شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


 
 
 
 
 

آمار آموزش‌های الکترونیکی
تعداد کلاس‌های آموزشی
985
تعداد دوره‌های آفلاین
506
تعداد مدرسین
542
تعداد آزمون‌های برگزار شده
1,042,368
تعداد گواهینامه‌های صادر شده
897,505
تعداد کاربران
278,104
زن 101,504
مرد 176,600
نفر دوره
1,281,654
زن 415,735
مرد 865,919
نفر ساعت
15,419,006
زن 5,118,996
مرد 10,300,010