آمار آموزش‌های الکترونیکی
تعداد کاربران
124,929
زن 44,509
مرد 80,420
نفر دوره
536,345
زن 178,298
مرد 358,047
نفر ساعت
8,180,932
زن 2,758,748
مرد 5,422,184