شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


یک مدیر، یک تجربه - دکتر فانی (وزیر اسبق آموزش و پرورش)

یک مدیر، یک تجربه - دکتر فانی (وزیر اسبق آموزش و پرورش)
تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدت دوره
5 ساعت
تعداد جلسات
20 جلسه
تعداد فراگیر
1463 نفر
مدرس دوره
علی اصغر فانی

راهنما

این نشست در خرداد ماه 1398 برگزار شده است و محتوای حاضر صرفاً برای بهره برداری علاقه مندان ارائه شده و جزو دوره های آموزشی محسوب نمی شود.

ساختار

یک مدیر، یک تجربه - جلسه اول
15 دقیقه
یک مدیر، یک تجربه - جلسه دوم
11 دقیقه
یک مدیر، یک تجربه - جلسه سوم
16 دقیقه
یک مدیر، یک تجربه - جلسه چهارم
14 دقیقه
یک مدیر، یک تجربه - جلسه پنجم
17 دقیقه
یک مدیر، یک تجربه - جلسه ششم
17 دقیقه
یک مدیر، یک تجربه - جلسه هفتم
15 دقیقه
یک مدیر، یک تجربه - جلسه هشتم
21 دقیقه
یک مدیر، یک تجربه - جلسه نهم
19 دقیقه
یک مدیر، یک تجربه - جلسه دهم
16 دقیقه
یک مدیر، یک تجربه - جلسه یازدهم
18 دقیقه
یک مدیر، یک تجربه - جلسه دوازدهم
19 دقیقه
یک مدیر، یک تجربه - جلسه سیزدهم
15 دقیقه
یک مدیر، یک تجربه - جلسه چهاردهم
16 دقیقه
یک مدیر، یک تجربه - جلسه پانزدهم
17 دقیقه
یک مدیر، یک تجربه - جلسه شانزدهم
10 دقیقه
یک مدیر، یک تجربه - جلسه هفدهم
16 دقیقه
یک مدیر، یک تجربه - جلسه هجدهم
17 دقیقه
یک مدیر، یک تجربه - جلسه نوزدهم
22 دقیقه
نظرسنجی یک مدیر، یک تجربه - دکتر فانی (وزیر اسبق آموزش و پرورش)
0 دقیقه

امتیاز

4.06 از 5 / 32 رای