بانک اطلاعات مدرسان دوره‌های آموزشی کارمندان دولت

ردیف استان نام نام خانوادگی کدملی تاریخ تولد آخرین مدرک تحصیلی رشته و گرایش تحصیلی حیطه دارای صلاحیت وضعیت شغلی تلفن همراه تاریخ صدور گواهینامه
1 تهران محمدجواد آبگون 0069273456 1357 کارشناسی ارشد مدیریت اداری - مدیریتی غیردولتی 09121852576 09/12/1398

2
تهران علی آتش سوز 6399876567 1361 دکتری مدیریت صنعتی- تولید اداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 09125033039 25/09/1398
3 تهران محمدرضا ابراهیمی 5059684407 1357 کارشناسی ارشد مدیریت منابع اطلاعاتی فناوری اطلاعات دولتی 09124165695 25/09/1398
4 تهران امید احمدی 0060489812 1360 دکتری مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 09122942490 27/11/1397
5 تهران علی اشرف احمدیان 4209690813 1360 دکتری مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 09123938465 09/12/1398
6 همدان عباس احمدی مقیم 4050326876 1345 دکتری کارآفرینی آموزشی و پژوهشی دولتی 09181111971 02/11/1398
7 تهران سمیرا آرام 0064473821 1359 دکتری تخصصی پزشکی قانونی آموزشی و پژوهشی دولتی 09125980859 27/11/1397
8 تهران مریم ارجمند 0075205572 1361 کارشناسی ارشد مدیرت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 09122476939 24/01/1399
9 تهران کوروش اسماعیلی 4519463645 1355 دکتری سنجش و اندازه گیری آموزشی و پژوهشی دولتی 09122087453 27/11/1397
10 تهران ناهید اسماعیلی 2670174760 1349 کارشناسی ارشد فيزيولوژي ورزش شغلی اختصاصی دولتی 09123760685 24/01/1399
11 تهران حمید اسمعيل زاده زوارق 1688881891 1358 کارشناسی ارشد حقوق- جزا و جرم شناسي شغلی اختصاصی دولتی 09122844167 24/01/1399
12 تهران محمدمهدی اشرفیان رهقی 0075242151 1361 دکتری مدیریت منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 09190060737 24/06/1398
13 تهران پریسا اصغری 0070955905 1359 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 09124547871 27/11/1397
14 تهران مهدی اصلاح کن ها 0061650870 1356 کارشناسی ارشد حقوق حقوقی دولتی 09122976795 02/11/1398
15 تهران رامسیس افتخاری مقدم 0054834325 1352 کارشناسی ارشد فلسفه آموزش و پرورش آموزشی و پژوهشی دولتی 09125486382 24/06/1398
16 تهران محمد علی اکبرپور 4878638464 1337 کارشناسی ارشد حقوق- خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 09194052826 24/01/1399
17 خوزستان سید جمال امام زاده 1828994219 1342 دکتری داروسازی شغلی اختصاصی دولتی 09166205283 24/01/1399
18 تهران محسن امیدوارفر 2410957935 1352 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 09122957976 28/07/1398
19 تهران مهدی امیرصالحی 2141925010 1345 کارشناسی ارشد مهندسی روش های اداری - دولتی 09121052400 25/09/1398
20 تهران محسن امیری 1292923652 1364 کارشاسی ارشد حقوق- جزا و جرم شناسي شغلی اختصاصی دولتی 09131077264 24/01/1399
21 تهران سید سعید انوری 0055122027 1349 دکتری علوم اعصاب شناختی شغلی اختصاصی دولتی 09122173714 28/07/1398
22 تهران فاطمه ایزدپناه 2990556354 1350 دکتری حرفه ای داروسازی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (استادیار) 09122116375 27/11/1397
23 تهران بهنام بابايي دنجکلاهي 2162080893 1350 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 09337767679 24/01/1399
24 خراسان رضوی صدیقه بختیاری شهری 0933792964 1341 کارشناسی ارشد علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 09159115163 09/12/1398
25 مرکزی سپیده بخشایشی 0057075546 1352 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 09183608020 09/12/1398
26 تهران غزاله برنجی 0072609346 1354 کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی فرهنگی دولتی 09122541141 02/11/1398
27 تهران محمد بصرائی 2161632541 1354 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی مالی دولتی 09127992320 02/11/1398
28 تهران ابوالفضل بهجت 1738862062 1353 کارشناسی ارشد مديريت فرهنگي فرهنگی دولتی 09126232683 24/06/1398
29 تهران سعید بهروان 0057297428 1355 کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ -فرآورده های چندسازه آموزشی و پژوهشی دولتی 09126133846 27/11/1397
30 خوزستان لیلی بهزادنیا 4549869224 1362 کارشناسی ارشد روانشناسی اجتماعی غیردولتی 09361894715 09/12/1398
31 تهران محبوبه بیات 0072817623 1356 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- تشکیلات و روش ها اداری - مدیریتی دولتی 09125265406 25/09/1398
32 تهران فاطمه بیگلو 0079329136 1364 دکتری شیمی آموزشی و پژوهشی دولتی 09122485319 27/11/1397
33 تهران عباس رضا پارسا پور 5719784373 1346 کارشاسی ارشد حقوق- جزا و جرم شناسي شغلی اختصاصی دولتی 09123700732 24/01/1399
34 تهران مسعود پاک نیت 0043482651 1348 کارشناسی ارشد جامعه شناسی اقتصادی و توسعه شغلی اختصاصی دولتی 09198891163 28/07/1398
35 تهران مهدیه پرپنچي 0062166743 1359 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی غیردولتی 09125038615 09/12/1398
36 تهران فرزاد پورعباس 4284272373 1350 کارشناسی ارشد مهندسی آب حقوقی دولتی 09381521005 09/12/1398
37 تهران علیرضا پیرستانی 1291085165 1349 دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 09125421557 24/01/1399
38 تهران محمدحسین پیش بین 4622654075 1362 کارشناسی ارشد جامعه شناسی اجتماعی غیردولتی 09192140150 24/06/1398
39 تهران سيد عباس تقوي 0075910950 1361 دکتری حقوق- جزا و جرم شناسي شغلی اختصاصی دولتی 09120820493 24/01/1399
40 تهران سعید تقی پور 3932716116 1357 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی و پژوهشی دولتی 09192131097 25/09/1398
41 تهران محمدعلي توکلي 2229423770 1346 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 09122333755 24/01/1399
42 خراسان رضوی عرفان توکلی نژاد 0939857880 1359 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 09354077449 24/01/1399
43 تهران فیروز جلالی بنائم 5079253665 1350 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی آموزشی و پژوهشی دولتی 09121771632 09/12/1398
44 تهران هاتف جلیل زاده 6409852886 1354 کارشناسی ارشد امور فرهنگی فرهنگی دولتی 09124130458 25/09/1398
45 تهران ابراهيم حاتمي 4198491267 1349 کارشناسی ارشد حقوق- جزا و جرم شناسي شغلی اختصاصی دولتی 09122108478 24/01/1399
46 تهران محمد علي حاجي احمدي 2062123221 1345 کارشناسی ارشد حقوق- جزا و جرم شناسي شغلی اختصاصی دولتی 09142272436 24/01/1399
47 تهران مهتاب حبیب نژاد تپه باشی 2851319396 1353 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 09124708636 09/12/1398
48 تهران نجمه حجازی 0077490452 1363 کارشناسی ارشد علوم تربیتی- مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 09198144195 25/09/1398
49 هرمزگان علی اکبر حسام 2122416297 1347 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 09173638227 24/01/1399
50 تهران علی حسن خانی 5719232370 1353 کارشناسی ارشد تاریخ اسلام فرهنگی دولتی 09127482486 09/12/1398
51 تهران علی حسین پور 2658904274 1356 کارشناسی ارشد کارآفرینی اداری - مدیریتی دولتی 09125580483 25/09/1398
52 تهران سيداحمد حسيني نسب 0066067901 1353 کارشناسی ارشد حقوق- جزا و جرم شناسي شغلی اختصاصی دولتی 09123587581 24/01/1399
53 تهران مهدی حسینی راد 0421869925 1364 دکتری مدیریت فرهنگی اداری - مدیریتی دولتی 09102092680 24/06/1398
54 تهران سید قاسم حسینی میرصفی 06230343702 1344 دکتری حکمت متعالیه حقوقی دولتی 09125477520 02/11/1398
55 تهران حجت حشمتي نژاد حیدر آباد 1729446833 1359 کارشناسی ارشد روابط بین الملل شغلی اختصاصی دولتی 09126498912 24/01/1399
56 تهران محمود حوصله پو 0048568236 1332 کارشناسی ارشد حقوق- جزا و جرم شناسي شغلی اختصاصی دولتی 09125373364 24/01/1399
57 تهران هیلدا حیدری 3255836727 1358 کارشناسی ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 09188855984 25/09/1398
58 تهران محمدرضا خاکشور کامه علیا 0703513931 1341 کارشناسی ارشد حقوق- جزا و جرم شناسي شغلی اختصاصی دولتی 09151109447 24/01/1399
59 تهران مهدی خاکیان 1239962339 1365 کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت شغلی اختصاصی دولتی 09120728362 24/01/1399
60 تهران رضا خانی 0056302827 1349 کارشناسی ارشد مدیریت دلتی اداری - مدیریتی دولتی 09125100289 27/11/1397
61 تهران مهدی خدادادی 3309548600 1354 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی غیردولتی 09126094835 09/12/1398
62 تهران شهرام دادگر 2803436108 1365 دکتری حسابداری مالی دولتی 09031498924 24/06/1398
63 تهران رضا دادگر 2802876341 1362 دکتری مدرسی معارف اسلامی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 09192064618 09/12/1398
64 تهران حسین داودآبادی 0384948669 1352 کارشناسی ارشد حقوق حقوقی دولتی 09120167255 02/11/1398
65 تهران محمدصادق دبیری 0940706369 1350 کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق شغلی اختصاصی دولتی 09125258900 28/07/1398
66 تهران کیوان درویشی 2722007851 1358 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی آموزشی و پژوهشی دولتی 09016589099 24/06/1398
67 گیلان رضا دوست خواه واجاری 2691111776 1356 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 09113337511 02/11/1398
68 تهران محسن راجی اسدآبادی 2298235988 1359 کارشناسی ارشد اقتصاد- برنامه ریزی سیستم های اقتصادی اجتماعی مالی دولتی 09100073594 25/09/1398
69 تهران سودابه رادفرد 0069369747 1358 دکتری مدیریت رسانه ای فناوری اطلاعات دولتی 09329285266 25/09/1398
70 تهران ایران رادمنش 2800376740 1344 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی بازنشسته 09121437159 24/06/1398
71 فارس رجبعلی راهی 0859250741 1340 کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 09125995056 24/06/1398
72 تهران اکبر رحیمی پور 4500878300 1363 کارشناسی ارشد ارشد حسابداری اداری- مدیریتی غیردولتی 09197270728 24/06/1398
73 تهران حسین رضازاده 3873365138 1352 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 09125784227 24/06/1398
74 تهران عبدالرضا رضایی ارجرودی 0062373765 1352 دکتری مهندسی عمران اداری - مدیریتی دولتی 09123846935 09/12/1398
75 تهران سیدیوسف رضوی 0492327203 1340 کارشناسی ارشد علوم تربیتی - مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 09123983242 25/09/1398
76 تهران هادي رفیعی 3933203872 1361 کارشناسی ارشد حقوق- جزا و جرم شناسي شغلی اختصاصی دولتی 09169444844 24/01/1399
77 تهران عبدالمجيد رمضاني 2200089864 1359 کارشناسی ارشد حقوق- جزا و جرم شناسي شغلی اختصاصی دولتی 09120039778 24/01/1399
78 تهران عمران رمضانی اردی 1461007054 1347 دکتری تکنولوژی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 09123461576 25/09/1398
79 تهران علي رهبرپور 4749473793 1348 کارشناسی ارشد حقوق- جزا و جرم شناسي شغلی اختصاصی دولتی 09126093398 24/01/1399
80 تهران نسیم روستاپیشه 0070869553 1358 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی اداری - مدیریتی غیردولتی 09361044092 09/12/1398
81 تهران فروغ زکاوتی 0052131882 1349 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 09126265491 27/11/1397
82 تهران حسين زماني امير 2061163841 1343 سطح 3 حوزوی فقه و اصول شغلی اختصاصی دولتی 09111197753 24/01/1399
83 تهران غلامرضا زندش 0060059710 1355 کارشناسی ارشد برق آموزشی و پژوهشی غیردولتی 09120620593 24/06/1398
84 تهران مرتضی سالمی قمصری 0064857451 1353 کارشناسی ارشد تاریخ ایران اجتماعی دولتی 09122597918 02/11/1398
85 سیستان و بلوچستان محمد سراوانی 3674404281 1364 کارشناسی ارشد حقوق حقوقی دولتی 09153493485 24/06/1398
86 تهران مصطفی سرمدی 0041922417 1321 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی روابط عمومی و بین الملل بازنشسته 09125086634 09/12/1398
87 تهران علیرضا سعیدآبادی 0532232763 1345 کارشناسی ارشد روابط بین الملل روابط عمومی و بین الملل دولتی 09122404987 25/09/1398
88 تهران حسن سعیدی 4130488953 1346 کارشناسی ارشد مدیرت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 09120785515 24/01/1399
89 تهران مریم سلحشورنژاد 0071583254 1358 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی اجتماعی دولتی 09123260460 02/11/1398
90 تهران ذبیح اله سلمانی 1461051290 1351 کارشناسی ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 09121044738 24/06/1398
91 تهران مهرداد سوری 3962462457 1351 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 09123269465 24/06/1398
92 تهران امیر سولقانی 0082536635 1367 کارشناسی ارشد زیست شناسی آموزشی و پژوهشی دولتی 09126968371 24/01/1399
93 تهران ناصر سیری 0049244116 1348 کارشناسی ارشد حقوق حقوقی دولتی 09389532595 02/11/1398
94 تهران فرشاد شاه بهرامی 4839694699 1351 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری شغلی اختصاصی دولتی 09122013341 24/01/1399
95 تهران ناهید شفیعی 5718822689 1351 دکتری روانشناسی تربیتی اداری - مدیریتی غیردولتی 09123906049 09/12/1398
96 تهران نرجس شکری 1261849507 1354 دکتری مدیریت دولتی- خط مشی گذاری اداری - مدیریتی غیردولتی 09121533770 25/09/1398
97 تهران حمیدرضا شمسائی 5409911768 1352 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 09125390357 28/07/1398
98 تهران زین العابدین شیخ بگلو 1583089578 1360 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 09126766102 24/06/1398
99 یزد محمدرضا شیخ علیشاهی 4432770414 1360 کارشناسی ارشد مدیرت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 09131572822 24/01/1399
100 تهران سیامک شیخی 4621505858 1350 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 09120155069 28/07/1398
101 تهران فاطمه شیخی­نژاد 0071947175 1361 دکتری مدیریت علوم رفتاری اداری - مدیریتی دولتی 09188623963 24/06/1398
102 تهران هاجر شیری یایچی 0480022291 1368 دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 09122808274 27/11/1397
103 تهران سعيد صاحبي 0938919261 1360 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی شغلی اختصاصی دولتی 09122997228 24/01/1399
104 تهران مجید صادقی 3256717918 1353 دکتری مدیریت آموزش عالی آموزشی و پژوهشی دولتی 09126103734 25/09/1398
105 تهران مریم صادقی شفیع 0066599210 1353 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 09127056909 24/01/1399
106 تهران محمود صفری 2295892041 1334 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی حقوقی دولتی 09123271977 24/01/1399
107 تهران فروزان صمیمی شلمزاری 4679369353 1348 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 09120243272 24/01/1399
108 یزد عباس طاهری یزدی 4430816360 1352 کارشناسی ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 09132541525 24/01/1399
109 تهران ریحانه عامری 5209855295 1356 کارشناسی ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 09127258979 24/06/1398
110 البرز علی عبدی جمایران 1467511471 1367 دکتری مدیریت کارآفرینی اداری - مدیریتی غیردولتی 09128237762 09/12/1398
111 تهران صادق عرب زاده 2392125831 1366 دکتری حقوق - کیفری و جرم شناسي شغلی اختصاصی دولتی 09124457708 24/01/1399
112 مرکزی فیروزه عطاریان 0558976141 1352 دکتری مدیریت اداری - مدیریتی دولتی 09188660828 02/11/1398
113 تهران حامد عظیمی 0779538501 1360 کارشناسی ارشد روابط بین الملل روابط عمومی و بین الملل دولتی 09033812141 27/11/1397
114 تهران علیرضا عظیمی 0532956524 1356 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 09183602875 28/07/1398
115 تهران سیدمحسن علیزاده طباطبایی 1239876491 1352 کارشناسی ارشد مهندسي صنايع اداری - مدیریتی دولتی 09121385503 27/11/1397
116 تهران مرضیه عموقلی میراخوری 0450105571 1356 کارشناسی ارشد جامعه شناسي فرهنگي فرهنگی دولتی 09124886827 24/06/1398
117 تهران مریم غضنفری نیکو 0067075703 1358 کارشناسی ارشد کارآفرینی فناوری فناوری اطلاعات دولتی 09122444456 27/11/1397
118 تهران احمد غلامي قادي 2092550497 1342 کارشناسی ارشد حقوق- جزا و جرم شناسي شغلی اختصاصی دولتی 09124351620 24/01/1399
119 تهران عباسعلی فراتی 4579787846 1334 کفایتین حقوق و قضای اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 09123272545 24/01/1399
120 تهران موسي فرامرزي پلنگر 4888706913 1355 کارشناسی ارشد حقوق- خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 09195185631 24/01/1399
121 تهران بشیر فرهادی 0066599954 1353 کارشناسی ارشد پیشگیری از اعتیاد در محیط های خاص آموزشی و پژوهشی دولتی 09353881388 24/06/1398
122 گیلان مختار فصیحی قصبه 5699642536 1347 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 09111387626 24/01/1399
123 تهران مرتضی فیاضی 1218838892 1353 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 09123813796 28/07/1398
124 تهران کاظم قاسمی 0057652724 1351 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 09216711351 28/07/1398
125 آذربایجان غربی حمید قاسمی برقی 1465711864 1347 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 09143584712 24/01/1399
126 خراسان جنوبی فاطمه قاسمی فرد 0839101422 1358 کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی شغلی اختصاصی دولتی 09132533557 24/01/1399
127 تهران سلام اله قربانی 1639035321 1330 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی بازنشسته 09126025557 24/06/1398
128 تهران مینا قورچیان 0062845640 1359 کارشناسی ارشد برق شغلی اختصاصی دولتی 09391751007 02/11/1398
129 تهران مصطفی کرمی 4539824155 1354 کارشناسی ارشد روابط بین الملل روابط عمومی و بین الملل غیردولتی 09184288638 02/11/1398
130 زنجان سعید کرمی زنجانی 4284698745 1349 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 09127404402 24/01/1399
131 ایلام فرزاد کریم بیگی 4500989651 1356 کارشناسی ارشد پژوهش در علوم اجتماعي شغلی اختصاصی دولتی 09188427293 24/01/1399
132 تهران منصوره کریمی 0056237464 1349 کارشناسی ارشد مدیریت دلتی اداری - مدیریتی دولتی 09125044678 27/11/1397
133 ایلام رستم کریمی 4500310703 1351 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 09181441953 27/11/1397
134 تهران فهیمه کریمی نژاد 1219457256 1362 کارشناسی ارشد مهندسي صنايع اداری - مدیریتی دولتی 09394375072 27/11/1397
135 تهران غلامرضا کنج کاو 0381231852 1342 کارشناسی ارشد حقوق- جزا و جرم شناسي شغلی اختصاصی دولتی 09122973547 24/01/1399
136 تهران رضا کوثری 0049566482 1338 دکتری مدیریت آموزش عالی اداری - مدیریتی دولتی 09121124254 02/11/1398
137 البرز علی کوزه گران 0651728754 1346 کارشناسی ارشد علوم سیاسی آموزشی و پژوهشی دولتی 09121096556 09/12/1398
138 تهران سهیلا کیاسی 0041236327 1342 دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی فرهنگی دولتی 09121884771 27/11/1397
139 تهران سعیده گل چین خرازی 0082833990 1366 دکتری مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 09125784805 02/11/1398
140 تهران لیلا گودرزی 4130714041 1352 دکتری حرفه ای پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 09125273603 28/07/1398
141 تهران حسام لطیفی 4839793867 1363 کارشناسی ارشد مهندسی عمران آموزشی و پژوهشی دولتی 09113941812 25/09/1398
142 تهران علی ماروسی 1062264169 1355 کارشناسی ارشد حقوق- جزا و جرم شناسي شغلی اختصاصی دولتی 09120769972 24/01/1399
143 مازندران عباس محمدبیک تبریزی 2181124760 1346 دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 09355268342 24/01/1399
144 تهران نیما محمدزاده کمساری 0047840463 1349 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات بازنشسته 09124793120 02/11/1398
145 تهران حمید محمد عظیمی 1582223181 1360 دکتری تکنولوژی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 09338701752 24/06/1398
146 تهران ناهید محمدی ثابت 0037113631 1345 کارشناسی ارشد علوم تربیتی- تحقیقات آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 09123967215 25/09/1398
147 تهران قهرمان مرادی 0035841656 1340 کارشناسی ارشد حقوق و جزا جرم شناسی شغلی اختصاصی دولتی 09125779675 24/01/1399
148 تهران محمد مرادی جو 6009971748 1365 کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت شغلی اختصاصی دولتی 09177192294 28/07/1398
149 خراسان رضوی حسین مرادی زاده 0932048730 1344 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 09153134383 24/01/1399
150 تهران مهدی مرتضوی 0919794106 1345 دکتری مدیریت اداری- مدیریتی دولتی 09124127180 25/09/1398
151 تهران احمد مرزدار 1376459213 1348 کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی فرهنگی بازنشسته 09123274653 02/11/1398
152 تهران سیما مشایخ 0080410898 1365 دکتری علوم جانوری آموزشی و پژوهشی دولتی 09903929369 24/06/1398
153 قزوین سهیلا معصومی 5809696678 1349 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 09126813297 24/01/1399
154 تهران محسن معنوی 4072212989 1347 کارشناسی ارشد مدیریت بیمه شغلی اختصاصی دولتی 09126716612 28/07/1398
155 تهران منصوره معینی کربکندی 4910037276 1357 دکتری مدیریت دولتی اداری - مدیریتی غیردولتی 09352160492 24/06/1398
156 تهران عبداله مقدم تبریزی 0070202532 1362 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 09125194944 09/12/1398
157 تهران بهزاد منصوري شیخ جان 1550814311 1356 دکتری جرم یابی شغلی اختصاصی دولتی 09122068135 24/01/1399
158 تهران معصومه منصوری کیا 0421060374 1358 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 09122913649 27/11/1397
159 تهران نعمت مهدوی راد 0052519457 1344 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی حقوقی دولتی 09122085831 09/12/1398
160 تهران ابراهيم مهرانفر 1239826915 1341 - - شغلی اختصاصی دولتی - 24/01/1399
161 تهران کبری موحدی منصور 0058733809 1351 کارشناسی ارشد علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 09123679505 09/12/1398
162 تهران سيد يوسف موسوي 5609612160 1354 کارشناسی ارشد حقوق- جزا و جرم شناسي شغلی اختصاصی دولتی 09126612978 24/01/1399
163 تهران سیدعلی اصغر میرشجاعی 0066417457 1358 کارشناسی ارشد حقوق- عمومی شغلی اختصاصی دولتی 09123547424 24/01/1399
164 تهران سیدامین اله میرشفیعی 1229262199 1351 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 09123334225 25/09/1398
165 تهران حسین نجف زاده 0381253775 1346 کارشناسی ارشد حقوق- جزا و جرم شناسي شغلی اختصاصی دولتی 09123700732 24/01/1399
166 تهران امیراله ندرلو 4281611185 1349 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 09123949882 28/07/1398
167 تهران ابراهیم نژادعبداله 0059155566 1358 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 09127346357 24/06/1398
168 تهران مژده نصراللهی زاده 3781964043 1359 کارشناسی ارشد حقوق حقوقی دولتی 09125356443 24/06/1398
169 تهران عزيزاله نظري 4189785156 1350 کارشناسی ارشد حقوق- خصوصي شغلی اختصاصی دولتی 09188331655 24/01/1399
170 تهران مرتضی نظری کیادوانی 0058808205 1354 کارشناسی ارشد حقوق- جزا و جرم شناسي شغلی اختصاصی دولتی 09121781298 24/01/1399
171 تهران آرزو نعیمی مجد 0075174057 1361 دکتری مدیریت آموزش عالی اداری - مدیریتی غیردولتی 09121067035 24/06/1398
172 تهران محبوبه نعیمی مجد 0081512899 1366 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی غیردولتی 09125986018 24/06/1398
173 تهران مهدی نوروزیان 0491438621 1351 دکتری مدیریت شغلی اختصاصی دولتی 09127705015 28/07/1398
174 تهران مونا نویدی 0493365176 1365 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی مالی غیردولتی 09193059177 09/12/1398
175 تهران مهرداد الهامی 0054028914 1348 دکتری حرفه ای داروسازی شغلی اختصاصی دولتی 09188593357 28/07/1398
176 تهران آزیتا همتیان 4132273148 1360 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی غیردولتی 09351027337 02/11/1398
177 تهران منصور هوده شاهی 4060848530 1349 کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 09351603611 27/11/1397
178 تهران محمدرضا یزدانیان 6229857030 1338 کارشناسی ارشد حقوق- جزا و جرم شناسي شغلی اختصاصی دولتی 09122068135 24/01/1399
179 تهران علیرضا یوزباشی 5879952721 1363 دکتری مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 09127431041 24/06/1398
180 تهران فرامرز يوسفوندي 3258081298 1347 کارشناسی ارشد حقوق- حقوق بین الملل شغلی اختصاصی دولتی 0916113278 24/01/1399
181 آذربایجان شرقی حسن آقاجانی سپهری 1378039041 - کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 09143111180 24/06/1398
182 آذربایجان شرقی فاطمه آقازاده خدایی 0930718569 - کارشناسی ارشد برنامه ریزی و توسعه آموزشی و پژوهشی دولتی 09141070667 24/06/1398
183 آذربایجان شرقی محمد آهنین 1381109063 - کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی آموزشی و پژوهشی دولتی 09141190755 24/06/1398

184
آذربایجان شرقی کریم استادی 1371023255 - کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 09141059784 24/06/1398
185 آذربایجان شرقی حسن اسدزاده شهیر 1378078667 - کارشناسی ارشد علوم ارتباطات روابط عمومی دولتی 09144154751 24/06/1398
186 آذربایجان شرقی علی اسدالهی 5198435740 - کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی بازنشسته 09129378821 24/06/1398
187 آذربایجان شرقی حسین اسدی 5679348101 - کارشناسی ارشد جامعه شناسی فرهنگی و اجتماعی غیردولتی 09144145839 24/06/1398
188 آذربایجان شرقی فاضل اسدیان 5199849573 - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 09143243390 24/06/1398
189 آذربایجان شرقی کریم اسگندری 1739826000 - دکتری مدیریت دولتی اداری- مدیریتی عضو هیأت علمی (استادیار) 09144037427 24/06/1398
190 آذربایجان شرقی علی اسلامی 1502135485 - کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی بازنشسته 09143038458 24/06/1398
191 آذربایجان شرقی محسن اسماعیل زاده 4929898511 - کارشناسی ارشد حسابداری مالی دولتی 09141623419 24/06/1398
192 آذربایجان شرقی لیلا اصولی 1379216427 - کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 09143182212 24/06/1398
193 آذربایجان شرقی فرزانه افخمی زرنق 1360235876 - کارشناسی ارشد اقتصاد اقتصاد دولتی 09372072785 24/06/1398
194 آذربایجان شرقی پدرام اقدسی علمداری 1381129552 - کارشناسی ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 09141007001 24/06/1398
195 آذربایجان شرقی خسرو اکبری 1738575136 - کارشناسی ارشد جامعه شناسی فرهنگی و اجتماعی دولتی 09144038018 24/06/1398
196 آذربایجان شرقی هادی امان پور 1730136753 - کارشناسی ارشد زبان انگلیسی شغلی اختصاصی دولتی 09141149269 24/06/1398
197 آذربایجان شرقی مسعود اورکی کوه شور 1841535508 - کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 09143114587 24/06/1398
198 آذربایجان شرقی آرمان آرمان فر 1550432540 - کارشناسی ارشد حقوق بین الملل حقوقی دولتی 09144156576 24/06/1398
199 آذربایجان شرقی محمدرضا آقاپوری 1379034566 - دکتری آب و هواشناسی شغلی اختصاصی دولتی 09144158089 24/06/1398
200 آذربایجان شرقی سیدعلی بابائی فرشباف 1382782071 - کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 09143007664 24/06/1398
201 آذربایجان شرقی خسرو بخشعلی زاده 1372046852 - دکتری حقوق خصوصی حقوقی غیردولتی 09141164941 24/06/1398
202 آذربایجان شرقی هادی بدری حامد 1378091116 - کارشناسی ارشد مدیریت پروژه آموزشی و پژوهشی دولتی 09141049110 24/06/1398
203 آذربایجان شرقی یوسف برزگری 5678788892 - کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 09143089194 24/06/1398
204 آذربایجان شرقی همایون بقائی 0040791173 - کارشناسی ارشد روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 09144110545 24/06/1398
205 آذربایجان شرقی سید حسین بلوکی 1372153055 - کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 09141005327 24/06/1398
206 آذربایجان شرقی حمیدرضا بهروز بهنامی 1540119386 - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 09198653712 24/06/1398
207 آذربایجان شرقی علی بیسلم 1501143050 - کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 09143179856 24/06/1398
208 آذربایجان شرقی لیدا پرتونیا 137657425 - کارشناسی ارشد اکولوژی شغلی اختصاصی دولتی 09144085279 24/06/1398
209 آذربایجان شرقی علی اصغر پور باقری نادینلوئی 1699832730 - کارشناسی ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 09143051158 24/06/1398
210 آذربایجان شرقی ولی محمدپور
گنجه لو
1372167994 - کارشناسی ارشد عمران شغلی اختصاصی دولتی 09143155419 24/06/1398
211 آذربایجان شرقی اکبر پورحسن هرزندی 1583083881 - کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 09141900447 24/06/1398
212 آذربایجان شرقی حسن پیری آغویه 5197908106 - کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 09144001014 24/06/1398
213 آذربایجان شرقی محمد ترپی اقدم 6239381268 - کارشناسی ارشد روابط بین الملل امور بین الملل دولتی 09143163891 24/06/1398
214 آذربایجان شرقی هوشنگ تقی زاده 2971033181 - دکتری مدیریت صنعتی آموزشی و پژوهشی عضو هیأت علمی (استاد) 09144013221 24/06/1398
215 آذربایجان شرقی مشکات ثابتی 5079693479 - کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی بازنشسته 09390256104 24/06/1398
216 آذربایجان شرقی محمد حسین ثنائی محمدی 1374147842 - کارشناسی ارشد حسابداری مالی دولتی 09104003212 24/06/1398
217 آذربایجان شرقی حسین جباری ثانی 1580625916 - کارشناسی ارشد مدیریت اداری- مدیریتی دولتی 09143043530 24/06/1398
218 آذربایجان شرقی صمد جعفری مشاهیر 1373756705 - کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 09143113717 24/06/1398
219 آذربایجان شرقی علیرضا جمشیدی 1580274498 - کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 09143142612 24/06/1398
220 آذربایجان شرقی گیو جودی شاه آباد 2971738752 - کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 09141837175 24/06/1398
221 آذربایجان شرقی یعقوب حامد رنجینه 1376487802 - کارشناسی ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 09141142877 24/06/1398
222 آذربایجان شرقی علی حسن نژاد 1698786441 - کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 09141085831 24/06/1398
223 آذربایجان شرقی آیلا حسنعلیزاده خسروشاهی 1380397219 - کارشناسی ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 09144150687 24/06/1398
224 آذربایجان شرقی امین حسین پور کاشانی 1502261596 - کارشناسی ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 09144138424 24/06/1398
225 آذربایجان شرقی سید علیرضا حسین زاده تبریزی 0058781927 - دکتری عمران شغلی اختصاصی دولتی 09144150241 24/06/1398
226 آذربایجان شرقی حسن حسین زاده 1738383733 - کارشناسی ارشد معماری سیستم های کامپیوتری فناوری اطلاعات دولتی 09143187410 24/06/1398
227 آذربایجان شرقی مسعود حمیدیان 1582221219 - کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد شغلی اختصاصی دولتی 09144068178 24/06/1398
228 آذربایجان شرقی عزیز حیدری 6049695555 - کارشناسی ارشد ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشی دولتی 09144146107 24/06/1398
229 آذربایجان شرقی ناصر خادمی بایگی 0931460808 - دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 09143031741 24/06/1398
230 آذربایجان شرقی مرتضی خانلاری 1381673392 - دکتری حسابداری مالی دولتی 09144166714 24/06/1398
231 آذربایجان شرقی شهاب الدین خجسته نژاد 0066077362 - کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 09144264086 24/06/1398
232 آذربایجان شرقی علی داداشی کهق 1552228118 - کارشناسی ارشد حسابداری مالی دولتی 09145810281 24/06/1398
233 آذربایجان شرقی اسماعیل دانش مهر 1377297268 - کارشناسی ارشد اقتصاد اقتصاد دولتی 09143097678 24/06/1398
234 آذربایجان شرقی اسد ذالی 1376063514 - کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 09149966506 24/06/1398
235 آذربایجان شرقی علیرضا راجبی 1379111341 - کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 09141151559 24/06/1398
236 آذربایجان شرقی آرش رضائی 1360064801 - کارشناسی ارشد مکانیک شغلی اختصاصی دولتی 09144221734 24/06/1398
237 آذربایجان شرقی رحیم رمضانی 5079295236 - کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 09141097769 24/06/1398
238 آذربایجان شرقی قاسم ریاضی نیا 1373778571 - دکتری مدیریت کسب و کار اداری- مدیریتی دولتی 09144152082 24/06/1398
239 آذربایجان شرقی ابراهیم زالی مقدم اورنگ 1370853858 - کارشناسی ارشد مدیریت پروژه آموزشی و پژوهشی دولتی 09143078362 24/06/1398
240 آذربایجان شرقی محمد تقی زرینه بافی 1370677987 - کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 09141168748 24/06/1398
241 آذربایجان شرقی حمیده زینی نسب 1378439929 - کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 09144158892 24/06/1398
242 آذربایجان شرقی علیرضا سلمانی زمهریر 0491591901 - کارشناسی ارشد برق- الکترونیک شغلی اختصاصی دولتی 09144126689 24/06/1398
243 آذربایجان شرقی فاطمه سلیمانی 1465403272 - کارشناسی ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 09142359396 24/06/1398
244 آذربایجان شرقی علی سلیمی 1582997837 - کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی بازنشسته 09144189880 24/06/1398
245 آذربایجان شرقی محمد حسین شفیعی خامنه 1728598184 - کارشناسی ارشد حقوق بین الملل امور بین الملل دولتی 09144007633 24/06/1398
246 آذربایجان شرقی علیرضا شمس محمدی 1379026199 - کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 09143150362 24/06/1398
247 آذربایجان شرقی یوسف شمسی 1372154582 - کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی اداری- مدیریتی دولتی 09144017469 24/06/1398
248 آذربایجان شرقی صمد شهریاری 1708972919 - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 09143180913 24/06/1398
249 آذربایجان شرقی شیدا عرفای جمشیدی 1361332115 - کارشناسی ارشد اقتصاد شغلی اختصاصی غیردولتی 09148915136 24/06/1398
250 آذربایجان شرقی فرهاد شیدائی 1376568977 - کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 09143156459 24/06/1398
251 آذربایجان شرقی نیر صالح محمدنیا 1375891758 - کارشناسی ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات غیردولتی 09144003147 24/06/1398
252 آذربایجان شرقی کریم صفرزاده 5069209787 - کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 09141004350 24/06/1398
253 آذربایجان شرقی علی صفری چوبانلار 1738190242 - کارشناسی ارشد حسابداری مالی دولتی 09149995848 24/06/1398
254 آذربایجان شرقی مصطفی صمیمی 1500237221 - کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 09141094147 24/06/1398
255 آذربایجان شرقی عباس عباس زاده 2754183728 - تحصیلات حوزوی 4 دینی و عربی شغلی اختصاصی عضو هیأت علمی (استادیار) 09121533499 24/06/1398
256 آذربایجان شرقی فیروز عباسپور عظیم 1376703092 - کارشناسی ارشد حسابداری مالی دولتی 09352989898 24/06/1398
257 آذربایجان شرقی سعید عبدل زاده 1582105677 - کارشناسی ارشد مدیت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 09144100684 24/06/1398
258 آذربایجان شرقی جواد عبدی 1374116394 - کارشناسی ارشد عمران شغلی اختصاصی دولتی 09144145829 24/06/1398
259 آذربایجان شرقی شادی عرفای جمشیدی 1361039558 - کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی غیردولتی 09148915137 24/06/1398
260 آذربایجان شرقی شاپور عزیزی 1550631489 - کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک اداری- مدیریتی دولتی 09143213549 24/06/1398
261 آذربایجان شرقی ابراهیم عظیمی اسکویی 1709356138 - کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 09143165002 24/06/1398
262 آذربایجان شرقی بهزاد عظیمی سقین سرا 1719776245 - کارشناسی ارشد کشاورزی شغلی اختصاصی دولتی 09146295887 24/06/1398
263 آذربایجان شرقی روح اله علیمددی 1581643330 - کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق حقوق و معارف اسلامی دولتی 09144008286 24/06/1398
264 آذربایجان شرقی عباس عیوض زاده 567917848 - کارشناسی ارشد حسابداری مالی دولتی 09145244196 24/06/1398
265 آذربایجان شرقی سعید غریب خواجه 1738865304 - کارشناسی ارشد جامعه شناسی فرهنگی و اجتماعی غیردولتی 09143199193 24/06/1398
266 آذربایجان شرقی میر احمد غفاری 1500195103 - کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 09146494099 24/06/1398
267 آذربایجان شرقی میر رضا فاطمی 1375787543 - کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 09148640310 24/06/1398
268 آذربایجان شرقی امین فرتاش نعیمی 1380359279 - کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 09141007003 24/06/1398
269 آذربایجان شرقی سعید فرشباف ماهریان 1375851497 - کارشناسی ارشد حقوق بین الملل حقوقی دولتی 09141053477 24/06/1398
270 آذربایجان شرقی وحید فرهادمند 0068818051 - کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی شغلی اختصاصی دولتی 09141170228 24/06/1398
271 آذربایجان شرقی رقیه فرید 1532662319 - کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار/ مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 09143154206 24/06/1398
272 آذربایجان شرقی محمدرضا فرید 1533999821 - کارشناسی ارشد مکانیک شغلی اختصاصی دولتی 09143237570 24/06/1398
273 آذربایجان شرقی حسین قربانپور 1375570323 - کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - سیستم ها اداری- مدیریتی دولتی 09144159429 24/06/1398
274 آذربایجان شرقی ناهیده قنبرپور مقدم ممقانی 1699176663 - کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی شغلی اختصاصی دولتی 09148373011 24/06/1398
275 آذربایجان شرقی حبیب لطفی اسکندانی 1379201713 - دکتری تئوری های اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 09144005606 24/06/1398
276 آذربایجان شرقی مهدی متقی زاده 1374022128 - کارشناسی ارشد نرم افزار فناوری اطلاعات دولتی 09144176966 24/06/1398
277 آذربایجان شرقی روشن محبی 5198907316 - کارشناسی ارشد زبان شغلی اختصاصی دولتی 09144004331 24/06/1398
278 آذربایجان شرقی هادی محسنی بدل آبادی 2802997734 - کارشناسی ارشد تاریخ فرهنگی و اجتماعی دولتی 09142253001 24/06/1398
279 آذربایجان شرقی علیرضا محسنی نژاد 6049783764 - کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 09143113646 24/06/1398
280 آذربایجان شرقی اکبر محمد علیزاده 1583109481 - کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 09144925009 24/06/1398
281 آذربایجان شرقی احسان اله محمدرضائی 1382607032 - کارشناسی ارشد علوم اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 09144158276 24/06/1398
282 آذربایجان شرقی جعفر محمدی 1378088999 - کارشناسی ارشد عمران شغلی اختصاصی دولتی 09144130584 24/06/1398
283 آذربایجان شرقی نعمت محمدی عظیم 1501622358 - کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 09144164101 24/06/1398
284 آذربایجان شرقی مجتبی محمدی 1374085782 - کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 09104000349 24/06/1398
285 آذربایجان شرقی ابوالفضل مرتضائی 5059242404 - کارشناسی ارشد زراعت شغلی اختصاصی دولتی 09141033293 24/06/1398
286 آذربایجان شرقی محمد صادق مرسلی 1530197201 - کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 09143152738 24/06/1398
287 آذربایجان شرقی رضا موحدی کلیبر 5199801635 - کارشناسی ارشد برق- مخابرات شغلی اختصاصی دولتی 09144266859 24/06/1398
288 آذربایجان شرقی سید ابراهیم موسوی 1583139060 - کارشناسی ارشد حسابداری مالی دولتی 09144912694 24/06/1398
289 آذربایجان شرقی صالح مولاخواه اصل 1378855791 - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 09143138193 24/06/1398
290 آذربایجان شرقی آرزو مهدی پور مقدم 1376846942 - کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 09143035606 24/06/1398
291 آذربایجان شرقی رحیم نژاد تقی 1688870482 - کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 09141220117 24/06/1398
292 آذربایجان شرقی حامد نژاد خاتمی 1689865393 - کارشناسی ارشد برق شغلی اختصاصی دولتی 09141761847 24/06/1398
293 آذربایجان شرقی حسین نعیمی 1380306493 - کارشناسی ارشد حقوق بین الملل حقوقی دولتی 09143182150 24/06/1398
294 آذربایجان شرقی عهدیه نوین زرنق 1370952351 - کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 09141024767 24/06/1398
295 آذربایجان شرقی محمد نیکنام 1379166799 - کارشناسی ارشد زبان انگلیسی / مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 09143109923 24/06/1398
296 آذربایجان شرقی علی ورقائیان 1377317668 - کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 09141147045 24/06/1398
297 آذربایجان شرقی حمید ولی زاده 2753695229 - کارشناسی ارشد تغذیه دام شغلی اختصاصی دولتی 09141882006 24/06/1398
298 آذربایجان شرقی علی هرزندی 1581215071 - کارشناسی ارشد حسابداری مالی دولتی 09143043158 24/06/1398
299 آذربایجان شرقی داود همت زاده 1374284963 - کارشناسی ارشد بهسازی نیروی انسانی آموزشی و پژوهشی دولتی 09143119560 24/06/1398
300 آذربایجان شرقی حسین یوسفی خسرقی 1709137142 - کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 09143118501 24/06/1398
301 آذربایجان شرقی پیمان یارمحمدزاده 2919731459 - دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی عضو هیأت علمی (دانشیار) 09144626296 24/06/1398
302 آذربایجان شرقی حسن احمدیان فر 1376710031 1360 کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 09148590650 23/01/1399
303 آذربایجان شرقی علیرضا اسکندری 5079315865 1357 دکتری کسب و کار حرفه ای شغلی اختصاصی دولتی 09143205268 23/01/1399
304 آذربایجان شرقی مهدی اصل لاهیجانی 1376619644 1358 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 09143134617 23/01/1399
305 آذربایجان شرقی سید احمد اعتمادی 1551152691 1348 کارشناسی ارشد زراعت شغلی اختصاصی دولتی 09144153930 23/01/1399
306 آذربایجان شرقی جواد امان زاده 1375897918 1360 کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی شغلی اختصاصی دولتی 09143095542 23/01/1399
307 آذربایجان شرقی محمد حسین امیرپور 1551990113 1350 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 09143162283 23/01/1399
308 آذربایجان شرقی مجید ایران پور 1375784714 1355 کارشناسی ارشد منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی 0914412812 23/01/1399
309 آذربایجان شرقی سیما آپند 0037249207 1344 کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی کتابداری دولتی 09141059252 23/01/1399
310 آذربایجان شرقی جواد آهنگری 1372777441 1347 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی روابط عمومی دولتی 09143136529 23/01/1399
311 آذربایجان شرقی سعیده بردباری 1699455619 1363 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی شغلی اختصاصی دولتی 09143321821 23/01/1399
312 آذربایجان شرقی نادر بهلولی 1380029414 1350 دکتری مدیریت دولتی اداری - مدیریتی عضو هیأت علمی (استادیار) 09143150532 23/01/1399
313 آذربایجان شرقی نجیبه بیاضی 137078426 1350 کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی شغلی اختصاصی دولتی 09143047506 23/01/1399
314 آذربایجان شرقی افسانه بیک زاده 2742379967 1350 کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی شغلی اختصاصی دولتی 09144262575 23/01/1399
315 آذربایجان شرقی پارمیس پاکروح 1375775189 1354 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 09144325247 23/01/1399
316 آذربایجان شرقی ایوب پور خسروی 1378067398 1352 کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی شغلی اختصاصی دولتی 09143055517 23/01/1399
317 آذربایجان شرقی جواد پور غفار 1699615241 1358 کارشناسی ارشد حسابداری مالی دولتی 09144158909 23/01/1399
318 آذربایجان شرقی احد پور نقی 1377333973 1353 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی -امور مالی مالی دولتی 09141009500 23/01/1399
319 آذربایجان شرقی رعنا پوزش 1688854665 1357 کارشناسی ارشد زیست شناسی شغلی اختصاصی دولتی 09143219735 23/01/1399
320 آذربایجان شرقی فرزانه تقی زاده زنوز 1581466285 1356 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 09144918700 23/01/1399
321 آذربایجان شرقی علیرضا تورچیان 0073638307 136 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 09143157093 23/01/1399
322 آذربایجان شرقی مرتضی جعفری نژاد باسمنج 1377216802 1344 دکتری مدیریت کسب و کار شغلی اختصاصی دولتی 09143160421 23/01/1399
323 آذربایجان شرقی علی جمالی قراخانلو 5198791318 1355 کارشناسی ارشد تربیت بدنی شغلی اختصاصی دولتی 09144033325 23/01/1399
324 آذربایجان شرقی محمد جوادی 1462165893 1353 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی حقوق دولتی 09144789142 23/01/1399
325 آذربایجان شرقی عباسعلی چراغی 2919070071 1355 کارشناسی ارشد زمین شناسی محیط زیست شغلی اختصاصی دولتی 09143490270 23/01/1399
326 آذربایجان شرقی فرزانه حاجی عباس اوغلی 1382488653 1367 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی شغلی اختصاصی غیردولتی 09352575362 23/01/1399
327 آذربایجان شرقی رامین حبیبی کلیبر 5199336746 1354 دکتری روانشناسی تربیتی شغلی اختصاصی عضو هیأت علمی (دانشیار) 09143189332 23/01/1399
328 آذربایجان شرقی محمود حبیبی 1500617180 1346 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 09143010734 23/01/1399
329 آذربایجان شرقی علی حسین زاده امید 6049738270 1359 دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی عضو هیأت علمی 09143191034 23/01/1399
330 آذربایجان شرقی لیلا حسین زاده 1380424356 1363 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی روابط عمومی دولتی 09146438209 23/01/1399
331 آذربایجان شرقی مریم حشمت 2121393390 1347 کارشناسی ارشد جامعه شناسی علوم اجتماعی دولتی 09143217532 23/01/1399
332 آذربایجان شرقی محمد حقیقی پراپری 1699425450 - کارشناسی ارشد حسابداری مالی دولتی 09147886819 23/01/1399
333 آذربایجان شرقی معصومه حیدری زنوز 1581466056 1355 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 09141088967 23/01/1399
334 آذربایجان شرقی قنبر خادمی 5078999541 1350 کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی فرهنگی دولتی 09144049875 23/01/1399
335 آذربایجان شرقی نازله خجسته اهری 1500188654 1347 کارشناسی ارشد ادبیات علوم انسانی شغلی اختصاصی دولتی 09141281056 23/01/1399
336 آذربایجان شرقی عاطفه خلیلی عظیمی 1372030654 1358 کارشناسی ارشد نرم افزار شغلی اختصاصی دولتی 09144100810 23/01/1399
337 آذربایجان شرقی وحدت خیرخواهان حقیقی 1376630176 1358 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 09146427552 23/01/1399
338 آذربایجان شرقی آمنه داداشی 6029920995 1365 کارشناسی ارشد کتابداری شغلی اختصاصی دولتی 09148325371 23/01/1399
339 آذربایجان شرقی سیاوش ذبیحی 1532647093 1352 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی -امور مالی اداری- مدیریتی دولتی 09141248575 23/01/1399
340 آذربایجان شرقی محمد رستمی نوشهر 1370729111 1348 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 09141156061 23/01/1399
341 آذربایجان شرقی سوسن رسولی 1490313567 1352 کارشناسی ارشد تربیت بدنی شغلی اختصاصی دولتی 09143261101 23/01/1399
342 آذربایجان شرقی اصغر رشتبری 1378008693 1346 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی شغلی اختصاصی غیردولتی 09141162613 23/01/1399
343 آذربایجان شرقی احد رضائی ضیائی 1377439445 1360 کارشناسی ارشد شهرسازی شغلی اختصاصی دولتی 09144108874 23/01/1399
344 آذربایجان شرقی ناصر ساکی 1754973841 1359 کارشناسی ارشد مدیریت مالی مالی دولتی 09192147845 23/01/1399
345 آذربایجان شرقی بهرام ستاری 1367171296 1356 دکتری کارآفرینی بین الملل شغلی اختصاصی غیردولتی 09143128808 23/01/1399
346 آذربایجان شرقی آذر سرقینی 1379321913 1359 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 09142455401 23/01/1399
347 آذربایجان شرقی قاسم سلطان زاده 1502154031 1349 کارشناسی ارشد عمران فنی دولتی 09144016313 23/01/1399
348 آذربایجان شرقی روشن سلیمانزاده چپو 2938781776 1350 کارشناسی ارشد جامعه شناسی علوم اجتماعی دولتی 09144824103 23/01/1399
349 آذربایجان شرقی وجیهه سماوی اقدم 1688886230 1354 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 09141763312 23/01/1399
350 آذربایجان شرقی مسعود شاکری 1533721602 1355 کارشناسی ارشد شیمی کاربردی شغلی اختصاصی دولتی 09141039671 23/01/1399
351 آذربایجان شرقی نعیمه شعبانی 1375817329 1357 کارشناسی ارشد میکرو بیولوژی شغلی اختصاصی دولتی 09149154421 23/01/1399
352 آذربایجان شرقی مهناز شمس محمدی 0055320333 1351 دکتری دارو سازی شغلی اختصاصی دولتی 09141149437 23/01/1399
353 آذربایجان شرقی حمید شهباززاده قدیم 1376520990 1353 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 09144153611 23/01/1399
354 آذربایجان شرقی ربابه شیخ الاسلامی 1500762326 1355 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 09143268573 23/01/1399
355 آذربایجان شرقی عباسعلی شیری مشاهیر 1380868823 1352 کارشناسی ارشد عمران شغلی اختصاصی دولتی 09144106496 23/01/1399
356 آذربایجان شرقی مریم عزتی 2938270623 1356 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 09143801951 23/01/1399
357 آذربایجان شرقی محمد علی اسکندرزاده 1375709240 1351 کارشناسی ارشد حقوق بین الملل مدیریت بین الملل دولتی 09144117178 23/01/1399
358 آذربایجان شرقی فاطمه علی اکبری 1532699263 1358 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 09141250772 23/01/1399
359 آذربایجان شرقی سوسن علی نژادیان اصل 1550453051 1350 کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزش آموزشی و پژوهشی دولتی 09147765246 23/01/1399
360 آذربایجان شرقی مهدی غیبی 1382314345 1367 کارشناسی ارشد نرم افزار فناوری اطلاعات دولتی 09149052177 23/01/1399
361 آذربایجان شرقی الهام قاسمی 1376630524 1358 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 0930368737 23/01/1399
362 آذربایجان شرقی فاطمه قلی پور 1491019778 1360 کارشناسی ارشد حقوق جزایی حقوق دولتی 09143268006 23/01/1399
363 آذربایجان شرقی حسین کاشفی محمد 2970402955 1356 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 09149959369 23/01/1399
364 آذربایجان شرقی معصومه کاظمی 5069444591 1348 کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی و پژوهشی دولتی 09144047151 23/01/1399
365 آذربایجان شرقی بیاض کریم زاده 1738852431 1352 کارشناسی ارشد جامعه شناسی علوم اجتماعی دولتی 09907667720 23/01/1399
366 آذربایجان شرقی شهرود کریمی اصل 1602385726 1362 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 09148286523 23/01/1399
367 آذربایجان شرقی قدسیه لامع درخشان 1689301015 1361 کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 09141781866 23/01/1399
368 آذربایجان شرقی میترا مبینی 1689894776 1367 کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی شغلی اختصاصی دولتی 09120481862 23/01/1399
369 آذربایجان شرقی مجتبی محتشم 1689543991 1355 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 09144105346 23/01/1399
370 آذربایجان شرقی رامین معصومی 1380881481 1354 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 09144116861 23/01/1399
371 آذربایجان شرقی توحید ملک آبادی 2970233290 1355 کارشناسی ارشد حسابداری مالی دولتی 09144823165 23/01/1399
372 آذربایجان شرقی مینو مهینی عبدالحسینی 1377207730 1343 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده شغلی اختصاصی دولتی 09144007084 23/01/1399
373 آذربایجان شرقی ماریا مینا سرشت 0779709527 1352 کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 09141778153 23/01/1399
374 آذربایجان شرقی حمید نجف زاده 2800351810 1345 دکتری برنامه ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 09143134463 23/01/1399
375 آذربایجان شرقی نغمه نجفقلی پور کلانتری 1376618605 1358 کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی شغلی اختصاصی دولتی 09381855575 23/01/1399
376 آذربایجان شرقی احد نجفی 5069946420 1365 کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی شغلی اختصاصی دولتی 09143300986 23/01/1399
377 آذربایجان شرقی یوسف نریمانی 1382418086 1366 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 09141185388 23/01/1399
378 آذربایجان شرقی شهلا نقی زاده صفا 1377300511 1350 کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 09143165339 23/01/1399
379 آذربایجان شرقی علیرضا نیمگزی صالحی 1380325285 1361 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی شغلی اختصاصی دولتی 09141071130 23/01/1399
380 آذربایجان شرقی فهیمه واپرزه 1380103711 1354 دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 09144003480 23/01/1399
381 آذربایجان شرقی رقیه ولایتی 1502230216 1359 کارشناسی ارشد جامعه شناسی علوم اجتماعی دولتی 0914128098 23/01/1399
382 آذربایجان شرقی زهرا ولی پور 1371912548 1348 کارشناسی ارشد روابط بین الملل مدیریت بین الملل دولتی 09032861283 23/01/1399
383 آذربایجان شرقی محمد هادی نیا 1718189011 1350 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی روانشناسی دولتی 09143135638 23/01/1399
384 آذربایجان شرقی همایون آقا میرلوبابک 5198957054 1355 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسی دولتی 09144078323 23/01/1399
385 آذربایجان شرقی یحیی بنیاد روح انگیز 1550447777 1350 کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 09144204661 23/01/1399

386
آذربایجان غربی قنبر آقائی زاد 6379539395 1345 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی دولتی 09143433152 24/10/1398
387 آذربایجان غربی مصطفی احمدی آرا 2871848971 1344 کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی شغلی اختصاصی دولتی 09128368566 24/10/1398
388 آذربایجان غربی واحد اسلامی تبار 2756050547 1364 کارشناسی ارشد عمران شغلی اختصاصی دولتی 09148162506 19/12/1398
389 آذربایجان غربی رضا اصغرزاده 2754230335 1351 کارشناسی ارشد علوم قرآنی- معارف شغلی اختصاصی دولتی 09141868578 19/12/1398
390 آذربایجان غربی محسن امام وردی 2802852574 1362 دکتری مدیریت رفتار سازمانی اداری - مدیریتی دولتی 09148000745 24/10/1398
391 آذربایجان غربی محمدجمال امیرشهبازی 2959610776 1352 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 09143474601 24/10/1398
392 آذربایجان غربی میلاد اندیشه 2755562366 1366 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی غیر دولتی 09141474384 24/10/1398
393 آذربایجان غربی سعید بابازاده 2754685359 1354 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 09141875850 24/10/1398
394 آذربایجان غربی حلیمه پاشاپور 2751008951 1356 کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 09143464534 24/10/1398
395 آذربایجان غربی یوسف پاشازاده 2753099170 1351 دکتری مدیریت سیاست گذاری اداری - مدیریتی هیأت علمی 09144468951 24/10/1398
396 آذربایجان غربی علی پزشکی 2960931858 1363 کارشناسی ارشد حقوق حقوقی دولتی 09149480633 24/10/1398
397 آذربایجان غربی علیرضا پورعباد 2909815307 1360 کارشناسی ارشد مدیریت نیروی انسانی شغلی اختصاصی دولتی 09195050850 24/10/1398
398 آذربایجان غربی رامین پورمحبی 2755624914 1346 دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 09143417019 24/10/1398
399 آذربایجان غربی محمد جاهدی قولنجی 6379965149 1367 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع اداری - مدیریتی هیأت علمی 09120768466 24/10/1398
400 آذربایجان غربی جلیل جباری 1465262946 1346 کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی شغلی اختصاصی دولتی 09144567005 19/12/1398
401 آذربایجان غربی کاظم جوان دوست 2751755445 1347 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 09143435963 24/10/1398
402 آذربایجان غربی حسین حاجی زاده 2750568293 1346 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی شغلی اختصاصی دولتی 09143411367 24/10/1398
403 آذربایجان غربی سعید حجازی فر 2755624914 1364 دکتری معارف - مدیریت شغلی اختصاصی دولتی 09124832971 24/10/1398
404 آذربایجان غربی امین حسابی 2871862850 1346 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 09144487097 24/10/1398
405 آذربایجان غربی جواد حمیدی 6379783751 1350 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 09143403418 24/10/1398
406 آذربایجان غربی مجتبی حیدری 2938256698 1350 دکتری مدیریت منابع انسانی اداری- مدیریتی هیأت علمی 09143459002 19/12/1398
407 آذربایجان غربی اسد درویشی 2752531583 1353 کارشناسی ارشد مدیریت تحول شغلی اختصاصی دولتی 09141888058 19/12/1398
408 آذربایجان غربی محمد دهقان 2750709032 1348 کارشناسی ارشد مدیریت تحول شغلی اختصاصی دولتی 09141864143 19/12/1398
409 آذربایجان غربی وحیده رحیمی حاجی فیروزی 2909732398 1363 کارشناسی ارشد کامپیوتر- مکاترونیک فناوری اطلاعات غیر دولتی 09141462768 24/10/1398
410 آذربایجان غربی پریوش رزاقی رضائیه 2754133224 1340 کارشناسی ارشد مدیریت- حقوق شغلی اختصاصی دولتی 09143463734 24/10/1398
411 آذربایجان غربی علی روشن میلانی 2753542465 1344 کارشناسی ارشد صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری شغلی اختصاصی دولتی 09143452913 24/10/1398
412 آذربایجان غربی علی زبردست 2754603506 1346 دکتری مدیریت - حسابداری اداری - مدیریتی هیأت علمی 09144463781 24/10/1398
413 آذربایجان غربی اکبر زواری رضایی 2753621616 1354 دکتری حسابداری شغلی اختصاصی هیأت علمی 09143411398 24/10/1398
414 آذربایجان غربی مرتضی شمس الدینی 2754796487 1361 کارشناسی ارشد حقوق حقوقی غیر دولتی 09143453933 24/10/1398
415 آذربایجان غربی مریم شمس الدینی 2755623810 1364 کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 09143483751 24/10/1398
416 آذربایجان غربی مرتضی شمس الدینی 2754796487 1361 کارشناسی ارشد حقوق حقوقی غیردولتی 09143453933 19/12/1398
417 آذربایجان غربی نسرین شیخ بگلو 2755612691 1364 کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 09148736911 24/10/1398
418 آذربایجان غربی دل افروز شیرزاد 2909094456 1356 کارشناسی ارشد حقوق بین الملل حقوقی دولتی 09144458173 24/10/1398
419 آذربایجان غربی لیلا صفوی 2754342699 1359 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 09144401293 24/10/1398
420 آذربایجان غربی فرزانه طالبیان 2972157664 1361 کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات غیر دولتی 09357695194 24/10/1398
421 آذربایجان غربی داریوش ظفری 2754599126 1346 کارشناسی ارشد مدیریت مالی مالی دولتی 09143451756 19/12/1398
422 آذربایجان غربی پریسا عابدپور 0050231318 1348 کارشناسی ارشد معدن- اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 09143453380 19/12/1398
423 آذربایجان غربی حامد عباسعلی نژاد 2755704942 1366 کارشناسی ارشد لیزر- هواشناسی اداری - مدیریتی دولتی 09145594060 24/10/1398
424 آذربایجان غربی لیلا عباسی 1280397594 1358 دکتری کشاورزی شغلی اختصاصی دولتی 09144853638 24/10/1398
425 آذربایجان غربی مهران عبدزاده 2971381420 1350 کارشناسی ارشد مدیریت برنامه ریزی درسی شغلی اختصاصی دولتی 09143401955 19/12/1398
426 آذربایجان غربی علی علیزاده 2800452838 1356 کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 09144840952 24/10/1398
427 آذربایجان غربی مهدی فتح اللهی 2750497183 1349 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دولتی 09143418488 24/10/1398
428 آذربایجان غربی سید حمید فضل جو 2802549596 1346 کارشناسی ارشد کشاورزی اداری - مدیریتی دولتی 09143461959 24/10/1398
429 آذربایجان غربی جعفرصادق فیضی 2754582444 1344 دکتری مدیریت بازرگانی شغلی اختصاصی هیأت علمی 09143462069 24/10/1398
430 آذربایجان غربی سجاد قاضی پور 2754735836 1359 کارشناسی ارشد حقوق اداری - مدیریتی غیر دولتی 09141475153 24/10/1398
431 آذربایجان غربی محمد قربانپور 2851384449   کارشناسی ارشد مکاترونیک شغلی اختصاصی دولتی 09144436989 19/12/1398
432 آذربایجان غربی رضا قنبرلو 2800481536 1358 کارشناسی ارشد علوم قرآنی فرهنگی دولتی 09146213563 24/10/1398
433 آذربایجان غربی عباس کسب دوست 2754252770 1353 کارشناسی ارشد مدیریت شغلی اختصاصی دولتی 09144464714 19/12/1398
434 آذربایجان غربی رضا گنجینه کتابی 2871895007 1350 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 09144472752 19/12/1398
435 آذربایجان غربی مسعود گیلانی 6389893833 1349 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 09142669105 24/10/1398
436 آذربایجان غربی سعید لطف الله زاده 2938263333 1353 دکتری مدیریت سیستم ها اداری - مدیریتی دولتی 09144475729 24/10/1398
437 آذربایجان غربی جواد مجیدی 2754263691 1354 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی آموزشی- پژوهشی دولتی 09143465476 24/10/1398
438 آذربایجان غربی حیدرعلی محمدجعفری 4939541797 1345 کارشناسی ارشد علوم قرآنی فرهنگی دولتی 09143637500 24/10/1398
439 آذربایجان غربی ثریا محمدقلی پور 2755518405 1364 کارشناسی ارشد مدیریت شغلی اختصاصی غیردولتی 09131404290 19/12/1398
440 آذربایجان غربی آرش محمدی 2971839461 1361 کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی شغلی اختصاصی دولتی 09143017049 24/10/1398
441 آذربایجان غربی آیت محمدی 2948605512 1358 کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی آموزشی- پژوهشی دولتی 09141871032 24/10/1398
442 آذربایجان غربی الهام مشکوه 2755507241 1364 کارشناسی ارشد زراعت شغلی اختصاصی دولتی 09143467663 24/10/1398
443 آذربایجان غربی نعمت مصطفایی 5059704572 1360 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 09143489787 19/12/1398
444 آذربایجان غربی رضا ملامحمد 2755777151 1364 کارشناسی ارشد علوم تربیتی- تکنولوژی آموزشی آموزشی غیردولتی 09148736911 19/12/1398
445 آذربایجان غربی امیر مهرکیا 2754756647 1360 کارشناسی ارشد مدیریت شغلی اختصاصی دولتی 09034486888 19/12/1398
446 آذربایجان غربی صادق موسی خانی 2754237951 1352 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 09143468742 24/10/1398
447 آذربایجان غربی سعید نوری 2753647585 1356 کارشناسی ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 09141468045 24/10/1398
448 آذربایجان غربی عسگر نوری 2753396116 1328 کارشناسی ارشد مدیریت اداری - مدیریتی دولتی 09144430499 24/10/1398
449 آذربایجان غربی سیاوش ورقایی 2970114674 1337 کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات غیر دولتی 09143818790 24/10/1398
450 اصفهان حجت اله ایوبی زاده 1291493255 1358 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی - استراتژیک اداری - مدیریتی دولتی 09133080084 16/06/1398
451 اصفهان زهره ابوالحسنی 1159530769 1358 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 09132714946 16/10/1398
452 اصفهان شهناز احمدی 1159500266 1347 کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی آموزشی و پژوهشی دولتی 09120874812 16/06/1398
453 اصفهان زمان اژدری 2391466781 1359 دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 09178279532 16/10/1398
454 اصفهان فاطمه استکی اورگانی 1289085171 1359 دکتری مهندسی فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 09216885638 16/06/1398
455 اصفهان رضا اسدی 4650377684 1348 کارشناسی ارشد مدیریت مالی مالی دولتی 09133196211 16/06/1398
456 اصفهان محمد اكبرزاده 1280786760 1329 کارشناسی ارشد مديريت بازرگاني مالي دولتی 09132942312 16/10/1398
457 اصفهان غلامرضا اکبری 1239514166 1345 کارشناسی ارشد حسابداری مالی دولتی 09120942900 16/06/1398
458 اصفهان مهناز امامی کوپایی 1290967474 1354 کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت آموزشی و پژوهشی دولتی 09131673802 16/06/1398
459 اصفهان مریم امیدی 1288161808 1357 کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست شغلي اختصاصي دولتی 09131133689 16/10/1398
460 اصفهان علی باقری حسین آبادی 1092356126 1366 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی حقوقی دولتی 09139151676 16/06/1398
461 اصفهان محمد تقی بزرگمهر 1199027715 1341 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی محض اداري بازنشسته 09133133557 16/10/1398
462 اصفهان علي بهرامي 321360230 1344 کارشناسی ارشد روانشناسي عمومي اجتماعي دولتی 09133352287 16/10/1398
463 اصفهان محمدرضا بیکیان 6229978237 1365 کارشناسی ارشد حقوق- خصوصی حقوقی دولتی 09133705270 16/06/1398
464 اصفهان زهرا پویا 1171146108 1361 کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک فناوری اطلاعات غیردولتی 09133029232 16/10/1398
465 اصفهان ابوالفضل توکلی 1289094391 1360 کارشناسی ارشد علوم سیاسی روابط عمومی و بین الملل دولتی 09133022477 16/06/1398
466 اصفهان مرضیه توکلی 1091425078 1363 کارشناسی ارشد کامپیوتر - نرم افزار فناوری اطلاعات غیردولتی 09133334087 16/10/1398
467 اصفهان شهاب ثابت راسخ 1159117853 1349 کارشناسی ارشد مهندسی معماری - پروژه و ساخت شغلي اختصاصي غیردولتی 09131359561 16/10/1398
468 اصفهان فضّه جعفری 72537744 1350 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی آموزشی و پژوهشی دولتی 09131298757 16/10/1398
469 اصفهان سیدابوالفضل حسینی 3621381589 1359 کارشناسی ارشد مهندسی عمران آموزشی و پژوهشی دولتی 09132337464 16/06/1398
470 اصفهان سید محمد حسینی 1285825578 1352 کارشناسی ارشد علوم تربیتی - برنامه ریزی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 09133194290 16/10/1398
471 اصفهان علی داستانی حسین آبادی 5649227594 1357 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 09122096058 16/10/1398
472 اصفهان سیده مرضیه داودی 1209884992 1366 دکتری روانشناسی تخصصی سلامت آموزشی و پژوهشی دولتی 09136538620 16/06/1398
473 اصفهان حسینعلی ذوالفقاری 1209814031 1337 کارشناسی ارشد مدیریت - منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی 09125074642 16/10/1398
474 اصفهان سعید رحیمی لنجی 5419713306 1355 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی و پژوهشی دولتی 09139909097 16/06/1398
475 اصفهان مریم رضابیگی سیرچی 3199902057 1353 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی آموزشی و پژوهشی دولتی 09133878949 16/06/1398
476 اصفهان سیدمحمدتقی رضوی 1262668026 1356 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- نیروی انسانی دوره های کنترل ترافیک هوایی دولتی 09132057046 16/10/1398
477 اصفهان مهدیه رضی 559000588 1359 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 09132622908 16/06/1398
478 اصفهان محمود رفيعي 1286794692 1346 دکتری مديريت بازرگاني رفتار و منابع انساني اداري- مديريتي بازنشسته 09131198429 16/10/1398
479 اصفهان نرگس رفیعی 3961839476 1358 کارشناسی ارشد جامعه شناسی - بررسی مسائل ایران اجتماعی دولتی 09139001152 16/06/1398
480 اصفهان مهشید رهبری 5419958554 1367 دکتری تخصصی علوم و صنایع غذایی آموزشی و پژوهشی دولتی 09131648430 16/06/1398
481 اصفهان حمیدرضا روناسی 1287876005 1345 دکتری مدیریت توسعه اداري - مديريتي هیأت علمی 09133000332 16/10/1398
482 اصفهان سیروس سمیعی 1815938501 1345 کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل روابط عمومی و بین الملل دولتی 09133140458 16/06/1398
483 اصفهان مریم سیاوشی 1291099662 1352 کارشناسی ارشد مهندسی نساجی آموزشی و پژوهشی دولتی 09132004266 16/06/1398
484 اصفهان محمد امین شاه نوش 1288213077 1359 کارشناسی ارشد آمار ریاضی آموزشي و پزوهشي دولتی 09133699578 16/10/1398
485 اصفهان مجتبي شاهنوشي 1817377108 1335 دکتری جامعه شناسی فرهنگي و اجتماعي غیردولتی 09133182261 16/10/1398
486 اصفهان علیرضا شجاعی واجنانی 1199241490 1359 کارشناسی ارشد مهندسی برق- قدرت شغلي - اختصاصي دولتی 09133223150 16/10/1398
487 اصفهان رضا شریفیان 1289147094 1361 دکتری مهندسی برق-قدرت شغلي - اختصاصي هیأت علمی 09131268715 16/10/1398
488 اصفهان مهدی شهرادنیا 1282208381 1326 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی اداري بازنشسته 09133105852 16/10/1398
489 اصفهان فرهاد شهرياري محمدي 1249801389 1356 کارشناسی ارشد مددكاري اجتماعي اجتماعي دولتی 09133054139 16/10/1398
490 اصفهان علیرضا شیروانی 1280948991 1348 دکتری مدیریت دولتی - خط مشی عمومی اداري- مديريتي هیأت علمی 09131155726 16/10/1398
491 اصفهان مسعود صابری تهرانی 320047741 1342 دكتري علوم سیاسی - سیاست گذاری عمومی آموزشي و پژوهشي غیردولتی 09133089315 16/10/1398
492 اصفهان رامتین صادقی 70349126 1363 دکتری مهندسی برق-قدرت شغلي اختصاصي هیأت علمی 09133274417 16/10/1398
493 اصفهان محمدعلی صالحی رباطی 1249876893 1333 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- مالی اداري ومالي بازنشسته 09131258758 16/10/1398
494 اصفهان سمیه صدوق 1199316822 1363 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی حقوقی دولتی 09103010792 16/06/1398
495 اصفهان سید محمد طباطبایی 1091565716 1353 کارشناسی ارشد تربیت بدنی وعلوم ورزشی شغلي اختصاصي دولتی 09131335027 16/10/1398
496 اصفهان یوسف عباسی 5479569783 1356 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی- مالی مالی دولتی 09132249040 16/06/1398
497 اصفهان حمید عشقی 1141648891 1349 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی آموزشی و پژوهشی دولتی 09132166810 16/10/1398
498 اصفهان علی عقدکی 1209549034 1349 کارشناسی ارشد مدیریت- برنامه ریزی اداری - مدیریتی دولتی 09133163485 16/06/1398
499 اصفهان سید محسن علامه 1281806129 1345 دکتری مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی اداري- مديريتي هیأت علمی 09133115359 16/10/1398
500 اصفهان سیدابوالقاسم علوی 1284519503 1334 دکتری مدیریت صنعتی-تولید اداري- مديريتي دولتی 09133117571 16/10/1398
501 اصفهان محمدرضا قاسمی 0071423079 1356 دکتری اقتصاد آموزشی و پژوهشی دولتی 09133705270 16/06/1398
502 اصفهان فاطمه قصابی سینی 5110743746 1365 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات - روزنامه نگاری روابط عمومي وبين الملل مدرس حق التدریس 09132094925 16/10/1398
503 اصفهان سیدمحمد قلمکاریان 1283525135 1355 دکتری علوم تربیتی- فلسفه و تربیت اسلامی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (مربی) 09133090640 16/06/1398
504 اصفهان محمود قهرمانی 6299574860 1354 کارشناسی ارشد اکولوژی گیاهی شغلي - اختصاصي دولتی 09132202309 16/10/1398
505 اصفهان آیت اله کردیان 4650297494 1333 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداري - مديريتي بازنشسته 09131146912 16/10/1398
506 اصفهان مهدی کسایی اصفهانی 60310545 1352 کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی اداري- مديريتي دولتی 09133001421 16/10/1398
507 اصفهان علیرضا کفعمی لادانی 1284721868 1348 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - مالی اداری ومالی دولتی 09133287723 16/10/1398
508 اصفهان نجمه محمدی 491645554 1357 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی اجتماعي دولتی 09132265134 16/10/1398
509 اصفهان محمد محمدی 1091080321 1347 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی بازنشسته 09131311182 16/10/1398
510 اصفهان فرهاد محمدیان 4070285946 1348 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - بازاریابی اداري- مديريتي دولتی 09131256056 16/10/1398
511 اصفهان مهدی مرادقلی 3621494294 1360 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی آموزشی و پژوهشی دولتی 09132043402 16/06/1398
512 اصفهان گودرز مرادی 1840101563 1352 کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشی و پژوهشی دولتی 09133298804 16/06/1398
513 اصفهان محسن مرادی علیعربی 1284967034 1359 کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
(امنیت اطلاعات)
فناوری اطلاعات دولتی 09133289331 16/10/1398
514 اصفهان حسن مسجدي 1285679679 1345 دکتری زبان وادبيات فارسي اداري بخش دولتی 09131176916 16/10/1398
515 اصفهان پروانه مظفری وانانی 1750957035 1358 کارشناسی ارشد علوم تربیتی - برنامه ریزی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 09166222771 16/10/1398
516 اصفهان پیمان معینی 1754351514 1359 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی حقوقي غیردولتی 09133008647 16/10/1398
517 اصفهان ساناز منصف 1284949011 1359 دکتری مديريت تكنولوژي اداري- مديريتي دولتی 09133260955 16/10/1398
518 اصفهان عباس مهدی 1159065004 1356 کارشناسی ارشد زبان انگلیسی - مترجمی آموزشی و پژوهشی دولتی 09133018834 16/10/1398
519 اصفهان سید مجید موسوی 1289039666 1358 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداري ومالي دولتی 09133029725 16/10/1398
520 اصفهان شکوفه میرطالب 1199796395 1351 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - مالی اداري و مالي دولتی 09133276577 16/10/1398
521 اصفهان مهدی نصراصفهانی 1290851311 1363 دکتری مدیریت - رفتار سازمانی اداري - مديريتي هیأت علمی 09131284384 16/10/1398
522 اصفهان مسعود نصراصفهانی 1816716871 1329 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی اداري- مديريتي هیأت علمی 09131180385 16/10/1398
523 اصفهان شهرام نوربخش 1284761029 1350 کارشناسی ارشد اکولوژی دریا آموزشی و پژوهشی دولتی 09124393697 16/06/1398
524 اصفهان شاهرخ هوشمند 2293651614 1352 کارشناسی ارشد مدیریت مالی اداري ومالي دولتی 09133101525 16/10/1398
525 اصفهان سعید یوسف پور 4689393885 1358 دكتري دامپزشکی شغلي اختصاصي دولتی 09129155158 16/10/1398
526 اصفهان حبیب اله یوسف وند 4189723071 1363 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی حقوقی دولتی 09133651569 16/06/1398
527 البرز محمد ابوالقاسم زاده 2060342406 1355 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی اجتماعی دولتی 09127204729 01/12/1398
528 البرز مریم ارتفاع 0067083773 1358 کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت شغلی اختصاصی دولتی 09128654065 01/12/1398
529 البرز مریم ارشدی 0322023750 1354 کارشناسی ارشد روان شناسی صنعتی شغلی اختصاصی دولتی 09124680193 01/12/1398
530 البرز جمشید اسعدی 0049014137 1344 دکتری مدیریت توسعه شغلی اختصاصی بازنشسته 09352194004 01/12/1398
531 البرز لیلا اصغری 1375929631 1360 کارشناسی ارشد اقتصاد شغلی اختصاصی دولتی 09125764568 01/12/1398
532 البرز علی امینی 1602153264 1351 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی-پژوهشگری اجتماعی دولتی 09122717882 01/12/1398
533 البرز عظیم بساطی 4559917930 1362 کارشناسی ارشد روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 09187431739 01/12/1398
534 البرز اکرم بوجاری 4591192830 1354 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 09305252271 01/12/1398
535 البرز هادی تنها 2649634391 1360 کارشناسی ارشد روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 09373705261 01/12/1398
536 البرز داوود تیموری 0601266358 1357 کارشناسی ارشد حقوق عمومی شغلی اختصاصی دولتی 09122855827 01/12/1398
537 البرز لاله جوانبخت 1285926919 1356 دکتری روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 09053308389 01/12/1398
538 البرز سید وحید حسن زاده کلالی 0072033312 1361 کارشناسی ارشد روابط بین الملل شغلی اختصاصی دولتی 09123719037 01/12/1398
539 البرز سید حسن حسینی 5499680299 1333 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی مدیریت دولتی 09126619782 01/12/1398
540 البرز مریم حسینی 1284853950 1354 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 09132371970 01/12/1398
541 البرز سیدمحسن حسینی 4899937687 1364 کارشناسی ارشد آسیب شناسی اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 09123351238 01/12/1398
542 البرز سعیده سادات دهقان منشادی 0320158802 1357 کارشناسی ارشد مشاوره شغلی اختصاصی دولتی 09126603872 01/12/1398
543 البرز یحیی رمضانی 0063392919 1348 دکتری جغرافیا-برنامه ریزی روستایی شغلی اختصاصی دولتی 09121694865 01/12/1398
544 البرز زهرا ساسانیان اصل 0059498846 1351 کارشناسی ارشد مدیریت MBA شغلی اختصاصی دولتی 09192683963 01/12/1398
545 البرز مهین سرداری 0084006072 1365 کارشناسی ارشد نرم افزار شغلی اختصاصی دولتی 09124257058 01/12/1398
546 البرز زینب صابری 4679058560 1357 کارشناسی ارشد جغرافیا-برنامه ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 09030415074 01/12/1398
547 البرز وحید صلواتی 4170099680 1351 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع شغلی اختصاصی دولتی 09120721558 01/12/1398
548 البرز عباس فتح الهی 1600777988 1357 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی مدیریت دولتی 09126609688 01/12/1398
549 البرز محمدرضا فعلی 3359718291 1350 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی مدیریت دولتی 09126612644 01/12/1398
550 البرز محمدرضا فلاح نژاد 4898967833 1350 دکتری روانشناسی شغلی اختصاصی دولتی 09123385799 01/12/1398
551 البرز مهران قلی زاده 0051862344 1349 دکتری پزشکی شغلی اختصاصی دولتی 09122079007 01/12/1398
552 البرز یاسر کاظمی گمی 0322911982 1361 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی شغلی اختصاصی دولتی 09128013250 01/12/1398
553 البرز ابراهیم کرمی 2669947980 1365 کارشناسی ارشد مدیریت تولید و عملیات شغلی اختصاصی دولتی 09121147030 01/12/1398
554 البرز حسن محبی 3781232387 1344 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی-تحول مدیریت دولتی 09124210081 01/12/1398
555 البرز مجتبی محمدخانی 5599953971 1364 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی شغلی اختصاصی دولتی 09108886563 01/12/1398
556 البرز نیروانا مهر آیین 0320077761 1368 دانشجوی دکتری حقوق شغلی اختصاصی غیردولتی 09124680193 01/12/1398
557 البرز رضا مومنی 0068859023 1354 دکتری کارآفرینی بین الملل شغلی اختصاصی دولتی 09126608293 01/12/1398
558 البرز مهدی واعظی 6199706498 1359 دکتری آسیب شناسی اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 09124289792 01/12/1398
559 البرز علیرضا ولی زاده 2529809641 1360 کارشناسی ارشد مشاوره شغلی اختصاصی دولتی 09375687078 01/12/1398
560 البرز یوکابد ولی زاده 6321224467 1360 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی غیردولتی 09126632433 01/12/1398
561 البرز حمیده یکتاخواه 0063222760 1360 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی دولتی 09120469261 01/12/1398
562 چهارمحال و بختیاری بهروز آزادگان دهکردی 4623327078 1364 کارشناسی ارشد مهندسی معماری شغلي اختصاصي دولتی 09140218873 16/09/1398
563 چهارمحال و بختیاری پرستو احمدی 4623317811 1364 دکتری مدیریت منابع انسانی-منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی 09133836636 16/09/1398
564 چهارمحال و بختیاری حمید احمدی 4620484369 1357 کارشناسی ارشد مهندسی عمران-زلزله شغلي اختصاصي دولتی 09134567887 16/09/1398
565 چهارمحال و بختیاری سیدرضا احمدیان 0059670258 1357 کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت شغلي اختصاصي دولتی 09131535266 16/09/1398
566 چهارمحال و بختیاری مریم اسدی امیرآبادی 4621640372 1358 کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار فناوری اطلاعات دولتی 09132806516 16/09/1398
567 چهارمحال و بختیاری مهدی اسعد سامانی 4623192172 1359 کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 09132838626 16/09/1398
568 چهارمحال و بختیاری حسین اسکندری 4623350274 1365 کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی زلزله شغلي اختصاصي دولتی 09124448355 16/09/1398
569 چهارمحال و بختیاری مجید امیدی 4689662126 1344 کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی فرهنگی دولتی 09133824239 28/09/1398
570 چهارمحال و بختیاری مهدی امیدی ارجنکی 4623386430 1366 کارشناسی ارشد حقوق - حقوق کیفری و جرم­شناسی حقوقی دولتی 09124652166 16/09/1398
571 چهارمحال و بختیاری رضا انصاری اردلی 4689669694 1361 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی مالی دولتی 09132802511 16/09/1398
572 چهارمحال و بختیاری نقی بلالی دهکردی 4621492731 1349 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی شغلي اختصاصي دولتی 09137217713 16/09/1398
573 چهارمحال و بختیاری ژاله بهرامیان 4621669613 1358 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی شغلي اختصاصي دولتی 09133825206 16/09/1398
574 چهارمحال و بختیاری سمیه بهرامیان 4621769261 1362 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی آموزشی- پژوهشی دولتی 09139816400 16/09/1398
575 چهارمحال و بختیاری صادق بیاتی 4622196212 1362 کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار فناوری اطلاعات دولتی 09133832451 16/09/1398
576 چهارمحال و بختیاری شاهپور پارسا 4622091569 1352 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی مالی دولتی 09131830560 11/12/1398
577 چهارمحال و بختیاری محسن پارسا 4623465330 1366 کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار فناوری اطلاعات دولتی 09138820912 16/09/1398
578 چهارمحال و بختیاری مصطفی حاتمی 4680019778 1368 کارشناسی ارشد حقوق-حقوق خصوصی حقوقی دولتی 09380204916 16/09/1398
579 چهارمحال و بختیاری حسین حامدی 4621520288 1351 کارشناسی ارشد حسابداری مالی دولتی 09131840653 11/12/1398
580 چهارمحال و بختیاری سپنتا حبیبی دهکردی 4621570471 1355 کارشناسی ارشد جامعه شناسی اجتماعی دولتی 09133817159 16/09/1398
581 چهارمحال و بختیاری مریم حق وردی طاقانکی 0074452177 1362 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی آموزشی- پژوهشی دولتی 09138811643 16/09/1398
582 چهارمحال و بختیاری محمد حکیم آذر 4621483668 1348 دکتری زبان و ادبیات فارسی شغلي اختصاصي هیأت علمی 09131818139 16/09/1398
583 چهارمحال و بختیاری رحمان حیدری 4679366540 1347 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی 09133816268 16/09/1398
584 چهارمحال و بختیاری معصومه حیدری سورشجانی 4623459381 1365 دکتری دامپزشکی شغلي اختصاصي دولتی 09139794533 16/09/1398
585 چهارمحال و بختیاری مهراب خدادوستان 4622503131 1351 کارشناسی ارشد جغرافیا شغلي اختصاصي دولتی 09133812448 11/12/1398
586 چهارمحال و بختیاری محسن خسروی فارسانی 4679400439 1360 کارشناسی ارشد حسابداری مالی دولتی 09125758598 11/12/1398
587 چهارمحال و بختیاری پویا خسرویان 1289613672 1360 کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار فناوری اطلاعات هیأت علمی 09132800436 16/09/1398
588 چهارمحال و بختیاری نجمه خسرویان­فر 4621810332 1363 کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشکی- ایمنی شناسی شغلي اختصاصي دولتی 09134842090 16/09/1398
589 چهارمحال و بختیاری علی اصغر خلجی 4623121909 1352 کارشناسی ارشد حقوق -جزا و جرم شناسی حقوقی دولتی 09131835644 16/09/1398
590 چهارمحال و بختیاری سلیمان خلیل طهماسبی 4669439014 1357 کارشناسی ارشد مدییرت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 09132833235 16/09/1398
591 چهارمحال و بختیاری مهدی خلیلی 1287075606 1357 کارشناسی ارشد مهندسی برق-مخابرات شغلي اختصاصي دولتی 09132696561 28/09/1398
592 چهارمحال و بختیاری وحید خلیلی اردلی 4688973871 1348 دکتری زبان و ادبیات فارسی شغلي اختصاصي دولتی 09131832178 16/09/1398
593 چهارمحال و بختیاری احسان خلیلی دهکردی 4621695088 1359 دکتری مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی شغلي اختصاصي دولتی 09133802065 16/09/1398
594 چهارمحال و بختیاری رحمت­اله دهقان 4623335658 1365 کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار فناوری اطلاعات دولتی 09133847670 16/09/1398
595 چهارمحال و بختیاری نسیم دهقانی­ وردنجانی 4623667588 1365 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی-مدیریت مالی-دولتی اداری- مدیریتی دولتی 09132808290 16/09/1398
596 چهارمحال و بختیاری اسماعیل دوستی ایرانی 6339518801 1350 دکتری دامپزشکی شغلي اختصاصي دولتی 09131839365 16/09/1398
597 چهارمحال و بختیاری محمد ربیعی 4621805606 1351 دکتری مشاوره شغلي اختصاصي هیأت علمی 09133839674 11/12/1398
598 چهارمحال و بختیاری مظاهر ربیعی 4650205174 1357 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی -مدیریت تحول اداری- مدیریتی دولتی 09131843380 16/09/1398
599 چهارمحال و بختیاری مهدی رحمانی سامانی 4623191931 1359 کارشناسی ارشد حسابداری مالی دولتی 09139865266 16/09/1398
600 چهارمحال و بختیاری معصومه رحیمی 4621606565 1365 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی آموزشی- پژوهشی دولتی 09132840982 16/09/1398
601 چهارمحال و بختیاری پرویز رستمی 4621702513 1360 کارشناسی ارشد حسابداری مالی دولتی 09131856923 16/09/1398
602 چهارمحال و بختیاری صدیقه رستمی 4622634589 1361 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی-علوم تربیتی آموزشی- پژوهشی دولتی 09137017318 16/09/1398
603 چهارمحال و بختیاری مهرداد رضاپور 3390246071 1355 کارشناسی ارشد روانشناسی شغلي اختصاصي دولتی 09133174733 16/09/1398
604 چهارمحال و بختیاری قهرمان روغنی 4620554707 1351 دکتری آمار-آمار استنباطی شغلي اختصاصي دولتی 09131830631 28/09/1398
605 چهارمحال و بختیاری فیروز ریحانپور 1209485915 1352 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی-مدیریت تحول اداری- مدیریتی دولتی 09133653260 16/09/1398
606 چهارمحال و بختیاری محمد مراد رئیسی 4688971826 1344 کارشناسی ارشد مدیریت MBA اداری- مدیریتی دولتی 09131817183 16/09/1398
607 چهارمحال و بختیاری مظاهر زمانی 6299401680 1354 دکتری بهداشت آبزیان دوره های تخصصی دولتی 09131824788 16/09/1398
608 چهارمحال و بختیاری حسینعلی سطانی 6299541849 1351 دکتری دامپزشکی شغلي اختصاصي دولتی 09130052519 16/09/1398
609 چهارمحال و بختیاری الهام سلیمی قهفرخی 4622686961 1363 کارشناسی ارشد حقوق -جزا حقوقی دولتی 09133831157 16/09/1398
610 چهارمحال و بختیاری محمود شاهرخی 4610142376 1369 کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار فناوری اطلاعات دولتی 09132870841 16/09/1398
611 چهارمحال و بختیاری بهروز شبان دهکردی 4620142050 1353 کارشناسی ارشد حقوق مالی و اقتصادی مالی دولتی 09131836105 16/09/1398
612 چهارمحال و بختیاری علیرضا شجاعی­باصری 4650408571 1354 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی آموزشی- پژوهشی دولتی 09133832704 10/10/1398
613 چهارمحال و بختیاری علی شهریارپور 4650576849 1344 کارشناسی ارشد اقتصاد-برنامه ریزی و توسعه اقتصادی مالی دولتی 09133815439 28/07/1398
614 چهارمحال و بختیاری هوشنگ شیریان 6339552048 1348 کارشناسی ارشد علوم تربیتی- مدیریت آموزشی آموزشی- پژوهشی دولتی 09131814960 16/09/1398
615 چهارمحال و بختیاری نیما شیوندی 4610154439 1369 کارشناسی ارشد مدیریت MBA اداری- مدیریتی دولتی 09138832604 16/09/1398
616 چهارمحال و بختیاری سیاوش صادقی 4621735004 1361 کارشناسی ارشد مهندسی عمران-زلزله شغلي اختصاصي دولتی 09133836807 16/09/1398
617 چهارمحال و بختیاری نسرین صادقی­نسب 4620149349 1357 کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی شغلي اختصاصي دولتی 09140227417 28/09/1398
618 چهارمحال و بختیاری حسین صالحی 4679676248 1355 دکتری دامپزشکی شغلي اختصاصي دولتی 09131814989 16/09/1398
619 چهارمحال و بختیاری فرحناز صالحی 4679151285 1351 کارشناسی ارشد جامعه شناسی اجتماعی دولتی 09138834782 16/09/1398
620 چهارمحال و بختیاری رضا صفی­شلمزادی 633925910 1359 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی مالی دولتی 09132813930 11/12/1398
621 چهارمحال و بختیاری سیامک طاهری 6339710573 1355 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی مالی دولتی 09133839230 16/09/1398
622 چهارمحال و بختیاری صباح عباسی 6419858331 1350 کارشناسی ارشد توسعه و برنامه ریزی اقتصادی مالی دولتی 09131078601 16/09/1398
623 چهارمحال و بختیاری محمد عباسی جونقانی 4679737271 1360 کارشناسی ارشد توسعه و برنامه ریزی اقتصادی مالی دولتی 09131838300 16/09/1398
624 چهارمحال و بختیاری حمید علیدوستی 4621599976 1356 دکتری دامپزشکی شغلي اختصاصي دولتی 09133834284 16/09/1398
625 چهارمحال و بختیاری پروانه غفاری 4621668889 1358 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی آموزشی- پژوهشی دولتی 09364532459 16/09/1398
626 چهارمحال و بختیاری حجت فدایی 4679788305 1362 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی اداری- مدیریتی دولتی 09131839499 16/09/1398
627 چهارمحال و بختیاری صفر فرامرزی 5559750166 1345 دکتری مدیریت دولتی -منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی 09131814112 16/09/1398
628 چهارمحال و بختیاری سعید فرجام 1199230189 1359 دکتری مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی هیأت علمی 09133211503 09/10/1398
629 چهارمحال و بختیاری مصطفی فرهمند 4689874158 1366 کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات-شبکه های کامپیوتری فناوری اطلاعات دولتی 09132835507 16/09/1398
630 چهارمحال و بختیاری سیامک قائد امینی 4621454201 1345 کارشناسی ارشد مهندسی معماری شغلي اختصاصي دولتی 09133810276 16/09/1398
631 چهارمحال و بختیاری محمدرضا قدیری 4621508822 1350 کارشناسی ارشد علوم سیاسی اداری- مدیریتی دولتی 09133816368 16/09/1398
632 چهارمحال و بختیاری اسفندیار قربانی 4622033267 1345 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی حقوقی دولتی 09131854018 16/09/1398
633 چهارمحال و بختیاری سمیه سادات کاظمی 4622686821 1363 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 09131802265 16/09/1398
634 چهارمحال و بختیاری مهری کبیریان 4623304809 1364 دکتری علوم اقتصادی-سنجی مالی دولتی 09131855821 16/09/1398
635 چهارمحال و بختیاری مظاهر گنجی 4623076113 1349 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی -منابع انسانی اداری- مدیریتی دولتی 09132827261 16/09/1398
636 چهارمحال و بختیاری یداله گودرزی 4622490341 1349 کارشناسی ارشد علوم سیاسی اداری- مدیریتی دولتی 09133836131 16/09/1398
637 چهارمحال و بختیاری ولی اله لطفی­پور 4621461141 1346 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 09133814791 16/09/1398
638 چهارمحال و بختیاری زینب لله گانی 1757018611 1365 دکتری مدیریت بازرگانی-رفتار سازمانی اداری- مدیریتی دولتی 09138813092 16/09/1398
639 چهارمحال و بختیاری اکبر محمدی 4679945451 1366 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی مالی دولتی 09139869337 16/09/1398
640 چهارمحال و بختیاری سیروس منجزی 1755320401 1342 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی آموزشی- پژوهشی دولتی 09131836021 10/10/1398
641 چهارمحال و بختیاری نجف مهدی­پور 1972174819 1363 کارشناسی ارشد علوم سیاسی اداری- مدیریتی دولتی 00916025890 16/09/1398
642 چهارمحال و بختیاری عزیزاله مولوی 4621655701 1358 دکتری کلام -کلام اسلامی شغلي اختصاصي هیأت علمی 09131831248 11/12/1398
643 چهارمحال و بختیاری مرتضی مولوی 4623668118 1365 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی-مدیریت تحول اداری- مدیریتی دولتی 09131850438 16/09/1398
644 چهارمحال و بختیاری عباس نادریان 1285867963 1354 کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی اجتماعی دولتی 09131830969 16/09/1398
645 چهارمحال و بختیاری افسون نبی­زاده 4679414510 1362 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی شغلي اختصاصي دولتی 09131850832 16/09/1398
646 چهارمحال و بختیاری احمد نجات­ دهکردی 4621350528 1333 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی شغلي اختصاصي دولتی 09130066900 11/12/1398
647 چهارمحال و بختیاری محسن نظری 4621683071 1359 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی-مالی مالی دولتی 09132827905 16/09/1398
648 چهارمحال و بختیاری علی نظری زانیانی 4623472272 1367 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی مالی دولتی 09367894989 16/09/1398
649 چهارمحال و بختیاری سیداحمدرضا هاشمی شیخ­ شبانی 4620927181 1356 کارشناسی ارشد حسابداری مالی دولتی 09132838526 16/09/1398
650 چهارمحال و بختیاری زهرا الیاسی 4622621959 1360 کارشناسی ارشد حقوق-خصوصی حقوقی دولتی 09120736740 16/09/1398
651 خراسان رضوی جمال آذرسرشت 0945362080 1365 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی اجتماعی دولتی 09368755757 28/07/1398
652 خراسان رضوی غلامرضا اسدیان 0703009087 1363 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی) اداری - مدیریتی دولتی 09159294880 28/07/1398
653 خراسان رضوی سمانه اقبالفر 0943331676 1356 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 09155234046 28/07/1398
654 خراسان رضوی حسین الوندی 0933437129 1359 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 09156470554 28/07/1398
655 خراسان رضوی علیرضا بابایی 0870318519 1349 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی تشکیلات و روش ها اداری - مدیریتی دولتی 09155577118 28/07/1398
656 خراسان رضوی علی محمد باغبان 0932236960 1356 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - مدیریت تحول اداری - مدیریتی دولتی 09156512656 28/07/1398
657 خراسان رضوی الهام بذرافشان مقدم 0941228347 1360 کارشناسی ارشد حسابداری مالی غیردولتی 09151090841 28/07/1398
658 خراسان رضوی مصطفی بیات 0452437652 1353 کارشناسی ارشد مشاوره - مشاوره خانواده آموزشی و پژوهشی دولتی 09153183943 28/07/1398
659 خراسان رضوی تکتم پرویش 0940867133 1356 کارشناسی ارشد جمعیت شناسی اجتماعی دولتی 09155154023 28/07/1398
660 خراسان رضوی عباس پورفرخی 0491492480 1353 کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیک فناوری اطلاعات دولتی 09151106327 28/07/1398
661 خراسان رضوی مرتضی ترابی 0870436376 1357 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - مدیریت تحول اداری - مدیریتی دولتی 09152211451 28/07/1398
662 خراسان رضوی محمدمهدی توکلی 0942432584 1358 کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی- اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی شغلی - اختصاصی دولتی 09155001501 28/07/1398
663 خراسان رضوی محمود ثابت دیزآبادی 0938848038 1359 کارشناسی ارشد مدیریت توسعه روستایی شغلی اختصاصی غیردولتی 09155133710 28/07/1398
664 خراسان رضوی ایمان حسامی 0939006782 1362 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی غیردولتی 09151197354 28/07/1398
665 خراسان رضوی سیده سمانه حسینی 0944643337 1364 کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی حقوقی دولتی 09151177912 28/07/1398
666 خراسان رضوی سیدرضا حقی 0936766972 1343 دکتری مدیریت استراتژیک - نوآوری اداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 09153195443 28/07/1398
667 خراسان رضوی حمیدرضا حمیدی 0920833810 1369 کارشناسی ارشد مدیریت اماکن متبرکه مذهبی فرهنگی غیردولتی 09155803390 28/07/1398
668 خراسان رضوی اعظم خان احمدی 0939682958 1354 کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیک فناوری اطلاعات دولتی 09155006290 28/07/1398
669 خراسان رضوی محمودعلی رزم آرا 0779233281 1346 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 09155008529 28/07/1398
670 خراسان رضوی سیدحسام رضوی زاده 0941368173 1363 کارشناسی ارشد امنیت اطلاعات کامپیوتری فناوری اطلاعات هیأت علمی(مربی) 09331836153 28/07/1398
671 خراسان رضوی حسن رفرم 0859270440 1345 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی اداری - مدیریتی دولتی 09153162160 28/07/1398
672 خراسان رضوی زهره سخنوران 0770029418 1369 کارشناسی ارشد مشاوره - مشاوره شغلی آموزشی و پژوهشی دولتی 09376775934 28/07/1398
673 خراسان رضوی محمد سمیعی 5729778236 1363 دکتری مدیریت دولتی- مدیریت تطبیقی و توسعه اداری - مدیریتی دولتی 09358584746 28/07/1398
674 خراسان رضوی سیدابراهیم سیدزاده 0848858778 1350 کارشناسی ارشد کارشناسی حرفه ای ارشد مدیریت مقابله با بیوتروریزم پدافند غیرعامل دولتی 09151028042 28/07/1398
675 خراسان رضوی محمدرضا صنم یار 0779453786 1339 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی بازنشسته 09153137356 28/07/1398
676 خراسان رضوی مصطفی ظریف تبریزیان 0942225171 1346 کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- معماری فناوری اطلاعات دولتی 09153154399 28/07/1398
677 خراسان رضوی سیدمصطفی عابدیان 0942284542 1350 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی اداری - مدیریتی دولتی 09151215546 28/07/1398
678 خراسان رضوی سمانه عاملی 1062883314 1361 دکتری آمار ریاضی آموزشی و پژوهشی دولتی 09151534764 28/07/1398
679 خراسان رضوی مهدی عباسی زرمهری 0055968848 1350 کارشناسی ارشد حسابداری مالی دولتی 09353034184 28/07/1398
680 خراسان رضوی علیرضا علیزاده تمیز 0940738732 1352 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی هیأت علمی (مربی) 09151162354 28/07/1398
681 خراسان رضوی ابوالفضل عمادی 1062899016 1362 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 09155197935 28/07/1398
682 خراسان رضوی داود فاضل ترشیزی 0901214973 1360 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 09151597251 28/07/1398
683 خراسان رضوی امیرحسین فرزاد 0651765900 1351 کارشناسی ارشد زمین شناسی- آب شناسی شغلی اختصاصی دولتی 09151197851 28/07/1398
684 خراسان رضوی سحر قالی چین 0943379997 1358 کارشناسی ارشد مشاوره- مشاوره توانبخشی آموزشی و پژوهشی دولتی 09155049279 28/07/1398
685 خراسان رضوی نرجس قربانی 0937959081 1357 کارشناسی ارشد علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 09151243816 28/07/1398
686 خراسان رضوی عبدالحمید قلی زاده 0639898114 1364 کارشناسی ارشد روابط بین الملل روابط عمومی و بین الملل دولتی 09151698175 28/07/1398
687 خراسان رضوی نسیم کمالی خراسانی 0943358396 1357 کارشناسی ارشد مشاوره- مشاوره توانبخشی آموزشی و پژوهشی دولتی 09155061665 28/07/1398
688 خراسان رضوی کاوه کوهستانی 0937681385 1342 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتی اداری - مدیریتی دولتی 09151024368 28/07/1398
689 خراسان رضوی ثریا گلدوزیان 0943416000 1359 کارشناسی ارشد مشاوره- مشاوره مدرسه آموزشی و پژوهشی دولتی 09158172173 28/07/1398
690 خراسان رضوی محمدرضا محسنی 0901096296 1345 کارشناسی ارشد جمعیت شناسی اجتماعی دولتی 09155223807 28/07/1398
691 خراسان رضوی عباس محمدزاده 0872393887 1359 کارشناسی ارشد مشاوره - مشاوره توانبخشی آموزشی و پژوهشی دولتی 09155027512 28/07/1398
692 خراسان رضوی ناهید مزروعی 0938587544 1341 کارشناسی ارشد مشاوره- مشاوره توانبخشی آموزشی و پژوهشی دولتی 09155131096 28/07/1398
693 خراسان رضوی هادی مطهری 1062905571 1362 کارشناسی ارشد مهندسی برق- الکترونیک شغلی اختصاصی دولتی 09153526297 28/07/1398
694 خراسان رضوی محبوبه منتظر عطایی 0942842227 1357 دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 09153158297 28/07/1398
695 خراسان رضوی نصراله مهدوی 0749303131 1351 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - بازاریابی اداری - مدیریتی دولتی 09159271306 28/07/1398
696 خراسان رضوی محمدمهدی مولوی 0730129284 1360 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانی اداری - مدیریتی دولتی 09151265669 28/07/1398
697 خراسان رضوی تکتم میرزائیان 0938811819 1358 کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات تجارت الکترونیک فناوری اطلاعات دولتی 09151048040 28/07/1398
698 خراسان رضوی محمود نادریان 3673470027 1351 کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مهندسی آب شغلی اختصاصی دولتی 09155415850 28/07/1398
699 خراسان رضوی سیدحسین نیری 0919291635 1336 کارشناسی ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 09151162973 28/07/1398
700 خراسان رضوی محمداسماعیل نیکو 0638249449 1343 کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی حقوقی دولتی 09155053760 28/07/1398
701 خراسان رضوی محمدحسین همایونی راد 0943164354 1345 دکتری مدیریت رفتاری اداری - مدیریتی هیأت علمی (مربی) 09155191060 28/07/1398
702 خراسان رضوی محسن هوشیار 0931433835 1345 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتی اداری - مدیریتی دولتی 09155592951 28/07/1398
703 سمنان معصومه ابراهیمی 4590264862 1357 دکتری جامعه شناسی اجتماعی غیردولتی 09191749230 14/08/1398
704 سمنان حسین ابراهیمیان 4569519008 1360 دکتری مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 09122189554 14/08/1398
705 سمنان محسن احمدی 6429974855 136 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 09193743914 14/08/1398
706 سمنان رضا امینی آهی دشتی 2093551241 1364 دکتری عمران عمران سازه موضوعی تخصصی دولتی 09113549345 14/08/1398
707 سمنان علیرضا امینیان 4579278747 1351 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی فرهنگی دولتی 09122311463 14/08/1398
708 سمنان علیرضا باقری 0064194019 1355 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 09123740187 14/08/1398
709 سمنان محمد براتیان 6359622459 1355 کارشناسی ارشد علوم سیاسی روابط بین الملل دولتی 09122315137 14/08/1398
710 سمنان علی ترابی 4250968677 1347 کارشناسی ارشد منابع طبیعی موضوعی تخصصی دولتی 09125316853 14/08/1398
711 سمنان مارال پارسا 4560066477 1370 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی اجتماعی دولتی 09124312573 14/08/1398
712 سمنان مجید پوررضا 0047743948 1345 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی اداری مدیریتی دولتی 09128311202 14/08/1398
713 سمنان مجید جهان 4569589219 1364 کارشناسی ارشد صنایع موضوعی تخصصی دولتی 09125320968 14/08/1398
714 سمنان سیدحسین حسینی 4590273421 1356 دکتری مدیریت دولتی اداری مدیریتی هیأت علمی 09124731873 14/08/1398
715 سمنان محمدتقی حیدریان 4569587313 1352 دکتری دامپزشکی موضوعی تخصصی دولتی 09125317605 14/08/1398
716 سمنان محمدرضا حیدریان 4569389937 1347 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 09123311926 14/08/1398
717 سمنان مصطفی خاتمی 4569574191 1363 دکتری عمران سازه موضوعی تخصصی دولتی 09122317714 14/08/1398
718 سمنان رضا خالصی 4569526985 1360 کارشناسی ارشد حقوق جزا حقوقی دولتی 09125326710 14/08/1398
719 سمنان علی خداداد 0063956772 1352 کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری موضوعی تخصصی دولتی 09122316906 14/08/1398
720 سمنان فاطمه حسین پور 4590274035 1358 کارشناسی ارشد علوم تربیتی اجتماعی دولتی 09124743783 14/08/1398
721 سمنان مهدی دارایی 0067175449 1359 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی موضوعی تخصصی دولتی 09126310844 14/08/1398
722 سمنان محمدرضا رستمی 0943337518 1356 دکتری مدیریت بازاریابی مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 09122246585 14/08/1398
723 سمنان هادی رستمیان 4579092902 1345 کارشناسی ارشد مهندسی آب موضوعی تخصصی غیردولتی 09121318049 14/08/1398
724 سمنان مرضیه رفعتی 4591756475 1357 دکتری علوم ارتباطات اجتماعی غیردولتی 09123740837 14/08/1398
725 سمنان سعید زنگنه 3256942075 1364 دکتری هواشناسی مخاطرات موضوعی تخصصی دولتی 09386959952 14/08/1398
726 سمنان رقیه ساجدی 0052371476 1349 دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 09122314631 14/08/1398
727 سمنان حسن سعدالدین 4569356451 1344 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری مدیریتی دولتی 09122310973 14/08/1398
728 سمنان حسین سعدالدین 4569420737 1350 کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق حقوقی دولتی 09128313660 14/08/1398
729 سمنان فاطمه سوهانی 0453672698 1365 دکتری مکانیک موضوعی تخصصی هیأت علمی (استادیار) 09128732355 14/08/1398
730 سمنان مهسا شاه حسینی 4609916460 1364 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی اداری مدیریتی دولتی 09128320560 14/08/1398
731 سمنان سیدحسین شاه چراغ 4579293681 1355 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی موضوعی تخصصی دولتی 09123313573 14/08/1398
732 سمنان سیدمحمد شاهمیری 5309888972 1350 دکتری مدیریت صنعتی اداری مدیریتی دولتی 09122314498 14/08/1398
733 سمنان رامین صفاهانی 0045935009 1346 کارشناسی ارشد حسابداری مالی دولتی 09121319309 14/08/1398
734 سمنان امین صفدری 4570024971 1360 دکتری حقوق بین الملل روابط بین الملل دولتی 09212643986 14/08/1398
735 سمنان محمود فیض 4569722717 1351 کارشناسی ارشد حسابداری مالی دولتی 09127316871 14/08/1398
736 سمنان حمیدرضا قاسمیان 0072536977 1353 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی اداری دولتی 09123313017 14/08/1398
737 سمنان پژمان قراییان 4560033234 1369 کارشناسی ارشد مدیریت سوانح طبیعی موضوعی تخصصی دولتی 09127314272 14/08/1398
738 سمنان محمود قدرتی 4569438180 1352 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی اداری دولتی 09127321303 14/08/1398
739 سمنان محمد عالی 2259163947 1347 کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق حقوقی دولتی 09122319608 14/08/1398
740 سمنان معصومه عامری 4592265831 1365 دکتری فلسفه و کلام اسلامی فرهنگی دولتی 09129423858 14/08/1398
741 سمنان مرتضی عباس پور 4592009541 1354 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری مدیریتی دولتی 09128313800 14/08/1398
742 سمنان عظیم علی عرب 4591781291 1360 دکتری حقوق کیفری حقوقی دولتی 09123735583 14/08/1398
743 سمنان حجت اله کرمانی 4569735495 1354 کارشناسی ارشد جامعه شناسی فرهنگی دولتی 09196676014 14/08/1398
744 سمنان فاطمه لطفعلیان 5309914846 1357 کارشناسی ارشد مدیریت مالی مالی دولتی 09128320618 14/08/1398
745 سمنان نادر مالکی 5309903951 1354 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی مالی دولتی 09123317621 14/08/1398
746 سمنان حمید مستخدمین حسینی 5309891390 1351 دکتری جامعه شناسی اجتماعی دولتی 09192760516 14/08/1398
747 سمنان علیرضا مطلبی نژاد 4579363019 1363 دکتری علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی دولتی 09126891834 14/08/1398
748 سمنان فاطمه ملک پور 5309847421 1342 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی آموزشی و پژوهشی دولتی 09123314827 14/08/1398
749 سمنان احمد مهرابی 4579883918 1365 کارشناسی ارشد عمران راه وترابری موضوعی تخصصی دولتی 09013073739 14/08/1398
750 سمنان آزاده موسایی نژاد 0077631358 1364 کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل روابط بین الملل دولتی 09125320903 14/08/1398
751 سمنان کبری نوروزیان 4569491928 1358 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی اداری مدیریتی دولتی 09125317540 14/08/1398
752 سمنان نورعلی نیا سماکوش 2062304102 1352 دکتری علوم سیاسی روابط بین الملل دولتی 09125315388 14/08/1398
753 سمنان یداله همتی 4569439853 1352 دکتری مدیریت صنعتی مالی دولتی 09122318120 14/08/1398
754 سمنان فریبرز یداللهی 4569439667 1352 دکتری شهرسازی موضوعی تخصصی دولتی 09123317259 14/08/1398
755 سمنان ماریه یداللهی 4569577989 1363 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی موضوعی تخصصی دولتی 09367373047 14/08/1398
756 سمنان محمد یوسفی سوته 2092988719 1343 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی موضوعی تخصصی دولتی 09122310419 14/08/1398
757 سمنان محمود گلستانی 4569587313 1363 دکتری حقوق بین الملل حقوقی غیردولتی 09127319877 14/08/1398

758
فارس حسن آرایش 6579951931 1365 کارشناسی ارشد علوم سیاسی شغلی اختصاصی دولتی 09175613556 03/10/1398
759 فارس علی آقازاده 2471580981 1360 کارشناسی ارشد مدیریت ورزش شغلی اختصاصی دولتی 09177170245 20/03/1398
760 فارس ایرج آی 5489675810 1334 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی توجیهی بازنشسته 09171158175 03/06/1398
761 فارس عبدالرسول ابراهیمی حقیقی 2295233062 1346 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی اداری دولتی 09173831796 03/10/1398
762 فارس مریم ابراهیمی منش 2297618611 1355 دکتری جامعه شناسی جامعه شناسی دولتی 09379152862 03/10/1398
763 فارس شهرام احمدی 5479589296 1350 دکتری مهندسی منابع طبیعی شغلی اختصاصی غیردولتی 09171190552 20/03/1398
764 فارس سمیرا اسدی پویا 2431978052 1360 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات غیردولتی 09170220292 20/03/1398
765 فارس سعید اسکندری 2297490917 1346 کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات غیردولتی 09173156028 03/06/1398
766 فارس محسن اسکندری 2431777316 1349 کارشناسی ارشد منابع طبیعی شغلی اختصاصی دولتی 09173146595 03/10/1398
767 فارس محمد جواد اسلام زاده 2280956225 1370 کارشناسی ارشد مهندسی آب پدافند غیردولتی 09171081652 30/07/1398
768 فارس علی اسماعیلی 2295537177 1361 کارشناسی ارشد حوزوی فرهنگی هیأت علمی (مربی) 09354237574 20/03/1398
769 فارس محسن امامی 2300977443 1364 دکتری کامپیوتر فناوری اطلاعات هیأت علمی (مربی) 09123755217 20/03/1398
770 فارس شاپور امین شایان 2471128998 1330 دکتری راهنمایی و رفتار انسانی اداری - مدیریتی بازنشسته 09177001960 20/03/1398
771 فارس علیرضا انصاری 2371426105 1348 کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای شغلی اختصاصی دولتی 09171898900 03/06/1398
772 فارس علیرضا انوری 2090215852 1342 دکتری مهندسی صنایع و سیستم ها مدیریتی عضو هیأت علمی 09177052206 03/10/1398
773 فارس غلامعلی اوجی 2298847797 1348 کارشناسی ارشد مرتع داری شغلی اختصاصی دولتی 09173066055 03/10/1398
774 فارس مصطفی ایران نژاد پاریزی 3071172591 1368 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 09132455727 20/03/1398
775 فارس احسان ایزدی 5489853573 1359 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع شغلی اختصاصی دولتی 09179186200 30/07/1398
776 فارس احمد بارانی 6549503841 1359 کارشناسی ارشد حسابداری مالی دولتی 09171068532 03/06/1398
777 فارس کمال باقری 2471459692 1355 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 09177775752 20/03/1398
778 فارس سعید بختیاری 2297983271 1357 کارشناسی ارشد مدیریت اداری - مدیریتی دولتی 09177027952 20/03/1398
779 فارس امیررضا بخشی 2298167427 1361 کارشناسی ارشد علوم سیاسی شغلی اختصاصی دولتی 09173871730 30/07/1398
780 فارس علی رضا پرنیان 2511269716 1353 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (مربی) 09171818755 20/03/1398
781 فارس مهرزاد پرنیان 2511869799 1363 کارشناسی ارشد کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 09373740133 20/03/1398
782 فارس حمید پورپاریزی 2559608308 1361 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری دولتی 09171337544 03/10/1398
783 فارس نصیر پیرانی 2391146248 1358 کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی در ورزش شغلی اختصاصی دولتی 09173233136 03/06/1398
784 فارس محمدهادی تابش فراز 2471063391 1363 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات شغلی اختصاصی دولتی 09171128818 20/03/1398
785 فارس محبوبه تقدس 2298870144 1368 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 09173050270 20/03/1398
786 فارس رضا جوانبخت 2297395426 1340 کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی و پژوهشی دولتی 09171079236 20/03/1398
787 فارس محمد جوکار 2293246140 1355 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی حقوقی غیردولتی 09177107938 03/06/1398
788 فارس مجتبی حاجی زاده 2298762279 1362 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی غیردولتی 09174500378 03/06/1398
789 فارس قاسم حسنی زاده 2295117224 1339 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی بازنشسته 09173157932 20/03/1398
790 فارس طاها حسین فقیه منفرد 2295355133 1355 کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی شغلی اختصاصی دولتی 09177006971 03/06/1398
791 فارس سیدعبدالرسول حسینی 2291592459 1343 کارشناسی ارشد حقوق شغلی اختصاصی دولتی 09173112119 20/03/1398
792 فارس سیده فاطمه حسینی 2392022844 1365 کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس شغلی اختصاصی دولتی 09176817132 03/10/1398
793 فارس محمود خردمند 2295565650 1362 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی شغلی اختصاصی دولتی 09176090170 03/10/1398
794 فارس ناهید خلج 2296972561 1359 کارشناسی ارشد کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 09177087599 30/07/1398
795 فارس رامین خلیقی 2572202761 1357 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی غیردولتی 09173004701 03/06/1398
796 فارس امید خلیلی 2295188644 1345 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 09171010370 03/06/1398
797 فارس مهرداد خواجه پور 2298874107 1352 کارشناسی ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 09173037942 20/03/1398
798 فارس غلامرضا خوش اقبال 2295363357 1355 دکتری زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 09307391500 03/06/1398
799 فارس سیدرئوف خیامی 0936170670 1348 دکتری کامپیوتر فناوری اطلاعات هیأت علمی (استادیار) 09171004856 03/06/1398
800 فارس مجتبی درخشان جغایی 2433056217 1365 کارشناسی ارشد حقوق شغلی اختصاصی دولتی 09179352542 30/07/1398
801 فارس محمدتقی دهقانیان 5139440679 1355 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 09179188001 09/10/1398
802 فارس محمد راستی کردار 2571705741 1355 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 09176407006 09/10/1398
803 فارس رجبعلی راهی 0859250741 1340 کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 09125995056 03/06/1398
804 فارس عفت رجبی 2451690054 1363 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 09176828441 20/03/1398
805 فارس مریم رخشان 2371984949 1359 کارشناسی ارشد حسابداری اداری - مدیریتی غیردولتی 09308646665 03/06/1398
806 فارس علی رفیعی منصورآبادی 2430774828 1351 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 09177378614 20/03/1398
807 فارس ندا رنجبر 2391930321 1363 کارشناسی ارشد کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 09178550854 03/10/1398
808 فارس حسن رهگذر 2362522362 1351 دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی 09177176473 20/03/1398
809 فارس محمدهادی رویین تن 2452296597 1364 کارشناسی ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 09172486047 30/07/1398
810 فارس محمدرضا رئوفت 2295230934 1366 کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی شغلی اختصاصی دولتی 09177108842 20/03/1398
811 فارس امین زارع 6489976031 1365 دکتری مدیریت رفتار سازمانی مدیریتی غیردولتی 09364736155 03/10/1398
812 فارس محسن زارع پور 2297772882 1361 کارشناسی ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 09173175215 20/03/1398
813 فارس شهربانو زارعیان 2297615043 1355 کارشناسی ارشد جامعه شناسی شغلی اختصاصی دولتی 09172580587 03/06/1398
814 فارس داریوش زارعیان جهرمی 2431842681 1355 کارشناسی ارشد مدیریت بهداشت و درمان شغلی اختصاصی دولتی 09177106814 20/03/1398
815 فارس رزیتا ساکی 2297738064 1360 کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات مکانی اداری - مدیریتی دولتی 09171009162 03/06/1398
816 فارس محسن سالاری 2430189496 1368 کارشناسی ارشد مدیریت ورزش شغلی اختصاصی دولتی 09177183248 20/03/1398
817 فارس سیدسعید سجادی شورجه 5149925136 1360 کارشناسی ارشد مدیریت ورزش شغلی اختصاصی دولتی 09303301002 20/03/1398
818 فارس مریم سروش ارزانی 2298896161 1352 دکتری جامعه شناسی اجتماعی هیأت علمی 09173118017 20/03/1398
819 فارس حمید سلیمانی 2297624239 1355 کارشناسی ارشد منابع طبیعی شغلی اختصاصی دولتی 09173122858 03/10/1398
820 فارس مهرداد سهرابی 2471240879 1367 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 09177149937 20/03/1398
821 فارس علیرضا شایقی فرد 2571369512 1350 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 09363673870 30/07/1398
822 فارس زهرا شفیعی 2280981297 1343 کارشناسی ارشد حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 09177001645 30/07/1398
823 فارس رمضان شیرکوهی 6249371702 1355 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی مالی دولتی 09174917014 03/06/1398
824 فارس سیامک صاحبی 2297683294 1358 دکتری زبان شناسی همگانی فرهنگی دولتی 09177056192 20/03/1398
825 فارس فریبرز صارمی نوری 2431762033 1346 کارشناسی ارشد حقوق شغلی اختصاصی دولتی 09171284346 30/07/1398
826 فارس مسلم صالحی 2539707505 1359 دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی 09177052689 20/03/1398
827 فارس محمد صفری دشتکی 2430447495 1351 دکتری مدیریت دولتی مدیریتی دولتی 09177033973 03/10/1398
828 فارس علی اصغر طاهری نیا 2572015757 1352 کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی شغلی اختصاصی دولتی 09173112414 20/03/1398
829 فارس عباس عباس پور 2296091830 1349 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 09171120802 20/03/1398
830 فارس محمدعلی عباسی کشکولی 2431173399 1349 کارشناسی ارشد اقتصاد نظری شغلی اختصاصی دولتی 09173054097 03/06/1398
831 فارس فاطمه عبدشریفی 2280459817 1369 دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی غیردولتی 09178470306 20/03/1398
832 فارس ابوذر عفیفی پور 2432185021 1358 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 09173198421 03/06/1398
833 فارس فاطمه غربی 2298446921 1354 کارشناسی ارشد آمار ریاضی شغلی اختصاصی دولتی 09171065434 03/06/1398
834 فارس جعفر غلام نژاد 2571505701 1346 کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی اداری بازنشسته 09177105178 03/10/1398
835 فارس مجتبی فتاحی 4450014545 1368 کارشناسی ارشد مهندسی عمران شغلی اختصاصی دولتی 09197392786 20/03/1398
836 فارس لیلا فراهانی 2299103678 1356 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی شغلی اختصاصی دولتی 09178480641 30/07/1398
837 فارس ابراهیم فرج پور 2510185871 1343 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک شغلی اختصاصی دولتی 09173132515 20/03/1398
838 فارس محمدابراهیم فرشته 2295335469 1354 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه- پدافند غیرعامل شغلی اختصاصی دولتی 09177101841 30/07/1398
839 فارس محمد جواد فرهنگ 5489845929 1363 کارشناسی ارشد مدیریت مالی مالی دولتی 09177187629 03/10/1398
840 فارس فیروزه فریدان جهرمی 1284877531 1355 کارشناسی ارشد ژنتیک شغلی اختصاصی دولتی 09177045369 20/03/1398
841 فارس راضیه قاسمی 2571691392 1354 کارشناسی ارشد کامپیوتر فناوری اطلاعات غیردولتی 09359214175 30/07/1398
842 فارس عنایت اله قاسمی راد 2295258944 1347 کارشناسی ارشد حقوق حقوقی دولتی 09173037030 20/03/1398
843 فارس معصومه قطعی 2291026240 1350 کارشناسی ارشد فیزیولوژی شغلی اختصاصی دولتی 09177042015 20/03/1398
844 فارس اسماعیل قنبری 1860345239 1360 کارشناسی حسابداری شغلی اختصاصی دولتی 09163145781 20/03/1398
845 فارس عبداله کارپرور 2296035981 1345 کارشناسی ارشد اقتصاد اداری دولتی 09171121465 03/10/1398
846 فارس امیدرضا کرمی 2530061742 1370 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی غیردولتی 09106740588 03/06/1398
847 فارس محسن کریمی 2300462001 1365 کارشناسی مهندسی کامپیوتر شغلی اختصاصی دولتی 09179695272 20/03/1398
848 فارس پرویز کهندل 2299879102 1346 کارشناسی ارشد حقوق حقوقی دولتی 09171056377 03/10/1398
849 فارس حامد کیهان 0068298307 1361 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی اداری - مدیریتی غیردولتی 09173013312 03/06/1398
850 فارس محسن محمدنژاد 2470713358 1340 کارشناسی ارشد مدیریت سیستم ها و بهره وری اداری - مدیریتی بازنشسته 09173000874 03/06/1398
851 فارس محمد محمدی 2297771835 1361 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 09173099368 03/06/1398
852 فارس حمیده محمدی 2450362789 1348 دکتری روانشناسی اجتماعی دولتی 09173871437 03/06/1398
853 فارس حمیدرضا محمدی 2430901056 1358 دکتری مدیریت دولتی اداری دولتی 09373157024 03/10/1398
854 فارس معصومه مرادی 2296814115 1350 کارشناسی ارشد مدیریت بهداشت و درمان شغلی اختصاصی دولتی 09173041712 20/03/1398
855 فارس حسن مقیم 1817149288 1348 کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی شغلی اختصاصی دولتی 09173099894 20/03/1398
856 فارس کورش منوچهری 2296773885 1345 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 09171123167 30/07/1398
857 فارس عطا مهبودی 2371147869 1352 کارشناسی ارشد حقوق شغلی اختصاصی دولتی 09176063523 03/10/1398
858 فارس مهدی مهران پور 2298221391 1359 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی شغلی اختصاصی دولتی 09177101365 20/03/1398
859 فارس سیدکاظم موسوی 2297524668 1353 کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری شغلی اختصاصی دولتی 09339112677 20/03/1398
860 فارس حمیدرضا مومنی 2297527888 1349 کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی شغلی اختصاصی دولتی 09123002184 03/10/1398
861 فارس تورج موید 3500774156 1339 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 09173139498 20/03/1398
862 فارس حجت اله نجفی 5489856823 1359 کارشناسی ارشد پرستاری شغلی اختصاصی دولتی 09177170178 03/06/1398
863 فارس مهرداد نگهبان 5139680165 1347 کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی شغلی اختصاصی دولتی 09177179388 20/03/1398
864 فارس شیوا نیاکان 2295389364 1356 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی شغلی اختصاصی دولتی 09173104229 30/07/1398
865 فارس محمد هادی کارگر 2470959632 1360 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی شغلی اختصاصی دولتی 09171910464 03/06/1398
866 فارس علیرضا همایون خواه 2295219523 1346 کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری شغلی اختصاصی دولتی 09177140657 20/03/1398
867 قزوین محمد آذری ویائی 2659513341 1341 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری – مدیریتی دولتی 09123811311 08/10/1398
868 قزوین فخرالدین آزاد شهرکی 4622651416 1361 کارشناسی ارشد عمران - آب شغلی – تخصصی دولتی 09132858768 04/02/1398
869 قزوین داریوش آقا زاده 4322874207 1354 کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری شغلی – تخصصی دولتی 09127840978 08/10/1398
870 قزوین جمشید خدایاری 4391074516 1346 دکتری مدیریت دولتی- منابع انسانی اداری – مدیریتی دولتی 09126819150 08/10/1398
871 قزوین پریسا احمدپور 5949858751 1357 کارشناسی ارشد مهندسی عمران شغلی – تخصصی دولتی 09125822789 08/10/1398
872 قزوین ولی اله اصلانی لیائی 5099399193 1353 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – سیستم و بهره وری اداری – مدیریتی غیر دولتی 09122819956 08/10/1398
873 قزوین بیت اله اکبری مقدم 5699691456 1348 دکتری اقتصاد مالی غیر دولتی 09125701934 04/02/1398

874
قزوین داود امامزاده 4322777953 1347 دکتری مدیریت منابع انسانی اداری – مدیریتی دولتی 09121812114 04/02/1398
875 قزوین مارال باقری 4322396836 1364 کارشناسی ارشد حقوق – حقوق خصوصی حقوقی دولتی 09124818148 08/10/1398
876 قزوین وحید بغدادی 5089218201 1349 کارشناسی ارشد حسابداری حسابداری دولتی 09122826007 04/02/1398
877 قزوین عزیز بن سعید 1818407744 1343 کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری شغلی – تخصصی دولتی 09127864480 08/10/1398
878 قزوین علیرضا بندعلی 5909443542 1349 کارشناسی ارشد حقوق حقوقی دولتی 09123822848 04/02/1398
879 قزوین مهدی تقی زاده 4324586365 1366 دکتری انرژی و بهره وری شغلی – تخصصی غیر دولتی 09193884818 04/02/1398
880 قزوین داریوش ثاقب اهری زاد 4322083978 1350 کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی کشاورزی دولتی 09122813710 08/10/1398
881 قزوین سید حسین ثانی قوامی 4320744918 1355 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی – توسعه منابع انسانی اداری – مدیریتی دولتی 09127870576 08/10/1398
882 قزوین فاطمه جباریان 4322763464 1346 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری – مدیریتی دولتی 09123815274 08/10/1398
883 قزوین دلارام جعفری کلسفروشی 2659411964 1359 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی اداری – مدیریتی دولتی 09117216474 08/10/1398
884 قزوین حسین جهاندیده 4322901204 1357 کارشناسی ارشد حسابداری مالی دولتی 09122814503 08/10/1398
885 قزوین ابوالفضل حاجی شعبانها 4322900496 1357 کارشناسی ارشد مکانیک شغلی – تخصصی دولتی 09125811913 08/10/1398
886 قزوین مارال حسین خانی 5089508909 1352 کارشناسی ارشد شیمی شغلی – تخصصی دولتی 09125812670 08/10/1398
887 قزوین سید محمدکریم حسینی 4722886784 1344 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی – مالی مالی دولتی 09121824351 04/02/1398
888 قزوین ناصر حمیدی 6159693069 1344 دکتری مدیریت صنعتی- سیستم ها و روش ها شغلی- تخصصی غیردولتی 09121826132 04/02/1398
889 قزوین منوچهر حیاتی 4323410689 1351 کارشناسی ارشد آمار- اجتماعی اقتصادی شغلی – تخصصی دولتی 09121824778 08/10/1398
890 قزوین علیرضا خاکپور 0451189851 1356 دکتری مدیریت – تحقیق در عملیات اداری- مدیریتی غیردولتی 09125811080 08/10/1398
891 قزوین سعیده خضیر 1930078013 1351 کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست آموزشی – پژوهشی دولتی 09125813240 08/10/1398
892 قزوین محمد خطیری 0058046992 1357 دکتری حسابداری مالی غیردولتی 09122810068 08/10/1398
893 قزوین فاطمه خمسه 4323968914 1354 کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی توسعه اداری- مدیریتی دولتی 09125821963 08/10/1398
894 قزوین الهه رافعی 432339876 1349 کارشناسی ارشد علوم تربیتی - مدیریت آموزشی آموزشی - پژوهشی غیردولتی 09122826979 08/10/1398
895 قزوین علی رحمانی 4391322129 1352 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی مالی دولتی 09123812329 08/10/1398
896 قزوین محمد علی رحیمی 5099785832 1346 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی مالی دولتی 09126821574 08/10/1398
897 قزوین غفار رمضانی 2691002497 1355 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی شغلی - تخصصی دولتی 09125822848 08/10/1398
898 قزوین حمیدرضا سامانی پور 4899093942 1359 کارشناسی ارشد آمار نظری شغلی – تخصصی دولتی 09122044822 04/02/1398
899 قزوین عفت سبزیکار 4324328927 1365 کارشناسی ارشد خون شناسی شغلی – تخصصی دولتی 09128820753 08/10/1398
900 قزوین ساناز ستوده 0064051846 1354 کارشناسی ارشد مدیریت برنامه ریزی توسعه شغلی - تخصصی دولتی 09123826436 08/10/1398
901 قزوین محمد حسین سلیمانی 5809554733 1337 دکتری زبان و ادبیات فارسی شغلی و تخصصی دولتی 09123811619 04/02/1398
902 قزوین محمدحسین شیرعلی 4322768938 1347 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری – مدیریتی دولتی 09126825900 04/02/1398
903 قزوین محمدرضا شیری شاهسوار 1377581292 1363 دکتری تغذیه شغلی – تخصصی دولتی 09143016970 08/10/1398
904 قزوین هادی صادق دقیقی 0062837117 1359 کارشناسی ارشد مهندسی توسعه روستایی اداری – مدیریتی دولتی 09123811388 08/10/1398
905 قزوین غلامرضا عابدینی 4410923986 1349 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی شغلی- تخصصی غیردولتی 09125810701 04/02/1398
906 قزوین علی عابدینی فر 4322912508 1358 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی مدیریت – اجتماعی دولتی 09123829806 08/10/1398
907 قزوین سعید عباسی 4310201172 1368 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی اداری و شغلی – تخصصی دولتی 09124818140 08/10/1398
908 قزوین اسماعیل عبدالعلی 4910322426 1355 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی اداری – مدیریتی دولتی 09125822842 04/02/1398
909 قزوین محمد عظیمی 4390231464 1354 کارشناسی ارشد مدیریت - فناوری اطلاعاتی فناوری اطلاعاتی دولتی 09127889088 08/10/1398
910 قزوین میترا عقیلی 0052358518 1348 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی اداری – مدیریتی دولتی 09122822422 08/10/1398
911 قزوین سید محمود علائی 5809947301 1361 کارشناسی ارشد مهندسی عمران شغلی – تخصصی دولتی 09122810477 04/02/1398
912 قزوین فاطمه علی محمدی 4324324344 1365 کارشناسی ارشد هماتولوژی شغلی – تخصصی دولتی 09191843161 08/10/1398
913 قزوین لاله علی محمدی 2279215802 1351 کارشناسی ارشد میکرو بیولوژی شغلی – تخصصی دولتی 09127870796 08/10/1398
914 قزوین محمد علی نیا 4323376812 1348 کارشناسی ارشد حقوق حقوقی دولتی 09124816505 08/10/1398
915 قزوین مجید فتحی زهرایی 0053543254 1350 فوق دکتری مهندس صنایع مدیریت غیردولتی 09121825022 04/02/1398
916 قزوین مجید فرجی پور 0058291156 1357 کارشناسی ارشد مهندسی عمران شغلی – تخصصی دولتی 09123810265 08/10/1398
917 قزوین محمد قاسمی 4322115144 1352 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری – مدیریتی دولتی 09125812920 08/10/1398
918 قزوین حسین کارگر 5909964585 1364 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی اداری – مدیریتی دولتی - 08/10/1398
919 قزوین مریم کاکاوند میرزایی 4323482825 1359 دکتری مهندسی برق شغلی – تخصصی دولتی 09123811257 04/02/1398
920 قزوین شیما کبیری 4323048920 1362 کارشناسی ارشد سازه های آبی شغلی – تخصصی دولتی 09121819740 08/10/1398
921 قزوین پوران گورانی 4897517850 1352 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی آموزشی – پژوهشی دولتی 09127845397 08/10/1398
922 قزوین حمزه محمدی 5388588572 1350 دکتری حقوق عمومی حقوقی غیردولتی 09123818696 04/02/1398
923 قزوین افسانه مرادی 4322259553 1360 کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی شغلی – تخصصی دولتی 09127830114 08/10/1398
924 قزوین سید احمد مرتضوی 6159824228 1348 دکتری جامعه شناسی فرهنگی علوم اجتماعی غیردولتی 09126817141 04/02/1398
925 قزوین علی مشایخ 5089921091 1366 کارشناسی ارشد ریاضی شغلی – تخصصی و مدیریتی دولتی 09127870711 08/10/1398
926 قزوین افسانه مهدیخانی 4322044190 1345 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی اداری – مدیریتی دولتی 09122819793 08/10/1398
927 قزوین رافع ناصری فر 4490279159 1350 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی اداری – مدیریتی دولتی 09120271135 08/10/1398
928 قزوین حمیدرضا نجفی 5399485524 1355 کارشناسی ارشد جغرافیاوبرنامه ریزی شهری شغلی – تخصصی دولتی 09124410172 08/10/1398
929 قزوین مرتضی نجفی 4323957564 1351 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری – مدیریتی دولتی 09121821805 04/02/1398
930 قزوین محمدرضا نصرآبادی 0321516842 1353 دکتری فناوری اطلاعات فناوری اطلاعاتی دولتی 09123811393 04/02/1398
931 قزوین نزهت نوحی 4323370725 1347 دکتری زبان و ادبیات فارسی و مترجی زبان انگلیسی امور اداری غیردولتی 09121813917 08/10/1398
932 قزوین محمد نوروزی 4322277683 1361 کارشناسی ارشد علوم سیاسی علوم سیاسی دولتی 09123829872 08/10/1398
933 قزوین الناز نیک سرشت 4320791428 1359 کارشناسی ارشد علوم سیاسی علوم سیاسی دولتی 09198474323 08/10/1398
934 قزوین علی اکبر واحدی 1602193290 1353 کارشناسی ارشد حسابداری امور مالی - حسابرسی دولتی 09124813872 04/02/1398
935 قزوین زیوربیگم هاشمی 5099275559 1350 کارشناسی ارشد ادبیات امور اداری دولتی 09129266958 08/10/1398
936 قزوین مهدی هدایت فر 4323068591 1362 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات - مدیریت سیستمهای اطلاعاتی فناوری اطلاعاتی دولتی 09127852775 04/02/1398
937 قزوین مجتبی همتی 4324099804 1363 دکتری مهندسی صنایع اداری – مدیریتی دولتی 09127856074 08/10/1398

938
کرمانشاه ابراهیم ابراهیمی 6419881897 1359 کارشناسی ارشد حسابداری مالی دولتی 09187534558 02/10/1398
939 کرمانشاه فرشاد اجرائی 3257448619 1359 کارشناسی ارشد منابع طبیعی شغلی اختصاصی دولتی 09118469861 16/11/1398
940 کرمانشاه فرامرز احمدیان فر 3330592761 1359 دکتری حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 09183310268 02/10/1398
941 کرمانشاه مرزبان ادیب منش 3329637471 1357 دکتری علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی دولتی 09188396819 16/11/1398
942 کرمانشاه میترا ارغوانی 3240495031 1369 کارشناسی ارشد تکثیر آبزیان شغلی اختصاصی دولتی 09353441334 16/11/1398
943 کرمانشاه رضا اکبری زلانی 1817110837 1346 کارشناسی ارشد مشاوره وراهنمایی آموزشی و پژوهشی دولتی 09188398304 16/11/1398
944 کرمانشاه پژمان امیدی 3256321879 1356 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 09188593944 02/10/1398
945 کرمانشاه علی امیرخانی 3258082073 1348 کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 09183363626 16/11/1398
946 کرمانشاه زهرا امیری 3341313109 1361 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 09188310449 02/10/1398
947 کرمانشاه فرزاد امیری 2161584073 1349 دکتری مهندسی صنایع شغلی اختصاصی هیأت علمی 09181320048 16/11/1398
948 کرمانشاه یوسف امیری 3256735533 1354 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 09188318122 16/11/1398
949 کرمانشاه پروا باتمانی 3838466391 1352 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 09189247678 02/10/1398
950 کرمانشاه رضا بیگ رضایی 3329884134 1363 دکتری حقوق عمومی عمومی دولتی 09120985187 16/11/1398
951 کرمانشاه فرزانه پورباقر کریمی 3341328491 1362 کارشناسی ارشد حسابداری مالی دولتی 09188587640 02/10/1398
952 کرمانشاه جبار پیوسته 3257745583 1347 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی شغلی اختصاصی دولتی 09188888357 16/11/1398
953 کرمانشاه یوسف جلیلیان 4539641409 1361 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی شغلی اختصاصی دولتی 09183365134 02/10/1398
954 کرمانشاه حمیدرضا جلیلیان 4539698486 1359 دکتری مدیریت دولتی اداری- مدیریتی هیأت علمی 09188881057 16/11/1398
955 کرمانشاه بی تا حامد 3257614837 1352 کارشناسی ارشد جامعه شناسی اجتماعی هیأت علمی 09188316370 02/10/1398
956 کرمانشاه بهروز حسینی نژاد 4539698281 1356 کارشناسی ارشد حقوق عمومی حقوقی دولتی 09189246896 02/10/1398
957 کرمانشاه مهدی حمیدی کیا 4969954331 1364 کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی آموزشی وپژوهشی دولتی 09181337884 16/11/1398
958 کرمانشاه مظفر خالوند 3309978109 1367 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 09183374992 16/11/1398
959 کرمانشاه آزاده خسروتبار 3255428939 1362 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 09124960105 16/11/1398
960 کرمانشاه مریم رحمانی 3255939143 1363 کارشناسی ارشد ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 09188857254 02/10/1398
961 کرمانشاه محمد رحمتی 4539696335 1354 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 09188581148 16/11/1398
962 کرمانشاه محمدباقر رحیمی 3256994903 1346 کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم وتربیت آموزشی و پژوهشی دولتی 09183590503 02/10/1398
963 کرمانشاه نادر رضائی 3251100114 1343 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 09186170231 02/10/1398
964 کرمانشاه فریدون روندی 3379591432 1344 کارشناسی ارشد فقه ومبانی حقوق اسلامی آموزشی و پژوهشی دولتی 09183369199 02/10/1398
965 کرمانشاه یوسف زارعی 4969103534 1351 کارشناسی ارشد علوم سیاسی روابط عمومی و بین الملل دولتی 09188394833 02/10/1398
966 کرمانشاه روح اله زمانی 3341179313 1345 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 09188331567 02/10/1398
967 کرمانشاه کیوان سهرابی ثانی 3257067402 1354 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 09183365109 02/10/1398
968 کرمانشاه سحر شاه گلی 328556121 1364 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 09187238633 02/10/1398
969 کرمانشاه عظیم شکری 4949657879 1350 کارشناسی ارشد جامعه شناسی اجتماعی دولتی 09188309089 02/10/1398
970 کرمانشاه شهرام شیخی فر 3731999323 1352 کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 09181315902 02/10/1398
971 کرمانشاه ستار صیادزاده 3230224116 1354 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 09188885943 02/10/1398
972 کرمانشاه شهرام طارمی 3257057466 1353 کارشناسی ارشد حسابداری مالی دولتی 09183567405 16/11/1398
973 کرمانشاه عباس عباسی 4848561701 1357 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 09188568984 02/10/1398
974 کرمانشاه روح اله عزیزی 3340124175 1354 کارشناسی ارشد تربیت بدنی شغلی اختصاصی دولتی 09188304925 16/11/1398
975 کرمانشاه شهرام علی آبادی 3369821478 1355 دکتری روانشناسی تربیتی شغلی اختصاصی دولتی 09186835809 16/11/1398
976 کرمانشاه فریده علیخانی 3241926591 1353 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 09189197280 02/10/1398
977 کرمانشاه علی اکبر علیئی 3319388924 1360 کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی شغلی اختصاصی دولتی 09128332096 02/10/1398
978 کرمانشاه زهرا فتاحی 3258002691 1361 کارشناسی ارشد حسابداری مالی دولتی 09189250985 02/10/1398
979 کرمانشاه محمد الفتی 0046817301 1346 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی شغلی اختصاصی دولتی 09184702422 02/10/1398
980 کرمانشاه وحید فروتن 3341219080 1356 کارشناسی ارشد کشاورزی شغلی اختصاصی دولتی 09188331526 16/11/1398
981 کرمانشاه فهیمه فلاح 3253088588 1345 کارشناسی ارشد سیستماتیک گیاهی شغلی اختصاصی دولتی 09188319806 16/11/1398
982 کرمانشاه ژیلا قزوینه 4969179964 1355 دکتری جامعه شناسی اجتماعی هیأت علمی 09183862235 02/10/1398
983 کرمانشاه موسی قندی 3341127194 1351 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 09188323143 02/10/1398
984 کرمانشاه تورج کریم نیا 3329224509 1358 کارشناسی ارشد حقوق وجزا شغلی اختصاصی دولتی 09188345155 02/10/1398
985 کرمانشاه هوشیار کریمی 3251313711 1353 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 09188569389 16/11/1398
986 کرمانشاه مهدی کهریزی 3257467613 1359 دکتری عمران- سازه شغلی اختصاصی دولتی 09188306728 02/10/1398
987 کرمانشاه امیدعلی کهریزی 3253175537 1356 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی هیأت علمی 09183303475 16/11/1398
988 کرمانشاه یحیی گلی 3369950812 1365 دکتری علوم اقتصادی مالی دولتی 09188347660 16/11/1398
989 کرمانشاه علی محبی 3253551199 1349 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 09188326720 02/10/1398
990 کرمانشاه محمدنادر محمدی 3359310391 1352 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی هیأت علمی 09188335724 16/11/1398
991 کرمانشاه جواد محمدی 3369441888 1353 کارشناسی ارشد حقوق حقوقی دولتی 09188576214 16/11/1398
992 کرمانشاه نوذر محمدی 3252517841 1348 کارشناسی ارشد حقوق وجزا شغلی اختصاصی دولتی 09181321305 16/11/1398
993 کرمانشاه حسن مرادی 4969755582 1359 کارشناسی ارشد حقوق وجزا شغلی اختصاصی دولتی 09183377844 16/11/1398
994 کرمانشاه حسین مرادیان 4960000211 1368 دکتری روانشناسی بالینی شغلی اختصاصی دولتی 09123614909 02/10/1398
995 کرمانشاه سوزان السادات منصوری 3308909030 1343 کارشناسی ارشد روانشناسی اجتماعی دولتی 09181382170 02/10/1398
996 کرمانشاه سیدسهراب موسوی 3251709161 1352 کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 09187156646 02/10/1398
997 کرمانشاه علیرضا مومن صفائی 1753447488 1342 کارشناسی ارشد علوم سیاسی روابط عمومی و بین الملل دولتی 09185678694 02/10/1398
998 کرمانشاه علی نجفی 4208410515 1349 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی اداری- مدیریتی دولتی 09183585502 16/11/1398
999 کرمانشاه محمدرضا نقدی 3369321084 1349 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری- مدیریتی دولتی 09124978961 02/10/1398
1000 کرمانشاه محمودرضا هاشمی بیستونی 4969830320 1351 دکتری برنامه ریزی شهری شغلی اختصاصی دولتی 09188302050 02/10/1398
1001 کرمانشاه ساجده واعظ زاده 4490699700 1356 کارشناسی ارشد جامعه شناسی اجتماعی هیأت علمی 09189322856 02/10/1398
1002 کرمانشاه رحمت اله ولدبیگی 3320264001 1356 دکتری ادبیات فارسی شغلی اختصاصی دولتی 09127082573 16/11/1398
1003 کرمانشاه رضا یارویسی 3340520631 1339 دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی هیأت علمی 09188314288 16/11/1398
1004 کرمانشاه عبدالرضا یاری 3252192764 1350 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 09183892590 02/10/1398
1005 کرمانشاه اقبال یاوری 3359311892 1346 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریتی دولتی 09183304752 16/11/1398
1006 لرستان ابراهیم آذرینوند 4859826390 1359 کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی فرهنگی دولتی 09168677631 08/12/1398
1007 لرستان لیلا آرغا 5289960732 1365 دکتری علوم اقتصادی - توسعه و برنامه ریزی اداری - مدیریتی دولتی 09106540206 08/05/1398
1008 لرستان حمید آسایش 0651971209 1363 دکتری اقتصاد- اقتصادپولی و انرژی اداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 09100703782 08/05/1398
1009 لرستان حسن اسماعیل زاده 4189789976 1354 دکتری جامعه شناسی اجتماعی دولتی 09163970836 08/05/1398
1010 لرستان مصطفی امانی پور 1840904844 1344 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی حقوقی دولتی 09166919635 08/05/1398
1011 لرستان امید امیدی شاه آباد 2297920687 1355 دکتری جغرافیا- برنامه ریزی روستایی اداری- مدیریت دولتی 09124891807 08/12/1398
1012 لرستان فرهاد امیری 4188924721 1355 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی اداری - مدیریتی دولتی 09166630231 08/05/1398
1013 لرستان زهرا امینی فارسانی 4679826266 1364 دکتری آمار آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (استادیار) 09165623808 08/05/1398
1014 لرستان مهری بهاروندی 4071178191 1352 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 09163603307 08/05/1398
1015 لرستان ولی بهرامی 4859451171 1362 دکتری جامعه شناسی مسائل ایران اجتماعی دولتی 09168592169 08/12/1398
1016 لرستان سجاد بوالحسنی 4219773673 1364 کارشناسی ارشد کامپیوتر - مهندسی نرم افزار فناوری اطلاعات دولتی 09167180060 08/05/1398
1017 لرستان فریده بیرانوند 4071414723 1341 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی اداری - مدیریت دولتی 09163619852 08/12/1398
1018 لرستان امین بیرانوند 6129961413 1364 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری فنی و مهندسی دولتی 09197256091 08/12/1398
1019 لرستان حسین توپچی 5929793778 1360 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی فرهنگی دولتی 09161611829 08/12/1398
1020 لرستان حسن جعفری 4070844783 1351 دکتری مدیریت آموزشی اداری - مدیریتی دولتی 09163691510 08/05/1398
1021 لرستان سعید جمشیدی منفرد 4071495431 1348 دکتری مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی دولتی 09161611352 08/05/1398
1022 لرستان سمانه حسن پور 4072736848 1362 دکتری علوم اقتصادی مالی دولتی 09161612596 08/12/1398
1023 لرستان محمد حکاک 0829313591 1342 دکتری مدیریت سیاست گذاری اداری - مدیریتی هیأت علمی (دانشیار) 09122599727 08/05/1398
1024 لرستان الهام حیدری 4073334085 1366 کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار فناوری اطلاعات غیردولتی 09167096004 08/12/1398
1025 لرستان محمود خرم آبادی 6139677017 1349 کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی آموزشی و پژوهشی دولتی 09163699918 08/05/1398
1026 لرستان مهدی خرم آبادی 4189186929 1356 دکتری حسابداری مالی هیأت علمی (استادیار) 09166614121 08/05/1398
1027 لرستان علیرضا خرمی 4072338699 1357 کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی فنی و مهندسی دولتی 09161612548 08/12/1398
1028 لرستان بیژن دالوند 4071943361 1349 کارشناسی ارشد کامپیوتر - مهندسی نرم افزار فناوری اطلاعات دولتی 09163673623 08/05/1398
1029 لرستان حمید دالوند 4071840293 1358 کارشناسی ارشد تربیت بدنی فرهنگی دولتی 09168675590 08/12/1398
1030 لرستان کیانوش رستمی 4199624104 1347 دکتری روزنامه نگاری روابط عمومی و بین الملل بازنشسته 09123503665 08/05/1398
1031 لرستان رجب رشیدی 5929542589 1343 دکتری بهداشت حرفه ای اجتماعی هیأت علمی (دانشیار) 09166616971 08/05/1398
1032 لرستان محسن رشیدی باغی 4189932892 1367 دکتری حسابداری مالی هیأت علمی (استادیار) 09167453461 08/05/1398
1033 لرستان امیر رضاپناه 4272220728 1348 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 09166611701 08/05/1398
1034 لرستان احمد رضوان دوست 4072357413 1358 دکتری زبان و ادبیات فارسی فرهنگی دولتی 09163690987 08/05/1398
1035 لرستان سعید رومانی 4072380415 1359 دکتری علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی اجتماعی هیأت علمی (مربی) 09166972664 08/05/1398
1036 لرستان مجتبی رومانی 4070705104 1357 کارشناسی ارشد حسابداری مالی دولتی 09128934146 08/12/1398
1037 لرستان علی سالاروند 4218643865 1359 کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست اداری - مدیریتی دولتی 09168691628 08/05/1398
1038 لرستان علی سبزوار 4189433721 1349 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریت دولتی 09166678386 08/12/1398
1039 لرستان کریم سپهوند 4071976869 1352 کارشناسی ارشد آمار آمار دولتی 09161593471 08/12/1398
1040 لرستان مسعود سعادت مهر 4071716525 1352 دکتری اقتصاد پولی اداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 09397915987 08/05/1398
1041 لرستان علی سیف اللهی 4198818411 1352 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 09163604779 08/05/1398
1042 لرستان مهیار صادقی 4072599085 1367 دکتری جامعه شناسی فرهنگی اجتماعی دولتی 09902015820 08/05/1398
1043 لرستان علیرضا صفدری 3255204763 1345 کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی آموزشی و پژوهشی دولتی 09163670915 08/05/1398
1044 لرستان یونس طاهرزاده 4189548669 1353 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریت دولتی 09167507749 08/12/1398
1045 لرستان مسعود طاهری نیا 4189035254 1351 دکتری حسابداری مالی هیأت علمی (استادیار) 09163670031 08/05/1398
1046 لرستان حمید عادل سخن 4070668942 1349 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی آموزشی وپژوهشی دولتی 09166691597 08/12/1398
1047 لرستان عباس عباس مدهنی 5929453829 1354 کارشناسی ارشد حقوق- جزا و جرم شناسی حقوقی دولتی 09163610179 08/12/1398
1048 لرستان شجاع عربان 6139821835 1349 دکتری روانشناسی اجتماعی هیأت علمی (استادیار) 09163673643 08/05/1398
1049 لرستان مجتبی علیزاده 4189785755 1362 دکتری کامپیوتر- امنیت شبکه فناوری اطلاعات هیأت علمی (استادیار) 09120618199 08/12/1398
1050 لرستان علی فتح الهی 4208105836 1339 دکتری الهیات و معارف اسلامی- ادیان و عرفان فرهنگی هیأت علمی (دانشیار) 09166615484 08/05/1398
1051 لرستان امین الفتی 4073318934 1365 دکتری عمران - مدیریت ساخت آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (مربی) 09166611210 08/05/1398
1052 لرستان آرش فره وشی 4072475300 1362 کارشناسی ارشد مکاترونیک آموزشی و پژوهشی غیردولتی 09128358290 08/05/1398
1053 لرستان حسین فلاحی اصل 5289624538 1343 دکتری فلسفه کلام فقه و اصول آموزشی و پژوهشی هیأت علمی (استادیار) 09163671866 08/05/1398
1054 لرستان محمدرضا فیضیان 4208510511 1348 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی اداری - مدیریت دولتی 09161611470 08/12/1398
1055 لرستان رضا فیضی نژاد 4559833559 1352 کارشناسی ارشد حقوق جزا حقوقی دولتی 09163985451 08/05/1398
1056 لرستان امین القاصی مهر 6139730341 1358 کارشناسی ارشد حسابداری مالی دولتی 09163988570 08/12/1398
1057 لرستان احمد قبادی الوار 4209033758 1356 دکتری مدیریت منابع انسانی اداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 09163610820 08/05/1398
1058 لرستان عزت اله قدم پور 4070669345 1352 دکتری روانشناسی تربیتی اجتماعی هیأت علمی (دانشیار) 09163675160 08/05/1398
1059 لرستان حمیدرضا کارگر 3930770415 1353 دکتری حقوق - جزا و جرم شناسی حقوقی هیأت علمی (مربی) 09125100306 08/05/1398
1060 لرستان عبدالکریم کشوری 1756244111 1347 دکتری فلسفه و کلام - حکمت متعالیه آموزشی و پژوهشی دولتی 09163984283 08/05/1398
1061 لرستان عبدالمجید کشوری 5289620834 1349 کارشناسی ارشد حقوق- جزا وجرم شناسی حقوقی دولتی 09132599006 08/12/1398
1062 لرستان مژگان کشوری پاپی 4072891924 1363 دکتری مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتی 09167950068 08/12/1398
1063 لرستان حبیب کنکبود 4209700649 1361 دکتری مذاهب اسلامی فرهنگی هیأت علمی (استادیار) 09107542508 08/05/1398
1064 لرستان نسرین کوشکی 4132362779 1363 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی اداری- مدیریت دولتی 09166626489 08/12/1398
1065 لرستان زینب گودرزی 4130887009 1353 کارشناسی ارشد حسابداری مالی دولتی 09166634936 08/12/1398
1066 لرستان حامد ماسوری 4072621978 1356 کارشناسی ارشد حقوق- جزا و جرم شناسی حقوقی دولتی 09166633528 08/12/1398
1067 لرستان کیانفر مرادی 4070955828 1349 کارشناسی ارشد حسابداری مالی دولتی 09161610348 08/05/1398
1068 لرستان رضا معبودی 3874502775 1358 دکتری اقتصاد اداری - مدیریتی هیأت علمی (استادیار) 09183192498 08/05/1398
1069 لرستان محمدرضا ملکی راد 5989658885 1341 کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی حقوقی بازنشسته 09163677032 08/05/1398
1070 لرستان عبدالمجید موسوی 4070623280 1349 دکتری کامپیوتر- برق فناوری اطلاعات هیأت علمی (استادیار) 09163609152 08/05/1398
1071 لرستان سیدنجم الدین موسوی 4073003305 1356 دکتری مدیریت بازرگانی اداری - مدیریتی هیأت علمی (دانشیار) 09166612259 08/05/1398
1072 لرستان علی میر 4859373928 1348 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی اداری - مدیریتی هیأت علمی (مربی) 09163611380 08/05/1398
1073 لرستان فرهاد میرزایی راد 4189427837 1344 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی اداری - مدیریتی دولتی 09163643655 08/05/1398
1074 لرستان امیرعباس نظری زاده 4070407944 1367 دکتری مدیریت دولتی - رفتارسازمانی اداری - مدیریتی دولتی 09124855059 08/05/1398
1075 لرستان سیدحسین نورالدینی 4070380795 1354 کارشناسی ارشد آمار- اقتصادی اجتماعی مالی دولتی 09163984834 08/12/1398
1076 لرستان جواد نوروزیان علم 4189671533 1359 کارشناسی ارشد اقتصاد مالی دولتی 09166630205 08/12/1398
1077 لرستان حسین یاراحمدی 4218737606 1355 کارشناسی ارشد حسابداری مالی دولتی 09161621108 08/05/1398
1078 لرستان زهرا یاراحمدی 4073516892 1365 کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار فناوری اطلاعات هیأت علمی 09033860971 08/12/1398
1079 لرستان نادر یاقوتیان 6139831431 1354 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریت دولتی 09166611013 08/12/1398
1080 مازندران داوود ابراهيمي اسبوئي 2091443301 1344 کارشناسی ارشد مديريت آموزشي آموزشي و پژوهشي دولتي 09111541663 31/06/1398
1081 مازندران بهيار ابراهيمي اوريمي 3258682062 1349 کارشناسی ارشد مديريت دولتي آموزشی و پژوهشی دولتي 09113565988 23/11/1398
1082 مازندران جواد احساني مقدم 2141039274 1355 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات روابط عمومي و بين الملل دولتي 09111008340 31/06/1398
1083 مازندران حسن اسدي 2140824520 1351 كارشناسي ارشد مديريت دولتي اداري- مديريت دولتي 09111531566 06/05/1399
1084 مازندران محمدحسين اسدي گرجي 2090815175 1349 كارشناسي ارشد مديريت دولتي اداري- مديريت دولتي 09111540975 23/11/1398
1085 مازندران حسن اسفنديار 2062886330 1351 کارشناسی ارشد مديريت امور شهري شغلي اختصاصي (فني) دولتي 09118617400 31/06/1398
1086 مازندران جابر اسماعيل زاده 4988458040 1356 دكتري حقوق خصوصي حقوقي دولتي 09119074304 31/06/1398
1087 مازندران صدیقه افشاری 5829045303 1361 دکتری روانشناسی بالینی آموزشی و پژوهشی دولتي 09119240648 23/11/1398
1088 مازندران سيدمهدي امامي منش 2063344396 1360 کارشناسی ارشد جامعه شناسي اجتماعي دولتي 09111141955 31/06/1398
1089 مازندران اميد اماني 2150154072 1369 كارشناسي ارشد اقتصاد اداري- مديريت دولتي 09112286404 06/05/1399
1090 مازندران امير اميرنيا 2142775373 1352 کارشناسی ارشد كارگرداني نمايش شغلي اختصاصي دولتي 09112202462 31/06/1398
1091 مازندران ابراهيم اندرخورا 2093202311 1347 كارشناسي ارشد روانشناسي اداري- مديريت دولتي 09111242053 06/05/1399
1092 مازندران محمد ايلائي حاجيكلايي 2162206315 1361 كارشناسي ارشد مديريت دولتي اداري- مديريت دولتي 09113266476 06/05/1399
1093 مازندران زينب بني شيخ الاسلامي 2200517599 1362 کارشناسی ارشد مديريت دولتي آموزشي و پژوهشي آموزشي و پژوهشي 09111968272 31/06/1398
1094 مازندران حسن بهروزي 5799864832 1354 کارشناسی ارشد روانشناسي تربيتي آموزشي و پژوهشي دولتي 09112580674 31/06/1398
1095 مازندران مريم پروين 2140588681 1346 کارشناسی ارشد مديريت اجرايي آموزشي و پژوهشي غيردولتي 09111251460 31/06/1398
1096 مازندران مرتضی پریچهره تروجنی 0940733242 1352 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی آموزشی و پژوهشی دولتي 09113517081 23/11/1398
1097 مازندران اسماعيل پهلوان 5010808226 1355 کارشناسی ارشد علوم ورزشي شغلي اختصاصي دولتي 09112214202 31/06/1398
1098 مازندران حميدرضا تقي زاده 2090507101 1346 کارشناسی ارشد مديريت اجرايي آموزشی و پژوهشی دولتي 09111510949 23/11/1398
1099 مازندران علي جعفري آهنگري 2160773050 1349 کارشناسی ارشد حقوق جزا حقوقي دولتي 09114160058 31/06/1398
1100 مازندران هادي جعفري ركني 5829891239 1362 کارشناسی ارشد حسابداري مالي دولتي 09111289387 31/06/1398
1101 مازندران سيدزين العابدين جلالي 2180536895 1353 كارشناسي ارشد مديريت اداري- مديريت دولتي 09111584976 06/05/1399
1102 مازندران سيدهادي حسيني كردخيلي 0069548609 1359 دكتري برق قدرت شغلي اختصاصي دولتي 09111544346 23/11/1398
1103 مازندران محمدصادق حميدزاده 2595518968 1341 دكتري علوم تربيتي آموزشي و پژوهشي هيات علمي 09125518525 31/06/1398
1104 مازندران محمدصادق حميدزاده 2595518968 1341 دكتري برنامه ريزي درسي آموزشی و پژوهشی دولتي 09125518525 23/11/1398
1105 مازندران محدثه حمیدزاده 2142191606 1362 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی آموزشی و پژوهشی غيردولتي 09125518525 23/11/1398
1106 مازندران محمدرضا حيدري 2161475967 1343 كارشناسي ارشد حسابداري مالي دولتي 09111120451 06/05/1399
1107 مازندران مرتضي خان محمدي اطاقسرا 2141202213 1346 دكتري مديريت بازرگاني آموزشي و پژوهشي دولتي 09111210498 31/06/1398
1108 مازندران ياسمن خانلرزاده 2063330689 1360 كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني مالي دولتي 09112144527 23/11/1398
1109 مازندران جعفر خطي ديزآبادي 2162245302 1343 کارشناسی ارشد مديريت اجرايي شغلي اختصاصي غيردولتي 09111158841 31/06/1398
1110 مازندران عنايت داودي 5010560836 1358 دکتری ارتباطات شغلي اختصاصي دولتي 09113536358 06/05/1399
1111 مازندران نادر داودي 6259942206 1364 دکتری عمران شغلي اختصاصي (فني) دولتي 09113204851 06/05/1399
1112 مازندران حافظ درويشي 2091255858 1352 کارشناسی ارشد برق قدرت شغلي اختصاصي دولتي 09112583081 23/11/1398
1113 مازندران عمید دیلمی 2200723466 1366 کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار فناوري اطلاعات دولتي 09112277324 23/11/1398
1114 مازندران مطهره ذكريايي 2092242131 1363 كارشناسي ارشد MBA مالي غير دولتي 09112510710 06/05/1399
1115 مازندران مجتبي رضايي 4999679231 1360 کارشناسی ارشد مديريت ورزشي شغلي اختصاصي دولتي 09112522631 31/06/1398
1116 مازندران هما رضايي قلعه 2180071558 1351 دکتری مديريت اداري- مديريت دولتي 09113554531 06/05/1399
1117 مازندران علي رضائيان جوجاده 2092367293 1363 كارشناسي ارشد كامپيوتر فناوري اطلاعات دولتي 09113553546 06/05/1399
1118 مازندران محمد علي زليكاني مرگاوي 5769539062 1330 كارشناسي ارشد مديريت دولتي اداري دولتي 09111522191 31/06/1398
1119 مازندران سيدرحيم ساداتي 2180871120 1362 کارشناسی ارشد مديريت دولتي آموزشي و پژوهشي دولتي 09398904663 31/06/1398
1120 مازندران حميد سفيدگربائي 5689569879 1350 کارشناسی ارشد سازه آموزشي و پژوهشي- فني دولتي 09111183398 31/06/1398
1121 مازندران محمدمهدي شفيعي 2080096303 1368 كارشناسي ارشد كامپيوتر فناوري اطلاعات دولتي 09111574582 06/05/1399
1122 مازندران مجتبي شقاقي بهري 2091912212 1346 کارشناسی ارشد مشاور خانواده آموزشي و پژوهشي بازنشسته 09118549419 31/06/1398
1123 مازندران محمد شمس 2162358476 1356 كارشناسي ارشد برق قدرت شغلي اختصاصي دولتي 09111227612 23/11/1398
1124 مازندران حسين شهابيان 0065018941 1354 کارشناسی ارشد نرم افزار كامپيوتر فناوري اطلاعات دولتي 09113538543 31/06/1398
1125 مازندران بهمن شيرافكن 4988453200 1357 کارشناسی ارشد مديريت دولتي - مالي مالي دولتي 09116808177 31/06/1398
1126 مازندران پریسا شیران جنگ 2142079946 1358 دکتری جامعه شناسی اجتماعي دولتي 09371198515 23/11/1398
1127 مازندران حمیدرضا صادقی عالمی 5779713685 1347 کارشناسی ارشد پژوهشگری آموزشی و پژوهشی دولتي 09112143871 23/11/1398
1128 مازندران حميد صالح زاده 2161781413 1360 کارشناسی ارشد راه و سازه شغلي اختصاصي دولتي 09113232034 31/06/1398
1129 مازندران طاهر صدر 4989818971 1359 كارشناسي ارشد برق قدرت شغلي اختصاصي دولتي 09128051832 23/11/1398
1130 مازندران محمد طالبي قاديكلايي 2161752006 1359 کارشناسی ارشد آمار زيستي- آمار رياضي شغلي اختصاصي دولتي 09112286449 31/06/1398
1131 مازندران محمدعلي طاهري 2091988758 1354 کارشناسی ارشد مديريت اجرايي آموزشي و پژوهشي دولتي 09355230958 31/06/1398
1132 مازندران مصطفي عزيزي 2091918946 1346 کارشناسی ارشد مديريت اجرايي مالي دولتي 09365578825 23/11/1398
1133 مازندران حميد عليپور 2161946692 1361 كارشناسي ارشد مديريت آموزشي آموزشي - پژوهشي دولتي 09112245303 06/05/1399
1134 مازندران محمد باقر علی تبار فیروزجایی 2062110685 1354 دکتری روابط بین الملل روابط بين الملل دولتي 09111181655 23/11/1398
1135 مازندران علي عليجاني روشن 2061027199 1354 كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني مالي دولتي 09112111339 06/05/1399
1136 مازندران مجتبی علیزاده 2093272369 1362 کارشناسی ارشد آمار شغلي اختصاصي دولتي 09119520642 23/11/1398
1137 مازندران شهاب علي نژاد 4999964643 1365 کارشناسی ارشد برق قدرت شغلي اختصاصي دولتي 09112520331 23/11/1398
1138 مازندران مهران عمادي ازوجي 6279493253 1347 دكتري مديريت آموزشي آموزشي و پژوهشي دولتي 09111122950 31/06/1398
1139 مازندران علی اصغر غلامی 2162366861 1359 کارشناسی ارشد جامعه شناسی اجتماعي دولتي 09111295600 23/11/1398
1140 مازندران رحمت اله فرحي 5829836580 1345 کارشناسی ارشد مديريت دولتي آموزشي و پژوهشي دولتي 09117759542 31/06/1398
1141 مازندران میثم فرخی 2161794159 1361 کارشناسی ارشد مهندسی عمران شغلي اختصاصي دولتي 09125440741 23/11/1398
1142 مازندران پرويز قاسمي 2219734455 1355 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی آموزشي و پژوهشي دولتي 09113922586 31/06/1398
1143 مازندران احسان قاسمي 2092115561 1359 كارشناسي ارشد مديريت اجرايي اداري- مديريت غيردولتي 09113512703 23/11/1398
1144 مازندران دوستعلي قاسميان 2090512954 1349 کارشناسی ارشد ادبيات فارسي آموزشي و پژوهشي دولتي 09111572664 31/06/1398
1145 مازندران صدرالدين كاظمي 5779847606 1347 كارشناسي ارشد حقوق حقوق دولتي 09128892808 06/05/1399
1146 مازندران صاحبه كرامتي يزدي 2062954441 1356 کارشناسی ارشد برنامه ريزي شهري شغلي اختصاصي (فني) دولتي 09111252801 31/06/1398
1147 مازندران فرامرز كردي 2061534864 1349 كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني مالي دولتي 09111155897 06/05/1399
1148 مازندران ميثم كرمي 2092332406 1362 کارشناسی ارشد مهندسي برق شغلي اختصاصي دولتي 09111538470 23/11/1398
1149 مازندران مهدي كوپايي 2162299208 1362 کارشناسی ارشد حسابداري مالي دولتي 09127094113 23/11/1398
1150 مازندران مسعود كياني 5799419510 1350 كارشناسي ارشد مديريت اداري- مديريت دولتي 09113522149 06/05/1399
1151 مازندران علي گلي پور گروي 2259694233 1354 کارشناسی ارشد عمران شغلي اختصاصي غيردولتي 09113263969 31/06/1398
1152 مازندران آنديا گیلانی فر 2060371139 1357 کارشناسی ارشد علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی دولتي 09111159755 23/11/1398
1153 مازندران عیسی لطفی 5010707535 1339 کارشناسی ارشد مدیریت دولتي آموزشی و پژوهشی دولتي 09113525182 23/11/1398
1154 مازندران حسينعلي محمدي شيركلايي 2259459331 1357 کارشناسی ارشد پدافند غيرعامل آموزشي و پژوهشي دولتي 09117140877 31/06/1398
1155 مازندران حامد محمدي فوتمي 2161715704 1358 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع آموزشی و پژوهشی دولتي 09113263502 23/11/1398
1156 مازندران يداله مختارپور 2092528841 1340 کارشناسی ارشد مديريت آموزشي آموزشي و پژوهشي دولتي 09111532983 31/06/1398
1157 مازندران مجيد مخلصي حوض سرخي 2091969559 1351 دكتري مديريت صنعتي- مالي مالي دولتي 09111552673 23/11/1398
1158 مازندران روجا مفيديان 2092261924 1359 كارشناسي ارشد مديريت آموزشي آموزشي- پژوهشي دولتي 09113539707 06/05/1399
1159 مازندران محسن مقري گردرودباري 2064890531 1366 كارشناسي ارشد حسابداري مالي دولتي 09112186283 06/05/1399
1160 مازندران ربابه ملک پور 2065082550 1364 کارشناسی ارشد آمار ریاضی شغلي اختصاصي دولتي 09359665350 23/11/1398
1161 مازندران حسين منفردي 2142969364 1351 دكتري مديريت استراتژيك آموزشي و پژوهشي دولتي 09123059261 31/06/1398
1162 مازندران سيده فاطمه موسوي 2161759876 1359 کارشناسی ارشد شهرسازي شغلي اختصاصي (فني) دولتي 09122970531 31/06/1398
1163 مازندران سيدحسن موسوي اطربي 4999354691 1349 كارشناسي ارشد مديريت اداري- مديريت دولتي 09123101800 06/05/1399
1164 مازندران سید رحمن موسوی مجد 2063706026 1343 کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی حقوق دولتي 09112148848 23/11/1398
1165 مازندران صابر موسي پور 4999870894 1363 کارشناسی ارشد برق قدرت شغلي اختصاصي دولتي 09023005902 23/11/1398
1166 مازندران حميد مولوي 4623199681 1359 کارشناسی ارشد فقه و حقوق حقوقي دولتي 09122252812 31/06/1398
1167 مازندران سید مرتضی میرقربانی گنجی 2162252643 1349 دکتری زبان و ادبیات فارسی اداري دولتي 09111539896 23/11/1398
1168 مازندران سيدمحسن ميرمحمدي 2161126342 1345 کارشناسی ارشد مديريت آموزشي آموزشي و پژوهشي دولتي 09113546404 31/06/1398
1169 مازندران عباس نادري 2160955531 1343 دکتری مديريت اداري- مديريت دولتي 09111519260 06/05/1399
1170 مازندران زهرا نجفي 5779898243 1362 کارشناسی ارشد مديريت مالي آموزشي و پژوهشي آموزشي و پژوهشي 09364653181 31/06/1398
1171 مازندران كامران نصير احمدي 2064635238 1360 دكتري محيط زيست- ارزيابي و آمايش سرزمين شغلي اختصاصي دولتي 09111172105 31/06/1398
1172 مازندران محمد نعمت زاده 2162257521 1351 كارشناسي ارشد علوم سياسي آموزشي - پژوهشي غير دولتي 09112244641 06/05/1399
1173 مازندران علي اصغر نوروزي سروكلايي 2161763180 1360 كارشناسي ارشد مديريت مالي مالي غير دولتي 09357978148 06/05/1399
1174 مازندران سيدامير هاشمي 6279578887 1349 کارشناسی ارشد حقوق حقوقي دولتي 09111541638 31/06/1398
1175 مازندران رضا همتي 2161803441 1361 كارشناسي ارشد كامپيوتر فناوري اطلاعات غير دولتي 09358560060 06/05/1399
1176 مازندران مجتبي ولي زاده 2092156314 1360 كارشناسي ارشد مديريت صنعتي آموزشی و پژوهشی دولتي 09113513490 23/11/1398
1177 مازندران علی یزدانی چراتی 4989831152 1365 کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر فناوري اطلاعات دولتي 09120902911 23/11/1398

1178
هرمزگان قنبر آسیابرنژاد 3160972984 1359 کارشناسی ارشد مدیریت مالی شغلي اختصاصي دولتی 09173680528 08/10/1398
1179 هرمزگان سولماز احمدی غلامی 3421855511 1362 کارشناسی ارشد شیمی شغلي اختصاصي دولتی 09177633744 02/09/1398
1180 هرمزگان محدثه استواره 3392455271 1365 کارشناسی ارشد معماری شغلي اختصاصي دولتی 09177675700 30/08/1398
1181 هرمزگان مژده اسدی نژاد 3470067694 1371 دکتری پزشکی شغلي اختصاصي دولتی 09135824160 08/10/1398
1182 هرمزگان علی امیری 3391934026 1359 دکتری حسابداری مدیریت شغلي اختصاصي عضو هیأت علمی (استادیار) 09374973518 30/08/1398
1183 هرمزگان کریم امیری توسلی 3390310754 1358 کارشناسی ارشد کشاورزی شغلي اختصاصي دولتی 09173677642 02/09/1398
1184 هرمزگان محمد بارکار 3489435915 1352 کارشناسی ارشد حقوق عمومی شغلي اختصاصي دولتی 09177678244 03/09/1398
1185 هرمزگان شهرام بازیار 2391346166 1356 کارشناسی ارشد حقوق قضایی- جزا و جرم شناسی شغلي اختصاصي دولتی 09173601668 08/10/1398
1186 هرمزگان شیدا براهوئی 3380387983 1371 کارشناسی ارشد حقوق شغلي اختصاصي دولتی 09170349415 02/09/1398
1187 هرمزگان شیوا براهوئی 3380387975 1371 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی شغلي اختصاصي دولتی 09174900785 02/09/1398
1188 هرمزگان انسیه برخورداری احمدی 3391799481 1364 کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی- بازاریابی شغلي اختصاصي دولتی 09171670556 02/09/1398
1189 هرمزگان عبدالرضا برومند 3420154070 1359 دکتری پزشکی شغلي اختصاصي دولتی 09176933593 08/10/1398
1190 هرمزگان علیرضا پاکدامن 3391443405 1345 کارشناسی ارشد مدیریت شغلي اختصاصي دولتی 09173612818 14/10/1398
1191 هرمزگان امراله پلاشی 4699096697 1355 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی شغلي اختصاصي دولتی 09179005102 03/09/1398
1192 هرمزگان علی پیشدار 3390746171 1350 کارشناسی ارشد حسابداری شغلي اختصاصي دولتی 09120529780 08/10/1398
1193 هرمزگان فخرالدین پیشوائی 3382862042 1360 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی شغلي اختصاصي دولتی 09173633191 08/10/1398
1194 هرمزگان علی جامعی 3390239235 1352 کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی شغلي اختصاصي دولتی 09173582052 1398.09.03
1195 هرمزگان داریوش جداوی ده نو 6089619981 1356 کارشناسی ارشد مدیریت- بازرگانی شغلي اختصاصي دولتی 09177675423 02/09/1398
1196 هرمزگان پروانه جعفری زاده 2571484206 1349 کارشناسی ارشد حسابداری شغلي اختصاصي دولتی 09177612563 30/08/1398
1197 هرمزگان سمیه جهانشاهی چهارگنبدی 3071585020 1362 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی شغلي اختصاصي دولتی 09171695329 02/09/1398
1198 هرمزگان عفت جودار 3392385093 1364 کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر شغلي اختصاصي دولتی 09179044268 02/09/1398
1199 هرمزگان مرضیه چشم براه 3390357866 1362 کارشناسی ارشد علوم اقتصاد شغلي اختصاصي دولتی 09177605394 08/10/1398
1200 هرمزگان حجت حاجی زاده 3392153141 1363 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی شغلي اختصاصي دولتی 09171616866 14/10/1398
1201 هرمزگان معصومه حاجی زاده شیاپرانی 3469854939 1360 کارشناسی ارشد آب و هواشناسی شغلي اختصاصي دولتی 09112324191 09/10/1398
1202 هرمزگان سیدحسین حسینی 3480005705 1367 کارشناسی ارشد مشاوره شغلي اختصاصي دولتی 09173611270 08/10/1398
1203 هرمزگان سعید حسینی پور 3391705493 1362 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- رفتار سازمانی و منابع انسانی شغلي اختصاصي دولتی 09177674457 03/09/1398
1204 هرمزگان رضا حمزه ای ماشاری 5379825443 1353 کارشناسی ارشد امور اموزشی شغلي اختصاصي دولتی 09177685365 14/10/1398
1205 هرمزگان داریوش حیدری افشار 3130698892 1352 دکتری حقوق عمومی شغلي اختصاصي دولتی 09173661119 08/10/1398
1206 هرمزگان زهرا خانکی 3391592516 1358 کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست شغلي اختصاصي غیردولتی 09173602169 30/08/1398
1207 هرمزگان آزاده خداوردی 2709374099 1359 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی شغلي اختصاصي دولتی 09171690815 02/09/1398
1208 هرمزگان فروغ خردمند 3489984668 1358 دکتری پزشکی شغلي اختصاصي دولتی 09173612392 08/10/1398
1209 هرمزگان احمد خزایی 3031333764 1357 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی شغلي اختصاصي دولتی 09179021764 02/09/1398
1210 هرمزگان یعقوب دبیری نژاد 3392699411 1365 کارشناسی ارشد حسابداری شغلي اختصاصي دولتی 09173679202 03/09/1398
1211 هرمزگان سامیه درساره 3440132420 1350 دکتری مدیریت دولتی شغلي اختصاصي دولتی 09173615834 03/09/1398
1212 هرمزگان امین درستکار 3421876398 1363 کارشناسی ارشد سینما شغلي اختصاصي دولتی 09360108006 08/10/1398
1213 هرمزگان نصیر دهقانی نظام آبادی 3380336084 1370 کارشناسی ارشد معماری شغلي اختصاصي دولتی 09173600043 14/10/1398
1214 هرمزگان طیبه راز نهال 3391824336 1351 دکتری پزشکی شغلي اختصاصي دولتی 09173670078 08/10/1398
1215 هرمزگان محمدحسن رحمانی 5598942453 1356 دکتری جغرافیا- برنامه ریزی شهری شغلي اختصاصي دولتی 09191837955 03/09/1398
1216 هرمزگان سلمه رستخیز 3489679911 1359 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی شغلي اختصاصي دولتی 09177639843 30/08/1398
1217 هرمزگان محمدباقر رستمی 2491140497 1354 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی شغلي اختصاصي دولتی 09177637699 30/08/1398
1218 هرمزگان راهله روات 1289616345 1360 کارشناسی ارشد شیمی شغلي اختصاصي دولتی 09179760178 21/11/1398
1219 هرمزگان خدیجه روشن کار 3479232541 1356 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی شغلي اختصاصي دولتی 09176404705 08/10/1398
1220 هرمزگان مهدی زارع کهنعلی 3160972186 1359 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازرگانی داخلی شغلي اختصاصي دولتی 0917648202 02/09/1398
1221 هرمزگان مجید زارع زاده 3501134479 1360 کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای شغلي اختصاصي دولتی 09173670610 02/09/1398
1222 هرمزگان رقیه زاهدی نژاد 3420141882 1355 کارشناسی ارشد مدیریت ورزش شغلي اختصاصي دولتی 09171619967 02/09/1398
1223 هرمزگان مریم ساربانی 3392530468 1366 کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای شغلي اختصاصي دولتی 09171590135 02/09/1398
1224 هرمزگان عین اله سالار حسینی 3479881254 1338 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی شغلي اختصاصي بازنشسته 09173614597 03/09/1398
1225 هرمزگان محمد سالاری اصل 4699079156 1350 کارشناسی ارشد حسابداری شغلي اختصاصي دولتی 09171616866 03/09/1398
1226 هرمزگان مهشید سالاری پور 3470091439 1370 دکتری پزشکی شغلي اختصاصي دولتی 09135824160 08/10/1398
1227 هرمزگان نوشین سایانی 3392782092 1367 کارشناسی ارشد صنایع شغلي اختصاصي دولتی 09173605282 08/10/1398
1228 هرمزگان مریم ستاریان 0072571918 1353 دکتری پزشکی شغلي اختصاصي دولتی 09121965497 08/10/1398
1229 هرمزگان پریسا سعیدی 0062689495 1357 دکتری پزشکی شغلي اختصاصي دولتی 09141164173 08/10/1398
1230 هرمزگان علی سعیدی 3420157568 1357 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی شغلي اختصاصي دولتی 09173601677 03/09/1398
1231 هرمزگان عظیمه سعیدی پور 3391643439 1359 کارشناسی ارشد شیمی شغلي اختصاصي دولتی 09173619416 02/09/1398
1232 هرمزگان اکبر سلجوقی 3479922768 1359 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی شغلي اختصاصي دولتی 09173684802 08/10/1398
1233 هرمزگان فرشته شهدادنژاد 3031335244 1357 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی شغلي اختصاصي دولتی 09372483400 30/08/1398
1234 هرمزگان نجمه شیبانی تذرجی 3392383899 1364 کارشناسی ارشد شیمی شغلي اختصاصي دولتی - 02/09/1398
1235 هرمزگان سمیرا شیروانی 3392470805 1365 کارشناسی ارشد مکانیک شغلي اختصاصي دولتی 09173388356 02/09/1398
1236 هرمزگان فاطمه طالب سربازی 2593938943 1363 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی شغلي اختصاصي غیردولتی 09172903900 08/10/1398
1237 هرمزگان احمد طاهری بجگان 6089520160 1354 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی شغلي اختصاصي دولتی 09173681828 03/09/1398
1238 هرمزگان ثنا طاهری پور 3071776489 1364 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی شغلي اختصاصي دولتی 09392211270 30/08/1398
1239 هرمزگان الهام عبادی 3091482960 1365 کارشناسی ارشد محیط زیست شغلي اختصاصي دولتی 09177974160 30/08/1398
1240 هرمزگان علیرضا عسکری 5729879032 1351 کارشناسی ارشد حقوق عمومی شغلي اختصاصي دولتی 09153037653 30/08/1398
1241 هرمزگان سیدماشاالله عظیمی 5039456328 1347 دکتری پزشکی شغلي اختصاصي دولتی 0913254398 08/10/1398
1242 هرمزگان فهیمه علی پور 3392494194 1365 کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر شغلي اختصاصي دولتی 09171602095 21/11/1398
1243 هرمزگان آلما فرامرزی 2491319004 1359 دکتری مدیریت دولتی- خط مشی تصمیم گیری شغلي اختصاصي دولتی 09171340712 03/09/1398
1244 هرمزگان رویا فرج زاده 3392149012 1363 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی شغلي اختصاصي دولتی 09171693193 08/10/1398
1245 هرمزگان محمود فیروزی 2510266365 1356 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی شغلي اختصاصي دولتی 09177824434 30/08/1398
1246 هرمزگان عارف قاسمی 3489725948 1355 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی شغلي اختصاصي دولتی 09171643147 03/09/1398
1247 هرمزگان محسن قاسمی 2738646476 1351 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی شغلي اختصاصي دولتی 09347691921 08/11/1398
1248 هرمزگان سمیه قاسمی نژاد 3071228198 1362 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی شغلي اختصاصي دولتی 09179547991 02/09/1398
1249 هرمزگان محمدعلی قانع 2298108765 1361 کارشناسی ارشد شیمی شغلي اختصاصي دولتی 09173083745 02/09/1398
1250 هرمزگان معصومه قانعی 4073404407 1365 کارشناسی ارشد تربیت بدنی شغلي اختصاصي دولتی 09398264556 08/10/1398
1251 هرمزگان گلاره کاظمی لاری 2292130004 1351 کارشناسی ارشد حقوق عمومی شغلي اختصاصي غیردولتی 09177613085 -
1252 هرمزگان مریم کمالی 1378246772 1359 کارشناسی ارشد شیمی شغلي اختصاصي دولتی 09171616832 02/09/1398
1253 هرمزگان محمد کمالی باغستانی 3392365386 1364 کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی شغلي اختصاصي دولتی 09170694505 03/09/1398
1254 هرمزگان ملیحه کهن پور 2301124762 1365 کارشناسی ارشد تربیت بدنی شغلي اختصاصي دولتی 09177370995 02/09/1398
1255 هرمزگان سمیرا محمدی 3479751131 1363 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی شغلي اختصاصي دولتی 09177636899 03/09/1398
1256 هرمزگان محمد امیر محمدی 3030177211 1361 کارشناسی ارشد علوم سیاسی شغلي اختصاصي دولتی 09172844212 03/09/1398
1257 هرمزگان هدی محمدی ترکمانی 3392148121 1363 کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر شغلي اختصاصي دولتی 09383427122 30/08/1398
1258 هرمزگان غلامرضا محمودی 3392012051 1361 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی شغلي اختصاصي دولتی 09352549588 08/10/1398
1259 هرمزگان عاطفه مرادی 3380061948 1368 کارشناسی ارشد مکانیک شغلي اختصاصي دولتی 09177684192 21/11/1398
1260 هرمزگان علیرضا مظفری 3391548479 1355 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی شغلي اختصاصي دولتی 09177610264 08/10/1398
1261 هرمزگان مهدی پور کیانی 3471589784 1327 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی شغلي اختصاصي بازنشسته 09171614800 03/09/1398
1262 هرمزگان عبدالرسول مهرانی 4699627269 1345 کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش شغلي اختصاصي دولتی 09031504787 03/09/1398
1263 هرمزگان محمد میردادی 5549948400 1365 دکتری تاریخ شغلي اختصاصي دولتی 09170954909 08/10/1398
1264 هرمزگان محمد نبوی راد 3459503394 1347 کارشناسی ارشد تاریخ شغلي اختصاصي دولتی 09173634461 30/08/1398
1265 هرمزگان الهام نصرتی سکل 2491216531 1363 کارشناسی ارشد حسابداری شغلي اختصاصي دولتی 09175460799 03/09/1398
1266 هرمزگان الهام نصیری مقدم 3391704918 1362 کارشناسی ارشد مدیریت MBA شغلي اختصاصي دولتی 09177631554 30/08/1398
1267 هرمزگان محمد نعمتی 3391384621 1337 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی شغلي اختصاصي بازنشسته 09173679022 08/10/1398
1268 هرمزگان محمد نورامینی قشمی 3459656891 1349 دکتری پزشکی شغلي اختصاصي دولتی 09391047411 08/10/1398
1269 هرمزگان فاطمه نوروزیان 0056652763 1351 دکتری پزشکی شغلي اختصاصي دولتی 09177655462 08/10/1398
1270 هرمزگان اصغر هاشمی 3421813698 1357 کارشناسی ارشد حقوق عمومی شغلي اختصاصي دولتی 09179459275 30/08/1398
1271 هرمزگان عبداله همایونفر 3440801012 1351 دکتری پزشکی شغلي اختصاصي دولتی 09177640138 08/10/1398
1272 هرمزگان حمیده همتی 2296907202 1357 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی شغلي اختصاصي دولتی 09171585770 30/08/1398
1273 هرمزگان هدی یزدان پناه 2990406697 1361 کارشناسی ارشد مهندسی معماری شغلي اختصاصي دولتی 09177633308 08/10/1398
1274 هرمزگان منیژه یکرنگی 4699792979 1364 کارشناسی ارشد شیمی شغلي اختصاصي دولتی 09386297078 02/09/1398
1275 همدان ایرج اسدی 4011404421 1355 کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست شغلي اختصاصي دولتی 09187120632 22/10/1398
1276 همدان زهرا اسفندیاری 1754884008 1354 کارشناسی ارشد علوم تربیتی آموزشی و پژوهشی دولتی 09183183922 22/10/1398
1277 همدان حسین اسماعیلی 3871243167 1361 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دولتی 09183154798 22/10/1398
1278 همدان مهدی باب الحوائجی 3873374242 1354 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری شغلي اختصاصي دولتی 09183071231 22/10/1398
1279 همدان بابک بختیاری 3979288511 1360 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی شغلي اختصاصي دولتی 09189505480 22/10/1398
1280 همدان امیر بختیاریان 3874639096 1353 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی و مالی دولتی 09189074812 22/10/1398
1281 همدان محسن ترابی کمال 4050211866 1357 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی مدیریتی دولتی 09190371325 22/10/1398
1282 همدان حسن ترکمان 3874522687 1359 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 09188123358 22/10/1398
1283 همدان عاطفه السادات حسینی کیا 3875647221 1365 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات دولتی 09183198491 22/10/1398
1284 همدان محمد زرگران 3874132765 1364 کارشناسی ارشد مدیریت (MBA) اداری - مدیریتی دولتی 09188180589 22/10/1398
1285 همدان علی اکبر سلطانی راد 9188117749 1348 کارشناسی ارشد حقوق حقوقی دولتی 09188117749 22/10/1398
1286 همدان علیرضا شهبازی 3874516024 1358 کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار فناوری اطلاعات دولتی 09188184181 22/10/1398
1287 همدان عباس صادقی پوریانی 4050682966 1353 کارشناسی ارشد ریاضی اداری- مدیریتی و فناوری اطلاعات دولتی 09188111445 22/10/1398
1288 همدان محمد فارسی 3932828313 1361 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی اداری - مدیریتی دولتی 09189074812 22/10/1398
1289 همدان مهدی کاویانی فر 3874484254 1356 کارشناسی ارشد روانشناسی شغلي اختصاصي دولتی 09189097988 22/10/1398

1290
همدان مهدی مرادی رفعت 3873387124 1354 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اداری - مدیریتی دولتی 09188180589 22/10/1398
1291 همدان مهدی نهاوندی 3932845366 1362 کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات دولتی 09183521804 22/10/1398
1292 همدان علی وجدانی نوذر 3872146564 1357 کارشناسی ارشد مدیریت سوانح طبیعی شغلي اختصاصي دولتی 09183147427 22/10/1398