فهرست دوره‌های الکترونیکی

شناسه عنوان مدت دوره نوع دوره نوع محتوا لینک دوره
2540 کلاس زنده (live) تجزیه وتحلیل سیستم ها و روش ها 8 ساعت توسعه شایستگی عمومی مدیران کلاس زنده کلیک کنید
2539 کلاس زنده (live) بهداشت عمومی درمحیط کار 8 ساعت شغلی (مشاغل عمومی) کلاس زنده کلیک کنید
2537 کلاس زنده (live) خلاقیت و نوآوری (سازمانی) 6 ساعت مدیران (سطح میانی) کلاس زنده کلیک کنید
2536 کلاس زنده (live) آینده پژوهی 6 ساعت مدیران (سطح ارشد) کلاس زنده کلیک کنید
2535 کلاس زنده (live) بهره وری نیروی انسانی 6 ساعت مدیران (سطح میانی) کلاس زنده کلیک کنید
2534 کلاس زنده (live) مهارت های ارتباطی مدیران 8 ساعت مدیران (سطح پایه) کلاس زنده کلیک کنید
2533 کلاس زنده (live) انگیزش در کار 8 ساعت مدیران (سطح پایه) کلاس زنده کلیک کنید
2532 کلاس زنده (live) خلاقیت و نوآوری (فردی) 6 ساعت مدیران (سطح پایه) کلاس زنده کلیک کنید
2531 کلاس زنده (live) آشنایی با روش ها و فنون کار با مدیران مافوق 6 ساعت مدیران (سطح پایه) کلاس زنده کلیک کنید
2530 کلاس زنده (live) گزارش نویسی در امور اداری 12 ساعت شغلی (مشاغل عمومی) کلاس زنده کلیک کنید
2528 کلاس زنده (live) تیم سازی و شیوه کار گروهی 6 ساعت مدیران (سطح پایه) کلاس زنده کلیک کنید
2483 کلاس زنده (live) تفکر سیستمی 4 ساعت توسعه شایستگی عمومی مدیران کلاس زنده کلیک کنید
2459 تربیت فرزند 6 ساعت فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان) دوره الکترونیکی کلیک کنید
2458 حقوق خانواده 4 ساعت فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان) دوره الکترونیکی کلیک کنید
2457 خانواده متعالی در اسلام 6 ساعت فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان) دوره الکترونیکی کلیک کنید
2436 آشنایی با احکام اسلامی 4 ساعت فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان) دوره الکترونیکی کلیک کنید
2435 نقش حجاب در حفظ حریم خانواده 4 ساعت فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان) دوره الکترونیکی کلیک کنید
2434 آسیب شناسی خانواده 8 ساعت فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان) دوره الکترونیکی کلیک کنید
2433 اقتصاد خانواده موحد 4 ساعت فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان) دوره الکترونیکی کلیک کنید
2432 کلاس زنده (live) اخلاق حرفه‌ای 4 ساعت توسعه شایستگی عمومی مدیران کلاس زنده کلیک کنید
2431 کلاس زنده (live) وفاداری و تعهد سازمانی 4 ساعت توسعه شایستگی عمومی مدیران کلاس زنده کلیک کنید
2430 کلاس زنده (live) تعهد سازمانی و رضایت شغلی 4 ساعت توسعه شایستگی عمومی مدیران کلاس زنده کلیک کنید
2429 کلاس زنده (live) نگرش ارزشی به تعهد و تعلق سازمانی 4 ساعت توسعه شایستگی عمومی مدیران کلاس زنده کلیک کنید
2428 کلاس زنده (live) فرهنگ سازمانی 8 ساعت توسعه شایستگی عمومی مدیران کلاس زنده کلیک کنید
2413 روانشناسی خانواده 12 ساعت فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان) دوره الکترونیکی کلیک کنید
2332 کلیات پیشگیری از وقوع جرم 8 ساعت عمومی (کلیه مدیران و کارکنان) دوره الکترونیکی کلیک کنید
2323 کلاس زنده (live) مقابله با بحران 8 ساعت عمومی (کلیه مدیران و کارکنان) کلاس زنده کلیک کنید
2322 کلاس زنده (live) اصول و فنون مذاکره و متقاعدسازی 4 ساعت مدیران زن و جوان (سطوح میانی و ارشد) کلاس زنده کلیک کنید
2321 کلاس زنده (live) بهره وری و تکنیک های اندازه گیری 6 ساعت عمومی (کلیه مدیران و کارکنان) کلاس زنده کلیک کنید
2320 کلاس زنده (live) رهبری تحول در سازمان 9 ساعت مدیران (سطح میانی) کلاس زنده کلیک کنید
2319 کلاس زنده (live) مدیریت استرس (بهداشت روانی کارکنان) 6 ساعت مدیران (سطح پایه) کلاس زنده کلیک کنید
2318 کلاس زنده (live) اصول و مبانی سازماندهی 8 ساعت مدیران زن و جوان (سطوح میانی و ارشد) کلاس زنده کلیک کنید
2311 آشنایی با مدل شایستگی دولت 1 ساعت تربیت ارزیاب دوره الکترونیکی کلیک کنید
2308 روش ها و فنون آموزشی (تدریس) 1 ساعت تربیت مدرس دوره الکترونیکی کلیک کنید
2307 روش های سنجش و ارزشیابی آموزشی 8 ساعت تربیت مدرس دوره الکترونیکی کلیک کنید
2279 مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه 22 ساعت فناوری اطلاعات (کلیه کارکنان و مدیران) دوره الکترونیکی کلیک کنید
2278 بهسازی سازمانی 6 ساعت مدیران (سطح ارشد) دوره الکترونیکی کلیک کنید
2277 نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی 8 ساعت مدیران (کلیه سطوح) دوره الکترونیکی کلیک کنید
2276 فرهنگ سازمانی 12 ساعت فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان) دوره الکترونیکی کلیک کنید
2268 آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور 6 ساعت مدیران زن و جوان (کلیه سطوح) دوره الکترونیکی کلیک کنید
2265 سبک زندگی بر مبنای آموزه های دینی 8 ساعت فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان) دوره الکترونیکی کلیک کنید
2258 آشنایی با وصیت نامه سیاسی - الهی امام خمینی (ره) 6 ساعت فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان) دوره الکترونیکی کلیک کنید
2257 آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی (ره) 20 ساعت فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان) دوره الکترونیکی کلیک کنید
2142 کلاس زنده (live) آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ... 6 ساعت مدیران (سطح پایه) کلاس زنده کلیک کنید
2141 کلاس زنده (live) مدیریت موثر وقت 4 ساعت مدیران (سطح پایه) کلاس زنده کلیک کنید
2140 کلاس زنده (live) تکنیک ها و فنون بهبود سیستم ها و روش ها 12 ساعت مدیران (سطح پایه) کلاس زنده کلیک کنید
2139 کلاس زنده (live) مدیریت مشارکتی با تاکید بر نظام پیشنهادات 4 ساعت مدیران (سطح میانی) کلاس زنده کلیک کنید
2123 بیماری های نو پدید و راه های پیشگیری 6 ساعت فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان) دوره کلیک کنید
2122 دوره های تربیت ارزیاب 12 ساعت تربیت ارزیاب دوره الکترونیکی کلیک کنید
2085 مدیریت مشارکتی 8 ساعت مدیران زن و جوان (سطوح پایه و عملیاتی) دوره الکترونیکی کلیک کنید
2074 جانشین پروری (مدیریت استعداد) 8 ساعت مدیران (کلیه سطوح) دوره الکترونیکی کلیک کنید
2002 ایمنی و بهداشت محیط کار 4 ساعت فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان) دوره الکترونیکی کلیک کنید
1925 اخلاق فردی، اجتماعی و اداری 20 ساعت فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان) دوره الکترونیکی کلیک کنید
1924 احکام زندگی در اسلام 20 ساعت فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان) دوره الکترونیکی کلیک کنید
1923 پرسشها و پاسخ های اعتقادی 28 ساعت فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان) دوره الکترونیکی کلیک کنید
1918 حکومت مهدوی و وظایف منتظران 20 ساعت فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان) دوره الکترونیکی کلیک کنید
1394 روخوانی و روانخوانی قرآن کریم 28 ساعت فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان) دوره الکترونیکی کلیک کنید
1378 تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم 28 ساعت فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان) دوره الکترونیکی کلیک کنید
1377 امر به معروف و نهی از منکر 6 ساعت فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان) دوره الکترونیکی کلیک کنید
1376 آداب و اسرار نماز 28 ساعت فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان) دوره الکترونیکی کلیک کنید