شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


بهار بندعلی صفحه مدرس

بهار بندعلی
نام و نام خانوادگی : بهار بندعلی آخرین مدرک تحصیلی : - رشته تحصیلی : - محل تحصیل: -
جعفر علی گلی صفحه مدرس

جعفر علی گلی
نام و نام خانوادگی : جعفر علی گلی آخرین مدرک تحصیلی : - رشته تحصیلی : - محل تحصیل: -
خانم افکانه صفحه مدرس

خانم افکانه
نام و نام خانوادگی : خانم افکانه آخرین مدرک تحصیلی : - رشته تحصیلی : - محل تحصیل: -
هنگامه عسگری صفحه مدرس

هنگامه عسگری
نام و نام خانوادگی : هنگامه عسگری آخرین مدرک تحصیلی : - رشته تحصیلی : - محل تحصیل: -
سعید بختیاری صفحه مدرس

سعید بختیاری
نام و نام خانوادگی : سعید بختیاری آخرین مدرک تحصیلی : - رشته تحصیلی : - محل تحصیل: -
دکتر مهری عبدالوند صفحه مدرس

دکتر مهری عبدالوند
نام و نام خانوادگی : دکتر مهری عبدالوند آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : مدیریت منابع انسانی محل تحصیل: -
دکتر فاطمه هشدار صفحه مدرس

دکتر فاطمه هشدار
نام و نام خانوادگی : دکتر فاطمه هشدار آخرین مدرک تحصیلی : - رشته تحصیلی : - محل تحصیل: -
اسماعیل امینی صفحه مدرس

اسماعیل امینی
نام و نام خانوادگی : اسماعیل امینی آخرین مدرک تحصیلی : - رشته تحصیلی : - محل تحصیل: -
دکتر حقیقی صفحه مدرس

دکتر حقیقی
نام و نام خانوادگی : دکتر حقیقی آخرین مدرک تحصیلی : - رشته تحصیلی : - محل تحصیل: -
دکتر پودلایی صفحه مدرس

دکتر پودلایی
نام و نام خانوادگی : دکتر پودلایی آخرین مدرک تحصیلی : - رشته تحصیلی : - محل تحصیل: -