سهولت بیشتر در دسترسی به دوره‌ها با استفاده از اپلیکیشن اختصاصی
 

آمار آموزش‌های الکترونیکی
تعداد کاربران
108,408
زن 38,235
مرد 70,173
نفر دوره
444,817
زن 147,971
مرد 296,846
نفر ساعت
7,205,832
زن 2,411,504
مرد 4,794,328