شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


احمد ذاقلی


https://lms.smtc.ac.ir/storage/user/72/0f/720f9c6581e99f497ce5d0ceb97be7c7/720f9c6581e99f497ce5d0ceb97be7c7_avatar.jpg?v=1698568531
نام و نام خانوادگی : احمد ذاقلی آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس رشته تحصیلی : تکنولوژی آموزشی محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
«مدیر نیازسنجی و ارزشیابی آموزش مرکز آموزش مدیریت دولتی»
دوره‌های احمد ذاقلی