شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


علی اصغر فانی


https://lms.smtc.ac.ir/storage/user/0c/32/0c32b70385ec99b7980ae16136939538/0c32b70385ec99b7980ae16136939538_avatar.jpg?v=1592131957
نام و نام خانوادگی : علی اصغر فانی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : مدیریت دولتی محل تحصیل: دانشگاه تربیت مدرس
وزیر پیشین آموزش و پروش
دوره‌های علی اصغر فانی