دکتر فیروز رازنهان

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام و نام خانوادگی : دکتر فیروز رازنهان
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : مدیریت رفتار سازمانی
دکتر فیروز رازنهان
عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
دکتری مدیریت رفتار سازمانی _دانشگاه تهران

دور‌‌ه‌های دکتر فیروز رازنهان