شنبه تا چهارشنبه
ساعت 7:30 الی 14:30

شماره های تماس


برگزاری دورۀ آموزشی «وظاایف اداری و دفتری مسئول دفتر»

تاریخ انتشار: 1400-09-02 13:36:16
دسته بندی: اخبار
تنظیم‌کنندۀ خبر: راضیه محققیان

دوره آموزشی «وظایف اداری و دفتری مسئول دفتر» ویژه کارکنان در تاریخ‌های 17-24 و 26 آبان ماه از ساعت 9 الی 13 در سامانه آموزش‌های الکترونیکی مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار شد.

در این دوره 12 ساعته، آقای سید رضا نیری -کارشناس ارشد حقوق مالی-اقتصادی، به تشریح وظایف و مسئولیت‌های اداری و دفتری مسئول دفتر در سه حیطه کلی اهداف و ماموریت‌های سازمان، شناخت منابع انسانی سازمان، و شناخت ساختار و قوانین سازمان پرداختند. ارائه دستورالعمل‌هایی در باب ارتباط موثر و آداب و معاشرت مسئول دفتر از دیگر مباحثی بود که در این جلسات به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.