شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


به روزرسانی بانک اطلاعات مدرسان دوره های آموزشی

تاریخ انتشار: 1401-09-01 15:26:11
دسته‌بندی: اخبار
مشخصات مدرسان تأیید صلاحیت‌شده بر اساس بند 7/1 دستورالعمل "نحوه احراز صلاحیت تدریس و اجرای برنامه تربیت مدرسان دوره‌های آموزشی کارکنان دولت"، موضوع بخشنامه شماره 464185 مورخ 1397/08/29, تا تاریخ 1401/09/01 به‌روزرسانی شده و از طریق لینک "بانک اطلاعات مدرسان"، قابل مشاهده و دریافت است.
در این مرحله، مشخصات 29 نفر از مدرسان تأیید صلاحیت شده در مرکز آموزش مدیریت دولتی، به بانک اضافه شده است.