آمار آموزش‌های الکترونیکی
تعداد کاربران
167,906
زن 62,234
مرد 105,672
نفر دوره
695,041
زن 230,848
مرد 464,193
نفر ساعت
9,802,327
زن 3,343,393
مرد 6,458,934