شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


 
 
 
 
 

آمار آموزش‌های الکترونیکی
تعداد کلاس‌های آموزشی
1,032
تعداد دوره‌های آفلاین
554
تعداد مدرسین
559
تعداد آزمون‌های برگزار شده
1,054,803
تعداد گواهینامه‌های صادر شده
908,231
تعداد کاربران
283,030
زن 102,943
مرد 180,087
نفر دوره
1,304,333
زن 421,525
مرد 882,808
نفر ساعت
15,654,455
زن 5,184,019
مرد 10,470,436