شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


طراحي و اعتباريابي مدل ارزشيابي اثربخشي آموزشي مبتني بر بازگشت به انتظارات یا (ROE)

طراحي و اعتباريابي مدل ارزشيابي اثربخشي آموزشي مبتني بر بازگشت به انتظارات یا (ROE)
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
160 نفر
مدرس دوره
علیرضا دهقانی

راهنما


محتوای حاضر صرفاً برای بهره برداری علاقه مندان ارائه شده و جزو دوره های آموزشی محسوب نمی شود.

ساختار

طراحي و اعتباريابي مدل ارزشيابي اثربخشي آموزشي مبتني بر بازگشت به انتظارات یا (ROE)
103 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 1 رای