شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


محمد مهدی اشرفیان رهقی


https://lms.smtc.ac.ir/storage/user/b5/12/b512410ecf00a9cf1c08dc35ba68972f/b512410ecf00a9cf1c08dc35ba68972f_avatar.jpg?v=1643178583
نام و نام خانوادگی : محمد مهدی اشرفیان رهقی آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس رشته تحصیلی : -مدیریت اجرایی محل تحصیل: موسسه آموزش عالی فارابی
دوره‌های محمد مهدی اشرفیان رهقی