شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


راهنما:
با عنایت به تصویب‌نامه شماره 14647 مورخ 1401/03/02 شورای عالی اداری در خصوص اصلاح و جایگزینی جدول شماره (1) شرایط عمومی انتصاب به سمت‌های مدیریتی، موضوع مصوبه شماره 579095 مورخ 1395/04/01 شورای مذکور، و در راستای بسترسازی برای تحقق برنامه‌ها و سیاست‌های دولت به منظور شناسایی استعدادهای مدیریتی و انتخاب و انتصاب مدیران شایسته، و به‌منظور اجرای مطلوب و اثربخش مأموریت محول‌شده به مرکز برای ارزیابی شایستگی‌های مربوط به مدیران سطوح میانی و ارشد، برنامه‌ریزی و اجرای کانون‌های مذکور مطابق مفاد اسناد ناظر و براساس فرایند اجرایی زیر، به صورت مستمر انجام می‌شود. دستگاه‌های اجرایی متقاضی می‌توانند برای کسب راهنمایی و اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های 42501806 و 42501807 تماس بگیرند.