واکاوی مدیریت زنان

نوع دوره عمومی (کلیه مدیران و کارکنان)
تعداد فصل ها 1 فصل
تعداد جلسات 1 جلسه
تعداد فراگیر 797 نفر
مدرس دوره زهرا احمدی پور
 
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
راهنما

محتوای حاضر صرفاً برای بهره برداری علاقه مندان ارائه شده و جزو دوره های آموزشی محسوب نمی شود.
ساختار‌
واکاوی مدیریت زنان
17 دقیقه
مدرسان

زهرا احمدی پور

سوابق تحصیلی:
ـ کارشناسی جغرافیا، دانشگاه تربیت معلم 1367
ـ کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزي شهري، دانشگاه تربیت مدرس 1370
ـ دکتري جغرافیاي سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس 1376
سوابق شغلی:
 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس از سال 1376
 مدیر کل دفتر تقسیمات کشوري، وزارت کشور از 1376 تا 1382
 استاد جغرافیاي سیاسی دانشگاه تربیت مدرس از سال 1392
 دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس از سال 1388
 معاون ورزش بانوان سازمان تربیت بدنی از 1382 تا 1384
 عضو شوراي فرهنگی-اجتماعی زنان از 1383 تا 1386
 عضو کمیته داخلی ندوین برنامه پنج ساله سوم از 1377 تا 1378
 مشاور معاون سیاسی وزارت کشور از 1378 تا 1379
 عضو شوراي مرکزي ورزش شرکت پتروشیمی از 1383 تا 1384
عضو شوراي ورزش دانشگاه تربیت مدرس از 1383 تا 1384
عضو کمیته ملی المپیک از 1383 تا 1387
عضو کمیته برنامه ریزي جغرافیا (وزارت علوم ؛ تحقیقات و فن آوري) از 1386 تا کنون
سرپرست دفتر ارتقا امور هیات علمی دانشکده علوم انسانی از 1381 تا 1384
 عضو هیات تحریریه فصلنامه ژئوپلیتیک از 1384 تا کنون
دستیار سردبیر فصلنامه ژئوپلیتیک از 1387 تا 1392
عضو هیات تحریریه فصلنامه مدرس علوم انسانی(برنامه ریزی و آمایش فضا) از 1385 تا کنون
عضو قطب علمی جغرافیای سیاسی از 1391
داور طرح های جشنواره خوارزمی و فارابی
مدیر نظارت و ازیابی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از بهمن 1392 تا شهریور 1393
عضو شورای راهبردی زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی از 1392
عضو هیات ممیزه دانشگاه تربیت مدرس از 1393
عضو کارگروه جذب رشته جغرافیا دانشگاه فرهنگیان از 1393
عضو کارگروه جذب رشته علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی از 1393
رییس کمیسیون علوم انسانی هیات ممیزه دانشگاه تربیت مدرس از 1393
عضو شورای مشورتی جغرافیا و آمایش، شورای برنامه ریزی آموزش عالی  1393
عضو کمیته تخصصی علوم جغرافیایی در شورای عالی برنامه ریزی آموزشی، آموزش عالی از 1393 تا 1395
عضو کمیته علمی همایش تمرکز زدایی و سازماندهی تهران دانشگاه تربیت مدرس 1393
عضو هیات تحریریه نشریه جغرافیای سیاسی از 93 تا 97
مدیر کل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور از 1394
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از سال1395
رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی از سال 1396
نظرات
امتیاز‌
3.20 از 5 / 23 رای