شنبه تا چهارشنبه
ساعت 7:30 الی 14:30

شماره های تماس


 

آمار آموزش‌های الکترونیکی
تعداد کلاس‌های زنده
482
تعداد دوره‌های آفلاین
353
تعداد مدرسین
441
تعداد آزمون‌های برگزار شده
799,399
تعداد گواهینامه‌های صادر شده
687,916
تعداد کاربران
223,722
زن 85,594
مرد 138,128
نفر دوره
954,390
زن 319,683
مرد 634,707
نفر ساعت
12,068,228
زن 4,111,305
مرد 7,956,923