شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


ابوالفضل کیانی بختیاری


https://lms.smtc.ac.ir/storage/user/06/21/06217cd229729299a4b61abf4181702e/06217cd229729299a4b61abf4181702e_avatar.jpg?v=1642486115
نام و نام خانوادگی : ابوالفضل کیانی بختیاری آخرین مدرک تحصیلی : - رشته تحصیلی : - محل تحصیل: -
دوره‌های ابوالفضل کیانی بختیاری