شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماساساتید منتخب
 

آمار آموزش‌های الکترونیکی
تعداد کلاس‌های آموزشی
740
تعداد دوره‌های آفلاین
373
تعداد مدرسین
471
تعداد آزمون‌های برگزار شده
958,051
تعداد گواهینامه‌های صادر شده
820,062
تعداد کاربران
248,796
زن 93,250
مرد 155,546
نفر دوره
1,159,126
زن 381,163
مرد 777,963
نفر ساعت
14,307,861
زن 4,786,311
مرد 9,521,550