شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


دکتر سید صدرالدین صدری نوش آبادی


https://lms.smtc.ac.ir/storage/user/4d/5a/4d5a118142c02aaff4382be0cf02e5f2/4d5a118142c02aaff4382be0cf02e5f2_avatar.jpg?v=1618996340
نام و نام خانوادگی : دکتر سید صدرالدین صدری نوش آبادی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : آینده پژوهی محل تحصیل: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
دوره‌های دکتر سید صدرالدین صدری نوش آبادی