شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


درباره مرکز

 
 

نمودار سازمانی مرکز آموزش مدیریت دولتی
 

مدیران مرکز آموزش سازمان مدیریت دولتی 
  • رییس مرکز آموزش مدیریت دولتی: دکتر محسن میری
  • معاون آموزشی: حامد نظرپور کاشانی
  • معاون پژوهشی: میثم رضایی
  • معاون توسعه مدیریت و منابع: حمیدرضا معینی
  • مدیرکل دفتر ریاست ، روابط عمومی و مدیریت عملکرد: مهدی حسنوند مفرد