آمار آموزش‌های الکترونیکی
تعداد کاربران
160,984
زن 59,309
مرد 101,675
نفر دوره
668,719
زن 222,021
مرد 446,698
نفر ساعت
9,491,801
زن 3,228,164
مرد 6,263,637