شنبه تا چهارشنبه
ساعت 8 الی 16

شماره های تماس


 
 
 
 
 

آمار آموزش‌های الکترونیکی
تعداد کلاس‌های آموزشی
987
تعداد دوره‌های آفلاین
507
تعداد مدرسین
544
تعداد آزمون‌های برگزار شده
1,042,851
تعداد گواهینامه‌های صادر شده
897,787
تعداد کاربران
278,239
زن 101,524
مرد 176,715
نفر دوره
1,282,412
زن 416,003
مرد 866,409
نفر ساعت
15,425,847
زن 5,121,335
مرد 10,304,512