تقویم آموزشی کلاس زنده


# عنوان تاریخ و زمان شروع تاریخ و زمان اتمام اساتید دوره ثبت نام در دوره
1 مدیریت و ارزیابی عملکرد 1400-05-02 08:45:00 1400-05-02 13:05:00 فردین حسینی مشاهده و خرید دوره
2 دوره های آموزشی تربیت مدرس (ویژه شهرداری تهران) 1400-05-03 08:45:00 1400-05-12 13:00:00 کوروش اسماعیلی،رامسیس افتخاری مقدم،احمد ذاقلی،زهرا احمدی پور،علیرضا دهقانی مشاهده و خرید دوره
3 مدیریت استراتژیک سازمانی 1400-05-03 13:15:00 1400-05-03 17:30:00 دکتر ذوالفقارزاده مشاهده و خرید دوره
4 مدیریت بر مبنای هدف 1400-05-04 08:45:00 1400-05-04 13:00:00 سیده هدی شمس مشاهده و خرید دوره
5 پویایی سازمانی و فردی (بهره وری) 1400-05-04 08:45:00 1400-05-06 11:45:00 کاوه تیمورنژاد مشاهده و خرید دوره
6 آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور 1400-05-05 08:45:00 1400-05-05 12:00:00 رضا نوری مشاهده و خرید دوره
7 کار تیمی و مهارت های تیم سازی 1400-05-05 13:15:00 1400-05-06 13:00:00 فاطمه امیرآبادی مشاهده و خرید دوره
8 مدیریت مشارکتی 1400-05-09 08:45:00 1400-05-10 17:30:00 مشاهده و خرید دوره
9 مدیریت جلسات اداری 1400-05-10 08:45:00 1400-05-12 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
10 مدیریت تضاد بین فردی 1400-05-11 08:45:00 1400-05-11 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
11 مهارت های نفوذ و تاثیرگذاری 1400-05-12 13:15:00 1400-05-12 17:30:00 مشاهده و خرید دوره
12 شبکه سازی 1400-05-13 08:45:00 1400-05-13 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
13 اخلاق حرفه‌ای 1400-05-14 08:45:00 1400-05-14 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
14 وفاداری و تعهد سازمانی 1400-05-16 08:45:00 1400-05-16 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
15 مبانی خط مشی گذاری(تدوین و صورت بندی) (ویژه سازمان تبلیغات اسلامی) 1400-05-16 14:15:00 1400-06-06 17:00:00 مشاهده و خرید دوره
16 دوره های آموزشی تربیت مدرس (ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران) 1400-05-16 16:45:00 1400-05-30 21:00:00 کوروش اسماعیلی،رامسیس افتخاری مقدم،احمد ذاقلی،زهرا احمدی پور،علیرضا دهقانی مشاهده و خرید دوره
17 مبانی خط مشی گذاری (تدوین و صورت بندی) 1400-05-17 08:45:00 1400-05-24 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
18 تعهد سازمانی و رضایت شغلی 1400-05-17 13:15:00 1400-05-17 17:30:00 مشاهده و خرید دوره
19 نگرش ارزشی به تعهد و تعلق سازمانی 1400-05-18 08:45:00 1400-05-18 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
20 مدیریت ساختارهای سازمانی 1400-05-18 13:45:00 1400-05-18 19:00:00 دکتر ولیان مشاهده و خرید دوره
21 فرهنگ سازمانی 1400-05-19 13:15:00 1400-05-20 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
22 راهکارهای تقویت خلاقیت در سازمان 1400-05-21 08:45:00 1400-05-21 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
23 تفکر خلاق 1400-05-23 08:45:00 1400-05-24 17:30:00 مشاهده و خرید دوره
24 کارآفرینی سازمانی و استراتژی کارآفرینانه 1400-05-25 08:45:00 1400-05-26 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
25 تحولات سیاسی اجتماعی ایران 1400-05-25 08:45:00 1400-05-25 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
26 روانشناسی مدیریت تغییر 1400-05-30 08:45:00 1400-05-31 17:30:00 مشاهده و خرید دوره
27 کیفیت زندگی کاری 1400-05-31 08:45:00 1400-06-02 12:00:00 مشاهده و خرید دوره
28 اصول و تکنیک ها و موانع خلاقیت 1400-06-01 08:45:00 1400-06-02 17:30:00 مشاهده و خرید دوره
29 تدوین و پیاده سازی استراتژی کارآفرینانه 1400-06-03 08:45:00 1400-06-04 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
30 فن نوشتن، بیان و گوش دادنِ فعال 1400-06-06 08:45:00 1400-06-07 17:30:00 مشاهده و خرید دوره
31 نظام های اداری و تطبیقی و محک زنی 1400-06-07 08:45:00 1400-06-09 12:00:00 مشاهده و خرید دوره
32 مدل های تعالی سازمانی در دولت و بخش عمومی 1400-06-08 08:45:00 1400-06-10 11:45:00 مشاهده و خرید دوره
33 آمایش سرزمین 1400-06-08 13:45:00 1400-06-08 19:00:00 مشاهده و خرید دوره
34 رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی محیط کار 1400-06-14 08:45:00 1400-06-20 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
35 ارتباط خلاق و اثربخش 1400-06-14 13:15:00 1400-06-14 17:30:00 مشاهده و خرید دوره
36 مدیریت اخلاق حرفه ای و سازمانی 1400-06-15 08:45:00 1400-06-16 17:30:00 مشاهده و خرید دوره
37 کارآفرینی سازمانی 1400-06-15 13:45:00 1400-06-15 19:00:00 دکتر داوری مشاهده و خرید دوره
38 ارتباط مدیر با مردم 1400-06-16 08:45:00 1400-06-16 11:45:00 مشاهده و خرید دوره
39 سازمان ها و مسئولیت اجتماعی 1400-06-17 08:45:00 1400-06-18 13:00:00 مشاهده و خرید دوره
40 هدایت و رهبری در سازمان 1400-06-20 13:15:00 1400-06-21 17:30:00 مشاهده و خرید دوره
  • مجموع سطر ها: 48 سطر | نمایش در هر صفحه