آمار آموزش‌های الکترونیکی
تعداد کاربران
145,106
زن 52,136
مرد 92,970
نفر دوره
613,436
زن 203,662
مرد 409,774
نفر ساعت
8,806,643
زن 2,960,643
مرد 5,846,000