دکتر علا الدین رفیع زاده

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام و نام خانوادگی : دکتر علا الدین رفیع زاده
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : مدیریت دولتی
معاون نوسازی اداری سازمان اداری استخدامی کشور
دکتری مدیریت دولتی
 

دور‌‌ه‌های دکتر علا الدین رفیع زاده