آمار آموزش‌های الکترونیکی
تعداد کاربران
176,166
زن 65,311
مرد 110,855
نفر دوره
725,714
زن 242,049
مرد 483,665
نفر ساعت
10,033,316
زن 3,431,302
مرد 6,602,014