شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


کاربرد فناوری سنجش از دور در ارتقا بهره وری بخش های مختلف اقتصادی

کاربرد فناوری سنجش از دور در ارتقا بهره وری بخش های مختلف اقتصادی
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
649 نفر
مدرسان
ماندانا عاطفی،محمدرضا وارسته مرادی
بسته است

راهنما

ساختار

کلاس زنده کاربرد فناوری سنجش از دور در ارتقا بهره وری بخش های مختلف اقتصادی
135 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
فایل ارائه
0 دقیقه
پرسش و پاسخ
0 دقیقه
نظرسنجی
0 دقیقه
گواهینامه دوره
0 دقیقه

مدرسان


سرپرست گروه توسعه زنجیره ارزش و ساختار نهادی


امتیاز

3.50 از 5 / 4 رای