آمار آموزش‌های الکترونیکی
تعداد کاربران
118,142
زن 41,841
مرد 76,301
نفر دوره
504,753
زن 168,178
مرد 336,575
نفر ساعت
7,838,070
زن 2,639,358
مرد 5,198,712