سهولت بیشتر در دسترسی به دوره‌ها با استفاده از اپلیکیشن اختصاصی

تمدید شد

مهلت ثبت‌نام و شرکت در آزمون‌ها تا تاریخ 1398/12/16 تمدید شده است.

توجه

این دوره ها از کلیه مزایای پیش بینی شده در چارچوب نظام آموزشی کارکنان دولت، موضوع بخشنامه شماره 200/1834 مورخ 90/01/30 برخوردار است.

کلیه کارکنان دولت اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی جزو مخاطبان این دوره ها هستند.

طبق بخشنامه شماره 200/26680 مورخ 90/10/20 شرکت تمامی کارکنان جدیدالاستخدام در دوره آموزشی  روخوانی و روانخوانی قرآن کریم  الزامی است.