آمار آموزش‌های الکترونیکی
تعداد کاربران
169,052
زن 62,747
مرد 106,305
نفر دوره
699,605
زن 232,848
مرد 466,757
نفر ساعت
9,844,733
زن 3,363,096
مرد 6,481,637