سهولت بیشتر در دسترسی به دوره‌ها با استفاده از اپلیکیشن اختصاصی
 

آمار آموزش‌های الکترونیکی
تعداد کاربران
99,281
زن 34,844
مرد 64,437
نفر دوره
378,654
زن 125,710
مرد 252,944
نفر ساعت
6,493,778
زن 2,159,062
مرد 4,334,716