شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


نشست علمی _ تخصصی تبیین الگوهای نوین آموزش کارکنان دولت (رهیافتی برمطالعات و الگوهای تطبیقی آموزش کارکنان درجهان و ایران)

نشست علمی _ تخصصی تبیین الگوهای نوین آموزش کارکنان دولت (رهیافتی برمطالعات و الگوهای تطبیقی آموزش کارکنان درجهان و ایران)
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
1 جلسه
تعداد فراگیر
415 نفر
مدرس دوره
بابک حمیدیا

راهنما

ساختار

بازپخش نشست علمی _ تخصصی تبیین الگوهای نوین آموزش کارکنان دولت (رهیافتی برمطالعات و الگوهای تطبیقی آموزش کارکنان درجهان و ایران)
71 دقیقه
حضور و غیاب
0 دقیقه
گواهینامه نشست علمی _ تخصصی تبیین الگوهای نوین آموزش کارکنان دولت (رهیافتی برمطالعات و الگوهای تطبیقی آموزش کارکنان درجهان و ایران)
20,000 تومان
نظرسنجی
0 دقیقه

مدرسان


رئیس مرکز نوآوری و خانه خلاق مجلس

امتیاز

4.38 از 5 / 4 رای