفریکارشناسی ارشدآموزش محیط زیستشغلی اختصاصیدولتی1399/12/25
قزوینفرح نازمعافی غفاریکارشناسی ارشدامور اجتماعیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/12
قزوینحمیدموسیوندکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مدیریت مالی و دولتیاداری- مدیریتیدولتی1399/09/15
قزوینافسانهمهدیخانیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری - مدیریتیدولتی1398/10/08
قزوینافشینمؤمنیکارشناسی ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیدولتی1400/10/12
قزوینرافعناصری فرکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتیدولتی1398/10/08
قزوینمهنازنجف آبادیکارشناسی ارشدفنی و مهندسی- فناوری اطلاعاتشغلی اختصاصیدولتی1398/10/08
قزوینعلینجفیدکتریمدیریت صنعتی اداری - مدیریتیدولتی1400/10/12
قزوینحمیدرضانجفیکارشناسی‌ارشدجغرافیاوبرنامه ریزی شهریشغلی اختصاصیدولتی1398/10/08
قزوینمرتضینجفیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1398/02/04
قزوینابوالفضلنجفیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی- مالیاداری- مدیریتیدولتی1399/09/15
قزوینمحمدرضانصرآبادیدکتریفناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتیدولتی1398/02/04
قزویننزهتنوحیدکتریزبان و ادبیات فارسی و مترجی زبان انگلیسیاداری - مدیریتیغیردولتی1398/10/08
قزوینمحمدنوروزیکارشناسی‌ارشدعلوم سیاسیعلوم سیاسیدولتی1398/10/08
قزوینحسننوروزیکارشناسی ارشدفنی و مهندسیشغلی اختصاصیدولتی1399/09/15
قزوینالنازنیک سرشتکارشناسی‌ارشدعلوم سیاسیعلوم سیاسیدولتی1398/10/08
قزوینعلی اکبرواحدیکارشناسی‌ارشدحسابداریامور مالی - حسابرسیدولتی1398/02/04
قزوینبهزادولیزادهدکتریپزشکی قانونیپزشکی قانونیدولتی1399/09/15
قزوینزیوربیگمهاشمیکارشناسی‌ارشدادبیاتاداری - مدیریتیدولتی1398/10/08
قزوینمهدیهدایت‌فرکارشناسی‌ارشدفناوری اطلاعات - مدیریت سیستم‌های اطلاعاتیفناوری اطلاعاتیدولتی1398/02/04
قزوینمجتبیهمتیدکتریمهندسی صنایعاداری - مدیریتیدولتی1398/10/08
قزویناکبرهمدانیانکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی - مدیریت بیمهمالیدولتی1400/10/12
قزوینهادییوسفلیکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1399/09/15
قممحمدابدالی نیادکتریدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/30
قماحمدرضااجتهادیکارشناسی‌ارشدمهندسی عمران- مهندسی زلزلهشغلی اختصاصیدولتی1399/11/26
قمعلیرضااحمدیدکتریدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1399/11/26
قمعلیاحمدیکارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیحقوقیدولتی1400/10/30
قمحمیداخوانکارشناسی‌ارشدمدیریت و برنامه‌ریزی توسعهاداری ـ مدیریتیدولتی1400/10/30
قمحسینآزادکارشناسی‌ارشدالهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق)فرهنگیدولتی1400/10/30
قمعلی‌اکبراستادیانکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مالی دولتیاداری - مدیریتیدولتی1399/11/26
قمنادراشراقیدکتریدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/30
قممحمودافخمی اردکانیکارشناسی‌ارشدحقوق بین المللحقوقیدولتی1400/10/30
قمیاسراکبریکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر ـ نرم‌افزارفناوری اطلاعاتدولتی1399/11/26
قمنیرالساداتآل احمدکارشناسی‌ارشدمدیریت اجرایی ـ مدیریت بازاریابی و صادراتاداری - مدیریتیدولتی1399/11/26
قمفاطمهاویسیکارشناسی‌ارشدحسابداری (حسابرسی)مالیدولتی1400/10/30
قممحمدایل سعادتمندکارشناسی‌ارشدحقوق جزا و جرم‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی1399/11/26
قمامیرحسینتوکلی حسینیدکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1399/11/26
قممجیدجانقربانکارشناسی‌ارشدمدیریت اجرایی (استراتژیک)اداری ـ مدیریتیدولتی1400/10/30
قمصفت الهجهانشاهیکارشناسی‌ارشدحقوق عمومیحقوقیدولتی1400/10/30
قمعلیجوان‌شیرکارشناسی‌ارشدانگل‌شناسی دامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1399/11/26
قممحمدحسنحاجی احمدی قمیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی (مالی دولتی)مالیدولتی1400/10/30
قممهدیحسین پوریدکتریآماراداری ـ مدیریتیدولتی1400/10/30
قمعلیحسینیکارشناسی‌ارشدمهندسی کشاورزی ـ زراعتاداری - مدیریتیغیردولتی1399/11/26
قمسیدحسنحسینیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی ـ مدیریت نیروی انسانیاداری - مدیریتیدولتی1399/11/26
قمفهیمه الساداتحسینیکارشناسی‌ارشدمهندسی برق (الکترونیک)شغلی اختصاصیهیأت علمی1400/10/30
قمسیدمجتبیحسینی‌فردکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1399/11/26
قمسیدمهدیحیدرآبادیدکتریجامعه‌شناسی (تغییرات اجتماعی)اجتماعیدولتی1400/10/30
قمرضارحیمیکارشناسی‌ارشدجغرافیا و برنامه‌ریزی شهریاداری - مدیریتیدولتی1399/11/26
قممژدهرضایی‌فردکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر ـ نرم‌افزارفناوری اطلاعاتدولتی1399/11/26
قممهدیرفیعی محمدیدکتری حرفه‌ایدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1399/11/26
قممجیدرمضانيدکتریمهندسی صنایعشغلی اختصاصیهیأت علمی1400/10/30
قممحمدرمضانیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی (مدیریت منابع انسانی)اداری ـ مدیریتیدولتی1400/10/30
قمسیدمحمدرضاسبحاني پوردکتریمدیریت دولتی (مدیریت منابع انسانی)اداری ـ مدیریتیدولتی1400/10/30
قمسیدمهدیسرکشیکدکتریدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1399/11/26
قمسیدامینسلامتیاندکتریمهندسی عمران (مهندسی آب)شغلی اختصاصیهیأت علمی1400/10/30
قمامیرحسینسلمانی دلشاد دکتریتربیت بدنی و علوم ورزشیشغلی اختصاصیهیأت علمی1400/10/30
قمسیدمهدیسلیمانیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1399/11/26
قمسیدعلیسیفی کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی (تشکیلات و روش‌ها)اداری ـ مدیریتیدولتی1400/10/30
قممهدیشایستهکارشناسی‌ارشدمهندسی عمران ـ سازهشغلی اختصاصیدولتی1399/11/26
قمرامینشجاعیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی (مالی دولتی)شغلی اختصاصیدولتی1400/10/30
قممحبوبهشعبان پور شتریهکارشناسی‌ارشدآمار اجتماعی و اقتصادیاداری ـ مدیریتیهیأت علمی1400/10/30
قماکرمشمسیکارشناسی‌ارشدزیست‌شناسی ـ میکروبیولوژیشغلی اختصاصیدولتی1399/11/26
قمسیدمجتبیصحراییکارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیشغلی اختصاصیدولتی1399/11/26
قمسیده مریمطباطبایی ندوشنکارشناسی‌ارشدعلوم ارتباطات اجتماعیروابط عمومی و بین‌المللهیأت علمی1400/10/30
قممحسنعابدیکارشناسی‌ارشدحسابداریشغلی اختصاصیدولتی1400/10/30
قمسیداحمدرضافاطمیدکتریبهداشت و بیماری‌های طیورشغلی اختصاصیدولتی1399/11/26
قممحمدفلاح اصلکارشناسی‌ارشدمهندسی عمران ـ مهندسی زلزلهشغلی اختصاصیدولتی1399/11/26
قمسیدتاج الدینقادریکارشناسی‌ارشدحقوق عمومیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/30
قممرضیهقانع کارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری ـ مدیریتیهیأت علمی1400/10/30
قممحمدجوادقرامحمدیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی ـ بازاریابیاداری - مدیریتیدولتی1399/11/26
قمسیدمهدیقریشیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی ـ مالی دولتیاداری - مدیریتیدولتی1399/11/26
قمزینبکلهرکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی ـ تجارت الکترونیکیاداری - مدیریتیدولتی1399/11/26
قمصمدکیان رادکارشناسی‌ارشدحسابداریشغلی اختصاصیدولتی1400/10/30
قمرضامحسنی‌والاکارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیشغلی اختصاصیدولتی1399/11/26
قمحامدمحقق‌زادهکارشناسی‌ارشدروانشناسی عمومیاجتماعیغیردولتی1399/11/26
قمسیدمهدیمحمدیدکتری (سطح 4 حوزه)فقه و اصولفرهنگیهیأت علمی1400/10/30
قمعباسمحمودآبادیکارشناسی‌ارشدمهندسی عمران ـ مهندسی زلزلهشغلی اختصاصیدولتی1399/11/26
قمعالمهمعصومکارشناسی‌ارشدمدیریت MBAاداری ـ مدیریتیغیردولتی1399/11/26
قممصطفیملائیدکتریمدیریت ـ مدیریت رفتار سازمانیاداری - مدیریتیدولتی1399/11/26
قمسیدرضاموسوی مشکینیدکتریزراعتشغلی اختصاصیدولتی1400/10/30
قمعلیرضانبی‌گلکارشناسی‌ارشدمدیریت بازارگانی ـ مدیریت استراتژیکاداری - مدیریتیدولتی1399/11/26
قمرسولیاری فردفوق دکتریمدیریت ریسکمالیهیأت علمی1400/10/30
قممریمیوسفیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی (مالی دولتی)مالیدولتی1400/10/30
کرمانلیلاابراهیمیكارشناسي‌ارشدمدیریت دولتی- تحولاداری - مدیریتیدولتی1400/03/15
کرمانمریمابراهیمی‌پورکارشناسی‌ارشدمدیریت اجرائی MBAشغلی اختصاصیدولتی1400/03/15
کرمانامیناسدی زیدآبادیكارشناسي‌ارشدمهندسی عمران- سازه‌های هیدرولیکیفنیدولتی1400/03/15
کرمانعلیاسدی زیدآبادیكارشناسي‌ارشدمهندسی اقتصاد کشاورزیشغلی اختصاصیدولتی1400/03/15
کرمانهوشمنداسفندیارپوردکتریادبیات شغلی اختصاصیدولتی1400/03/15
کرمانسید مجیدافضلی‌پوركارشناسي‌ارشدحقوق جزا و جرم‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی1400/03/15
کرمانمحمدحسینامجدیکارشناسی‌ارشداقتصادشغلی اختصاصیدولتی1400/03/15
کرمانرضاايران‌منشکارشناسی‌ارشدمهندسي آبفنيدولتی1400/03/15
کرمانهمت ایزدیکارشناسی‌ارشدعلوم مرتعداریشغلی اختصاصیدولتی1400/03/15
کرمانعلیرضابینندهکارشناسی‌ارشدکامپیوتر - نرم‌افزارشغلی اختصاصیدولتی1400/03/15
کرمانمیناپرنده افشاركارشناسي‌ارشدجامعه شناسیشغلی اختصاصیدولتی1400/03/15
کرمانسجادپورخراسانيكارشناسي‌ارشدمهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره‌وریشغلی اختصاصیدولتی1400/03/15
کرمانمصطفیپورصادقی‌نژادكارشناسي‌ارشدمدیرت دولتی - مدیریت تحولاداری - مدیریتیدولتی1400/03/15
کرمانحمیدرضاتاج‌الدینیکارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانشغلی اختصاصیدولتی1400/03/15
کرمانعلیجاویدیدکتریمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1400/03/15
کرمانیحییحاتمیدکتریاقتصاد- علوم اقتصادیشغلی اختصاصیدولتی1400/03/15
کرمانزهرهحسینیکارشناسی‌ارشدمددکاری اجتماعیشغلی اختصاصیدولتی1400/03/15
کرمانمرتضیحسینیکارشناسی‌ارشدمدیریت سیستم‌های اطلاعاتیشغلی اختصاصیدولتی1400/03/15
کرمانمهدیحسینی‌نژادكارشناسي‌ارشداستخراج معدنشغلی اختصاصیدولتی1400/03/15
کرمانسیناخسرویكارشناسي‌ارشدمدیریت اداری - مدیریتیدولتی1400/03/15
کرمانحجتخواجه بهرامیکارشناسی‌ارشدحقوق عمومیشغلی اختصاصیدولتی1400/03/15
کرمانحمیدرضاخورسندکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1400/03/15
کرمانحسینخیاط‌زاده ماهانیکارشناسی‌ارشدحقوق و جزا و جرم‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی1400/03/15
کرمانمصطفيرحمتي زرنديكارشناسي‌ارشدكامپيوترشغلی اختصاصیدولتی1400/03/15
کرمانمحمدعلیرحیم‌زادهکارشناسی‌ارشدحسابداریشغلی اختصاصیدولتی1400/03/15
کرمانمهدیهرزازپوركارشناسي‌ارشدروانشناسی عمومیشغلی اختصاصیدولتی1400/03/15
کرمانمرحمترساکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- طراحی سازمان‌های دولتی اداری - مدیریتیدولتی1400/03/15
کرمانعلیرستگارفرکارشناسی‌ارشدمدیریت بحراناداری - مدیریتیدولتی1400/03/15
کرمانمریمرنجبردکتری مدیریت دولتی- رفتارسازمانیاداری - مدیریتیدولتی1400/03/15
کرمانجعفررودریدکتریتوسعه اقتصادی و برنامه‌ریزیشغلی اختصاصیدولتی1400/03/15
کرمانبهنامسعیدیدکتریعلوم اقتصادی، برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعاتشغلی اختصاصیدولتی1400/03/15
کرمانعلیسلاجقهکارشناسی‌ارشدزبان وادبیات فارسیشغلی اختصاصیدولتی1400/03/15
کرمانرضاشجاعی باغینیکارشناسی‌ارشدمدیریتاداری - مدیریتیدولتی1400/03/15
کرمانپروانهشریفیکارشناسی‌ارشدعلوم تربیتیشغلی اختصاصیدولتی1400/03/15
کرمانمحمدرضاشریفیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1400/03/15
کرمانعلیرضاشفیعیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- منابع انسانیاداری - مدیریتیدولتی1400/03/15
کرمانسمیهشهابكارشناسي‌ارشدمدیریت فناوری اطلاعاتشغلی اختصاصیدولتی1400/03/15
کرمانمحمودشهابی‌نژادکارشناسی‌ارشدمطالعات منطقه‌ایشغلی اختصاصیدولتی1400/03/15
کرمانعلیرضاعادلیکارشناسی‌ارشدعمران - سازه‌های هیدرولیکیشغلی اختصاصیدولتی1400/03/15
کرمانمنصورعزت‌‌نياكارشناسي‌ارشدمديريت دولتي - مديريت صنعتياداری - مدیریتیدولتی1400/03/15
کرمانصدیقهعسکریكارشناسي‌ارشدفقه و مبانی حقوق اسلامیشغلی اختصاصیدولتی1400/03/15
کرمانعلیرضاعسکریکارشناسی‌ارشدحقوق جزا و جرم‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی1400/03/15
کرمانمسلمعلی مرادی‌رابریكارشناسي‌ارشدعلوم سیاسیشغلی اختصاصیدولتی1400/03/15
کرمانمحمد هادیفتح نجاتکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- منابع انسانیشغلی اختصاصیدولتی1400/03/15
کرمانحامدفرهادیکارشناسی‌ارشدسازه‌های آبی شغلی اختصاصیدولتی1400/03/15
کرمانمرضیهقاسمیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی (منابع انسانی)اداری - مدیریتیدولتی1400/03/15
کرمانشهربانوگوشهكارشناسي‌ارشد مطالعات زنان و خانواده - حقوق زنشغلی اختصاصیدولتی1400/03/15
کرمانمهردادمحمدی سلیمانیكارشناسي‌ارشدجغرافیا و برنامه‌ریزی شغلی اختصاصیدولتی1400/03/15
کرماننویدمشفقیكارشناسي‌ارشدمهندسی فناوری شبکهشغلی اختصاصیغیردولتی1400/03/15
کرمانهادیمطهریكارشناسي‌ارشدمدیریت دولتی- تشکیلات و روش‌هااداری - مدیریتیدولتی1400/03/15
کرمانمجیدملامحمدیدکتریمدیریت دولتی اداری - مدیریتیدولتی1400/03/15
کرمانزهرهمهتری‌زادهدکتریمدیریت تطبیق و توسعهشغلی اختصاصیغیردولتی1400/03/15
کرمانعلی اکبرمهدی زادهكارشناسي‌ارشدمدیریت دولتی - تحولاداری - مدیریتیدولتی1400/03/15
کرمانسيدسجادمهدي‌زادهكارشناسي‌ارشدمهندسي كامپيوترشغلی اختصاصیدولتی1400/03/15
کرمانسمانهمهدیزادهدکتریمدیرت دولتی- رفتار سازمانی اداری - مدیریتیهیأت علمی- استادیار1400/03/15
کرمانمهشیدمهرجوكارشناسي‌ارشدآموزش و پرورش - تطبیقیشغلی اختصاصیدولتی1400/03/15
کرمانمحمدرضامومنی‌نیاکارشناسی‌ارشدحسابداریشغلی اختصاصیدولتی1400/03/15
کرمانمحسنمیجانیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی- بازاریابیاداری - مدیریتیدولتی1400/03/15
کرمانحسننصیری‌فردکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی- بازاریابیاداری - مدیریتیدولتی1400/03/15
کرمانمحمدسجادنظريکارشناسی‌ارشدحسابدارياداری - مدیریتیدولتی1400/03/15
کرمانمهدیهنکوئیكارشناسي‌ارشدعمران- مهندسی و مدیریت ساخت شغلی اختصاصیدولتی1400/03/15
کرمانمحمدرضاوحیدیكارشناسي‌ارشداقتصادشغلی اختصاصیدولتی1400/03/15
کرمانعلییزدانیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1400/03/15
کرمانشاهابراهیمابراهیمیکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1398/10/02
کرمانشاهسیداشکانابراهیمیکارشناسی‌ارشدنرم افزارفناوری اطلاعاتدولتی1400/11/11
کرمانشاهفرشاداجرائیکارشناسی‌ارشدمنابع طبیعیشغلی اختصاصیدولتی1398/11/16
کرمانشاهشیدهاحتشام راددکتراعمران سازهشغلی اختصاصیدولتی1401/01/10
کرمانشاهمحمدرضااحضاریکارشناسی‌ارشدمدیریت مالیاداری مدیریتیدولتی1400/11/11
کرمانشاهفرامرزاحمدیان‌فردکتریحقوق خصوصیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/02
کرمانشاهمرزبانادیب‌منشدکتریعلوم تربیتیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/11/16
کرمانشاهمیتراارغوانیکارشناسی‌ارشدتکثیر آبزیانشغلی اختصاصیدولتی1398/11/16
کرمانشاهعابدیناسفندیاریکارشناسی‌ارشدعلوم سیاسیاداری مدیریتیدولتی1400/11/11
کرمانشاهروزبهاسکندریکارشناسی‌ارشدفناوری اطلاعاتشغلی اختصاصیدولتی1400/11/11
کرمانشاهرضااکبری زلانیکارشناسی‌ارشدمشاوره وراهنماییآموزشی و پژوهشیدولتی1398/11/16
کرمانشاهمحمدالفتیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیدولتی1398/10/02
کرمانشاهجلالالفتیدکتریمدیریت دولتیاداری-‌ مدیریتیدولتی1399/11/19
کرمانشاهبهروزالفتیان گیلاندکتراریاضی محضاداری مدیریتیدولتی1401/01/10
کرمانشاهمرجانالماسیدکترابرق قدرتاداری مدیریتیدولتی1401/01/10
کرمانشاهپژمانامیدیکارشناسی‌ارشدفناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی1398/10/02
کرمانشاهمحمدرضاامیدیدکتراریاضی محضشغلی اختصاصیدولتی1401/01/10
کرمانشاهعلیامیرخانیکارشناسی‌ارشدتکنولوژی آموزشیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/11/16
کرمانشاهزهراامیریکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/10/02
کرمانشاهفرزادامیریدکتریمهندسی صنایعشغلی اختصاصیهیأت علمی1398/11/16
کرمانشاهیوسفامیریکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری- مدیریتیدولتی1398/11/16
کرمانشاهجهانبخشامیریکارشناسی‌ارشدتکنولوژی آموزشیآموزشی و پژوهشیهیأت علمی1399/11/19
کرمانشاهعلی اکبرامیریکارشناسی ارشدباغبانیاداری مدیریتیدولتی1401/01/10
کرمانشاهعرفانامیریکارشناسی ارشدمدیریتاداری مدیریتیدولتی1401/01/10
کرمانشاهیوسفآراکارشناسی‌ارشدحقوق بین‌المللاداری مدیریتیدولتی1400/11/11
کرمانشاهامیرآزادی‌پورکارشناسی‌ارشدشبکه‌های کامپیوترفناوری اطلاعاتیدولتی1399/11/19
کرمانشاهامیرآقائیدکتری تخصصیبیوشیمیشغلی اختصاصیدولتی1400/05/16
کرمانشاهپرواباتمانیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری- مدیریتیدولتی1398/10/02
کرمانشاهحامدباوان پوریکارشناسی‌ارشدعمران شغلی اختصاصیدولتی1400/11/11
کرمانشاهکوروشبشکوهکارشناسی ارشدمهندسی صداشغلی اختصاصیدولتی1401/01/10
کرمانشاهشهنازبهرامیکارشناسی‌ارشدتکنولوژی آموزشیآموزشی وپژوهشیدولتی1400/11/11
کرمانشاهرضابیگ رضاییدکتریحقوق عمومیعمومیدولتی1398/11/16
کرمانشاهجهانگیربیگلری کنگرشاهیکارشناسی‌ارشدمحیط زیستشغلی اختصاصیدولتی1399/11/19
کرمانشاهمحمدحسنپروانهکارشناسی‌ارشدبرق قدرتشغلی اختصاصیدولتی1400/11/11
کرمانشاهمجتبیپوراسددکتری تخصصیمدیریت دولتیاداری مدیریتیخصوصی1400/05/16
کرمانشاهفرزانهپورباقر کریمیکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1398/10/02
کرمانشاهحسینپولادیدکتراپزشک عمومیاداری مدیریتیدولتی1401/01/10
کرمانشاهجبارپیوستهکارشناسی‌ارشدروانشناسی تربیتیشغلی اختصاصیدولتی1398/11/16
کرمانشاهکیوان تیراندازکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی اداری مدیریتیدولتی1400/11/11
کرمانشاهالههجباریکارشناسی ارشدمدیریت تحولاداری مدیریتیدولتی1401/01/10
کرمانشاهپیمانجسریکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی اداری مدیریتیدولتی1400/11/11
کرمانشاهیوسفجلیلیانکارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/02
کرمانشاهحمیدرضاجلیلیاندکتریمدیریت دولتیاداری- مدیریتیهیأت علمی1398/11/16
کرمانشاهاحدجلیلیانکارشناسی‌ارشدمنابع طبیعیشغلی اختصاصیدولتی1400/05/16
کرمانشاهحسنجلیلیان نسبکارشناسی ارشدحقوق بین المللاداری مدیریتیدولتی1401/01/10
کرمانشاهایوبجمشیدیکارشناسی‌ارشدنرم‌افزارفناوری اطلاعاتغیردولتی1400/05/16
کرمانشاهمریمچقاکبودیکارشناسی‌ارشدحسابداریاداری مدیریتیدولتی1400/11/11
کرمانشاهربابحاصلیکارشناسی ارشدجغرافیا ی شهریاداری مدیریتیدولتی1401/01/10
کرمانشاهبی تاحامدکارشناسی‌ارشدجامعه شناسیاجتماعیهیأت علمی1398/10/02
کرمانشاهسیدسعیدحسینی ارشدکارشناسی‌ارشدروانشناسیشغلی اختصاصیدولتی1400/11/11
کرمانشاهبهروزحسینی‌نژادکارشناسی‌ارشدحقوق عمومیحقوقیدولتی1398/10/02
کرمانشاهمسعودحمیدیدکترامدیریت اجراییاداری مدیریتیدولتی1401/01/10
کرمانشاهمهدیحمیدی‌کیاکارشناسی‌ارشدتکنولوژی آموزشیآموزشی وپژوهشیدولتی1398/11/16
کرمانشاهسمیهحیدریدکتریعلوم اقتصادیاداری مدیریتیدولتی1400/11/11
کرمانشاهعلیرضاحیدریدکترادامپزشکی شغلی اختصاصیدولتی1401/01/10
کرمانشاهامیرحمزهحیدریانکارشناسی ارشدحسابداریاداری مدیریتیدولتی1401/01/10
کرمانشاهسجادحیدریانکارشناسی ارشدروانشناسی عمومی اداری مدیریتیدولتی1401/01/10
کرمانشاهمظفرخالوندکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری- مدیریتیدولتی1398/11/16
کرمانشاهفروغ الزمانخاموشیکارشناسی‌ارشدحسابداریاداری مدیریتیدولتی1400/11/11
کرمانشاهآزادهخسروتبارکارشناسی‌ارشدفناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی1398/11/16
کرمانشاهفریدخلیلیدکتراعلوم اقتصادیاداری مدیریتیدولتی1401/01/10
کرمانشاهنادرخیر حاتمیکارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتیشغلی اختصاصیدولتی1399/11/19
کرمانشاهمریمرحمانیکارشناسی‌ارشدادبیات فارسیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/02
کرمانشاهمحمدرحمتیکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/11/16
کرمانشاهمحمدباقررحیمیکارشناسی‌ارشدفلسفه تعلیم وتربیتآموزشی و پژوهشیدولتی1398/10/02
کرمانشاهفرزادرستمی‌گیلانیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری مدیریتیدولتی1400/05/16
کرمانشاهفرهادرضازادهکارشناسی ارشدزمین شناسیشغلی اختصاصیدولتی1401/01/10
کرمانشاهاسماعیلرضاییدکتریحقوق خصوصیحقوقیغیردولتی1399/11/19
کرمانشاهعلیرضارضاییکارشناسی‌ارشدفقه و مبانی حقوق اسلامیحقوقیدولتی1399/11/19
کرمانشاهنادررضاییکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری- مدیریتیدولتی1398/10/02
کرمانشاهمهسارضاییدکتریزبان وادبیات فارسیشغلی اختصاصیدولتی1400/11/11
کرمانشاهسجادرضائیکارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتیشغلی اختصاصیدولتی1400/05/16
کرمانشاهمحسنرمضانیکارشناسی‌ارشدبرق قدرتشغلی اختصاصیدولتی1400/11/11
کرمانشاهفریدونروندیکارشناسی‌ارشدفقه ومبانی حقوق اسلامیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/10/02
کرمانشاهامیررهبرکارشناسی‌ارشدحسابداریاداری مدیریتیدولتی1400/11/11
کرمانشاهیوسفزارعیکارشناسی‌ارشدعلوم سیاسیروابط عمومی و بین‌المللدولتی1398/10/02
کرمانشاهروح الهزمانیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیدولتی1398/10/02
کرمانشاهسید وحیدزمانیکارشناسی‌ارشدآمار و ریاضیشغلی اختصاصیدولتی1400/11/11
کرمانشاهحسنزیباسخندکتریعمران سازهشغلی اختصاصیدولتی1400/11/11
کرمانشاهامینسلطانیکارشناسی‌ارشدنرم‌افزارفناوری اطلاعاتغیردولتی1399/11/19
کرمانشاههادیسلطانی داربیدیکارشناسی‌ارشدحسابداریاداری مدیریتیدولتی1400/11/11
کرمانشاهعلیرضاسلیمانیکارشناسی‌ارشدبرق قدرتشغلی اختصاصیدولتی1400/11/11
کرمانشاهرویاسنجری نیاکارشناسی‌ارشدبرنامه‌ریزی شهریاداری مدیریتیدولتی1400/11/11
کرمانشاهحیاتسوماریدکتریدامپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1400/05/16
کرمانشاهکیوانسهرابی‌ثانیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیدولتی1398/10/02
کرمانشاهمحسنسیاهیکارشناسی‌ارشدعمرانشغلی اختصاصیدولتی1400/11/11
کرمانشاهسحرشاه‌گلیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری- مدیریتیدولتی1398/10/02
کرمانشاهعلیرضاشریفیکارشناسی‌ارشدحقوقاداری مدیریتیدولتی1400/11/11
کرمانشاهعظیمشکریکارشناسی‌ارشدجامعه شناسیاجتماعیدولتی1398/10/02
کرمانشاهکیوانشمشیربیگیکارشناسی ارشدتهیه کنندگی TVشغلی اختصاصیدولتی1401/01/10
کرمانشاهکورششهبازیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی اداری مدیریتیدولتی1400/11/11
کرمانشاهدانیالشهرتیکارشناسی‌ارشدحقوق و جزاشغلی اختصاصیدولتی1399/11/19
کرمانشاهشهرامشیخی‌فرکارشناسی‌ارشدتکنولوژی آموزشیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/10/02
کرمانشاهحسینشیربندیدکترا حسابداریاداری مدیریتیدولتی1401/01/10
کرمانشاهسجادشیرزادی تبارکارشناسی ارشدتهیه کنندگی نمایششغلی اختصاصیدولتی1401/01/10
کرمانشاهایرجصفائیکارشناسی‌ارشدنرم‌افزارفناوری اطلاعاتغیردولتی1400/05/16
کرمانشاهسعیدصفریکارشناسی‌ارشدروانشناسی عمومی شغلی اختصاصیدولتی1400/11/11
کرمانشاهثریاصفریکارشناسی ارشدتکنولوژی آموزشیآموزشی وپژوهشیدولتی1401/01/10
کرمانشاهستارصیادزادهکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری- مدیریتیدولتی1398/10/02
کرمانشاهشهرامطارمیکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1398/11/16
کرمانشاهشادی ظفریکارشناسی‌ارشدعلوم اقتصادیاداری مدیریتیخصوصی1400/11/11
کرمانشاهسعیدظهرابیکارشناسی‌ارشدنرم‌افزارفناوری اطلاعاتغیردولتی1400/05/16
کرمانشاهعباسعباسیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری- مدیریتیدولتی1398/10/02
کرمانشاهیونسعباسیدکتریحسابداریمالیهیأت علمی1399/11/19
کرمانشاهمریمعزتیکارشناسی ارشدمدیریت اجراییاداری مدیریتیدولتی1401/01/10
کرمانشاهروح الهعزیزیکارشناسی‌ارشدتربیت بدنیشغلی اختصاصیدولتی1398/11/16
کرمانشاهفرشیدعزیزیکارشناسی‌ارشدمدیریت مالیاداری مدیریتیدولتی1400/11/11
کرمانشاهشهرامعلی‌آبادیدکتریروانشناسی تربیتیشغلی اختصاصیدولتی1398/11/16
کرمانشاهعلی‌اشرفعلی‌پورکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیدولتی1400/05/16
کرمانشاهفریدهعلیخانیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری- مدیریتیدولتی1398/10/02
کرمانشاهعلی اکبرعلیئیکارشناسی‌ارشدجغرافیای سیاسیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/02
کرمانشاهرضاعمران‌پورکارشناسی‌ارشدمدیریت استراتژیکاداری - مدیریتیدولتی1399/11/19
کرمانشاهبهزادغضنفرپوردکتراپزشکی قانونیاداری مدیریتیدولتی1401/01/10
کرمانشاهساسانغلامیکارشناسی‌ارشدحقوق عمومیاداری مدیریتیدولتی1400/11/11
کرمانشاهزهرافتاحیکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1398/10/02
کرمانشاهمحمدامینفرجیکارشناسی ارشدحقوق خصوصیاداری مدیریتیدولتی1401/01/10
کرمانشاهوحیدفروتنکارشناسی‌ارشدکشاورزیشغلی اختصاصیدولتی1398/11/16
کرمانشاهمهدیفرهمندفرکارشناسی‌ارشدفناوری اطلاعاتشغلی اختصاصیدولتی1400/11/11
کرمانشاهعبدالحسینفریدیکارشناسی‌ارشدعمران سازهشغلی اختصاصیدولتی1400/11/11
کرمانشاهفهیمهفلاحکارشناسی‌ارشدسیستماتیک گیاهیشغلی اختصاصیدولتی1398/11/16
کرمانشاهصیدمحمدقاسمیدکتریدامپزشکی شغلی اختصاصیدولتی1400/11/11
کرمانشاهزهراقاسمیکارشناسی‌ارشدآمار و ریاضیشغلی اختصاصیدولتی1400/11/11
کرمانشاهثریاقاسمیکارشناسی‌ارشدروانشناسیاداری مدیریتیدولتی1400/11/11
کرمانشاهژیلاقزوینهدکتریجامعه شناسیاجتماعیهیأت علمی1398/10/02
کرمانشاهموسیقندیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری- مدیریتیدولتی1398/10/02
کرمانشاهامیرکاظمیکارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیحقوقیخصوصی1400/05/16
کرمانشاهتورجکریم‌نیاکارشناسی‌ارشدحقوق وجزاشغلی اختصاصیدولتی1398/10/02
کرمانشاههوشیارکریمیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری- مدیریتیدولتی1398/11/16
کرمانشاهلیداکلانتریکارشناسی‌ارشدعلوم تربیتیآموزشی و پژوهشیدولتی1400/05/16
کرمانشاهعباسعلیکمریکارشناسی‌ارشدبرق قدرتشغلی اختصاصیدولتی1400/11/11
کرمانشاهنسرینکندوله بولانکارشناسی‌ارشدتکنولوژی آموزشیآموزشی وپژوهشیدولتی1400/11/11
کرمانشاهمهدیکهریزیدکتریعمران- سازهشغلی اختصاصیدولتی1398/10/02
کرمانشاهامیدعلیکهریزیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری- مدیریتیهیأت علمی1398/11/16
کرمانشاهطاهرهکیهانکارشناسی ارشدبرنامه ریزی درسیآموزشی وپژوهشیدولتی1401/01/10
کرمانشاهیحییگلیدکتریعلوم اقتصادیمالیدولتی1398/11/16
کرمانشاهحیدرگلی سیونانیدکترا تخصصیمدیریت بازاریابیاداری مدیریتیدولتی1401/01/10
کرمانشاهپوریاگهرشناسان خراسانیدکتریبرق قدرتشغلی اختصاصیدولتی1400/11/11
کرمانشاهعلیمحبیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری- مدیریتیدولتی1398/10/02
کرمانشاهمحمدنادرمحمدیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری- مدیریتیهیأت علمی1398/11/16
کرمانشاهجوادمحمدیکارشناسی‌ارشدحقوقحقوقیدولتی1398/11/16
کرمانشاهنوذرمحمدیکارشناسی‌ارشدحقوق وجزاشغلی اختصاصیدولتی1398/11/16
کرمانشاهیونسمحمدیدکتریحسابداریاداری مدیریتیدولتی1400/11/11
کرمانشاههوشیارمحمدیکارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیاداری مدیریتیدولتی1400/11/11
کرمانشاهنریمانمحمدیدکتریعلوم اقتصادیاداری مدیریتیدولتی1400/11/11
کرمانشاهنصرت الهمحمدیکارشناسی ارشدفقه وحقوق اسلامیاداری مدیریتیدولتی1401/01/10
کرمانشاهبهروزمحمودیکارشناسی ارشدمدیریتاداری مدیریتیدولتی1401/01/10
کرمانشاهحسنمرادیکارشناسی‌ارشدحقوق وجزاشغلی اختصاصیدولتی1398/11/16
کرمانشاهسیاوشمرادیکارشناسی‌ارشدحسابداریاداری مدیریتیدولتی1400/11/11
کرمانشاهمحمدهادیمرادیکارشناسی‌ارشدمکانیکشغلی اختصاصیدولتی1400/11/11
کرمانشاهحسینمرادیاندکتریروانشناسی بالینیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/02
کرمانشاهفردینمرادیانکارشناسی‌ارشدحقوق جزاوجرم‌شناسیاداری مدیریتیدولتی1400/11/11
کرمانشاهنسرینمرادی‌مقدمکارشناسی‌ارشدنرم‌افزارفناوری اطلاعاتخصوصی1400/05/16
کرمانشاهسامانمعتضدیدکترا تخصصیکشاورزی زراعتشغلی اختصاصیدولتی1401/01/10
کرمانشاهتیمورملکیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری- مدیریتیغیردولتی1399/11/19
کرمانشاهالهامملکیکارشناسی‌ارشدعمراه سازهشغلی اختصاصیدولتی1400/05/16
کرمانشاهسوزان‌الساداتمنصوریکارشناسی‌ارشدروانشناسیاجتماعیدولتی1398/10/02
کرمانشاهسیدسهرابموسویکارشناسی‌ارشدتکنولوژی آموزشیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/10/02
کرمانشاهعلیرضامومن صفائیکارشناسی‌ارشدعلوم سیاسیروابط عمومی و بین‌المللدولتی1398/10/02
کرمانشاهمحمدرضامیرانیکارشناسی ارشدحسابداریاداری مدیریتیدولتی1401/01/10
کرمانشاهرضامیرپناهیکارشناسی‌ارشدعلوم ارتباطاتشغلی اختصاصیدولتی1400/05/16
کرمانشاهلیداناصریکارشناسی‌ارشدنرم‌افزارفناوری اطلاعاتدولتی1399/11/19
کرمانشاهمهرنوشناصریکارشناسی ارشدژنتیک گیاهیشغلی اختصاصیدولتی1401/01/10
کرمانشاهعلی ناصری پورکارشناسی‌ارشدبرق قدرتشغلی اختصاصیدولتی1400/11/11
کرمانشاهعلینجفیکارشناسی‌ارشدعلوم اقتصادیاداری- مدیریتیدولتی1398/11/16
کرمانشاهنسریننجفیکارشناسی‌ارشدروانشناسی بالینیاداری مدیریتیدولتی1400/11/11
کرمانشاهمحمدرضانقدیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری- مدیریتیدولتی1398/10/02
کرمانشاهفاطمهنوریکارشناسی‌ارشدنرم‌افزارفناوری اطلاعاتخصوصی1400/05/16
کرمانشاهالههنیک سیمادکترامدیریت استراتژیکاداری مدیریتیدولتی1401/01/10
کرمانشاهساجدهواعظ‌زادهکارشناسی‌ارشدجامعه‌شناسیاجتماعیهیأت علمی1398/10/02
کرمانشاهرحمت الهولدبیگیدکتریادبیات فارسیشغلی اختصاصیدولتی1398/11/16
کرمانشاهمحمودرضاهاشمی بیستونیدکتریبرنامه‌ریزی شهریشغلی اختصاصیدولتی1398/10/02
کرمانشاهمجیدهمتیدکتریدامپزشکی شغلی اختصاصیدولتی1400/11/11
کرمانشاهرضایارویسیدکتریمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیهیأت علمی1398/11/16
کرمانشاهعبدالرضایاریکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری- مدیریتیدولتی1398/10/02
کرمانشاهاقبالیاوریکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری- مدیریتیدولتی1398/11/16
لرستانابراهیمآذرینوندکارشناسی‌ارشدمشاوره و راهنماییفرهنگیدولتی1398/12/08
لرستانلیلاآرغادکتریعلوم اقتصادی - توسعه و برنامه‌ریزیاداری - مدیریتیدولتی1398/05/08
لرستانحمیدآسایشدکتریاقتصاد- اقتصادپولی و انرژیاداری - مدیریتیهیأت علمی (استادیار)1398/05/08
لرستاناشرفاسدی‌فردکارشناسی‌ارشدپژوهشگر علوم اجتماعیاجتماعیدولتی1399/07/16
لرستانحسناسماعیل‌زادهدکتریجامعه شناسیاجتماعیدولتی1398/05/08
لرستانبهروزاعتصامیکارشناسی‌ارشدبیوشیمیاداری- مدیریتیدولتی1399/07/16
لرستانمصطفیامانی‌پورکارشناسی‌ارشدحقوق جزا و جرم‌شناسیحقوقیدولتی1398/05/08
لرستانامیدامیدی شاه آباددکتریجغرافیا- برنامه‌ریزی روستاییاداری- مدیریتیدولتی1398/12/08
لرستانمرادامیدی میرزاییکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیآموزشی و پژوهشیدولتی1399/07/16
لرستانفرهادامیریکارشناسی‌ارشدعلوم اقتصادیاداری - مدیریتیدولتی1398/05/08
لرستانزهراامینی فارسانیدکتریآمارآموزشی و پژوهشیهیأت علمی (استادیار)1398/05/08
لرستانلیلابابایی‌رادکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیدولتی1399/07/16
لرستانمهریبهاروندیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - منابع انسانیاداری - مدیریتیدولتی1398/05/08
لرستانولیبهرامیدکتریجامعه‌شناسی مسائل ایراناجتماعیدولتی1398/12/08
لرستانسجادبوالحسنیکارشناسی‌ارشدکامپیوتر - مهندسی نرم‌افزارفناوری اطلاعاتدولتی1398/05/08
لرستانفریدهبیرانوندکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - منابع انسانیاداری- مدیریتیدولتی1398/12/08
لرستانامینبیرانوندکارشناسی‌ارشدمهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره‌وریشغلی اختصاصیدولتی1398/12/08
لرستانحسینتوپچیکارشناسی‌ارشدروانشناسی بالینیفرهنگیدولتی1398/12/08
لرستانحسنجعفریدکتریمدیریت آموزشیاداری - مدیریتیدولتی1398/05/08
لرستانسعیدجمشیدی منفرددکتریمدیریت بازرگانیاداری - مدیریتیدولتی1398/05/08
لرستانسمانهحسن‌پوردکتریعلوم اقتصادیمالیدولتی1398/12/08
لرستانمحمدحکاکدکتریمدیریت سیاست‌گذاریاداری - مدیریتیهیأت علمی (دانشیار)1398/05/08
لرستانالهامحیدریکارشناسی‌ارشدمهندسی نرم‌افزارفناوری اطلاعاتغیردولتی1398/12/08
لرستانمحمودخرم‌آبادیکارشناسی‌ارشدفلسفه و کلام اسلامیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/05/08
لرستانمهدیخرم‌آبادیدکتریحسابداریمالیهیأت علمی (استادیار)1398/05/08
لرستانعلیرضاخرمیکارشناسی‌ارشدمهندسی عمران- سازه‌های هیدرولیکیشغلی اختصاصیدولتی1398/12/08
لرستانبیژندالوندکارشناسی‌ارشدکامپیوتر - مهندسی نرم‌افزارفناوری اطلاعاتدولتی1398/05/08
لرستانحمیددالوندکارشناسی‌ارشدتربیت بدنیفرهنگیدولتی1398/12/08
لرستانمحمدجعفررحیمیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیآموزشی و پژوهشیدولتی1399/07/16
لرستانکیانوشرستمیدکتریروزنامه‌نگاریروابط عمومی و بین‌المللبازنشسته1398/05/08
لرستانرجبرشیدیدکتریبهداشت حرفه‌ایاجتماعیهیأت علمی (دانشیار)1398/05/08
لرستانمحسنرشیدی‌باغیدکتریحسابداریمالیهیأت علمی (استادیار)1398/05/08
لرستانامیررضاپناهکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1398/05/08
لرستانمرجانرضاییکارشناسی‌ارشدعلوم تربیتیآموزشی و پژوهشیدولتی1399/07/16
لرستانحمیدرضارضائیانکارشناسی‌ارشدمهندسی انرژیعمراندولتی1399/07/16
لرستاناحمدرضوان‌دوستدکتریزبان و ادبیات فارسیفرهنگیدولتی1398/05/08
لرستانسعیدرومانیدکتریعلوم تربیتی - برنامه‌‌ریزی درسیاجتماعیهیأت علمی (مربی)1398/05/08
لرستانمجتبیرومانیکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1398/12/08
لرستانعلیسالاروندکارشناسی‌ارشدآلودگی‌های محیط‌زیستاداری - مدیریتیدولتی1398/05/08
لرستانعلیسبزوارکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتدولتی1398/12/08
لرستانکریمسپهوندکارشناسی‌ارشدآمارآماردولتی1398/12/08
لرستانمسعودسعادت‌مهردکتریاقتصاد پولیاداری - مدیریتیهیأت علمی (استادیار)1398/05/08
لرستانعلیسوریکارشناسی‌ارشدپزشک عمومیاداری- مدیریتیدولتی1399/07/16
لرستانعلیسیف‌اللهیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1398/05/08
لرستانمهیارصادقیدکتریجامعه‌شناسی فرهنگیاجتماعیدولتی1398/05/08
لرستانعلیرضاصفدریکارشناسی‌ارشدمهندسی کشاورزی- توسعه روستاییآموزشی و پژوهشیدولتی1398/05/08
لرستانعبدالهطاریکارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانعمراندولتی1399/07/16
لرستانیونسطاهرزادهکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتدولتی1398/12/08
لرستانمسعودطاهری‌نیادکتریحسابداریمالیهیأت علمی (استادیار)1398/05/08
لرستانحمیدعادل سخنکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی وپژوهشیدولتی1398/12/08
لرستانعباسعباس مدهنیکارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم‌شناسیحقوقیدولتی1398/12/08
لرستاناحمد رضاعباسیکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیدولتی1399/07/16
لرستانشجاععرباندکتریروانشناسیاجتماعیهیأت علمی (استادیار)1398/05/08
لرستانمجتبیعلیزادهدکتریکامپیوتر- امنیت شبکهفناوری اطلاعاتهیأت علمی (استادیار)1398/12/08
لرستانعلیفتح‌الهیدکتریالهیأت و معارف اسلامی- ادیان و عرفانفرهنگیهیأت علمی (دانشیار)1398/05/08
لرستانشاهدختفتحی بیرانوندکارشناسی‌ارشدعلوم تربیتیآموزشی و پژوهشیدولتی1399/07/16
لرستانامینالفتیدکتریعمران - مدیریت ساختآموزشی و پژوهشیهیأت علمی (مربی)1398/05/08
لرستانزهرافرنیاکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیدولتی1399/07/16
لرستانآرشفره‌وشیکارشناسی‌ارشدمکاترونیکآموزشی و پژوهشیغیردولتی1398/05/08
لرستانفرج‌‌الهفلاح‌پوریکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی مالیدولتی1399/07/16
لرستانحسینفلاحی‌اصلدکتریفلسفه کلام فقه و اصولآموزشی و پژوهشیهیأت علمی (استادیار)1398/05/08
لرستانمحمدرضافیضیانکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - منابع انسانیاداری - مدیریتدولتی1398/12/08
لرستانرضافیضی‌نژادکارشناسی‌ارشدحقوق جزاحقوقیدولتی1398/05/08
لرستانامینالقاصی‌مهرکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1398/12/08
لرستاناحمدقبادی‌الواردکتریمدیریت منابع انسانیاداری - مدیریتیهیأت علمی (استادیار)1398/05/08
لرستانعزت الهقدم‌پوردکتریروانشناسی تربیتیاجتماعیهیأت علمی (دانشیار)1398/05/08
لرستانحمیدرضاکارگردکتریحقوق - جزا و جرم‌شناسیحقوقیهیأت علمی (مربی)1398/05/08
لرستانعبدالکریمکشوریدکتریفلسفه و کلام - حکمت متعالیهآموزشی و پژوهشیدولتی1398/05/08
لرستانعبدالمجیدکشوریکارشناسی‌ارشدحقوق- جزا وجرم شناسیحقوقیدولتی1398/12/08
لرستانمژگانکشوری پاپیدکتریمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/12/08
لرستانحبیبکنکبوددکتریمذاهب اسلامیفرهنگیهیأت علمی (استادیار)1398/05/08
لرستاننسرینکوشکیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیاداری- مدیریتدولتی1398/12/08
لرستانزینبگودرزیکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1398/12/08
لرستانحامدماسوریکارشناسی‌ارشدحقوق- جزا و جرم‌شناسیحقوقیدولتی1398/12/08
لرستانکیانفرمرادیکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1398/05/08
لرستانرضامعبودیدکتریاقتصاداداری - مدیریتیهیأت علمی (استادیار)1398/05/08
لرستانمحمدرضاملکی‌رادکارشناسی‌ارشدفقه و مبانی حقوق اسلامیحقوقیبازنشسته1398/05/08
لرستانعبدالمجیدموسویدکتریکامپیوتر- برقفناوری اطلاعاتهیأت علمی (استادیار)1398/05/08
لرستانسیدنجم‌الدینموسویدکتریمدیریت بازرگانیاداری - مدیریتیهیأت علمی (دانشیار)1398/05/08
لرستانعلیمیرکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابیاداری - مدیریتیهیأت علمی (مربی)1398/05/08
لرستانفرهادمیرزایی‌رادکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - منابع انسانیاداری - مدیریتیدولتی1398/05/08
لرستانعباسمیرزایی‌رادکارشناسی‌ارشدمهندسی شهرسازیاداری - مدیریتیدولتی1399/07/16
لرستانامیرعباسنظری‌زادهدکتریمدیریت دولتی - رفتارسازمانیاداری - مدیریتیدولتی1398/05/08
لرستانسیدحسیننورالدینیکارشناسی‌ارشدآمار- اقتصادی اجتماعیمالیدولتی1398/12/08
لرستانجوادنوروزیان علمکارشناسی‌ارشداقتصادمالیدولتی1398/12/08
لرستانحسینیاراحمدیکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1398/05/08
لرستانزهرایاراحمدیکارشناسی‌ارشدمهندسی نرم‌افزارفناوری اطلاعاتهیأت علمی1398/12/08
لرستاننادریاقوتیانکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتدولتی1398/12/08
مازندرانمصطفیآقابیگی نصراله آبادیدکتریحسابداریمالیدولتی1400/05/20
مازندرانمرضیهآرذاكارشناسي ارشدروانشناسی عمومیشغلي - اختصاصيدولتي140/05/02
مازندرانمهدیابراهیمیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیمالیدولتی1400/05/20
مازندرانداوودابراهیمی اسبوئیکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/31
مازندرانبهیارابراهیمی اوریمیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/11/23
مازندرانمسعوداتقائی کردکلائیكارشناسي ارشدتربیت بدنی و علوم ورزشیشغلی - اختصاصیدولتي140/05/02
مازندرانجواداحسانی‌مقدمکارشناسی‌ارشدعلوم ارتباطاتروابط عمومی و بین‌المللدولتی1398/06/31
مازندرانحسناسدیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری- مدیریتدولتی1399/05/06
مازندرانمحمدحسیناسدی گرجیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری- مدیریتدولتی1398/11/23
مازندرانحسناسفندیارکارشناسی‌ارشدمدیریت امور شهریشغلی اختصاصی (فنی)دولتی1398/06/31
مازندرانجابراسماعیل‌زادهدكتریحقوق خصوصیحقوقیدولتی1398/06/31
مازندرانبهناماسماعیلیكارشناسي ارشدتربیت بدنی و علوم ورزشیشغلی - اختصاصیدولتي140/05/02
مازندرانعاطفهاسمعیل زاده کنعانیکارشناسی ارشدمدیریت دولتیآموزشی - پژوهشیدولتی140/05/02
مازندرانزینباشکانیكارشناسي ارشدفیزیولوژی ورزشیشغلی - اختصاصیدولتي140/05/02
مازندرانصدیقهافشاریدکتریروانشناسی بالینیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/11/23
مازندرانمریم اکبریكارشناسي ارشدعلوم اقتصادیاداری - مدیریتغيردولتي140/05/02
مازندرانصدیقهالهیكارشناسي ارشدروانشناسی بالینیآموزشی - پژوهشیغيردولتي140/05/02
مازندرانسیدمهدیامامی‌منشکارشناسی‌ارشدجامعه‌شناسیاجتماعیدولتی1398/06/31
مازندرانامید امانیکارشناسی‌ارشداقتصاداداری- مدیریتدولتی1399/05/06
مازندرانامیرامیرنیاکارشناسی‌ارشدكارگردانی نمایششغلی اختصاصیدولتی1398/06/31
مازندرانابراهیماندرخوراکارشناسی‌ارشدروانشناسیاداری- مدیریتدولتی1399/05/06
مازندرانرضااندرواژکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1400/05/20
مازندرانحمیدرضاانصاریكارشناسي ارشدفناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتغيردولتي140/05/02
مازندرانمحمدایلائی‌حاجیكلاییکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری- مدیریتدولتی1399/05/06
مازندرانمهدیبازیاردیزآبادیكارشناسي ارشدریاضیشغلي - اختصاصيدولتی140/05/02
مازندرانمحمدسعیدباقرزادهدکتریمدیریت دولتیآموزشی- پژوهشیدولتی1400/05/20
مازندرانسیدفاضلباقری جمال الدین کلاییدكتريآمارشغلي - اختصاصيدولتي140/05/02
مازندرانزینببنی‌شیخ‌‌الاسلامیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/31
مازندرانحسنبهروزیکارشناسی‌ارشدروانشناسی تربیتیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/31
مازندرانبردیابهنیادکتریمهندسی صنایعآموزشی- پژوهشیدولتی1400/05/20
مازندرانمریمپروینکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییآموزشی و پژوهشیغیردولتی1398/06/31
مازندرانمرتضیپریچهره تروجنیکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/11/23
مازندراناسماعیلپهلوانکارشناسی‌ارشدعلوم ورزشیشغلی اختصاصیدولتی1398/06/31
مازندرانحمیدرضاتقی زادهکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییآموزشی و پژوهشیدولتی1398/11/23
مازندرانمحمدصادقجانبازفوتمیكارشناسي ارشدحسابرسیمالیغیردولتی140/05/02
مازندرانعلیجعفری آهنگریکارشناسی‌ارشدحقوق جزاحقوقیدولتی1398/06/31
مازندرانهادیجعفری‌ ركنیکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1398/06/31
مازندرانسیدزین‌العابدینجلالیکارشناسی‌ارشدمدیریتاداری- مدیریتدولتی1399/05/06
مازندراناكرمحسن‌پورکارشناسی‌ارشدعلوم تربیتیآموزشی- پژوهشیدولتی1400/05/20
مازندرانسیدمهدیحسینیكارشناسي ارشدفناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتي140/05/02
مازندرانسیداکبرحسینیدكتريسلامت در بلایا و فوریتهاشغلي - اختصاصيدولتي140/05/02
مازندرانسیدهادیحسینی كردخیلیدكتریبرق قدرتشغلی اختصاصیدولتی1398/11/23
مازندرانمحمدصادقحمیدزادهدكتریعلوم تربیتیآموزشی و پژوهشیهیات علمی1398/06/31
مازندرانمحمدصادقحمیدزادهدكتریبرنامه‌ریزی درسیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/11/23
مازندرانمحدثهحمیدزادهکارشناسی‌ارشدزبان و ادبیات فارسیآموزشی و پژوهشیغیردولتی1398/11/23
مازندرانمحمدرضاحیدریکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1399/05/06
مازندرانمرتضیخان محمدی اطاقسرادكتریمدیریت بازرگانیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/31
مازندرانیاسمنخانلرزادهکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیمالیدولتی1398/11/23
مازندراناحمدخسرویكارشناسي ارشدمهندسی صنایعشغلي - اختصاصيغیردولتی140/05/02
مازندرانجعفرخطی دیزآبادیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیغیردولتی1398/06/31
مازندرانکبریخلیلیكارشناسي ارشدعلوم ارتباطاتشغلي - اختصاصيدولتي140/05/02
مازندرانمریم خلیلی اصلدکتریعلوم اقتصادیاداری - مدیریتغیردولتی140/05/02
مازندرانمریمخیرآبادیکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی- پژوهشیدولتی1400/05/20
مازندرانحسیندادوئی نژادكارشناسي ارشدمدیریت بازرگانیمالیدولتی140/05/02
مازندرانعنایت داودیدکتریارتباطاتشغلی اختصاصی دولتی1399/05/06
مازندراننادرداودیدکتریعمرانشغلی اختصاصی (فنی)دولتی1399/05/06
مازندرانحافظدرویشیکارشناسی‌ارشدبرق قدرتشغلی اختصاصیدولتی1398/11/23
مازندرانعمیددیلمیکارشناسی‌ارشدمهندسی نرم‌افزارفناوری اطلاعاتدولتی1398/11/23
مازندرانحامدذاكریانکارشناسی‌ارشدكامپیوترفناوری اطلاعاتدولتی1400/05/20
مازندرانمطهرهذكریاییکارشناسی‌ارشدمدیریت MBAمالیغیر دولتی1399/05/06
مازندرانمجتبیرضاییکارشناسی‌ارشدمدیریت ورزشیشغلی اختصاصیدولتی1398/06/31
مازندرانهمارضایی قلعهدکتریمدیریتاداری- مدیریتدولتی1399/05/06
مازندرانعلیرضائیان‌جوجادهکارشناسی‌ارشدكامپیوترفناوری اطلاعاتدولتی1399/05/06
مازندرانآذررمضانی تویهكارشناسي ارشدپرستاریشغلی - اختصاصیدولتي140/05/02
مازندرانمیثمرمضانی شیر‌خواركلائیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیمالیدولتی1400/05/20
مازندرانعادلروان‌بخشکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1400/05/20
مازندرانمحمد علیزلیكانی مرگاویکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداریدولتی1398/06/31
مازندرانسیدرحیمساداتیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/31
مازندرانحمیدسفیدگربائیکارشناسی‌ارشدسازهآموزشی و پژوهشی- فنیدولتی1398/06/31
مازندرانزهراشرف الدیندکتریعلوم قرآن و حدیثآموزشي- پژوهشيدولتي140/05/02
مازندرانمحمدمهدیشفیعیکارشناسی‌ارشدكامپیوترفناوری اطلاعاتدولتی1399/05/06
مازندرانمجتبیشقاقی‌بهریکارشناسی‌ارشدمشاور خانوادهآموزشی و پژوهشیبازنشسته1398/06/31
مازندرانمحمدشمسکارشناسی‌ارشدبرق قدرتشغلی اختصاصیدولتی1398/11/23
مازندرانحسینشهابیانکارشناسی‌ارشدنرم‌افزار كامپیوترفناوری اطلاعاتدولتی1398/06/31
مازندرانبهمنشیرافكنکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - مالیمالیدولتی1398/06/31
مازندرانپریساشیران جنگدکتریجامعه‌شناسیاجتماعیدولتی1398/11/23
مازندرانمحمدرضاصادقیكارشناسي ارشدروانشناسی تربیتیآموزشي- پژوهشيدولتي140/05/02
مازندرانحمیدرضاصادقی عالمیکارشناسی‌ارشدپژوهشگریآموزشی و پژوهشیدولتی1398/11/23
مازندرانحمیدصالح‌زادهکارشناسی‌ارشدراه و سازهشغلی اختصاصیدولتی1398/06/31
مازندرانمحمدرضاصبح‌خیزدکتریمدیریت دولتیآموزشی- پژوهشیدولتی1400/05/20
مازندرانطاهرصدرکارشناسی‌ارشدبرق قدرتشغلی اختصاصیدولتی1398/11/23
مازندرانعباسعلیطالبیدکتریعلوم سیاسی- اندیشهآموزشی- پژوهشیغیردولتی1400/05/20
مازندرانمحمدطالبی قادیكلاییکارشناسی‌ارشدآمار زیستی- آمار ریاضیشغلی اختصاصیدولتی1398/06/31
مازندرانمحمدعلیطاهریکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییآموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/31
مازندرانسعیدطبری کوچکسراییكارشناسي ارشدبرنامه ریزی شهریشغلی- اختصاصی (فنی)دولتی140/05/02
مازندراناحمدعباسپوردکتریمدیریت دولتیآموزشی- پژوهشیغیردولتی1400/05/20
مازندرانمصطفیعزیزیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییمالیدولتی1398/11/23
مازندرانحمیدعلیپورکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی - پژوهشیدولتی1399/05/06
مازندرانمحمدتقیعلی‌پورکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیآموزشی- پژوهشیدولتی1400/05/20
مازندرانمحمد‌باقرعلی‌تبار فیروزجاییدکتریروابط بین‌المللروابط بین‌المللدولتی1398/11/23
مازندرانعلیعلیجانی‌روشنکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیمالیدولتی1399/05/06
مازندرانابراهیمعلیخان گرگانیدكتريمديريت دولتيآموزشی - پژوهشیدولتي140/05/02
مازندرانمجتبیعلیزادهکارشناسی‌ارشدآمارشغلی اختصاصیدولتی1398/11/23
مازندرانعلیعلیزادهدانشجو دکترامدیریت جنگلشغلي - اختصاصيدولتي140/05/02
مازندرانزهرهعلیزاده آملیكارشناسي ارشدمهندسی معماریشغلی- اختصاصی (فنی)غیردولتی140/05/02
مازندرانلیلاعلیزاده گاندانشجو دکتراحسابداریماليدولتي140/05/02
مازندرانشهابعلی‌نژادکارشناسی‌ارشدبرق قدرتشغلی اختصاصیدولتی1398/11/23
مازندرانمهرانعمادی ازوجیدكتریمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/31
مازندرانمجیدعموزاد خلیلیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیآموزشی- پژوهشیدولتی1400/05/20
مازندرانحامدعنایتیدکتریعمران سازهشغلی - اختصاصیدولتی1400/05/20
مازندرانمهدیعنایتیکارشناسی‌ارشدمهندسی صنایعآموزشی- پژوهشیدولتی1400/05/20
مازندرانشمیمغفوری فركارشناسي ارشدتربیت بدنی و علوم ورزشیشغلي - اختصاصيدولتي140/05/02
مازندرانعلی اصغرغلامیکارشناسی‌ارشدجامعه‌شناسیاجتماعیدولتی1398/11/23
مازندرانداریوشغلامیكارشناسي ارشدمدیریت مالی/دولتیمالیدولتي140/05/02
مازندرانرقیهفاتحیكارشناسي ارشدتربیت بدنی و علوم ورزشیشغلي - اختصاصيدولتي140/05/02
مازندرانمحمدفاضل زادهدکتریفیزیولوژی ورزشیشغلي - اختصاصيدولتي140/05/02
مازندرانرحمت الهفرحیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/31
مازندرانمیثمفرخیکارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانشغلی اختصاصیدولتی1398/11/23
مازندرانام لیلافقیه عبدالهیکارشناسی‌ارشدحقوق جزا و جرم شناسیحقوقغیردولتی1400/05/20
مازندرانابوذرفلاح پوركارشناسي ارشدفیزیکشغلي - اختصاصيدولتی140/05/02
مازندرانعباسفلاحتی سقندیکلاییكارشناسي ارشدزیست شناسیشغلي - اختصاصيدولتی140/05/02
مازندرانپرویزقاسمیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییآموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/31
مازندراناحسانقاسمیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری- مدیریتغیردولتی1398/11/23
مازندراندوستعلیقاسمیانکارشناسی‌ارشدادبیات فارسیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/31
مازندرانمحمد ظاهرقربانی جویباریکارشناسی‌ارشدمهندسی برقشغلی - اختصاصیدولتی1400/05/20
مازندرانآرشکجوریدانشجو دکترافیزیولوژی ورزشیشغلي - اختصاصيدولتي140/05/02
مازندرانحمیدرضاکریم نیاكارشناسي ارشدبرق - قدرتشغلي - اختصاصيدولتي140/05/02
مازندرانشوراکوچکی لموکیكارشناسي ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتدولتي140/05/02
مازندرانصدرالدینكاظمیکارشناسی‌ارشدحقوقحقوقدولتی1399/05/06
مازندرانمصطفیكبیریانکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتدولتی1400/05/20
مازندرانصاحبهكرامتی‌یزدیکارشناسی‌ارشدبرنامه‌ریزی شهریشغلی اختصاصی (فنی)دولتی1398/06/31
مازندرانفرامرزكردیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیمالیدولتی1399/05/06
مازندرانمیثمكرمیکارشناسی‌ارشدمهندسی برقشغلی اختصاصیدولتی1398/11/23
مازندرانمهدیكریم‌پوردکتریبهداشت مواد غذاییشغلی - اختصاصیدولتی1400/05/20
مازندرانمهدیكوپاییکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1398/11/23
مازندرانمرتضیكهنسالدکتریمدیریتآموزشی- پژوهشیغیردولتی1400/05/20
مازندرانمسعودكیانیکارشناسی‌ارشدمدیریتاداری- مدیریتدولتی1399/05/06
مازندرانعلی اصغرگازرکارشناسی‌ارشدفقه و حقوق اسلامیحقوقدولتی1400/05/20
مازندرانمحمد عبدالهگرجیان عربیکارشناسی‌ارشدمهندسی عمرانشغلی - اختصاصیدولتی1400/05/20
مازندرانعلیگلی‌پور گرویکارشناسی‌ارشدعمرانشغلی اختصاصیغیردولتی1398/06/31
مازندرانآندیاگیلانی‌فرکارشناسی‌ارشدعلوم تربیتیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/11/23
مازندرانعیسیلطفیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/11/23
مازندرانزهرامحمدپوركارشناسي ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتغیردولتی140/05/02
مازندرانحسینعلیمحمدی شیركلاییکارشناسی‌ارشدپدافند غیرعاملآموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/31
مازندرانحامدمحمدی فوتمیکارشناسی‌ارشدمهندسی صنایعآموزشی و پژوهشیدولتی1398/11/23
مازندرانسیدعلی اکبرمحمودیدکتریفیزیولويژی ورزشیشغلي - اختصاصيدولتي140/05/02
مازندرانیدالهمختارپورکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/31
مازندرانقربانعلیمختاری‌فرکارشناسی‌ارشدحقوق جزا و جرم‌شناسیحقوقدولتی1400/05/20
مازندرانمجیدمخلصی حوض سرخیدكتریمدیریت صنعتی- مالیمالیدولتی1398/11/23
مازندرانمحمدمخلصی حوض سرخیکارشناسی‌ارشدجامعه‌شناسیآموزشی- پژوهشیدولتی1400/05/20
مازندرانزهرامدنیدکتریپزشکی ورزشیشغلي - اختصاصيدولتي140/05/02
مازندرانمریم معصومی گلیردكارشناسي ارشدمهندسی صنایعشغلي - اختصاصيدولتی140/05/02
مازندرانزینبمعینی کوچکسراییکارشناسی ارشدحسابداریمالیدولتی140/05/02
مازندرانروجامفیدیانکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی- پژوهشیدولتی1399/05/06
مازندرانمحسنمقری گردرودباریکارشناسی‌ارشدحسابداریمالیدولتی1399/05/06
مازندرانربابهملک‌پورکارشناسی‌ارشدآمار ریاضیشغلی اختصاصیدولتی1398/11/23
مازندرانزهراملك‌پورکارشناسی‌ارشدتكنولوژی آموزشیآموزشی- پژوهشیدولتی1400/05/20
مازندرانحسینمنفردیدكتریمدیریت استراتژیكآموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/31
مازندرانسیده فاطمهموسویکارشناسی‌ارشدشهرسازیشغلی اختصاصی (فنی)دولتی1398/06/31
مازندرانمنیرهموسویكارشناسي ارشدفیزیولوژی ورزشیشغلي - اختصاصيدولتي140/05/02
مازندرانسیدحسنموسوی اطربیکارشناسی‌ارشدمدیریتاداری- مدیریتدولتی1399/05/06
مازندرانسید رحمنموسوی‌مجدکارشناسی‌ارشدفقه و حقوق اسلامیحقوقدولتی1398/11/23
مازندرانصابرموسی‌پورکارشناسی‌ارشدبرق قدرتشغلی اختصاصیدولتی1398/11/23
مازندرانمحمدمولائی‌اقدمدکتریمهندسی صنایعآموزشی- پژوهشیغیردولتی1400/05/20
مازندرانحمیدمولویکارشناسی‌ارشدفقه و حقوقحقوقیدولتی1398/06/31
مازندرانسید مرتضیمیرقربانی گنجیدکتریزبان و ادبیات فارسیاداریدولتی1398/11/23
مازندرانسیدمحسنمیرمحمدیکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/31
مازندرانعباسنادریدکتریمدیریتاداری- مدیریتدولتی1399/05/06
مازندرانرضانائیج‌نژادکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیمالیدولتی1400/05/20
مازندرانزهرانجفیکارشناسی‌ارشدمدیریت مالیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/06/31
مازندرانكامراننصیر احمدیدكتریمحیط زیست- ارزیابی و آمایش سرزمینشغلی اختصاصیدولتی1398/06/31
مازندرانامیننظریکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیمالیدولتی1400/05/20
مازندرانمحمدنعمت‌زادهکارشناسی‌ارشدعلوم سیاسیآموزشی - پژوهشیغیر دولتی1399/05/06
مازندرانرضانوروز اشرفیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیآموزشی- پژوهشیدولتی1400/05/20
مازندرانعلی اصغرنوروزی سروكلاییکارشناسی‌ارشدمدیریت مالیمالیغیر دولتی1399/05/06
مازندرانجمشیدنیكزادکارشناسی‌ارشدمدیریت MBAاداری - مدیریتدولتی1400/05/20
مازندرانمجتبیولی‌زادهکارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/11/23
مازندرانسیدامیرهاشمیکارشناسی‌ارشدحقوقحقوقیدولتی1398/06/31
مازندرانرضاهمتیکارشناسی‌ارشدكامپیوترفناوری اطلاعاتغیر دولتی1399/05/06
مازندرانعلییزدانی‌چراتیکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوترفناوری اطلاعاتدولتی1398/11/23
مازندرانامیرحسینیوسفیكارشناسي ارشدمهندسي معماریشغلی- اختصاصی (فنی)دولتي140/05/02
هرمزگانقنبرآسیابرنژادکارشناسی‌ارشدمدیریت مالیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/08
هرمزگانسولمازاحمدی غلامیکارشناسی‌ارشدشیمیشغلی اختصاصیدولتی1398/09/02
هرمزگانمحدثهاستوارهکارشناسی‌ارشدمعماریشغلی اختصاصیدولتی1398/08/30
هرمزگانمژدهاسدی‌نژاددکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/08
هرمزگانعلیامیریدکتریحسابداری مدیریتشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1398/08/30
هرمزگانکریمامیری توسلیکارشناسی‌ارشدکشاورزیشغلی اختصاصیدولتی1398/09/02
هرمزگانمحمدبارکارکارشناسی‌ارشدحقوق عمومیشغلی اختصاصیدولتی1398/09/03
هرمزگانشهرامبازیارکارشناسی‌ارشدحقوق قضایی- جزا و جرم‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/08
هرمزگانشیدابراهوئیکارشناسی‌ارشدحقوقشغلی اختصاصیدولتی1398/09/02
هرمزگانشیوابراهوئیکارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیشغلی اختصاصیدولتی1398/09/02
هرمزگانانسیهبرخورداری احمدیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازاریابی- بازاریابیشغلی اختصاصیدولتی1398/09/02
هرمزگانعبدالرضابرومنددکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/08
هرمزگانعلیرضاپاکدامنکارشناسی‌ارشدمدیریتشغلی اختصاصیدولتی1398/10/14
هرمزگانامرالهپلاشیکارشناسی‌ارشدحقوق جزا و جرم‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی1398/09/03
هرمزگانعلیپیشدارکارشناسی‌ارشدحسابداریشغلی اختصاصیدولتی1398/10/08
هرمزگانفخرالدینپیشوائیکارشناسی‌ارشدحقوق جزا و جرم‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/08
هرمزگانعلیجامعیکارشناسی‌ارشدمدیریت و برنامه‌ریزی آموزشیشغلی اختصاصیدولتی1398/09/03
هرمزگانداریوشجداوی ده نوکارشناسی‌ارشدمدیریت- بازرگانیشغلی اختصاصیدولتی1398/09/02
هرمزگانپروانهجعفری‌زادهکارشناسی‌ارشدحسابداریشغلی اختصاصیدولتی1398/08/30
هرمزگانسمیهجهانشاهی چهارگنبدیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی1398/09/02
هرمزگانعفتجودارکارشناسی‌ارشدمهندسی پلیمرشغلی اختصاصیدولتی1398/09/02
هرمزگانمرضیهچشم‌براهکارشناسی‌ارشدعلوم اقتصادشغلی اختصاصیدولتی1398/10/08
هرمزگانحجتحاجی‌زادهکارشناسی‌ارشدحقوق جزا و جرم‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/14
هرمزگانمعصومهحاجی‌زاده شیاپرانیکارشناسی‌ارشدآب و هواشناسیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/09
هرمزگانسیدحسینحسینیکارشناسی‌ارشدمشاورهشغلی اختصاصیدولتی1398/10/08
هرمزگانسعیدحسینی‌پورکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی- رفتار سازمانی و منابع انسانیشغلی اختصاصیدولتی1398/09/03
هرمزگانرضاحمزه‌ای ماشاریکارشناسی‌ارشدامور اموزشیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/14
هرمزگانداریوشحیدری افشاردکتریحقوق عمومیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/08
هرمزگانزهراخانکیکارشناسی‌ارشدمدیریت محیط زیستشغلی اختصاصیغیردولتی1398/08/30
هرمزگانآزادهخداوردیکارشناسی‌ارشدروانشناسی تربیتیشغلی اختصاصیدولتی1398/09/02
هرمزگانفروغخردمنددکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/08
هرمزگاناحمدخزاییکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیشغلی اختصاصیدولتی1398/09/02
هرمزگانیعقوبدبیری‌نژادکارشناسی‌ارشدحسابداریشغلی اختصاصیدولتی1398/09/03
هرمزگانسامیهدرسارهدکتریمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی1398/09/03
هرمزگانامیندرستکارکارشناسی‌ارشدسینماشغلی اختصاصیدولتی1398/10/08
هرمزگاننصیردهقانی نظام‌آبادیکارشناسی‌ارشدمعماریشغلی اختصاصیدولتی1398/10/14
هرمزگانطیبهراز نهالدکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/08
هرمزگانمحمدحسنرحمانیدکتریجغرافیا- برنامه‌ریزی شهریشغلی اختصاصیدولتی1398/09/03
هرمزگانسلمهرستخیزکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیشغلی اختصاصیدولتی1398/08/30
هرمزگانمحمدباقررستمیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیدولتی1398/08/30
هرمزگانراهلهرواتکارشناسی‌ارشدشیمیشغلی اختصاصیدولتی1398/11/21
هرمزگانخدیجهروشن‌کارکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی- بازاریابیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/08
هرمزگانمهدیزارع کهنعلیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی- بازرگانی داخلیشغلی اختصاصیدولتی1398/09/02
هرمزگانمجیدزارع‌زادهکارشناسی‌ارشدفیزیک هسته‌ایشغلی اختصاصیدولتی1398/09/02
هرمزگانرقیهزاهدی‌نژادکارشناسی‌ارشدمدیریت ورزششغلی اختصاصیدولتی1398/09/02
هرمزگانمریمساربانیکارشناسی‌ارشدفیزیک هسته‌ایشغلی اختصاصیدولتی1398/09/02
هرمزگانعین‌الهسالار حسینیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیبازنشسته1398/09/03
هرمزگانمحمدسالاری اصلکارشناسی‌ارشدحسابداریشغلی اختصاصیدولتی1398/09/03
هرمزگانمهشیدسالاری‌پوردکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/08
هرمزگاننوشینسایانیکارشناسی‌ارشدصنایعشغلی اختصاصیدولتی1398/10/08
هرمزگانمریمستاریاندکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/08
هرمزگانپریساسعیدیدکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/08
هرمزگانعلیسعیدیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانیشغلی اختصاصیدولتی1398/09/03
هرمزگانعظیمهسعیدی‌پورکارشناسی‌ارشدشیمیشغلی اختصاصیدولتی1398/09/02
هرمزگاناکبرسلجوقیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی- بازاریابیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/08
هرمزگانفرشتهشهدادنژادکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیشغلی اختصاصیدولتی1398/08/30
هرمزگاننجمهشیبانی تذرجیکارشناسی‌ارشدشیمیشغلی اختصاصیدولتی1398/09/02
هرمزگانسمیراشیروانیکارشناسی‌ارشدمکانیکشغلی اختصاصیدولتی1398/09/02
هرمزگانفاطمهطالب سربازیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیغیردولتی1398/10/08
هرمزگاناحمدطاهری بجگانکارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیشغلی اختصاصیدولتی1398/09/03
هرمزگانثناطاهری‌پورکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیشغلی اختصاصیدولتی1398/08/30
هرمزگانالهامعبادیکارشناسی‌ارشدمحیط زیستشغلی اختصاصیدولتی1398/08/30
هرمزگانعلیرضاعسکریکارشناسی‌ارشدحقوق عمومیشغلی اختصاصیدولتی1398/08/30
هرمزگانسیدماشااللهعظیمیدکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/08
هرمزگانفهیمهعلی‌پورکارشناسی‌ارشدمهندسی پلیمرشغلی اختصاصیدولتی1398/11/21
هرمزگانآلمافرامرزیدکتریمدیریت دولتی- خط‌‌مشی تصمیم‌گیریشغلی اختصاصیدولتی1398/09/03
هرمزگانرویافرج‌زادهکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیدولتی1398/10/08
هرمزگانمحمودفیروزیکارشناسی‌ارشدحقوق خصوصیشغلی اختصاصیدولتی1398/08/30
هرمزگانعارفقاسمیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیدولتی1398/09/03
هرمزگانمحسنقاسمیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیدولتی1398/11/08
هرمزگانسمیهقاسمی‌نژادکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی1398/09/02
هرمزگانمحمدعلیقانعکارشناسی‌ارشدشیمیشغلی اختصاصیدولتی1398/09/02
هرمزگانمعصومهقانعیکارشناسی‌ارشدتربیت بدنیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/08
هرمزگانگلارهکاظمی لاریکارشناسی‌ارشدحقوق عمومیشغلی اختصاصیغیردولتی-
هرمزگانمریمکمالیکارشناسی‌ارشدشیمیشغلی اختصاصیدولتی1398/09/02
هرمزگانمحمدکمالی باغستانیکارشناسی‌ارشدتبلیغ و ارتباطات فرهنگیشغلی اختصاصیدولتی1398/09/03
هرمزگانملیحهکهن‌پورکارشناسی‌ارشدتربیت بدنیشغلی اختصاصیدولتی1398/09/02
هرمزگانسمیرامحمدیکارشناسی‌ارشدروانشناسی تربیتیشغلی اختصاصیدولتی1398/09/03
هرمزگانمحمد امیرمحمدیکارشناسی‌ارشدعلوم سیاسیشغلی اختصاصیدولتی1398/09/03
هرمزگانهدیمحمدی ترکمانیکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوترشغلی اختصاصیدولتی1398/08/30
هرمزگانغلامرضامحمودیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیدولتی1398/10/08
هرمزگانعاطفهمرادیکارشناسی‌ارشدمکانیکشغلی اختصاصیدولتی1398/11/21
هرمزگانعلیرضامظفریکارشناسی‌ارشدحقوق جزا و جرم‌شناسیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/08
هرمزگانمهدیپور کیانیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیبازنشسته1398/09/03
هرمزگانعبدالرسولمهرانیکارشناسی‌ارشدتاریخ و فلسفه آموزش و پرورششغلی اختصاصیدولتی1398/09/03
هرمزگانمحمدمیردادیدکتریتاریخشغلی اختصاصیدولتی1398/10/08
هرمزگانمحمدنبوی‌رادکارشناسی‌ارشدتاریخشغلی اختصاصیدولتی1398/08/30
هرمزگانالهامنصرتی سکلکارشناسی‌ارشدحسابداریشغلی اختصاصیدولتی1398/09/03
هرمزگانالهامنصیری‌مقدمکارشناسی‌ارشدمدیریت MBAشغلی اختصاصیدولتی1398/08/30
هرمزگانمحمدنعمتیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیبازنشسته1398/10/08
هرمزگانمحمدنورامینی قشمیدکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/08
هرمزگانفاطمهنوروزیاندکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/08
هرمزگاناصغرهاشمیکارشناسی‌ارشدحقوق عمومیشغلی اختصاصیدولتی1398/08/30
هرمزگانعبدالههمایونفردکتریپزشکیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/08
هرمزگانحمیدههمتیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیشغلی اختصاصیدولتی1398/08/30
هرمزگانهدییزدان‌پناهکارشناسی‌ارشدمهندسی معماریشغلی اختصاصیدولتی1398/10/08
هرمزگانمنیژهیکرنگیکارشناسی‌ارشدشیمیشغلی اختصاصیدولتی1398/09/02
همدانایرجاسدیکارشناسی‌ارشدآلودگی‌های محیط زیستشغلی اختصاصیدولتی1398/10/22
همدانزهرااسفندیاریکارشناسی‌ارشدعلوم تربیتیآموزشی و پژوهشیدولتی1398/10/22
همدانحسیناسماعیلیکارشناسی‌ارشدمدیریتفناوری اطلاعاتدولتی1398/10/22
همدانمهدیباب‌الحوائجیدکتریجغرافیا و برنامه‌ریزی شهریشغلی اختصاصیدولتی1398/10/22
همدانبابکبختیاریکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/22
همدانامیربختیاریانکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1398/10/22
همدانمحسنترابی کمالکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییمدیریتیدولتی1398/10/22
همدانحسنترکمانکارشناسی‌ارشدفناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی1398/10/22
همدانعاطفه الساداتحسینی‌کیاکارشناسی‌ارشدمدیریت فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعاتدولتی1398/10/22
همدانمحمدزرگرانکارشناسی‌ارشدمدیریت MBAاداری - مدیریتیدولتی1398/10/22
همدانعلی اکبرسلطانی‌رادکارشناسی‌ارشدحقوقحقوقیدولتی1398/10/22
همدانعلیرضاشهبازیکارشناسی‌ارشدمهندسی نرم‌افزارفناوری اطلاعاتدولتی1398/10/22
همدانعباسصادقی‌پوریانیکارشناسی‌ارشدریاضیاداری- مدیریتیدولتی1398/10/22
همدانمحمدفارسیکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییاداری - مدیریتیدولتی1398/10/22
همدانمهدیکاویانی‌فرکارشناسی‌ارشدروانشناسیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/22
همدانمهدیمرادی‌رفعتکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیاداری - مدیریتیدولتی1398/10/22
همدانمهدینهاوندیکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوترفناوری اطلاعاتدولتی1398/10/22
همدانعلیوجدانی‌نوذرکارشناسی‌ارشدمدیریت سوانح طبیعیشغلی اختصاصیدولتی1398/10/22
یزدسید مهدیاعرابیدکتریمکانیک -تبدیل انرژیشغلی اختصاصیدولتی1400/06/15
یزدرضااکبریدکتریشهرسازیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1400/09/06
یزدسید محسنامامکارشناسی‌ارشدمالی- مهندسی مالیشغلی اختصاصیدولتی1399/10/25
یزدبهزادانجذابکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابیشغلی اختصاصیدولتی1399/09/15
یزدراحلهانصاریکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی- بازاریابیشغلی اختصاصیدولتی1400/02/01
یزدابوالفضلآزاد نیاکارشناسی ارشدروان شناسی عمومیشغلی اختصاصیدولتی1400/12/15
یزدافسانهبرهانیکارشناسی‌ارشدروانشناسی تربیتیشغلی اختصاصیدولتی1400/03/24
یزدمجیدپارسائیانکارشناسی‌ارشدکارآفرینی- کسب و کار الکترونیکیشغلی اختصاصیدولتی1399/09/15
یزداکرمتفتیاندکتریحسابداریشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1399/10/25
یزدرضاتقی طاحونهکارشناسی ارشدتکنولوژی آموزشیشغلی اختصاصیدولتی1399/12/25
یزدسید امیرحسین حسینی اناریکارشناسی‌ارشدفناوری اطلاعاتشغلی اختصاصیغیردولتی1399/09/15
یزدشهلاحسینی کسنویهکارشناسی‌ارشدفلسفه تعلیم و تربیتشغلی اختصاصیدولتی1399/11/25
یزدعلیحیدری اشکذریکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانی- بازرگانی بین‌‌المللی شغلی اختصاصیدولتی1399/09/15
یزدنجمهخورشیدیکارشناسی‌ارشدعلوم تربیتی- تکنولوژی آموزشیشغلی اختصاصیدولتی1400/03/24
یزدمحموددهقان طزرجانیکارشناسی‌ارشدمهندسی عمران - مدیریت ساختشغلی اختصاصیدولتی1400/06/10
یزدمهدیدهقانی تفتیکارشناسی‌ارشدمدیریت - منابع انسانیشغلی اختصاصیغیردولتی1400/04/14
یزدمحمد جواددهقانی تفتیکارشناسی‌ارشدمهندسی پدافند غیرعامل - سازه‌های امنشغلی اختصاصیدولتی1400/11/12
یزدعمرانربیعی فرادنبهکارشناسی‌ارشدروانشاسی عمومیشغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/09
یزدمحمدجوادرحمانی طاحونهکارشناسی‌ارشدحسابداریشغلی اختصاصیدولتی1399/10/25
یزدمهدیرضاییکارشناسی ارشدمهندسی مالیشغلی اختصاصیدولتی1400/10/06
یزدسبیکه‌الساداترکن‌الساداتی عزآبادیکارشناسی‌ارشدریاضی کاربردی-آنالیزشغلی اختصاصیغیردولتی1400/02/15
یزدغلامرضازارعکارشناسی‌ارشدمدیریت آموزشیشغلی اختصاصیبازنشسته1399/12/25
یزدمحسنزارع باغبیدی کارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر- معماری سیستمشغلی اختصاصیغیردولتی1399/09/15
یزدمحمدزارع حسین‌آبادیکارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتی - تولیدشغلی اختصاصیدولتی1400/10/06
یزدزهرازارع میرک‌آبادکارشناسی‌ارشدمدیریت - آموزش عالیشغلی اختصاصیغیردولتی1399/09/15
یزدحمیدشاهوردی شوازیکارشناسی ارشدتکنولوژی آموزشیشغلی اختصاصیدولتی1399/12/25
یزدمهدیشجاعکارشناسی‌ارشدجامعه‌شناسیشغلی- اختصاصیدولتی1400/10/22
یزدعبدالرضاشفیعیدکتریحسابداریشغلی اختصاصیدولتی1399/10/25
یزدمجیدشمسی‌زادهکارشناسی‌ارشدمدیریت اجراییشغلی اختصاصیدولتی1400/04/14
یزدمرتضیصابری اناریکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر هوش مصنوعیشغلی اختصاصیدولتی1399/12/25
یزدسید محمدطباطباییکارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتی- تحقیق در عملیاتشغلی اختصاصیدولتی1400/02/01
یزدسید ابوالحسنطباطباییکارشناسی‌ارشدمهندسی برق- قدرتشغلی اختصاصیدولتی1400/02/01
یزدسید محمدرضاطباطباییکارشناسی‌ارشدعلوم تربیتی- برنامه‌ریزی درسیشغلی اختصاصیدولتی1400/03/24
یزدسید ضیاءطباطباییکارشناسی‌ارشدعلوم تربیتی- تکنولوژی آموزشیشغلی اختصاصیغیردولتی1400/03/24
یزدمسعودطوفانکارشناسی‌ارشدعلوم سیاسی، روابط بین‌المللشغلی اختصاصیدولتی1400/06/15
یزدمحمدعلیعاقلی حاجی‌آبادیکارشناسی‌ارشدمدیریت بازرگانیشغلی اختصاصیغیردولتی1399/09/15
یزدمعصومهعزیزی کرجکارشناسی‌ارشدروانشناسی عمومیشغلی اختصاصیغیردولتی1400/02/01
یزدامیرعلیعضدیکارشناسی‌ارشدحسابداریشغلی اختصاصیغیردولتی1399/10/25
یزدمریم ساداتفخیم‌پورکارشناسی‌ارشدبرنامه‌ریزی آموزشیشغلی اختصاصیغیردولتی1399/11/25
یزدفرزانهفرازمندکارشناسی ارشدادبیات فارسیشغلی اختصاصیدولتی1401/01/20
یزدسعیدهفلاح تفتیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومیشغلی اختصاصیدولتی1400/09/06
یزدحمیدرضافهیمی‌‌رادکارشناسی‌ارشدمهندسی کشاورزی- زراعتشغلی اختصاصیدولتی1399/11/25
یزدهدایتکارگر شورکیدکتریمدیریت-تولید و عملیاتشغلی اختصاصیدولتی1400/06/15
یزدمحسنکدخداپورکارشناسی‌ارشدعلوم اقتصادی- محضشغلی اختصاصیدولتی1399/09/15
یزدمجیدکرباسیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی1399/11/25
یزدرقیهکوپالکارشناسی‌ارشدمدیریت محیط زیست (HSE)شغلی اختصاصیغیردولتی1400/09/09
یزدمحسنمزیدیدکتریمکانیک - تبدیل انرژیشغلی اختصاصیهیأت علمی (استادیار)1400/09/06
یزدسعیدمطهریکارشناسی‌ارشدحسابداریشغلی اختصاصیدولتی1400/06/15
یزدعلیمعنویتکارشناسی‌ارشدمهندسی کامپیوتر - نرم‌افزارشغلی اختصاصیدولتی1400/10/06
یزدمنصورهمنصوره فکرکارشناسی‌ارشدریاضی کاربردی- بازرگانیشغلی اختصاصیغیردولتی1400/02/01
یزدابراهیممنصوریکارشناسی‌ارشدحسابداری- حسابداریشغلی اختصاصیدولتی1399/10/25
یزدفاطمه زهرامنصوریکارشناسی‌ارشدمشاوره و راهنماییشغلی اختصاصیدولتی1400/04/14
یزدزهرهمهرزادهکارشناسی‌ارشدزبان و ادبیات فارسی- کودک و نوجوانشغلی اختصاصیغیردولتی1399/11/25
یزدسید عباسمیررکنیکارشناسی‌ارشدمشاوره، توانبخشیشغلی اختصاصیدولتی1400/03/24
یزدمصطفینجاتیدکتریمدیریت راهبردی دانششغلی اختصاصیدولتی1400/05/10
یزدعلینمازیکارشناسی‌ارشدمدیریت دولتیشغلی اختصاصیدولتی1399/10/25
یزدسعیدنورایمانیکارشناسی‌ارشدعلوم اقتصادیشغلی اختصاصیدولتی1399/11/25
یزدسید محسنهاشمیکارشناسی‌ارشدمدیریت صنعتی - تولیدشغلی اختصاصیدولتی1400/04/14