شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


سلسله سمینارهای ملی نقشه جامع مدیریت اسلامی (طرح نجما)

سلسله سمینارهای ملی نقشه جامع مدیریت اسلامی (طرح نجما)
تعداد فصل‌ها
1 فصل
تعداد جلسات
54 جلسه
تعداد فراگیر
1355 نفر

راهنما

 اجرا شده توسط: دانشگاه امام حسین (ع)

ساختار

نخستین سمینار نقد و بررسی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نجما 1) -25 دیماه 1392-دانشگاه شهید بهشتی
0 دقیقه
محل برگزاری دانشگاه شهید بهشتی- فاقد لینک
دومین سمینار نقد و بررسی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نجما 2)- 28 و 29 خرداد 1393-مشهد مقدس
0 دقیقه
محل برگزاری مشهد مقدس- فاقد لینک
سومین سمینار نقد و بررسی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نجما 3)- 6 تا 8 بهمن 1395
0 دقیقه
چهارمین سمینار ملی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نجما 4)- 2 مردادماه 1399
0 دقیقه
پنجمین سمینار ملی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نجما 5)- 11 دیماه 1399
0 دقیقه
ششمین سمینار ملی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نجما 6)- 21 اسفندماه 1399
0 دقیقه
هفتمین سمینار ملی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نجما 7)-28 تیرماه 1400
0 دقیقه
هشتمین سمینار ملی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نجما 8)- 18 شهریورماه 1400
0 دقیقه
نهمین سمینار ملی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نجما 9)- 15 مهرماه 1400
0 دقیقه
دهمین سمینار ملی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نجما 10)-29 مهرماه 1400
0 دقیقه
یازدهمین سمینار ملی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نجما 11)- 13 آبانماه 1400
0 دقیقه
دوازدهمین سمینار ملی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نجما 12)- 27 آبانماه 1400
0 دقیقه
سیزدهمین سمینار ملی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نجما 13)-11 آذرماه 1400
0 دقیقه
چهاردهمین سمینار ملی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نجما 14)-25 آذرماه 1400
0 دقیقه
پانزدهمین سمینار ملی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نجما 15)-9 دیماه 1400
0 دقیقه
شانزدهمین سمینار ملی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نجما 16)-23 دیماه 1400
0 دقیقه
هفدهمین سمینار ملی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نجما 17)-7 بهمن ماه 1400
0 دقیقه
هجدهمین سمینار ملی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نجما 18)-21 بهمن ماه 1400
0 دقیقه
نوزدهمین سمینار ملی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نجما 19) - 5 اسفندماه 1400
0 دقیقه
بیستمین سمینار ملی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نجما 20) - 19 اسفندماه 1400
0 دقیقه
بیست و یکمین سمینار ملی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نجما 21) - 18 فروردین ماه 1401
0 دقیقه
بیست و دومین سمینار ملی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نجما 22) - 1 اردیبهشت ماه 1401
0 دقیقه
بیست و سومین سمینار ملی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نجما 23)-15 اردیبهشت ماه 1401
0 دقیقه
بیست و چهارمین سمینار ملی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نجما 24)-29 اردیبهشت ماه 1401
0 دقیقه
بیست و پنجمین سمینار ملی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نجما 25)-12 خردادماه 1401
0 دقیقه
بیست و ششمین سمینار ملی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نجما 26)-26 خردادماه 1401
0 دقیقه
بیست و هفتمین سمینار ملی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نجما 27)-9 تیرماه 1401
0 دقیقه
بیست و هشتمین سمینار ملی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نجما 28)-23 تیرماه 1401
0 دقیقه
بیست و نهمین سمینار ملی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نجما 29)-6 مردادماه 1401
0 دقیقه
سی امین سمینار ملی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نجما 30)-20 مردادماه 1401
0 دقیقه
سی یکمین سمینار ملی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نجما 31)-3 شهریورماه 1401
0 دقیقه
سی و دومین سمینار ملی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نجما 32)-31 شهریورماه 1401
0 دقیقه
سی و سومین سمینار ملّی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نَجما 33)-14مهر ماه 1401
0 دقیقه
سی و چهارمین سمینار ملّی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نَجما 34)-28 مهرماه 1401
0 دقیقه
سی و پنجمین سمینار ملّی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نَجما 35)- 12 آبان ماه 1401
0 دقیقه
سی و ششمین سمینار ملّی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نَجما 36)- 26 آبان ماه 1401
0 دقیقه
سی و هفتمین سمینار ملّی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نَجما 37)- 10 آذر ماه 1401
0 دقیقه
سی و هشتمین سمینار ملّی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نَجما 38)-24 آذر ماه 1401
0 دقیقه
سی و نهمین سمینار ملّی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نَجما 39)-8دی ماه 1401
0 دقیقه
چهلمین سمینار ملّی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نَجما 40)-22دی ماه 1401
0 دقیقه
چهل و یکمین سمینار ملّی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نَجما_41)-6 بهمن ماه 1401
0 دقیقه
چهل و دومین سمینار ملّی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نَجما_42)-20 بهمن ماه 1401
0 دقیقه
چهل و سومین سمینار ملّی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نَجما_43)-4 اسفند ماه 1401
0 دقیقه
چهل و چهارمین سمینار ملّی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نَجما-44)-18 اسفند ماه 1401
0 دقیقه
چهل و پنجمین سمینار ملّی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نَجما-45)-17 فروردین ماه 1402
0 دقیقه
چهل و ششمین سمینار ملّی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نَجما-46)-31 فروردین ماه 1402
0 دقیقه
چهل و هفتمین سمینار ملّی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نَجما-47)-14 اردیبهشت ماه 1402
0 دقیقه
چهل و هشتمین سمینار ملّی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نَجما-48)-28 اردیبهشت ماه 1402
0 دقیقه
چهل و نهمین سمینار ملّی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نَجما-49)-11 خرداد ماه 1402
0 دقیقه
پنجاهمین سمینار ملّی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نَجما-50)-25 خرداد ماه 1402
0 دقیقه
پنجاه یکمین سمینار ملّی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نَجما-51)-22 تیر ماه 1402
0 دقیقه
پنجاه دومین سمینار ملّی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نَجما-52)-19 مرداد ماه 1402
0 دقیقه
پنجاه سومین سمینار ملّی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نَجما-53)-2 شهریور ماه 1402
0 دقیقه
پنجاه سومین سمینار ملّی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نَجما-54)-30 شهریور ماه 1402
0 دقیقه

امتیاز

3.90 از 5 / 15 رای