شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


 
 
 
 
 

آمار آموزش‌های الکترونیکی
تعداد کلاس‌های آموزشی
1,026
تعداد دوره‌های آفلاین
553
تعداد مدرسین
558
تعداد آزمون‌های برگزار شده
1,054,298
تعداد گواهینامه‌های صادر شده
907,793
تعداد کاربران
282,766
زن 102,859
مرد 179,907
نفر دوره
1,303,677
زن 421,358
مرد 882,319
نفر ساعت
15,640,177
زن 5,179,045
مرد 10,461,132