فرهنگ سازمانی

فرهنگ  سازمانی
18,000 تومان
نوع دوره فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان)
تعداد فصل ها 3 فصل
مدت دوره 12 ساعت
تعداد جلسات 12 جلسه
تعداد فراگیر 16856 نفر
اساتید دکتر علا الدین رفیع زاده،دکتر فیروز رازنهان،علی اکبر فرهنگی
 
18,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
برای دریافت گواهینامه دوره، لازم است حداقل 90% از محتوای همه فیلم های آموزشی را مشاهده کنید
با توجه به اینکه تجمیع داده ها و محاسبه درصد مشاهده فیلم ها ممکن است به طول انجامد لطفا 24 ساعت پس از مشاهده ی همه جلسات آموزشی جهت دریافت گواهینامه اقدام نمایید.

 
ساختار‌
بخش اول - مفهوم شناسی
3 دقیقه
بخش دوم - نقش فرهنگ سازمانی در رفتار و ارتباطات سازمانی
7 دقیقه
بخش سوم - عناصر و ابعاد فرهنگ سازمانی در محیط کار
11 دقیقه
بخش چهارم - نظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی
9 دقیقه
بخش پنجم - عوامل موثر بر فرهنگ سازمانی
3 دقیقه
بخش ششم- پیامدهای فردی، شغلی و سازمانی مطلوب و نامطلوب
12 دقیقه
بخش هفتم - فرهنگ سازمانی خاص در سازمان
5 دقیقه
بخش هشتم - آشنایی با برنامه ها و راهبردهای توسعه فرهنگ سازمانی
10 دقیقه
محتوی کمک آموزشی فرهنگ سازمانی
92 دقیقه
نظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی
0 دقیقه
تبیین نظام نامه
0 دقیقه
مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی در دولت
0 دقیقه
واکاوی و شناخت مبانی ساختاری و رفتاری حاکم بر توسعه فرهنگ سازمانی
0 دقیقه
نظرسنجی فرهنگ سازمانی
0 دقیقه
گواهینامه دوره
0 دقیقه
دوره های مرتبط‌
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
2.68 از 5 / 122 رای