دکتر سید صدرالدین صدری نوش آبادی

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد : دکتر سید صدرالدین صدری نوش آبادی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
نام رشته تحصیلی : آینده پژوهیِ
محل تحصیل: جهاد دانشگاهی تهران
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور

دور‌‌ه‌های دکتر سید صدرالدین صدری نوش آبادی