آمار آموزش‌های الکترونیکی
تعداد کاربران
113,346
زن 40,149
مرد 73,197
نفر دوره
479,714
زن 159,592
مرد 320,122
نفر ساعت
7,554,381
زن 2,536,875
مرد 5,017,506