آمار آموزش‌های الکترونیکی
تعداد کاربران
163,645
زن 60,294
مرد 103,351
نفر دوره
677,705
زن 224,601
مرد 453,104
نفر ساعت
9,591,293
زن 3,260,160
مرد 6,331,133