آمار آموزش‌های الکترونیکی
تعداد کاربران
196,749
زن 75,204
مرد 121,545
نفر دوره
792,891
زن 267,479
مرد 525,412
نفر ساعت
10,534,190
زن 3,611,296
مرد 6,922,894