مهدی حسینی راد

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام و نام خانوادگی : مهدی حسینی راد
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : -
«سرپرست معاونت آموزشی مرکز آموزش مدیریت دولتی»

دور‌‌ه‌های مهدی حسینی راد