شنبه تا چهارشنبه
ساعت 7 الی 14

شماره های تماساساتید منتخب
 

آمار آموزش‌های الکترونیکی
تعداد کلاس‌های آموزشی
683
تعداد دوره‌های آفلاین
355
تعداد مدرسین
464
تعداد آزمون‌های برگزار شده
944,495
تعداد گواهینامه‌های صادر شده
807,506
تعداد کاربران
244,577
زن 91,854
مرد 152,723
نفر دوره
1,136,801
زن 373,989
مرد 762,812
نفر ساعت
14,082,054
زن 4,714,158
مرد 9,367,896