آمار آموزش‌های الکترونیکی
تعداد کاربران
191,725
زن 73,089
مرد 118,636
نفر دوره
776,422
زن 262,128
مرد 514,294
نفر ساعت
10,356,541
زن 3,547,412
مرد 6,809,129