شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


رامسیس افتخاری مقدم


https://lms.smtc.ac.ir/storage/user/b4/47/b447a87358de96589a38ec3176aa5bc2/b447a87358de96589a38ec3176aa5bc2_avatar.jpg?v=1605438100
نام و نام خانوادگی : رامسیس افتخاری مقدم آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس رشته تحصیلی : تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت اسلامی) محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
«معاون دفتر آموزش‌ فناوری‌ها و مهارت‌های مدیریتی مرکز آموزش مدیریت دولتی»
دوره‌های رامسیس افتخاری مقدم