آمار آموزش‌های الکترونیکی
تعداد کاربران
149,702
زن 54,646
مرد 95,056
نفر دوره
627,254
زن 208,747
مرد 418,507
نفر ساعت
8,981,856
زن 3,041,753
مرد 5,940,103