شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


حاتم فرجی ده سرخی


https://lms.smtc.ac.ir/storage/user/avatars/avatar.png
نام و نام خانوادگی : حاتم فرجی ده سرخی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی محل تحصیل: دانشگاه خوارزمی