فهرست دوره‌های الکترونیکی

 
شناسه عنوان نوع دوره ساعت لینک دوره
5911 ارتباط خلاق و اثربخش توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
5910 زبان بدن و ارتباطات بین فردی توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
5909 روانشناسی ارتباطات توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
5908 ارتباطات سازمانی توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
5907 فن نوشتن، بیان و گوش دادنِ فعال توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
5886 دوره دمو توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
5885 کار تیمی و مهارت های تیم سازی توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
5884 مدیریت مشارکتی توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
5883 مدیریت تضاد بین فردی توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
5882 مهارت های نفوذ و تاثیرگذاری توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
5881 شبکه سازی توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
5858 کلاس زنده دوره های آموزشی تربیت مدرس (ویژه سازمان دامپزشکی کشور) توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
5845 مدیریت استراتژیک سازمانی توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
5844 مدیریت استراتژیک منابع توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
5843 مدیریت بر مبنای هدف توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
5842 مدیریت و ارزیابی عملکرد توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
5841 نشست ارائه تجارب مدیران نشست تخصصی 0 کلیک کنید
5805 مدیریت بحران مدیران میانی 0 کلیک کنید
5804 خلاقیت و نوآوری (سازمانی) مدیران میانی 6 ساعت کلیک کنید
5803 نظام مدیریت اسلامی مدیران میانی 6 ساعت کلیک کنید
5797 مسابقه بزرگ کتابخوانی حکمرانی و دولت - 0 کلیک کنید
5777 نشست ارائه تجارب مدیران نشست تخصصی 0 کلیک کنید
5774 مصاحبه شایستگی محور - 8 ساعت کلیک کنید
5764 یک مدیر، یک تجربه - مجید انصاری (معاون امور مجلس و معاون حقوقی رئیس‌ جمهور ایران) نشست تخصصی 0 کلیک کنید
5763 نشست تخصصی حکمرانی خوب (4) نشست تخصصی 0 کلیک کنید
5762 یک مدیر، یک تجربه- محسن کوهکن (نماینده حوزه انتخابیه لنجان در 4دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی) نشست تخصصی 0 کلیک کنید
5742 کلاس زنده دوره های آموزشی تربیت مدرس (ویژه شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران) - 0 کلیک کنید
5731 تناسب اندام (ارتقای سلامت از طریق ورزش) عمومی (کلیه مدیران و کارکنان) 8 ساعت کلیک کنید
5727 ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد عمومی (کلیه مدیران و کارکنان) 6 ساعت کلیک کنید
5725 مهارت های مصاحبه(ویژه کارکنان سازمان تامین اجتماعی) - 8 ساعت کلیک کنید
5669 گزارش نویسی در امور اداری - 12 ساعت کلیک کنید
5652 مهارت های مصاحبه رفتاری - 0 کلیک کنید
5589 آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت و مقررات مربوط - 4 ساعت کلیک کنید
5585 یک مدیر، یک تجربه- محمدرضا نعمت زاده (مشاور وزیر نفت) نشست تخصصی 0 کلیک کنید
5584 یک مدیر، یک تجربه- حمید چیت چیان (وزیر اسبق نیرو ) نشست تخصصی 0 کلیک کنید
5583 یک مدیر، یک تجربه-احمد خرم (وزیر اسبق راه و ترابری) نشست تخصصی 0 کلیک کنید
5582 نشست ارائه تجارب مدیران نشست تخصصی 0 کلیک کنید
5581 نشست ارائه تجارب مدیران نشست تخصصی 0 کلیک کنید
5580 نشست ارائه تجارب مدیران نشست تخصصی 0 کلیک کنید
5579 نشست ارائه تجارب مدیران نشست تخصصی 0 کلیک کنید
5578 نشست ارائه تجارب مدیران نشست تخصصی 0 کلیک کنید
5574 نشست تخصصی حکمرانی خوب (3) نشست تخصصی 0 کلیک کنید
5573 نشست تخصصی حکمرانی خوب (2) نشست تخصصی 0 کلیک کنید
5571 نشست تخصصی حکمرانی خوب (1) نشست تخصصی 0 کلیک کنید
5529 مدیریت تضاد فرهنگی توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
5528 مثبت نگری و کاهش استرس توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
5527 روانشناسی تفاوت های فردی توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
5526 هوش هیجانی توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
5525 مدیریت استرس و کنترل خشم توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
5503 مدیریت استراتژیک منابع توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
5502 مدیریت بر مبنای هدف توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
5501 مدیریت استراتژیک سازمانی توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
5500 مدیریت و ارزیابی عملکرد توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
5499 مبانی مدیریت و رهبری در سازمان توسعه شایستگی عمومی مدیران 8 ساعت کلیک کنید
5498 نگرش ارزشی به تعهد و تعلق سازمانی توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
5497 فرهنگ سازمانی توسعه شایستگی عمومی مدیران 8 ساعت کلیک کنید
5496 تعهد سازمانی و رضایت شغلی توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
5495 وفاداری و تعهد سازمانی توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
5494 اخلاق حرفه‌ای توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
5493 مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری توسعه شایستگی عمومی مدیران 12 ساعت کلیک کنید
5492 مدیریت تعارض توسعه شایستگی عمومی مدیران 8 ساعت کلیک کنید
5491 خلاقیت و حل مسئله توسعه شایستگی عمومی مدیران 8 ساعت کلیک کنید
5490 تجزیه وتحلیل سیستم ها و روش ها توسعه شایستگی عمومی مدیران 8 ساعت کلیک کنید
5489 تفکر سیستمی توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
5488 روش ها و فنون تدریس - 8 ساعت کلیک کنید
5487 سنجش و ارزشیابی آموزشی - 8 ساعت کلیک کنید
5486 فناوری آموزشی - 8 ساعت کلیک کنید
5442 مهارت های زندگی عمومی (کلیه مدیران و کارکنان) 6 ساعت کلیک کنید
5338 آیین نگارش و مکاتبات اداری شغلی (مشاغل عمومی) 12 ساعت کلیک کنید
5334 هدایت و رهبری در سازمان توسعه شایستگی عمومی مدیران 8 ساعت کلیک کنید
5332 شهروندی سازمانی توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
5331 سازمان ها و مسئولیت اجتماعی توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
5330 مدیریت اخلاق حرفه ای و سازمانی توسعه شایستگی عمومی مدیران 8 ساعت کلیک کنید
5329 توسعه پایدار و نقش افراد جامعه توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
5328 مدیریت و کنترل پروژه توسعه شایستگی عمومی مدیران 8 ساعت کلیک کنید
5327 اصول سرپرستی توسعه شایستگی عمومی مدیران 8 ساعت کلیک کنید
5326 سنجش و ارزیابی عملکرد توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
5325 نظارت و کنترل در مدیریت توسعه شایستگی عمومی مدیران 8 ساعت کلیک کنید
5324 توانمندسازی منابع انسانی توسعه شایستگی عمومی مدیران 8 ساعت کلیک کنید
5322 نشست ارائه تجارب مدیران نشست تخصصی 0 کلیک کنید
5321 نشست ارائه تجارب مدیران نشست تخصصی 0 کلیک کنید
5320 نشست ارائه تجارب مدیران نشست تخصصی 0 کلیک کنید
5319 آینده پژوهی مدیران (سطح ارشد) 6 ساعت کلیک کنید
5315 مقابله با بحران عمومی (کلیه مدیران و کارکنان) 8 ساعت کلیک کنید
5151 مهارت های مصاحبه(ویژه کارکنان سازمان تامین اجتماعی) - 0 کلیک کنید
4904 فن نوشتن، بیان و گوش دادنِ فعال توسعه شایستگی عمومی مدیران 8 ساعت کلیک کنید
4901 ارتباطات سازمانی توسعه شایستگی عمومی مدیران 8 ساعت کلیک کنید
4900 روانشناسی ارتباطات توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
4899 ارتباط خلاق و اثربخش توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
4896 زبان بدن و ارتباطات بین فردی - 8 ساعت کلیک کنید
4868 تفکر خلاق توسعه شایستگی عمومی مدیران 8 ساعت کلیک کنید
4867 کارآفرینی سازمانی و استراتژی کارآفرینانه توسعه شایستگی عمومی مدیران 8 ساعت کلیک کنید
4866 راهکارهای تقویت خلاقیت در سازمان توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
4865 روانشناسی مدیریت تغییر توسعه شایستگی عمومی مدیران 8 ساعت کلیک کنید
4864 اصول و تکنیک ها و موانع خلاقیت توسعه شایستگی عمومی مدیران 8 ساعت کلیک کنید
4862 تدوین و پیاده سازی استراتژی کارآفرینانه توسعه شایستگی عمومی مدیران 8 ساعت کلیک کنید
4214 آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان) 12 ساعت کلیک کنید
4165 تفکر سیستمی توسعه شایستگی عمومی مدیران 0 کلیک کنید
4164 مدیریت بر مبنای هدف توسعه شایستگی عمومی مدیران 0 کلیک کنید
3954 برنامه ریزی و مدیریت پروژه توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
3953 برنامه ریزی عملیاتی توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
3952 مدیریت زمان توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
3945 تکنیک های برنامه ریزی توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
3944 اصول و مبانی برنامه ریزی و سازماندهی توسعه شایستگی عمومی مدیران 8 ساعت کلیک کنید
3941 شبکه سازی توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
3940 مهارت های نفوذ و تاثیرگذاری توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
3939 مدیریت تضاد بین فردی توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
3938 مدیریت مشارکتی توسعه شایستگی عمومی مدیران 8 ساعت کلیک کنید
3878 کار تیمی و مهارت های تیم سازی توسعه شایستگی عمومی مدیران 8 ساعت کلیک کنید
3801 آشنایی با مفهوم و فلسفه کانون ارزیابی مدیران - 0 کلیک کنید
3568 مسابقه بزرگ کتابخوانی حکمرانی و دولت - 0 کلیک کنید
3567 مدیریت استراتژیک منابع توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
3561 معرفت و بصیرت حسینی عمومی (کلیه مدیران و کارکنان) 8 ساعت کلیک کنید
3556 مدیریت بر مبنای هدف توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
3549 مدیریت استراتژیک سازمانی توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
3548 مبانی مدیریت و رهبری در سازمان توسعه شایستگی عمومی مدیران 8 ساعت کلیک کنید
3547 مدیریت و ارزیابی عملکرد توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
3546 مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری توسعه شایستگی عمومی مدیران 12 ساعت کلیک کنید
3394 بنیان های حکومت اسلامی و ولایت فقیه عمومی (کلیه مدیران و کارکنان) 12 ساعت کلیک کنید
3384 نشست ارائه تجارب مدیران نشست تخصصی 0 کلیک کنید
3357 هدف گرایی و هدایت عملکرد - 0 کلیک کنید
3314 کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت مدیران (سطح پایه) 9 ساعت کلیک کنید
3307 پویایی سازمانی و فردی (بهره وری) مدیران (سطح میانی) 6 ساعت کلیک کنید
3306 تفکر تحلیلی و حل مساله - 0 کلیک کنید
3223 مدیریت استراتژیک منابع توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
3219 مدیریت بر مبنای هدف توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
3218 مدیریت استراتژیک سازمانی توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
3217 مدیریت و ارزیابی عملکرد توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
3153 مبانی مدیریت و رهبری در سازمان توسعه شایستگی عمومی مدیران 8 ساعت کلیک کنید
2604 شناخت نظام اداری ایران نشست تخصصی 4 ساعت کلیک کنید
2603 آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت رشته های شغلی (کارشناس و کاردان امور اداری و کارگزین) 6 ساعت کلیک کنید
2602 تکنولوژی آموزشی نشست تخصصی 8 ساعت کلیک کنید
2599 آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه عمومی (کلیه مدیران و کارکنان) 6 ساعت کلیک کنید
2598 تجارت الکترونیکی عمومی (کلیه مدیران و کارکنان) 6 ساعت کلیک کنید
2597 بیماریهای نوپدید و راههای پیشگیری عمومی (کلیه مدیران و کارکنان) 6 ساعت کلیک کنید
2596 مدیریت سبز عمومی (کلیه مدیران و کارکنان) 8 ساعت کلیک کنید
2595 مدیریت بحران مدیران زن و جوان (سطوح میانی و ارشد) 6 ساعت کلیک کنید
2594 آشنایی با قانون برگزاری مناقصات مدیران (سطح پایه) 6 ساعت کلیک کنید
2593 فرایند و فنون تصمیم گیری سازمانی مدیران (سطح میانی) 9 ساعت کلیک کنید
2592 پاسخگویی و مسئولیت پذیری در مدیریت مدیران (کلیه سطوح) 4 ساعت کلیک کنید
2591 مدیریت اقتضایی مدیران زن و جوان (سطوح میانی و ارشد) 4 ساعت کلیک کنید
2590 کیفیت زندگی کاری مدیران (سطح پایه) 6 ساعت کلیک کنید
2589 آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری مدیران (سطح پایه) 12 ساعت کلیک کنید
2588 خلاقیت و حل مسئله توسعه شایستگی عمومی مدیران 8 ساعت کلیک کنید
2587 مدیریت موثر وقت مدیران (سطح پایه) 4 ساعت کلیک کنید
2579 آشنایی با نقشه راه اصلاح نظام اداری (2) مدیران( سطوح پایه، میانی و ارشد) 4 ساعت کلیک کنید
2564 مهارت های ارتباطی مدیران مدیران (سطح پایه) 8 ساعت کلیک کنید
2563 مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری توسعه شایستگی عمومی مدیران 12 ساعت کلیک کنید
2562 تبیین مدل های سبک رهبری زنان در پست های مدیریتی در بخش عمومی عمومی (کلیه مدیران و کارکنان) 2 ساعت کلیک کنید
2561 معنویت برای کودکان با تاکید بر آراء امام خمینی (ره) عمومی (کلیه مدیران و کارکنان) 2 ساعت کلیک کنید
2560 برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک مدیران زن و جوان (سطوح میانی و ارشد) 8 ساعت کلیک کنید
2559 مدیریت تعارض توسعه شایستگی عمومی مدیران 8 ساعت کلیک کنید
2540 تجزیه وتحلیل سیستم ها و روش ها توسعه شایستگی عمومی مدیران 8 ساعت کلیک کنید
2539 بهداشت عمومی درمحیط کار شغلی (مشاغل عمومی) 8 ساعت کلیک کنید
2537 خلاقیت و نوآوری (سازمانی) مدیران (سطح میانی) 6 ساعت کلیک کنید
2536 آینده پژوهی مدیران (سطح ارشد) 6 ساعت کلیک کنید
2535 بهره وری نیروی انسانی مدیران (سطح میانی) 6 ساعت کلیک کنید
2534 مهارت های ارتباطی مدیران مدیران (سطح پایه) 8 ساعت کلیک کنید
2533 انگیزش در کار مدیران (سطح پایه) 8 ساعت کلیک کنید
2532 خلاقیت و نوآوری (فردی) مدیران (سطح پایه) 6 ساعت کلیک کنید
2531 آشنایی با روش ها و فنون کار با مدیران مافوق مدیران (سطح پایه) 6 ساعت کلیک کنید
2530 گزارش نویسی در امور اداری شغلی (مشاغل عمومی) 12 ساعت کلیک کنید
2528 تیم سازی و شیوه کار گروهی مدیران (سطح پایه) 6 ساعت کلیک کنید
2483 تفکر سیستمی توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
2459 تربیت فرزند فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان) 6 ساعت کلیک کنید
2458 حقوق خانواده فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان) 4 ساعت کلیک کنید
2457 خانواده متعالی در اسلام فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان) 0 کلیک کنید
2436 آشنایی با احکام اسلامی فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان) 4 ساعت کلیک کنید
2435 نقش حجاب در حفظ حریم خانواده فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان) 4 ساعت کلیک کنید
2434 آسیب شناسی خانواده فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان) 8 ساعت کلیک کنید
2433 اقتصاد خانواده موحد فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان) 4 ساعت کلیک کنید
2432 اخلاق حرفه‌ای توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
2431 وفاداری و تعهد سازمانی توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
2430 تعهد سازمانی و رضایت شغلی توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
2429 نگرش ارزشی به تعهد و تعلق سازمانی توسعه شایستگی عمومی مدیران 4 ساعت کلیک کنید
2428 فرهنگ سازمانی توسعه شایستگی عمومی مدیران 8 ساعت کلیک کنید
2413 روانشناسی خانواده فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان) 12 ساعت کلیک کنید
2344 یک مدیر، یک تجربه-شهیندخت مولاوردی (دستیار سابق رئیس جمهور در امورحقوق شهروندی) - 0 کلیک کنید
2343 نشست «آشنایی با سبک رهبری فرماندهان ایرانی» - 0 کلیک کنید
2332 کلیات پیشگیری از وقوع جرم عمومی (کلیه مدیران و کارکنان) 8 ساعت کلیک کنید
2324 نشست «رويکرد سازمانها در مواجهه با بيماريهاي نوظهور» - 0 کلیک کنید
2323 مقابله با بحران عمومی (کلیه مدیران و کارکنان) 0 کلیک کنید
2322 اصول و فنون مذاکره و متقاعدسازی مدیران زن و جوان (سطوح میانی و ارشد) 4 ساعت کلیک کنید
2321 بهره وری و تکنیک های اندازه گیری عمومی (کلیه مدیران و کارکنان) 6 ساعت کلیک کنید
2320 رهبری تحول در سازمان مدیران (سطح میانی) 0 کلیک کنید
2319 مدیریت استرس (بهداشت روانی کارکنان) مدیران (سطح پایه) 0 کلیک کنید
2318 اصول و مبانی سازماندهی مدیران زن و جوان (سطوح میانی و ارشد) 8 ساعت کلیک کنید
2311 آشنایی با مدل شایستگی دولت - 0 کلیک کنید
2308 روش ها و فنون آموزشی (تدریس) - 8 ساعت کلیک کنید
2307 روش های سنجش و ارزشیابی آموزشی - 8 ساعت کلیک کنید
2305 یک مدیر، یک تجربه - دکتر فانی (وزیر اسبق آموزش و پرورش) - 0 کلیک کنید
2297 نشست «دورکاری در نظام اداری، الزامات و چالش ها» مدیران و کارشناسان 2 ساعت کلیک کنید
2279 مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه فناوری اطلاعات (کلیه کارکنان و مدیران) 22 ساعت کلیک کنید
2278 بهسازی سازمانی مدیران (سطح ارشد) 6 ساعت کلیک کنید
2277 نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی مدیران (کلیه سطوح) 8 ساعت کلیک کنید
2276 فرهنگ سازمانی فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان) 12 ساعت کلیک کنید
2268 آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور مدیران زن و جوان (کلیه سطوح) 6 ساعت کلیک کنید
2265 سبک زندگی بر مبنای آموزه های دینی فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان) 8 ساعت کلیک کنید
2258 آشنایی با وصیت نامه سیاسی - الهی امام خمینی (ره) فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان) 6 ساعت کلیک کنید
2257 آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی (ره) فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان) 20 ساعت کلیک کنید
2217 نشست «تغيير سبک مديريت و رهبری در دوران پساکرونا» - 2 ساعت کلیک کنید
2142 آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن مدیران (سطح پایه) 6 ساعت کلیک کنید
2141 مدیریت موثر وقت مدیران (سطح پایه) 4 ساعت کلیک کنید
2140 تکنیک ها و فنون بهبود سیستم ها و روش ها مدیران (سطح پایه) 12 ساعت کلیک کنید
2139 مدیریت مشارکتی با تاکید بر نظام پیشنهادات مدیران (سطح میانی) 4 ساعت کلیک کنید
2123 بیماری های نو پدید و راه های پیشگیری فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان) 6 ساعت کلیک کنید
2122 دوره های تربیت ارزیاب - 12 ساعت کلیک کنید
2085 مدیریت مشارکتی مدیران زن و جوان (سطوح پایه و عملیاتی) 8 ساعت کلیک کنید
2074 جانشین پروری (مدیریت استعداد) مدیران (کلیه سطوح) 8 ساعت کلیک کنید
2002 ایمنی و بهداشت محیط کار فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان) 4 ساعت کلیک کنید
1925 اخلاق فردی، اجتماعی و اداری فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان) 20 ساعت کلیک کنید
1924 احکام زندگی در اسلام فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان) 20 ساعت کلیک کنید
1923 پرسشها و پاسخ های اعتقادی فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان) 28 ساعت کلیک کنید
1918 حکومت مهدوی و وظایف منتظران فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان) 20 ساعت کلیک کنید
1394 روخوانی و روانخوانی قرآن کریم فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان) 28 ساعت کلیک کنید
1378 تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان) 28 ساعت کلیک کنید
1377 امر به معروف و نهی از منکر فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان) 6 ساعت کلیک کنید
1376 آداب و اسرار نماز فرهنگی و عمومی (کلیه کارکنان) 8 ساعت کلیک کنید