شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


بهنام شهائی


https://lms.smtc.ac.ir/storage/user/83/5d/835db56946d11df63c0cb4f87863ce45/835db56946d11df63c0cb4f87863ce45_avatar.jpg?v=1644998683
نام و نام خانوادگی : بهنام شهائی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : _مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی محل تحصیل: -تربیت مدرس
دوره‌های بهنام شهائی