شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


فهرست دوره‌های الکترونیکی

 
 

فهرست دوره‌های الکترونیکی

شناسه عنوان نوع دوره ساعت لینک دوره
6905 شفافیت و سلامت اداری کلاس زنده (LIVE) 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6905
6798 جانشین پروری کلاس زنده (LIVE) 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6798
6797 امنیت کاربری فناوری اطلاعات (اکفا) کلاس زنده (LIVE) 12 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6797
6796 مدیریت تعارض و فنون مذاکره کلاس زنده (LIVE) 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6796
6795 فرهنگ و ساختار سازمانی کلاس زنده (LIVE) 16 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6795
6794 مدیریت کیفیت و فرایندهای سازمانی کلاس زنده (LIVE) 6 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6794
6793 مدیریت و برنامه ریزی پروژه کلاس زنده (LIVE) 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6793
6792 مدیریت دولت الکترونیک کلاس زنده (LIVE) 6 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6792
6791 طراحی ساختارهای سازمانی کلاس زنده (LIVE) 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6791
6790 بهسازی سازمانی کلاس زنده (LIVE) 6 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6790
6789 اصول و مبانی مدیریت و سازمان کلاس زنده (LIVE) 12 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6789
6788 فرایند و فنون تصمیم گیری سازمانی کلاس زنده (LIVE) 9 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6788
6787 مدیریت بحران کلاس زنده (LIVE) 6 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6787
6762 مدیریت استراتژیک اطلاعات کلاس زنده (LIVE) 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6762
6761 توانایی تجزیه و تحلیل مشاغل بر اساس روش ONET کلاس زنده (LIVE) 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6761
6219 جنگ نرم، تهدید نرم و شیوه های مقابله با آن کلاس زنده (LIVE) 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6219
5957 ظرفیت سازی برای کوچک سازی کلاس زنده (LIVE) 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5957
5956 خلاقیت و نوآوری فردی کلاس زنده (LIVE) 6 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5956
5955 آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت کلاس زنده (LIVE) 6 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5955
5954 مدیریت برون سپاری کلاس زنده (LIVE) 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5954
5953 پاسخگویی و مسئولیت پذیری در مدیریت کلاس زنده (LIVE) 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5953
5952 بودجه ریزی عملیاتی کلاس زنده (LIVE) 12 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5952
5951 اصول و فنون مذاکره و متقاعد سازی کلاس زنده (LIVE) 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5951
5950 فضای مجازی، فرصت ها و آسیب ها کلاس زنده (LIVE) 12 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5950
5949 راهبردهای آموزش و توان افزایی کلاس زنده (LIVE) 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5949
5947 تکنیک ها و فنون بهبود سیستم ها و روش ها کلاس زنده (LIVE) 12 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5947
5946 تنظیم قراردادها کلاس زنده (LIVE) 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5946
5941 تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تاکید بر مهندسی فرهنگی کلاس زنده (LIVE) 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5941
5940 آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور کلاس زنده (LIVE) 6 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5940
5939 مهارت های ارتباطی مدیران کلاس زنده (LIVE) 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5939
5937 رهبری تحول در سازمان ها کلاس زنده (LIVE) 9 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5937
5936 بهره وری نیروی انسانی کلاس زنده (LIVE) 6 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5936
5934 ارزشیابی عملکرد کارکنان کلاس زنده (LIVE) 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5934
5932 خلاقیت و نوآوری (سازمانی) کلاس زنده (LIVE) 6 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5932
5805 مدیریت بحران کلاس زنده (LIVE) 6 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5805
5804 خلاقیت و نوآوری (سازمانی) کلاس زنده (LIVE) 6 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5804
5803 نظام مدیریت اسلامی کلاس زنده (LIVE) 6 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5803
5338 آیین نگارش مکاتبات اداری کلاس زنده (LIVE) 12 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5338
5319 آینده پژوهی کلاس زنده (LIVE) 6 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5319
3314 کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت کلاس زنده (LIVE) 9 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/3314
3307 پویایی سازمانی و فردی (بهره وری) کلاس زنده (LIVE) 6 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/3307
2599 آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه کلاس زنده (LIVE) 6 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2599
2598 تجارت الکترونیکی کلاس زنده (LIVE) 6 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2598
2597 بیماریهای نوپدید و راههای پیشگیری کلاس زنده (LIVE) 6 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2597
2596 مدیریت سبز کلاس زنده (LIVE) 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2596
2595 مدیریت بحران کلاس زنده (LIVE) 6 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2595
2594 آشنایی با قانون برگزاری مناقصات کلاس زنده (LIVE) 6 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2594
2593 فرایند و فنون تصمیم گیری سازمانی کلاس زنده (LIVE) 9 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2593
2592 پاسخگویی و مسئولیت پذیری در مدیریت کلاس زنده (LIVE) 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2592
2591 مدیریت اقتضایی کلاس زنده (LIVE) 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2591
2590 کیفیت زندگی کاری کلاس زنده (LIVE) 6 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2590
2589 آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری کلاس زنده (LIVE) 12 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2589
2587 مدیریت موثر وقت کلاس زنده (LIVE) 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2587
2539 بهداشت عمومی درمحیط کار کلاس زنده (LIVE) 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2539
2537 خلاقیت و نوآوری (سازمانی) کلاس زنده (LIVE) 6 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2537
2536 آینده پژوهی کلاس زنده (LIVE) 6 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2536
2535 بهره وری نیروی انسانی کلاس زنده (LIVE) 6 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2535
2534 مهارت های ارتباطی مدیران کلاس زنده (LIVE) 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2534
2533 انگیزش در کار کلاس زنده (LIVE) 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2533
2532 خلاقیت و نوآوری (فردی) کلاس زنده (LIVE) 6 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2532
2531 آشنایی با روش ها و فنون کار با مدیران مافوق کلاس زنده (LIVE) 6 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2531
2530 گزارش نویسی در امور اداری کلاس زنده (LIVE) 12 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2530
2528 تیم سازی و شیوه کار گروهی کلاس زنده (LIVE) 6 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2528
2323 مقابله با بحران کلاس زنده (LIVE) 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2323
2322 اصول و فنون مذاکره و متقاعدسازی کلاس زنده (LIVE) 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2322
2321 بهره وری و تکنیک های اندازه گیری کلاس زنده (LIVE) 6 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2321
2320 رهبری تحول در سازمان کلاس زنده (LIVE) 9 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2320
2319 مدیریت استرس (بهداشت روانی کارکنان) کلاس زنده (LIVE) 6 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2319
2318 اصول و مبانی سازماندهی کلاس زنده (LIVE) 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2318
2142 آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن کلاس زنده (LIVE) 6 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2142
2141 مدیریت موثر وقت کلاس زنده (LIVE) 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2141
2140 تکنیک ها و فنون بهبود سیستم ها و روش ها کلاس زنده (LIVE) 12 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2140
2139 مدیریت مشارکتی با تاکید بر نظام پیشنهادات کلاس زنده (LIVE) 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2139
6896 بررسی تاثیرات مثبت انقلاب صنعتی چهارم بر بهره وری کافه آموزش 2 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6896
6895 بهره وری سبز و تکنیک هزینه یابی جریان مواد کافه آموزش 2 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6895
6830 تنظیم گری هوشمند کافه آموزش 2 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6830
6765 نشست ارائه تجارب مدیران کافه آموزش 0 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6765
6764 نشست ارائه تجارب مدیران کافه آموزش 0 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6764
6763 نشست ارائه تجارب مدیران کافه آموزش 0 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6763
6431 یک مدیر، یک تجربه - دکتر سیدمحمد بطحایی (وزیر اسبق آموزش و پرورش) کافه آموزش 0 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6431
6430 یک مدیر، یک تجربه-فخرالدین احمدی دانش آشتیانی(وزیر اسبق آموزش و پرورش) کافه آموزش 0 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6430
6427 نشست ارائه تجارب مدیران کافه آموزش 0 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6427
6426 نشست ارائه تجارب مدیران کافه آموزش 0 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6426
6424 نشست ارائه تجارب مدیران کافه آموزش 0 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6424
6151 نشست تخصصی تشریفات بین الملل کافه آموزش 0 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6151
6070 نشست ارائه تجارب مدیران کافه آموزش 0 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6070
6057 طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی کافه آموزش 0 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6057
6009 واکاوی مدیریت زنان کافه آموزش 0 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6009
5841 نشست ارائه تجارب مدیران کافه آموزش 0 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5841
5777 نشست ارائه تجارب مدیران کافه آموزش 0 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5777
5764 یک مدیر، یک تجربه - مجید انصاری (معاون امور مجلس و معاون حقوقی رئیس‌ جمهور ایران) کافه آموزش 0 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5764
5763 نشست تخصصی حکمرانی خوب (4) کافه آموزش 0 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5763
5585 یک مدیر، یک تجربه- محمدرضا نعمت زاده (مشاور وزیر نفت) کافه آموزش 0 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5585
5584 یک مدیر، یک تجربه- حمید چیت چیان (وزیر اسبق نیرو ) کافه آموزش 0 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5584
5583 یک مدیر، یک تجربه-احمد خرم (وزیر اسبق راه و ترابری) کافه آموزش 0 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5583
5582 نشست ارائه تجارب مدیران کافه آموزش 0 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5582
5581 نشست ارائه تجارب مدیران کافه آموزش 0 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5581
5580 نشست ارائه تجارب مدیران کافه آموزش 0 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5580
5579 نشست ارائه تجارب مدیران کافه آموزش 0 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5579
5578 نشست ارائه تجارب مدیران کافه آموزش 0 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5578
5574 نشست تخصصی حکمرانی خوب (3) کافه آموزش 0 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5574
5573 نشست تخصصی حکمرانی خوب (2) کافه آموزش 0 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5573
5571 نشست تخصصی حکمرانی خوب (1) کافه آموزش 0 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5571
5322 نشست ارائه تجارب مدیران کافه آموزش 0 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5322
5321 نشست ارائه تجارب مدیران کافه آموزش 0 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5321
5320 نشست ارائه تجارب مدیران کافه آموزش 0 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5320
3384 نشست ارائه تجارب مدیران کافه آموزش 0 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/3384
2562 تبیین مدل های سبک رهبری زنان در پست های مدیریتی در بخش عمومی کافه آموزش 2 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2562
2561 معنویت برای کودکان با تاکید بر آراء امام خمینی (ره) کافه آموزش 2 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2561
2344 یک مدیر، یک تجربه-شهیندخت مولاوردی (دستیار سابق رئیس جمهور در امورحقوق شهروندی) کافه آموزش 0 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2344
2343 نشست «آشنایی با سبک رهبری فرماندهان ایرانی» کافه آموزش 0 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2343
2324 نشست «رويکرد سازمانها در مواجهه با بيماريهاي نوظهور» کافه آموزش 0 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2324
2305 یک مدیر، یک تجربه - دکتر فانی (وزیر اسبق آموزش و پرورش) کافه آموزش 0 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2305
2297 نشست «دورکاری در نظام اداری، الزامات و چالش ها» کافه آموزش 2 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2297
2217 نشست «تغيير سبک مديريت و رهبری در دوران پساکرونا» کافه آموزش 2 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2217
6864 برنامه‌ریزی و اقدام در بحران دوره‌های مدیران 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6864
6862 آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن دوره‌های مدیران 6 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6862
6296 رهبری تحول در سازمان ها دوره‌های مدیران 9 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6296
6067 آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری دوره‌های مدیران 12 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6067
6003 نقشه راه اصلاح نظام اداری (1) دوره‌های مدیران 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6003
2579 نقشه راه اصلاح نظام اداری (2) دوره‌های مدیران 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2579
2564 مهارت های ارتباطی مدیران دوره‌های مدیران 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2564
2560 برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک دوره‌های مدیران 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2560
2332 کلیات پیشگیری از وقوع جرم دوره‌های مدیران 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2332
2278 بهسازی سازمانی دوره‌های مدیران 6 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2278
2277 نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی دوره‌های مدیران 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2277
2268 آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور دوره‌های مدیران 6 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2268
2085 مدیریت مشارکتی دوره‌های مدیران 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2085
6879 تربیت اسلامی با تکیه بر قرآن و احادیث دوره‌های عمومی و فرهنگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6879
6878 آئین نگارش مکاتبات اداری دوره‌های عمومی و فرهنگی 24 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6878
6877 آشنایی با نظام گزینش کشور دوره‌های عمومی و فرهنگی 2 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6877
6467 جمعیت شناسی و فرهنگ افزایش جمعیت دوره‌های عمومی و فرهنگی 6 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6467
6295 بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن دوره‌های عمومی و فرهنگی 6 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6295
6064 آشنایی با الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت دوره‌های عمومی و فرهنگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6064
5731 تناسب اندام (ارتقاء سلامت از طریق ورزش) دوره‌های عمومی و فرهنگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5731
5727 ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد دوره‌های عمومی و فرهنگی 6 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5727
5315 مقابله با بحران دوره‌های عمومی و فرهنگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5315
4214 آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس دوره‌های عمومی و فرهنگی 12 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/4214
3561 معرفت و بصیرت حسینی دوره‌های عمومی و فرهنگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/3561
3394 بنیان های حکومت اسلامی و ولایت فقیه دوره‌های عمومی و فرهنگی 12 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/3394
2459 تربیت فرزند دوره‌های عمومی و فرهنگی 6 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2459
2458 حقوق خانواده دوره‌های عمومی و فرهنگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2458
2457 خانواده متعالی در اسلام دوره‌های عمومی و فرهنگی 6 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2457
2436 آشنایی با احکام اسلامی دوره‌های عمومی و فرهنگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2436
2435 نقش حجاب در حفظ حریم خانواده دوره‌های عمومی و فرهنگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2435
2434 آسیب شناسی خانواده دوره‌های عمومی و فرهنگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2434
2433 اقتصاد خانواده موحد دوره‌های عمومی و فرهنگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2433
2413 روانشناسی خانواده دوره‌های عمومی و فرهنگی 12 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2413
2279 مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه دوره‌های عمومی و فرهنگی 22 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2279
2276 فرهنگ سازمانی دوره‌های عمومی و فرهنگی 12 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2276
2265 سبک زندگی بر مبنای آموزه های دینی دوره‌های عمومی و فرهنگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2265
2258 آشنایی با وصیت نامه سیاسی - الهی امام خمینی (ره) دوره‌های عمومی و فرهنگی 6 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2258
2257 آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی (ره) دوره‌های عمومی و فرهنگی 20 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2257
2123 بیماری های نو پدید و راه های پیشگیری دوره‌های عمومی و فرهنگی 6 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2123
2002 ایمنی و بهداشت محیط کار دوره‌های عمومی و فرهنگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2002
1925 اخلاق فردی، اجتماعی و اداری دوره‌های عمومی و فرهنگی 20 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/1925
1924 احکام زندگی در اسلام دوره‌های عمومی و فرهنگی 20 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/1924
1923 پرسشها و پاسخ های اعتقادی دوره‌های عمومی و فرهنگی 28 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/1923
1918 حکومت مهدوی و وظایف منتظران دوره‌های عمومی و فرهنگی 20 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/1918
1394 روخوانی و روانخوانی قرآن کریم دوره‌های عمومی و فرهنگی 28 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/1394
1378 تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم دوره‌های عمومی و فرهنگی 28 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/1378
1377 امر به معروف و نهی از منکر دوره‌های عمومی و فرهنگی 6 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/1377
1376 آداب و اسرار نماز دوره‌های عمومی و فرهنگی 28 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/1376
6808 چگونگی تدوین طرح های پژوهش دوره‌های شغلی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6808
5669 گزارش نویسی در امور اداری دوره‌های شغلی 12 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5669
2603 آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت دوره‌های شغلی 6 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2603
6829 مدیریت استراتژیک منابع دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6829
6828 مدیریت بر مبنای هدف دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6828
6827 مدیریت استراتژیک سازمانی دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6827
6826 مدیریت و ارزیابی عملکرد دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6826
6825 مبانی مدیریت و رهبری در سازمان دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6825
6824 مدیریت و کنترل پروژه دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6824
6823 سنجش و ارزیابی عملکرد دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6823
6822 اصول سرپرستی دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6822
6821 نظارت و کنترل در مدیریت دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6821
6820 توانمندسازی منابع انسانی دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6820
6819 تفکر سیستمی دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6819
6818 خلاقیت و حل مسئله دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6818
6817 مدیریت تعارض دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6817
6816 مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری دوره‌های توسعه شایستگی 12 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6816
6815 تجزیه وتحلیل سیستم ها و روش ها دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6815
6814 شبکه سازی دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6814
6813 مهارت های نفوذ و تاثیرگذاری دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6813
6812 مدیریت تضاد بین فردی دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6812
6811 مدیریت مشارکتی دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6811
6810 کار تیمی و مهارت های تیم سازی دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6810
6135 اصول و تکنیک های بهره وری دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6135
6134 مدیریت استرس و تحمل ابهام دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6134
6133 هدف گذاری و مدیریت اهداف دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6133
6132 مدیریت عملکرد دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6132
6131 انگیزش و رقابت دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6131
6130 بهبود شفافیت فرایندها دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6130
6129 پاسخگویی و استانداردهای آن دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6129
6128 هوش هیجانی دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6128
6127 انعطاف پذیری دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6127
6126 مدیریت تکریم ارباب رجوع دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6126
6125 تدوین و پیاده سازی استراتژی کارآفرینانه دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6125
6124 اصول و تکنیک ها و موانع خلاقیت دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6124
6123 روانشناسی مدیریت تغییر دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6123
6122 کارآفرینی سازمانی و استراتژی کارآفرینانه دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6122
6121 راهکارهای تقویت خلاقیت در سازمان دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6121
6120 تفکر خلاق دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6120
6119 هدایت و رهبری در سازمان دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6119
6118 شهروندی سازمانی دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6118
6117 سازمان ها و مسئولیت اجتماعی دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6117
6116 مدیریت اخلاق حرفه ای و سازمانی دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6116
6115 توسعه پایدار و نقش افراد جامعه دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6115
6112 فن نوشتن، بیان و گوش دادنِ فعال دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6112
6111 ارتباطات سازمانی دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6111
6109 روانشناسی ارتباطات دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6109
6108 زبان بدن و ارتباطات بین فردی دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6108
6107 ارتباط خلاق و اثربخش دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6107
6106 توانمندسازی منابع انسانی دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6106
6105 نظارت و کنترل در مدیریت دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6105
6104 سنجش و ارزیابی عملکرد دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6104
6103 اصول سرپرستی دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6103
6102 مدیریت و کنترل پروژه دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6102
6099 مدیریت تعارض دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6099
6098 خلاقیت و حل مسئله دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6098
6097 تجزیه وتحلیل سیستم ها و روش ها دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6097
5911 ارتباط خلاق و اثربخش دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5911
5910 زبان بدن و ارتباطات بین فردی دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5910
5909 روانشناسی ارتباطات دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5909
5908 ارتباطات سازمانی دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5908
5907 فن نوشتن، بیان و گوش دادنِ فعال دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5907
5885 کار تیمی و مهارت های تیم سازی دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5885
5884 مدیریت مشارکتی دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5884
5883 مدیریت تضاد بین فردی دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5883
5882 مهارت های نفوذ و تاثیرگذاری دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5882
5881 شبکه سازی دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5881
5845 مدیریت استراتژیک سازمانی دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5845
5844 مدیریت استراتژیک منابع دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5844
5843 مدیریت بر مبنای هدف دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5843
5842 مدیریت و ارزیابی عملکرد دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5842
5529 مدیریت تضاد فرهنگی دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5529
5528 مثبت نگری و کاهش استرس دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5528
5527 روانشناسی تفاوت های فردی دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5527
5526 هوش هیجانی دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5526
5525 مدیریت استرس و کنترل خشم دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5525
5503 مدیریت استراتژیک منابع دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5503
5502 مدیریت بر مبنای هدف دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5502
5501 مدیریت استراتژیک سازمانی دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5501
5500 مدیریت و ارزیابی عملکرد دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5500
5499 مبانی مدیریت و رهبری در سازمان دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5499
5498 نگرش ارزشی به تعهد و تعلق سازمانی دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5498
5497 فرهنگ سازمانی دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5497
5496 تعهد سازمانی و رضایت شغلی دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5496
5495 وفاداری و تعهد سازمانی دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5495
5494 اخلاق حرفه‌ای دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5494
5493 مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری دوره‌های توسعه شایستگی 12 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5493
5492 مدیریت تعارض دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5492
5491 خلاقیت و حل مسئله دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5491
5489 تفکر سیستمی دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5489
5334 هدایت و رهبری در سازمان دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5334
5332 شهروندی سازمانی دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5332
5331 سازمان ها و مسئولیت اجتماعی دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5331
5330 مدیریت اخلاق حرفه ای و سازمانی دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5330
5329 توسعه پایدار و نقش افراد جامعه دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5329
5328 مدیریت و کنترل پروژه دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5328
5327 اصول سرپرستی دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5327
5326 سنجش و ارزیابی عملکرد دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5326
5325 نظارت و کنترل در مدیریت دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5325
5324 توانمندسازی منابع انسانی دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5324
4904 فن نوشتن، بیان و گوش دادنِ فعال دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/4904
4901 ارتباطات سازمانی دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/4901
4900 روانشناسی ارتباطات دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/4900
4899 ارتباط خلاق و اثربخش دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/4899
4896 زبان بدن و ارتباطات بین فردی دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/4896
4868 تفکر خلاق دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/4868
4867 کارآفرینی سازمانی و استراتژی کارآفرینانه دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/4867
4866 راهکارهای تقویت خلاقیت در سازمان دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/4866
4865 روانشناسی مدیریت تغییر دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/4865
4864 اصول و تکنیک ها و موانع خلاقیت دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/4864
4862 تدوین و پیاده سازی استراتژی کارآفرینانه دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/4862
3954 برنامه ریزی و مدیریت پروژه دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/3954
3953 برنامه ریزی عملیاتی دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/3953
3952 مدیریت زمان دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/3952
3945 تکنیک های برنامه ریزی دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/3945
3944 اصول و مبانی برنامه ریزی و سازماندهی دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/3944
3941 شبکه سازی دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/3941
3940 مهارت های نفوذ و تاثیرگذاری دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/3940
3939 مدیریت تضاد بین فردی دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/3939
3938 مدیریت مشارکتی دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/3938
3878 کار تیمی و مهارت های تیم سازی دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/3878
3567 مدیریت استراتژیک منابع دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/3567
3556 مدیریت بر مبنای هدف دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/3556
3549 مدیریت استراتژیک سازمانی دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/3549
3548 مبانی مدیریت و رهبری در سازمان دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/3548
3547 مدیریت و ارزیابی عملکرد دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/3547
3546 مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری دوره‌های توسعه شایستگی 12 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/3546
3223 مدیریت استراتژیک منابع دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/3223
3219 مدیریت بر مبنای هدف دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/3219
3218 مدیریت استراتژیک سازمانی دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/3218
3217 مدیریت و ارزیابی عملکرد دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/3217
3153 مبانی مدیریت و رهبری در سازمان دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/3153
2588 خلاقیت و حل مسئله دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2588
2563 مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری دوره‌های توسعه شایستگی 12 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2563
2559 مدیریت تعارض دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2559
2540 تجزیه وتحلیل سیستم ها و روش ها دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2540
2483 تفکر سیستمی دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2483
2432 اخلاق حرفه‌ای دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2432
2431 وفاداری و تعهد سازمانی دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2431
2430 تعهد سازمانی و رضایت شغلی دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2430
2429 نگرش ارزشی به تعهد و تعلق سازمانی دوره‌های توسعه شایستگی 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2429
2428 فرهنگ سازمانی دوره‌های توسعه شایستگی 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2428
6136 کلاس زنده دوره های آموزشی تربیت مدرس (ویژه سازمان ملی بهره وری ایران) دوره‌های تربیت مدرس 0 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6136
5858 کلاس زنده دوره های آموزشی تربیت مدرس (ویژه سازمان دامپزشکی کشور) دوره‌های تربیت مدرس 0 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5858
5742 کلاس زنده دوره های آموزشی تربیت مدرس (ویژه شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران) دوره‌های تربیت مدرس 0 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5742
5589 آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت و مقررات مربوط دوره‌های تربیت مدرس 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5589
2604 شناخت نظام اداری ایران دوره‌های تربیت مدرس 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2604
2602 تکنولوژی آموزشی دوره‌های تربیت مدرس 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2602
2308 روش ها و فنون آموزشی (تدریس) دوره‌های تربیت مدرس 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2308
2307 روش های سنجش و ارزشیابی آموزشی دوره‌های تربیت مدرس 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2307
6867 برنامه های تحول در نظام اداری دوره‌های آزاد 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6867
6865 بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دوره‌های آزاد 12 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6865
6861 آشنایی با آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دوره‌های آزاد 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6861
6860 تدوین گزارش های مدیریتی در اکسل دوره‌های آزاد 12 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6860
6800 تربیت بدنی و آمادگی جسمانی دوره‌های آزاد 4 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6800
6471 سبک زندگی در دوران کرونا (مبتنی بر آموزه های طب ایرانی) دوره‌های آزاد 6 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/6471
5774 مصاحبه شایستگی محور دوره‌های آزاد 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5774
5488 روش ها و فنون تدریس دوره‌های آزاد 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5488
5487 سنجش و ارزشیابی آموزشی دوره‌های آزاد 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5487
5486 فناوری آموزشی دوره‌های آزاد 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5486
5442 مهارت های زندگی دوره‌های آزاد 6 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/5442
2074 جانشین پروری (مدیریت استعداد) دوره‌های آزاد 8 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2074
3801 آشنایی با مفهوم و فلسفه کانون ارزیابی مدیران دوره های تربیت ارزیاب 0 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/3801
2311 آشنایی با مدل شایستگی دولت دوره های تربیت ارزیاب 0 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2311
2122 دوره های تربیت ارزیاب دوره های تربیت ارزیاب 12 https://lms.smtc.ac.ir/course/view/2122