آمار آموزش‌های الکترونیکی
تعداد کاربران
174,864
زن 64,876
مرد 109,988
نفر دوره
717,920
زن 239,329
مرد 478,591
نفر ساعت
9,985,868
زن 3,413,727
مرد 6,572,141