شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


بخشنامه‌های مرتبط

بخشنامه: دوره های آموزشی تربیت ارزیاب حرفه ای و کانون ارزیابی و توسعه مدیران
1402/04/27
بخشنامه: دوره های آموزشی تکمیلی عمومی
1398/11/19
بخشنامه: دوره های آموزشی مدیران زن و جوان
1398/02/31
بخشنامه: دوره های آموزشی تربیت مدرس
1397/08/29
بخشنامه: دوره های آموزشی اکفا و بما
1397/07/15
بخشنامه: دوره های آموزشی تربیت ارزیاب حرفه ای
1396/11/04
بخشنامه: نحوه تنظیم برنامه‌های آموزشی دستگاه‌ها و مجریان دوره‌های آموزشی
1396/05/22
بخشنامه: اصلاحیه نظام آموزش کارمندان دولت و عناوین دوره های جدید
1394/05/14
بخشنامه: دوره های آموزشی فناوری اطلاعات
1393/11/20
بخشنامه: دوره های آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس
1391/10/27
بخشنامه: آشنایی با الگوی اسلامی ایرانی- پیشرفت
1391/09/18
بخشنامه: دوره معرفت و بصیرت حسینی
1391/09/06
بخشنامه: دوره های آموزش خانواده
1391/08/02
بخشنامه: دوره های آموزشی مدیران
1390/12/15
بخشنامه: نظام آموزش کارمندان دولت
1390/01/30
بخشنامه: دوره های شغلی
1388/03/31
بخشنامه: دوره های آموزشی فرهنگی و اجتماعی
1388/03/31
بخشنامه: دوره های آموزشی تکمیلی عمومی
1386/07/08