آمار آموزش‌های الکترونیکی
تعداد کاربران
196,703
زن 75,184
مرد 121,519
نفر دوره
792,682
زن 267,382
مرد 525,300
نفر ساعت
10,532,185
زن 3,610,215
مرد 6,921,970