سهولت بیشتر در دسترسی به دوره‌ها با استفاده از اپلیکیشن اختصاصی
 

آمار آموزش‌های الکترونیکی
تعداد کاربران
105,439
زن 37,089
مرد 68,350
نفر دوره
422,725
زن 140,695
مرد 282,030
نفر ساعت
7,015,128
زن 2,345,482
مرد 4,669,646