رضوان حکیم زاده

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام و نام خانوادگی : رضوان حکیم زاده
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : برنامه ریزی درسی
آخرین سمت: دانشيار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

سمت‌های اداری و اجرایی (به ترتیب زمانی):
 
  • 12 دی ماه 1395 تاکنون: معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش
  • 1393-1395: مديرکل برنامه بودجه و تحول سازماني دانشگاه تهران
  • 1392-1395: معاون تحصيلات تکميلي و آموزشي کميسيون علوم اجتماعي و رفتاري دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران
  • 1391-1393: معاون آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران
  • 1391- 1389: مدير گروه روش‌ها و برنامه‌هاي درسي و آموزشي، دانشکده روان‌شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران
  • 1386تاکنون: عضو هيأت علمي دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي دانشگاه تهران
  • 1378-1386: کارشناس مسئول مشاوره و راهنمايي در مرکز مشاوره دانشجويي دانشگاه تهران

دور‌‌ه‌های رضوان حکیم زاده