آمار آموزش‌های الکترونیکی
تعداد کاربران
190,086
زن 72,502
مرد 117,584
نفر دوره
768,355
زن 259,520
مرد 508,835
نفر ساعت
10,290,557
زن 3,525,003
مرد 6,765,554