آمار آموزش‌های الکترونیکی
تعداد کاربران
123,976
زن 44,064
مرد 79,912
نفر دوره
525,252
زن 175,517
مرد 349,735
نفر ساعت
8,061,381
زن 2,724,056
مرد 5,337,325