رهبری تحول در سازمان

نوع دوره مدیران (سطح میانی)
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 9 ساعت
تعداد جلسات 10 جلسه
تعداد فراگیر 145 نفر
مدرس دوره علیرضا شیروانی
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
ساختار‌
رهبری تحول در سازمان (قسمت اول)
60 دقیقه
رهبری تحول در سازمان (قسمت دوم)
61 دقیقه
رهبری تحول در سازمان (قسمت سوم)
28 دقیقه
رهبری تحول در سازمان (قسمت چهارم)
60 دقیقه
رهبری تحول در سازمان (قسمت پنجم)
61 دقیقه
رهبری تحول در سازمان (قسمت ششم)
7 دقیقه
درسنامه رهبری تحول در سازمان
0 دقیقه
حضور غیاب
0 دقیقه
نظرسنجی کلاس زنده (live) رهبری تحول در سازمان
0 دقیقه
دریافت گواهینامه منوط به حضور 75% در زمان جلسه
0 دقیقه
مدرسان