دکتر حسن دانایی فرد

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد : دکتر حسن دانایی فرد
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
نام رشته تحصیلی : مدیریت دولتی (تطبیقی وتوسعه )
محل تحصیل: دانشگاه علامه طباطبائی
استاد تمام گروه مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس

دور‌‌ه‌های دکتر حسن دانایی فرد