شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


مدیریت هوشمند بهره وری منابع (گلخانه های ژاپن)

مدیریت هوشمند بهره وری منابع (گلخانه های ژاپن)
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
531 نفر
مدرس دوره
دکتر داود مؤمنی

راهنما

ساختار

بازپخش کلاس زنده مدیریت هوشمند بهره وری منابع (گلخانه های ژاپن)-قسمت1
61 دقیقه
بازپخش کلاس زنده مدیریت هوشمند بهره وری منابع (گلخانه های ژاپن)-قسمت2
58 دقیقه
حضورغیاب
0 دقیقه
پرسش و پاسخ
0 دقیقه
نظرسنجی
0 دقیقه
گواهینامه دوره
0 دقیقه

مدرسان


عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

امتیاز

3.88 از 5 / 4 رای