بانک اطلاعات مدرسان دوره‌های آموزشی کارمندان دولت

دانلود فایل PDF بانک اطلاعات مدرسان
ردیف استان نام نام خانوادگی کدملی تاریخ تولد آخرین مدرک تحصیلی رشته و گرایش تحصیلی حیطه دارای صلاحیت وضعیت شغلی تلفن همراه تاریخ صدور گواهینامه
1 تهران علی آتش‌سوز 6399876567 1361 دکتری مدیریت صنعتی-‌ تولید اداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 9125033039 25/09/1398
2 تهران علي آتشي 871392178 1349 دکتری حقوق حقوقی دولتی 9120860975 11/12/1399
3 تهران محمدجواد آبگون 69273456 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت اداری - مدیریتی غیردولتی 9121852576 09/12/1398
4 تهران سمیرا آرام 64473821 1359 دکتری تخصصی پزشکی قانونی آموزشی و پژوهشی دولتی 9125980859 27/11/1397
5 تهران محمد آزاددهقان 4899396961 1353 کارشناسی‌ارشد مهندسي عمران آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9124645113 27/11/1399
6 تهران مريم آقاسيد عزيزاله 71032861 1361 کارشناسی‌ارشد مديريت ورزشي اداری - مدیریتی دولتی 9127079912 03/12/1399
7 تهران بهناز ابراهيمي 4070414592 1357 کارشناسی‌ارشد محیط زیست آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9123712934 11/12/1399
8 تهران محمدرضا ابراهیمی 5059684407 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت منابع اطلاعاتی فناوری اطلاعات دولتی 9124165695 25/09/1398
9 تهران کاميار احمدي 46921710 1347 دکتری دامپزشکي اداری - مدیریتی دولتی 9125232989 11/12/1399
10 تهران سيروس احمدي 6169508930 1350 کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزش اداری - مدیریتی دولتی 9123409980 03/12/1399
11 تهران امید احمدی 60489812 1360 دکتری مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9122942490 27/11/1397
12 تهران علی اشرف احمدیان 4209690813 1360 دکتری مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 9123938465 09/12/1398
13 همدان عباس احمدی‌مقیم 4050326876 1345 دکتری کارآفرینی آموزشی و پژوهشی دولتی 9181111971 02/11/1398
14 کرمان بهارک اختردانش 1753550912 1354 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9123585186 11/12/1399
15 تهران حسن اختيارزاده 55166717 1349 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9122908895 11/12/1399
16 تهران مریم ارجمند 75205572 1361 کارشناسی‌ارشد مدیرت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 9122476939 24/01/1399
17 تهران پدرام اسحاقيه فيروزآبادي 1290686823 1361 کارشناسی‌ارشد مهندسي عمران اداری - مدیریتی غیردولتی 9133515212 27/11/1399
18 تهران الهام اسدزاده سوره 2851762001 1365 کارشناسی‌ارشد مديريت ورزشي اداری - مدیریتی دولتی 9197951303 03/12/1399
19 تهران شبنم اسدي نژاد 937943851 1358 کارشناسی‌ارشد مهندسي صنايع غذايي آموزشی و پژوهشی دولتی 9122710362 27/11/1399
20 تهران هادي اسکندري 5029856935 1362 کارشناسی‌ارشد مديريت منابع انساني اداری و مدیریتی دولتی 9357417095 27/11/1399
21 تهران کوروش اسماعیلی 4519463645 1355 کارشناسی‌ارشد سنجش و اندازه‌گیری آموزشی و پژوهشی دولتی 9122087453 27/11/1397
22 تهران ناهید اسماعیلی 2670174760 1349 کارشناسی‌ارشد فيزيولوژي ورزش شغلی اختصاصی دولتی 9123760685 24/01/1399
23 تهران حمید اسمعيل‌زاده زوارق 1688881891 1358 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9122844167 24/01/1399
24 تهران محمدمهدی اشرفیان رهقی 75242151 1361 دکتری مدیریت منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 9190060737 24/06/1398
25 تهران مريم اصغري 492875782 1354 کارشناسی‌ارشد روانشناسی علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی دولتی 9126761021 23/12/1399
26 تهران پریسا اصغری 70955905 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9124547871 27/11/1397
27 تهران هاله اصفهاني 57324298 1351 دکتری تاريخ و فلسفه آموزش وپرورش تعليم وتربيت اسلامي - دولتی 9125204156 11/12/1399
28 تهران مهدی اصلاح‌کن‌ها 61650870 1356 کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 9122976795 02/11/1398
29 تهران رامسیس افتخاری‌ مقدم 54834325 1352 کارشناسی‌ارشد فلسفه آموزش و پرورش آموزشی و پژوهشی دولتی 9125486382 24/06/1398
30 تهران امين افسا 69409587 1358 کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل حقوقی دولتی 9122793874 03/12/1399
31 خراسان رضوی معصومه اکبرآبادي 1060397811 1356 دکتری بهداشت مواد غذايي آموزشی و پژوهشی دولتی 9155511713 11/12/1399
32 تهران محمد علی اکبرپور 4878638464 1337 کارشناسی‌ارشد حقوق- خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 9194052826 24/01/1399
33 خوزستان سید جمال امام‌زاده 1828994219 1342 دکتری داروسازی شغلی اختصاصی دولتی 9166205283 24/01/1399
34 تهران محسن امیدوارفر 2410957935 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9122957976 28/07/1398
35 تهران سعيد اميرحاجلو 1751174271 1349 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9352105634 11/12/1399
36 تهران مهدی امیرصالحی 2141925010 1345 کارشناسی‌ارشد مهندسی روش‌های اداری - دولتی 9121052400 25/09/1398
37 تهران کريم اميري 491194986 1343 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9122387285 11/12/1399
38 تهران محسن امیری 1292923652 1364 کارشاسی ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9131077264 24/01/1399
39 تهران سید سعید انوری 55122027 1349 دکتری علوم اعصاب‌شناختی شغلی اختصاصی دولتی 9122173714 28/07/1398
40 تهران فاطمه ایزدپناه 2990556354 1350 دکتری حرفه‌ای داروسازی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (استادیار) 9122116375 27/11/1397
41 تهران بهنام بابايي دنجکلاهي 2162080893 1350 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9337767679 24/01/1399
42 سیستان و بلوچستان اسماعيل باران زهي 3701403244 1361 کارشناسی‌ارشد دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9153480227 11/12/1399
43 تهران معصومه باقري کاهکش 1971759597 1364 کارشناسی‌ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني اداری و مدیریتی دولتی 9169812189 27/11/1399
44 تهران اکرم بحريني پور 2990569103 1358 دکتری اپيدميولوژي اداری - مدیریتی دولتی 9133434753 11/12/1399
45 خراسان رضوی صدیقه بختیاری شهری 933792964 1341 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9159115163 09/12/1398
46 مرکزی سپیده بخشایشی 57075546 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9183608020 09/12/1398
47 تهران هومن بداغي 59956852 1357 کارشناسی‌ارشد مهندسي عمران آموزشی و فرهنگی دولتی 9122096062 03/12/1399
48 تهران غزاله برنجی 72609346 1354 کارشناسی‌ارشد الهیأت و معارف اسلامی فرهنگی دولتی 9122541141 02/11/1398
49 مازندران آرش برهاني 2161713183 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریتی دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9111266713 23/12/1399
50 تهران محمد بصرائی 2161632541 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مالی دولتی 9127992320 02/11/1398
51 تهران سيد محسن بني جمالي 532203607 1343 دکتری جامعه‌شناسي اقتصادي و توسعه اجتماعی دولتی 9122964383 03/12/1399
52 آذربایجان‌شرقی فرخ بهتاش 1379113946 1351 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9143104500 11/12/1399
53 تهران ابوالفضل بهجت 1738862062 1353 کارشناسی‌ارشد مديريت فرهنگي فرهنگی دولتی 9126232683 24/06/1398
54 تهران سعید بهروان 57297428 1355 کارشناسی‌ارشد صنایع چوب و کاغذ -فرآورده‌های چندسازه آموزشی و پژوهشی دولتی 9126133846 27/11/1397
55 خوزستان لیلی بهزادنیا 4549869224 1362 کارشناسی‌ارشد روانشناسی اجتماعی غیردولتی 9361894715 09/12/1398
56 تهران محبوبه بیات 72817623 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- تشکیلات و روش‌ها اداری - مدیریتی دولتی 9125265406 25/09/1398
57 تهران فاطمه بیگلو 79329136 1364 دکتری شیمی آموزشی و پژوهشی دولتی 9122485319 27/11/1397
58 تهران عباس رضا پارسا پور 5719784373 1346 کارشاسی ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9123700732 24/01/1399
59 آذربایجان‌شرقی رسول پاک نژاد قراملکي 1380919789 1359 کارشناسی‌ارشد عمران حقوقی - 9356521531 03/12/1399
60 تهران مسعود پاک‌نیت 43482651 1348 کارشناسی‌ارشد جامعه شناسی اقتصادی و توسعه شغلی اختصاصی دولتی 9198891163 28/07/1398
61 تهران مهدیه پرپنچي 62166743 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی غیردولتی 9125038615 09/12/1398
62 خراسان رضوی شهناز پورسليمي 1290980160 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9151179340 03/12/1399
63 گیلان فاطمه پورصفر 2669898971 1366 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9113380858 11/12/1399
64 تهران فرزاد پورعباس 4284272373 1350 کارشناسی‌ارشد مهندسی آب حقوقی دولتی 9381521005 09/12/1398
65 تهران حميد پورعيسي 2002875073 1360 کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي حقوقی دولتی 9124306284 03/12/1399
66 تهران علیرضا پیرستانی 1291085165 1349 دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9125421557 24/01/1399
67 تهران محمدحسین پیش‌بین 4622654075 1362 کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی اجتماعی غیردولتی 9192140150 24/06/1398
68 تهران هادي تبرائي 793409217 1348 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9126575179 11/12/1399
69 خراسان رضوی مريم ترابي 937814520 1350 کارشناسی‌ارشد بيوتکنولوژي آموزشی و پژوهشی دولتی 9153096399 11/12/1399
70 تهران سيد عباس تقوي 75910950 1361 دکتری حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9120820493 24/01/1399
71 آذربایجان‌شرقی بهمن تقي پور ثرشي 1379288452 1358 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9144105325 11/12/1399
72 تهران سعید تقی‌پور 3932716116 1357 کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی آموزشی و پژوهشی دولتی 9192131097 25/09/1398
73 تهران احمد تکین 6519491519 1344 کارشناسی‌ارشد فلسفه - دولتی 9124581259 23/12/1399
74 تهران محمدعلي توکلي 2229423770 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 9122333755 24/01/1399
75 خراسان رضوی عرفان توکلی‌نژاد 939857880 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 9354077449 24/01/1399
76 سمنان ميلاد ثانيان 5309968628 1364 کارشناسی‌ارشد عمران اداری - مدیریتی دولتی 9191325681 01/11/1399
77 تهران فیروز جلالی بنائم 5079253665 1350 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی آموزشی و پژوهشی دولتی 9121771632 09/12/1398
78 تهران هاتف جلیل‌زاده 6409852886 1354 کارشناسی‌ارشد امور فرهنگی فرهنگی دولتی 9124130458 25/09/1398
79 آذربایجان شرقی صونا جمشيدي 1583182731 1364 دکتری مهندسي شيمي آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9144910857 01/11/1399
80 آذربایجان‌شرقی احد جودی 1552449777 1342 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9141100603 23/12/1399
81 تهران ابراهيم حاتمي 4198491267 1349 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9122108478 24/01/1399
82 کهگيلويه و بویراحمد محمد حاتمی کیا 4250669319 1357 کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی - دولتی 9114815760 23/12/1399
83 تهران سيد محمود حاج اکبري 382338715 1345 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 9121489152 03/12/1399
84 تهران مهتاب حاج حيدري 1754578624 1357 کارشناسی‌ارشد بيوشيمي باليني آموزشی و پژوهشی دولتی 9124180294 27/11/1399
85 تهران محمد علي حاجي احمدي 2062123221 1345 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9142272436 24/01/1399
86 تهران مهتاب حبیب‌نژاد تپه‌باشی 2851319396 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 9124708636 09/12/1398
87 تهران نجمه حجازی 77490452 1363 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی-‌ مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 9198144195 25/09/1398
88 تهران سيدحسين حجت پور 54555221 1348 کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی فرهنگی دولتی 9906449238 23/12/1399
89 هرمزگان علی اکبر حسام 2122416297 1347 کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 9173638227 24/01/1399
90 تهران علی حسن خانی 5719232370 1353 کارشناسی‌ارشد تاریخ اسلام فرهنگی دولتی 9127482486 09/12/1398
91 آذربایجان‌شرقی نسرین حسن زاده شریف 1640171754 1342 کارشناسی‌ارشد حقوق قضایی حقوقی دولتی 9144128768 23/12/1399
92 چهارمحال بختیاری سيد محسن حسين زاده 4689832242 1344 کارشناسی‌ارشد جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري اداری - مدیریتی دولتی 9133836798 01/11/1399
93 تهران علی حسین‌پور 2658904274 1356 کارشناسی‌ارشد کارآفرینی اداری - مدیریتی دولتی 9125580483 25/09/1398
94 تهران حامد حسيني ضرابي 81392885 1367 کارشناسی‌ارشد علوم تربيتي - آموزش و بهسازي منابع انساني اجتماعی غیردولتی 9126581157 11/12/1399
95 تهران سيداحمد حسيني نسب 66067901 1353 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9123587581 24/01/1399
96 تهران مهدی حسینی‌راد 421869925 1364 دکتری مدیریت فرهنگی اداری - مدیریتی دولتی 9102092680 24/06/1398
97 تهران سید قاسم حسینی‌‌میرصفی 6230343702 1344 دکتری حکمت متعالیه حقوقی دولتی 9125477520 02/11/1398
98 تهران حجت حشمتي‌نژاد حیدر آباد 1729446833 1359 کارشناسی‌ارشد روابط بین‌الملل شغلی اختصاصی دولتی 9126498912 24/01/1399
99 تهران عادل حقيقي خيابانيان اصل 1376516535 1352 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9121879674 11/12/1399
100 تهران محمود حوصله‌پو 48568236 1332 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9125373364 24/01/1399
101 تهران هیلدا حیدری 3255836727 1358 کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 9188855984 25/09/1398
102 تهران امير خادمي 64369250 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی غیردولتی 9123050046 27/11/1399
103 تهران محمدرضا خاکشور‌کامه‌علیا 703513931 1341 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9151109447 24/01/1399
104 تهران مهدی خاکیان 1239962339 1365 کارشناسی‌ارشد اقتصاد بهداشت شغلی اختصاصی دولتی 9120728362 24/01/1399
105 هرمزگان حميد خامه چي 3251219014 1337 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9177671644 11/12/1399
106 تهران حميد خانقاهي ابيانه 452271606 1347 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9369535506 11/12/1399
107 تهران رضا خانی 56302827 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت دلتی اداری - مدیریتی دولتی 9125100289 27/11/1397
108 تهران مهدی خدادادی 3309548600 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی غیردولتی 9126094835 09/12/1398
109 خراسان رضوی مجيد خداوردي ازغندي 943247421 1350 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9151231641 11/12/1399
110 تهران کامبیز خزلی 3257347561 1345 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مالی دولتی 9122967487 23/12/1399
111 چهارمحال و بختیاری شهرام خلیل دهکردی 4621579428 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - دولتی 9131815108 23/12/1399
112 ارومیه کاوه داداش پور 2754352880 1359 کارشناسی‌ارشد حسابداری اداری - مدیریتی دولتی 9143402506 03/12/1399
113 تهران شهرام دادگر 2803436108 1365 دکتری حسابداری مالی دولتی 9031498924 24/06/1398
114 تهران رضا دادگر 2802876341 1362 دکتری مدرسی معارف اسلامی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9192064618 09/12/1398
115 خراسان رضوی امير علي داعي 68841787 1354 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9155111123 11/12/1399
116 تهران حسین داودآبادی 384948669 1352 کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 9120167255 02/11/1398
117 تهران عطيه دباغيان 64037088 1353 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9123228421 11/12/1399
118 تهران محمدصادق دبیری 940706369 1350 کارشناسی‌ارشد معارف اسلامی و حقوق شغلی اختصاصی دولتی 9125258900 28/07/1398
119 خراسان رضوی ناصر دربان مقامي 933039212 1348 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9151131137 11/12/1399
120 تهران کیوان درویشی 2722007851 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی آموزشی و پژوهشی دولتی 9016589099 24/06/1398
121 گیلان رضا دوست‌خواه واجاری 2691111776 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 9113337511 02/11/1398
122 تهران مجيد ديري 1281873251 1358 کارشناسی‌ارشد مهندسي عمران آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9125573967 27/11/1399
123 گلستان عبدالحميد دین 4869329492 1352 کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی اداری - مدیریتی دولتی 9112697025 01/11/1399
124 تهران محسن راجی اسدآبادی 2298235988 1359 کارشناسی‌ارشد اقتصاد- برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی مالی دولتی 9100073594 25/09/1398
125 تهران سودابه رادفرد 69369747 1358 دکتری مدیریت رسانه‌ای فناوری اطلاعات دولتی 9329285266 25/09/1398
126 تهران ایران رادمنش 2800376740 1344 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی بازنشسته 9121437159 24/06/1398
127 فارس رجبعلی راهی 859250741 1340 کارشناسی‌ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 9125995056 24/06/1398
128 کرمانشاه مبين رحيمي 3220149375 1374 کارشناسی‌ارشد برنامه‌ريزي درسي آموزشی و پژوهشی دولتی 9182806830 03/12/1399
129 تهران ميثم رحيمي زاده 902418343 1365 دکتری مديريت ورزشي اداری - مدیریتی هیأت علمی 9124712650 03/12/1399
130 تهران محمد رحيميان 1282731718 1359 کارشناسی‌ارشد مديريت دولتي اداری - مدیریتی دولتی 9121596228 03/12/1399
131 تهران اکبر رحیمی‌پور 4500878300 1363 کارشناسی‌ارشد ارشد حسابداری اداری- مدیریتی غیردولتی 9197270728 24/06/1398
132 کرمان حسين رشيدي طغرالجردي 3090282763 1342 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9131408558 11/12/1399
133 تهران حسین رضازاده 3873365138 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9125784227 24/06/1398
134 مرکزی محمد رضايي 534988741 1367 دکتری بهداشت مواد غذايي آموزشی و پژوهشی دولتی 9185993519 11/12/1399
135 البرز عابدالدين رضائي 2002131953 1350 کارشناسی‌ارشد مديريت اداری - مدیریتی دولتی 9125271775 11/12/1399
136 تهران عبدالرضا رضایی ارجرودی 62373765 1352 دکتری مهندسی عمران اداری - مدیریتی دولتی 9123846935 09/12/1398
137 تهران سیدیوسف رضوی 492327203 1340 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی - مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 9123983242 25/09/1398
138 تهران هادي رفیعی 3933203872 1361 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9169444844 24/01/1399
139 تهران عبدالمجيد رمضاني 2200089864 1359 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9120039778 24/01/1399
140 تهران عمران رمضانی‌‌اردی 1461007054 1347 دکتری تکنولوژی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9123461576 25/09/1398
141 تهران علي رهبرپور 4749473793 1348 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9126093398 24/01/1399
142 تهران نسیم روستاپیشه 70869553 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت کارآفرینی اداری - مدیریتی غیردولتی 9361044092 09/12/1398
143 تهران فاطمه زارعان بنی‌اسدی 3110452006 1349 دکتری دامپزشکي اداری - مدیریتی دولتی 9125784526 11/12/1399
144 خراسان رضوی هادي زارعي 940884471 1357 کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دولتی 9155141752 11/12/1399
145 خراسان شمالی مجتبی زراعتکار دوین 829430695 1362 کارشناسی‌ارشد معماري سيستم‌هاي کامپيوتر - دولتی 9155864895 23/12/1399
146 تهران زهره زرين کلاه 69990409 1361 کارشناسی‌ارشد مهندسي پزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9123717688 27/11/1399
147 تهران فروغ زکاوتی 52131882 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 9126265491 27/11/1397
148 تهران حسين زماني امير 2061163841 1343 سطح3 حوزوی فقه و اصول شغلی اختصاصی دولتی 9111197753 24/01/1399
149 تهران غلامرضا زندش 60059710 1355 کارشناسی‌ارشد برق آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9120620593 24/06/1398
150 تهران روزبه زورقي 61804282 1357 کارشناسی‌ارشد مديريت دولتي اداری - مدیریتی دولتی 9121341267 03/12/1399
151 تهران حسين ساعي نيک 1380302293 1360 کارشناسی‌ارشد اقتصاد مالی دولتی 9127976106 03/12/1399
152 تهران مرتضی سالمی قمصری 64857451 1353 کارشناسی‌ارشد تاریخ ایران اجتماعی دولتی 9122597918 02/11/1398
153 تهران فاطمه سرآبادانى 63484803 1362 کارشناسی‌ارشد رياضى - غیردولتی 9124803415 11/12/1399
154 تهران مهرداد سرافراز 53673611 1349 دکتری زبان انگلیسی اداری - مدیریتی دولتی 9121983588 16/12/1399
155 سیستان و بلوچستان محمد سراوانی 3674404281 1364 کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 9153493485 24/06/1398
156 تهران سعيد سرخه 1990072038 1368 کارشناسی‌ارشد مديريت ورزشي اداری - مدیریتی دولتی 9162822315 03/12/1399
157 تهران حمید سرلک 4172323219 1346 کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی حقوقی دولتی 9125050623 23/12/1399
158 تهران مصطفی سرمدی 41922417 1321 کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی روابط عمومی و بین‌الملل بازنشسته 9125086634 09/12/1398
159 تهران علیرضا سعیدآبادی 532232763 1345 کارشناسی‌ارشد روابط بین‌الملل روابط عمومی و بین‌الملل دولتی 9122404987 25/09/1398
160 تهران حسن سعیدی 4130488953 1346 کارشناسی‌ارشد مدیرت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 9120785515 24/01/1399
161 گیلان حديث سقطچي 2593827262 1358 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9111365002 11/12/1399
162 تهران مریم سلحشورنژاد 71583254 1358 کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات اجتماعی اجتماعی دولتی 9123260460 02/11/1398
163 تهران داود سلطاني 2802892177 1363 کارشناسی‌ارشد مهندسي عمران آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9122708473 27/11/1399
164 مرکزی سيروس سلمان نژاد 2140663853 1345 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9183674977 11/12/1399
165 تهران ذبیح اله سلمانی 1461051290 1351 کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 9121044738 24/06/1398
166 تهران مهرداد سوری 3962462457 1351 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9123269465 24/06/1398
167 تهران امیر سولقانی 82536635 1367 کارشناسی‌ارشد زیست‌شناسی آموزشی و پژوهشی دولتی 9126968371 24/01/1399
168 تهران ناصر سیری 49244116 1348 کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 9389532595 02/11/1398
169 خراسان رضوی ريحانه شاقلي 859267148 1344 دکتری مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی غیردولتی 9156150516 03/12/1399
170 تهران فرشاد شاه بهرامی 4839694699 1351 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری شغلی اختصاصی دولتی 9122013341 24/01/1399
171 تهران جواد شجاع فرد 3257137214 1359 دکتری مديريت راهبردي اداری و مدیریتی دولتی 9121404476 27/11/1399
172 کرمان سید علی شجری 2080092227 1368 کارشناسی‌ارشد روانشناسی اداری - مدیریتی دولتی 9112548940 03/12/1399
173 خراسان رضوی عليرضا شهرام شرقي 1062686055 1346 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9155511017 11/12/1399
174 خراسان رضوی محمدرضا شريعتي 5539510909 1347 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9155256396 11/12/1399
175 تهران ناهید شفیعی 5718822689 1351 دکتری روانشناسی تربیتی اداری - مدیریتی غیردولتی 9123906049 09/12/1398
176 ایلام بهروز شفیعی 4559800804 1355 کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات اجتماعي اجتماعی دولتی 9188436028 23/12/1399
177 البرز مسعود شکرگزار 4898526454 1356 کارشناسی‌ارشد حقوق و قضا جرم‌شناسی اداری - مدیریتی دولتی 9126610434 23/12/1399
178 تهران نرجس شکری 1261849507 1354 دکتری مدیریت دولتی- خط‌مشی‌گذاری اداری - مدیریتی غیردولتی 9121533770 25/09/1398
179 تهران حمیدرضا شمسائی 5409911768 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9125390357 28/07/1398
180 تهران مرتضي شهرستاني 46845461 1346 دکتری شيمي آموزشی و پژوهشی دولتی 9123881480 27/11/1399
181 تهران حسين شهنوازي 2659810540 1356 کارشناسی‌ارشد مديريت بهداشت و درمان اداری - مدیریتی دولتی 9366695254 11/12/1399
182 خراسان رضوی محمد حسن شوروزي 6449292601 1353 کارشناسی‌ارشد حوزه2 اداری - مدیریتی دولتی 9151046812 11/12/1399
183 تهران زین العابدین شیخ‌ بگلو 1583089578 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9126766102 24/06/1398
184 یزد محمدرضا شیخ علیشاهی 4432770414 1360 کارشناسی‌ارشد مدیرت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 9131572822 24/01/1399
185 تهران سیامک شیخی 4621505858 1350 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 9120155069 28/07/1398
186 تهران فاطمه شیخی­نژاد 71947175 1361 دکتری مدیریت علوم رفتاری اداری - مدیریتی دولتی 9188623963 24/06/1398
187 تهران هاجر شیری‌یایچی 480022291 1368 دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9122808274 27/11/1397
188 تهران لاله صابرنژاد 939736403 1356 کارشناسی‌ارشد مهندسي عمران آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9123270487 27/11/1399
189 تهران مصطفي صابوني 4131917378 1344 دکتری دامپزشکي اداری - مدیریتی دولتی 9121153326 11/12/1399
190 تهران سعيد صاحبي 938919261 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 9122997228 24/01/1399
191 تهران مجید صادقی 3256717918 1353 دکتری مدیریت آموزش عالی آموزشی و پژوهشی دولتی 9126103734 25/09/1398
192 تهران مریم صادقی شفیع 66599210 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9127056909 24/01/1399
193 تهران صفا صبوري ديلمي 2691072371 1345 کارشناسی‌ارشد مهندسي عمران اداری - مدیریتی غیردولتی 9121120183 27/11/1399
194 خراسان شمالی نبی الله صداقتی 5249748996 1359 کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی - دولتی 9124115385 23/12/1399
195 تهران مجيد صفري 65179005 1353 کارشناسی‌ارشد مهندسي عمران آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9124220456 27/11/1399
196 تهران اقدس صفري 45939055 1347 دکتری داروسازي آموزشی و پژوهشی دولتی 9128159086 11/12/1399
197 تهران محمود صفری 2295892041 1334 کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی حقوقی دولتی 9123271977 24/01/1399
198 کرمان امير سعيد صميمي 1290869456 1363 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9173114811 11/12/1399
199 تهران فروزان صمیمی شلمزاری 4679369353 1348 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 9120243272 24/01/1399
200 کردستان حسن صومی 1689488557 1343 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9141165769 23/12/1399
201 یزد عباس طاهری یزدی 4430816360 1352 کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 9132541525 24/01/1399
202 تهران سيد محسن طباطبائي مزدآبادي 67107656 1359 دکتری مديريت آموزشي آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9123713933 24/08/1399
203 تهران ریحانه عامری 5209855295 1356 کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 9127258979 24/06/1398
204 تهران سید محمد عاملی 1287925251 1348 کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی آموزشی و پژوهشی دولتی 9126761021 23/12/1399
205 تهران زينب عبادي 76253090 1360 کارشناسی‌ارشد مهندسي عمران آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9121762660 27/11/1399
206 تهران پيمان عباسي 61252034 1353 کارشناسی‌ارشد مهندسي عمران اداری - مدیریتی غیردولتی 9123016443 27/11/1399
207 چهارمحال و بختیاری موسی عباسي بيرگاني 5559925837 1364 کارشناسی‌ارشد مهندسی منابع طبیعی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9162264818 03/12/1399
208 تهران مجید عبدالهی نیاسر 1263002609 1360 کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 9127965156 03/12/1399
209 البرز علی عبدی جمایران 1467511471 1367 دکتری مدیریت کارآفرینی اداری - مدیریتی غیردولتی 9128237762 09/12/1398
210 تهران صادق عرب زاده 2392125831 1366 دکتری حقوق - کیفری و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9124457708 24/01/1399
211 تهران مجيد عرب عامري 4592016424 1356 کارشناسی‌ارشد صنايع غذايي آموزشی و پژوهشی دولتی 9127233789 27/11/1399
212 تهران سيد ميثم عزتي 76526313 1363 دکتری مهندسی برق آموزشی و پژوهشی دولتی 9122096822 01/11/1399
213 تهران الهام عزيزي طرقي 81129777 1365 کارشناسی‌ارشد مديريت ورزشي اداری - مدیریتی دولتی 9124099488 03/12/1399
214 تهران حمزه عسگري رشتياني 3308968304 1358 دکتری حسابداری مالی دولتی 9122074080 01/11/1399
215 خراسان رضوی جعفر عطارباشي مقدم 939484625 1341 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9151145850 11/12/1399
216 مرکزی فیروزه عطاریان 558976141 1352 دکتری مدیریت اداری - مدیریتی دولتی 9188660828 02/11/1398
217 تهران عليرضا عظیمی 937707112 1344 کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی حقوقی بازنشسته 9123200372 03/12/1399
218 تهران حامد عظیمی 779538501 1360 کارشناسی‌ارشد روابط بین‌الملل روابط عمومی و بین‌الملل دولتی 9033812141 27/11/1397
219 تهران علیرضا عظیمی 532956524 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9183602875 28/07/1398
220 خراسان رضوی سيدعلي علوي مقدم 934458758 1347 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9153100098 11/12/1399
221 البرز رضا علیپور 2709383977 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات و امنیت فناوری اطلاعات دولتی 9125444608 23/12/1399
222 تهران سیدمحسن علیزاده طباطبایی 1239876491 1352 کارشناسی‌ارشد مهندسي صنايع اداری - مدیریتی دولتی 9121385503 27/11/1397
223 تهران مرضیه عموقلی میراخوری 450105571 1356 کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسي فرهنگي فرهنگی دولتی 9124886827 24/06/1398
224 تهران عبدالرسول غزالی 4620980651 1347 کارشناسی‌ارشد مدیریت - دولتی 9133815430 23/12/1399
225 تهران مریم غضنفری‌ نیکو 67075703 1358 کارشناسی‌ارشد کارآفرینی فناوری فناوری اطلاعات دولتی 9122444456 27/11/1397
226 تهران احمد غلامي قادي 2092550497 1342 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9124351620 24/01/1399
227 تهران سحر فاميل زارع 64279758 1356 کارشناسی‌ارشد مديريت دولتي فناوری اطلاعات دولتی 9123985239 03/12/1399
228 تهران زهرا فتحي 1290428050 1356 کارشناسی‌ارشد عمران اداری - مدیریتی غیردولتی 9122311044 27/11/1399
229 تهران سجاد فتحی زاده 4209748366 1363 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - دولتی 9351304116 03/12/1399
230 تهران عباسعلی فراتی 4579787846 1334 کفایتین حقوق و قضای اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 9123272545 24/01/1399
231 تهران موسي فرامرزي پلنگر 4888706913 1355 کارشناسی‌ارشد حقوق- خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 9195185631 24/01/1399
232 تهران فرزين فربيز 43943101 1346 کارشناسی‌ارشد مهندسي حمل و نقل و ترافيک اداری - مدیریتی غیردولتی 9123270924 27/11/1399
233 تهران بشیر فرهادی 66599954 1353 کارشناسی‌ارشد پیشگیری از اعتیاد در محیط‌های خاص آموزشی و پژوهشی دولتی 9353881388 24/06/1398
234 گیلان مختار فصیحی قصبه 5699642536 1347 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 9111387626 24/01/1399
235 تهران مرتضی فیاضی 1218838892 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9123813796 28/07/1398
236 سمنان محمدمصطفي قادري 4569541471 1361 کارشناسی‌ارشد مديريت صنعتي اداری - مدیریتی دولتی 9123317267 11/12/1399
237 تهران کاظم قاسمی 57652724 1351 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9216711351 28/07/1398
238 کرمان محمد قاسمی 2992846376 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9131431309 23/12/1399
239 آذربایجانغربی حمید قاسمی برقی 1465711864 1347 کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 9143584712 24/01/1399
240 خراسان جنوبی فاطمه قاسمی فرد 839101422 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی شغلی اختصاصی دولتی 9132533557 24/01/1399
241 کرمان مهدي قاسمي‌کيا 3051384135 1363 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9133931141 11/12/1399
242 تهران آرمان قربان زاده 2753577757 1348 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9122768225 11/12/1399
243 خراسان رضوی محمود قربان‌زاده 839496354 1350 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9151614773 11/12/1399
244 تهران سلام اله قربانی 1639035321 1330 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی بازنشسته 9126025557 24/06/1398
245 مازندران مظاهر قنبر پور 2060296838 1348 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 9112152242 23/12/1399
246 تهران مینا قورچیان 62845640 1359 کارشناسی‌ارشد برق شغلی ‌اختصاصی دولتی 9391751007 02/11/1398
247 آذربایجان‌شرقی سعید کاشانی 1708651764 1341 کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی آموزشی و پژوهشی دولتی 9143162635 23/12/1399
248 تهران محمود کرم رودي 62134541 1359 کارشناسی‌ارشد عمران - راه و ترابری آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9123407022 27/11/1399
249 تهران مصطفی کرمی 4539824155 1354 کارشناسی‌ارشد روابط بین‌الملل روابط عمومی و بین‌‌الملل غیردولتی 9184288638 02/11/1398
250 تهران مجتبي کرمي تيره شبانکاره 1755972318 1361 کارشناسی‌ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي فرهنگی دولتی 9120703638 03/12/1399
251 زنجان سعید کرمی زنجانی 4284698745 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 9127404402 24/01/1399
252 ایلام فرزاد کریم بیگی 4500989651 1356 کارشناسی‌ارشد پژوهش در علوم اجتماعي شغلی اختصاصی دولتی 9188427293 24/01/1399
253 تهران منصوره کریمی 56237464 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت دلتی اداری - مدیریتی دولتی 9125044678 27/11/1397
254 ایلام رستم کریمی 4500310703 1351 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 9181441953 27/11/1397
255 تهران فهیمه کریمی‌نژاد 1219457256 1362 کارشناسی‌ارشد مهندسي صنايع اداری - مدیریتی دولتی 9394375072 27/11/1397
256 تهران محمد کلاته 493224165 1366 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9192125933 03/12/1399
257 تهران عليرضا کلانتري بنجار 3255796725 1355 کارشناسی‌ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي فرهنگی دولتی 9120504569 03/12/1399
258 تهران غلامرضا کنج‌کاو 381231852 1342 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9122973547 24/01/1399
259 تهران رضا کوثری 49566482 1338 دکتری مدیریت آموزش عالی اداری - مدیریتی دولتی 9121124254 02/11/1398
260 تهران اميد کوره چي اشکجان پهلويي 74747703 1361 کارشناسی‌ارشد علوم قرآن و حديث فرهنگی دولتی 9122311575 03/12/1399
261 البرز علی کوزه‌گران 651728754 1346 کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی آموزشی و پژوهشی دولتی 9121096556 09/12/1398
262 کرمان عابد کوهپايه 3071201923 1361 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9133475755 11/12/1399
263 تهران سهیلا کیاسی 41236327 1342 دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی فرهنگی دولتی 9121884771 27/11/1397
264 تهران سعیده گل‌چین خرازی 82833990 1366 دکتری مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9125784805 02/11/1398
265 تهران لیلا گودرزی 4130714041 1352 دکتری حرفه‌ای پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9125273603 28/07/1398
266 تهران حسام لطیفی 4839793867 1363 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران آموزشی و پژوهشی دولتی 9113941812 25/09/1398
267 تهران علی ماروسی 1062264169 1355 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9120769972 24/01/1399
268 تهران مژده متين 4592084306 1364 کارشناسی‌ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي اداری - مدیریتی دولتی 9122733168 03/12/1399
269 تهران عليرضا محقق شلماني 2691058530 1340 دکتری دامپزشکي اداری - مدیریتی دولتی 9121211107 11/12/1399
270 مازندران عباس محمدبیک‌تبریزی 2181124760 1346 دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9355268342 24/01/1399
271 تهران نیما محمدزاده‌کمساری 47840463 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات بازنشسته 9124793120 02/11/1398
272 تهران حمید محمد‌عظیمی 1582223181 1360 دکتری تکنولوژی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9338701752 24/06/1398
273 تهران ناهید محمدی‌ثابت 37113631 1345 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی-‌ تحقیقات آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 9123967215 25/09/1398
274 مرکزی علی محمودی 620809061 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - دولتی 9188619078 23/12/1399
275 تهران رزا مختاري 2992942741 1363 کارشناسی‌ارشد مهندسي پزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9122495794 27/11/1399
276 تهران قهرمان مرادی 35841656 1340 کارشناسی‌ارشد حقوق و جزا جرم‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 9125779675 24/01/1399
277 تهران محمد مرادی‌جو 6009971748 1365 کارشناسی‌ارشد ارزیابی فناوری سلامت شغلی اختصاصی دولتی 9177192294 28/07/1398
278 خراسان رضوی حسین مرادی‌زاده 932048730 1344 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 9153134383 24/01/1399
279 تهران مهدی مرتضوی 919794106 1345 دکتری مدیریت اداری- مدیریتی دولتی 9124127180 25/09/1398
280 خراسان رضوی تبسم مرداني 942723406 1351 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9153001634 11/12/1399
281 تهران احمد مرزدار 1376459213 1348 کارشناسی‌ارشد مدیریت امور فرهنگی فرهنگی بازنشسته 9123274653 02/11/1398
282 آذربایجان‌شرقی مرتضي مروتي 1600100661 1354 دکتری دامپزشکي اداری - مدیریتی دولتی 914240052 11/12/1399
283 تهران مهدي مستجاب الدعوه 4131989573 1358 کارشناسی‌ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي اداری - مدیریتی دولتی 9122902641 03/12/1399
284 تهران سیما مشایخ 80410898 1365 دکتری علوم جانوری آموزشی و پژوهشی دولتی 9903929369 24/06/1398
285 تهران بهمن مشایخی 1219664189 1341 کارشناسی‌ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي حقوقی دولتی 9123237296 23/12/1399
286 گلستان حمیدرضا مطیع 702470341 1354 کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی حقوقی دولتی 9119702317 23/12/1399
287 اصفهان غلامرضا مظاهری 370379391 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9127496911 23/12/1399
288 قزوین سهیلا معصومی 5809696678 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 9126813297 24/01/1399
289 تهران محسن معنوی 4072212989 1347 کارشناسی‌ارشد مدیریت بیمه شغلی اختصاصی دولتی 9126716612 28/07/1398
290 تهران منصوره معینی کربکندی 4910037276 1357 دکتری مدیریت دولتی اداری - مدیریتی غیردولتی 9352160492 24/06/1398
291 تهران عبداله مقدم‌تبریزی 70202532 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9125194944 09/12/1398
292 تهران بهزاد منصوري‌شیخ‌جان 1550814311 1356 دکتری جرم‌یابی شغلی اختصاصی دولتی 9122068135 24/01/1399
293 تهران معصومه منصوری‌کیا 421060374 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9122913649 27/11/1397
294 تهران حسين مهدوي شهري 47742305 1345 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9121936910 11/12/1399
295 تهران نعمت مهدوی‌راد 52519457 1344 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی حقوقی دولتی 9122085831 09/12/1398
296 تهران ابراهيم مهرانفر 1239826915 1341  - شغلی اختصاصی دولتی - 24/01/1399
297 همدان ماهیار مهیمنی 53615921 1350 کارشناسی‌ارشد عمران اداری - مدیریتی دولتی 9188124918 25/12/1399
298 تهران الميرا مهين عبداله زاده 62989596 1360 دکتری مهندسي عمران محيط زيست آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9121859642 27/11/1399
299 تهران کبری موحدی‌منصور 58733809 1351 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9123679505 09/12/1398
300 تهران سيد يوسف موسوي 5609612160 1354 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9126612978 24/01/1399
301 چهارمحال و بختیاری سیدمهدی موسوی 4620982441 1353 کارشناسی‌ارشد حقوق اداری - مدیریتی دولتی 9131855175 23/12/1399
302 تهران پدرام موسوی شندی 41889150 1348 پزشکی پزشکی اداری - مدیریتی دولتی 9121544851 03/12/1399
303 البرز کامران ميرزائي 71551689 1357 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9122132494 11/12/1399
304 تهران سیدعلی اصغر میرشجاعی 66417457 1358 کارشناسی‌ارشد حقوق- عمومی شغلی اختصاصی دولتی 9123547424 24/01/1399
305 تهران سیدامین‌اله میرشفیعی 1229262199 1351 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9123334225 25/09/1398
306 تهران سيروس ميلاني عراقي 52227367 1341 کارشناسی‌ارشد مهندسي عمران اداری - مدیریتی غیردولتی 9124466941 27/11/1399
307 تهران فرزاد ميلانيان 70698635 1355 کارشناسی‌ارشد عمران آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9121321249 27/11/1399
308 تهران آفرين نبي زاده حقيقي 2709299259 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 9128029103 03/12/1399
309 تهران حسین نجف‌زاده 381253775 1346 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9123700732 24/01/1399
310 تهران مريم نخعي پور 2991702451 1361 کارشناسی‌ارشد مهندسي عمران آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9128452635 27/11/1399
311 تهران امیراله ندرلو 4281611185 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9123949882 28/07/1398
312 تهران ابراهیم نژادعبداله 59155566 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9127346357 24/06/1398
313 تهران مهدی نصر 6199894626 1359 کارشناسی‌ارشد جمعیت‌شناسی حقوقی دولتی 9128308455 23/12/1399
314 تهران مژده نصراللهی‌زاده 3781964043 1359 کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 9125356443 24/06/1398
315 تهران برزو نصيريان 6599932258 1346 کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعي آموزشی و پژوهشی دولتی 9121995799 11/12/1399
316 مرکزی مهدي نظام آبادي 534195083 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی غیردولتی 9120087048 01/11/1399
317 تهران عزيزاله نظري 4189785156 1350 کارشناسی‌ارشد حقوق- خصوصي شغلی اختصاصی دولتی 9188331655 24/01/1399
318 تهران مرتضی نظری کیادوانی 58808205 1354 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9121781298 24/01/1399
319 تهران ایمان نعمت‌اللهی 2295511690 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 9121383949 25/12/1399
320 تهران آرزو نعیمی‌مجد 75174057 1361 دکتری مدیریت آموزش عالی اداری - مدیریتی غیردولتی 9121067035 24/06/1398
321 تهران محبوبه نعیمی‌مجد 81512899 1366 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی غیردولتی 9125986018 24/06/1398
322 تهران مهدی نوروزیان 491438621 1351 دکتری مدیریت شغلی اختصاصی دولتی 9127705015 28/07/1398
323 تهران مونا نویدی 493365176 1365 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی مالی غیردولتی 9193059177 09/12/1398
324 تهران سياوش نيازي شهرکي 4622481839 1348 دکتری دکتراي تخصصي بهداشت مواد غذايي آموزشی و پژوهشی دولتی 9124902312 11/12/1399
325 تهران علي هاشمي 4370559944 1337 دکتری دامپزشکي آموزشی و پژوهشی دولتی 9123398891 11/12/1399
326 تهران مهرداد الهامی 54028914 1348 دکتری حرفه‌ای داروسازی شغلی اختصاصی دولتی 9188593357 28/07/1398
327 تهران آزیتا همتیان 4132273148 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی غیردولتی 9351027337 02/11/1398
328 تهران منصور هوده‌شاهی 4060848530 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 9351603611 27/11/1397
329 تهران مريم واشقاني فراهاني 57371105 1352 کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی اداری - مدیریتی دولتی 9127968389 11/12/1399
330 تهران محمدرضا یزدانیان 6229857030 1338 کارشناسی‌ارشد حقوق- جزا و جرم‌شناسي شغلی اختصاصی دولتی 9122068135 24/01/1399
331 تهران علیرضا یوزباشی 5879952721 1363 دکتری مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 9127431041 24/06/1398
332 تهران فرامرز يوسفوندي 3258081298 1347 کارشناسی‌ارشد حقوق- حقوق بین‌الملل شغلی اختصاصی دولتی 916113278 24/01/1399
333 آذربایجان‌شرقی حسن آقاجانی سپهری 1378039041 - کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 9143111180 24/06/1398
334 آذربایجان‌شرقی فاطمه آقازاده خدایی 930718569 - کارشناسی‌ارشد برنامه ریزی و توسعه آموزشی و پژوهشی دولتی 9141070667 24/06/1398
335 آذربایجان‌شرقی محمد آهنین 1381109063 - کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی آموزشی و پژوهشی دولتی 9141190755 24/06/1398
336 آذربایجان‌شرقی کریم استادی 1371023255 - کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9141059784 24/06/1398
337 آذربایجان‌شرقی حسن اسدزاده‌شهیر 1378078667 - کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات روابط عمومی دولتی 9144154751 24/06/1398
338 آذربایجان‌شرقی علی اسدالهی 5198435740 - کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی بازنشسته 9129378821 24/06/1398
339 آذربایجان‌شرقی حسین اسدی 5679348101 - کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی فرهنگی و اجتماعی غیردولتی 9144145839 24/06/1398
340 آذربایجان‌شرقی فاضل اسدیان 5199849573 - کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 9143243390 24/06/1398
341 آذربایجان‌شرقی کریم اسگندری 1739826000 - دکتری مدیریت دولتی اداری- مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 9144037427 24/06/1398
342 آذربایجان‌شرقی علی اسلامی 1502135485 - کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی بازنشسته 9143038458 24/06/1398
343 آذربایجان‌شرقی محسن اسماعیل‌زاده 4929898511 - کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9141623419 24/06/1398
344 آذربایجان‌شرقی لیلا اصولی 1379216427 - کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9143182212 24/06/1398
345 آذربایجان‌شرقی فرزانه افخمی‌زرنق 1360235876 - کارشناسی‌ارشد اقتصاد اقتصاد دولتی 9372072785 24/06/1398
346 آذربایجان‌شرقی پدرام اقدسی علمداری 1381129552 - کارشناسی‌ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 9141007001 24/06/1398
347 آذربایجان‌شرقی خسرو اکبری 1738575136 - کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی فرهنگی و اجتماعی دولتی 9144038018 24/06/1398
348 آذربایجان‌شرقی هادی امان‌پور 1730136753 - کارشناسی‌ارشد زبان انگلیسی شغلی اختصاصی دولتی 9141149269 24/06/1398
349 آذربایجان‌شرقی مسعود اورکی کوه شور 1841535508 - کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9143114587 24/06/1398
350 آذربایجان‌شرقی آرمان آرمان‌فر 1550432540 - کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل حقوقی دولتی 9144156576 24/06/1398
351 آذربایجان‌شرقی محمدرضا آقاپوری 1379034566 - دکتری آب و هواشناسی شغلی اختصاصی دولتی 9144158089 24/06/1398
352 آذربایجان‌شرقی سیدعلی بابائی فرشباف 1382782071 - کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9143007664 24/06/1398
353 آذربایجان‌شرقی خسرو بخشعلی‌زاده 1372046852 - دکتری حقوق خصوصی حقوقی غیردولتی 9141164941 24/06/1398
354 آذربایجان‌شرقی هادی بدری‌حامد 1378091116 - کارشناسی‌ارشد مدیریت پروژه آموزشی و پژوهشی دولتی 9141049110 24/06/1398
355 آذربایجان‌شرقی یوسف برزگری 5678788892 - کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9143089194 24/06/1398
356 آذربایجان‌شرقی همایون بقائی 40791173 - کارشناسی‌ارشد روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 9144110545 24/06/1398
357 آذربایجان‌شرقی سید حسین بلوکی 1372153055 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9141005327 24/06/1398
358 آذربایجان‌شرقی حمیدرضا ‌بهروز بهنامی 1540119386 - کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 9198653712 24/06/1398
359 آذربایجان‌شرقی علی بیسلم 1501143050 - کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 9143179856 24/06/1398
360 آذربایجان‌شرقی لیدا پرتونیا 137657425 - کارشناسی‌ارشد اکولوژی شغلی اختصاصی دولتی 9144085279 24/06/1398
361 آذربایجان‌شرقی علی‌اصغر پور باقری نادینلوئی 1699832730 - کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 9143051158 24/06/1398
362 آذربایجان‌شرقی ولی محمدپور‌ گنجه لو 1372167994 - کارشناسی‌ارشد عمران شغلی اختصاصی دولتی 9143155419 24/06/1398
363 آذربایجان‌شرقی اکبر پورحسن هرزندی 1583083881 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9141900447 24/06/1398
364 آذربایجان‌شرقی حسن پیری آغویه 5197908106 - کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9144001014 24/06/1398
365 آذربایجان‌شرقی محمد ترپی‌ اقدم 6239381268 - کارشناسی‌ارشد روابط بین‌الملل امور بین‌الملل دولتی 9143163891 24/06/1398
366 آذربایجان‌شرقی هوشنگ تقی‌زاده 2971033181 - دکتری مدیریت صنعتی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (استاد) 9144013221 24/06/1398
367 آذربایجان‌شرقی مشکات ثابتی 5079693479 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی بازنشسته 9390256104 24/06/1398
368 آذربایجان‌شرقی محمد حسین ثنائی محمدی 1374147842 - کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9104003212 24/06/1398
369 آذربایجان‌شرقی حسین جباری ثانی 1580625916 - کارشناسی‌ارشد مدیریت اداری- مدیریتی دولتی 9143043530 24/06/1398
370 آذربایجان‌شرقی صمد جعفری مشاهیر 1373756705 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9143113717 24/06/1398
371 آذربایجان‌شرقی علیرضا جمشیدی 1580274498 - کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 9143142612 24/06/1398
372 آذربایجان‌شرقی گیو جودی‌ شاه‌آباد 2971738752 - کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9141837175 24/06/1398
373 آذربایجان‌شرقی یعقوب حامد رنجینه 1376487802 - کارشناسی‌ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 9141142877 24/06/1398
374 آذربایجان‌شرقی علی حسن‌نژاد 1698786441 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9141085831 24/06/1398
375 آذربایجان‌شرقی آیلا حسنعلیزاده خسروشاهی 1380397219 - کارشناسی‌ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 9144150687 24/06/1398
376 آذربایجان‌شرقی امین حسین‌پور کاشانی 1502261596 - کارشناسی‌ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 9144138424 24/06/1398
377 آذربایجان‌شرقی سید علیرضا حسین‌زاده تبریزی 58781927 - دکتری عمران شغلی اختصاصی دولتی 9144150241 24/06/1398
378 آذربایجان‌شرقی حسن حسین‌زاده 1738383733 - کارشناسی‌ارشد معماری سیستم‌های کامپیوتری فناوری اطلاعات دولتی 9143187410 24/06/1398
379 آذربایجان‌شرقی مسعود حمیدیان 1582221219 - کارشناسی‌ارشد حقوق ثبت اسناد شغلی اختصاصی دولتی 9144068178 24/06/1398
380 آذربایجان‌شرقی عزیز حیدری 6049695555 - کارشناسی‌ارشد ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشی دولتی 9144146107 24/06/1398
381 آذربایجان‌شرقی ناصر خادمی‌بایگی 931460808 - دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9143031741 24/06/1398
382 آذربایجان‌شرقی مرتضی خانلاری 1381673392 - دکتری حسابداری مالی دولتی 9144166714 24/06/1398
383 آذربایجان‌شرقی شهاب‌الدین خجسته‌نژاد 66077362 - کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9144264086 24/06/1398
384 آذربایجان‌شرقی علی داداشی کهق 1552228118 - کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9145810281 24/06/1398
385 آذربایجان‌شرقی اسماعیل دانش‌مهر 1377297268 - کارشناسی‌ارشد اقتصاد اقتصاد دولتی 9143097678 24/06/1398
386 آذربایجان‌شرقی اسد ذالی 1376063514 - کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 9149966506 24/06/1398
387 آذربایجان‌شرقی علیرضا راجبی 1379111341 - کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9141151559 24/06/1398
388 آذربایجان‌شرقی آرش رضائی 1360064801 - کارشناسی‌ارشد مکانیک شغلی اختصاصی دولتی 9144221734 24/06/1398
389 آذربایجان‌شرقی رحیم رمضانی 5079295236 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9141097769 24/06/1398
390 آذربایجان‌شرقی قاسم ریاضی‌نیا 1373778571 - دکتری مدیریت کسب و کار اداری- مدیریتی دولتی 9144152082 24/06/1398
391 آذربایجان‌شرقی ابراهیم زالی‌مقدم اورنگ 1370853858 - کارشناسی‌ارشد مدیریت پروژه آموزشی و پژوهشی دولتی 9143078362 24/06/1398
392 آذربایجان‌شرقی محمد تقی زرینه‌بافی 1370677987 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9141168748 24/06/1398
393 آذربایجان‌شرقی حمیده زینی‌نسب 1378439929 - کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9144158892 24/06/1398
394 آذربایجان‌شرقی علیرضا سلمانی زمهریر 491591901 - کارشناسی‌ارشد برق- الکترونیک شغلی اختصاصی دولتی 9144126689 24/06/1398
395 آذربایجان‌شرقی فاطمه سلیمانی 1465403272 - کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 9142359396 24/06/1398
396 آذربایجان‌شرقی علی سلیمی 1582997837 - کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی بازنشسته 9144189880 24/06/1398
397 آذربایجان‌شرقی محمد حسین شفیعی‌خامنه 1728598184 - کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل امور بین‌الملل دولتی 9144007633 24/06/1398
398 آذربایجان‌شرقی علیرضا شمس محمدی 1379026199 - کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 9143150362 24/06/1398
399 آذربایجان‌شرقی یوسف شمسی 1372154582 - کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی اداری- مدیریتی دولتی 9144017469 24/06/1398
400 آذربایجان‌شرقی صمد شهریاری 1708972919 - کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 9143180913 24/06/1398
401 آذربایجان‌شرقی شیدا عرفای جمشیدی 1361332115 - کارشناسی‌ارشد اقتصاد شغلی اختصاصی غیردولتی 9148915136 24/06/1398
402 آذربایجان‌شرقی فرهاد شیدائی 1376568977 - کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9143156459 24/06/1398
403 آذربایجان‌شرقی نیر صالح محمدنیا 1375891758 - کارشناسی‌ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات غیردولتی 9144003147 24/06/1398
404 آذربایجان‌شرقی کریم صفرزاده 5069209787 - کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 9141004350 24/06/1398
405 آذربایجان‌شرقی علی صفری چوبانلار 1738190242 - کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9149995848 24/06/1398
406 آذربایجان‌شرقی مصطفی صمیمی 1500237221 - کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9141094147 24/06/1398
407 آذربایجان‌شرقی عباس عباس‌زاده 2754183728 - تحصیلات حوزوی4 دینی و عربی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9121533499 24/06/1398
408 آذربایجان‌شرقی فیروز عباسپور عظیم 1376703092 - کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9352989898 24/06/1398
409 آذربایجان‌شرقی سعید عبدل‌زاده 1582105677 - کارشناسی‌ارشد مدیت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9144100684 24/06/1398
410 آذربایجان‌شرقی جواد عبدی‌ 1374116394 - کارشناسی‌ارشد عمران شغلی اختصاصی دولتی 9144145829 24/06/1398
411 آذربایجان‌شرقی شادی عرفای جمشیدی 1361039558 - کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی غیردولتی 9148915137 24/06/1398
412 آذربایجان‌شرقی شاپور عزیزی 1550631489 - کارشناسی‌ارشد تجارت الکترونیک اداری- مدیریتی دولتی 9143213549 24/06/1398
413 آذربایجان‌شرقی ابراهیم عظیمی اسکویی 1709356138 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9143165002 24/06/1398
414 آذربایجان‌شرقی بهزاد عظیمی سقین سرا 1719776245 - کارشناسی‌ارشد کشاورزی شغلی اختصاصی دولتی 9146295887 24/06/1398
415 آذربایجان‌شرقی روح‌اله علیمددی 1581643330 - کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق حقوق و معارف اسلامی دولتی 9144008286 24/06/1398
416 آذربایجان‌شرقی عباس عیوض‌زاده 567917848 - کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9145244196 24/06/1398
417 آذربایجان‌شرقی سعید غریب خواجه 1738865304 - کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی فرهنگی و اجتماعی غیردولتی 9143199193 24/06/1398
418 آذربایجان‌شرقی میر احمد غفاری 1500195103 - کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 9146494099 24/06/1398
419 آذربایجان‌شرقی میر رضا فاطمی 1375787543 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9148640310 24/06/1398
420 آذربایجان‌شرقی امین فرتاش نعیمی 1380359279 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9141007003 24/06/1398
421 آذربایجان‌شرقی سعید فرشباف ماهریان 1375851497 - کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل حقوقی دولتی 9141053477 24/06/1398
422 آذربایجان‌شرقی وحید فرهادمند 68818051 - کارشناسی‌ارشد مدیریت بازاریابی شغلی اختصاصی دولتی 9141170228 24/06/1398
423 آذربایجان‌شرقی رقیه فرید 1532662319 - کارشناسی‌ارشد مدیریت کسب و کار/ مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9143154206 24/06/1398
424 آذربایجان‌شرقی محمدرضا فرید 1533999821 - کارشناسی‌ارشد مکانیک شغلی اختصاصی دولتی 9143237570 24/06/1398
425 آذربایجان‌شرقی حسین قربانپور 1375570323 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - سیستم‌ها اداری- مدیریتی دولتی 9144159429 24/06/1398
426 آذربایجان‌شرقی ناهیده قنبرپور مقدم ممقانی 1699176663 - کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 9148373011 24/06/1398
427 آذربایجان‌شرقی حبیب لطفی اسکندانی 1379201713 - دکتری تئوری‌های اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 9144005606 24/06/1398
428 آذربایجان‌شرقی مهدی متقی‌زاده 1374022128 - کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 9144176966 24/06/1398
429 آذربایجان‌شرقی روشن محبی 5198907316 - کارشناسی‌ارشد زبان شغلی اختصاصی دولتی 9144004331 24/06/1398
430 آذربایجان‌شرقی هادی محسنی بدل‌آبادی 2802997734 - کارشناسی‌ارشد تاریخ فرهنگی و اجتماعی دولتی 9142253001 24/06/1398
431 آذربایجان‌شرقی علیرضا محسنی‌نژاد 6049783764 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9143113646 24/06/1398
432 آذربایجان‌شرقی اکبر محمد علیزاده 1583109481 - کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 9144925009 24/06/1398
433 آذربایجان‌شرقی احسان‌اله محمدرضائی 1382607032 - کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 9144158276 24/06/1398
434 آذربایجان‌شرقی جعفر محمدی 1378088999 - کارشناسی‌ارشد عمران شغلی اختصاصی دولتی 9144130584 24/06/1398
435 آذربایجان‌شرقی نعمت محمدی عظیم 1501622358 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9144164101 24/06/1398
436 آذربایجان‌شرقی مجتبی محمدی 1374085782 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9104000349 24/06/1398
437 آذربایجان‌شرقی ابوالفضل مرتضائی 5059242404 - کارشناسی‌ارشد زراعت شغلی اختصاصی دولتی 9141033293 24/06/1398
438 آذربایجان‌شرقی محمد صادق مرسلی 1530197201 - کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 9143152738 24/06/1398
439 آذربایجان‌شرقی رضا موحدی کلیبر 5199801635 - کارشناسی‌ارشد برق- مخابرات شغلی اختصاصی دولتی 9144266859 24/06/1398
440 آذربایجان‌شرقی سید ابراهیم موسوی 1583139060 - کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9144912694 24/06/1398
441 آذربایجان‌شرقی صالح مولاخواه‌اصل 1378855791 - کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 9143138193 24/06/1398
442 آذربایجان‌شرقی آرزو مهدی پور مقدم 1376846942 - کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9143035606 24/06/1398
443 آذربایجان‌شرقی رحیم نژاد‌تقی 1688870482 - کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 9141220117 24/06/1398
444 آذربایجان‌شرقی حامد نژاد خاتمی 1689865393 - کارشناسی‌ارشد برق شغلی اختصاصی دولتی 9141761847 24/06/1398
445 آذربایجان‌شرقی حسین نعیمی 1380306493 - کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل حقوقی دولتی 9143182150 24/06/1398
446 آذربایجان‌شرقی عهدیه نوین‌زرنق 1370952351 - کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9141024767 24/06/1398
447 آذربایجان‌شرقی محمد نیکنام 1379166799 - کارشناسی‌ارشد زبان انگلیسی / مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9143109923 24/06/1398
448 آذربایجان‌شرقی علی ورقائیان 1377317668 - کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 9141147045 24/06/1398
449 آذربایجان‌شرقی حمید ولی‌زاده 2753695229 - کارشناسی‌ارشد تغذیه دام شغلی اختصاصی دولتی 9141882006 24/06/1398
450 آذربایجان‌شرقی علی هرزندی 1581215071 - کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9143043158 24/06/1398
451 آذربایجان‌شرقی داود همت‌زاده 1374284963 - کارشناسی‌ارشد بهسازی نیروی انسانی آموزشی و پژوهشی دولتی 9143119560 24/06/1398
452 آذربایجان‌شرقی حسین یوسفی خسرقی 1709137142 - کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 9143118501 24/06/1398
453 آذربایجان‌شرقی پیمان یارمحمدزاده 2919731459 - دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (دانشیار) 9144626296 24/06/1398
454 آذربایجان‌شرقی حسن احمدیان‌فر 1376710031 1360 کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 9148590650 23/01/1399
455 آذربایجان‌شرقی علیرضا اسکندری 5079315865 1357 دکتری کسب و کار حرفه ای شغلی اختصاصی دولتی 9143205268 23/01/1399
456 آذربایجان‌شرقی مهدی اصل لاهیجانی 1376619644 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9143134617 23/01/1399
457 آذربایجان‌شرقی سید احمد اعتمادی 1551152691 1348 کارشناسی‌ارشد زراعت شغلی اختصاصی دولتی 9144153930 23/01/1399
458 آذربایجان‌شرقی جواد امان‌زاده 1375897918 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی شغلی اختصاصی دولتی 9143095542 23/01/1399
459 آذربایجان‌شرقی محمد حسین امیرپور 1551990113 1350 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9143162283 23/01/1399
460 آذربایجان‌شرقی مجید ایران‌پور 1375784714 1355 کارشناسی‌ارشد منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی 914412812 23/01/1399
461 آذربایجان‌شرقی سیما آپند 37249207 1344 کارشناسی‌ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی کتابداری دولتی 9141059252 23/01/1399
462 آذربایجان‌شرقی جواد آهنگری 1372777441 1347 کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات اجتماعی روابط عمومی دولتی 9143136529 23/01/1399
463 آذربایجان‌شرقی سعیده بردباری 1699455619 1363 کارشناسی‌ارشد روانشناسی تربیتی شغلی اختصاصی دولتی 9143321821 23/01/1399
464 آذربایجان‌شرقی نادر بهلولی 1380029414 1350 دکتری مدیریت دولتی اداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 9143150532 23/01/1399
465 آذربایجان‌شرقی نجیبه بیاضی 137078426 1350 کارشناسی‌ارشد مشاوره و راهنمایی شغلی اختصاصی دولتی 9143047506 23/01/1399
466 آذربایجان‌شرقی افسانه بیک‌زاده 2742379967 1350 کارشناسی‌ارشد زبان شناسی همگانی شغلی اختصاصی دولتی 9144262575 23/01/1399
467 آذربایجان‌شرقی پارمیس پاکروح 1375775189 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9144325247 23/01/1399
468 آذربایجان‌شرقی ایوب پور خسروی 1378067398 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازاریابی شغلی اختصاصی دولتی 9143055517 23/01/1399
469 آذربایجان‌شرقی جواد پور غفار 1699615241 1358 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9144158909 23/01/1399
470 آذربایجان‌شرقی احد پور نقی 1377333973 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی -امور مالی مالی دولتی 9141009500 23/01/1399
471 آذربایجان‌شرقی رعنا پوزش 1688854665 1357 کارشناسی‌ارشد زیست‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 9143219735 23/01/1399
472 آذربایجان‌شرقی فرزانه تقی زاده زنوز 1581466285 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9144918700 23/01/1399
473 آذربایجان‌شرقی علیرضا تورچیان 73638307 136 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 9143157093 23/01/1399
474 آذربایجان‌شرقی مرتضی جعفری نژاد باسمنج 1377216802 1344 دکتری مدیریت کسب و کار شغلی اختصاصی دولتی 9143160421 23/01/1399
475 آذربایجان‌شرقی علی جمالی قراخانلو 5198791318 1355 کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی شغلی اختصاصی دولتی 9144033325 23/01/1399
476 آذربایجان‌شرقی محمد جوادی 1462165893 1353 کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوق دولتی 9144789142 23/01/1399
477 آذربایجان‌شرقی عباسعلی چراغی 2919070071 1355 کارشناسی‌ارشد زمین‌شناسی محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 9143490270 23/01/1399
478 آذربایجان‌شرقی فرزانه حاجی عباس اوغلی 1382488653 1367 کارشناسی‌ارشد آموزش زبان انگلیسی شغلی اختصاصی غیردولتی 9352575362 23/01/1399
479 آذربایجان‌شرقی رامین حبیبی کلیبر 5199336746 1354 دکتری روانشناسی تربیتی شغلی اختصاصی هیأت علمی (دانشیار) 9143189332 23/01/1399
480 آذربایجان‌شرقی محمود حبیبی 1500617180 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9143010734 23/01/1399
481 آذربایجان‌شرقی علی حسین‌زاده امید 6049738270 1359 دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی 9143191034 23/01/1399
482 آذربایجان‌شرقی لیلا حسین زاده 1380424356 1363 کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات اجتماعی روابط عمومی دولتی 9146438209 23/01/1399
483 آذربایجان‌شرقی مریم حشمت 2121393390 1347 کارشناسی‌ارشد جامعه شناسی علوم اجتماعی دولتی 9143217532 23/01/1399
484 آذربایجان‌شرقی محمد حقیقی پراپری 1699425450  - کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9147886819 23/01/1399
485 آذربایجان‌شرقی معصومه حیدری زنوز 1581466056 1355 کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 9141088967 23/01/1399
486 آذربایجان‌شرقی قنبر خادمی 5078999541 1350 کارشناسی‌ارشد مدیریت فرهنگی فرهنگی دولتی 9144049875 23/01/1399
487 آذربایجان‌شرقی نازله خجسته اهری 1500188654 1347 کارشناسی‌ارشد ادبیات علوم انسانی شغلی اختصاصی دولتی 9141281056 23/01/1399
488 آذربایجان‌شرقی عاطفه خلیلی عظیمی 1372030654 1358 کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار شغلی اختصاصی دولتی 9144100810 23/01/1399
489 آذربایجان‌شرقی وحدت خیرخواهان‌ حقیقی 1376630176 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 9146427552 23/01/1399
490 آذربایجان‌شرقی آمنه داداشی 6029920995 1365 کارشناسی‌ارشد کتابداری شغلی اختصاصی دولتی 9148325371 23/01/1399
491 آذربایجان‌شرقی سیاوش ذبیحی 1532647093 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی -امور مالی اداری- مدیریتی دولتی 9141248575 23/01/1399
492 آذربایجان‌شرقی محمد رستمی نوشهر 1370729111 1348 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9141156061 23/01/1399
493 آذربایجان‌شرقی سوسن رسولی 1490313567 1352 کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی شغلی اختصاصی دولتی 9143261101 23/01/1399
494 آذربایجان‌شرقی اصغر رشتبری 1378008693 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی شغلی اختصاصی غیردولتی 9141162613 23/01/1399
495 آذربایجان‌شرقی احد رضائی ضیائی 1377439445 1360 کارشناسی‌ارشد شهرسازی شغلی اختصاصی دولتی 9144108874 23/01/1399
496 آذربایجان‌شرقی ناصر ساکی 1754973841 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی مالی دولتی 9192147845 23/01/1399
497 آذربایجان‌شرقی بهرام ستاری 1367171296 1356 دکتری کارآفرینی بین الملل شغلی اختصاصی غیردولتی 9143128808 23/01/1399
498 آذربایجان‌شرقی آذر سرقینی 1379321913 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9142455401 23/01/1399
499 آذربایجان‌شرقی قاسم سلطان زاده 1502154031 1349 کارشناسی‌ارشد عمران فنی دولتی 9144016313 23/01/1399
500 آذربایجان‌شرقی روشن سلیمانزاده چپو 2938781776 1350 کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی علوم اجتماعی دولتی 9144824103 23/01/1399
501 آذربایجان‌شرقی وجیهه سماوی اقدم 1688886230 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9141763312 23/01/1399
502 آذربایجان‌شرقی مسعود شاکری 1533721602 1355 کارشناسی‌ارشد شیمی کاربردی شغلی اختصاصی دولتی 9141039671 23/01/1399
503 آذربایجان‌شرقی نعیمه شعبانی 1375817329 1357 کارشناسی‌ارشد میکرو بیولوژی شغلی اختصاصی دولتی 9149154421 23/01/1399
504 آذربایجان‌شرقی مهناز شمس محمدی 55320333 1351 دکتری دارو سازی شغلی اختصاصی دولتی 9141149437 23/01/1399
505 آذربایجان‌شرقی حمید شهباززاده قدیم 1376520990 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 9144153611 23/01/1399
506 آذربایجان‌شرقی ربابه شیخ الاسلامی 1500762326 1355 کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 9143268573 23/01/1399
507 آذربایجان‌شرقی عباسعلی شیری مشاهیر 1380868823 1352 کارشناسی‌ارشد عمران شغلی اختصاصی دولتی 9144106496 23/01/1399
508 آذربایجان‌شرقی مریم عزتی 2938270623 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9143801951 23/01/1399
509 آذربایجان‌شرقی محمد علی اسکندرزاده 1375709240 1351 کارشناسی‌ارشد حقوق بین الملل مدیریت بین الملل دولتی 9144117178 23/01/1399
510 آذربایجان‌شرقی فاطمه علی اکبری 1532699263 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9141250772 23/01/1399
511 آذربایجان‌شرقی سوسن علی‌نژادیان اصل 1550453051 1350 کارشناسی‌ارشد برنامه ریزی آموزش آموزشی و پژوهشی دولتی 9147765246 23/01/1399
512 آذربایجان‌شرقی مهدی غیبی 1382314345 1367 کارشناسی‌ارشد نرم افزار فناوری اطلاعات دولتی 9149052177 23/01/1399
513 آذربایجان‌شرقی الهام قاسمی 1376630524 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 930368737 23/01/1399
514 آذربایجان‌شرقی فاطمه قلی پور 1491019778 1360 کارشناسی‌ارشد حقوق جزایی حقوق دولتی 9143268006 23/01/1399
515 آذربایجان‌شرقی حسین کاشفی محمد 2970402955 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9149959369 23/01/1399
516 آذربایجان‌شرقی معصومه کاظمی 5069444591 1348 کارشناسی‌ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی و پژوهشی دولتی 9144047151 23/01/1399
517 آذربایجان‌شرقی بیاض کریم زاده 1738852431 1352 کارشناسی‌ارشد جامعه شناسی علوم اجتماعی دولتی 9907667720 23/01/1399
518 آذربایجان‌شرقی شهرود کریمی اصل 1602385726 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9148286523 23/01/1399
519 آذربایجان‌شرقی قدسیه لامع درخشان 1689301015 1361 کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 9141781866 23/01/1399
520 آذربایجان‌شرقی میترا مبینی 1689894776 1367 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازاریابی شغلی اختصاصی دولتی 9120481862 23/01/1399
521 آذربایجان‌شرقی مجتبی محتشم 1689543991 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 9144105346 23/01/1399
522 آذربایجان‌شرقی رامین معصومی 1380881481 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 9144116861 23/01/1399
523 آذربایجان‌شرقی توحید ملک آبادی 2970233290 1355 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9144823165 23/01/1399
524 آذربایجان‌شرقی مینو مهینی عبدالحسینی 1377207730 1343 کارشناسی‌ارشد مشاوره خانواده شغلی اختصاصی دولتی 9144007084 23/01/1399
525 آذربایجان‌شرقی ماریا مینا سرشت 779709527 1352 کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 9141778153 23/01/1399
526 آذربایجان‌شرقی حمید نجف‌زاده 2800351810 1345 دکتری برنامه ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 9143134463 23/01/1399
527 آذربایجان‌شرقی نغمه نجفقلی‌پور کلانتری 1376618605 1358 کارشناسی‌ارشد روان شناسی عمومی شغلی اختصاصی دولتی 9381855575 23/01/1399
528 آذربایجان‌شرقی احد نجفی 5069946420 1365 کارشناسی‌ارشد مشاوره و راهنمایی شغلی اختصاصی دولتی 9143300986 23/01/1399
529 آذربایجان‌شرقی یوسف نریمانی 1382418086 1366 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 9141185388 23/01/1399
530 آذربایجان‌شرقی شهلا نقی زاده صفا 1377300511 1350 کارشناسی‌ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9143165339 23/01/1399
531 آذربایجان‌شرقی علیرضا نیمگزی صالحی 1380325285 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی شغلی اختصاصی دولتی 9141071130 23/01/1399
532 آذربایجان‌شرقی فهیمه واپرزه 1380103711 1354 دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9144003480 23/01/1399
533 آذربایجان‌شرقی رقیه ولایتی 1502230216 1359 کارشناسی‌ارشد جامعه شناسی علوم اجتماعی دولتی 914128098 23/01/1399
534 آذربایجان‌شرقی زهرا ولی پور 1371912548 1348 کارشناسی‌ارشد روابط بین الملل مدیریت بین الملل دولتی 9032861283 23/01/1399
535 آذربایجان‌شرقی محمد هادی نیا 1718189011 1350 کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی روانشناسی دولتی 9143135638 23/01/1399
536 آذربایجان‌شرقی همایون آقا میرلوبابک 5198957054 1355 کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسی دولتی 9144078323 23/01/1399
537 آذربایجان‌شرقی یحیی بنیاد روح انگیز 1550447777 1350 کارشناسی‌ارشد برنامه ریزی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9144204661 23/01/1399
538 آذربایجان‌غربی قنبر آقائی‌‌زاد 6379539395 1345 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 9143433152 24/10/1398
539 آذربایجان‌غربی مصطفی احمدی آرا 2871848971 1344 کارشناسی‌ارشد اقتصاد انرژی شغلی اختصاصی دولتی 9128368566 24/10/1398
540 آذربایجان‌غربی واحد اسلامی‌تبار 2756050547 1364 کارشناسی‌ارشد عمران شغلی اختصاصی دولتی 9148162506 19/12/1398
541 آذربایجان‌غربی رضا اصغرزاده 2754230335 1351 کارشناسی‌ارشد علوم قرآنی-‌ معارف شغلی اختصاصی دولتی 9141868578 19/12/1398
542 آذربایجان‌غربی محسن امام وردی 2802852574 1362 دکتری مدیریت رفتار سازمانی اداری - مدیریتی دولتی 9148000745 24/10/1398
543 آذربایجان‌غربی محمدجمال امیرشهبازی 2959610776 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9143474601 24/10/1398
544 آذربایجان‌غربی میلاد اندیشه 2755562366 1366 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی غیردولتی 9141474384 24/10/1398
545 آذربایجان‌غربی سعید بابازاده 2754685359 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9141875850 24/10/1398
546 آذربایجان‌غربی حلیمه پاشاپور 2751008951 1356 کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9143464534 24/10/1398
547 آذربایجان‌غربی یوسف پاشازاده 2753099170 1351 دکتری مدیریت سیاست‌گذاری اداری - مدیریتی هیأت علمی 9144468951 24/10/1398
548 آذربایجان‌غربی علی پزشکی 2960931858 1363 کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 9149480633 24/10/1398
549 آذربایجان‌غربی علیرضا پورعباد 2909815307 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت نیروی انسانی شغلی اختصاصی دولتی 9195050850 24/10/1398
550 آذربایجان‌غربی رامین پورمحبی 2755624914 1346 دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9143417019 24/10/1398
551 آذربایجان‌غربی محمد جاهدی قولنجی 6379965149 1367 کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع اداری - مدیریتی هیأت علمی 9120768466 24/10/1398
552 آذربایجان‌غربی جلیل جباری 1465262946 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت منابع انسانی شغلی اختصاصی دولتی 9144567005 19/12/1398
553 آذربایجان‌غربی کاظم جوان‌دوست 2751755445 1347 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 9143435963 24/10/1398
554 آذربایجان‌غربی حسین حاجی‌زاده 2750568293 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی شغلی اختصاصی دولتی 9143411367 24/10/1398
555 آذربایجان‌غربی سعید حجازی‌فر 2755624914 1364 دکتری معارف - مدیریت شغلی اختصاصی دولتی 9124832971 24/10/1398
556 آذربایجان‌غربی امین حسابی 2871862850 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9144487097 24/10/1398
557 آذربایجان‌غربی جواد حمیدی 6379783751 1350 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 9143403418 24/10/1398
558 آذربایجان‌غربی مجتبی حیدری 2938256698 1350 دکتری مدیریت منابع انسانی اداری-‌ مدیریتی هیأت علمی 9143459002 19/12/1398
559 آذربایجان‌غربی اسد درویشی 2752531583 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت تحول شغلی اختصاصی دولتی 9141888058 19/12/1398
560 آذربایجان‌غربی محمد دهقان 2750709032 1348 کارشناسی‌ارشد مدیریت تحول شغلی اختصاصی دولتی 9141864143 19/12/1398
561 آذربایجان‌غربی وحیده رحیمی حاجی‌فیروزی 2909732398 1363 کارشناسی‌ارشد کامپیوتر- مکاترونیک فناوری اطلاعات غیردولتی 9141462768 24/10/1398
562 آذربایجان‌غربی پریوش رزاقی رضائیه 2754133224 1340 کارشناسی‌ارشد مدیریت- حقوق شغلی اختصاصی دولتی 9143463734 24/10/1398
563 آذربایجان‌غربی علی روشن‌میلانی 2753542465 1344 کارشناسی‌ارشد صنایع- مدیریت سیستم و بهره‌وری شغلی اختصاصی دولتی 9143452913 24/10/1398
564 آذربایجان‌غربی علی زبردست 2754603506 1346 دکتری مدیریت -‌ حسابداری اداری -‌ مدیریتی هیأت علمی 9144463781 24/10/1398
565 آذربایجان‌غربی اکبر زواری‌‌ رضایی 2753621616 1354 دکتری حسابداری شغلی اختصاصی هیأت علمی 9143411398 24/10/1398
566 آذربایجان‌غربی مرتضی شمس‌الدینی 2754796487 1361 کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی غیردولتی 9143453933 24/10/1398
567 آذربایجان‌غربی مریم شمس‌الدینی 2755623810 1364 کارشناسی‌ارشد مهندسی نرم‌افزار کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 9143483751 24/10/1398
568 آذربایجان‌غربی مرتضی شمس‌الدینی 2754796487 1361 کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی غیردولتی 9143453933 19/12/1398
569 آذربایجان‌غربی نسرین شیخ بگلو 2755612691 1364 کارشناسی‌ارشد تکنولوژی آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 9148736911 24/10/1398
570 آذربایجان‌غربی دل افروز شیرزاد 2909094456 1356 کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل حقوقی دولتی 9144458173 24/10/1398
571 آذربایجان‌غربی لیلا صفوی 2754342699 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9144401293 24/10/1398
572 آذربایجان‌غربی فرزانه طالبیان 2972157664 1361 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات غیردولتی 9357695194 24/10/1398
573 آذربایجان‌غربی داریوش ظفری 2754599126 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی مالی دولتی 9143451756 19/12/1398
574 آذربایجان‌غربی پریسا عابدپور 50231318 1348 کارشناسی‌ارشد معدن-‌ اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 9143453380 19/12/1398
575 آذربایجان‌غربی حامد عباسعلی‌نژاد 2755704942 1366 کارشناسی‌ارشد لیزر- هواشناسی اداری - مدیریتی دولتی 9145594060 24/10/1398
576 آذربایجان‌غربی لیلا عباسی 1280397594 1358 دکتری کشاورزی شغلی اختصاصی دولتی 9144853638 24/10/1398
577 آذربایجان‌غربی مهران عبدزاده 2971381420 1350 کارشناسی‌ارشد مدیریت برنامه‌ریزی درسی شغلی اختصاصی دولتی 9143401955 19/12/1398
578 آذربایجان‌غربی علی علیزاده 2800452838 1356 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 9144840952 24/10/1398
579 آذربایجان‌غربی مهدی فتح‌اللهی 2750497183 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دولتی 9143418488 24/10/1398
580 آذربایجان‌غربی سید حمید فضل‌جو 2802549596 1346 کارشناسی‌ارشد کشاورزی اداری - مدیریتی دولتی 9143461959 24/10/1398
581 آذربایجان‌غربی جعفرصادق فیضی 2754582444 1344 دکتری مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی هیأت علمی 9143462069 24/10/1398
582 آذربایجان‌غربی سجاد قاضی‌پور 2754735836 1359 کارشناسی‌ارشد حقوق اداری - مدیریتی غیردولتی 9141475153 24/10/1398
583 آذربایجان‌غربی محمد قربانپور 2851384449   کارشناسی‌ارشد مکاترونیک شغلی اختصاصی دولتی 9144436989 19/12/1398
584 آذربایجان‌غربی رضا قنبرلو 2800481536 1358 کارشناسی‌ارشد علوم قرآنی فرهنگی دولتی 9146213563 24/10/1398
585 آذربایجان‌غربی عباس کسب‌دوست 2754252770 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت شغلی اختصاصی دولتی 9144464714 19/12/1398
586 آذربایجان‌غربی رضا گنجینه‌کتابی 2871895007 1350 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9144472752 19/12/1398
587 آذربایجان‌غربی مسعود گیلانی 6389893833 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9142669105 24/10/1398
588 آذربایجان‌غربی سعید لطف‌الله‌زاده 2938263333 1353 دکتری مدیریت سیستم ها اداری - مدیریتی دولتی 9144475729 24/10/1398
589 آذربایجان‌غربی جواد مجیدی 2754263691 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی-‌ پژوهشی دولتی 9143465476 24/10/1398
590 آذربایجان‌غربی حیدرعلی محمدجعفری 4939541797 1345 کارشناسی‌ارشد علوم قرآنی فرهنگی دولتی 9143637500 24/10/1398
591 آذربایجان‌غربی ثریا محمدقلی‌پور 2755518405 1364 کارشناسی‌ارشد مدیریت شغلی اختصاصی غیردولتی 9131404290 19/12/1398
592 آذربایجان‌غربی آرش محمدی 2971839461 1361 کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 9143017049 24/10/1398
593 آذربایجان‌غربی آیت محمدی 2948605512 1358 کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی درسی آموزشی-‌ پژوهشی دولتی 9141871032 24/10/1398
594 آذربایجان‌غربی الهام مشکوه 2755507241 1364 کارشناسی‌ارشد زراعت شغلی اختصاصی دولتی 9143467663 24/10/1398
595 آذربایجان‌غربی نعمت مصطفایی 5059704572 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9143489787 19/12/1398
596 آذربایجان‌غربی رضا ملامحمد 2755777151 1364 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی-‌ تکنولوژی آموزشی آموزشی غیردولتی 9148736911 19/12/1398
597 آذربایجان‌غربی امیر مهرکیا 2754756647 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت شغلی اختصاصی دولتی 9034486888 19/12/1398
598 آذربایجان‌غربی صادق موسی‌خانی 2754237951 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 9143468742 24/10/1398
599 آذربایجان‌غربی سعید نوری 2753647585 1356 کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 9141468045 24/10/1398
600 آذربایجان‌غربی عسگر نوری 2753396116 1328 کارشناسی‌ارشد مدیریت اداری - مدیریتی دولتی 9144430499 24/10/1398
601 آذربایجان‌غربی سیاوش ورقایی 2970114674 1337 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات غیردولتی 9143818790 24/10/1398
602 اصفهان حجت اله ایوبی‌زاده 1291493255 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی - استراتژیک اداری - مدیریتی دولتی 9133080084 16/06/1398
603 اصفهان زهره ابوالحسنی 1159530769 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 9132714946 16/10/1398
604 اصفهان شهناز احمدی 1159500266 1347 کارشناسی‌ارشد آموزش و بهسازی آموزشی و پژوهشی دولتی 9120874812 16/06/1398
605 اصفهان زمان اژدری 2391466781 1359 دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9178279532 16/10/1398
606 اصفهان فاطمه استکی اورگانی 1289085171 1359 دکتری مهندسی فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9216885638 16/06/1398
607 اصفهان رضا اسدی 4650377684 1348 کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی مالی دولتی 9133196211 16/06/1398
608 اصفهان بابک اسدی‌دزکی 1289177090 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی-مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی اداري - مديريتي دولتی 9131814691 17/08/1399
609 اصفهان فریبا اسکندری اورک 1970415436 1347 دكتري مدیریت کسب و کار اداري - مديريتي بازنشسته 9131151946 17/08/1399
610 اصفهان محمد اكبرزاده 1280786760 1329 کارشناسی‌ارشد مديريت بازرگاني مالي دولتی 9132942312 16/10/1398
611 اصفهان غلامرضا اکبری 1239514166 1345 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9120942900 16/06/1398
612 اصفهان مهناز امامی کوپایی 1290967474 1354 کارشناسی‌ارشد روانشناسی شخصیت آموزشی و پژوهشی دولتی 9131673802 16/06/1398
613 اصفهان مریم امیدی 1288161808 1357 کارشناسی‌ارشد مهندسی منابع طبیعی- شغلي اختصاصي دولتی 9131133689 16/10/1398
614 اصفهان علی باقری حسین‌آبادی 1092356126 1366 کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی حقوقی دولتی 9139151676 16/06/1398
615 اصفهان احسان براتی 1142487423 1366 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت خدمات فناوري اطلاعات دولتی 9131682897 27/07/1399
616 اصفهان علیرضا بردبار 3255781647 1353 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی، علوم آموزشی آموزش و پژوهشي دولتی 9134023781 17/08/1399
617 اصفهان محمد تقی بزرگمهر 1199027715 1341 کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی محض اداري بازنشسته 9133133557 16/10/1398
618 اصفهان علي بهرامي 321360230 1344 کارشناسی‌ارشد روانشناسي عمومي اجتماعي دولتی 9133352287 16/10/1398
619 اصفهان محمدرضا بیکیان 6229978237 1365 کارشناسی‌ارشد حقوق- خصوصی حقوقی دولتی 9133705270 16/06/1398
620 اصفهان زهرا پویا 1171146108 1361 کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک فناوری اطلاعات غیردولتی 9133029232 16/10/1398
621 اصفهان ابوالفضل توکلی 1289094391 1360 کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی روابط عمومی و بین‌الملل دولتی 9133022477 16/06/1398
622 اصفهان مرضیه توکلی 1091425078 1363 کارشناسی‌ارشد کامپیوتر -‌ نرم‌افزار فناوری اطلاعات غیردولتی 9133334087 16/10/1398
623 اصفهان شهاب ثابت راسخ 1159117853 1349 کارشناسی‌ارشد مهندسی معماری - پروژه و ساخت شغلي اختصاصي غیردولتی 9131359561 16/10/1398
624 اصفهان فضّه جعفری 72537744 1350 کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی آموزشی و پژوهشی دولتی 9131298757 16/10/1398
625 اصفهان سیدابوالفضل حسینی 3621381589 1359 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران آموزشی و پژوهشی دولتی 9132337464 16/06/1398
626 اصفهان سید محمد حسینی 1285825578 1352 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی -‌ برنامه‌ریزی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9133194290 16/10/1398
627 اصفهان فرح حسینی 4269358866 1338 کارشناسی‌ارشد مدیریت اموزشی آموزشي وپژوهشي بازنشسته 9131664043 17/08/1399
628 اصفهان اعظم خبوشانی 1285967593 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی اداري - مديريتي غیردولتی 9132658088 27/07/1399
629 اصفهان محمدهادی خلیلی‌بروجنی 4650365201 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت تحول اداري - مديريتي دولتی 9132123583 17/08/1399
630 اصفهان علی داستانی حسین آبادی 5649227594 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9122096058 16/10/1398
631 اصفهان سیده مرضیه داودی 1209884992 1366 دکتری روانشناسی تخصصی سلامت آموزشی و پژوهشی دولتی 9136538620 16/06/1398
632 اصفهان حسینعلی ذوالفقاری 1209814031 1337 کارشناسی‌ارشد مدیریت -‌ منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی 9125074642 16/10/1398
633 اصفهان سعید رحیمی لنجی 5419713306 1355 کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری آموزشی و پژوهشی دولتی 9139909097 16/06/1398
634 اصفهان مریم رضابیگی سیرچی 3199902057 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی آموزشی و پژوهشی دولتی 9133878949 16/06/1398
635 اصفهان سیدمحمدتقی رضوی 1262668026 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- نیروی انسانی دوره‌های کنترل ترافیک هوایی دولتی 9132057046 16/10/1398
636 اصفهان مهدیه رضی 559000588 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 9132622908 16/06/1398
637 اصفهان محمود رفيعي 1286794692 1346 دکتری مديريت بازرگاني رفتار و منابع انساني اداري- مديريتي بازنشسته 9131198429 16/10/1398
638 اصفهان نرگس رفیعی 3961839476 1358 کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی -‌ بررسی مسائل ایران اجتماعی دولتی 9139001152 16/06/1398
639 اصفهان مهشید رهبری 5419958554 1367 دکتری تخصصی علوم و صنایع غذایی آموزشی و پژوهشی دولتی 9131648430 16/06/1398
640 اصفهان حمیدرضا روناسی 1287876005 1345 دکتری مدیریت توسعه اداري - مديريتي هیأت علمی 9133000332 16/10/1398
641 اصفهان سیروس سمیعی 1815938501 1345 کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل روابط عمومی و بین‌الملل دولتی 9133140458 16/06/1398
642 اصفهان مریم سیاوشی 1291099662 1352 کارشناسی‌ارشد مهندسی نساجی آموزشی و پژوهشی دولتی 9132004266 16/06/1398
643 اصفهان الهام شاهمندی 1285921917 1356 دكتري مدیریت منابع انسانی- توسعه اداري - مديريتي هیأت علمی (استادیار) 9133291523 17/08/1399
644 اصفهان محمد امین شاه‌نوش 1288213077 1359 کارشناسی‌ارشد آمار ریاضی آموزشي و پزوهشي دولتی 9133699578 16/10/1398
645 اصفهان مجتبي شاهنوشي 1817377108 1335 دکتری جامعه‌شناسی فرهنگي و اجتماعي غیردولتی 9133182261 16/10/1398
646 اصفهان علیرضا شجاعی واجنانی 1199241490 1359 کارشناسی‌ارشد مهندسی برق- قدرت شغلي -‌ اختصاصي دولتی 9133223150 16/10/1398
647 اصفهان رضا شریفیان 1289147094 1361 دکتری مهندسی برق-قدرت شغلي - اختصاصي هیأت علمی 9131268715 16/10/1398
648 اصفهان مهدی شهرادنیا 1282208381 1326 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی اداري بازنشسته 9133105852 16/10/1398
649 اصفهان فرهاد شهرياري محمدي 1249801389 1356 کارشناسی‌ارشد مددكاري اجتماعي اجتماعي دولتی 9133054139 16/10/1398
650 اصفهان هاجر شیرنشان‌اصفهانی 1290547149 1359 کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع مديريتي صنعتي هیأت علمی (مربی) 9131093391 27/07/1399
651 اصفهان علیرضا شیروانی 1280948991 1348 دکتری مدیریت دولتی -‌ خط‌مشی عمومی اداري- مديريتي هیأت علمی 9131155726 16/10/1398
652 اصفهان مائده شیری 1285995295 1358 دكتري ادبیات غنایی آموزشي وپژوهشي دولتی 9132287620 17/08/1399
653 اصفهان مسعود صابری تهرانی 320047741 1342 دكتري علوم سیاسی -‌ سیاست‌گذاری عمومی آموزشي و پژوهشي غیردولتی 9133089315 16/10/1398
654 اصفهان رامتین صادقی 70349126 1363 دکتری مهندسی برق-قدرت شغلي اختصاصي هیأت علمی 9133274417 16/10/1398
655 اصفهان محمدعلی صالحی رباطی 1249876893 1333 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مالی اداري ومالي بازنشسته 9131258758 16/10/1398
656 اصفهان سمیه صدوق 1199316822 1363 کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی حقوقی دولتی 9103010792 16/06/1398
657 اصفهان کمال صفرپور 1199220825 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مالی دولتی اداري - مديريتي دولتی 9131084958 17/08/1399
658 اصفهان سید محمد طباطبایی 1091565716 1353 کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی وعلوم ورزشی شغلي اختصاصي دولتی 9131335027 16/10/1398
659 اصفهان یوسف عباسی 5479569783 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی- مالی مالی دولتی 9132249040 16/06/1398
660 اصفهان حمید عشقی 1141648891 1349 کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی آموزشی و پژوهشی دولتی 9132166810 16/10/1398
661 اصفهان علی عقدکی 1209549034 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت- برنامه‌ریزی اداری - مدیریتی دولتی 9133163485 16/06/1398
662 اصفهان سید محسن علامه 1281806129 1345 دکتری مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی اداري- مديريتي هیأت علمی 9133115359 16/10/1398
663 اصفهان سیدابوالقاسم علوی 1284519503 1334 دکتری مدیریت صنعتی-تولید اداري- مديريتي دولتی 9133117571 16/10/1398
664 اصفهان ناهید عنایتی 1283992728 1357 کارشناسی‌ارشد معارف علوم و حدیث قرآن فرهنگي اجتماعي غیردولتی 9034876490 27/07/1399
665 اصفهان محمدرضا قاسمی 71423079 1356 دکتری اقتصاد آموزشی و پژوهشی دولتی 9133705270 16/06/1398
666 اصفهان فاطمه قصابی‌سینی 5110743746 1365 کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات - روزنامه‌نگاری روابط عمومي وبين‌الملل مدرس حق‌التدریس 9132094925 16/10/1398
667 اصفهان سیدمحمد قلمکاریان 1283525135 1355 دکتری علوم تربیتی- فلسفه و تربیت اسلامی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (مربی) 9133090640 16/06/1398
668 اصفهان محمدتقی قندهاری 1091427127 1363 دكتري مدیریت منابع انسانی اداري - مديريتي هیأت علمی (مربی) 9128158179 27/07/1399
669 اصفهان محمود قهرمانی 6299574860 1354 کارشناسی‌ارشد اکولوژی گیاهی شغلي -‌ اختصاصي دولتی 9132202309 16/10/1398
670 اصفهان آیت‌اله کردیان 4650297494 1333 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداري - مديريتي بازنشسته 9131146912 16/10/1398
671 اصفهان مهدی کسایی اصفهانی 60310545 1352 کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی اداري- مديريتي دولتی 9133001421 16/10/1398
672 اصفهان علیرضا کفعمی لادانی 1284721868 1348 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مالی اداری ومالی دولتی 9133287723 16/10/1398
673 اصفهان نجمه محمدی 491645554 1357 کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی اجتماعي دولتی 9132265134 16/10/1398
674 اصفهان محمد محمدی 1091080321 1347 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی بازنشسته 9131311182 16/10/1398
675 اصفهان نازنین محمدی 1170109209 1359 دكتري علوم تربیتی- مدیریت آموزشی آموزشي و پژوهشي مربی حق‌التدریس 9168858647 27/07/1399
676 اصفهان فرهاد محمدیان 4070285946 1348 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی - بازاریابی اداري- مديريتي دولتی 9131256056 16/10/1398
677 اصفهان مهدی مرادقلی 3621494294 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی آموزشی و پژوهشی دولتی 9132043402 16/06/1398
678 اصفهان گودرز مرادی 1840101563 1352 کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی آموزشی و پژوهشی دولتی 9133298804 16/06/1398
679 اصفهان محسن مرادی علیعربی 1284967034 1359 کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9133289331 16/10/1398
680 اصفهان حسن مسجدي 1285679679 1345 دکتری زبان وادبيات فارسي اداري بخش دولتی 9131176916 16/10/1398
681 اصفهان پروانه مظفری‌وانانی 1750957035 1358 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی -‌ برنامه‌ریزی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9166222771 16/10/1398
682 اصفهان پیمان معینی 1754351514 1359 کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقي غیردولتی 9133008647 16/10/1398
683 اصفهان ساناز منصف 1284949011 1359 دکتری مديريت تكنولوژي اداري- مديريتي دولتی 9133260955 16/10/1398
684 اصفهان عباس مهدی 1159065004 1356 کارشناسی‌ارشد زبان انگلیسی - مترجمی آموزشی و پژوهشی دولتی 9133018834 16/10/1398
685 اصفهان سید مجید موسوی 1289039666 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداري ومالي دولتی 9133029725 16/10/1398
686 اصفهان سید محمد موسوی 1288834691 1347 دكتري علوم ارتباطات اجتماعی- مدیریت فرهنگی مديريت فرهنگي دولتی 9133134463 17/08/1399
687 اصفهان شکوفه میرطالب 1199796395 1351 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی -‌ مالی اداري و مالي دولتی 9133276577 16/10/1398
688 اصفهان داود نصر اصفهانی 1292212373 1364 دكتري تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی علوم ورزشي دولتی 9133185622 17/08/1399
689 اصفهان مهدی نصراصفهانی 1290851311 1363 دکتری مدیریت - رفتار سازمانی اداري - مديريتي هیأت علمی 9131284384 16/10/1398
690 اصفهان مسعود نصراصفهانی 1816716871 1329 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداري- مديريتي هیأت علمی 9131180385 16/10/1398
691 اصفهان شهرام نوربخش 1284761029 1350 کارشناسی‌ارشد اکولوژی دریا آموزشی و پژوهشی دولتی 9124393697 16/06/1398
692 اصفهان نادیا هاشمی 1817275216 1356 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی- مدیریت آموزشی آموزش وپژوهشي دولتی 935136519 27/07/1399
693 اصفهان شاهرخ هوشمند 2293651614 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی اداري ومالي دولتی 9133101525 16/10/1398
694 اصفهان سعید یوسف‌پور 4689393885 1358 دكتري دامپزشکی شغلي اختصاصي دولتی 9129155158 16/10/1398
695 اصفهان حبیب اله یوسف‌وند 4189723071 1363 کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی حقوقی دولتی 9133651569 16/06/1398
696 البرز محمد ابوالقاسم‌زاده 2060342406 1355 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی اجتماعی دولتی 9127204729 01/12/1398
697 البرز مریم ارتفاع 67083773 1358 کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت شغلی اختصاصی دولتی 9128654065 01/12/1398
698 البرز مریم ارشدی 322023750 1354 کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی شغلی اختصاصی دولتی 9124680193 01/12/1398
699 البرز جمشید اسعدی 49014137 1344 دکتری مدیریت توسعه شغلی اختصاصی بازنشسته 9352194004 01/12/1398
700 البرز لیلا اصغری 1375929631 1360 کارشناسی ارشد اقتصاد شغلی اختصاصی دولتی 9125764568 01/12/1398
701 البرز جهان افروزاحمدزاده 1262328470 1351 کارشناسی‌ارشد بازرگانی شغلی اختصاصی غیردولتی 9122683105 01/10/1399
702 البرز علی امینی 1602153264 1351 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی-پژوهشگری اجتماعی دولتی 9122717882 01/12/1398
703 البرز عظیم بساطی 4559917930 1362 کارشناسی ارشد روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 9187431739 01/12/1398
704 البرز بهنام بهداروند 68772671 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت فرهنگی اداري- مديريتي دولتی 9123636998 01/10/1399
705 البرز اکرم بوجاری 4591192830 1354 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 9305252271 01/12/1398
706 البرز رمضان بیداربخت 601584384 1350 کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 9125223610 01/10/1399
707 البرز پریسا پویای قلی زاده 55867642 1351 دکتری مدیریت دولتی اداري- مديريتي دولتی 9122606635 01/10/1399
708 البرز هادی تنها 2649634391 1360 کارشناسی ارشد روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 9373705261 01/12/1398
709 البرز داوود تیموری 601266358 1357 کارشناسی ارشد حقوق عمومی شغلی اختصاصی دولتی 9122855827 01/12/1398
710 البرز علی جمال محمدی 49193872 1347 دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی اداري- مديريتي دولتی 9123606462 01/10/1399
711 البرز اسماعیل جمیاری 4198697442 1351 کارشناسی‌ارشد شغلی اختصاصی دولتی 9120535723 01/10/1399
712 البرز بهروز جهانگیریان 1753582113 1355 دکتری مدیریت منابع انسانی اداري- مديريتي غیردولتی 9125602946 01/10/1399
713 البرز لاله جوانبخت 1285926919 1356 دکتری روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 9053308389 01/12/1398
714 البرز فریبا حبیبیان سزاوار 3251534602 1355 دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9128607282 01/10/1399
715 البرز سید وحید حسن‌زاده کلالی 72033312 1361 کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل شغلی اختصاصی دولتی 9123719037 01/12/1398
716 البرز سید حسن حسینی 5499680299 1333 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداري- مديريتي دولتی 9126619782 01/12/1398
717 البرز مریم حسینی 1284853950 1354 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 9132371970 01/12/1398
718 البرز سیدمحسن حسینی 4899937687 1364 کارشناسی ارشد آسیب شناسی اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 9123351238 01/12/1398
719 البرز محمدحسین خسروی 3874398951 1341 کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 9120328653 01/10/1399
720 البرز رحمان داودیان 4519739330 1355 کارشناسی‌ارشد کشاورزی شغلی اختصاصی دولتی 9123062896 01/10/1399
721 البرز سعیده سادات دهقان‌منشادی 320158802 1357 کارشناسی ارشد مشاوره شغلی اختصاصی دولتی 9126603872 01/12/1398
722 البرز روح‌الله دهقانی‌ بناکوکی 310392128 1369 کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 9390644021 01/10/1399
723 البرز ناهید دیناروند 1755687826 1342 کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 9120336593 01/10/1399
724 البرز پرهام رضایی‌نسب 68721447 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداري- مديريتي دولتی 9183363448 01/10/1399
725 البرز یحیی رمضانی 63392919 1348 دکتری جغرافیا-برنامه‌ریزی روستایی شغلی اختصاصی دولتی 9121694865 01/12/1398
726 البرز زهرا ساسانیان‌اصل 59498846 1351 کارشناسی ارشد مدیریت MBA شغلی اختصاصی دولتی 9192683963 01/12/1398
727 البرز علی سالاروند 4219015671 1354 کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 9124496339 01/10/1399
728 البرز مهین سرداری 84006072 1365 کارشناسی ارشد نرم‌افزار شغلی اختصاصی دولتی 9124257058 01/12/1398
729 البرز طاهره شاهی 780841891 1347 دکتری مدیریت رفتار سازمانی اداري- مديريتي دولتی 9153718566 01/10/1399
730 البرز زینب صابری 4679058560 1357 کارشناسی ارشد جغرافیا- برنامه‌ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 9030415074 01/12/1398
731 البرز نسترن صبوحی 4910890181 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی و مالی شغلی اختصاصی دولتی 9122686312 01/10/1399
732 البرز وحید صلواتی 4170099680 1351 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع شغلی اختصاصی دولتی 9120721558 01/12/1398
733 البرز بهروز عاشری 55409962 1349 کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 9109484288 01/10/1399
734 البرز عباس فتح‌الهی 1600777988 1357 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداري- مديريتي دولتی 9126609688 01/12/1398
735 البرز محمدرضا فعلی 3359718291 1350 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی اداري- مديريتي دولتی 9126612644 01/12/1398
736 البرز محمدرضا فلاح‌نژاد 4898967833 1350 دکتری روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 9123385799 01/12/1398
737 البرز مهران قلی‌زاده 51862344 1349 دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9122079007 01/12/1398
738 البرز یاسر کاظمی‌گمی 322911982 1361 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی شغلی اختصاصی دولتی 9128013250 01/12/1398
739 البرز اکبر کاویانی 4549719710 1351 کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 9127661251 01/10/1399
740 البرز جواد کرمخانی 4539918761 1364 دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه شغلی اختصاصی دولتی 9120145483 01/10/1399
741 البرز ابراهیم کرمی 2669947980 1365 کارشناسی ارشد مدیریت تولید و عملیات شغلی اختصاصی دولتی 9121147030 01/12/1398
742 البرز عباس کیادلیری 4839462933 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداري- مديريتي دولتی 9125782973 01/10/1399
743 البرز شبنم کیهان پور 3255958733 1363 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی و مالی اداري- مديريتي دولتی 9125827605 01/10/1399
744 البرز زهرا گل‌کار 2002747474 1363 دکتری جامعه‌ شناسی شغلی اختصاصی دولتی 9124665724 01/10/1399
745 البرز حسن محبی 3781232387 1344 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی-تحول اداري- مديريتي دولتی 9124210081 01/12/1398
746 البرز مجتبی محمدخانی 5599953971 1364 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی شغلی اختصاصی دولتی 9108886563 01/12/1398
747 البرز فیروزه مرادی 4130898345 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت رویدادهای ورزشی اداري- مديريتي دولتی 9126606750 01/10/1399
748 البرز نیروانا مهر آیین 320077761 1368 دانشجوی دکتری حقوق شغلی اختصاصی غیردولتی 9124680193 01/12/1398
749 البرز مهدی مهریزی 59158379 1358 کارشناسی‌ارشد شغلی اختصاصی دولتی 9123143076 01/10/1399
750 البرز سید حسن موسوی 4219430938 1345 کارشناسی‌ارشد حقوق و جزا شغلی اختصاصی دولتی 9194733461 01/10/1399
751 البرز رضا مومنی 68859023 1354 دکتری کارآفرینی بین الملل شغلی اختصاصی دولتی 9126608293 01/12/1398
752 البرز محمد میرزایی 320182150 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت اداري- مديريتي دولتی 9203220536 01/10/1399
753 البرز حمیدرضا نریمانی 3341170537 1341 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداري- مديريتي دولتی 123615417 01/10/1399
754 البرز محمدحسین نوری 81029527 1366 کارشناسی‌ارشد مدیریت کسب و کار شغلی اختصاصی دولتی 9359559685 01/10/1399
755 البرز نوشین هوشمند 2295335116 1354 کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی شغلی اختصاصی دولتی 9178059645 01/10/1399
756 البرز مهدی واعظی 6199706498 1359 دکتری آسیب‌شناسی اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 9124289792 01/12/1398
757 البرز علیرضا ولی‌زاده 2529809641 1360 کارشناسی ارشد مشاوره شغلی اختصاصی دولتی 9375687078 01/12/1398
758 البرز یوکابد ولی‌زاده 6321224467 1360 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی غیردولتی 9126632433 01/12/1398
759 البرز عطیه یزدی 322904250 1360 کارشناسی‌ارشد معماری شغلی اختصاصی غیردولتی 9128618292 01/10/1399
760 البرز حمیده یکتاخواه 63222760 1360 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی دولتی 9120469261 01/12/1398
761 چهارمحال و بختیاری بهروز آزادگان دهکردی 4623327078 1364 کارشناسی‌ارشد مهندسی معماری شغلي اختصاصي دولتی 9140218873 16/09/1398
762 چهارمحال و بختیاری پرستو احمدی 4623317811 1364 دکتری مدیریت منابع انسانی-منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی 9133836636 16/09/1398
763 چهارمحال و بختیاری حمید احمدی 4620484369 1357 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران-زلزله شغلي اختصاصي دولتی 9134567887 16/09/1398
764 چهارمحال و بختیاری سیدرضا احمدیان 59670258 1357 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت شغلي اختصاصي دولتی 9131535266 16/09/1398
765 چهارمحال و بختیاری مریم اسدی امیرآبادی 4621640372 1358 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 9132806516 16/09/1398
766 چهارمحال و بختیاری مهدی اسعد سامانی 4623192172 1359 کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9132838626 16/09/1398
767 چهارمحال و بختیاری حسین اسکندری 4623350274 1365 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران- مهندسی زلزله شغلي اختصاصي دولتی 9124448355 16/09/1398
768 چهارمحال و بختیاری مجید امیدی 4689662126 1344 کارشناسی‌ارشد مطالعات فرهنگی فرهنگی دولتی 9133824239 28/09/1398
769 چهارمحال و بختیاری مهدی امیدی ارجنکی 4623386430 1366 کارشناسی‌ارشد حقوق - حقوق کیفری و جرم­شناسی حقوقی دولتی 9124652166 16/09/1398
770 چهارمحال و بختیاری رضا انصاری اردلی 4689669694 1361 کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی مالی دولتی 9132802511 16/09/1398
771 چهارمحال و بختیاری نقی بلالی دهکردی 4621492731 1349 کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی شغلي اختصاصي دولتی 9137217713 16/09/1398
772 چهارمحال و بختیاری ژاله بهرامیان 4621669613 1358 کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی شغلي اختصاصي دولتی 9133825206 16/09/1398
773 چهارمحال و بختیاری سمیه بهرامیان 4621769261 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی- پژوهشی دولتی 9139816400 16/09/1398
774 چهارمحال و بختیاری صادق بیاتی 4622196212 1362 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 9133832451 16/09/1398
775 چهارمحال و بختیاری شاهپور پارسا 4622091569 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مالی دولتی 9131830560 11/12/1398
776 چهارمحال و بختیاری محسن پارسا 4623465330 1366 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 9138820912 16/09/1398
777 چهارمحال و بختیاری مصطفی حاتمی 4680019778 1368 کارشناسی‌ارشد حقوق-حقوق خصوصی حقوقی دولتی 9380204916 16/09/1398
778 چهارمحال و بختیاری حسین حامدی 4621520288 1351 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9131840653 11/12/1398
779 چهارمحال و بختیاری سپنتا حبیبی دهکردی 4621570471 1355 کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی اجتماعی دولتی 9133817159 16/09/1398
780 چهارمحال و بختیاری مریم حق وردی طاقانکی 74452177 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی- پژوهشی دولتی 9138811643 16/09/1398
781 چهارمحال و بختیاری محمد حکیم آذر 4621483668 1348 دکتری زبان و ادبیات فارسی شغلي اختصاصي هیأت علمی 9131818139 16/09/1398
782 چهارمحال و بختیاری رحمان حیدری 4679366540 1347 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی 9133816268 16/09/1398
783 چهارمحال و بختیاری معصومه حیدری سورشجانی 4623459381 1365 دکتری دامپزشکی شغلي اختصاصي دولتی 9139794533 16/09/1398
784 چهارمحال و بختیاری مهراب خدادوستان 4622503131 1351 کارشناسی‌ارشد جغرافیا شغلي اختصاصي دولتی 9133812448 11/12/1398
785 چهارمحال و بختیاری محسن خسروی فارسانی 4679400439 1360 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9125758598 11/12/1398
786 چهارمحال و بختیاری پویا خسرویان 1289613672 1360 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار فناوری اطلاعات هیأت علمی 9132800436 16/09/1398
787 چهارمحال و بختیاری نجمه خسرویان­فر 4621810332 1363 کارشناسی‌ارشد ایمنی‌شناسی پزشکی- ایمنی شناسی شغلي اختصاصي دولتی 9134842090 16/09/1398
788 چهارمحال و بختیاری علی اصغر خلجی 4623121909 1352 کارشناسی‌ارشد حقوق -جزا و جرم‌شناسی حقوقی دولتی 9131835644 16/09/1398
789 چهارمحال و بختیاری سلیمان خلیل طهماسبی 4669439014 1357 کارشناسی‌ارشد مدییرت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9132833235 16/09/1398
790 چهارمحال و بختیاری مهدی خلیلی 1287075606 1357 کارشناسی‌ارشد مهندسی برق-مخابرات شغلي اختصاصي دولتی 9132696561 28/09/1398
791 چهارمحال و بختیاری وحید خلیلی اردلی 4688973871 1348 دکتری زبان و ادبیات فارسی شغلي اختصاصي دولتی 9131832178 16/09/1398
792 چهارمحال و بختیاری احسان خلیلی دهکردی 4621695088 1359 دکتری مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی شغلي اختصاصي دولتی 9133802065 16/09/1398
793 چهارمحال و بختیاری رحمت­اله دهقان 4623335658 1365 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 9133847670 16/09/1398
794 چهارمحال و بختیاری نسیم دهقانی­ وردنجانی 4623667588 1365 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی-مدیریت مالی-دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9132808290 16/09/1398
795 چهارمحال و بختیاری اسماعیل دوستی ایرانی 6339518801 1350 دکتری دامپزشکی شغلي اختصاصي دولتی 9131839365 16/09/1398
796 چهارمحال و بختیاری محمد ربیعی 4621805606 1351 دکتری مشاوره شغلي اختصاصي هیأت علمی 9133839674 11/12/1398
797 چهارمحال و بختیاری مظاهر ربیعی 4650205174 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت تحول اداری- مدیریتی دولتی 9131843380 16/09/1398
798 چهارمحال و بختیاری مهدی رحمانی سامانی 4623191931 1359 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9139865266 16/09/1398
799 چهارمحال و بختیاری معصومه رحیمی 4621606565 1365 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی- پژوهشی دولتی 9132840982 16/09/1398
800 چهارمحال و بختیاری پرویز رستمی 4621702513 1360 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9131856923 16/09/1398
801 چهارمحال و بختیاری صدیقه رستمی 4622634589 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی- علوم تربیتی آموزشی- پژوهشی دولتی 9137017318 16/09/1398
802 چهارمحال و بختیاری مهرداد رضاپور 3390246071 1355 کارشناسی‌ارشد روانشناسی شغلي اختصاصي دولتی 9133174733 16/09/1398
803 چهارمحال و بختیاری قهرمان روغنی 4620554707 1351 دکتری آمار-آمار استنباطی شغلي اختصاصي دولتی 9131830631 28/09/1398
804 چهارمحال و بختیاری فیروز ریحانپور 1209485915 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت تحول اداری- مدیریتی دولتی 9133653260 16/09/1398
805 چهارمحال و بختیاری محمد مراد رئیسی 4688971826 1344 کارشناسی‌ارشد مدیریت MBA اداری- مدیریتی دولتی 9131817183 16/09/1398
806 چهارمحال و بختیاری مظاهر زمانی 6299401680 1354 دکتری بهداشت آبزیان دوره های تخصصی دولتی 9131824788 16/09/1398
807 چهارمحال و بختیاری حسینعلی سطانی 6299541849 1351 دکتری دامپزشکی شغلي اختصاصي دولتی 9130052519 16/09/1398
808 چهارمحال و بختیاری الهام سلیمی قهفرخی 4622686961 1363 کارشناسی‌ارشد حقوق - جزا حقوقی دولتی 9133831157 16/09/1398
809 چهارمحال و بختیاری محمود شاهرخی 4610142376 1369 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 9132870841 16/09/1398
810 چهارمحال و بختیاری بهروز شبان دهکردی 4620142050 1353 کارشناسی‌ارشد حقوق مالی و اقتصادی مالی دولتی 9131836105 16/09/1398
811 چهارمحال و بختیاری علیرضا شجاعی­باصری 4650408571 1354 کارشناسی‌ارشد تحقیقات آموزشی آموزشی- پژوهشی دولتی 9133832704 10/10/1398
812 چهارمحال و بختیاری علی شهریارپور 4650576849 1344 کارشناسی‌ارشد اقتصاد- برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی مالی دولتی 9133815439 28/07/1398
813 چهارمحال و بختیاری هوشنگ شیریان 6339552048 1348 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی- مدیریت آموزشی آموزشی- پژوهشی دولتی 9131814960 16/09/1398
814 چهارمحال و بختیاری نیما شیوندی 4610154439 1369 کارشناسی‌ارشد مدیریت MBA اداری- مدیریتی دولتی 9138832604 16/09/1398
815 چهارمحال و بختیاری سیاوش صادقی 4621735004 1361 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران-زلزله شغلي اختصاصي دولتی 9133836807 16/09/1398
816 چهارمحال و بختیاری نسرین صادقی­نسب 4620149349 1357 کارشناسی‌ارشد روانشناسی صنعتی شغلي اختصاصي دولتی 9140227417 28/09/1398
817 چهارمحال و بختیاری حسین صالحی 4679676248 1355 دکتری دامپزشکی شغلي اختصاصي دولتی 9131814989 16/09/1398
818 چهارمحال و بختیاری فرحناز صالحی 4679151285 1351 کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی اجتماعی دولتی 9138834782 16/09/1398
819 چهارمحال و بختیاری رضا صفی­شلمزادی 633925910 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مالی دولتی 9132813930 11/12/1398
820 چهارمحال و بختیاری سیامک طاهری 6339710573 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی مالی دولتی 9133839230 16/09/1398
821 چهارمحال و بختیاری صباح عباسی 6419858331 1350 کارشناسی‌ارشد توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی مالی دولتی 9131078601 16/09/1398
822 چهارمحال و بختیاری محمد عباسی جونقانی 4679737271 1360 کارشناسی‌ارشد توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی مالی دولتی 9131838300 16/09/1398
823 چهارمحال و بختیاری حمید علیدوستی 4621599976 1356 دکتری دامپزشکی شغلي اختصاصي دولتی 9133834284 16/09/1398
824 چهارمحال و بختیاری پروانه غفاری 4621668889 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی- پژوهشی دولتی 9364532459 16/09/1398
825 چهارمحال و بختیاری حجت فدایی 4679788305 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 9131839499 16/09/1398
826 چهارمحال و بختیاری صفر فرامرزی 5559750166 1345 دکتری مدیریت دولتی - منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی 9131814112 16/09/1398
827 چهارمحال و بختیاری سعید فرجام 1199230189 1359 دکتری مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی هیأت علمی 9133211503 09/10/1398
828 چهارمحال و بختیاری مصطفی فرهمند 4689874158 1366 کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات- شبکه‌های کامپیوتری فناوری اطلاعات دولتی 9132835507 16/09/1398
829 چهارمحال و بختیاری سیامک قائد امینی 4621454201 1345 کارشناسی‌ارشد مهندسی معماری شغلي اختصاصي دولتی 9133810276 16/09/1398
830 چهارمحال و بختیاری محمدرضا قدیری 4621508822 1350 کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی اداری- مدیریتی دولتی 9133816368 16/09/1398
831 چهارمحال و بختیاری اسفندیار قربانی 4622033267 1345 کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 9131854018 16/09/1398
832 چهارمحال و بختیاری سمیه سادات کاظمی 4622686821 1363 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9131802265 16/09/1398
833 چهارمحال و بختیاری مهری کبیریان 4623304809 1364 دکتری علوم اقتصادی- سنجی مالی دولتی 9131855821 16/09/1398
834 چهارمحال و بختیاری مظاهر گنجی 4623076113 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی 9132827261 16/09/1398
835 چهارمحال و بختیاری یداله گودرزی 4622490341 1349 کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی اداری- مدیریتی دولتی 9133836131 16/09/1398
836 چهارمحال و بختیاری ولی اله لطفی­پور 4621461141 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9133814791 16/09/1398
837 چهارمحال و بختیاری زینب لله‌گانی 1757018611 1365 دکتری مدیریت بازرگانی-رفتار سازمانی اداری- مدیریتی دولتی 9138813092 16/09/1398
838 چهارمحال و بختیاری اکبر محمدی 4679945451 1366 کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی مالی دولتی 9139869337 16/09/1398
839 چهارمحال و بختیاری سیروس منجزی 1755320401 1342 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی- پژوهشی دولتی 9131836021 10/10/1398
840 چهارمحال و بختیاری نجف مهدی­پور 1972174819 1363 کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی اداری- مدیریتی دولتی 916025890 16/09/1398
841 چهارمحال و بختیاری عزیزاله مولوی 4621655701 1358 دکتری کلام -کلام اسلامی شغلي اختصاصي هیأت علمی 9131831248 11/12/1398
842 چهارمحال و بختیاری مرتضی مولوی 4623668118 1365 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت تحول اداری- مدیریتی دولتی 9131850438 16/09/1398
843 چهارمحال و بختیاری عباس نادریان 1285867963 1354 کارشناسی‌ارشد پژوهش علوم اجتماعی اجتماعی دولتی 9131830969 16/09/1398
844 چهارمحال و بختیاری افسون نبی­زاده 4679414510 1362 کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی شغلي اختصاصي دولتی 9131850832 16/09/1398
845 چهارمحال و بختیاری احمد نجات­ دهکردی 4621350528 1333 کارشناسی‌ارشد آموزش زبان انگلیسی شغلي اختصاصي دولتی 9130066900 11/12/1398
846 چهارمحال و بختیاری محسن نظری 4621683071 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مالی مالی دولتی 9132827905 16/09/1398
847 چهارمحال و بختیاری علی نظری زانیانی 4623472272 1367 کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی مالی دولتی 9367894989 16/09/1398
848 چهارمحال و بختیاری سیداحمدرضا هاشمی شیخ­ شبانی 4620927181 1356 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9132838526 16/09/1398
849 چهارمحال و بختیاری زهرا الیاسی 4622621959 1360 کارشناسی‌ارشد حقوق-خصوصی حقوقی دولتی 9120736740 16/09/1398
850 خراسان رضوی محمد آباد 934578214 1356 کارشناسی‌ارشد شیمی معدنی / روانشناسی اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 9354481146 18/09/1399
851 خراسان رضوی جمال آذرسرشت 945362080 1365 کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات اجتماعی اجتماعی دولتی 9368755757 28/07/1398
852 خراسان رضوی محمد آرانیان 931451787 1346 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9155147880 18/09/1399
853 خراسان رضوی غلامرضا اسدیان 703009087 1363 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی -بازاریابی اداری - مدیریتی دولتی 9159294880 28/07/1398
854 خراسان رضوی هومن اسکناسی 920498094 1368 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران- آب و فاضلاب شغلی اختصاصی دولتی 9151096033 18/09/1399
855 خراسان رضوی هومن اسکناسی 920498094 1368 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران - آب و فاضلاب شغلی اختصاصی دولتی 9151096033 18/09/1399
856 خراسان رضوی مجتبی افشاری 888360894 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک آموزشی - پژوهشی شهرداری 9158023682 18/09/1399
857 خراسان رضوی علیرضا آقا بابائی 941832481 1352 کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره‌وری شغلی اختصاصی دولتی 9153154879 18/09/1399
858 خراسان رضوی سمانه اقبالفر 943331676 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 9155234046 28/07/1398
859 خراسان رضوی ابوالقاسم امیر شیبانی 839460791 1339 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی - مدیریت آموزشی آموزشی - پژوهشی بازنشسته 9153145557 28/07/1398
860 خراسان رضوی محمدعلی امیرفخریان 940761890 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری دولتی 9151043549 18/09/1399
861 خراسان رضوی مسعود انصافی تبریزی 779502825 1353 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9155172326 18/09/1399
862 خراسان رضوی علیرضا بابایی 870318519 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی تشکیلات و روش‌ها اداری - مدیریتی دولتی 9155577118 28/07/1398
863 خراسان رضوی علی بابائی 940626454 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 9155202987 18/09/1399
864 خراسان رضوی علی محمد باغبان 932236960 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت تحول اداری - مدیریتی دولتی 9156512656 28/07/1398
865 خراسان رضوی محمود باغیشنی 5749007731 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری دولتی 9158531161 18/09/1399
866 خراسان رضوی الهام بذرافشان مقدم 941228347 1360 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی غیردولتی 9151090841 28/07/1398
867 خراسان رضوی علی برغمدی 5739265045 1357 کارشناسی‌ارشد مشاوره و راهنمایی آموزشی - پژوهشی دولتی 9153716095 18/09/1399
868 خراسان رضوی زهرا بغلانی 1819763617 1347 کارشناسی‌ارشد تاریخ آموزشی - پژوهشی دولتی 9153597660 18/09/1399
869 خراسان رضوی علی اصغر بهزادی 940714345 1351 کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 9155024013 18/09/1399
870 خراسان رضوی حمزه بهفر 919947621 1367 کارشناسی‌ارشد حسابداری/ حقوق جزا و جرم‌شناسی اداری/ حقوقی دولتی 9023401966 18/09/1399
871 خراسان رضوی مریم بهنام اشکذری 939925338 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت تحول اداری دولتی 9151193037 18/09/1399
872 خراسان رضوی مصطفی بیات 452437652 1353 کارشناسی‌ارشد مشاوره - مشاوره خانواده آموزشی و پژوهشی دولتی 9153183943 28/07/1398
873 خراسان رضوی پویا پارسا 3719601676 1354 دکتری آبیاری و زهکشی شغلی اختصاصی دولتی 9153116891 18/09/1399
874 خراسان رضوی محسن پالیزوان 941196372 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت منابع اطلاعاتی فناوری اطلاعات شهرداری 9159965750 18/09/1399
875 خراسان رضوی علیرضا پاینده کیا 945712901 1366 کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی حقوقی دولتی 9155825791 18/09/1399
876 خراسان رضوی تکتم پرویش 940867133 1356 کارشناسی‌ارشد جمعیت‌شناسی اجتماعی دولتی 9155154023 28/07/1398
877 خراسان رضوی مهدی پورحاجی 939917718 1361 کارشناسی‌ارشد حسابرسی مالی شهرداری 9150709051 18/09/1399
878 خراسان رضوی فهیمه پورحسن 900182903 1360 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9155159649 18/09/1399
879 خراسان رضوی عباس پورفرخی 491492480 1353 کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیک فناوری اطلاعات دولتی 9151106327 28/07/1398
880 خراسان رضوی مرتضی ترابی 870436376 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت تحول اداری - مدیریتی دولتی 9152211451 28/07/1398
881 خراسان رضوی نجمه ترابی زاده 937812811 1350 کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی شغلی اختصاصی دولتی 9151567105 18/09/1399
882 خراسان رضوی محمدمهدی توکلی 942432584 1358 کارشناسی‌ارشد جغرافیای طبیعی-‌ اقلیم‌شناسی در برنامه‌ریزی محیطی شغلی - اختصاصی دولتی 9155001501 28/07/1398
883 خراسان رضوی ثمانه توکلی امینیان 943327768 1355 کارشناسی‌ارشد طراحی شهری شغلی اختصاصی دولتی 9155095941 18/09/1399
884 خراسان رضوی محمود ثابت دیزآبادی 938848038 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت توسعه روستایی شغلی اختصاصی غیردولتی 9155133710 28/07/1398
885 خراسان رضوی رضا ثانوی فرح زاده 941072568 1362 کارشناسی‌ارشد پژوهش علوم اجتماعی اجتماعی دولتی 9155523252 18/09/1399
886 خراسان رضوی اسحاق جانباز 941645053 1362 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9151153458 18/09/1399
887 خراسان رضوی حامد جدیدیان 946660220 1366 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی - بازاریابی آموزشی - پژوهشی دولتی 9153218826 18/09/1399
888 خراسان رضوی بهروز جمشیدی 872309207 1348 کارشناسی‌ارشد مهندسی برق - قدرت شغلی اختصاصی دولتی 9153176604 18/09/1399
889 خراسان رضوی مینا جنتی نمینی 2298556717 1359 کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی آموزشی - پژوهشی شهرداری 9155109257 18/09/1399
890 خراسان رضوی ایمانه حاتمی یزد 939836386 1359 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 9363199334 18/09/1399
891 خراسان رضوی حوریه حریری صنعتی 941940802 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت منابع اطلاعاتی فناوری اطلاعات دولتی 9151223153 18/09/1399
892 خراسان رضوی ایمان حسامی 939006782 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی غیردولتی 9151197354 28/07/1398
893 خراسان رضوی علی حسین پورکریم‌آباد 6509226634 1358 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9151022814 18/09/1399
894 خراسان رضوی سیده سمانه حسینی 944643337 1364 کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی حقوقی دولتی 9151177912 28/07/1398
895 خراسان رضوی سیدحمیدرضا حسینی 872292215 1345 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 9155063980 18/09/1399
896 خراسان رضوی فاطمه سادات حسینی پور 941904725 1357 کارشناسی‌ارشد مشاوره و راهنمایی آموزشی - پژوهشی دولتی 9155573697 18/09/1399
897 خراسان رضوی سکینه حسینی‌کوچه قاضیانی 934000298 1356 کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی آموزشی - پژوهشی دولتی 9156868714 18/09/1399
898 خراسان رضوی سیدرضا حقی 936766972 1343 دکتری مدیریت استراتژیک -‌ نوآوری اداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 9153195443 28/07/1398
899 خراسان رضوی حمیدرضا حمیدی 920833810 1369 کارشناسی‌ارشد مدیریت اماکن متبرکه مذهبی فرهنگی غیردولتی 9155803390 28/07/1398
900 خراسان رضوی اکرم خادم دوست‌زهان 933001071 1346 کارشناسی‌ارشد مشاوره - مشاوره مدرسه آموزشی - پژوهشی دولتی 9151068740 18/09/1399
901 خراسان رضوی بابک خاکساری 937899402 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتی اداری دولتی 9153194740 18/09/1399
902 خراسان رضوی اعظم خان احمدی 939682958 1354 کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیک فناوری اطلاعات دولتی 9155006290 28/07/1398
903 خراسان رضوی عبدالمجید خزائی 55357946 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی اداری دولتی 9153432990 18/09/1399
904 خراسان رضوی سیدامیر خورسند پریزاد 943333857 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی - پژوهشی دولتی 9153165484 18/09/1399
905 خراسان رضوی حامد دادگر 3620292981 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی آموزشی - پژوهشی دولتی 9153470324 18/09/1399
906 خراسان رضوی محمدمهدی دانشفر 66666716 1353 کارشناسی‌ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی آموزشی - پژوهشی دولتی 9155095057 18/09/1399
907 خراسان رضوی سیدمجتبی دیانت مقدم 938158805 1362 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9159065510 18/09/1399
908 خراسان رضوی محمد راستگو 938051237 1360 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 9153056982 18/09/1399
909 خراسان رضوی حمیده رزاقی کاریزنو 942683366 1347 کارشناسی‌ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش آموزشی - پژوهشی دولتی 9151226478 18/09/1399
910 خراسان رضوی محمودعلی رزم آرا 779233281 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9155008529 28/07/1398
911 خراسان رضوی عباس رضازاده مقدم 5229519071 1338 کارشناسی‌ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی آموزشی - پژوهشی دولتی 9151250689 18/09/1399
912 خراسان رضوی سیدحسام رضوی زاده 941368173 1363 کارشناسی‌ارشد امنیت اطلاعات کامپیوتری فناوری اطلاعات هیأت علمی(مربی) 9331836153 28/07/1398
913 خراسان رضوی حسن رفرم 859270440 1345 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی اداری - مدیریتی دولتی 9153162160 28/07/1398
914 خراسان رضوی مهدی رفیعی بیدختی 919608851 1360 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9124849703 18/09/1399
915 خراسان رضوی بهزاد رمضان‌پور 890107785 1369 کارشناسی‌ارشد مدیریت تکنولوژی آموزشی - پژوهشی دولتی 9012228302 18/09/1399
916 خراسان رضوی علیرضا روشن دل 1829761803 1345 کارشناسی‌ارشد مشاوره و راهنمایی آموزشی - پژوهشی دولتی 9153167558 18/09/1399
917 خراسان رضوی راحله ریاحی 940902559 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مدیریت تحول اداری دولتی 9153532884 18/09/1399
918 خراسان رضوی زهره سخنوران 770029418 1369 کارشناسی‌ارشد مشاوره - مشاوره شغلی آموزشی و پژوهشی دولتی 9376775934 28/07/1398
919 خراسان رضوی مهدی سعادتی‌مقدم 933186339 1353 کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 9153045281 18/09/1399
920 خراسان رضوی محمد سعیدی زاده 5749355829 1344 کارشناسی‌ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش آموزشی - پژوهشی دولتی 9153139049 18/09/1399
921 خراسان رضوی محمد سمیعی 5729778236 1363 دکتری مدیریت دولتی- مدیریت تطبیقی و توسعه اداری - مدیریتی دولتی 9358584746 28/07/1398
922 خراسان رضوی عباس سیامکی 934441421 1345 کارشناسی‌ارشد آموزش محیط زیست آموزشی - پژوهشی شهرداری 9155190957 18/09/1399
923 خراسان رضوی سیدابراهیم سیدزاده 848858778 1350 کارشناسی‌ارشد کارشناسی حرفه ای ارشد مدیریت مقابله با بیوتروریزم پدافند غیرعامل دولتی 9151028042 28/07/1398
924 خراسان رضوی غلامرضا شاکری 946094411 1365 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9368262580 18/09/1399
925 خراسان رضوی سیدکمال الدین شاه‌چراغی 839489821 1348 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران - مهندسی محیط‌زیست شغلی اختصاصی شهرداری 9153101176 18/09/1399
926 خراسان رضوی مصطفی شجیعی 902414682 1365 کارشناسی‌ارشد تحقیقات آموزشی آموزشی - پژوهشی دولتی 9372360469 18/09/1399
927 خراسان رضوی مهدی شریفی 939782601 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - تشکیلات و روش‌ها اداری شهرداری 9155139118 18/09/1399
928 خراسان رضوی علی شعبانی کلاته ملامحمدقلی 940770970 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 9155016073 18/09/1399
929 خراسان رضوی علی شیخی 702871834 1349 کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی آموزشی - پژوهشی دولتی 9155323266 18/09/1399
930 خراسان رضوی علیرضا صادقی 5739428963 1352 دکتری زبان و ادبیات فارسی آموزشی - پژوهشی دولتی 9151594051 18/09/1399
931 خراسان رضوی عبداله صالحی شکور 945334451 1364 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌‌افزار فناوری اطلاعات شهرداری 9156566321 18/09/1399
932 خراسان رضوی محمدرضا صنم‌یار 779453786 1339 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی بازنشسته 9153137356 28/07/1398
933 خراسان رضوی حمیده سادات ضیایی 940009498 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی آموزشی - پژوهشی دولتی 9154016819 18/09/1399
934 خراسان رضوی یاسر طالب زاده 681892757 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9159830635 18/09/1399
935 خراسان رضوی محمد طلوع خیامی 939679698 1354 دکتری مهندسی برق شغلی اختصاصی دولتی 9153167158 18/09/1399
936 خراسان رضوی مصطفی ظریف تبریزیان 942225171 1346 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- معماری فناوری اطلاعات دولتی 9153154399 28/07/1398
937 خراسان رضوی سیدمصطفی عابدیان 942284542 1350 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- خط‌مشی‌گذاری عمومی اداری - مدیریتی دولتی 9151215546 28/07/1398
938 خراسان رضوی سمانه عاملی 1062883314 1361 دکتری آمار ریاضی آموزشی و پژوهشی دولتی 9151534764 28/07/1398
939 خراسان رضوی مهدی عباسی زرمهری 55968848 1350 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9353034184 28/07/1398
940 خراسان رضوی مرضیه عزالدین 56216319 1348 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی - پژوهشی دولتی 9155184143 18/09/1399
941 خراسان رضوی سیدکاظم عطاری قوچانی 870315692 1347 کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 9153259155 18/09/1399
942 خراسان رضوی سیدجعفر علوی 5229097851 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانی اداری دولتی 9155037989 18/09/1399
943 خراسان رضوی علیرضا علیزاده تمیز 940738732 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی هیأت علمی (مربی) 9151162354 28/07/1398
944 خراسان رضوی ابوالفضل عمادی 1062899016 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9155197935 28/07/1398
945 خراسان رضوی زهرا غفاریان 945674392 1365 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی - پژوهشی دولتی 9155227550 18/09/1399
946 خراسان رضوی سعیده غلامی گیفان 829460020 1363 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9155864408 18/09/1399
947 خراسان رضوی داود فاضل ترشیزی 901214973 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 9151597251 28/07/1398
948 خراسان رضوی عبدالرضا فتحی نجفی 942289706 1350 کارشناسی‌ارشد زمین‌شناسی- آب شناسی شغلی اختصاصی دولتی 9153014393 18/09/1399
949 خراسان رضوی سعید فرجی 942870638 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی آموزشی - پژوهشی دولتی 9158091479 18/09/1399
950 خراسان رضوی امیرحسین فرزاد 651765900 1351 کارشناسی‌ارشد زمین‌شناسی- آب‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 9151197851 28/07/1398
951 خراسان رضوی سیدشهرام قاسم‌‌زاده شهری 941837149 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت دانش فناوری اطلاعات شهرداری 9155233914 18/09/1399
952 خراسان رضوی سحر قالی‌چین 943379997 1358 کارشناسی‌ارشد مشاوره- مشاوره توانبخشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9155049279 28/07/1398
953 خراسان رضوی محمود قربان‌پور 935655336 1349 کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 9155126210 18/09/1399
954 خراسان رضوی نرجس قربانی 937959081 1357 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی -‌ برنامه‌ریزی درسی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9151243816 28/07/1398
955 خراسان رضوی عبدالحمید قلی‌زاده 639898114 1364 کارشناسی‌ارشد روابط بین‌الملل روابط عمومی و بین‌الملل دولتی 9151698175 28/07/1398
956 خراسان رضوی ابوالفضل قویدل 933480474 1361 دکتری مهندسی کامپیوتر- مهندسی نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 9153166461 18/09/1399
957 خراسان رضوی امید کاظمی 939756870 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک آموزشی - پژوهشی دولتی 9155239024 18/09/1399
958 خراسان رضوی مهدی کرامت 702976512 1362 کارشناسی‌ارشد الهیأت و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی آموزشی - پژوهشی دولتی 9155323180 18/09/1399
959 خراسان رضوی نسیم کمالی‌ خراسانی 943358396 1357 کارشناسی‌ارشد مشاوره- مشاوره توانبخشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9155061665 28/07/1398
960 خراسان رضوی کاوه کوهستانی 937681385 1342 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9151024368 28/07/1398
961 خراسان رضوی رضا کوه‌کن 6439699253 1357 کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 9155016779 18/09/1399
962 خراسان رضوی علی اکبر کی پور 4869635011 1345 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی - پژوهشی دولتی 9153380780 18/09/1399
963 خراسان رضوی ثریا گلدوزیان 943416000 1359 کارشناسی‌ارشد مشاوره- مشاوره مدرسه آموزشی و پژوهشی دولتی 9158172173 28/07/1398
964 خراسان رضوی محمد گلزار سیرجانی 933682190 1353 کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی حقوقی دولتی 9359880135 18/09/1399
965 خراسان رضوی محسن محتشم 919333389 1354 کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی - منابع آب شغلی اختصاصی دولتی 9155331416 18/09/1399
966 خراسان رضوی محمدرضا محسنی 901096296 1345 کارشناسی‌ارشد جمعیت شناسی اجتماعی دولتی 9155223807 28/07/1398
967 خراسان رضوی عباس محمدزاده 872393887 1359 کارشناسی‌ارشد مشاوره - مشاوره توانبخشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9155027512 28/07/1398
968 خراسان رضوی حامد محمدی 943313805 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی - استراتژیک اداری دولتی 9155118991 18/09/1399
969 خراسان رضوی افشین محمودیان مقدم 939716615 1356 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9151670771 18/09/1399
970 خراسان رضوی احمدرضا مدبرنیا 1261786890 1349 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9133254531 18/09/1399
971 خراسان رضوی مهدی مروی‌مهاجر 946667446 1366 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی فناوری اطلاعات شهرداری 9157378205 18/09/1399
972 خراسان رضوی ناهید مزروعی 938587544 1341 کارشناسی‌ارشد مشاوره- مشاوره توانبخشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9155131096 28/07/1398
973 خراسان رضوی مجتبی مسکنی 5729468598 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت مالی و دولتی اداری دولتی 9155059085 18/09/1399
974 خراسان رضوی حامد مسکنی 4592099966 1365 کارشناسی‌ارشد مهندسی برق - قدرت شغلی اختصاصی دولتی 9127732421 18/09/1399
975 خراسان رضوی هادی مطهری 1062905571 1362 کارشناسی‌ارشد مهندسی برق- الکترونیک شغلی اختصاصی دولتی 9153526297 28/07/1398
976 خراسان رضوی محبوبه منتظر عطایی 942842227 1357 دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9153158297 28/07/1398
977 خراسان رضوی نصراله مهدوی 749303131 1351 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی - بازاریابی اداری - مدیریتی دولتی 9159271306 28/07/1398
978 خراسان رضوی حمید مهدوی نیک 939670100 1354 کارشناسی‌ارشد مهندسی برق - قدرت شغلی اختصاصی دولتی 9155145607 18/09/1399
979 خراسان رضوی حمیدرضا مهدیان 946493014 1364 کارشناسی‌ارشد مهندسی برق - قدرت شغلی اختصاصی دولتی 9151018502 18/09/1399
980 خراسان رضوی جواد مهدیان یامی 946250863 1367 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9150400863 18/09/1399
981 خراسان رضوی محمدمهدی مولوی 730129284 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانی اداری - مدیریتی دولتی 9151265669 28/07/1398
982 خراسان رضوی تکتم میرزائیان 938811819 1358 کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات تجارت الکترونیک فناوری اطلاعات دولتی 9151048040 28/07/1398
983 خراسان رضوی محمود نادریان 3673470027 1351 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران - مهندسی آب شغلی اختصاصی دولتی 9155415850 28/07/1398
984 خراسان رضوی داود نسائی 919815383 1349 کارشناسی‌ارشد مشاوره و راهنمایی آموزشی - پژوهشی شهرداری 9155572469 18/09/1399
985 خراسان رضوی مجید نقابی 5739134935 1352 کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی آموزشی - پژوهشی دولتی 9151735294 18/09/1399
986 خراسان رضوی امین نوین 941639738 1362 کارشناسی‌ارشد کارافرینی - بخش عمومی آموزشی - پژوهشی دولتی 9155118150 18/09/1399
987 خراسان رضوی سیدحسین نیری 919291635 1336 کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 9151162973 28/07/1398
989 خراسان رضوی ریحانه هاشم زهی 941071812 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 9156223760 18/09/1399
990 خراسان رضوی محمدحسین همایونی‌راد 943164354 1345 دکتری مدیریت رفتاری اداری - مدیریتی هیأت علمی (مربی) 9155191060 28/07/1398
991 خراسان رضوی هادی هوانورد 941036693 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک آموزشی - پژوهشی شهرداری 9153050447 18/09/1399
992 خراسان رضوی محسن هوشیار 931433835 1345 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9155592951 28/07/1398
993 خراسان رضوی تکتم ودیعی نوقابی 944642780 1364 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار فناوری اطلاعات دولتی 9353516029 18/09/1399
994 خراسان رضوی حسین الوندی 933437129 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9156470554 28/07/1398
995 زنجان حسین آریان 2801398411 1350 دکتری ادبیات فارسی عمومی هیأت علمی (دانشیار) 9122499508 27/07/1399
996 زنجان حمید آقایاری 4285607956 1364 دکتری و سنجش از دورGIS عمومی غیردولتی 9197506764 27/07/1399
997 زنجان فرنوش آویزکن 4270041651 1368 کارشناسی‌ارشد مدیریت کشاورزی عمومی دولتی 9127403168 21/11/1398
998 زنجان کاوه احمدی 4284264982 1349 دکتری تغذیه دام و طیور عمومی دولتی 9122415613 27/07/1399
999 زنجان علی اکبر اسدی 58897089 1358 دکتری اصلاح نباتات: ژنتیک بیومتری عمومی دولتی 9126710233 27/07/1399
1000 زنجان یونس اسکندری 4284366939 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی عمومی دولتی 9193449445 21/11/1398
1001 زنجان شهرام اسکندری‌پور 4281430644 1357 دکتری برنامه‌ریزی درسی عمومی غیردولتی 9122411190 21/11/1398
1002 زنجان حامد اصحابی 4284828347 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی عمومی غیردولتی 9123411073 21/11/1398
1003 زنجان فرزانه الله‌وردی 4284248480 1347 دکتری مدیریت آموزشی عمومی دولتی 9124421282 21/11/1398
1004 زنجان جلیل امامی 1531556019 1353 دکتری روانشناسی عمومی دولتی 9122416933 27/07/1399
1005 زنجان سید حامد امیری 4285692759 1367 کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی عمومی دولتی 9124413805 27/07/1399
1006 زنجان فرزاد امیری 4270037482 1363 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران عمومی غیردولتی 9127437758 21/11/1398
1007 زنجان بهنام اوجاقلو 4285775581 1349 دکتری اصلاح درختان میوه عمومی دولتی 912067345 27/07/1399
1008 زنجان فرهاد بابایی‌خمارکی 4370823757 1357 دکتری سیاست‌گذاری  عمومی عمومی دولتی 9123420581 21/11/1398
1009 زنجان سعید بدیعی‌فرد 4282176849 1356 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی عمومی دولتی 9120424423 21/11/1398
1010 زنجان مصطفی بسطامیان 4284274090 1350 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی عمومی دولتی 9125306876 27/07/1399
1011 زنجان داود بیات 4284706535 1350 کارشناسی‌ارشد اندیشه سیاسی در اسلام عمومی دولتی 9192794049 27/07/1399
1012 زنجان رسول بیات 4283093084 1345 کارشناسی‌ارشد ادیان و عرفان عمومی دولتی 9125426659 27/07/1399
1013 زنجان عباس بیگلری 4280614539 1360 کارشناسی‌ارشد شیمی عمومی دولتی 9127410085 27/07/1399
1014 زنجان شهلا پارسه 4280531358 1352 کارشناسی‌ارشد باغبانی عمومی دولتی 9127400082 27/07/1399
1015 زنجان نفیسه تفویضی 4284987658 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت  آموزشی عمومی دولتی 9127405799 21/11/1398
1016 زنجان لیلا تقیلو 4284455907 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی عمومی غیردولتی 9125414182 27/07/1399
1017 زنجان زینب جعفری 4285372207 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت رسانه عمومی غیردولتی 9127437407 27/07/1399
1018 زنجان ژاله جعفری 4270438673 1370 کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی عمومی دولتی 9199545164 27/07/1399
1019 زنجان بهرام جلیلخانی 4280637695 1340 کارشناسی‌ارشد مدیریت عمومی بازنشسته 9122423387 27/07/1399
1020 زنجان محرم علی جمشیدی 5399694093 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی عمومی دولتی 9111451126 27/07/1399
1021 زنجان مهدی جمشیدی 3781934292 1354 کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی عمومی دولتی 9122412452 21/11/1398
1022 زنجان فیروزه حاج علی‌اکبری 4271831689 1352 دکتری مدیریت بازرگانی عمومی هیأت علمی (دانشیار) 9123421311 27/07/1399
1023 زنجان محمد باقر حاج‌ کاظمی 382952073 1346 دکتری اپیدمیلوژی عمومی دولتی 9122425592 27/07/1399
1024 زنجان علیرضا حاجی‌میری 4284369970 1360 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران عمومی دولتی 9191417354 21/11/1398
1025 زنجان سیده لیلا حسینی 4284944819 1358 کارشناسی‌ارشد حسابداری عمومی دولتی 9127422236 27/07/1399
1026 زنجان موسی خدایاری 4281508597 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازگانی عمومی دولتی 9127423077 21/11/1398
1027 زنجان مجید خیاوی 1671873394 1339 کارشناسی‌ارشد زراعت عمومی دولتی 9127409450 27/07/1399
1028 زنجان هما درودی 51751313 1347 دکتری مدیریت رسانه عمومی هیأت علمی (دانشیار) 9121410596 21/11/1398
1029 زنجان علیرضا رابط 4284688170 1347 دکتری جغرافیا برنامه‌ریزی روستایی عمومی دولتی 9122412219 27/07/1399
1030 زنجان محمد  کاظم رحیمی 4284886959 1363 کارشناسی‌ارشد ترویج  و آموزش کشاورزی عمومی دولتی 9127407202 27/07/1399
1031 زنجان حسین رستمخانی 4284321536 1350 دکتری حسابداری عمومی   9126414941 27/07/1399
1032 زنجان محمد رضا رستمخانی 4281572090 1346 کارشناسی‌ارشد کارآفرینی عمومی دولتی 9128417329 21/11/1398
1033 زنجان علی رضایی 4284441256 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت کشاورزی عمومی دولتی 9126420621 27/07/1399
1034 زنجان حنانه سقطچی 4284834452 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی عمومی دولتی 9126423246 21/11/1398
1035 زنجان توحید سلیمی 1531556019 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت MBA عمومی دولتی 9126413695 27/07/1399
1036 زنجان منیژه سلیمی 4284826271 1361 دکتری جامعه‌شناسی عمومی دولتی 9127406033 21/11/1398
1037 زنجان سمیه شاهمرادی 4285618508 1363 کارشناسی‌ارشد ادبیات فارسی عمومی دولتی 9127417066 21/11/1398
1038 زنجان فیروز شاهی 6019269371 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی عمومی دولتی 9123420640 27/07/1399
1039 زنجان سیده زهرا شرفی 6159734814 1369 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی عمومی دولتی 9355233000 27/07/1399
1040 زنجان زهرا شکوری 4285682354 1355 کارشناسی‌ارشد علوم قرآنی و حدیث عمومی دولتی 9126411210 27/07/1399
1041 زنجان افسانه طاهری 63768161 136 دکتری مدیریت رسانه عمومی غیردولتی 9122414089 21/11/1398
1042 زنجان لیلا عالمی 4280838690 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت MBA عمومی دولتی 9127408467 21/11/1398
1043 زنجان فیروز عبادی‌احد بیگ 1552012263 1352 کارشناسی‌ارشد حسابداری عمومی دولتی 9122418784 27/07/1399
1044 زنجان محمد حسن عباسی 4280772630 1353 کارشناسی‌ارشد راه و ترابری عمومی دولتی 9121415271 27/07/1399
1045 زنجان علی عراقی 3871437263 1340 کارشناسی‌ارشد علوم حوزوی عمومی - 9191410470 27/07/1399
1046 زنجان حسام عزیزی 5609636507 1361 کارشناسی‌ارشد عمران عمومی غیردولتی 9127727756 21/11/1398
1047 زنجان مرتضی عسگری 4411030284 1363 کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی عمومی دولتی 9355233000 27/07/1399
1048 زنجان پریسا علیمردانی 4284330251 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی عمومی دولتی 9123412038 21/11/1398
1049 زنجان محرم عین‌الهی 1670236919 1351 دکتری اقتصاد کشاورزی عمومی دولتی 9125426438 27/07/1399
1050 زنجان صغری فرهادی 4372314541 1364 دکتری آب‌شناسی عمومی دولتی 9193471536 27/07/1399
1051 زنجان سمیه فهرستی 4284472674 1365 کارشناسی‌ارشد ادبیات فارسی عمومی دولتی 9104776489 21/11/1398
1052 زنجان خلیل قاسملو 4283564044 1350 دکتری اقتصاد عمومی دولتی 9125418659 27/07/1399
1053 زنجان محمد رضا کردلو 4281356738 1345 کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی عمومی - 9122417884 27/07/1399
1054 زنجان سینا کریمی 4283537934 1357 کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی عمومی دولتی 9127411545 27/07/1399
1055 زنجان کامبیز کلانتری 6159716964 1360 کارشناسی‌ارشد تاریخ عمومی دولتی 9122426929 27/07/1399
1056 زنجان محمود محبی 4410141449 1349 کارشناسی‌ارشد باغبانی گیاهان دارویی عمومی دولتی 9126411565 27/07/1399
1057 زنجان علی اکبر محمدی 4284939254 1358 کارشناسی‌ارشد حسابرسی عمومی دولتی 9122410548 27/07/1399
1058 زنجان محمد رضا محمدی 4284693212 1348 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی عمومی غیردولتی 9111451126 27/07/1399
1059 زنجان محمود محمدی‌مشفق 4284345435 1359 دکتری مدیریت عمومی دولتی 9127431710 27/07/1399
1060 زنجان محمد مرادی 4280637695 1358 دکتری مدیریت دولتی عمومی دولتی 9127439232 21/11/1398
1061 زنجان محمدفاتح مرادی 6469385494 1349 کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی عمومی دولتی 9127448115 21/11/1398
1062 زنجان سمیه مصطفوی 4285495211 1365 کارشناسی‌ارشد ترویج و آموزش کشاورزی عمومی دولتی 9120432750 27/07/1399
1063 زنجان عارف معروف 532923227 1348 دکتری حشره شناسی عمومی دولتی 9122958575 27/07/1399
1064 زنجان علی ملکی 5899580909 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی عمومی دولتی 9127406648 27/07/1399
1065 زنجان سید ناصر موسوی 4280755426 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی عمومی دولتی 9125414210 27/07/1399
1066 زنجان هوشیار مومنه 3256865355 1360 کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات عمومی دولتی 9120780350 27/07/1399
1067 زنجان سیده زهرا میر محمدرضائی 4284347438 1359 دکتری جامعه‌شناسی عمومی دولتی 9123417257 21/11/1398
1068 زنجان مینا نجفی 4285515891 1365 دکتری علوم تربیتی عمومی غیردولتی 9194427504 21/11/1398
1069 زنجان وحید نصیری 4285567131 1367 کارشناسی‌ارشد حقوق بشر عمومی غیردولتی 9128428018 21/11/1398
1070 زنجان علی نعمتی 4284985817 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی عمومی دولتی 9127417352 27/07/1399
1071 زنجان محمد حسین نعمتی 4283266191 1354 دکتری علوم دامی عمومی دولتی 9126419522 27/07/1399
1072 زنجان مجتبی نوری 4282552573 1362 کارشناسی‌ارشد ترویج کشاورزی عمومی دولتی 9191411836 27/07/1399
1073 زنجان حسین همتی 4285954729 1365 کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع عمومی دولتی 9127408125 21/11/1398
1074 زنجان محمد توفیق واحدی 2970169592 1342 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی عمومی دولتی 9122411489 27/07/1399
1075 زنجان فاطمه وفائیان 65156528 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت تحول عمومی دولتی 9127433286 21/11/1398
1076 سمنان معصومه ابراهیمی 4590264862 1357 دکتری جامعه‌شناسی اجتماعی غیردولتی 9191749230 14/08/1398
1077 سمنان حسین ابراهیمیان 4569519008 1360 دکتری مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9122189554 14/08/1398
1078 سمنان محسن احمدی 6429974855 136 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 9193743914 14/08/1398
1079 سمنان رضا امینی آهی‌دشتی 2093551241 1364 دکتری عمران عمران سازه موضوعی تخصصی دولتی 9113549345 14/08/1398
1080 سمنان علیرضا امینیان 4579278747 1351 کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی فرهنگی دولتی 9122311463 14/08/1398
1081 سمنان علیرضا باقری 64194019 1355 کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9123740187 14/08/1398
1082 سمنان محمد براتیان 6359622459 1355 کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی روابط بین‌الملل دولتی 9122315137 14/08/1398
1083 سمنان علی ترابی 4250968677 1347 کارشناسی‌ارشد منابع طبیعی موضوعی تخصصی دولتی 9125316853 14/08/1398
1084 سمنان مارال پارسا 4560066477 1370 کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی اجتماعی دولتی 9124312573 14/08/1398
1085 سمنان مجید پوررضا 47743948 1345 کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی اداري- مديريتي دولتی 9128311202 14/08/1398
1086 سمنان مجید جهان 4569589219 1364 کارشناسی‌ارشد صنایع موضوعی تخصصی دولتی 9125320968 14/08/1398
1087 سمنان سیدحسین حسینی 4590273421 1356 دکتری مدیریت دولتی اداري- مديريتي هیأت علمی 9124731873 14/08/1398
1088 سمنان محمدتقی حیدریان 4569587313 1352 دکتری دامپزشکی موضوعی تخصصی دولتی 9125317605 14/08/1398
1089 سمنان محمدرضا حیدریان 4569389937 1347 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 9123311926 14/08/1398
1090 سمنان مصطفی خاتمی 4569574191 1363 دکتری عمران سازه موضوعی تخصصی دولتی 9122317714 14/08/1398
1091 سمنان رضا خالصی 4569526985 1360 کارشناسی‌ارشد حقوق جزا حقوقی دولتی 9125326710 14/08/1398
1092 سمنان علی خداداد 63956772 1352 کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری موضوعی تخصصی دولتی 9122316906 14/08/1398
1093 سمنان فاطمه حسین‌پور 4590274035 1358 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی اجتماعی دولتی 9124743783 14/08/1398
1094 سمنان مهدی دارایی 67175449 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی موضوعی تخصصی دولتی 9126310844 14/08/1398
1095 سمنان محمدرضا رستمی 943337518 1356 دکتری مدیریت بازاریابی مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 9122246585 14/08/1398
1096 سمنان هادی رستمیان 4579092902 1345 کارشناسی‌ارشد مهندسی آب موضوعی تخصصی غیردولتی 9121318049 14/08/1398
1097 سمنان مرضیه رفعتی 4591756475 1357 دکتری علوم ارتباطات اجتماعی غیردولتی 9123740837 14/08/1398
1098 سمنان سعید زنگنه 3256942075 1364 دکتری هواشناسی مخاطرات موضوعی تخصصی دولتی 9386959952 14/08/1398
1099 سمنان رقیه ساجدی 52371476 1349 دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9122314631 14/08/1398
1100 سمنان حسن سعدالدین 4569356451 1344 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداري- مديريتي دولتی 9122310973 14/08/1398
1101 سمنان حسین سعدالدین 4569420737 1350 کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق حقوقی دولتی 9128313660 14/08/1398
1102 سمنان فاطمه سوهانی 453672698 1365 دکتری مکانیک موضوعی تخصصی هیأت علمی (استادیار) 9128732355 14/08/1398
1103 سمنان مهسا شاه‌حسینی 4609916460 1364 کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی اداري- مديريتي دولتی 9128320560 14/08/1398
1104 سمنان سیدحسین شاه‌چراغ 4579293681 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی موضوعی تخصصی دولتی 9123313573 14/08/1398
1105 سمنان سیدمحمد شاهمیری 5309888972 1350 دکتری مدیریت صنعتی اداري- مديريتي دولتی 9122314498 14/08/1398
1106 سمنان رامین صفاهانی 45935009 1346 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9121319309 14/08/1398
1107 سمنان امین صفدری 4570024971 1360 دکتری حقوق بین‌الملل روابط بین‌الملل دولتی 9212643986 14/08/1398
1108 سمنان محمود فیض 4569722717 1351 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9127316871 14/08/1398
1109 سمنان حمیدرضا قاسمیان 72536977 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی اداری دولتی 9123313017 14/08/1398
1110 سمنان پژمان قراییان 4560033234 1369 کارشناسی‌ارشد مدیریت سوانح طبیعی موضوعی تخصصی دولتی 9127314272 14/08/1398
1111 سمنان محمود قدرتی 4569438180 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری دولتی 9127321303 14/08/1398
1112 سمنان محمد عالی 2259163947 1347 کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق حقوقی دولتی 9122319608 14/08/1398
1113 سمنان معصومه عامری 4592265831 1365 دکتری فلسفه و کلام اسلامی فرهنگی دولتی 9129423858 14/08/1398
1114 سمنان مرتضی عباس‌پور 4592009541 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداري- مديريتي دولتی 9128313800 14/08/1398
1115 سمنان عظیم علی‌عرب 4591781291 1360 دکتری حقوق کیفری حقوقی دولتی 9123735583 14/08/1398
1116 سمنان حجت‌اله کرمانی 4569735495 1354 کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی فرهنگی دولتی 9196676014 14/08/1398
1117 سمنان فاطمه لطفعلیان 5309914846 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی مالی دولتی 9128320618 14/08/1398
1118 سمنان نادر مالکی 5309903951 1354 کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی مالی دولتی 9123317621 14/08/1398
1119 سمنان حمید مستخدمین ‌حسینی 5309891390 1351 دکتری جامعه‌شناسی اجتماعی دولتی 9192760516 14/08/1398
1120 سمنان علیرضا مطلبی‌نژاد 4579363019 1363 دکتری علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی دولتی 9126891834 14/08/1398
1121 سمنان فاطمه ملک‌پور 5309847421 1342 کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی آموزشی و پژوهشی دولتی 9123314827 14/08/1398
1122 سمنان احمد مهرابی 4579883918 1365 کارشناسی‌ارشد عمران راه وترابری موضوعی تخصصی دولتی 9013073739 14/08/1398
1123 سمنان آزاده موسایی‌نژاد 77631358 1364 کارشناسی‌ارشد حقوق تجارت بین‌الملل روابط بین‌الملل دولتی 9125320903 14/08/1398
1124 سمنان کبری نوروزیان 4569491928 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداري- مديريتي دولتی 9125317540 14/08/1398
1125 سمنان نورعلی‌نیا سماکوش 2062304102 1352 دکتری علوم سیاسی روابط بین‌الملل دولتی 9125315388 14/08/1398
1126 سمنان یداله همتی 4569439853 1352 دکتری مدیریت صنعتی مالی دولتی 9122318120 14/08/1398
1127 سمنان فریبرز یداللهی 4569439667 1352 دکتری شهرسازی موضوعی تخصصی دولتی 9123317259 14/08/1398
1128 سمنان ماریه یداللهی 4569577989 1363 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی موضوعی تخصصی دولتی 9367373047 14/08/1398
1129 سمنان محمد یوسفی سوته 2092988719 1343 کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی موضوعی تخصصی دولتی 9122310419 14/08/1398
1130 سمنان محمود گلستانی 4569587313 1363 دکتری حقوق بین‌الملل حقوقی غیردولتی 9127319877 14/08/1398
1131 سیستان و بلوچستان حبیب اله آذریان 819192899 - کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی هیأت علمی 9151130541 25/08/1398
1132 سیستان و بلوچستان عباس اشکانی 5338994992 - کارشناسی‌ارشد زراعت موضوعی تخصصی غیردولتی 9155413421 25/08/1398
1133 سیستان و بلوچستان محمدرضا اصغریان 4889293086 - کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی موضوعی تخصصی غیردولتی 9190120377 25/08/1398
1134 سیستان و بلوچستان هوشیار امیدی 2299932607 - کارشناسی‌ارشد برق موضوعی تخصصی غیردولتی 9359208831 25/08/1398
1135 سیستان و بلوچستان غلامحسین امینی‌راد 4869641240 - کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی موضوعی تخصصی غیردولتی 9155401883 25/08/1398
1136 سیستان و بلوچستان عباس اویسی 731697983 - دکتری تاریخ ایران اسلامی عمومی هیأت علمی 9153422672 25/08/1398
1137 سیستان و بلوچستان محمد باران‌زهی 3701505284 - دکتری حقوق عمومی حقوقی هیأت علمی 9151991562 25/08/1398
1138 سیستان و بلوچستان ناهید براهوئی 3621956220 - دکتری تاریخ ایران اسلامی موضوعی تخصصی هیأت علمی 9380125953 25/08/1398
1139 سیستان و بلوچستان مصطفی بزی‌اله‌ ری 3673761031 - کارشناسی‌ارشد حقوق جزا حقوقی غیردولتی 9155422660 25/08/1398
1140 سیستان و بلوچستان مریم بشری سه‌قلعه 859329623 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی موضوعی تخصصی غیردولتی 9151403401 25/08/1398
1141 سیستان و بلوچستان محمود بلوچ 5258880508 - دکتری مدیریت بازرگانی موضوعی تخصصی هیأت علمی 9153450373 25/08/1398
1142 سیستان و بلوچستان محمدرضا بهاری 3660141781 - دکتری زبان و ادبیات فارسی عمومی هیأت علمی 9153400580 25/08/1398
1143 سیستان و بلوچستان آرمان بهاری 3621746404 - دکتری مهندسی صنایع موضوعی تخصصی هیأت علمی 9151403309 25/08/1398
1144 سیستان و بلوچستان علیرضا پهلوانی‌راد 6249662138 - دکتری مسائل ایران موضوعی تخصصی غیردولتی 915191252 25/08/1398
1145 سیستان و بلوچستان وحیده پودینه 3674113813 - کارشناسی‌ارشد نرم‌افزار فناوری اطلاعات غیردولتی 9157471800 25/08/1398
1146 سیستان و بلوچستان محمدرضا پودینه 3670997105 - دکتری جغرافیا موضوعی تخصصی هیأت علمی 9154990976 25/08/1398
1147 سیستان و بلوچستان عبدلوهاب پورقاز 2239709995 - دکتری علوم ‌تربیتی شغلی هیأت علمی 9151412293 25/08/1398
1148 سیستان و بلوچستان زهرا پیری 3620319235 - دکتری مدیریت کسب و کار اداري- مديريتي غیردولتی 9155404624 25/08/1398
1149 سیستان و بلوچستان اکرم پیلتن 3621093540 - کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی موضوعی تخصصی غیردولتی 9153415174 25/08/1398
1150 سیستان و بلوچستان سید احمد جعفری 3674220377 - کارشناسی‌ارشد حقوق جزاوجرم‌شناسی موضوعی تخصصی غیردولتی 9136431827 25/08/1398
1151 سیستان و بلوچستان ابراهیم جمالزهی 3718843404 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی موضوعی تخصصی غیردولتی 9153417454 25/08/1398
1152 سیستان و بلوچستان منصور جنگی‌زهی 3701375437 - کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع موضوعی تخصصی هیأت علمی 9151991465 25/08/1398
1153 سیستان و بلوچستان حمیدرضا جنگی‌زهی 3701380775 - دکتری تکنولوژی آموزشی موضوعی تخصصی غیردولتی 9155470875 25/08/1398
1154 سیستان و بلوچستان علیرضا حمیدی 3591559466 - کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر موضوعی تخصصی غیردولتی 9151912852 25/08/1398
1155 سیستان و بلوچستان محمدرضا حیدری‌صادق 3674094193 - کارشناسی‌ارشد مهندسی برق قدرت موضوعی تخصصی غیردولتی 9153414695 25/08/1398
1156 سیستان و بلوچستان غلامرضا خزایی فیض‌آباد 5239621071 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مدیریت دولتی غیردولتی 9153415627 25/08/1398
1157 سیستان و بلوچستان حسینعلی خودکار 3621446826 - کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش سیاسی اداري- مديريتي هیأت علمی 9364244850 25/08/1398
1158 سیستان و بلوچستان مهدی خیاطی 3621032304 - دکتری مدیریت دولتی موضوعی تخصصی غیردولتی 9153493867 25/08/1398
1159 سیستان و بلوچستان مهین خیرخواه شستان 3701714029 - دکتری تربیت بدنی موضوعی تخصصی غیردولتی 9159973835 25/08/1398
1160 سیستان و بلوچستان زینب خیرخواه شستان 3690234840 - کارشناسی‌ارشد سیستماتیک و اکولوژی موضوعی تخصصی غیردولتی 9155482012 25/08/1398
1161 سیستان و بلوچستان محمدجواد دادرس 202520838 - دکتری مدیریت دولتی اداري- مديريتي غیردولتی 9153493848 25/08/1398
1162 سیستان و بلوچستان عبدالباسط درازهی 3799637816 - دکتری مدیریت اداري- مديريتي هیأت علمی 9151402363 25/08/1398
1163 سیستان و بلوچستان مسعود دهقانی 2296371892 - دکتری مدیریت دولتی اداري- مديريتي غیردولتی 9173082168 25/08/1398
1164 سیستان و بلوچستان مجید دهمرده 3673538330 - کارشناسی‌ارشد اقتصاد موضوعی تخصصی هیأت علمی 9151424425 25/08/1398
1165 سیستان و بلوچستان محمودرضا رخشانی 651773849 - کارشناسی‌ارشد حسابداری موضوعی تخصصی هیأت علمی 9155410245 25/08/1398
1166 سیستان و بلوچستان محبعلی رهدار 3672829511 - دکتری مهندسی صنایع موضوعی تخصصی هیأت علمی 9153410725 25/08/1398
1167 سیستان و بلوچستان امین رهدار 3719844412 - کارشناسی‌ارشد مهندسی نرم‌افزار فناوری اطلاعات غیردولتی 9383208783 25/08/1398
1168 سیستان و بلوچستان پروانه ریگی 3719753166 - کارشناسی‌ارشد حسابداری موضوعی تخصصی غیردولتی 9151915400 25/08/1398
1169 سیستان و بلوچستان محمدکریم رئیسی 5259001958 - دکتری جغرافیا موضوعی تخصصی هیأت علمی 9151550122 25/08/1398
1170 سیستان و بلوچستان امیرحمزه سالارزایی 3673830171 - دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی موضوعی تخصصی هیأت علمی 9155414263 25/08/1398
1171 سیستان و بلوچستان حبیب اله سالارزهی 3673830171 - دکتری مدیریت دولتی اداري- مديريتي هیأت علمی 9155415931 25/08/1398
1172 سیستان و بلوچستان علیرضا سرگلزایی 3701344329 - دکتری مدیریت اداري- مديريتي هیأت علمی 9151401059 25/08/1398
1173 سیستان و بلوچستان رضا سعیدیان 3673514611 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی موضوعی تخصصی غیردولتی 9153411128 25/08/1398
1174 سیستان و بلوچستان ابراهیم سوری 6119750215 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی موضوعی تخصصی غیردولتی 9155437003 25/08/1398
1175 سیستان و بلوچستان هادی سیاسر 3670215784 - دکتری مهندسی آب موضوعی تخصصی هیأت علمی 915342459 25/08/1398
1176 سیستان و بلوچستان مهدی شاد مهری 3091174980 - کارشناسی‌ارشد حقوق دورهای حقوقی غیردولتی 9151409043 25/08/1398
1177 سیستان و بلوچستان ملیحه شاه‌بیکی 3621416285 - کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداري- مديريتي غیردولتی 9394575745 25/08/1398
1178 سیستان و بلوچستان محمد شهرکی 3673581120 - کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی موضوعی تخصصی غیردولتی 9155419631 25/08/1398
1179 سیستان و بلوچستان الهام شهری 3673526391 - دکتری علوم و مهندسی محیط‌زیست موضوعی تخصصی غیردولتی 9055260059 25/08/1398
1180 سیستان و بلوچستان حسین شیبانی امین 3674067935 - کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری موضوعی تخصصی هیأت علمی 9153400674 25/08/1398
1181 سیستان و بلوچستان ویدا شیخ‌زاده 3701413150 - کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات موضوعی تخصصی غیردولتی 9393140715 25/08/1398
1182 سیستان و بلوچستان حسن صفدری‌ادیمی 3674272040 - کارشناسی‌ارشد علوم زمین موضوعی تخصصی غیردولتی 9158445076 25/08/1398
1183 سیستان و بلوچستان محمد طوفان‌‌شهرکی 6459757984 - دکتری حقوق عمومی حقوقی غیردولتی 9153411595 25/08/1398
1184 سیستان و بلوچستان طاهره عباسی 3673739379 - کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی موضوعی تخصصی غیردولتی 9153421478 25/08/1398
1185 سیستان و بلوچستان معصومه عبدالهی 3621736891 - دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی موضوعی تخصصی غیردولتی 9364244850 25/08/1398
1186 سیستان و بلوچستان محمدرضا غزنوی 3718897873 - دکتری برنامه‌ریزی درسی موضوعی تخصصی غیردولتی 9158416910 25/08/1398
1187 سیستان و بلوچستان محمد غفوریان 3620285519 - کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی موضوعی تخصصی غیردولتی 9155418434 25/08/1398
1188 سیستان و بلوچستان امید غلاصی 3621842322 - کارشناسی‌ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات غیردولتی 9366875826 25/08/1398
1189 سیستان و بلوچستان مهسا فرزانه 3580434802 - کارشناسی‌ارشد اقلیم‌شناسی موضوعی تخصصی غیردولتی 9155471442 25/08/1398
1190 سیستان و بلوچستان علی فرنام 3671779081 - دکتری روانشناسی عمومی هیأت علمی 9155418426 25/08/1398
1191 سیستان و بلوچستان مجتبی فرهمند 3591308846 - کارشناسی‌ارشد حسابداری موضوعی تخصصی - 9153470525 25/08/1398
1192 سیستان و بلوچستان حامد کرد 3621539964 - کارشناسی‌ارشد مدیریت IT موضوعی تخصصی هیأت علمی 9120685460 25/08/1398
1193 سیستان و بلوچستان اصغر کریم‌کشته 4879361992 - کارشناسی‌ارشد حقوق جزاو جرم‌شناسی حقوقی غیردولتی 9153421602 25/08/1398
1194 سیستان و بلوچستان ناصر کیانی 3672564486 - کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی غیردولتی 9151430139 25/08/1398
1195 سیستان و بلوچستان سعید کیانی قلعه‌نو 3621480012 - کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی هیأت علمی 9153435933 25/08/1398
1196 سیستان و بلوچستان علیرضا کیخایی 3622124679 - دکتری مدیریت دولتی مدیریت دولتی غیردولتی 9153433437 25/08/1398
1197 سیستان و بلوچستان محبوبه گنجعلی 3671976061 - کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداري- مديريتي غیردولتی   25/08/1398
1198 سیستان و بلوچستان فاطمه مالکی‌طبس 5239191425 - کارشناسی‌ارشد مدیریت منابع انسانی موضوعی تخصصی غیردولتی 9151493759 25/08/1398
1199 سیستان و بلوچستان مسعود محمدزاده 3673992082 - کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی موضوعی تخصصی غیردولتی 9153470061 25/08/1398
1200 سیستان و بلوچستان محمود محمدی 3718906627 - کارشناسی‌ارشد اقتصاد موضوعی تخصصی - 9151982718 25/08/1398
1201 سیستان و بلوچستان بابک مسعودی 3673502311 - کارشناسی‌ارشد کامپیوتر موضوعی تخصصی هیأت علمی 9153421099 25/08/1398
1202 سیستان و بلوچستان زهرا معین 3621579834 - کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی موضوعی تخصصی غیردولتی 9158500837 25/08/1398
1203 سیستان و بلوچستان عبدالناصر مهرنیا 6119894756 - کارشناسی‌ارشد عمران موضوعی تخصصی غیردولتی 9153413347 25/08/1398
1204 سیستان و بلوچستان احمد میر گل 3670686924 - کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی موضوعی تخصصی هیأت علمی 9155435970 25/08/1398
1205 سیستان و بلوچستان زهره میری 362155715 - کارشناسی‌ارشد مهندسی نرم‌افزار موضوعی تخصصی غیردولتی 9151408327 25/08/1398
1206 سیستان و بلوچستان ناصر ناستی‌زایی 3591295434 - دکتری مدیریت آموزشی اداري- مديريتي هیأت علمی 9151902047 25/08/1398
1207 سیستان و بلوچستان پروین نصرت‌زهی 3701431191 - کارشناسی‌ارشد زبان‌شناسی موضوعی تخصصی غیردولتی 9158091243 25/08/1398
1208 سیستان و بلوچستان حسین نصرتی ناهوک 3701740560 - کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر موضوعی تخصصی غیردولتی 9155481075 25/08/1398
1209 سیستان و بلوچستان فرامرز نهاری 5339326411 - کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری موضوعی تخصصی غیردولتی 9155425615 25/08/1398
1210 سیستان و بلوچستان زهرا نیک‌منش 1060297663 - دکتری روانشناسی دوره های عمومی غیردولتی 9151404553 25/08/1398
1211 سیستان و بلوچستان زهرا هاشمی 1170558321 - کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی عمومی غیردولتی 9153407992 25/08/1398
1212 سیستان و بلوچستان سیدعباس هاشمی 938717316 - کارشناسی‌ارشد مدیریت موضوعی تخصصی غیردولتی 9153413994 25/08/1398
1213 سیستان و بلوچستان ایمان همایون‌نژاد 3621184716 - دکتری مدیریت محیط‌زیست اداري- مديريتي هیأت علمی 9151415191 25/08/1398
1214 سیستان و بلوچستان ذبیح اله الهی 3672900478 - دکتری علوم تربیتی موضوعی تخصصی غیردولتی 9153418370 25/08/1398
1215 سیستان و بلوچستان نور محمد یعقوبی 5239588953 - دکتری مدیریت اداري- مديريتي هیأت علمی 9155409214 25/08/1398
1216 فارس حسن آرایش 6579951931 1365 کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی شغلی اختصاصی دولتی 9175613556 03/10/1398
1217 فارس فاطمه آزادی 2298521409 1363 کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 9171065377 20/12/1399
1218 فارس راضیه آسوده 2560856654 1357 کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 9173314783 21/11/1399
1219 فارس علی آقازاده 2471580981 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزش شغلی اختصاصی دولتی 9177170245 20/03/1398
1220 فارس محمدجواد آگاه 2559552371 1350 دکتری تغذیه دام شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9177187116 25/12/1399
1221 فارس امان اله آل سعدی 2571756117 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری دولتی 9171354699 21/11/1399
1222 فارس ایرج آی 5489675810 1334 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی توجیهی بازنشسته 9171158175 03/06/1398
1223 فارس عبدالرسول ابراهیمی حقیقی 2295233062 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری دولتی 9173831796 03/10/1398
1224 فارس مریم ابراهیمی منش 2297618611 1355 دکتری جامعه‌شناسی جامعه شناسی دولتی 9379152862 03/10/1398
1225 فارس سمیه ابوالقاسمی 2572029790 1361 کارشناسی‌ارشد سلامت سالمندی شغلی اختصاصی دولتی 9173324753 21/11/1399
1226 فارس علی احمدزاده 6122274 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 9176013066 21/11/1399
1227 فارس سارا احمدنیای مطلق 1289046964 1358 دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9173000043 21/11/1399
1228 فارس شهرام احمدی 5479589296 1350 دکتری مهندسی منابع طبیعی شغلی اختصاصی غیردولتی 9171190552 20/03/1398
1229 فارس محمدمهدی استدلال 2291070223 1357 کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9171027054 25/12/1399
1230 فارس سارا اسدی 2572342421 1363 کارشناسی‌ارشد علوم تغذیه شغلی اختصاصی دولتی 9171350697 21/11/1399
1231 فارس امیرعباس اسدی 2432523997 1359 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9171271621 25/12/1399
1232 فارس سمیرا اسدی‌پویا 2431978052 1360 کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات غیردولتی 9170220292 20/03/1398
1233 فارس سعید اسکندری 2297490917 1346 کارشناسی‌ارشد مهندسی فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات غیردولتی 9173156028 03/06/1398
1234 فارس محسن اسکندری 2431777316 1349 کارشناسی‌ارشد منابع طبیعی شغلی اختصاصی دولتی 9173146595 03/10/1398
1235 فارس محمد جواد اسلام زاده 2280956225 1370 کارشناسی‌ارشد مهندسی آب پدافند غیردولتی 9171081652 30/07/1398
1236 فارس امیر اسلامی 3071036809 1350 دکتری آبیاری و زهکشی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9133431123 25/12/1399
1237 فارس بهاره اسماعیل‌زاده 2572548577 1364 کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی دولتی 9171357719 23/12/1399
1238 فارس علی اسماعیلی 2295537177 1361 کارشناسی‌ارشد حوزوی فرهنگی هیأت علمی (مربی) 9354237574 20/03/1398
1239 فارس حسن اعتصامی‌فرد 2560123827 1369 کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی دولتی 9399769370 21/11/1399
1240 فارس غلامرضا افتخار 2297465491 1345 دکتری مهندسی عمران فنی مهندسی غیردولتی 9177141758 21/11/1399
1241 فارس علیرضا افشاری‌منش 2430054396 1345 کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی دام شغلی اختصاصی دولتی 9173388632 25/12/1399
1242 فارس محسن امامی 2300977443 1364 دکتری کامپیوتر فناوری اطلاعات هیأت علمی (مربی) 9123755217 20/03/1398
1243 فارس عطااله امیدواری 2298248801 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 9177033812 20/12/1399
1244 فارس شاپور امین‌شایان 2471128998 1330 دکتری راهنمایی و رفتار انسانی اداری - مدیریتی بازنشسته 9177001960 20/03/1398
1245 فارس علیرضا انصاری 2371426105 1348 کارشناسی‌ارشد مطالعات منطقه‌ای شغلی اختصاصی دولتی 9171898900 03/06/1398
1246 فارس علیرضا انوری 2090215852 1342 دکتری مهندسی صنایع و سیستم‌ها مدیریتی هیأت علمی 9177052206 03/10/1398
1247 فارس غلامعلی اوجی 2298847797 1348 کارشناسی‌ارشد مرتع‌داری شغلی اختصاصی دولتی 9173066055 03/10/1398
1248 فارس لیلا ایران‌منش 2570115274 1347 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی-پژوهشی دولتی 9173326096 21/11/1399
1249 فارس مصطفی ایران‌نژاد پاریزی 3071172591 1368 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9132455727 20/03/1398
1250 فارس احسان ایزدی 5489853573 1359 کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع شغلی اختصاصی دولتی 9179186200 30/07/1398
1251 فارس محمود ایزدی 2411446314 1351 دکتری علوم باغبانی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9177020487 25/12/1399
1252 فارس احمد بارانی 6549503841 1359 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9171068532 03/06/1398
1253 فارس سمیه باستانی 2298651728 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری غیردولتی 9177051285 21/11/1399
1254 فارس کمال باقری 2471459692 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9177775752 20/03/1398
1255 فارس بیژن باقری 2470425441 1348 دکتری مهندسی عمران فنی مهندسی غیردولتی 9177155606 21/11/1399
1256 فارس محمدرضا باقری 2297954344 1355 کارشناسی بهداشت محیط شغلی اختصاصی غیردولتی 9177171506 21/11/1399
1257 فارس سحر بحرانی 2297742241 1360 کارشناسی مهندسی صنایع غذایی شغلی اختصاصی غیردولتی 9173037549 21/11/1399
1258 فارس سعید بختیاری 2297983271 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت اداری - مدیریتی دولتی 9177027952 20/03/1398
1259 فارس امیررضا بخشی 2298167427 1361 کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی شغلی اختصاصی دولتی 9173871730 30/07/1398
1260 فارس آرمان بخشی جهرمی 2470799597 1350 دکتری ترویج و آموزش کشاورزی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9171887129 25/12/1399
1261 فارس محسن بذرافشان 2298855439 1351 دکتری زراعت شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9173109830 25/12/1399
1262 فارس اسمعیل بردبار 2571718207 1357 کارشناسی‌ارشد حقوق شغلی حقوقی دولتی 9171358573 23/12/1399
1263 فارس محبوبه بردبار 2571824406 1363 کارشناسی‌ارشد قارچ‌شناسی پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9171326171 23/12/1399
1264 فارس محمدصادق بردبار 2571733214 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 9173310802 23/12/1399
1265 فارس سید کاظم بردبار 2571664646 1349 دکتری مهندسی جنگل شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9173092945 25/12/1399
1266 فارس زهرا برغشی 1199662542 1361 کارشناسی پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 9177828046 20/12/1399
1267 فارس پرستو برکتی 4269689471 1363 کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی پژوهشی دولتی 9164604194 21/11/1399
1268 فارس سوزان بصیر 6909263 1356 دکتری داروسازی شغلی اختصاصی دولتی 9123704482 20/12/1399
1269 فارس فاطمه بمبئی‌رو 2295474752 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی دولتی 917713092 25/12/1399
1270 فارس علیرضا بنیان‌پور 2295249368 1347 دکتری کشاورزی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9177038615 25/12/1399
1271 فارس محمدعلی به آئین 2298883750 1351 دکتری مکانزاسیون کشاورزی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9370860215 25/12/1399
1272 فارس مهدی بهبود 2295381241 1356 کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع غذایی شغلی اختصاصی غیردولتی 9173045881 21/11/1399
1273 فارس طاهره بهرامی 2571380087 1358 کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی دولتی 9173314396 21/11/1399
1274 فارس علی بهزادی 2298930201 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری دولتی 9173016961 25/12/1399
1275 فارس علی داد بوستانی 2391145543 1356 دکتری علوم دامی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9171245930 25/12/1399
1276 فارس مجتبی پاک پرور 2296017126 1343 دکتری مدیریت منابع آب شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9173021943 25/12/1399
1277 فارس علی رضا پرنیان 2511269716 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (مربی) 9171818755 20/03/1398
1278 فارس مهرزاد پرنیان 2511869799 1363 کارشناسی‌ارشد کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 9373740133 20/03/1398
1279 فارس حمید پورپاریزی 2559608308 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 9171337544 03/10/1398
1280 فارس نصیر پیرانی 2391146248 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت راهبردی در ورزش شغلی اختصاصی دولتی 9173233136 03/06/1398
1281 فارس پیمان پیمان‌نژاد 2298459568 1361 کارشناسی‌ارشد مهندسی برق فنی مهندسی دولتی 9171008838 20/12/1399
1282 فارس هادی تابانی 81431759 1364 دکتری شیمی فنی مهندسی هیأت علمی (استادیار) 9123462144 20/11/1399
1283 فارس جلال تابش 2570116580 1348 کارشناسی‌ارشد رادیولوژی شغلی اختصاصی دولتی 9177313547 21/11/1399
1284 فارس محمدهادی تابش‌فراز 2471063391 1363 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی دولتی 9171128818 20/03/1398
1285 فارس محمدسعید تدین 2296825540 1350 دکتری علوم باغبانی شغلی اختصاصی هیأت علمی (دانشیار) 9173050831 25/12/1399
1286 فارس سوسن ترابی 2296914284 1358 فوق دکتری شیمی شغلی اختصاصی دولتی 9173113617 20/12/1399
1287 فارس محمدرضا تسلیم‌پور 2295243890 1347 کارشناسی‌ارشد علوم باغبانی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 9173129117 25/12/1399
1288 فارس محمدحسن تفضلی ٢٥١١٣٢٢١٥٣ 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری دولتی 9173833392 25/12/1399
1289 فارس محبوبه تقدس 2298870144 1368 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9173050270 20/03/1398
1290 فارس فاطمه تقوا 2539678343 1354 کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9177166073 20/12/1399
1291 فارس رضا تقوی 65985291 1364 کارشناسی‌ارشد مهندسی برق فنی مهندسی غیردولتی 9122995112 21/11/1399
1292 فارس لیلا جاویدی 2297662769 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی-پژوهشی غیردولتی 9026323442 21/11/1399
1293 فارس مسلم جعفری 2559577429 1357 دکتری علوم باغبانی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 9171359124 25/12/1399
1294 فارس محمدرضا جلیلی قاضی‌زاده 942234863 1365 دکتری مهندسی عمران فنی مهندسی هیأت علمی (استادیار) 9122350560 25/12/1399
1295 فارس زهرا جمشیدی 2549910036 1364 دکتری پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 9173032874 20/12/1399
1296 فارس احمد جهرمی‌نژاد 2571368419 1351 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری دولتی 9173303436 21/11/1399
1297 فارس رضا جوانبخت 2297395426 1340 کارشناسی‌ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی و پژوهشی دولتی 9171079236 20/03/1398
1298 فارس محمد جوکار 2293246140 1355 کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی غیردولتی 9177107938 03/06/1398
1299 فارس اکبر جوکار 2292210746 1352 دکتری صنایع غذایی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9177043442 25/12/1399
1300 فارس لیلا جولائی 2295377455 1356 کارشناسی‌ارشد محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 9173102153 25/12/1399
1301 فارس مجتبی حاجی‌زاده 2298762279 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی غیردولتی 9174500378 03/06/1398
1302 فارس ابوالقاسم الحانی 2491063026 1337 کارشناسی‌ارشد زراعت شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 9173321946 25/12/1399
1303 فارس سیدمحمدرضا حبیبیان 2372046101 1362 دکتری علوم مرتع شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9371531754 25/12/1399
1304 فارس فضل اله حسنی 2391467461 1350 دکتری اصلاح نباتات شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9177060491 25/12/1399
1305 فارس قاسم حسنی‌زاده 2295117224 1339 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی بازنشسته 9173157932 20/03/1398
1306 فارس طاها حسین فقیه‌ منفرد 2295355133 1355 کارشناسی‌ارشد ادبیات نمایشی شغلی اختصاصی دولتی 9177006971 03/06/1398
1307 فارس سیدعبدالرسول حسینی 2291592459 1343 کارشناسی‌ارشد حقوق شغلی اختصاصی دولتی 9173112119 20/03/1398
1308 فارس سیده فاطمه حسینی 2392022844 1365 کارشناسی‌ارشد طراحی پارچه و لباس شغلی اختصاصی دولتی 9176817132 03/10/1398
1309 فارس همایون حسینی‌نژاد 43905242 1345 دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9166138204 21/11/1399
1310 فارس مهران حقگوجهرمی 2298602727 1361 کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 9177016721 20/12/1399
1311 فارس حسن حقیقت‌نیا 2491112841 1348 دکتری خاکشناسی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9177310470 25/12/1399
1312 فارس امیررضا حمیدیان شیرازی 2296948855 1359 دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9173394573 21/11/1399
1313 فارس باقر حیدرپور 2691156532 1361 دکتری مهندسی عمران فنی مهندسی هیأت علمی (استادیار) 9112428784 20/11/1399
1314 فارس حمیدرضا خادم حمزه 2370348951 1345 دکتری زراعت شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 9177130974 25/12/1399
1315 فارس حسن خادمی 2572321009 1352 کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی شغلی حقوقی دولتی 9035045866 21/11/1399
1316 فارس محبوبه خاکی 2559587343 1358 کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع غذایی شغلی اختصاصی دولتی 9125173873 21/11/1399
1317 فارس مجتبی خالقی 2572345250 1363 کارشناسی‌ارشد مهندسی برق فنی مهندسی دولتی 917318065 21/11/1399
1318 فارس خدیجه خدایاری 2300021668 1363 کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی اداری غیردولتی 9173046410 21/11/1399
1319 فارس مهدی خدیو 2370360828 1346 دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9171211442 21/11/1399
1320 فارس محمود خردمند 2295565650 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت کارآفرینی شغلی اختصاصی دولتی 9176090170 03/10/1398
1321 فارس ناهید خلج 2296972561 1359 کارشناسی‌ارشد کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 9177087599 30/07/1398
1322 فارس رامین خلیقی 2572202761 1357 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی غیردولتی 9173004701 03/06/1398
1323 فارس امید خلیلی 2295188644 1345 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9171010370 03/06/1398
1324 فارس مهرداد خواجه‌پور 2298874107 1352 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 9173037942 20/03/1398
1325 فارس غلامرضا خوش‌اقبال 2295363357 1355 دکتری زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 9307391500 03/06/1398
1326 فارس سیدرئوف خیامی 936170670 1348 دکتری کامپیوتر فناوری اطلاعات هیأت علمی (استادیار) 9171004856 03/06/1398
1327 فارس محمدحسین دادگر 2529713138 1361 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران فنی مهندسی دولتی 9173057761 21/11/1399
1328 فارس احمد دادمهرنیا 2292366703 1356 کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9173388396 20/12/1399
1329 فارس مجتبی درخشان جغایی 2433056217 1365 کارشناسی‌ارشد حقوق شغلی اختصاصی دولتی 9179352542 30/07/1398
1330 فارس بهرام درزی 2162244845 1343 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری بازنشسته 9122900872 21/11/1399
1331 فارس علیرضا درودچی 2297476639 1345 دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9171114143 21/11/1399
1332 فارس زهرا دریانورد 2295382033 1356 کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9177756871 20/12/1399
1333 فارس لیلا دستان 2571802097 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی-پژوهشی دولتی 9392793420 21/11/1399
1334 فارس منوچهر دستفال 2490609955 1340 کارشناسی‌ارشد زراعت شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 9177312655 25/12/1399
1335 فارس امیر دشتستانی 2298728089 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت پروژه فنی مهندسی دولتی 9178127384 21/11/1399
1336 فارس ایمانه دلاوری 5139954648 1365 دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9173524061 21/11/1399
1337 فارس طاهره دل‌پسند 2295201659 1345 دکتری روانشناسی سلامت آموزشی-پژوهشی هیأت علمی (استادیار) 9173158288 20/11/1399
1338 فارس محبوبه دهقانی 2296220363 1358 کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی دولتی 9384260581 20/12/1399
1339 فارس محمدتقی دهقانیان 5139440679 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9179188001 09/10/1398
1340 فارس سید ابراهیم دهقانیان ٢٤٣٠٠٩٨٣٩٣ 1348 کارشناسی‌ارشد آبیاری و زهکشی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 9177283787 25/12/1399
1341 فارس محمد راستی کردار 2571705741 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9176407006 09/10/1398
1342 فارس جوانه راکی‌زاده 2291667955 1352 کارشناسی‌ارشد مهندسی مالی شغلی اختصاصی دولتی 9171095052 21/11/1399
1343 فارس فرزین راکی‌زاده 2296845215 1354 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9173000769 21/11/1399
1344 فارس رجبعلی راهی 859250741 1340 کارشناسی‌ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 9125995056 03/06/1398
1345 فارس مجید رجایی 2491116553 1349 دکتری خاکشناسی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9177312655 25/12/1399
1346 فارس عفت رجبی 2451690054 1363 کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 9176828441 20/03/1398
1347 فارس مریم رخشان 2371984949 1359 کارشناسی‌ارشد حسابداری اداری - مدیریتی غیردولتی 9308646665 03/06/1398
1348 فارس پویان رزمجویی ٢٢٩٧٨٠٦٥٥٨ 1362 کارشناسی‌ارشد مهندسی برق فنی مهندسی دولتی 9178958955 25/12/1399
1349 فارس سودابه رزمی 2370504161 1363 کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 9303790786 20/12/1399
1350 فارس بهناز رستگارفر ٢٢٩٥٤٧٢٩٨٩ 1359 دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9177109660 20/12/1399
1351 فارس محمدعلی رستمی 2451635444 1351 دکتری مکانیک ماشین های کشاورزی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9133971885 25/12/1399
1352 فارس علی رفیعی منصورآبادی 2430774828 1351 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9177378614 20/03/1398
1353 فارس محسن رمضانی 2572333971 1385 کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 9173302957 21/11/1399
1354 فارس ندا رنجبر 2391930321 1363 کارشناسی‌ارشد کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 9178550854 03/10/1398
1355 فارس سعید رنجبری 1170108180 1359 کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی شغلی دولتی 9173310728 21/11/1399
1356 فارس حسن رهگذر 2362522362 1351 دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی 9177176473 20/03/1398
1357 فارس وحید روشن سروستانی 5149757012 1350 دکتری گیاهان دارویی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9172515275 25/12/1399
1358 فارس محمدهادی رویین تن 2452296597 1364 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 9172486047 30/07/1398
1359 فارس مهرناز ریاست 2298983232 1349 دکتری اصلاح نباتات شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9177139530 25/12/1399
1360 فارس محمدرضا رئوفت 2295230934 1366 کارشناسی‌ارشد مدیریت مناطق بیابانی شغلی اختصاصی دولتی 9177108842 20/03/1398
1361 فارس امین زارع 6489976031 1365 دکتری مدیریت رفتار سازمانی مدیریتی غیردولتی 9364736155 03/10/1398
1362 فارس ابراهیم زارع 2293214087 1344 دکتری اقتصاد کشاورزی شغلی اختصاصی هیأت علمی (دانشیار) 9171110425 25/12/1399
1363 فارس حمید زارع 2529777993 1348 دکتری علوم باغبانی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9177051359 25/12/1399
1364 فارس محسن زارع‌پور 2297772882 1361 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 9173175215 20/03/1398
1365 فارس ژیلا زارعی 2431821323 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی-پژوهشی دولتی 9173200170 21/11/1399
1366 فارس لیلا زارعی 2298661081 1363 دکتری زبان و ادبیات فارسی اداری دولتی 9177073722 21/11/1399
1367 فارس انسیه زارعی 2571732617 1359 کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع غذایی شغلی اختصاصی دولتی 9177140668 20/12/1399
1368 فارس شهربانو زارعیان 2297615043 1355 کارشناسی‌ارشد جامعه شناسی شغلی اختصاصی دولتی 9172580587 03/06/1398
1369 فارس داریوش زارعیان جهرمی 2431842681 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت بهداشت و درمان شغلی اختصاصی دولتی 9177106814 20/03/1398
1370 فارس حسن زالی 5579345011 1358 دکتری اصلاح نباتات شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9196337010 25/12/1399
1371 فارس مهرداد زرافشار 7754026 1370 دکتری علوم جنگل شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9126055424 25/12/1399
1372 فارس محمدرضا زردشت 2559574756 1356 کارشناسی‌ارشد جغرافیا شغلی اختصاصی دولتی 9177322543 23/12/1399
1373 فارس حمید زرگری 2510507923 1347 دکتری علوم باغبانی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 9177913706 25/12/1399
1374 فارس بیتاسادات زگردی 1860300820 1350 کارشناسی‌ارشد ارزیابی فنی سلامت شغلی اختصاصی دولتی 9177310338 21/11/1399
1375 فارس غلامحسین سادات رفیعی 2295246199 1347 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران فنی مهندسی دولتی 9171129432 25/12/1399
1376 فارس شکوفه ساریخانی خرمی 2410198619 1354 دکتری زراعت شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9177515183 25/12/1399
1377 فارس رزیتا ساکی 2297738064 1360 کارشناسی‌ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات مکانی اداری - مدیریتی دولتی 9171009162 03/06/1398
1378 فارس محسن سالاری 2430189496 1368 کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزش شغلی اختصاصی دولتی 9177183248 20/03/1398
1379 فارس افشین سالاری 5772306 1352 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران فنی مهندسی هیأت علمی (مربی) 9173200829 25/12/1399
1380 فارس عبدالرضا سبوکی 2297461054 1344 کارشناسی‌ارشد زمین‌شناسی شغلی اختصاصی غیردولتی 9173027585 25/12/1399
1381 فارس زهره سپهرزادگان 2291285556 1356 کارشناسی‌ارشد زراعت شغلی اختصاصی دولتی 9177088106 25/12/1399
1382 فارس سیدسعید سجادی شورجه 5149925136 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزش شغلی اختصاصی دولتی 9303301002 20/03/1398
1383 فارس سید سعید سخاوتی‌زاده 2298991766 1350 دکتری بهداشت مواد غذایی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9177158841 25/12/1399
1384 فارس مصطفی سرغولی 1289713251 1362 کارشناسی‌ارشد مهندسی برق فنی مهندسی دولتی 9132884564 21/11/1399
1385 فارس مریم سروش ارزانی 2298896161 1352 دکتری جامعه‌شناسی اجتماعی هیأت علمی 9173118017 20/03/1398
1386 فارس سیدعبدالوهاب سعیدی 2371815411 1338 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 9171176247 21/11/1399
1387 فارس کریم سعیدی 2296021816 1344 دکتری حشره شناسی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9177413032 25/12/1399
1388 فارس سعادت سلاجقه 5839852104 1347 دکتری حقوق کیفری شغلی بازنشسته 9131413237 21/11/1399
1389 فارس داداله سلطانی 2390032494 1350 دکتری زمین‌شناسی فنی مهندسی هیأت علمی (مربی) 9177154172 20/11/1399
1390 فارس سیدمسعود سلیمان‌پور 2298568308 1360 دکتری مهندسی منابع طبیعی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9173116983 25/12/1399
1391 فارس حمید سلیمانی 2297624239 1355 کارشناسی‌ارشد منابع طبیعی شغلی اختصاصی دولتی 9173122858 03/10/1398
1392 فارس فریدون سلیمانی 2292730936 1348 کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی دولتی 9352789544 20/12/1399
1393 فارس فرهاد سنگی 2372543865 1367 کارشناسی‌ارشد مهندسی آب شغلی اختصاصی دولتی 9178049919 25/12/1399
1394 فارس مهرداد سهرابی 2471240879 1367 کارشناسی‌ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9177149937 20/03/1398
1395 فارس سمیرا سیف‌زاده 2571756400 1360 کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9177318826 21/11/1399
1396 فارس محمد شاکر 2295272793 1348 دکتری مکانیک ماشین های کشاورزی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9171113691 25/12/1399
1397 فارس فاطمه شاکرزاده 2572641410 1367 کارشناسی‌ارشد مدارک پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9907311565 23/11/1399
1398 فارس مریم شاه امیریان 2370443758 1355 کارشناسی‌ارشد صنایع غذایی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 9173877665 25/12/1399
1399 فارس محمدعلی شاهرخ نیا 2298885540 1352 دکتری آبیاری و زهکشی شغلی اختصاصی هیأت علمی (دانشیار) 9177109159 25/12/1399
1400 فارس علیرضا شایقی فرد 2571369512 1350 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 9363673870 30/07/1398
1401 فارس سیدعلی شایگان 2297614500 1368 دکتری متون اسلامی عمومی دولتی 9173186911 20/12/1399
1402 فارس رضا افشین شریفان 793459761 1352 دکتری مهندسی آب شغلی اختصاصی دولتی 9173059320 23/12/1399
1403 فارس مستانه شریفی 3501067275 1356 کارشناسی‌ارشد اصلاح نباتات شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 9171059838 25/12/1399
1404 فارس زهرا شفیعی 2280981297 1343 کارشناسی‌ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 9177001645 30/07/1398
1405 فارس نیما شهیدی 2298995826 1350 دکتری مدیریت آموزشی آموزشی-پژوهشی هیأت علمی (استادیار) 9173002703 20/11/1399
1406 فارس فاطمه شهیدی 1285028775 1364 کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9173005628 21/11/1399
1407 فارس سهیلا شیبانی 2570152544 1358 کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 9363894023 21/11/1399
1408 فارس رمضان شیرکوهی 6249371702 1355 کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی مالی دولتی 9174917014 03/06/1398
1409 فارس عبدالرسول شیروانیان 2571197231 1351 دکتری اقتصاد کشاورزی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9171340061 25/12/1399
1410 فارس سیامک صاحبی 2297683294 1358 دکتری زبان شناسی همگانی فرهنگی دولتی 9177056192 20/03/1398
1411 فارس محمدحسین صادقی 2572163365 1362 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9178406427 21/11/1399
1412 فارس سهراب صادقی 2292043092 1344 کارشناسی‌ارشد خاکشناسی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 9171397689 25/12/1399
1413 فارس فریبرز صارمی نوری 2431762033 1346 کارشناسی‌ارشد حقوق شغلی اختصاصی دولتی 9171284346 30/07/1398
1414 فارس مسلم صالحی 2539707505 1359 دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی 9177052689 20/03/1398
1415 فارس امین صدیقی 5139817187 1336 کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع فنی مهندسی بازنشسته 9173135277 21/11/1399
1416 فارس بنفشه صفایی فراهانی 2297779003 1361 دکتری قارچ شناسی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9173075725 25/12/1399
1417 فارس محمد صفری دشتکی 2430447495 1351 دکتری مدیریت دولتی مدیریتی دولتی 9177033973 03/10/1398
1418 فارس مرضیه طالبی 2571204122 1359 کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9171348528 21/11/1399
1419 فارس عبدالمحمد طاهری 2571605577 1337 دکتری مدیریت آموزشی آموزشی-پژوهشی هیأت علمی (استاد) 9171117928 20/11/1399
1420 فارس علی اصغر طاهری‌نیا 2572015757 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت منابع انسانی شغلی اختصاصی دولتی 9173112414 20/03/1398
1421 فارس خلیل طبری 1170560121 1350 کارشناسی‌ارشد محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 9177633682 25/12/1399
1422 فارس سیروس طهماسبی 2391214367 1355 دکتری اصلاح نباتات شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9173132077 25/12/1399
1423 فارس عباس عباس‌پور 2296091830 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9171120802 20/03/1398
1424 فارس محمدعلی عباسی کشکولی 2431173399 1349 کارشناسی‌ارشد اقتصاد نظری شغلی اختصاصی دولتی 9173054097 03/06/1398
1425 فارس ملیحه عبدالهی 2571754572 1360 کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9171332081 21/11/1399
1426 فارس فاطمه عبدشریفی 2280459817 1369 دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 9178470306 20/03/1398
1427 فارس امین عسکری 2571758616 1351 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی فنی مهندسی دولتی 9177113835 21/11/1399
1428 فارس علیرضا عسکری گلستانی 2300811987 1367 دکتری کشاورزی هسته‌ای شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9388164700 25/12/1399
1429 فارس ابوذر عفیفی‌پور 2432185021 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 9173198421 03/06/1398
1430 فارس فاطمه غربی 2298446921 1354 کارشناسی‌ارشد آمار ریاضی شغلی اختصاصی دولتی 9171065434 03/06/1398
1431 فارس مهدی غضنفری 2296101631 1350 کارشناسی‌ارشد مکانزاسیون کشاورزی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 9171391565 25/12/1399
1432 فارس جعفر غلام نژاد 2571505701 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت دفاعی اداری بازنشسته 9177105178 03/10/1398
1433 فارس طاهره غلامی 2295591422 1362 کارشناسی‌ارشد ارگونومی شغلی اختصاصی دولتی 9177068195 21/11/1399
1434 فارس پروین غیاثی 2451457430 1343 کارشناسی‌ارشد مامایی شغلی اختصاصی دولتی 9177011874 20/12/1399
1435 فارس مجتبی فتاحی 4450014545 1368 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 9197392786 20/03/1398
1436 فارس فرانک فتحی 4130719556 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 9171055751 20/12/1399
1437 فارس لیلا فراهانی 2299103678 1356 کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 9178480641 30/07/1398
1438 فارس فرزاد فربود 2571434136 1343 کارشناسی‌ارشد ترویج و آموزش کشاورزی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 9133916813 25/12/1399
1439 فارس ابراهیم فرج‌پور 2510185871 1343 کارشناسی‌ارشد مهندسی مکانیک شغلی اختصاصی دولتی 9173132515 20/03/1398
1440 فارس محمدابراهیم فرشته 2295335469 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت رسانه- پدافند غیرعامل شغلی اختصاصی دولتی 9177101841 30/07/1398
1441 فارس رضا فرهادی 4269468203 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری غیردولتی 9173022252 21/11/1399
1442 فارس محمد جواد فرهنگ 5489845929 1363 کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی مالی دولتی 9177187629 03/10/1398
1443 فارس فیروزه فریدان جهرمی 1284877531 1355 کارشناسی‌ارشد ژنتیک شغلی اختصاصی دولتی 9177045369 20/03/1398
1444 فارس حمید فلاحی 2430219077 1357 دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9177143316 20/12/1399
1445 فارس بهناز فهام 2298912122 1356 کارشناسی پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 9177123810 20/12/1399
1446 فارس مسعود فیاضی 2571651641 1346 کارشناسی‌ارشد علوم باغبانی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 9173133993 25/12/1399
1447 فارس مریم فیروزی 2296809030 1348 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی آموزشی-پژوهشی دولتی 9365639990 21/11/1399
1448 فارس راضیه قاسمی 2571691392 1354 کارشناسی‌ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات غیردولتی 9359214175 30/07/1398
1449 فارس عنایت اله قاسمی‌راد 2295258944 1347 کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 9173037030 20/03/1398
1450 فارس طیبه قربانی 2432841263 1366 کارشناسی‌ارشد MBA اداری غیردولتی 9177005384 21/11/1399
1451 فارس رمضانعلی قربانیان 4569687857 1340 کارشناسی‌ارشد مدیریت ساخت فنی مهندسی بازنشسته 9122281247 21/11/1399
1452 فارس فرخ دین قزلی 452415284 1352 دکتری زراعت شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9171086213 25/12/1399
1453 فارس معصومه قطعی 2291026240 1350 کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی شغلی اختصاصی دولتی 9177042015 20/03/1398
1454 فارس محمد قنبرزاده فرد 2281861503 1373 کارشناسی مهندسی خودرو شغلی اختصاصی غیردولتی 9164163024 21/11/1399
1455 فارس اسماعیل قنبری 1860345239 1360 کارشناسی حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 9163145781 20/03/1398
1456 فارس غلامرضا قهاری 2571659502 1348 دکتری اقلیم‌شناسی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9173066024 25/12/1399
1457 فارس ابوالقاسم قیصری 2291683829 1353 دکتری زراعت شغلی اختصاصی دولتی 9173289685 25/12/1399
1458 فارس عبداله کارپرور 2296035981 1345 کارشناسی‌ارشد اقتصاد اداری دولتی 9171121465 03/10/1398
1459 فارس محمدامین کاظمی 5489879831 1362 کارشناسی‌ارشد مهندسی برق فنی مهندسی دولتی 9171002166 21/11/1399
1460 فارس محسن کاوه 2295616794 1363 کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع شغلی اختصاصی دولتی 9175375811 21/11/1399
1461 فارس بیژن کاووسی 2390267998 1347 دکتری علوم باغبانی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9173413496 25/12/1399
1462 فارس محمود کدخدا 2300006979 1362 کارشناسی مهندسی عمران فنی مهندسی دولتی 9399112574 21/11/1399
1463 فارس امیدرضا کرمی 2530061742 1370 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی غیردولتی 9106740588 03/06/1398
1464 فارس علی کرمی 6499718920 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری دولتی 9171802408 25/12/1399
1465 فارس محسن کریمی 2300462001 1365 کارشناسی مهندسی کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 9179695272 20/03/1398
1466 فارس ربابه کریمی 2450735461 1357 کارشناسی‌ارشد مهندسی محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 9177064892 21/11/1399
1467 فارس حامد کریمی 2431694811 1352 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 9173068177 25/12/1399
1468 فارس عبدالحمید کریمی 2294398564 1347 دکتری تغذیه دام شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9173072742 25/12/1399
1469 فارس فرزاد کریمیان 2571755609 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری دولتی 9174295257 21/11/1399
1470 فارس پرویز کهندل 2299879102 1346 کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 9171056377 03/10/1398
1471 فارس حامد کیهان 68298307 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی اداری - مدیریتی غیردولتی 9173013312 03/06/1398
1472 فارس وحید محصلی 2297553447 1350 دکتری شیمی و حاصلخیزی خاک شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9171068330 25/12/1399
1473 فارس محسن محمدنژاد 2470713358 1340 کارشناسی‌ارشد مدیریت سیستم‌ها و بهره‌وری اداری - مدیریتی بازنشسته 9173000874 03/06/1398
1474 فارس محمد محمدی 2297771835 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9173099368 03/06/1398
1475 فارس حمیده محمدی 2450362789 1348 دکتری روانشناسی اجتماعی دولتی 9173871437 03/06/1398
1476 فارس حمیدرضا محمدی 2430901056 1358 دکتری مدیریت دولتی اداری دولتی 9373157024 03/10/1398
1477 فارس احمد محمدی 2392171955 1364 کارشناسی‌ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 9170028840 21/11/1399
1478 فارس اردشیر محمدی 3539831541 1335 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 9177161510 21/11/1399
1479 فارس محمدکاظم محمدی 2451648228 1358 دکتری شیمی آلی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9173014710 21/11/1399
1480 فارس ضرغام محمدی 2450837299 1351 دکتری زمین‌شناسی فنی مهندسی هیأت علمی (دانشیار) 9173030810 20/11/1399
1481 فارس دادگر محمدی 2390753221 1343 کارشناسی‌ارشد اقتصاد کشاورزی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 9177025471 25/12/1399
1482 فارس مجید محمودی 6549539161 1360 دکتری حشره‌شناسی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9177324332 25/12/1399
1483 فارس حمیدرضا محمودیان‌فر 1755713444 1346 کارشناسی‌ارشد علوم دامی شغلی اختصاصی هیأت علمی (مربی) 9173161210 25/12/1399
1484 فارس معصومه مرادی 2296814115 1350 کارشناسی‌ارشد مدیریت بهداشت و درمان شغلی اختصاصی دولتی 9173041712 20/03/1398
1485 فارس فریبا مرادی اردکانی 4231634904 1349 دکتری پزشکی اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 9177145313 20/12/1399
1486 فارس غلامعباس مسنن پارس 2292082721 1351 کارشناسی‌ارشد آموزش بهداشت شغلی اختصاصی دولتی 9173008058 20/12/1399
1487 فارس مریم معصومی غیاث‌آباد 2571826697 1363 کارشناسی‌ارشد مشاوره عمومی دولتی 9171303351 23/12/1399
1488 فارس ندا مفتون آزاد 5725235 1355 دکتری صنایع غذایی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9179122757 25/12/1399
1489 فارس غلام علی مقصودبیگی 2295128269 1340 دکتری مدیریت استراتژی مدیریتی دولتی 9171112441 25/12/1399
1490 فارس سلماز مقصودی 2300471280 1365 کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 9179692058 20/12/1399
1491 فارس حسن مقیم 1817149288 1348 کارشناسی‌ارشد مهندسی منابع طبیعی شغلی اختصاصی دولتی 9173099894 20/03/1398
1492 فارس سعیده مکارم‌نیا 6730000481 1372 کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 9907310358 21/11/1399
1493 فارس سمیه مکارم‌نیا 6730000491 1372 کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 917616171 21/11/1399
1494 فارس ابراهیم ممنوعی ٢٣٩٠٠٢٦٢٧٣ 1348 دکتری زراعت شغلی اختصاصی دولتی 9171237911 25/12/1399
1495 فارس علی اکبر منصوری 2430381273 1353 کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 9177144381 25/12/1399
1496 فارس محمدمهدی منفرد 6839548686 1359 کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 9173058408 25/12/1399
1497 فارس کورش منوچهری 2296773885 1345 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 9171123167 30/07/1398
1498 فارس مریم مهارت 2298934037 1350 کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9171008508 20/12/1399
1499 فارس عطا مهبودی 2371147869 1352 کارشناسی‌ارشد حقوق شغلی اختصاصی دولتی 9176063523 03/10/1398
1500 فارس صادق مهدوی‌نیا 2529742601 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت بهداشتی درمانی شغلی اختصاصی دولتی 9177307093 21/11/1399
1501 فارس مهدی مهران‌پور 2298221391 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 9177101365 20/03/1398
1502 فارس غلامرضا مهرنوش 2491111314 1348 کارشناسی مهندسی برق فنی مهندسی دولتی 9173038219 21/11/1399
1503 فارس سعید موثقی 2549320026 1361 کارشناسی‌ارشد مهندسی برق فنی مهندسی دولتی 9177000483 21/11/1399
1504 فارس سیدکاظم موسوی 2297524668 1353 کارشناسی‌ارشد مهندسی آبخیزداری شغلی اختصاصی دولتی 9339112677 20/03/1398
1505 فارس سید احمد موسوی 2300630966 1364 کارشناسی‌ارشد مهندسی برق فنی مهندسی دولتی 9177034891 21/11/1399
1506 فارس زهرا موسوی 1829086243 1352 کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9177014325 20/12/1399
1507 فارس مهدی مومن 651867827 1359 کارشناسی ارشد مهندسی برق فنی مهندسی دولتی 9177159437 25/12/1399
1508 فارس حمیدرضا مومنی 2297527888 1349 کارشناسی‌ارشد ادبیات نمایشی شغلی اختصاصی دولتی 9123002184 03/10/1398
1509 فارس سیدعلیرضا مومنی 2372025317 1361 دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9177053320 21/11/1399
1510 فارس تورج موید 3500774156 1339 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 9173139498 20/03/1398
1511 فارس علیرضا مویدفرد 3520155753 1351 دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9177712321 21/11/1399
1512 فارس حسن میار نعمتی 6279890589 1355 دکتری مهندسی برق فنی مهندسی هیأت علمی (استادیار) 9122024724 20/11/1399
1513 فارس سیدجواد نادری 2301120082 1364 کارشناسی مهندسی برق فنی مهندسی دولتی 9373469288 25/12/1399
1514 فارس محمدحسن نجاتی 2291414593 1333 کارشناسی‌ارشد زمین‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 9173162739 21/11/1399
1515 فارس حجت اله نجفی 5489856823 1359 کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 9177170178 03/06/1398
1516 فارس مهدی نجیمی 6559859691 1359 کارشناسی شیمی کاربردی شغلی اختصاصی غیردولتی 9173375759 21/11/1399
1517 فارس محمد نخعی 2991355328 1339 دکتری زمین‌شناسی فنی مهندسی هیأت علمی (استاد) 9126203382 20/11/1399
1518 فارس الهه ندیمی 2291870165 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی 9173134978 21/11/1399
1519 فارس نرجس السادات نسبی 2297738706 1360 دکتری مدیریت منابع انسانی مدیریتی دولتی 9171380295 20/12/1399
1520 فارس صالح نصیری 2431560627 1355 کارشناسی‌ارشد بهداشت حرفه‌ای شغلی اختصاصی دولتی 9171237838 20/12/1399
1521 فارس مریم نظری 2291506455 1362 کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 9173045273 20/12/1399
1522 فارس لیلا نظری 2510157973 1355 دکتری اصلاح نباتات شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9173284957 25/12/1399
1523 فارس محمدحسن نعمت‌الهی 6989831120 1342 کارشناسی‌ارشد فلسفه تعلیم و تربیت آموزشی-پژوهشی بازنشسته 9173111929 21/11/1399
1524 فارس نسیم نعمت‌الهی 2298022682 1358 کارشناسی‌ارشد شیمی فیزیک شغلی اختصاصی غیردولتی 9173001710 21/11/1399
1525 فارس مهرداد نگهبان 5139680165 1347 کارشناسی‌ارشد مدیریت مناطق بیابانی شغلی اختصاصی دولتی 9177179388 20/03/1398
1526 فارس محمدرضا نگهدارصابر 2295200334 1345 دکتری جنگلداری شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9177118477 25/12/1399
1527 فارس حجت اله نوائی 2390085741 1354 کارشناسی‌ارشد حوزه عمومی دولتی 9173376889 20/12/1399
1528 فارس محمد نوروزی 2372634828 1367 کارشناسی‌ارشد فلسفه تعلیم و تربیت آموزشی-پژوهشی دولتی 9190396264 21/11/1399
1529 فارس شیوا نیاکان 2295389364 1356 کارشناسی‌ارشد روانشناسی تربیتی شغلی اختصاصی دولتی 9173104229 30/07/1398
1530 فارس مریم نیاکان 2296239714 1359 کارشناسی‌ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 9173042135 20/12/1399
1531 فارس اردوان نیک‌نام 2391237243 1348 کارشناسی‌ارشد مهندسی محیط زیست فنی مهندسی دولتی 9173220122 21/11/1399
1532 فارس محمد هادی کارگر 2470959632 1360 کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 9171910464 03/06/1398
1533 فارس صادق هاشم‌پور بختیاری 2296377076 1363 کارشناسی‌ارشد جغرافیا برنامه‌ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 9362878753 25/12/1399
1534 فارس مهدی هاشم‌پور صادقیان 2297734883 1360 دکتری دامپزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9171156973 21/11/1399
1535 فارس سید فتح الدین هاشمی 6559767612 1342 کارشناسی مدیریت صنعتی شغلی اختصاصی غیردولتی 9171140846 21/11/1399
1536 فارس لادن سادات همایون سیرت 2291786547 1354 کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9173070876 20/12/1399
1537 فارس علیرضا همایون‌خواه 2295219523 1346 کارشناسی‌ارشد مهندسی آبخیزداری شغلی اختصاصی دولتی 9177140657 20/03/1398
1538 فارس اکبر همتی 2411410700 1344 دکتری خاکشناسی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9177510747 25/12/1399
1539 فارس میترا وندا 2390112218 1358 دکتری اصلاح نباتات شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9173102593 25/12/1399
1540 فارس محسن یاسایی 2571667963 1349 دکتری گیاهپزشکی شغلی اختصاصی هیأت علمی (استادیار) 9171111305 25/12/1399
1541 قزوین محمد آذری ویائی 2659513341 1341 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9123811311 08/10/1398
1542 قزوین فخرالدین آزاد شهرکی 4622651416 1361 کارشناسی‌ارشد عمران - آب شغلی اختصاصی دولتی 9132858768 04/02/1398
1543 قزوین داریوش آقا زاده 4322874207 1354 کارشناسی‌ارشد برنامه ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 9127840978 08/10/1398
1544 قزوین پریسا احمدپور 5949858751 1357 کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 9125822789 08/10/1398
1545 قزوین مهرنوش احمدی 66700221 1354 دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9123814017 25/12/1399
1546 قزوین ولی اله اصلانی لیائی 5099399193 1353 کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع - سیستم و بهره‌وری اداری - مدیریتی غیر‌دولتی 9122819956 08/10/1398
1547 قزوین بیت اله اکبری مقدم 5699691456 1348 دکتری اقتصاد مالی غیر‌دولتی 9125701934 04/02/1398
1548 قزوین داود امامزاده 4322777953 1347 دکتری مدیریت منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 9121812114 04/02/1398
1549 قزوین زهرا بابا 5099136974 1353 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9125826698 15/09/1399
1550 قزوین مارال باقری 4322396836 1364 کارشناسی‌ارشد حقوق - حقوق خصوصی حقوقی دولتی 9124818148 08/10/1398
1551 قزوین وحید بغدادی 5089218201 1349 کارشناسی‌ارشد حسابداری حسابداری دولتی 9122826007 04/02/1398
1552 قزوین عزیز بن سعید 1818407744 1343 کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 9127864480 08/10/1398
1553 قزوین علیرضا بندعلی 5909443542 1349 کارشناسی‌ارشد حقوق حقوقی دولتی 9123822848 04/02/1398
1554 قزوین وحید پایروند 4322206247 1358 کارشناسی‌ارشد منابع طبیعی شغلی اختصاصی دولتی 9121824614 25/12/1399
1555 قزوین طاهره پرهیزکاری 4323441177 1353 کارشناسی‌ارشد مهندسی محیط زیست، آب و فاضلاب شغلی اختصاصی غیردولتی 9127839159 15/09/1399
1556 قزوین محمدصادق پیروی 1219708127 1349 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9125822441 15/09/1399
1557 قزوین مهدی تاج‌آبادی 4322298273 1363 دکتری زمین‌شناسی- آب‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 9192178637 15/09/1399
1558 قزوین مهرداد تائبی 452770882 1348 دکتری پزشک- حقوق و قوانین پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 9121055481 15/09/1399
1559 قزوین مهدی تقی زاده 4324586365 1366 دکتری انرژی و بهره‌وری شغلی اختصاصی غیر‌دولتی 9193884818 04/02/1398
1560 قزوین ربابه تقی‌پور 4322928196 1358 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 9127838041 15/09/1399
1561 قزوین داریوش ثاقب اهری‌زاد 4322083978 1350 کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی کشاورزی دولتی 9122813710 08/10/1398
1562 قزوین سید حسین ثانی قوامی 4320744918 1355 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 9127870576 08/10/1398
1563 قزوین فاطمه جباریان 4322763464 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 9123815274 08/10/1398
1564 قزوین دلارام جعفری کلسفروشی 2659411964 1359 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 9117216474 08/10/1398
1565 قزوین حسین جهاندیده 4322901204 1357 کارشناسی‌ارشد حسابداری مالی دولتی 9122814503 08/10/1398
1566 قزوین ابوالفضل حاجی شعبانها 4322900496 1357 کارشناسی‌ارشد مکانیک شغلی اختصاصی دولتی 9125811913 08/10/1398
1567 قزوین علی حبیبی 57781982 1356 دکتری پزشکی پزشکی دولتی 9128368977 15/09/1399
1568 قزوین گراناز حسن‌نایبی 4323329047 1362 کارشناسی‌ارشد انگل‌شناسی پزشکی پزشکی دولتی 9126825069 25/12/1399
1569 قزوین مارال حسین خانی 5089508909 1352 کارشناسی‌ارشد شیمی شغلی اختصاصی دولتی 9125812670 08/10/1398
1570 قزوین سید محمدکریم حسینی 4722886784 1344 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی - مالی مالی دولتی 9121824351 04/02/1398
1571 قزوین فریده‌السادات حسینی 4323518641 1360 کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی شغلی اختصاصی دولتی 9192810442 15/09/1399
1572 قزوین سیدسعید حسینی‌فر 321489837 1351 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- مدیریت تحول اداری- مدیریتی دولتی 9125811420 15/09/1399
1573 قزوین زینب حصاری‌جانی 4324307547 1364 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی اداری- مدیریتی دولتی 9127875345 15/09/1399
1574 قزوین ناصر حمیدی 6159693069 1344 دکتری مدیریت صنعتی- سیستم‌ها و روش‌ها شغلی- تخصصی غیردولتی 9121826132 04/02/1398
1575 قزوین سعید حوائج 1861076150 1344 کارشناسی‌ارشد حسابداری اداری- مدیریتی دولتی 9166519420 15/09/1399
1576 قزوین منوچهر حیاتی 4323410689 1351 کارشناسی‌ارشد آمار- اجتماعی اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 9121824778 08/10/1398
1577 قزوین علیرضا خاکپور 451189851 1356 دکتری مدیریت - تحقیق در عملیات اداری- مدیریتی غیردولتی 9125811080 08/10/1398
1578 قزوین داود خدادادی قلعه سلیمی 6339881009 1358 دکتری مدیریت منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی 9125683614 25/12/1399
1579 قزوین جمشید خدایاری 4391074516 1346 دکتری مدیریت دولتی- منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 9126819150 08/10/1398
1580 قزوین سعیده خضیر 1930078013 1351 کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست آموزشی - پژوهشی دولتی 9125813240 08/10/1398
1581 قزوین محمد خطیری 58046992 1357 دکتری حسابداری مالی غیردولتی 9122810068 08/10/1398
1582 قزوین صفر خلج 610385497 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 9121827825 15/09/1399
1583 قزوین معصومه خلفی 65675568 1359 کارشناسی‌ارشد محیط زیست- ارزیابی آمایش سرزمین شغلی اختصاصی دولتی 9121826410 15/09/1399
1584 قزوین لیلا خلوصی 322089808 1357 دکتری متخصص پزشکی قانونی شغلی اختصاصی دولتی 9122401378 15/09/1399
1585 قزوین فاطمه خمسه 4323968914 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه اداری- مدیریتی دولتی 9125821963 08/10/1398
1586 قزوین فراس خواجوی 1754404448 1360 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 9163115282 15/09/1399
1587 قزوین علی دوستی 4320717211 1352 کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی اداری- اجتماعی دولتی 9122816620 15/09/1399
1588 قزوین علی دولتی 4391763346 1361 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 9127844348 15/09/1399
1589 قزوین الهه رافعی 432339876 1349 کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی - مدیریت آموزشی آموزشی - پژوهشی غیردولتی 9122826979 08/10/1398
1590 قزوین حسین راهیمی 5099577636 1363 کارشناسی‌ارشد مدیریت استراتژیک اداری- مدیریتی دولتی 9113420844 15/09/1399
1591 قزوین محمد رجبیون 5599840441 1347 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 9127876985 15/09/1399
1592 قزوین علی رحمانی 4391322129 1352 کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی مالی دولتی 9123812329 08/10/1398
1593 قزوین نیما رحمانی 4391400146 1362 دکتری مدیریت بازرگانی-استراتژیک اداری- مدیریتی دولتی 9127864297 15/09/1399
1594 قزوین محمدرضا رحمانی 54315107 1352 کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی اداری- مدیریتی دولتی 9122828863 15/09/1399
1595 قزوین محمد علی رحیمی 5099785832 1346 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی مالی دولتی 9126821574 08/10/1398
1596 قزوین شاهرخ رحیمی 2690577453 1348 کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی- تولید فنی- مهندسی دولتی 9127819294 15/09/1399
1597 قزوین علیرضا رستافر 4322936301 1358 کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی فرهنگی- اجتماعی دولتی 9102081738 15/09/1399
1598 قزوین غفار رمضانی 2691002497 1355 کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی شغلی اختصاصی دولتی 9125822848 08/10/1398
1599 قزوین فرشته زهرایی 4323416891 1351 دکتری الهیات- تاریخ و تمدن ملل اسلامی فرهنگی- اجتماعی دولتی 9122817558 15/09/1399
1600 قزوین فهیمه زهرایی 4323525346 1360 کارشناسی‌ارشد الهیات- تاریخ و تمدن ملل اسلامی فرهنگی- اجتماعی دولتی 9128809431 15/09/1399
1601 قزوین حمیدرضا سامانی پور 4899093942 1359 کارشناسی‌ارشد آمار نظری شغلی اختصاصی دولتی 9122044822 04/02/1398
1602 قزوین عفت سبزیکار 4324328927 1365 کارشناسی‌ارشد خون‌شناسی شغلی اختصاصی دولتی 9128820753 08/10/1398
1603 قزوین ساناز ستوده 64051846 1354 کارشناسی‌ارشد مدیریت برنامه‌ریزی توسعه شغلی اختصاصی دولتی 9123826436 08/10/1398
1604 قزوین محمد حسین سلیمانی 5809554733 1337 دکتری زبان و ادبیات فارسی شغلی و تخصصی دولتی 9123811619