شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


سعید وکیلی


https://lms.smtc.ac.ir/storage/user/4c/54/4c54d53ff3945b583c22278d698a4d19/4c54d53ff3945b583c22278d698a4d19_avatar.jpg?v=1646811203
نام و نام خانوادگی : سعید وکیلی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : مدیریت راهبردی دانش محل تحصیل: -
دوره‌های سعید وکیلی