شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


علی اصغر پورعزت


https://lms.smtc.ac.ir/storage/user/41/b3/41b32526ff1b6c6658edc709c943afa9/41b32526ff1b6c6658edc709c943afa9_avatar.jpg?v=1593498577
نام و نام خانوادگی : علی اصغر پورعزت آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : - محل تحصیل: -
استاد تمام گروه آموزشی مدیریت دولتی دانشگاه تهران
دوره‌های علی اصغر پورعزت