شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


 
 
 
 

اساتید منتخب
 

آمار آموزش‌های الکترونیکی
تعداد کلاس‌های آموزشی
886
تعداد دوره‌های آفلاین
445
تعداد مدرسین
527
تعداد آزمون‌های برگزار شده
1,016,013
تعداد گواهینامه‌های صادر شده
873,080
تعداد کاربران
265,515
زن 97,679
مرد 167,836
نفر دوره
1,237,539
زن 403,775
مرد 833,764
نفر ساعت
14,998,620
زن 4,995,671
مرد 10,002,949