شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


دکتر فرج اله رهنورد


https://lms.smtc.ac.ir/storage/user/c3/f5/c3f513a27040947c02fcc0a9f14b5d64/c3f513a27040947c02fcc0a9f14b5d64_avatar.jpg?v=1592650653
نام و نام خانوادگی : دکتر فرج اله رهنورد آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : مدیریت دولتی و خط مشی گذاری عمومی محل تحصیل: دانشگاه فليندرز-استراليا
پژوهشگر ارشد مركز مطالعات و پژوهش هاي اداري ايران-سازمان امور اداري و استخدامي
مديركل  دفتر ارزشيابي و طراحي الگوهاي آموزشي-مركز آموزش مديريت دولتي
معاون آموزشی موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي
مدير گروه آموزشي مديريت دولتي – مركز آموزش مديريت دولتي
مديرگروه آموزشي مديريت دولتي-موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي
دوره‌های دکتر فرج اله رهنورد