شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


مهدی حسینی راد


https://lms.smtc.ac.ir/storage/user/9d/00/9d00499ac3dd180d7d5d9be45b3f07b2/9d00499ac3dd180d7d5d9be45b3f07b2_avatar.jpg?v=1595993437
نام و نام خانوادگی : مهدی حسینی راد آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : - محل تحصیل: -
«سرپرست معاونت آموزشی مرکز آموزش مدیریت دولتی»
دوره‌های مهدی حسینی راد